Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

NADACE ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Výroční zpráva za rok 2000

1. Název:
Nadace Židovského muzea v Praze (dále "Nadace")
Sídlo: 110 00 Praha 1, Jáchymova 3
IČO: 47 60 66 06

2. Majetek Nadace:
Nadace disponuje finančními prostředky a to ve výši: 1 140 380.73 Kč
Závazky Nadace: žádné

3. Nadační dary:
V roce 2000 Nadace obdržela finanční dar ve výši 1 000 Kč.
Dárce: paní Michele Huppert, bytem 31/461 St. Kilda Rd., Melbourne 3004 Vic., Australia.

Celková částka nadačních darů za rok 2000 činí tak: 1. 000 Kč.

4. Výdaje Nadace v roce 2000:

a) Nadační příspěvek ve výši 12 000 Kč.
Tento příspěvek byl poskytnut Památníku Benešov, o.p.s., se sídlem Žižkova 535, 256 01 Benešov ( IČO 18623671) a to na základě Dohody o poskytování finančních prostředků uzavřené mezi uvedenými organizacemi 12.3. 1996 a dodatku k této smlouvě uzavřené 12.3.1996. Příspěvek byl použit na udržování a provozování Pamětní síně obětem nacismu, na údržbu okolí Památníku a na běžný provoz expozice zde umístěné.

b) Nadační příspěvek ve výši 13 500 Kč.
Tento příspěvek byl poskytnut Muzeu Aleše Hrdličky, se sídlem Horní náměstí273, 39601 Humpolec (IČO 696 38 549) na základě smlouvy uzavřené mezi uvedenými organizacemi 26.10 2000. Příspěvek byl využit na restaurování hebrejského rukopisu hebrejské modlitby.

Celková částka nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2000 činí: 25. 500 Kč.

5. Náklady na správu Nadace

Kromě uvedených nadačních příspěvků Nadace proplatila v roce 2000 paní Miladě Kimlové, bytem Lermontova 17/175, 160 00 Praha 6, IČO 44872411 odměnu za účetnictví a závěrkové práce za rok 1999 a to ve výši 600 Kč.

Uvedená částka představuje jediný náklad související se správou Nadace a lze tak konstatovat, že celkové nadační náklady související se správou (podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů) v roce 2 000 byly minimální a nebyl překročen limit nadačních nákladů ve smyslu § 22 cit. zákona.

6. Zhodnocení účetní uzávěrky

Na základě předložené účetní uzávěrky za rok 2000 lze uvést, že Nadace hospodařila v roce 2000 bez výrazných nákladů a k 31.12.2000 činí částka, z níž mohou být čerpány prostředky na poskytování nadačních příspěvků (tj. po odečtení nadačního jmění ve výši 500 000 Kč ve smyslu § 3 odst. 4 cit. zákona) celkem 640 380.73 Kč.

7. Zpráva auditora

Podle Zprávy auditora o auditu roční účetní uzávěrky sestavené k 31.12. 2000 "účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění Nadace Židovského muzea v Praze k 31. prosinci 2000, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 200 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy české republiky."

8. Zpráva auditora je nedílnou součásti této Výroční zprávy.

V Praze 25. 6. 2001

Dr. Eva Adamová
předsedkyně Nadace

Mgr. Michaela Hájková
členka Správní rady

Dr. Eva Kosáková
členka Správní rady

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze