Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
10 let samostatné činnosti muzea
  

O muzeu

Řekli a napsali o nás

u příležitosti 10 let samostatné činnosti muzea

  Zobrazit ve formátu PDF
 Václav Havel, bývalý president České republiky
Činnost Židovského muzea v Praze v posledním desetiletí je pro mne spojena s opravami a rekonstrukcí řady nemovitých kulturních památek, zejména pražských synagog a Starého židovského hřbitova, a s jejich využitím pro veřejnost. V tomto období se stalo nejnavštěvovanějším muzeem v České republice, při muzeu bylo založeno Vzdělávací a kulturní centrum. To vše je o Židovském muzeu v Praze známo, už méně se ví, že v posledním desetiletí se také zkvalitnila péče o sbírku judaik z období 16.-20.století, uměleckých děl a židovských písemností, pro níž byly zřízeny nové depozitáře a konzervátorské dílny.
Mluvíme-li o jakékoliv instituci, nelze ale zapomenout, že za její činností vždy stojí konkrétní lidé. Také v téměř stoleté historii Židovského muzea v Praze jich byla dlouhá řada. Za všechny připomínám alespoň pány ze spolku, který v roce 1906 muzeum založil, a především obětavé muzejníky, kteří v každodenním ohrožení života a pod dohledem nacistických úředníků zachraňovali a zapisovali cenné doklady v letech, kdy doslova za dveřmi muzea se tisíce jejich spoluobčanů připravovaly na poslední cestu. Zapomenout nemohu ani na současné muzejníky a vedení muzea v čele s doktorem Leo Pavlátem, který nejen muzeum úspěšně řídí, ale z titulu své funkce i osobně se významně podílí na výchově k toleranci, proti rasismu a xenofóbii. Přeji Židovskému muzeu v Praze do dalších let hodně úspěchů.

Pavel Dostál, ministr kultury České republikyVážený Dr. Pavláte,
chválím Vaši práci v oblasti vzdělávání a uchovávání vzpomínek na dějiny české židovské obce. Díky Vašemu úsilí a úsilí ostatních v Židovském muzeu v Praze se mohou rodiny, jako je ta má, opět dozvědět o historii svých rodinných příslušníků.

Madeleine K. Albright, bývalá ministryně zahraničních věcí USAZa uplynulých deset let, kdy je v rukou židovské komunity v Čechách a na Moravě, dosáhlo Židovské muzeum v Praze řady nezpochybnitelných úspěchů. Je nejen nejnavštěvovanějším muzeem v celé České republice, nejen vzorně pečuje o pražské synagogy a hřbitovy, o archiv a depozitáře, nejen systematicky restauruje sbírkové předměty, ale především dokázalo najít vztah k veřejnosti. Stalo se muzeem maximálně živým, komunikujícím, ba přímo dialogickým, které se ještě více než mrtvým sbírkám věnuje návštěvníkům, našim i zahraničním. Imponuje mně úspěšným úsilím oslovovat naše děti a studenty. Troufám si tvrdit, že snad nikdy v dějinách našich zemí nebylo povědomí o významu židovské komunity u nás a o jejím kulturním a duchovním přínosu tak silné, a přitom tak pozitivní. Ze srdce ději všem těm, kteří se v čele muzea i v řadách jeho zaměstnanců o to zasloužili.

Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu České republikyMilý Leo,
ani jsem si nestačil všimnout, že již uplynulo 10 let od doby, kdy bylo Židovské muzeum v Praze předáno židovské komunitě v České republice. Gratulace a oslavy jsou jistě na místě a to nejen pro to, co se Vám podařilo dokázat za uplynulé desetiletí, ale také pro to, co vaše muzeum symbolizuje v židovském světě a ve vztahu mezi židovskými obcemi v Americe a v Izraeli na straně jedné a našimi souvěrci ve střední Evropě na straně druhé.
Velmi dobře si vzpomínám na pronikavé hlasy, které začátkem devadesátých let hlásaly, že sbírka Státního židovského muzea by měla opustit Prahu. Měly za to, že zde není ani zájem a odborná znalost, ani lidé, kteří by se o ni řádně starali. Říkaly, že Židé a judaismus, a dokonce judaika nemají ve střední a východní Evropě budoucnost. Ale muzeum, které řídíš a o které se staráš, a mravenčí píle, která poznamenala renovování a restaurování pod tvou záštitou, mohou dnes soutěžit s těmi nejlepšími po celém světě. Měl bys být právem hrdý.

Rabín Andrew Baker, ředitel, oddělení mezinárodních židovských vztahů, American Jewish CommitteeVážený pane řediteli,
navrácení státem provozovaného Státního židovského muzea v Praze židovské komunitě v České republice před deseti lety považuji za významný mezník nejen v péči o rozvoj židovské kultury a tradic na našem území, ale zejména za významné potvrzení duchovní kontinuity soužití židovské a křesťanské kultury, bez kterého by naše národy nikdy nedosáhly tak významných činů a úspěchů jak v oblasti kultury, tak vědy a umění.
Dovolte mi, abych Vám touto cestou blahopřál k výročí Židovského muzea v Praze a ocenil Váš osobní přínos k j jeho významné činnosti, která představuje nenahraditelné a trvalé obohacení naší přítomnosti i budoucnosti.

JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republikyŽidovskému muzeu se podařil zázrak, když připomíná židovské dějiny Prahy, a současně jim dává život. Získalo světovou proslulost jako jedna z prvořadých kulturních institucí v oblasti. Není tomu však dlouho, co drahocenné bohatství bylo v troskách. Tato příkladná a významná instituce se během pouhých deseti let proměnila díky vizi a vedení svého ředitele, dr. Leo Pavláta. Kvůli zvláštní, průkopnické roli pražského Židovského muzea mezi podobnými institucemi v oblasti může být dr. Pavlát považován za vyslance, který zastupuje četné malé východoevropské židovské obce.

Bonnie Burnham, ředitelka, World Monument Fund, USAVážený pane řediteli,
mohu s potěšením a s uznáním konstatovat, že Židovské muzeum v Praze plní svoji funkci velmi dobře. Posuzuji ho (samozřejmě spolu se svými kolegy z NG) ze dvou hledisek. Z toho utilitárního, tzn. podle toho, jak funguje spolupráce mezi Národní galerií v Praze a Židovským muzeem, a v tomto případě nenalézám žádné závady. Z obecného hlediska, kdy posuzuji funkci Židovského muzea jako instituce, tak i tady nacházím výhradně pozitiva. Pracovníci NG sledují výstavní aktivity Židovského muzea a považují je za profesionálně provedené, vědecké fundované a divácky atraktivní. Národní galerie v Praze dále oceňuje vstřícnost, se kterou Židovské muzeum především ve Vaší osobě vychází vstříc žádostem o zápůjčky uměleckých děl z vašeho majetku. Proto si vážím naší spolupráce a věřím, že Židovské muzeum bude spolu s Vámi takto nadále pokračovat i v dalších letech.

Prof. Milan Knížák, Dr.A., generální ředitel Národní galerie v PrazeKonference evropských rabínů se s radostí připojuje k oslavám desátého výročí Židovského muzea v Praze. Osobně si stále vybavuji ohromné škody způsobené záplavami před pár lety. Zanechalo ve mně hluboký dojem, jakým způsobem ředitel muzea Leo Pavlát vedl složité záchranné práce a jeho mimořádný respekt. V průběhu oprav posvátných budov se v nich stále pohyboval s kipou na hlavě. Tento příklad pouze ilustruje celkový postoj, s jakým je Židovské muzeum v Praze rozvíjeno a jakým se o ně v průběhu posledních let pečuje. Praha je důležitou součástí evropského židovského dědictví, a proto posíláme do muzea a celé obci upřímná přání dalšího úspěchu ve vašem snažení.

Cllr Rabín A. M. Dunner, výkonný ředitel, Konference evropských rabínůVážený pane Pavláte,
Židovské muzeum v Praze se za posledních deset let stalo rovnocenným partnerem podobných vědeckých ústavů ve světě a může s nimi úspěšně spolupracovat. Nový stánek, kam se přestěhovalo, aby mohla být činnost rozvinuta, důstojně reprezentuje české židy a minulým generacím se stalo muzeum trvalým památníkem. Oceňujeme péči, kterou jste věnovali obnově objektů po katastrofální povodni. Oceňujeme vznik Galerie Roberta Guttmanna a množství uskutečněných uměleckých a historických výstav. Obzvláště si ceníme akce “Zmizelí sousedé” pro šíři a hloubku tohoto projektu, který přinesl tak skvělé výsledky.Vážíme si vzniku Vzdělávacího centra a jeho činnosti pro šíření židovské kultury. Sály, několikrát týdně zcela zaplněné, svědčí samy o sobě. Ze zpráv, které jsou nám přístupné, je vidno, jak velkou finanční pomocí jsou pro Židovskou obec v Praze ekonomické výsledky, které plynou z činnosti Muzea.
Dovolte nám, vážený pane řediteli, abychom také ocenily Váš osobní přínos k těmto výsledkům. Sledujeme Vaše pravidelné vystupování v médiích a vážíme si Vašeho osobního nasazení v případech, kdy veřejně vystupujete proti antisemitským projevům, které se bohužel v naší společnosti občas objevují. Jsem rádi, že nás v tom směru na veřejnosti reprezentuje osobnost Vašeho formátu.

PhDr.Dagmar Lieblová, předsedkyně Terezínské iniciativyŽidovské muzeum v Praze je mezinárodní kulturní poklad. Je to jedno z nejúchvatnějších míst v Evropě, které odráží kulturní bohatství židovského života v Čechách a na Moravě. I když působivě a výmluvně skládá hold obětem holocaustu, především ukazuje, jak Židé žili, ne pouze, jak umírali. Neudivuje mě, že je to nejnavštěvovanější muzeum v České republice.

Deborah E. Lipstadt, americká historička, autorka knihy „Popírání holocaustu“Milý Leo!
navrácení Židovského muzea do rukou potomků svých zakladatelů před deseti lety ukázalo, že se nová demokratická Česká republika rozhodla dbát principů práva a spravedlnosti. Tato událost však též odráží důvěru ve schopnost českých židovských organizací přijmout onu velkou výzvu, kterou reorganizace, obnovení a oživení tohoto historického muzea nesporně je.
Tato důvěra, musím dodat, byla za dobu uplynulých deseti let nespočetněkrát naplněna a potvrzena úspěchy muzea a jeho zaměstnanců pod Tvým vedením. Těch úspěchů je tolik a jsou takového dosahu, že je raději nebudu vypočítávat, abych některý nepřehlédl. Jakou radostí je pro všechny přátele českého židovství – a taktéž přátele České republiky – vidět toto muzeum vzkvétat, sílit a zaujímat místo mezi předními muzei na „starém kontinentě“.

Yechiel Bar-Chaim, oblastní ředitel pro Českou republiku, The American Joint Distribution CommitteeŽidovské muzeum za vedení dr. Pavláta vyšlo z temna do světla, ze zaprášených pojmů dnů nesvobody do 21. století po všech stránkách: výtvarné, vědecké, technické, administrativní. A miliony návštěvníků ze zahraničí to potvrzují. Kdykoliv potřebuji radu či pomoc při svých studiích o minulosti Židů Čech a Moravy, mám se kam obrátit a vím, že každý ze spolupracovníků muzea mi bude ve svém oboru oporou. Je to mé muzeum, dědictví mých předků, na které jsem hrdá, které nejen uchovává vzorně minulost, ale mluví k přítomnosti a staví most k budoucnosti.

Ruth Bondyová, v Praze narozená izraelská novinářka, spisovatelka a překladatelkaMilý Leo,
při všech návštěvách a jednáních s Vaší institucí jsem byla vždy ohromena širokou škálou aktivit muzea, úrovní práce restaurátorů a profesionalitou Vašich zaměstnanců. Právě díky Tvému osobnímu úsilí stejně jako úsilí Tvých kolegů se Židovské muzeum v Praze řadí mezi ta nejlepší židovská muzea v Evropě. Zvláště vděčná jsem za Vaši spolupráci s Evropskou asociací židovského umění při podpoře soudobého výtvarného umění.

Lena Stanley-Clamp, ředitelka European Association for Jewish Culture, LondýnVážený doktore Pavláte, pravidelně dostáváme Zpravodaj muzea a jsme ohromeni pokrokem a změnami, které muzeum učinilo. Muzeum není nehybným skladištěm kulturního bohatství, ale naopak je iniciátorem mnoha zajímavých výstav, rozšiřuje své sbírky a aktivity tak, aby v nich bylo zahrnuto celé židovské kulturní dědictví Čech a Moravy. Proto musí být Židovské muzeum v Praze nepochybně považováno za jedno z nejprestižnějších židovských muzeí světa a jsme přesvědčeni, že pod současným vedením bude dále pokračovat ve svém rozvoji a nabízet stále nové podněty.

Benjamin Richler, ředitel Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts,
The Jewish National and University Library, IzraelVážený pane řediteli,
jsem potěšen, že dřívější Státní židovské muzeum bylo před 10 lety předáno židovské komunitě v Čechách a na Moravě, jíž právem náleží, a že pod Vaším vedením výrazně rozšířilo a prohloubilo záběr své činnosti. Nejde jen o tvořivou úpravu stálých sbírek, zpřístupnění nových prostor a realizaci dočasných výstav, ale také o úlohu muzea jako živého komunikačního prostoru, v němž se česká i světová veřejnost setkává se židovskou kulturou. Je nepřehlédnutelné, že dále vzrostl nemalý mezinárodní význam Židovského muzea v Praze jako instituce, která je jedinečná v celosvětovém měřítku.

Jan Jařab, zmocněnec vlády České republiky pro lidská právaVážený dr. Leo Pavláte,
ráda využívám příležitosti vyjádřit Vám svůj obdiv a uznání za to, jak uskutečňujete nelehkou a důležitou úlohu toho, kdo udržuje a opatruje cenné dědictví židovských obcí v Čechách a na Moravě. Za posledních deset let bylo vykonáno mnoho práce. Váš neocenitelně obětavý tým pracovníků muzea, s Vámi jako s jeho vedoucím, úspěšně překonal mnohé překážky, především však povodně v roce 2002. Židovské muzeum v Praze je dnes předním objektem zájmu a výkladní skříní židovského života a kultury, která v Čechách a na Moravě byla dříve v nevídaném rozkvětu. Blahopřeji Vám k dosaženým úspěchům.

Ruth Jakoby, Centrum židovského umění při Hebrejské univerzitě v JeruzaléměVážený pane řediteli,
rád bych Vám vyjádřil mé uznání za veliký skok v kvalitě uchovávání a prezentování muzejních sbírek. Ona změna se projevila také na výborné spolupráci Židovského muzea s naší Společností křesťanů a Židů, kdy jsme mohli společně podporovat šíření znalostí o židovské kultuře, společně přispívat k odbourávání předsudků a antisemitismu. Ze své vlastní zkušenosti vím, že pokud má nějaká organizace dlouhodobě fungovat, pak nejaktivnější musí být její předseda nebo ředitel. Jsem si jist, že bez Vašeho sofistikovaného přístupu i bez vašeho osobního nasazení a charismatu by Židovské muzeum po deseti letech své „nové“ existence nebylo tam, kde nyní je.

Robert Řehák, předseda Společnosti křesťanů a ŽidůPraha patří k nejznámějším evropským městům a nesčíslněkrát jsem slyšel chválit její starobylost a krásu. Málokdo si uvědomuje, že k nejnavštěvovanějším památkám patří i historické synagogy, Starý židovský hřbitov a další památky, o něž pečuje Židovské muzeum v Praze. Vynikající a navýsost samostatná práce muzea stejně jako jeho unikátní sbírky tedy neslouží jen tradici a připomenutí kultury kdysi početné židovské menšiny, ale i proslulosti Prahy jakožto ojedinělého kulturního centra střední Evropy. Muzeu rád přeji, aby nadále pokračovalo ve své skvělé a záslužné práci.

Ivan Klíma, spisovatelVážený Dr. Pavláte,
v průběhu let, kdy naše organizace zřídila ve Vzdělávacím a kulturním centru počítačovou učebnu, mi bylo potěšením pracovat s Židovským muzeem v Praze a vidět, jak se židovský život v Praze a jiných centrech oživuje. Mnoho mladých lidí židovského původu se rozhodlo identifikovat se se svou minulostí. Muzeum i jeho Vzdělávací a kulturní centrum je neocenitelné v rozšiřování znalostí české veřejnosti, hlavně mladé generace, jak o judaismu a historii židovského národa, tak o antisemitismu a holocaustu. Vaše muzeum je prostředníkem při oživování povědomí o židovské přítomnosti v České republice. World ORT Vám přeje mnoho dalších úspěchů.

Dr. Gideon Meyer, náměstek generálního ředitele, World ORT LondýnŽidovské muzeum v Praze je špičkovým muzejním pracovištěm, které se významnou měrou podílí na záchraně židovských památek z Čech a Moravy, významně přispělo k rekonstrukci historických židovských objektů, které užívá ke své činnosti. Především však významným způsobem přispívá k vytváření dobrého jména české židovské komunity. Při příležitosti 10. výročí znovu nezávislé existence muzea bych chtěl upřímně poděkovat všem jeho pracovníkům, a především jeho řediteli dr. Leo Pavlátovi. Skvělé výsledky, kterých dosahují, jsou totiž umožněny obětavou prací, kterou nechápou jen jako pouhé zaměstnání, ale jako poslání.

PhDr. Jan Munk, předseda Federace židovských obcí v České republiceVážený pane doktore Pavláte,
je mnoho důvodů, proč jsou expozice a budovy muzea po celý rok přeplněny návštěvníky. Vaše energické a invenční vedení jde ruku v ruce s úsilím oddaných a nadaných zaměstnanců. Mnoho vysoce kvalitních výstav a publikací svědčí dostatečně výmluvně o Vašem podílu na zasloužené pozici muzea mezi těmi nejvýznačnějšími. S ohledem na tragické zmenšení počtu českého židovstva je to vskutku pozoruhodné.

Rabín Norman R. Patz, předseda Společnosti pro dějiny československých Židů, USAVážený Dr. Pavláte,
Za dobu mého působení ve funkci velvyslance Izraele v České republice jsem byl svědkem obdivuhodného a působivého růstu a rozvoje muzea, které jsou bezpochyby výsledkem usilovné práce a snažení Vás a zaměstnanců Vaší instituce. Měl jsem možnost navštívit Židovské muzeum v Praze při několika akcích a zaznamenal jsem, že Vaše organizace aktivně přispívá k prosazování židovské kultury jak v České republice, tak i po celém světě. To tvoří významnou část na cestě k lepšímu porozumění mezi našimi dvěmi zeměmi.

Arthur Avnon, velvyslanec Izraele v České republiceŽidovské muzeum v Praze jako staronová samostatná instituce přidalo dalších deset let k svému věku. Za těchto deset let dosáhlo pod taktovkou svého ředitele Dr. Leo Pavláta a za intensivního vzepětí sil celého týmu spolupracovníků úspěchu, k němuž se mu právem dostává uznalých gratulací ze strany laiků i zasvěcenců, k nimž se mohu jen připojit. Po období plánované a dovršené rekonstrukce a výstavby začíná nové a stejně důležité období; očekávám, že významný důraz se přesune na vědecké programy, aby Židovské muzeum jako vědecký institut ještě více otevřelo své brány zájemcům o studium jako pokladnice poznání dějin českých, moravských a slezských Židů. Jsem přesvědčen, že s B-ží pomocí budeme Židovskému muzeu v Praze jeho řediteli a týmu spolupracovníků za splnění těchto očekávání gratulovat znovu se stejným uznáním jako dnes.

Efraim K. Sidon, vrchní zemský rabín a prezident rabínů v ČR a v PrazeVážený pane Pavláte,
od doby, kdy bylo Státní židovské muzeum vráceno židovské komunitě, muzeum prošlo značnou proměnou. A každý aspekt Vaší práce – výstavy, restaurování a udržování sbírkových předmětů, vzdělávací činnost, kurátorské aktivity, rozšiřování sbírek a expozic – dosáhl pod Vaším vedením úrovně srovnatelné s těmi nejlepšími muzei kulturního okruhu západního světa. Vaše plné nasazení, odvaha a kreativita jsou to, co učinilo muzeum tím, čím dnes je. Ať Vaše muzeum vzkvétá i v následujících letech.

Dr. Jerry Hochbaum, viceprezident , Memorial Foundation for Jewish CultureVážený pane řediteli, milý pane Pavláte,
věhlas pražského muzea připomíná důstojným způsobem oběti Šoa i krásu, rozmanitost a velikost židovské kultury. Vážený pane řediteli, právě na tom máte Vy i Vaši kolegové obrovskou zásluhu vzhledem k Vaší usilovné a poctivé práci, za kterou Vám patří můj obdiv a poděkování.

Mgr. Jiří Janeček, generální ředitel, Česká televizeJsem rád, že mohu poblahopřát Židovskému muzeu k malým narozeninám. Je pro mne vždy velkým potěšením spolupracovat s touto unikátní kulturní institucí a to zvláště v posledních letech, kdy se stal ředitelem pan Dr. Leo Pavlát a kdy se realizovala celá řada našich společných akcí. Velice se těším na další setkání.

Václav Hudeček, houslový virtuosVážený pane řediteli,
vaše instituce vykonává jedinečnou a velmi záslužnou práci na poli zachování židovské kultury v České republice. Odborný kolektiv, který řídíte, nám mnohokrát pomohl vyřešit i složité souvislosti v problémech judaistiky. Také v prezentaci historie židovské kultury u nás vykonáváte nezastupitelnou práci, která je Vaší osobní zásluhou.

Za Židovskou obec Olomouc tajemník ing. Miloš Dobrý a předsedkyně Edita ŠťastnáVážený pane řediteli,
sleduji velký záběr práce Židovského muzea v Praze a domnívám se s řadou svých kolegů, že je svým významem ojedinělý. Činnost Muzea v oblasti historie, tradic - to vše podpořeno výzkumem - má neobyčejný společenský a nebojím se říci i politický dosah. Dovolte mi, abych zdůraznila, že tato instituce svým významem patří celé naší pospolitosti a bez ní by česká současnost postrádala významný zdroj poučení a v zásadě i povědomí o židovské komunitě, principech její existence a ideách jejich zákonů.

Mgr. Zdeňka Jařabová, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciVážený pane dr. Pavláte,
píšeme Vám nejen v souvislosti s 10. výročím vaší velmi důležité instituce, ale také zejména stran Vašeho znamenitého a vysoce odborného způsobu, jakým ji vedete. Organizace Američtí přátelé České republiky měla v posledních letech příležitost spolupracovat s Židovským muzeem v Praze v mnoha oblastech. Ty největší společné projekty byly podpůrné granty po povodních, ale samozřejmě nejen ty. Bylo nám potěšením s Vámi všemi jednat. Pokračujte stejně dobře jako doposud!

Peter A. Rafaeli, ekonomický náměstek Amerických přátel České republiky
a honorární konzul České republiky ve PhiladelphiiSledoval som vývoj Židovského múzea v Prahe za posledných desat´ rokov s úžasom. Neviem si predstavit´, že by podobné dielo mohlo vzniknút´ bez plného nasadenia skvělých profesionálov, kvalitného riadenia.
Všetci, ktorí prispeli k súčasnej podobe tejto vedeckej a kultúrnej ustanovizne, si zaslúžia uznanie a úctu. Všetci, ktorí ohrozujú jej budúcnost – odsúdenie.

Doc. Ing. Feror Gál, DrCs.Židovské muzeum v Praze již od počátku devadesátých let (tehdy jako Státní židovské muzeum v Praze) nastoupilo cestu plně profesionální kulturní instituce. Muzeum nadále rozvíjí své vysoce odborné zázemí reprezentované jak odborníky respektovanými zde i ve světě tak i činnosti související se správou sbírek, archivu a knihovny jako je vybavení restaurátorských dílen a depozitářů.
Z pohledu památkové péče je nutné ocenit citlivou rekonstrukci Španělské synagogy s přilehlou administrativní budovou muzea a rekonstrukci a přístavbu Smíchovské synagogy.
S pozdravem

Jan Kněžínek, ředitel odboru památkové péče, Magistrát hlavního města PrahyVážení,
Židovské muzeum v Praze je význačná instituce, bohatá vzácností svých sbírek a dobře řízená. Zejména pod vedením pana Leo Pavláta se toto muzeum významně rozvinulo. Udržujeme s ním častý kontakt a tento vztah je vždy k naší naprosté spokojenosti. Doufáme, že toto muzeum bude i v budoucnosti pokračovat ve svém naléhavém díle.
Mnoho pozdravů,

Nina Faran, Ředitelka Beit Terezín, IzraelVážený pán riaditeľ,
Židovské muzeum Praha za posledných 10 rokov prešlo obdivuhodnými zmenami, samozrejme, v pozitívnom zmysle. Stalo sa inštitúciou európského, ba i svetového významu. Je nepopirateľné, že významný podiel na tejto zmene máte hlavne vy, pán Pavlát.
S uznaním sledujem Vašu riadiacu i odbornú činnosť a dovoľte mi zaželať Vám v oboch oblastiach veľa zdaru do budúcnosti.
S úctou a pozdravom

Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., Múzeum židovskej kultúry, BratislavaVážený pane řediteli,
dovolte, abych u příležitosti blížícího se 10. výročí navrácení Židovského muzea v Praze židovské komunitě v českých zemích vyjádřil své poděkování za pomoc a spolupráci v uvedeném období. Jako zástupce ředitele odpovědný v Památníku Terezín za výzkum, sbírky a vzdělávání, ale také přípravu muzejních expozic, jsem byl v uvedeném období prakticky ve stálém kontaktu s řadou oddělení Židovského muzea. Je možno říci, že bez zápůjček mnoha dokumentárních materiálů a exponátů, ale také vstřícnosti a odborné spolupráce pracovníků muzea, by bylo splnění mnoha náročných úkolů naší instituce těžko představitelné.
Vážím si i Vaší osobní pomoci, která významně přispívala k dosažení žádoucích výsledků. Stejně tak oceňuji úlohu muzea i Vás osobně při vyrovnávání se s takovými negativními jevy naší současnosti, jako je popírání holocaustu, projevy moderního antisemitismu a rasová nesnášenlivost.
Domnívám se, že v uplynulém desetiletí se prestiž Židovského muzea zvýšila a chtěl bych upřímně popřát Vám i Vašim spolupracovníkům, aby tento příznivý trend nadále pokračoval k prospěchu muzea i celé židovské komunity v naší zemi.
S přátelským pozdravem

doc.PhDr. Vojtěch Blodig, CSc., zástupce ředitele Památníku TerezínVážený pane řediteli,
při příležitosti 10. výročí Židovského muzea pod správou židovské komunity bych Vám rád vyjádřil svůj obdiv nad úspěchy, které muzeum pod Vaším vedením dosáhlo. Těžko bych hledal dynamičtěji se vyvíjející kulturní instituci v České republice. S ohledem na oblast, která je mi blízká díky mé profesi, oceňuji zejména aktivity v oblasti péče o zachování sbírkových předmětů muzea, včetně knihovních fondů, které představují nezastupitelnou a nenahraditelnou součást našeho národního kulturního dědictví. Je třeba vyzdvihnout i uplatňování pokrokových metod a nejnovějších technologií při budování depozitářů pro knihy i cenné archiválie.
Kvalita a vysoká odborná úroveň trvalých expozic, jednotlivých výstav, přednášek a dalších aktivit, vysvětluje proč patří Vaše muzeum mezi nejvíce navštěvované kulturní instituce v zemi. Spolupráce s Vaším muzeem byla pro nás vždy přínosem a často i poučením. Dovolte mi, abych Vám i Vašim spolupracovníkům popřál mnoho úspěchů při řízení muzea i v dalších letech.
S pozdravem i úctou

PhDr. Jiří Polišenský, ředitel odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČRMilý Leo,
při příležitosti blížícího se výročí 1. října gratulujeme Tobě a Tvým kolegům k velikým úspěchům Židovského muzea v Praze. Cenné dědictví a celý areál je výborně udržován a prezentován vždy s vidinou budoucnosti.
Přejeme Vám hodně štěstí v novém desetiletí a věříme, že Amsterdam – Praha se stane evropským židovským vzorem.
S přáním všeho nejlepšího,

Joel J. Cahen, ředitel, Židovské historické muzeum, AmsterdamVážený Dr. Pavláte,
s velikým potěšením jsem přijala zprávu, že Vaše muzeum bude slavit desáté výročí svého navrácení židovské komunitě v Čechách a na Moravě. Za tu dobu se z Židovského muzea v Praze stalo pod Vaším nadšeným vedením jedno z největších, nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších židovských muzeí v Evropě. Jeho provoz byl vylepšen moderní technologií a jeho metody byly též dovedeny na úroveň doby. Bohaté, inovativní i pamětní výstavy se neustále těší zájmu veřejnosti. Ze všech nesporných úspěchů, k nimž patří i příkladné úložné prostory pro muzejní sbírky, bych však ráda vyzdvihla Vaše účinné, skvělé vypořádání se se závažnými následky krutých záplav, které Prahu postihly v srpnu 2002.
Posílám Vám srdečné pozdravy z Židovského muzea v Řecku.

Zanet Battinou, ředitelka, Židovské muzeum, ŘeckoMilý Dr. Pavláte,
ráda bych vyjádřila svůj obdiv k úspěchům Židovského muzea v Praze v posledním desetiletí od doby, kdy bylo navráceno české židovské obci.
Při svých četných cestách do Prahy často navštěvuji Vaši instituci, a účastnila jsem se i některých jejích akcí. Při svých návštěvách minimálně dvakrát do roka jsem mohla průběžně oceňovat strhující rozvoj muzea. Na své úspěchy můžete být právem hrdí.
Myslím, že pod Vaším vedením tvoří Židovské muzeum v Praze symbiózu mezi židovskou a českou kulturou. Tento symbiotický vztah obohacuje obě kultury a dává Židovskému muzeu v Praze výjimečné místo mezi evropskými židovskými muzei.

Chava Pressburger
(izraelská malířka, členka Izraelské asociace malířů a sochařů)Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych Vám poblahopřála k desetiletému působení ve funkci ředitele Židovského muzea v Praze. Vážím se naší vzájemné spolupráce jak v oblasti výtvarného umění, tak i v projektech pořádaných se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea. Židovské muzeum patří k předním prestižním kulturním organizacím v České republice. Těším se na Vaše nové zajímavé projekty v příštích letech a další spolupráci.

Dr. Markéta Mališová, ředitelka, Centrum Franze KafkyVážený doktore Pavláte,
je mi ctí oslovit Vás při příležitosti 10. výročí navrácení Státního židovského muzea židovské komunitě v Čechách a na Moravě. Taková významná událost velice zvýrazňuje působení a věhlas muzea pod Vaším nanejvýš vynikajícím a kompetentním vedením, a to jak zde v České republice, tak ve světě. Neocenitelný pracovní tým, který jste tak skvěle sestavil, mi je profesionálně i osobně neustále důkazem skvělé kvality muzejní práce. Bylo pro mě potěšením pracovat s Vámi a dr. Milošem Pojarem, ředitelem Vzdělávacího a kulturního centra, na dvou společných česko-židovsko-argentinských projektech v Praze a Buenos Aires. Přeji Vám stálý úspěch nejen v příštích deseti, ale celé stovce let.

Juan Eduardo Fleming, argentinský velvyslanec v České republice


© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze