Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
O Nadaci Židovského muzea v Praze
  

NADACE ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Úvod

Nadace Židovského muzea v Praze přispívá především na vzdělávací programy zajišťované židovskými organizacemi v ČR, v jejichž rámci je veřejnost seznamována se zvyky a kulturou židovské komunity v Čechách a na Moravě. Nadace rovněž podporuje projekty dočasných nebo stálých výstav, které dokumentují historii Židů v jednotlivých regionech ČR, uměleckých projektů se vztahem k judaismu, židovské kultuře, historii a současnosti a rovněž projekty vydávání publikací, ať již děl židovských autorů tak publikací zpracovávající dějiny českých Židů (viz Statut nadace). V uvedených oblastech tak byly podpořeny např. Vydání Deníků Anny Frankové vydané nakladatelstvím Triáda, nebo expozici o historii židovského sportu a historii judaismu instalovanou Židovskou obcí v Děčíně.

Nadace neposkytuje finanční příspěvky na záchranu a obnovu nemovitých židovských památek, v této oblasti působí Nadační fond Zecher pro záchranu židovských památek v ČR a Nadace Židovské obce v Praze. Přestože finanční podpora směřuje především do židovských obcí působících v rámci Federace židovských obcí ČR, je záměrem Nadace podílet se na zachování a rozvoji židovské kultury na území České republiky. Z tohoto důvodu chce Nadace přispívá v jednotlivých případech i jiným institucím, a to za podmínky, že půjde o projekty směřující k záchraně movitých předmětů kulturní hodnoty, které sice nejsou součástí sbírkového a knižního fondu Židovského muzea v Praze, ale představují významné projevy kultury židovské pospolitosti v České republice.

O přidělení příspěvků Nadace rozhoduje na základě grantového řízení, vyhlašovaného Nadací pro uvedené oblasti jednou ročně. Vyhlášení výběrového řízení

Správní radu Nadace tvoří těchto šest členů:

PhDr. Eva Kosáková (předsedkyně)
Mgr. Michaela Sidenberg
JUDr. Eva Adamová
Eva Pézlová
MUDr. Libuše Salzmanová
PhDr. Dana Veselská

Sídlo nadace:

Adresa: 110 00 Praha 1, U Staré školy 1, tel. 221711511
Nadace je registrována v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze pod č. N 182.


© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze