Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Exponáty k restaurování
  

Cesta života
Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609)

Židovské muzeum v Praze Správa Pražského hradu

Exponáty k restaurování

 
Staré tisky
Synagogální textilie
Náhrobky Maharalovy rodiny
Jak nás podpořit

 

 

Staré tisky

Vzácná vydání děl Jehudy Livy ben Becalela a díla jeho žáků a potomků ve fondu sbírky rukopisů a vzácných tisků ŽMP
 
Ve sbírkách ŽMP se nachází několik prvních vydání děl rabiho Löwa, pražského Maharala, která budou samozřejmě patřit mezi nejvýznamnější exponáty chystané maharalovské výstavy. Většina z nich vyžaduje větší či menší restaurátorský zásah. Jelikož výstava potrvá déle, než je pro vzácné tisky a rukopisy z hlediska jejich ochrany přípustné, budou originály v jejím průběhu nahrazeny faksmilemi. Celkové náklady na restaurování a výrobu faksimilí byly předběžně vypočteny na 212 000 Kč.
 
Na náklady ŽMP byly již v posledních letech restaurovány tisky Beer ha-gola (Studna exilu, Praha, 1598) a historické dílo Davida Ganse, Maharalova žáka, Cemach David (Ratolest Davidova, Praha, 1592). V restaurátorské dílně ŽMP byly restaurovány také Hazkarot (zádušní modlitby) Staronové synagogy v Praze, vzácný iluminovaný rukopis na pergamenu z 16.–18. století připomínající desítky zesnulých členů synagogálního sboru, včetně samotného Maharala.
 
K restaurování tedy ještě zbývá celkem sedm maharalovských a čtyři související tisky. Menší zásah čeká Maharalovy Gvurot ha-Šem (Mocné činy Hospodinovy, Krakov, 1581–2) (5 000 Kč) [obr. č. 1] a dílo Maharalova bratra Chajima, Sefer ha-chajim (Kniha života, Krakov, 1593) (5 000 Kč) [obr. č. 2].
 
Částečný restaurátorský zásah si vyžádají Maharalovo dílo Gur arje (Lvíče, Praha, 1578) (10 000 Kč) [obr. č. 3] a spis Maharalova potomka Mošeho ben Eleazara Perlse, Tora or (Tora je světlem, Praha, před 1739) (15 000 Kč). [Obr. č. 4]

Jehuda Leva ben Becalel, Gevurot ha-Šem (Mocné činy Hospodinovy) Chajim ben Becalel, Sefer ha-chajim Jehuda Leva ben Becalel, Gur arje (Lvíče) Moše ben Eleazar Perls, Tora or (Tora je světlo)

Komplexní zásah vyžadují tři vzácná vydání Maharalových kázání Druš nae be-šabat tšuva (Pěkné kázání o sobotě pokání, Praha, 1583–4) (7 000 Kč) [obr. č. 5], Druš nae be-šabat ha-gadol (Pěkné kázání o velikém šabatu, Praha, 1589) (10 000 Kč) [obr. č. 6] a Druš al ha-tora al ha-micvot (Kázání o Toře a přikázáních, Praha, 1592) (10 000 Kč). [obr. č. 7] Celkové restaurování potřebuje rovněž drobný spis Maharalova žáka Jaakova Polaka, Psak al-aguna (Rozhodnutí ve věci manželky nezvěstného muže, Praha, 1594) (10 000 Kč), [obr. č. 8] který obsahuje rovněž Maharalovo responsum.

Jehuda Leva ben Becalel, Deruš nae ... be-šabat tešuva Jehuda Leva ben Becalel, Deruš nae be-šabat ha-gadol Jehuda Leva ben Becalel, Deruš... al ha-tora al ha-micvot Jaakov Pollak, Tešuva al-aguna (Responsum o opuštěné ženě)

Největší poškození vykazují – a tedy také vyžadují nejvyšší náklady na restaurování – dvě vydání děl rabiho Löwa: Derech chajim (Cesta života, Krakov, 1589) (30 000 Kč) [obr. č. 9] a Necach Jisrael (Vítězství Izraele, Praha, 1599) (25 000 Kč), [obr. č. 10] jakož i rukopis na papíru z pera Maharalova potomka Mošeho ben Mošeho Meira Perlse, Drašot (Kázání, Praha, 1. třetina 18. století) (30 000 Kč). [obr. č. 11]

Jehuda Leva ben Becalel, Derech chajim Jehuda Leva ben Becalel, Necach Jisrael Moše ben Moše Meir Perls, Drašot (Kázání)
 
 
 

Synagogální textilie

Synagogální textilie, které jsou určeny pro prezentaci na výstavě Cesta života, patří do skupiny darů, jejichž donátoři v hebrejských nápisech zdůraznili svou příslušnost k rodu Maharala. Ač se dnes k původu, odvozenému od tohoto významného pražského renesančního rabína a myslitele, hlásí v celém světě přes 10 000 jedinců, jsou dochované synagogální dary s podobnými nápisy velmi vzácné. V textilní sbírce Židovského muzea v Praze jde jen o dvě synagogální opony a dvě menší obřadní textilie – pláštíky na Tóru. Obě synagogální opony a jeden z pláštíků na Tóru je třeba pro výstavu zrestaurovat.

Synagogální opona, inv. č. 040.521, hedvábí (atlas, samet), dracoun (výšivka), 2100 x 1550 mm, 1799 Synagogální opona, inv. č. 040.521
hedvábí (atlas, samet), dracoun (výšivka), 2100 x 1550 mm, 1799
 
Hebrejský nápis: Zasvěceno Hospodinu. Zanechala po sobě plod svých rukou žena statečná, paní Perel, pokoj jí, dcera vznešeného KH Hirše Marle z rodiny MaHaRaLa z Prahy, manželka učeného MHV Lipmana z rodu Mahariva, památka spravedlivého budiž požehnána, v roce "nese dobré poselství" (Iz 52:7), chron. 559 p.m.p. (=1799).
Provenience: válečný svoz 1942–1945, Praha, Pinkasova synagoga
Odhadované náklady na restaurování: 99 000 Kč
 
Synagogální opona, inv. č. 040.500, hedvábí (atlas, samet), dracoun (výšivka), 2300 x 1600 mm, 1813 Synagogální opona, inv. č. 040.500
hedvábí (atlas, samet), dracoun (výšivka), 2300 x 1600 mm, 1813
 
Hebrejský nápis: Toto daroval KH Elazar Chajim, syn MHV Beera Perelse, památka spravedlivého budiž požehnána, soudce ve svaté obci Praze, z rodiny MaHaRaLa (rabiho Löwa), a jeho matka, vzácná žena, paní Šprinca (Sprinza), nechť žije, dcera KH Šemuela Tauska, blahé paměti, vnuka gaona MaHaRaMa Hamburga, památka spravedlivého budiž požehnána, předsedy rabínského soudu (rabína) svaté obce Holešov, a jeho manželka, vzácná žena, paní Rezl, dcera KH Barucha Toterse, blahé paměti, roku 573 p.m.p. (=1813).
Provenience: válečný svoz 1942–1945, Praha, Pinkasova synagoga
Odhadované náklady na restaurování: 209 000 Kč
 
Pláštík na Tóru, inv. č. 057.207, samet, výšivka dracounem, hedvábný atlas, třásně, Turnov, 1781 Pláštík na Tóru, inv. č. 057.207
samet, výšivka dracounem, hedvábný atlas, třásně, Turnov, 1781
 
Hebrejský nápis: Obnoveno z oděvu svitku Tóry, který náležel Simchovi Auschovi, blahé paměti, prostřednictvím jeho vnuka Lejba, služebníka představených obce, syna Jokeva Jitschina SGL Epsteina, a prostřednictvím jeho manželky Chaji, dcery Moše Aharona Perlse, blahé paměti, roku 541 p.m.p. (=1781).
Odhadované náklady na restaurování: 85 000 Kč
 
 
 
 
 
 

Náhrobky Maharalovy rodiny

Cílem záchranných a restaurátorských prací na Starém židovském hřbitově je uvést do dobrého stavu tumbu rabiho Löwa, devatenáct náhrobků a jednu tumbu jeho potomků a dalších rodinných příslušníků. Náhrobky projdou komplexním restaurátorským zásahem, jehož cílem bude nejen záchrana a zamezení dalšímu chátrání, ale i preventivní konzervace, která by měla náhrobky chránit v dlouhodobém horizontu. Všechny tyto náhrobky z historického hlediska patří k mimořádně významným památkovým objektům.
 
Tumba rabi Löwa Tumba rabi Löwa
Pozdně renesanční tumba nad hrobem rabína Jehudy, syna Becalelova a jeho ženy Perl, dcery Šemuela, je nejnavštěvovanějším pomníkem na hřbitově. Mohutná tumba s renesančními kartušemi je hluboko zapadlá do země. Čelní stěna je ozdobena symbolem hroznu a lva.
 
Hrobka byla zhotovena ze dvou kvalitativně odlišných typů sliveneckého mramoru. Na čelní desky byl použit velmi kvalitní blok kamene. Míra jeho poškození není ani po velmi dlouhé době od svého vzniku vážná, nicméně uzavření povrchu kamene, které zde bylo identifikováno se stává potenciálním nebezpečím pro degradační procesy v podpovrchové vrstvě. Povrch je zanesen zejména důsledky minulých oprav, povrchových úprav a turistické exponovanosti hrobky. Hrobka se stala objektem extrémního turistického zájmu, jehož důsledkem je množství druhotných materiálů, které mají negativní vliv na povrch kamene. Jedná se zejména o vosky ze svíček a o papírové vzkazy vmačkávané do trhlinek kamenných bloků. Vlivem vlhkosti a v kombinaci s prachovými částicemi pak dochází k urychlování degradačních procesů.
 
Restaurování hrobky Rabi Löwa bude probíhat způsobem, který minimalizuje dopady na návštěvnický režim. S výjimkou čištění a etapy práce spojené s výměnou táhel bude hrobka zcela přístupná pohledům návštěvníků a restaurování bude probíhat bez vyloučení veřejnosti. Náhrobek bude restaurován s maximálním respektem k dochovanému stavu a s vědomím znalosti současných požadavků na interpretaci židovských památek.
 
Náklady na provedení komplexního restaurátorského zásahu byly odhadnuty na částku 85 000,- Kč.
 

Náhrobky Maharalových předků

rabi Lev (Liva), 1539
Náhrobky Maharalových potomků
rabi Lev (Liva), 1539
odhadované náklady: 15 855 Kč
 
Jocheved b. rabi Akiva z Budína, manželka rabi Šabtaje b. rabi Ješaja ha-Levi Horowitze, 1551
Jocheved b. rabi Akiva z Budína, manželka rabi Šabtaje b. rabi Ješaja ha-Levi Horowitze, 1551
odhadované náklady: 7 035 Kč
 
rabi Šabtaj b. rabi Ješaja ha-Levi Horowitz, zeť rabi Akivy z Budína, 1554/55
rabi Šabtaj b. rabi Ješaja ha-Levi Horowitz, zeť rabi Akivy z Budína, 1554/55
odhadované náklady: 17 010 Kč
 

Náhrobky Maharalových potomků

rabi Menachem b. rabi Becalel, 1602
rabi Menachem b. rabi Becalel, 1602
odhadované náklady: 9 555 Kč
 
rabi Šemuel b. rabi Becalel, 1655
rabi Šemuel b. rabi Becalel, 1655
odhadované náklady: 4 935 Kč
 
Jehuda Leb b. rabi Šemuel b. rabi Becalel, 1705
Jehuda Leb b. rabi Šemuel b. rabi Becalel, 1705
odhadované náklady: 5 145 Kč
 
Fajgele b. rabi Jehuda Lejb, manželka rabi Jicchaka Kc, 1629
Fajgele b. rabi Jehuda Lejb, manželka rabi Jicchaka K"c, 1629
odhadované náklady: 11 865 Kč
 
rabi Jicchak b. Šimšon Kc, 1624 rabi Jicchak b. Šimšon Kc, 1624
rabi Jicchak b. Šimšon K"c, 1624
odhadované náklady: 99 750 Kč
 
Gitele b. rabi Jehuda Lejb, manželka rabi Šimeona ha-Levi Brandeise, 1634
Gitele b. rabi Jehuda Lejb, manželka rabi Šimeona ha-Levi Brandeise, 1634
odhadované náklady: 19 530 Kč
 
Šimeon ha-Levi Brandeis, 1622
Šimeon ha-Levi Brandeis, 1622
odhadované náklady: 11 130 Kč
 
Šemuel b. Šimeon ha- Levi Brandeis, 1628
Šemuel b. Šimeon ha- Levi Brandeis, 1628
odhadované náklady: 10 185 Kč
 
Rajchel b. rabi Jehuda Lejb, manželka rabi Avrahama ha-Levi Wallersteina, 1632
Rajchel b. rabi Jehuda Lejb, manželka rabi Avrahama ha-Levi Wallersteina, 1632
odhadované náklady: 6 930 Kč
 
Tila b. rabi Jehuda Lejb, manželka rabi Hirše Sobotku, 1613
Tila b. rabi Jehuda Lejb, manželka rabi Hirše Sobotku, 1613
odhadované náklady: 7 350 Kč
 
rabi Meir b. Hirš Sobotka, 1668
rabi Meir b. Hirš Sobotka, 1668
odhadované náklady: 8 820 Kč
 
Šemuel b. rabi Meir Sobotka, 1670
Šemuel b. rabi Meir Sobotka, 1670
odhadované náklady: 3 570 Kč
 
Reline [b. rabi Jehuda Lejb], 1639, manželka rabi Chajima Wahla, 1631
Reline [b. rabi Jehuda Lejb], 1639, manželka rabi Chajima Wahla, 1631
odhadované náklady: 26 775 Kč
 
Kresl b. Ozri Jafe (1618) a Jutl b. Moše Sg
Kresl b. Ozri Jafe (1618) a Jutl b. Moše Sg"l, manželka Kopmana b. Becalel, 1618
odhadované náklady: 14 070 Kč
 
Ester b. Šemuel ha-Levi Brandeis, 1634/35
Ester b. Šemuel ha-Levi Brandeis, 1634/35
odhadované náklady: 5 145 Kč
 
rabi Moše Meir b. Eleazar Pereles, autor Megilat juchasin, 1739
rabi Moše Meir b. Eleazar Pereles, autor Megilat juchasin, 1739
odhadované náklady: 16 275 Kč
 
Lipet b. rabi Becalel, manželka rabi Pinchase ha-Levi Horowitze, 1613
Lipet b. rabi Becalel, manželka rabi Pinchase ha-Levi Horowitze, 1613
odhadované náklady: 5 985 Kč
 

 

Abychom mohli na výstavě návštěvníkům představit co největší počet exponátů, je třeba mnohé z nich restaurovat. Budeme vděčni, pokud na restaurování některého předmětu přispějete. Poděkování za Váš dar bude uvedeno na výstavě u restaurovaného díla.
 
Jak nás podpořit
Prosím pošlete šek Židovskému muzeu v Praze, nebo zašlete Váš dar na č. účtu: 195414380237/0100 pouze pro českou měnu (Kč). Variabilní symbol pokud se jedná o dar: 1382002
 
Pro podrobnější informace, prosíme kontaktujte:
Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
 
Leo Pavlát, ředitel, 221 711 510, [email] office[at]jewishmuseum.cz
Pavla Niklová, fundraising, 221 711 571, [email] pavla.niklova[at]jewishmuseum.cz
 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze

1