Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  KATALOG STŘÍBRA

Soubory rituálních stříbrných předmětů ze sbírek Židovského muzea v Praze nebyly dosud nikdy samostatně ve větší míře publikovány. Zmíněný nedostatek alespoň zčásti odstraňuje tento anglicky vydaný výběrový katalog, který obsahuje přibližně desetinu této části sbírkového fondu.
Textová část knihy, jejímž autorem je kurátor sbírky kovů a trojrozměrných předmětů ŽMP Jaroslav Kuntoš, se nejprve věnuje vlastní struktuře sbírky, jejímu časovému rozvrstvení a jednotlivým výrobním lokalitám. Dále analyzuje poměr objektů domácího a zahraničního původu a jejich vzájemné vazby. U objektů domácího původu se snaží definovat specifika hlavních typů předmětů a jejich případnou odlišnost v rámci jednotlivých regionů. Sleduje skupiny křesťanských mistrů stříbrníků, kteří na různých místech v průběhu doby pracovali pro židovské zákazníky, a jejich podíl v rámci výroby rituálních předmětů. Zabývá se také zvláštním postavením židovských výrobců, rozdíly v jejich produkci v různých regionech, jejich podílem na celkovém množství rituálních předmětů a snaží se objasnit důvody poměrně malého počtu předmětů vzešlých z jejich dílen. V závěru upozorňuje na zásahy rakouského státu na počátku 19. století, silně ovlivňující strukturu a počty objektů dochovaných do současnosti, a vysvětluje, jakými způsoby jednotlivé židovské komunity tuto situaci řešily.
Katalogová část je členěna do skupin podle jednotlivých druhů předmětů a obsahuje celkem 475 položek s údaji o příslušných objektech. Součástí katalogu je místní a jmenný rejstřík.


Anglicky, 315 stran, 23 cm
ISBN 978-80-87366-12-7
Prodejní cena, cena na e-shopu (E-SHOP): 450 CZK /20 EUR /24 USD

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze