Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Věda a výzkum


Oddělení knihovny

Oddělení knihovny Židovského muzea v Praze, v letech 1950-1996 správně spadající pod tzv. vědecké oddělení, navazuje ve své činnosti na vědecké aktivity, tak jak byly rozvíjeny v předchozích letech Otto Munelesem (Bibliografický přehled židovské Prahy, Praha 1952), Vladimírem Sadkem (La chronique hebraique de ľ histoire des juifs pragois de la deuxieme moitié du 18e siecle, in: Judaica Bohemiae, 1965, s. 59-68), Jiřinou Šedinovou (Hebrew lyrico-epic poetry of the 17th century in literary context of Bohemia and Moravia, in: Judaica Bohemiae, 1990, s. 84-101) nebo Bedřichem Noskem (Auswahlkatalog hebräischer Drucke Prager Provenienz, in: Judaica Bohemiae, 1979, s. 86-121), jejichž odborné studie jsou důležitým pramenem i pro současnou badatelskou generaci.
Fond knihovny Židovského muzea v Praze čítá v současnosti přes 130.000 svazků, kromě historického fondu zahrnuje hebrejskou knižní produkci pocházející převážně z oblasti Čech a Moravy, Evropy, ale i jiných míst, dále literaturu věnovanou židovské historii na území Čech a Moravy a v neposlední řadě důležitou sbírku judaik nejrůznějších oblastí (historie, dějiny umění, filozofie, bibliografie, lingvistika i beletrie). Knihovna vlastní také rozsáhlou a cennou sbírku periodik, zahrnující jak historickou část (noviny, časopisy a ročenky z 19. století a 1. poloviny 20. století), tak i současné tituly, které knihovna získává nákupem i výměnou s našimi i zahraničními vědeckými institucemi či univerzitními pracovišti.
Pracovníci, zabývající se vědeckou prací, prezentují výsledky své práce především formou vystoupení na českých i mezinárodních konferencích. V rámci aktivit oddělení probíhá dlouhodobě odborná spolupráce s dalšími institucemi (např. Národní knihovnou ČR, Akademií věd ČR nebo Hebrew University of Jerusalem). Aktivity pracovníků knihovny mají také podobu veřejných výstupů např. ve formě příspěvků v odborných časopisech (Judaica Bohemiae), účasti na odborných konferencích a expozičních aktivitách muzea (stálé expozice či krátkodobé výstavy).
Mezi hlavní výzkumné cíle oddělení knihovny Židovského muzea v Praze patří např. projekty identifikace původních vlastníků knih se samostatnou databází, zmapování historie knižního fondu či přispívání do digitálních repozitářů (Kramerius, RETROKON) a spolupráce
se Souborným katalogem ČR - jeho prostřednictvím pak s českými i světovými informačními bránami (JIB - Jednotná informační brána) a soubornými katalogy (KVK - Karlsruher Virtueller Katalog, OCLC WorldCat). Knihovna je evidována v rámci Evidence knihoven vedené Ministerstvem kultury ČR. V budoucnu odbor knihovny i nadále plánuje (kromě rešeršních a poradních aktivit) vědeckou činnost, a to především na poli průzkumu skladby knižního fondu a jeho představení veřejnosti formou studií a výstav a vytváření odborných databází, včetně jejich prezentace na internetu.

Projekty:

Zpřístupnění ohrožených periodických dokumentů a poskytování služeb prostřednictvím digitální technologie“ (2008)
Řešitel: Alena Jelínková

Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR (VISK 7 - KRAMERIUS - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru).


Cílem projektu bylo skenování ohrožených židovských periodik přelomu 19. a 20. století. Tato periodika, mimořádně frekventovaně využívaná badateli, slouží jako důležitý historický pramen pro dějiny Židů daného období. Převedením do elektronické podoby umožňujeme jejich další užívání bez ohrožení originálních tisků. Naskenovaná periodika jsou převedena do systému Kramerius, který umožňuje jejich užívání přes internet. ŽMP tímto zprostředkovává přístup k cennému informačnímu zdroji, který je hojně využíván při badatelské práci se zaměřením na období 19.-20. století.

a) výsledek typu A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
Elektronický katalog periodik, kramerius.jewishmuseum.cz

Identifikace původních vlastníků knih ve sbírkách Židovského muzea v Praze“ (2001-2003, 2008-dosud)
Řešitel: Michal Bušek

Poskytovatel podpory: Conference on Jewish Material Claims against Germany.

Cílem projektu je průzkum knižního fondu za účelem identifikace původních vlastníků knih, které se staly součástí knižního fondu muzea během a po druhé světové válce v rámci svozů konfiskátů do ŽMP. V průběhu fyzické kontroly knih jsou hledány vlastnické záznamy osob nebo organizací, identifikovány a zjištěné údaje vkládány do speciální databáze původních vlastníků knih. Tato je součástí knižního systému Aleph jako samostatná báze. V budoucnu po ukončení průzkumu bude báze zveřejněna na internetových stránkách muzea. Databáze slouží nejen k zmapování původu knih, ale také k vypracovávání podkladů pro restituční žádosti.

„Skenování původního lístkového katalogu sbírky hebraik terezínského ghetta“ (2010)
Řešitel: Alena Jelínková

Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR (VISK 5 - RETROKON - národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR).


Cílem projektu je digitalizace zrestaurovaného lístkového katalogu hebraik, označených jako sbírka „Jc“. Katalog vznikal během 2. světové války v ghettu Terezín při zpracovávání nacisty svezených hebrejských knih skupinou specialistů tzv. „Talmudkommandem“. Sbírka byla vyčleněna mimo veřejnou terezínskou knihovna a byla pro veřejnost nepřístupná. Vzniklý celek měl vytvořit reprezentativní knihovnu hebrejské literatury. Katalog představuje unikátní archivní pramen nejen po stránce historické, ale i po stránce literární, tak jako celá sbírka. Ta byla po válce spolu s katalogem převezena do muzea. Skeny lístků katalogu by měly tvořit součást záznamů v databázi původních vlastníků knih a doplňovat záznamy o vlastnících údaji o knihách.

Naděje je na další stránce“ 100 let knihovny Židovského muzea v Praze“ (2007)
Řešitel: Michal Bušek


Cílem projektu bylo zmapovat stoleté utváření knižního fondu Židovského muzea v Praze s ohledem na změny jeho skladby v jednotlivých etapách historie muzea. Speciální pozornost jsme soustředili na osobnosti spojené s osudem knižní sbírky, jejichž životní jubilea jsme si v daném roce připomínali. Vznikly tak profily Salomona Hugo Liebena, zakladatele muzea, Tobiase Jakobovitse, knihovníka předválečné knihovny pražské židovské obce a Otto Munelese, knihovníka Státního židovského muzea. Samostatně byla zmapována historie knižní sbírky Židovské náboženské obce v Praze a knihovny ghetta Terezín.

a) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Michal Bušek (ed.), Naděje je na další stránce“ 100 let knihovny Židovského muzea v Praze. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007, 80 s., ISBN: 978-80-86889-54-2.
b) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Michal Bušek (ed.), „Hope is on the next page“ 100 years of the Library of the Jewish Museum in Prague. Prague: Jewish Museum in Prague, 2007, 80 p., ISBN: 978-80-86889-55-9.
c) výsledek typu E - výstava
Naděje je na další stránce“ 100 let knihovny Židovského muzea v Praze
. Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 9. 8.-21. 10. 2007.

A vypravuj synu svému…“ Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze“ (2010)
Řešitel: Michal Bušek

Poskytovatel podpory: Hlavní město Praha.


Cílem projektu bylo zmapovat sbírku Hagad - liturgického textu užívaného při sederovém obřadu židovského svátku Pesach, a představit formou výstavy reprezentativní vzorek nejstarších a nejzajímavějších exemplářů laické veřejnosti. Hagady byly zpracovány do elektronického knihovního systému Aleph a jsou vyhledatelné na webových stránkách muzejní knihovny. Návštěvníci výstavy se mohli seznámit jak s historii textu, tak s vývojem výzdoby Hagad v průběhu staletí. Důraz při prezentaci byl kladen na výtvarnou stránku tisků.

a) výsledek typu B - odborná kniha (domácí a světový jazyk)
Michal Bušek (ed.), A vypravuj synu svému…“ Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze / „And you shall tell your son…“ Haggadot in the collections of the Jewish Museum in Prague. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2010, 72 s., ISBN: 978-80-86889-98-6.
c) výsledek typu E - výstava
A vypravuj synu svému…“ Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze
. Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 25. 3. - 27. 6. 2010.


© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze