Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Sbírka textilu
  

Sbírky a fondy

Sbírka textilu

kurátor: [email] PhDr. Dana Veselská

Základem sbírky textilu Židovského muzea v Praze se staly předměty získané již v době jeho založení (v roce 1906) z pražských synagog (Velkodvorská, Cikánova), tedy z objektů zaniklých v souvislosti s asanací tehdejšího pražského židovského ghetta. Inventář předválečného muzea se podařilo rekonstruovat teprve v nedávné době (katalog výstavy Bestii navzdory), a víme proto, že textilní sbírka muzea obsahovala až do začátku 2. světové války jen malý soubor textilií ze skupiny tzv. velkého synagogálního textilu, tedy několik desítek synagogálních opon, pláštíků na Tóru a drapérií.

Zásadním způsobem byly textilní sbírky muzea rozšířeny až v období 1942–1945, tedy v době existence tzv. Ústředního židovského muzea v Praze. Tehdy byly doplněny nejen o téměř veškerý velký synagogální textil používaný v židovských obcích a modlitebních spolcích na území protektorátu Čech a Moravy, ale rovněž o některé textilie domácnostní, zcela výjimečně pak o textilie osobní. Nárůst sbírek byl v této době zcela mimořádný a počet předmětů v textilní sbírce dosáhl vrcholu. Právě uvedená teritoriální celost, s níž byla textilní sbírka Židovského muzea v Praze v období 2. světové války vytvářena, ji činí nesmírně významnou např. pro výzkum kulturních, sociologických či národopisných specifik aškenazské komunity z Čech a Moravy.

Mezi léty 1945–1948 byla prostřednictvím Rady židovských náboženských obcí část synagogálních textilií vydána obnoveným židovským obcím v Československu k liturgickým účelům. Jednalo se řádově o stovky pláštíků na Tóru, synagogálních opon a pokrývek, z nichž se však později, po zániku řady židovských komunit v letech 1949–1989 vrátilo do sbírek muzea jen minimum. Takto vydané předměty lze označit za největší ztrátu sbírkového fondu muzea v celé jeho historii. Naproti tomu přírůstky textilní sbírky byly od roku 1945 jen ojedinělé. Nejvýznamnější konvolut textilních předmětů nabylo Židovské muzeum v letech 1998–2010 jako výsledek svého vlastního samostatného výzkumu v prostorách genizot českých a moravských synagog.

Textilní sbírka Židovského muzea v Praze zahrnuje více než 2.200 synagogálních opon, 4.200 pláštíků na Tóru, 1.000 drapérií, 500 synagogálních pokrývek, přes 160 synagogálních polštářů, asi 2.100 povijanů na Tóru a 60 baldachýnů. Dále z domácnostního a osobního textilu přes 450 sáčků na tefilin, téměř 100 sáčků na talit, více než 450 sobotních, pesachových a jiných pokrývek, téměř 200 pokrývek hlavy, stejný počet oděvů (rabínské pláště, kitly aj.) a 300 talitů. Dalších 200 kusů představují jiné, poměrně různorodé předměty, jako jsou vlajky, prapory, atary, fragmenty, zednářské textilie apod. Celkem tedy textilní sbírka Židovského muzea v Praze obsahuje přes 11.000 sbírkových předmětů.

Základní fond sbírky tvoří ojediněle dochované a většinou zcela unikátní textilie z 16. a 17. století. Mezi ně můžeme zařadit především soubor opon zdobených aplikacemi a říčními perlami z rudolfínského období. Výjimečné jsou rovněž synagogální opony z okruhu pražské a moravské vyšívačské školy ze samého závěru 17. století. Předmětů vzniklých v období vrcholného baroka je několik desítek, nejnáročnější tkaniny a výšivky se na nich objevují především v letech 1700–1750. Četnější je výskyt textilií datovaných do druhé poloviny 18. století, jsou mezi nimi také poprvé výrazněji zastoupeny předměty z venkovských či chudších obcí. Nejpočetnější skupina předmětů pochází z období 19. století, zastoupeny jsou jak ty, jejichž výzdoba je inspirována styly z počátku tohoto století (klasicismus, empír), tak výrazný soubor prezentující vlivy historismů. Ojediněle jsou ve sbírce dochovány textilie reflektující ve výzdobě secesní ornamentiku.

V roce 2003 připravilo Židovské muzeum v Praze rozsáhlou výstavu ze svých fondů velkého synagogálního textilu. Při příležitosti výstavy byl vydán reprezentativní katalog Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues, obsahující základní informaci k více než tisíci předmětů a velké množství fotografií. Katalog získal 1. místo v soutěži O nejkrásnější knihu České republiky a cenu Gloria Musealis za nejlepší muzejní publikaci roku 2003 v České republice. Dílčí soubory sbírkových textilií jsou publikovány formou speciálních katalogů, např. v roce 2004 vyšel katalog výstavy Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze a v roce 2009 kompletní katalog obřízkových povijanů na Tóru, pod názvem Nechť mu Bůh dá vyrůst.

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze