Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Odborné aktivity a služby

Judaica Bohemiae

Recenzní řízení

Příspěvek, který byl nabídnut redakci Judaica Bohemiae k publikování v recenzované rubrice Studies and Articles, nejprve posoudí editoři časopisu nebo členové redakční rady. V této fázi může být příspěvek redakční radou odmítnut pro vážné formální či obsahové nedostatky.
 
Je-li příspěvek přijat, postupuje do standardního recenzního řízení. Ke každému příspěvku je v jeho rámci vyhotoven jeden posudek, ve sporných případech posudky dva či tři. Text je před zasláním posuzovateli anonymizován, recenzenta vybírá redakční rada s přihlédnutím k odbornému zaměření textu. Recenzentem může být ve výjimečných, odůvodnitelných případech člen redakční rady, preferováni jsou však posuzovatelé mimo okruh redakční rady, včetně zahraničních. V případě, kdy je autorem předkládaného článku člen redakční rady, musí být jeho posuzovatel zvenčí. Posudek/posudky zašle redakce zpět autorovi s komentářem, v němž mu sdělí, zda text postupuje beze změn ke konečnému schválení redakční radou, zda je požadováno jeho přepracování nebo zda je s ohledem na recenzní posudky zamítnut.
 
Příspěvek může být odmítnut na základě dvou nepříznivých recenzních posudků. V případě, že je autor žádán o přepracování textu nebo je jeho text zamítnut, uvádí komentář i nejzávažnější důvody. V případě autorova nesouhlasu se stanoviskem uvedeným v komentáři může autor vyložit své důvody v dopise, který editor předloží redakční radě. Konečné rozhodnutí o přijetí příspěvku k publikaci činí redakční rada; rozhodnutí je vázáno na souhlas nadpoloviční většiny hlasujících členů.

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze