Potvrzuji tímto, že souhlasím se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů, jména, příjmení, adresy bydliště a data narození, které jsem dnešního dne poskytla/poskytl jako pravdivé a přesné při vyplňování přihlášky za členku/ člena Společnosti přátel Židovského muzea v Praze (dále jen jako „Společnost“). Tento souhlas uděluji na dobu mého členství. Uvedené osobní údaje budou Židovským muzeem v Praze shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem vedení evidence členů a nabízení výhod souvisejících s mým členstvím ve Společnosti a za účelem prezentace jejích aktivit.

Dále tímto beru na vědomí informaci o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, předmětné osobní údaje jsou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro uvedený účel, nejsou dále určeny žádné třetí osobě a nemohou být nikomu zpřístupněny. Dále beru na vědomí informaci, že v případě porušení povinností vyplývajících pro Židovské muzeum v Praze jako správce osobních údajů ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mám právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě a dále mám právo požadovat, aby se Židovské muzeum v Praze zdrželo jednání porušujícího zákon, odstranilo vzniklý stav či poskytlo omluvu nebo jiné zadostiučinění, případně provedlo opravu nebo doplnění, zablokování nebo likvidaci osobních údajů, a aby v případě porušení lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti či práva na ochranu jména zaplatilo peněžitou náhradu.