Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Pravidla komunikace pracovníků odboru sbírek s badateli
  

Sbírky a fondy

Pravidla komunikace pracovníků odboru sbírek s badateli

 1. Sbírkový fond ŽMP spravovaný odborem sbírek ŽMP je rozdělen do několika souborů (sbírek), které průběžně odborně zpracovávají jejich správci – kurátoři. Na badatelské dotazy, týkající se sbírkových předmětů (konzultace, rešerše), proto reagují kurátoři, a v konkrétních případech úsek Dokumentace a evidence sbírek nebo fotoarchiv.
   

 2. Konzultaci je možno provést písemně (e-mailem), telefonicky nebo osobně (pouze po předchozí dohodě), rešerše je vyhotovena v písemné podobě. Konzultace k předmětům, jež nejsou součástí sbírek ŽMP či nejsou muzeu nabízeny jako potenciální akvizice, se neposkytují. Nevyžádané materiály se nevracejí.
   

 3. Podmínkou komunikace s badatelem je úplně vyplněný badatelský list (zde).
   

 4. O poskytnutí informací a jejich rozsahu a hloubce rozhoduje kurátor příslušné sbírky nebo vedoucí úseku Dokumentace a evidence sbírek na základě stavu zpracování. Úroveň zpracování jednotlivých sbírek se z objektivních důvodů liší.
   

 5. ŽMP poskytuje informace o sbírkových předmětech pouze ke konkrétně definovanému účelu, tj. projektu, jehož výsledkem je konkrétní a specifikovaný výstup ve stanoveném čase (článek, publikace, výstava atp.).
   

 6. ŽMP si vyhrazuje právo rozhodnout, zda a v jakém rozsahu informace poskytne a zda a v jakém rozsahu bude na nabízeném projektu participovat účastí svých kurátorů a/nebo jejich odborných znalostí (např. v případě prací k získání akademického titulu, grantů apod.).
   

 7. Poskytování rešerší a informací o sbírkových předmětech ŽMP je placenou službou, odstupňovanou dle její náročnosti. Odbornou a časovou náročnost rešerše stanoví kurátor. Ceny stanoví Ceník služeb ŽMP. Výsledek rešerše je badateli poskytnut až po předložení dokladu o zaplacení rešerše. Poplatek za rešerši se nevztahuje na její výsledek, ale na její pracnost.
   

 8. Kurátoři sbírek poskytují pouze informace ke spravované sbírce, nikoliv informace obecného charakteru a rešerše bibliografické, resp. údaje, které lze získat např. v knihovně.
   

 9. Na informace poskytnuté formou rešerše se vztahují autorská a reprodukční práva kurátora ŽMP, který je poskytl.

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze