Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Dokumentace a evidence sbírek
  

Odborné aktivity a služby

Dokumentace a evidence sbírek

vedoucí úseku: [email] Mgr. Magda Veselská

Jedním ze základních úkolů úseku Dokumentace a evidence sbírek je evidence sbírkových předmětů ve správě odboru sbírek Židovského muzea v Praze a všestranná péče o takto vzniklé informační zdroje.

Evidence sbírkových předmětů je vedena na dvou stupních: nejprve je předmět zapsán do přírůstkové knihy a získává přírůstkové číslo. V okamžiku, kdy je kurátory odborně katalogizován, získává číslo inventární a stává se nedílnou součástí sbírkového fondu ŽMP. Výsledkem katalogizace jsou lístkové katalogy, řazené podle různých kritérií (evidenční číslo, druh předmětu apod.).

Informační zdroje (tj. evidenční a katalogizační záznamy) ve správě úseku Dokumentace a evidence sbírek lze v podstatě rozdělit do dvou kategorií - historické a moderní. Historické zachycují stav veškerého sbírkového fondu do roku 1945 (resp. 1950, kdy bylo muzeum postátněno), moderní pokrývají období po roce 1950.

Z nejstaršího období existence muzea (1906-1940, muzeum na spolkové bázi) se dochoval inventář muzejní sbírky, který zachycuje její podobu v roce 1937. Informace o nejvýznamnější části sbírkového fondu získáváme z tzv. Německého katalogu. Katalog vznikal v letech 1942-1945, v době, kdy existovalo tzv. Židovské ústřední museum, a je výsledkem činnosti jeho pracovníků. Na jednotlivých katalogizačních lístcích jsou zachyceny téměř všechny předměty, svezené během několika měsíců ze židovských obcí na území Protektorátu Čechy a Morava a z některých institucí (včetně sbírek předválečných židovských muzeí). Nejsou do něj zahrnuty předměty bezcenné, sériově vyráběné nebo výrazně poškozené, které byly za války evidovány zvlášť, jen ve formě přejímacích protokolů. Tzv. Německý katalog tvoří svazky katalogizačních lístků v knižní vazbě (jeden svazek obsahuje vždy 500 inventárních čísel, celkem existuje 202 svazků). V nedávné době byl Německý katalog v celém rozsahu naskenován, přeložen, převeden do elektronické podoby a restaurován. Dvoustupňový systém evidence sbírkových předmětů začal být používán po roce 1950 a je v intencích zíkona z roku 2000 vpodstatě používán dodnes: předměty jsou zapisovány do přírůstkových knih a odborně katalogizovány na katalogizační karty. Úsek dokumentace a evidence sbírek uchovává kompletní řadu přírůstkových knih a hlavní katalog aritmetický a pečuje o ně standardním způsobem.

Veškeré dostupné informace o předmětech jsou shromažďovány a zapisovány do Muzejního databázového a archivačního systému. Tento softwarový program byl vyvinut podle požadavků odborných pracovníků muzea ve spolupráci s komerční firmou a zohledňuje veškerá specifika sbírkového fondu Židovského muzea v Praze.

Kromě péče o informační zdroje úsek Dokumentace a evidence sbírek vypracovává a eviduje veškeré hospodářské smlouvy vztahující se ke sbírkovým předmětům muzea, zajišťuje kompletní agendu a korespondenci související se zápůjčkami sbírkových předmětů na výstavy domácí i zahraniční, je v kontaktu s židovskými obcemi v České republice a vede agendu předmětů zapůjčených pro liturgické účely.

Úsek Dokumentace a evidence sbírek také pečuje o sbírkový fond Židovského muzea v Praze formou jeho pravidelné inventarizace, stará se o uložení předmětů v depozitářích a o evidenci záznamů o jejich uložení. V neposlední řadě shromažďuje informace k historii Židovského muzea v Praze a k vývoji jeho sbírkového fondu, zabývá se ověřováním podkladů pro případné restituce ze sbírek muzea, získává a uchovává informace o judaikách v paměťových institucích na území Čech a Moravy a odpovídá na badatelské dotazy. Úsek dokumentace a evidence rovněž ve spolupráci s odbornými pracovníky muzea (kurátory) vydává a eviduje povolení ke krátkodobému a trvalému vývozu judaik z území České republiky.

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze