Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRAVODAJ 2005/4

  Zobrazit Zpravodaj ve formátu PDF
 

ROK S ŽIDOVSKOU KULTUROU – 100 LET ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

V roce 2006 uplyne rovných sto let od vzniku Židovského muzea v Praze. Při příležitosti tohoto význačného výročí se Židovské muzeum obrátilo na další kulturní instituce v České republice, umělce, židovské obce i veřejné činitele, aby s jejich podporou i za přispění několika velvyslanectví a zahraničních kulturních středisek připravilo celoroční projekt s celostátní působností nazvaný „Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze“.
Jeho základ budou tvořit akce samotného Židovského muzea. To je setrvale nejen nejnavštěvovanějším muzeem v České republice, ale do značné míry i symbolem, který zosobňuje moderní dějiny Židů v Čechách a na Moravě od jejich emancipace až do současnosti. Na projekty muzea - zvláštní výstavy, přednášky, semináře, literární a hudební pořady - navážou buď samostatné, nebo ve spolupráci se Židovským muzeem připravené akce divadel, muzeí, galerií, filmové a hudební přehlídky. Jednotlivé projekty představí tvorbu našich i zahraničních umělců, jejímž společným jmenovatelem bude židovské umění a kultura. Každý měsíc od ledna do prosince 2006 se tak na několika místech České republiky uskuteční kulturní program na židovské téma, který připomene významné výročí Židovského muzea, a současně upozorní na přínos židovské kultury a jejích hodnot v českém i mezinárodním kontextu. Celkově se na roku židovské kultury v České republice bude podílet více na 100 institucí.
Oslavy sta let existence Židovského muzea v Praze koncipované jako „Rok s židovskou kulturou“ ve svém celku umožní uvědomit si specifičnost židovského kulturního dědictví, ale též jeho tradiční propojení s českou kulturou a českým prostředím. Výročí muzea nabízí jedinečnou příležitost k přiblížení židovské kultury české veřejnosti. Židovské muzeum v Praze věří, že zamýšlená přehlídka se stane význačnou událostí, která v roce 2006 významně obohatí kulturní život v České republice.
Záštitu nad oslavami převzali ministr kultury Vítězslav Jandák, předseda Po-slanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek, předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka, primátor hl. města Prahy Pavel Bém a bývalý prezident České republiky Václav Havel.

MICHAEL BIELICKÝ: TENTO ROK V JERUZALÉMĚ

V rámci cyklu Židovská přítomnost v současném vizuálním umění byla v Galerii Roberta Guttmanna zahájena 16. listopadu 2005 telematická instalace mediálního umělce Michaela Bielického spojující Prahu a Jeruzalém. Název instalace Tento rok v Jeruzalémě je parafrází židovského rčení L’šana habaa be-Jerušalajim (Příští rok v Jeru-zalémě), kterým Židé v diaspoře již po staletí vyjadřují naději na opětovné sjednocení židovského národa ve vlastní zemi. Díky instalaci se diváci v Praze mohli stát součástí dění v prostoru u Západní zdi v Jeruzalémě. Toto dění snímané webovou kamerou bylo do Galerie Roberta Guttmanna v Praze přenášeno pomocí vysokorychlostního internetového připojení. Prostřednictvím speciálního systému pro detekci pohybu diváci mohli překročit hranici mezi oběma místy, aniž by fyzicky museli překonávat geografickou vzdálenost. Instalace reflektovala vazbu mezi Izraelem a diasporou a vytvořila virtuální prostor, v němž docházelo za přispění návštěvníků k propojení Prahy – důležitého centra židovské kultury a historie v srdci Evropy - s Jeruzalémem, místem v srdci Svaté země. Kurátorkou instalace, která trvala do 15. ledna 2006, byla Michaela Hájková.
Při příležitosti instalace byla vydána multimediální publikace, která před-stavila nejdůležitější z dosavadních projektů Michaela Bielického, profesora pražské Akademie výtvarných umění. Vydání publikace bylo umožněno díky laskavé podpoře Ministerstva kultury České republiky.
Instalaci Tento rok v Jeruzalémě, která zahájila oslavu stoletého výročí Židovského muzea v Praze, bylo také možné sledovat v přímém přenosu na stránkách www.jewishmuseum.cz/thisyearinjerusalem.
Projekt Tento rok v Jeruzalémě obohatily dva doprovodné programy. Nejprve se 21. listopadu uskutečnila ve Španělské synagoze hudební performance amerického hudebníka Roberta J. Glucka, který představil vlastní skladby pro elektronicky expandovaný šofar, dvě skladby pro sólový klavír (Akeda od Ofera ben-Amotse a Epitaph od Tzvi Avniho), živou elektronickou interpretaci skladby Milese Davise z roku 1969 a skladbu pro klavír a laptop Nocturne/ Doubles Benjamina Broeninga. Koncert se stal jedinečnou příležitostí k setkání s tvorbou tohoto významného současného hudebního teoretika, skladatele a interpreta elektroakustické hudby. Dne 14. prosince 2005 byl v Galerii Roberta Guttmanna uspořádán netradičně pojatý literární večer, na němž americký spisovatel Joshua Cohen představil návštěvníkům svoji novou knihu The Quorum, kterou v letošním roce vydalo pražské nakladatelství Twisted Spoon Press. Pražské vystoupení Joshuy Cohena bylo umožněno díky laskavé podpoře velvyslanectví USA v Praze.

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

V cyklu Moje setkání s židovstvím zazněla v říjnu v centru přednáška socioložky PhDr. Jiřiny Šiklové, Csc a v listopadu Doc. JUDr. Petra Pitharta, 1. místopředsedy Senátu PČR.
Z listopadových akcí vynikla vernisáž “Vzpomínky na židovské rodiny z Loštic a okolí”, kterou byla zahájena výstava dokumentující židovskou historii a kulturu Loštic, Mohelnice a Úsova. Uskutečnila se prezentace nové knihy PhDr. Richarda Seemanna Poločas války a autorský večer spisovatele a divadelníka Arnošta Goldflama, jehož kniha povídek s názvem Osudy a jejich pán vyšla v nakladatelství Sefer. Ukázky ze své knihy přečetl autor za hudebního doprovodu brněnské skupiny Ha-Chucpa. Jeden z večerů byl věnován projekci dokumentu Můj architekt o světoznámém židovském architektovi Louisi I. Kahnovi, který natočil jeho syn Nataniel v roce 2004.
V prosinci proběhla ve Vzdělávacím a kulturním centru prezentace dvou publikací: sborníku Mistr dialogu Milan Machovec, kde jsou uveřejněny vzpomínky na jednu z největších osobností české filozofie 20. století, a knihy Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, 1918-1938 Kateřiny Čapkové, PhD. z Institutu Terezínské iniciativy.

OZNÁMENÍ O RESTITUČNÍ ŽÁDOSTI

Dne 6. 4. 2005 rozhodla správní rada Židovského muzea v Praze v souladu s podmínkami pro uplatnění nároku na vydání sbírkového předmětu Židovského muzea v Praze, který byl protiprávně odňat v období nesvobody, o vydání 31 uměleckých děl dvěma oprávněným žadatelům. Tyto předměty, převážně díla českých a francouzských autorů první třetiny 20. století, byly do roku 1941 součástí pražské sbírky JUDr. Emila Freunda (1886-1942), který byl 21. 10. 1941 deportován do ghetta v Lodži, kde 13. 9. 1942 zahynul. Dr. Freund zemřel jako svobodný a bezdětný, avšak nárok na restituci uměleckých předmětů, jež po sobě zanechal a jež se v současné době nacházejí ve sbírkách Židovského muzea v Praze, uplatnili tři potomci jedné z jeho sester, kteří trvale žijí v USA. Správní rada Židovského muzea v Praze uznala výše citovaným rozhodnutím oprávněnost nároku dvou ze tří žadatelů. Dále konstatovala, že třetí žadatel, respektive jeho dědicové, prozatím svůj nárok na vydání dotčených uměleckých děl řádně nedoložili, a vyzvala je k nápravě formálních nedostatků jejich žádosti v nejbližší možné době. V případě dvou žadatelů uznala správní rada nárok za řádně doložený a rozhodla, že předměty, na něž byl uplatněn, budou žadatelům vydány po uplynutí jednoho roku ode dne zveřejnění rozhodnutí, nebude-li v rámci této ochranné roční lhůty vznesen a řádně doložen nárok ze strany dalších oprávněných žadatelů.
Podrobný seznam děl, která jsou předmětem restitučního nároku, lze najít na internetových stránkách Židovského muzea v Praze zde.

PŘÍRŮSTKY VE SBÍRKÁCH ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Sbírka textilu se v nedávné době rozrostla o Dar Alice Palmer z USA, a to o soubor 19 kusů ubrusů textilní továrny Arnold Kraus z Hronova, 1 kus vzorníku této textilní firmy a 2 kusy osobních dokladů majitele.
Arnold Kraus byl dědečkem dárkyně paní Alice Palmer. Jeho syn, Frank Kraus, byl v roce 1939 poslán se vzorky výrobků textilní firmy do USA, kde již zůstal. Byl jediným z rodiny, který válku přežil. Nabízené předměty byly po smrti pana Krause nalezeny v jeho pozůstalosti a rodina se rozhodla je darovat Židovskému muzeu v Praze.
Předměty předané rodinou jsou významnými doklady různých „cest k přežití“ a současně jsou významným dokladem předválečné židovské textilní továrny v Hronově.

Z NOVÝCH PUBLIKACÍ MUZEA

SLOVNÍK JUDAIK VYŠEL V ANGLIČTINĚ
Tato příručka, o jejímž českém vydání jsme informovali ve Zpravodaji 1/2005, vychází nyní v anglickém překladu. Zájemcům umožňuje orientovat se v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti. Historikům umění, etnologům, starožitníkům i laikům však též představuje další předměty vážící se k životu židovské komunity, spolků, cechů i soukromých osob.
Hlavní část slovníku obsahuje 149 hesel vzájemně provázaných odkazy a stručnou charakteristiku symbolů vyskytujících se nejen na rituálních předmětech, ale i na náhrobcích. Připojené okruhy hesel umožňují snadněji zařadit předmět do kontextu. Aparát knihy navíc obsahuje i kalendář židovských svátků, slovníček neznámých pojmů a rejstřík. Jednotlivá hesla doprovází přes 200 názorných kreseb vytvořených vesměs podle originálních trojrozměrných sbírkových předmětů Židovského muzea v Praze. Na vydání knihy se podílel kolektiv autorů Židovského muzea v Pra-ze, ilustrace jsou dílem Hany Pavlátové. Kniha má 142 stran.
 
HEBREJSKÉ ZKRATKY
Nově vydaná publikace, zasvěcená hebrejským zkratkám v židovských donačních nápisech, je výsledkem epigrafického zpracování textilní sbírky Židovského muzea v Praze, na kterém od roku 2000 pracovaly autorky knihy Iveta Cermanová a Michaela Scheibo-vá. Dílo pojednává o důležitém tématu židovské literatury i epigrafiky, které ve zmíněném kontextu dosud nebylo zpracováno, a poskytuje řadu cenných informací všem zájemcům o hebrejské nápisy. Úvod knihy tvoří odborná stať o problematice hebrejských zkratek v donačních nápisech na synagogálním textilu. Za ní následuje obsáhlý slovník zkratek, se kterými se autorky setkaly při zpracování nápisů na textilních předmětech muzea. Kromě hebrejského rozpisu zkratky najde čtenář ve slovníku také její překlad do českého a anglického jazyka. Publikaci doplňuje stručné pojednání o židovském kalendáři a výběrová bibliografie. Kniha obsahuje na 80 barevných ilustrací a čítá 167 stran.
Obě publikace si lze objednat na adrese Židovského muzea v Praze nebo elektronicky: [email] sales[at]jewishmuseum.cz případně přímo na webových stránkách zde.

PUTOVNÍ VÝSTAVY ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

„Historie Židů v Čechách a na Moravě“ a „Židovské tradice a zvyky“. Výstava v Muzeu českého lesa, Tachov, 6. říjen – 29. listopad 2005.
 
„Historie Židů v Čechách a na Moravě“ a „Židovské tradice a zvyky“. Výstava v Muzeu Prostějovska, 12. říjen – 13. listopad 2005.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY
 
- delegace American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)
- účastníci Claims Conference v Praze
- Velvyslanec státu Izrael v České republice Arie Arazi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze