Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Archiv zpráv
  

ARCHÍV ZPRÁV

Škody způsobené v srpnu 2002 velkou vodou v Židovském muzeu

V rámci preventivních opatření byly před vzestupem vody ve Vltavě zrušeny přízemní části stálých expozic v synagoze Španělské, Maiselově a Klausové a stovky sbírkových předmětů byly uloženy na bezpečné místo. Komplex muzea se nachází v prostoru, který byl během povodní kompletně evakuován, a pracovníci muzea neměli po dva dny (13. a 14. 8.) do oblasti přístup. Voda nakonec tuto část Prahy nezaplavila zvenčí, ale obrovský vzestup podzemní vody a vyplavení kanalizace měly přesto devastační účinek. Během povodní v Praze nebyl žádný sbírkový předmět Židovského muzea včetně knih zničen nebo významněji poškozen. Škody utrpěly především budovy a jejich výši včetně dalších, i nepřímých finančních ztrát způsobených muzeu při povodni, lze předběžně odhadnout na desítky miliónů korun. Muzeum je pojištěno, a proto počítá s částečným krytím uvedených ztrát.
Pracovníci muzea se maximálně snaží o jeho brzké znovuotevření. Záleží to na obnovení dodávky elektřiny a rovněž odstranění škod uvedených v následujícím přehledu. Jako reálné se zdá být zpřístupnění objektů muzea na Starém Městě včetně Starého židovského hřbitova v průběhu října 2002 s výjimkou Pinkasovy synagogy. Vstupné bude úměrně sníženo.

Pinkasova synagoga (založena 1535)
Spodní voda vystoupila do výše 1,5 metru a zaplavila hlavní loď synagogy a její předsíň. Zasažena byla část ručně psaných nápisů na zdech, připomínajících na 80 000 obětí šoa z Čech a Moravy. Podle odborného vyjádření jsou nápisy těžce poškozeny a vlhkost vzlíná po zdech výše i tam, kam voda nedosáhla. Poškozena je též historická kamenná bíma (řečniště) ve středu synagogy a áron (svatostánek) na východní straně. Voda zničila zábradlí, které současně osvětlovalo synagogální prostor, a topení v podlaze. Budova navíc vykazuje prokazatelné statické poruchy, jež je třeba detailně vyhodnotit.
Ihned po odstranění vody z prostoru synagogy byl zahájeno vysoušení, uskutečnila se dezinfekce a započaly záchranné práce na nápisech dle doporučení externích odborníků a specialistů muzea. S ohledem na různorodost škod a jejich rozsah vzniká odborný tým, který v krátké době stanoví detailní postup záchranných prací. Nedá se přitom vyloučit, že část jmen obětí šoa vepsaných na zdi synagogy - s ohledem na statické poruchy budovy možná i významnou část - nepůjde uchovat. Znovuotevření památníku se předpokládá do 18 měsíců, přičemž nápisy by se případně obnovovaly již za návštěvnického provozu.

Odborné a správní centrum muzea v ulici U staré školy 1,3
Komplex dvou budov, sloužících jako administrativní a odborná pracoviště, centrum ostrahy, depozitáře knih, restaurátorské dílny, knihovna, studovna, referenční centrum, galerie a kavárna vznikl rozsáhlou opravou a rekonstrukcí bývalé nemocnice. Muzeum začalo budovy užívat v únoru 2001. Během povodně bylo jejich podzemí zcela zaplaveno. Přitom byly zničeny trafostanice, kotelna, strojovny chladu, vzduchotechniky a výtahu, převážná většina publikací pro návštěvníky, pohledů a průvodců, balírna, šatny ostrahy, dílny údržby a zázemí kavárny. V důsledku dlouhotrvajícího přerušení dodávky elektřiny a devastace klimatizace jsou druhotně ohroženy zejména depozitáře knih, vzácných tisků a rukopisů.
Za pomocí generátorů se od návratu pracovníků muzea nepřetržitě provizorně odvlhčují depozitáře, aby nedošlo k poškození knih. Po vyčerpání vody z podzemní části budov byly zničené věci odvezeny na skládku. Byly demontovány sádrokartonové příčky, vnitřně členící podzemní prostor, celý prostor byl opakovaně dezinfikován. Po vysušení budou příčky opět vestavěny. Průběžně se pracuje na opravě technologických zařízení. Stavu před záplavami však nebude dosaženo dříve než na jaře 2003.

Klausová synagoga (založena 1573)
Podzemí bylo zcela zaplaveno vodou, přičemž byla zničena kotelna. Zaplavení podzemních prostor se projevilo i zvýšenou vlhkostí v hlavní lodi synagogy, jež znemožňuje obnovení expozice, dokud vlhkost nepoklesne na přijatelnou hodnotu.
Po odčerpání vody byly podzemní prostory dezinfikovány a intenzívně se vysoušejí. S opravou či výměnou kotelny lze počítat v průběhu října.

Maiselova synagoga (založena 1592)
U Maiselovy synagogy existuje po záplavách podezření ze statických poruch, a statika budovy se proto musí sledovat. V blízkosti synagogy došlo k propadům chodníku, v předzahrádce se částečně propadl a rozlomil symbolický náhrobní kámen z 19. století. Podzemí synagogy bylo zcela zaplaveno vodou, což se - jako u Klausové synagogy - projevilo i zvýšenou vlhkostí v hlavní lodi synagogy, jež znemožňuje obnovení expozice, dokud vlhkost nepoklesne na přijatelnou hodnotu. Zaplavené prostory byly dezinfikovány a intenzívně se vysoušejí. Synagoga bude zpřístupněna jen za předpokladu, že se neprokáže statické poškození.

Španělská synagoga (založena 1868)
S odborným a správním centrem muzea tvoří propojený komplex a její podzemí bylo zaplaveno. Při tom byla zničena převážná část uskladněných židlí užívaných při bohoslužbách konzervativního společenství Bejt Praha a při koncertech. Zaplavené prostory byly dezinfikovány a intenzívně se vysoušejí. K zpřístupnění synagogy dojde, jakmile poklesne zvýšená vlhkost v hlavní lodi, sloužící jako expoziční prostor.

Starý židovský hřbitov (nejstarší náhrobní kámen z roku 1439)
Hřbitov nebyl zaplaven, ale zvýšená hladina spodní vody ohrozila stabilitu stromů a cest. Z odborného posouzení vyplývá, že některé stromy bude třeba v zájmu bezpečnosti porazit. S ohledem na opravu Pinkasovy synagogy, jež zasahuje do hřbitova, nebude možno dlouhodobě používat dřívější návštěvnickou trasu, a před otevřením hřbitova pro veřejnost bude třeba vybudovat trasu náhradní.

Jáchymova ulice 3
Ve vytopeném podzemí byly poškozeny náhradní kompaktní regály muzea pro uložení knih. Žádné knihy v nich však v době záplav uloženy nebyly.

Smíchovská synagoga (založena 1863)
Záplavy nijak nepoškodily probíhající přípravné práce související s opravou a rekonstrukcí synagogy, jež bude sloužit jako židovský archiv a depozitář obrazů a grafiky. Podle původního plánu měly být hlavní stavební činnosti zahájeny na sklonku tohoto roku a dokončeny v roce 2003. O tempu, jakým bude nyní oprava a rekonstrukce pokračovat, bude rozhodnuto až po finančním vyhodnocení všech škod a vypořádání s pojišťovnou.

Hřbitov ve Fibichově ulici (založen 1680)
Je objednán průzkum stability stromů a cest, jehož výsledky by měly být známy do poloviny září. Nebudou-li shledány závady, hřbitov bude opět přístupný.

V Praze 27.8.2002
Leo Pavlát
Ředitel Židovského muzea v Praze


Fotografie škod způsobených povodněmi

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze