Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Březen 13

čtvrtek 7. 3. v 18 hod.: Právo, spravedlnost, halacha, morálka. Vztah práva, spravedlnosti a morálky je, byl a ještě zřejmě dlouho bude pod drobnohledem nejen právních teoretiků, ale i široké veřejnosti. Zájem o tuto tematiku narůstá zejména při objevení mediálně známé kauzy, která poukazuje na neřešený rozpor. Nebo v momentě, kdy zákonodárci vytvářejí a zavádějí novou právní úpravu dotýkající se otázek morálky a spravedlnosti do praxe. Jelikož nový český občanský zákoník přináší v této oblasti významné změny, je vhodné podívat se, jak se na tyto problémy dívá halacha – náboženský právní systém, u kterého očekáváme obzvláště vysoký standard souladu s morálkou a požadavkem spravedlnosti. Přednáška z cyklu „Vybraná témata z židovského soukromého práva“ brněnského rabína Šlomo Kučery. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 10. 3. ve 14,30 hod.: Einstein, Scott a já aneb Život po telavivsku – vernisáž výstavy fotografií, které dokumentují Izrael očima studentky doktorského studia religionistiky Mgr. Kristýny Kuboňové. Vstup volný.

 

úterý 12. 3. v 18 hod.: Pane rabíne, ve vší skromnosti… Pavel Fried, místopředseda brněnské židovské obce, si na besedu pozval vrchního zemského a pražského rabína, prozaika a dramatika Karola Efraima Sidona. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 14. 3. v 18 hod.: Polsko-židovské vztahy po druhé světové válce. Během šoa zahynuly 3 miliony polských Židů a z meziválečného mnohonárodnostního Polska se stal národní stát. Ten se musel kromě změny  státních hranic zabývat i problematikou Židů. I přesto, že jich přežila pouze malá část, docházelo v prvních poválečných letech v Polsku k protižidovským nepokojům. Další z cyklu přednášek Mgr. Jaroslava Kadlece „Polsko-židovské vztahy ve 20. století“. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 17. 3. v 10,30 hod.: Jak se žilo v biblických dobách… řemeslníkům. Na dílnu pro rodiče s dětmi od 5 let je připraveno povídání o různých řemeslech, která neodmyslitelně patří k biblickým příběhům. Přítomní nahlédnou do dílen kovářů, tesařů, tkalců, koželuhů či hrnčířů. A nezůstane jen u dívání. Zájemci budou moci vyzkoušet i své rukodělné dovednosti, třeba na jednoduchém tkalcovském stavu nebo při práci s kůží. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 28. 3. v 18 hod.: Vývoj židovského osídlení na Moravě: Vrcholný středověk (13.-14. století). Přednáška Mgr. Pavla Kocmana, odborného pracovníka Židovského muzea v Praze, ve které se seznámíte nejen se životem v královských městech – Olomouci, Brně, Jihlavě a Znojmě, ale také s rozšířením židovského osídlení mimo velká královská města, tzv. poddanská. Dozvíte se, že postavení židů byl dán právní rámec (privilegia) a z pohledu náboženské organizace se začínají objevovat první zmínky o rabínech. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Einstein, Scott a já aneb Život po telavivsku. Fotografie, pořízené během osmiměsíčního studijního pobytu na univerzitě v Tel Avivu, zachycují nejenom každodenní život v kosmopolitním izraelském velkoměstě, ale i místa spojená s dávnověkou historií celé této podivuhodné země plné kontrastů i podobností, nadšení i obav, bezradnosti i rozhodnosti, radosti i smutku. Všechno zde má svůj čas a své místo a proniknout do tajů tohoto řádu vyžaduje smělost, odvahu a velkou dávku trpělivosti. Záběry dokumentující Izrael očima studentky doktorského studia religionistiky Mgr. Kristýny Kuboňové bude možné zhlédnout v sále OVK ŽMP celý měsíc březen. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup volný.

 

Na neděli 17. 3. od 14 hodin jsme pro zájemce připravili další prohlídku brněnské synagogy na Skořepce 13 s přednáškou. Na téma Židovská liturgie přednáší a synagogou provází lektorka ŽMP Mgr. Táňa Klementová. Vstupné 30 Kč.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze