Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Věda a výzkum


Oddělení sbírkové

Sbírkové oddělení se systematickým výzkumem před rokem 1994 víceméně nezabývalo. Nevýzkumná povaha sbírkového oddělení vyplývala i z administrativního členění muzea, jehož platný organizační řád členil muzeum v zásadě na oddělení vědecké a oddělení tzv. odborné (sbírkové). Po roce 1994 došlo k jednoznačnému vymezení kompetencí jednotlivých oddělení Židovského muzea v Praze, včetně přesunu sbírky rukopisů pod sbírkové oddělení (dříve zařazena v tzv. vědeckém oddělení). Na pozici kurátorky textilní sbírky se vrátila Ludmila Kybalová, která své působení v muzeu završila v roce 2003 redakcí monumentálního katalogu textilní sbírky Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues, který získal řadu ocenění.
Do konce devadesátých let 20. století se také vyprofiloval mladý kurátorský tým správců jednotlivých sbírek, absolventů českých vysokých škol, který působí v nezměněném složení dosud. Po roce 1999 se vědecká činnost začala významněji prosazovat i v činnosti úseku dokumentace Židovského muzea v Praze, v němž bylo zahájeno zpracovávání vědeckých projektů souvisejících s historií židovského muzejnictví v České republice před 2. světovou válkou a s historií Židovského muzea v Praze a jeho sbírkových fondů.
V současnosti se tým kurátorů sbírkového oddělení podílí na řešení řady výzkumných projektů, které vycházejí především z bohaté základny sbírkového fondu jednoho z nejvýznamnějších židovských muzeí na světě. Vědecká činnost sbírkového odd. ŽMP je tak jistou splátkou dluhu z minulosti. Dlouho postrádané vědecké katalogy sbírkových fondů již byly publikovány ke sbírce textilu (Kybalová 2003; Veselská D. 2004; Veselská D. 2009), intenzivně vrcholí přípravy katalogu ve sbírce stříbra (plánovaný termín konec roku 2011). Sbírka vizuálního umění participuje svými sbírkovými předměty na výzkumném projektu výstavního oddělení Výzkum, dokumentace a zpracování života a tvorby židovských výtvarných umělců 19. a 20. století, včetně tvorby výtvarných umělců v terezínském ghettu v letech 1941-1945, židovských sběratelů a mecenášů, činnosti židovských uměleckých spolků, galerií a muzeí.
K hlavním cílům budoucí výzkumné činnosti sbírkového oddělení patří propojení vlastní informační báze (muzejní digitální archivační systém) s projekty ostatním oddělení, tak aby došlo k propojení sbírkových předmětů s informacemi o jejich donátorech. To je také cíl nejbližších aktivit, které směřují k dokončení projektu překladu donačních nápisů na sbírkových předmětech do češtiny a doplnění a kompletaci digitálních záznamů v muzejním archivačním systému také o údaje z existujících či připravovaných databází odd. pro dějiny šoa, odd. židovských dějin a judaistiky nebo archivu ŽMP. Jako další vhodný plán do budoucnosti se jeví projekt, který by umožnil propojení všech dostupných informací k jednotlivým židovským obcím na území ČR nejen s konkrétními sbírkovými předměty ve správě sbírkového odd. Židovského muzea v Praze. Na tomto projektu je však nutné předpokládat nejen participaci odd. židovských dějin a judaistiky (projekt Encyklopedie židovských obcí) či fotoarchivu nebo archivu Židovského muzea v Praze, ale i dalších externích subjektů (např. projekt Keshet nebo Bohemia, Moravia et Silesia Judaica Společnosti pro dějiny Židů v České republice).

Projekty:

Genizot. Nálezy z českých a moravských synagog“ (1996-dosud)
Řešitel: Olga Sixtová


V 90. letech 20. století bylo pracovníky ŽMP v rámci základního výzkumu z půd českých a moravských synagog vyzvednuto několik nálezů tzv. genizot, tj. úložišť odložených hebrejských dokumentů a synagogálních a dalších rituálních artefaktů. Autorka zpracovávala především písemné památky, ale v rámci první fáze projektu i celé soubory nálezů. Nálezy na papíru a pergamenu obsahují jedinečné a ve sbírce jinak nedoložené artefakty vzniklé v období od 30. let 16. století až do počátku 20. století, a to jak rukopisné (liturgické nebo nábožensko-právní či homiletické texty, soukromé písemnosti včetně dopisů, úřední dokumenty), tak i obrazově-textové (devoční obrázky). Výsledkem zpracování jsou prozatím elektronické soupisy nálezů (název, autor, místní a časové zařazení ad.), podrobné záznamy v muzejní databázi a publikovaná zpráva. Nálezy a jejich zpracování jsou zásadním obohacením našich znalostí o každodenním životě venkovských židovských obcí, praktické podobě některých zvyklostí, chodu židovských obcí ad. Další etapou je zpracování nálezů z jednotlivých genizot na území Čech a Moravy, např. odborné zpracování nálezů ze synagog v Jičíně či Lošticích. Fragment loštické genizy byl zachráněn před mnoha lety při opravě synagogální budovy pozorným kolemjdoucím a tvoří jej 120 položek, většinou fragmentů rukopisů z 18. a 19. století. Nejvýznamnější nálezy představují rukopisy, které patřily rabínské rodině Neuda, jejíž členové působili v Lošticích a v dalších moravských židovských obcích v několika generacích, včetně z valné části dochovaného nábožensko-právního pojednání ze 70. let 18. století.

a) výsledek typu B - článek v odborném periodiku (Jimp, světový jazyk)
Olga Sixtová, Findings from genizot in Bohemia and Moravia. In: Judaica Bohemiae XXXIV (1998), pp. 126-134, ISSN: 0022-5738.
b) výsledek typu B - článek v odborném periodiku (Jrec, domácí jazyk)
Dana Veselská, Nálezy textilií z genizot českých a moravských synagog. In: Český lid : časopis pro etnologická studia, 4, 87 (2000), s. 295-306, ISSN: 0009-0794.
c) Výsledek typu E - výstava
Genizot. Nálezy z českých a moravských synagog
. Praha, Židovské muzeum v Praze, Španělská synagoga, 4. 11. 1999 - 30. 1. 2000.

Devoční obrázky ze sbírek ŽMP“ (2004-2005)
Řešitel: Olga Sixtová


V rámci odborného zpracování, elektronické katalogizace a zpřístupnění sbírek ŽMP zpracovala autorka soubor devočních obrázků na papíru a pergamenu, které pocházejí z 18. - 20. století buď z českých a moravských synagog nebo z židovských domácností (většinou šlo o předměty domácího původu). Zpracování těchto artefaktů zahrnovalo jak fyzický popis, tak i výzkum jejich obsahu - všechny obrázky jsou zároveň textovými dokumenty - a účelu, který ve výjimečných případech nebyl dosud s jistotou zjištěn a k jehož určení napomohly výsledky základního výzkumu ŽMP v oblasti genizot českých a moravských synagog (viz výše Genizot. Nálezy z českých a moravských synagog). Tyto většinou rukopisné a malované či kreslené artefakty jsou projevem každodenní zbožnosti a estetického cítění svých tvůrců (nebo jejich komerčního využití v případě tištěných exemplářů) a tedy významnými doklady duchovní a hmotné kultury českého a moravského židovstva v daném období.

a) výsledek typu E - výstava
Kdo hledí na tento obraz, nezhřeší.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 20. 7. - 28. 8. 2005.

Svitky ve sbírkách ŽMP“ (2005-2006)
Řešitel: Olga Sixtová


V rámci odborného zpracování, elektronické katalogizace a zpřístupnění sbírek ŽMP zpracovala autorka soubor svitků ze sbírek muzea. Na rozdíl od křesťanské tradice se kniha v archaické podobě svitku dodnes udržuje v synagogální liturgii. Pod vlivem synagogálních svitků, konkrétně knihy Ester, bývá pak tato knižní forma někdy využívána i pro další texty historické i beletristické povahy. Ohlasem vysokého statutu svitku Tóry (tj. svitku Pentateuchu) jsou další ojedinělé artefakty, zamýšlené ke čtení nebo jako suvenýry. Komplexní zpracování všech typů svitků ve sbírce muzea umožnilo vyhodnocení významu, který má tato podoba knihy v židovské tradici a jeho prezentaci široké i odborné veřejnosti.

a) výsledek typu B - odborná kniha (domácí i světový jazyk)
Olga Sixtová, O svitku / Form of the Scroll. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006, 61 pp., ISBN 80-86889-32-7.
b) výsledek typu E - výstava
O svitku / Form of the Scroll.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 22. 6. - 26. 7. 2006.

Bohemikální a moravikální vzácné hebrejské tisky ve fondu knihovny Židovského muzea v Praze“ (2007-2008)
Řešitel: Olga Sixtová

Poskytovatel podpory: Hanadiv Charitable Foundation (dnes The Rothschild Foundation) United Kingdom.


Cílem projektu byly identifikace, odborné zpracování a vytvoření veřejně on-line přístupného elektronického katalogu vzácných bohemikálních a moravikálních hebrejských tisků ve fondu knihovny Židovského muzea v Praze jak v rámci primárního zpracování sbírek ŽMP, tak v rámci přípravy výstavy a bibliografie hebrejské typografie v Čechách a na Moravě k pětistému výročí existence tohoto kulturního fenoménu na našem území (2012, viz níže). Během projektu bylo zpracováno na 480 těchto vzácných tisků ve fondu knihovny ŽMP, a to včetně zachycení historie jednotlivých exemplářů, pokud byly údaje k ní dostupné v podobě vlastnických záznamů (s výhledem na budoucí rekonstrukci bývalých původních knihovních celků jednotlivých soukromých vlastníků). Výsledkem jsou prozatím podrobné, částečně dvojjazyčné elektronické záznamy v elektronickém katalogu knihovny ŽMP popisující mj. typografické rysy, výzdobu a osoby tvůrců, kteří se na vzniku (výrobě) vzácných tisků podíleli, které mohou sloužit i jako odborná pomůcka správcům dalším knihoven. Konečným výsledkem projektu, který dosud pokračuje (2012, viz níže: Vzácné hebrejské tisky ve sbírce Jewish Theological Seminary v New Yorku a Hebrejský knihtisk v Praze 1512-1672), by měla být výstava, dvě odborné statě a bibliografie hebrejského knihtisku v Čechách.

a) výsledek typu A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
Elektronický katalog, http://aleph.jewishmuseum.cz/

Hebraika ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci“ (2009-2010)
Řešitel: Olga Sixtová


Z podnětu správců historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) zpracovala autorka soubor hebrejských vzácných tisků, které se ve fondu této knihovny nacházejí. Účelem zpracování bylo doplnění stávajících minimálních záznamů elektronického katalogu, ale zároveň odborné posouzení souboru. Během práce vyplynuly některé skutečnosti týkající se obsahového složení i původu sbírky, které zasluhovaly jejich publikování v odborném periodiku. Hebrejské tisky v historických fondech VKOL zahrnují totiž ve valné většině edice cenzurou pronásledované a cíleně zabavované, cenzurované nebo přímo ničené, a jeví se tedy jako soubor vzniklý v rámci antijudaistických zájmů zdejších hebraistů a budoucích cenzorů či přímo cenzurní činnosti státních úřadů. Jeho zpracování a publikování tak rozšiřuje poznatky o činnosti cenzury na našem území do poloviny 18. století.

a) výsledek typu J - článek v odborném periodiku (Jimp, světový jazyk)
Olga Sixtová, Hebraica and Judaica at the research Library at Olomouc. In: Judaica Bohemiae, XLV-1 (2010), pp. 71-85, ISSN: 0022-5738.

Vzácné hebrejské tisky z českých zemí a souvisejících míst ve sbírce Jewish Theological Seminary v New Yorku“ (2010)
Řešitel: Olga Sixtová

Poskytovatel podpory: Komise J. W. Fulbrighta, Fulbright-Masarykovo stipendium pro doktorandy a vědce (2010-2011).

Nejstarší hebrejské bohemikální tisky jsou na našem území zastoupeny pouze asi z jedné třetiny, zbytek edicí je dostupný pouze v zahraničních knihovnách a dalších institucích. Pro přípravu bibliografie hebrejského knihtisku v Praze je proto nezbytné studovat tyto edice i mimo ČR, především v Oxford Bodleian Library, v National Library of Israel a v JTS v New Yorku. JTS vlastní 15 extrémně vzácných pražských hebrejských tisků ze 16. století a asi 30 edicí ze 16. století, nehledě na další hebraika ze 16. století z dalších hebrejských tiskáren, které pražskou hebrejskou typografii buď ovlivnily nebo jí byly naopak ovlivněny. V rámci projektu budou pro pražská hebriaka vytvořeny podrobné typologicko-typografické popisy tisků, které budou využity pro přípravu bibliografie hebrejského knihtisku v Čechách (viz projekt Hebrejský knihtisk v Praze 1512-1672) a studován srovnávací materiál a odborná literatura v našich knihovnách nedostupné.

Hebrejský knihtisk v Praze 1512-1672“ (2007-2012)
Řešitel: Olga Sixtová


Záměrem projektu je popsat komplexně a detailně pražskou hebrejskou knižní produkci v daném období a na základě tohoto popisu a obrazové dokumentace vytvořit: a) chronologii pražského hebrejského knihtisku, b) podrobné typografické profily jednotlivých tiskařů či rodinných tiskáren a c) podrobnou bibliografii. Vedle tiskařů budou podchyceny a identifikovány i další osoby podílející se na jednotlivých edicích od autorů, editorů a korektorů po sazeče, další tiskárenské profese a finančníky a sponzory tisku. Tato popisná fáze projektu umožní několik obecnějších výstupů. Prvním bude zevrubná charakteristika knižní produkce a vydavatelské politiky pražských tiskařů z hlediska obsahu, žánru, jazyka, autorů a cílových čtenářských skupin. Pozornost bude věnována také mimoliterárním aspektům: jednak rabínským aprobacím (jejichž zavedení souvisí i s „vnitřní“ židovskou cenzurou), jednak církevní cenzuře a jejím případným zásahům ve zkoumaném období. Podrobný průzkum a popis pražské hebrejské produkce dále umožní zařadit pražský knihtisk do širšího kontextu hebrejské typografie. Dokumentovány budou také zjištěné „výpůjčky“ křesťanského grafického materiálu a využití křesťanských řemeslníků. Nezbytným doplňkem typografických profilů i bibliografického soupisu bude obrazová příloha, kde budou názorně dokumentovány v profilech klasifikované typografické a grafické prvky. Výstupy by měly zaplnit mezeru ve zpracování tématu v českém jazyce i v angličtině (dosud neexistuje monografie věnovaná tématu) a také sloužit jako příručka pro správce knihovních fondů a odbornou i laickou veřejnost.

Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka (1886-1945) (2002-2005)
Řešitel: Magda Veselská

Poskytovatel podpory jedné z částí projektu: Nadace Židovského muzea v Praze.

Projekt se zabýval zmapováním osobních a profesních osudů Josefa Poláka, významného pracovníka válečného Židovského muzea v Praze a předválečného Východoslovenského musea v Košicích, na základě archivního materiálu dochovaného v českých a slovenských muzeích a archivech. O osobě Poláka, jeho činnosti a významu nejen pro českou židovskou komunitu, ale také pro vývoj českého muzejnictví a rozvoj dějin umění, jsme do okamžiku zahájení výzkumu měli jen velmi kusé a skromné informace. Během několika let soustavné výzkumné činnosti se je podařilo detailně dokumentovat, zpracovat do souvislého příběhu, v němž už dnes téměř nejsou bílá místa, a připomenout tak české i slovenské společnosti důležitou osobnost její meziválečné kultury a vědy. Doprovodná publikace k výstavě získala zvláštní cenu Gloria Musealis v kategorii Muzejní publikace roku 2005.

a) výsledek typu B - odborná kniha (domácí a světový jazyk)
Magda Veselská, Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka (1886-1945) / The Man Who Never Gave Up. The Story of Josef Polák (1886-1945). Praha: Židovské muzeum v Praze, 2005, 120 s., ISBN 86889-22-X.
b) výsledek typu D - článek ve sborníku (světový jazyk)
Magda Veselská, Der Mann, der niemals aufgab. Die Geschichte des Josef Polák, Hauptkurator des Jüdischen Zentralmuseums in Prag zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. In: Jaroslava Milotová, Michael Wögerbauer, Anna Hájková, (eds.), Theresienstädter Studien und Dokumente 2006, Praha: Institut Terezínské iniciativy v nakladatelství Sefer, 2007, 406 S. (z toho s. 14-83), ISBN 978-80-85924-52-7.
c) výsledek typu D - článek ve sborníku (domácí jazyk)
Magda Veselská, Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka, hlavního kurátora Židovského ústředního musea v Praze v období druhé světové války. In: Jaroslava Milotová, Anna Hájková (eds.), Terezínské studie a dokumenty 2007, Praha: Institut Terezínské iniciativy v nakladatelství Sefer, 2008, 405 s. (z toho s. 82-139). ISBN 978-80-85924-55-8.
d) výsledek typu E - výstava
Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka (1886-1945).
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 2. 2. - 19. 3. 2006.

Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906-1940
(2004-2006)
Řešitel: Magda Veselská

Poskytovatel podpory: Hanadiv Charitable Foundation (nyní Rothschild Foundation), Velká Británie.


Projekt se zabýval rekonstrukcí sbírky předválečného pražského židovského muzea a zároveň dějinami této instituce v jejích prvopočátcích. Na základě množství nově objevených dokumentů bylo možné zasadit příběh muzea do nového kontextu a zpřesnit až dosud kusé informace, které jsme o jeho tehdejší činnosti měli. Příprava kompletního katalogu sbírky byla významným počinem v oblasti provenienčního průzkumu sbírek Židovského muzea v Praze a přinesla nové poznatky o způsobu evidence sbírkových předmětů během 2. světové války. V neposlední řadě byl projekt zajímavý tím, že se na něm podíleli pracovníci hned několika oddělení ŽMP.

a) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Magda Veselská (ed.), Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906-1940. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006, 155 s., ISBN 80-86889-37-8.
b) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Magda Veselská (ed.), Defying the Beast. The Jewish Museum in Prague, 1906-1940. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006, 155 pp., ISBN 80-86889-38-6.
a) výsledek typu E - výstava
Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906-1940
. Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 17. 8. - 6. 10. 2006.

Židovská muzea v Československu do 2. světové války a provenienční výzkum jejich sbírek“ (2003-dosud)
Řešitel: Magda Veselská


Projekt se zabývá výzkumem sbírek a historie židovských muzeí na území Československa do 2. světové války (Mladá Boleslav, Praha, Prešov, Mikulov). Rozsáhlá pozornost byla prozatím věnována především sbírce pražské - viz 2), a to při příležitosti oslav stého výročí založení této muzejní instituce. I nadále se ale daří nalézat další nové dokumenty. Aktuálně je na programu sbírka mikulovská a mladoboleslavská, především analýza jejího složení, když dílčí výzkum historie těchto institucí již byl realizován a publikován. S tímto tématem souvisí také realizace rozsáhlého projektu dokumentace judaik v českých a moravských paměťových institucích, jehož výsledky doplňují obraz dochované dokumentace náboženství, kultury a každodenního života české a moravské židovské komunity do úplnosti. Dílčí výsledky tohoto výzkumu byly průběžně publikovány v několika studiích.

a) výsledek typu J - článek v odborném periodiku (Jimp, světový jazyk)
Magda Veselská, Jewish and related museums in Czechoslovakia in the first republic. In: Judaica Bohemiae XL (2004), pp. 78-92, ISSN 0022-5738.
b) výsledek typu J - článek v odborném periodiku (Jrec, domácí jazyk)
Magda Veselská, Židovské ústřední museum pro Moravsko-Slezsko v Mikulově. In: RegioM 2005, Mikulov (Regionální muzeum v Mikulově) 2005, s. 80-87, ISSN 1211-5800.
c) výsledek typu J - článek v odborném periodiku (Jimp, světový jazyk)
Magda Veselská, Židovská a spřízněná muzea v Československu v letech 1918-1939. In: Dana Veselská (ed.), Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií, Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006, 130 s. (z toho s. 37-54), ISBN: 80-86889-42-4.
d) výsledek typu J - článek v odborném periodiku (Jimp, světový jazyk)
Magda Veselská, Documentation of judaica and hebraica in Bohemian and Moravian memory institutions. In: Judaica Bohemiae XLIV-1 (2009), pp. 105-114, ISSN 0022-5738.

Dějiny Židovského muzea v Praze“ (1999-dosud)
Řešitel: Magda Veselská


Mnoholetý projekt, který navazuje na téma diplomové práce autorky, se soustředí na výzkum historie Židovského muzea v Praze, které v roce 2006 oslavilo sté výročí svého vzniku. Rešerše jsou průběžně prováděny v českých i zahraničních archivech s tím, že se stále ještě daří objevovat nové prameny, které staví události v historii muzea do nového světla. Od roku 2006, kdy byla uveřejněna studie Bestii navzdory se tak například podařilo objevit zcela zásadní pramen (zápisy ze schůzí kuratoria a valných hromad muzejního spolku z let 1921-1934), který osvětluje dějiny muzea v tomto období. Klíčové pro připravovanou publikaci se jeví vysvětlení válečných událostí, které jsou v dosavadní literatuře k tématu prezentovány jako záměr nacistů vybudovat "muzeum vyhynulé rasy". Ve světle nově objevených dokumentů a na jejich základě postavených hypotéz však skutečnost vypadá značně odlišně. Kapitola věnovaná poválečné historii přináší nové informace o správě a restitucích židovského majetku a popisuje boj muzejního týmu s úřady, který vyvrcholil zestátněním muzea v roce 1950. Činnosti Státního židovského muzea, která byla pod vlivem politických a společenských dobových událostí vnímána jako politikum, je věnována rozsáhlá kapitola, která formou věcných celků mapuje existenci a aktivity muzea v tomto období. S historií muzea úzce souvisí také představení klíčových osobností v jeho historii. Drobné biografické studie již byly publikovány dříve v katalogu Bestii navzdory (S. H. Lieben, August Stein), své monografie se dočkal také Josef Polák, hlavní kurátor muzea a autor jeho koncepce v období 2. světové války, vyšla také drobná monografie Hany Volavkové, jíž bude věnována také rozsáhlejší studie v Judaica Bohemiae na podzim roku 2010.

a) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (domácí jazyk)
Magda Veselská, Hana a její muži. In: Milena Bartlová, Martina Pachmanová (eds.), Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Praha: Academia, 2008, 261 s., (z toho s. 77-88), ISBN 978-80-200-1607-2.

Odborné zpracování a následné publikování vybrané části souboru stříbrných předmětů ze sbírky Židovského muzea v Praze“ (2009-2011)
Řešitel: Jaroslav Kuntoš

Poskytovatel podpory: The Rotschild Foundation, United Kingdom.


Cílem projektu je odborné zpracování a publikování vybrané části souboru stříbrných předmětů ze sbírky Židovského muzea v Praze. Sbírka stříbra ŽMP je ve srovnání se světovými sbírkami judaik zcela výjimečná. Vzhledem k její kompaktnosti její zpracování dovolí jedinečný pohled do života českých a moravských židovských komunit, jiným způsobem těžko zjistitelný. Sbírka je (až na jednotlivé dříve publikované kusy) téměř neznámá i mezi odbornou veřejností, publikování výběrových řad by tuto skutečnost mělo změnit. Katalog bude sestávat ze dvou hlavních částí. Textová část se bude zabývat dějinami sbírky, jejím rozsahem a strukturou, ikonografií jednotlivých objektů a jejím vývojem. Dále obsáhne vyhodnocení dopadu historických událostí na strukturu sbírky a pokusí se vysledovat společenské a obchodní vztahy jak uvnitř, tak vně židovské komunity. Katalogová část bude obsahovat zpracovaná katalogová hesla jednotlivých druhů předmětů v rozsahu přibližně 10% z celkového počtu téměř 5.000 stříbrných sbírkových předmětů muzea. Důraz bude kladen nejen na předměty mimořádného významu, ale také na to, aby zastoupení ve výběru odpovídalo druhové struktuře sbírky a časovému rozvrstvení. Katalog bude opatřen jmenným a místním rejstříkem.

RK04P03OMG001 „Příprava výstavy a katalogu textilií zdobených paličkovanými krajkami ze sbírkového fondu Židovského muzea v Praze u příležitosti konání 11. kongresu Mezinárodní krajkářské organizace OIDFA v červenci 2004 v Praze.“
(2004)
Řešitel: Dana Veselská

Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR, Odbor muzeí a galerií (projekt VaV).


V textilní sbírce Židovského muzea v Praze, patřící k největším sbírkám judaik na světě, se nachází také výrazná skupina textilií zdobených paličkovanými krajkami jak samostatnými, tak v kombinaci s pozamenterií. Nejstarší předměty skupiny pocházejí ze 17. století (např. opona z Luže z roku 1652), nejmladší pak z 2. poloviny 19. století. Synagogálním textiliím zdobeným krajkami byla doposud věnována pozornost jen v dílčích studiích a jejich kompletní katalog stále chyběl. Proto byla mezi priority výzkumných projektů textilní sbírky muzea zařazena také problematika paličkovaných krajek jako výzdobných prvků synagogálního i domácnostního textilu. U příležitosti konání 11. kongresu Mezinárodní krajkářské organizace OIDFA v červenci 2004 uspořádalo Židovské muzeum v Praze výstavu předmětů, zdobených paličkovanými krajkami, jejíž příprava a vydání katalogu byly hlavními výsledky projektu.

a) výsledek typu B - odborná kniha (domácí a světový jazyk)
Dana Veselská, Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze : Laces from the Collections of the Jewish Museum in Prague. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2004, 116 s., ISBN: 80-85608-86-3.
b) výsledek typu E - výstava
Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze
. Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 23.6. - 22.7.2004.
c) výsledek typu D - článek ve sborníku
Dana Veselská, Dokumentace textilií zdobených paličkovanými krajkami ve sbírkovém fondu Židovského muzea v Praze. In: Sborník z odborného semináře Textil v muzeu - nové názory a zkušenosti, Brno: Technické muzeum v Brně, s. 55-59, ISBN: 80-86413-30-6.

RK04P03OMG021 „Zjištění dostupných údajů a odborné zpracování souboru svitků Tóry a povijanů na Tóru ze sbírky býv. Státního židovského muzea, odprodaných v roce 1964 p.z.o. Artia a umístěných v The Czech Memorial Scrolls Centre Westminsterské synagogy v Londýně.“ (2004-2005)
Řešitel: Dana Veselská, Odd. muzejních sbírek ŽMP

Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR, Odbor muzeí a galerií (projekt VaV).


Z ne zcela jasných důvodů byla v roce 1964 odprodána tehdejším podnikem Artia do zahraničí unikátní sbírka "nepotřebných" 1564 ks svitků Tóry a 306 ks s nimi souvisejících povijanů na Tóru z majetku tehdejšího Státního židovského muzea. Sbírka, vytvořená v období 2. světové války v Praze svezením liturgických předmětů, užívaných židovskými obcemi na území Protektorátu, neměla ve světě obdoby. Odprodejem bylo pro kulturní, výstavní či vědecké účely nenávratně ztraceno 90 % sbírky svitků Tóry a 30 % sbírky povijanů na Tóru. Z důvodu absence těchto předmětů nemohou pracovníci Židovského muzea v Praze odborně určit neodvezené části sbírkového fondu. Cílem projektu bylo získat dostupné informace o průběhu odprodeje, sumarizovat podklady k jednotlivým sbírkovým předmětům z tzv. válečné evidence, v londýnském centru vyfotografovat, popsat a určit všechny dochované předměty souboru a připravit podklady (libreto a scénář) pro výstavu o průběhu a výsledcích projektu.

a) výsledek typu B - odborná kniha (domácí i světový jazyk)
Dana Veselská (ed), Druhý život českých svitků Tóry. České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze / The Second Life of Czech Torah Scrolls. Czech Torah Scrolls and Binders from the Memorial Scrolls Trust in London and the Jewish Museum in Prague. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006, 72 s., ISBN 80-86889-41-6.
b) výsledek typu J - článek v odborném periodiku (Jimp, světový jazyk)
Magda Veselská, The selling off of items from the collections of the Jewish Museum in Prague after the Second World War, with particular focus on the sale of Torah scrolls in 1963-1964. In: Judaica Bohemiae, XLII, 2007, pp. 179-232, ISSN: 0022-5738.
c) výsledek typu E - výstava
Druhý život českých svitků Tóry. České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze / The Second Life of Czech Torah Scrolls. Czech Torah Scrolls and Binders from the Memorial Scrolls Trust in London and the Jewish Museum in Prague
. Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 25.10. 2006 - 28. 1. 2007.
d) výsledek typu E - výstava
The Second Life of Czech Torah Scrolls. Torah Scrolls. Czech Torah Scrolls and Binders from the Memorial Scrolls Trust in London and the Jewish Museum in Prague
. London (United Kingdom), Memorial Scrolls Trust, Kent House, 24. 4. - 30. 10. 2007.
e) výsledek typu A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
Druhý život českých svitků Tóry. The Second Life of Czech Torah Scrolls
. Film, 17:21 min., Režie: Ivan Pokorný, Židovské muzeum v Praze, 2006.

DE07P04OMG019 „Odborné zpracování a vyhodnocení úplného souboru povijanů na Tóru z Čech a Moravy jako výlučného a dosud nezveřejněného pramene pro bádání v oblasti společenských věd a zhodnocení jeho přínosu k rozvoji znalostí kulturní rozmanitosti společnosti.“ (2007-2009)
Řešitel: Dana Veselská, Odd. muzejních sbírek ŽMP

Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR, Odbor muzeí a galerií (projekt VaV).


Cílem projektu bylo odborné zpracování více než 1.500 povijanů na Tóru pocházejících z Čech a Moravy, ojedinělých informačních pramenů k osobám svých pořizovatelů, které se v současnosti nacházejí nejen ve sbírkách Židovského muzea v Praze, ale i ve sbírkách jiných vlastníků na území České republiky a v zahraničí. Tak vznikl (po připojení londýnské části souboru zpracované v letech 2004-2005 v rámci projektu RK04P03OMG021) unikátní katalog všech dostupných povijanů na Tóru z uceleného středoevropského regionu. Katalog je v tištěné podobě doplněn o jmenné a místní rejstříky, a tím se stane naprosto ojedinělou srovnávací pomůckou pro historiky, judaisty, etnografy, archiváře, genealogy nebo historické demografy.

a) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Dana Veselská (ed.), Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2009, 312 s., ISBN: 978-80-86889-94-8.
b) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Dana Veselská (ed.), May God Let Him Grow. A Child´s Birth in the Culture and Customs of Bohemian and Moravian Jews. Prague: Jewish Museum in Prague, 2009, 312 p.,
ISBN: 978-80-86889-95-5.
c) výsledek typu E - výstava
Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů
.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 10. 12. 2009 - 28. 2. 2010.
d) výsledek typu J - článek v odborném periodiku (Jimp, světový jazyk)
Dana Veselská, Unikate Entdeckung in den Sammlungen des Jüdischen Museums in Prag: ein Synagogalvorhang aus Kolín nad Labem (Kolin an der Elbe) aud dem Jahre 1630. In: Judaica Bohemiae, XLV-1 (2010), S. 87-99, ISSN: 0022-5738.
© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze