Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Věda a výzkum


Oddělení pro dějiny šoa

Oddělení pro dějiny šoa ve své vědecké práci mimo jiné navazuje na projekt Dokumentace holocaustu vzniklý v období bezprostředně po osvobození, kdy byly jak přímo v pražském Židovském muzeu, tak i prostřednictvím tzv. Dokumentační akce při pražské židovské obci, shromažďovány výpovědi osvobozených vězňů, fragmenty originálních dokumentů, stejně jako třeba umělecká díla. Odborné pracovnice pozdějšího oddělení holocaustu, zejména Anita Franková, Anna Hyndráková a Anna Lorencová, na základě těchto a dalších materiálů publikovaly řadu odborných studií, např. v časopise Judaica Bohemiae či v Terezínských studiích a dokumentech.
V současnosti se pracovníci oddělení věnují zkoumání dějin antisemitismu a diskusí “židovské otázky” v 19. a 20. století, tématu uprchlické politiky či dějin holocaustu a jeho připomínání a tématu deportací českých Židů do málo známých táborů na východě. Jedním z těžišť činnosti oddělení pro dějiny šoa je i mezinárodní spolupráce v oblasti archivních a jiných sbírek, jejich digitalizace, sdílení, metodologie indexace a publikace. Velmi významný je též výzkum týkající se provenience sbírek a zvláště dokumentačních aktivit během holocaustu a bezprostředně po osvobození. Oddělení spolupracuje s univerzitními i dalšími výzkumnými pracovišti v České republice a v zahraničí, například s památníkem Jad Vašem v Jeruzalémě, Centrem pro výzkum antisemitismu na Technické univerzitě v Berlíně, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a mnoha dalšími.
S ohledem na velký význam společenské reflexe moderních židovských dějin a dějin antisemitismu je potřeba do budoucna dále rozšiřovat vědecký potenciál oddělení, a to zejména v oblasti výzkumu antisemitismu, diskusí o “židovské otázce”, problematiky integrace Židů do většinové společnosti ve střední Evropě s důrazem na české země. Za prioritu je třeba považovat také výzkum o židovských obcích a jejich vztazích s většinovou společností v pohraničí a o připomínání a paměti holocaustu, včetně studií založených na orálně-historických pramenech.

Projekty:

The Database of Testimonies from Holocaust Survivors“ (2008-2009)
Řešitel:, Odd. pro dějiny šoa

Poskytovatel podpory: European Commission (Europe for Citizen)


Již od počátku 90. let 20. století nahrává Židovské muzeum rozhovory s přeživšími holocaustu o jejich zkušenosti za druhé světové války. Do současnosti bylo v tomto prvním rozsáhlém orálně-historickém projektu v České republice nahráno zhruba 1100 rozhovorů, jež pomáhají zaplnit mezeru v povědomí české společnosti a v české historiografii. Rozhovory byly přepsány, pamětníky autorizovány a jsou badatelům - v souladu s narátory přidělenými právy - přístupné v Židovském muzeu. Tyto rozhovory se staly významným pramenem pro velké množství vědeckých studií o holocaustu, jsou využívány novináři, studenty a učiteli. Malá část z nich je přístupná online, například na vzdělávacím portálu www.holocaust.cz.
V rámci podpory od Evropské komise v programu Europe for Citizens byla v letech 2008-2009 vytvořena nová moderní databáze rozhovorů propojená s dalšími sbírkami Oddělení pro dějiny šoa. V rámci projektu byla revidována metadata všech rozhovorů, které byly nově indexovány a převedeny do strukturovaného formátu XML. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit základ pro lepší přístup badatelů ke shromážděným datům a zároveň připravit platformu pro budoucí publikační projekty, zejména online.

a) výsledek typu R - elektronická databáze
Orálně-historická sbírka v rámci katalogu Oddělení pro dějiny šoa.

Survivors, Jews, Communists? Narrating Jewish Life in Czechoslovakia After Liberation“ (2010)
Řešitel: Odd. pro dějiny šoa

Poskytovatel podpory: Dutch Jewish Humanitarian Fund, Holandsko


Cílem projektu je natáčet rozhovory s přeživšími holocaustu o jejich životě v poválečném Československu. Dokumentace židovské identity je významná jak pro integraci židovské paměti do českých historických narativů, tak pro mezigenerační přenos paměti v židovské komunitě. V roce 2009 v rámci grantu od Dutch Jewish Humanitarian Fund nahráno přibližně třicet rozhovorů s přeživšími holocaustu zaměřených na jejich zkušenost po návratu z koncentračních táborů nebo z emigrace a na židovský život v období komunistického režimu. Strukturované rozhovory budou nahrány na základě vypracované metodologie odpovídající standardům orální historie, stejně jako vysokým etickým nárokům na vztah k narátorům. Rozhovory budou přepsány, pamětníky autorizovány a pracovníky Židovského muzea detailně proindexovány. V budoucnosti budou, v závislosti na narátory přidělených právech, přístupné pro studium v Židovském muzeu a případně zveřejněny online. V závislosti na finančních prostředcích bude projekt pokračovat i v následujících letech s tím, že bude postupně více zaměřen i na druhou a třetí generaci narozenou po druhé světové válce. Cílem projektu je vytvořit silnou sbírku orální historie, jež se stane významným pramenem pro studium poválečných československých dějin a místa Židů v nich.

a) výsledek typu R - elektronická databáze
Orálně-historická sbírka v rámci katalogu Oddělení pro dějiny šoa.

„Od té doby věřím na osud“. Transporty protektorátních Židů na východ v letech 1941
-1942“ (2004-2010)
Řešitel: Jana Šplíchalová

Poskytovatelé podpory: Nadační fond obětem holocaustu; Jewish Conference on Jewish Material Claims Against Germany; European Commission, Culture 2000; Ministerstvo kultury ČR; Friedrich Ebert Stiftung; Česko-německý fond budoucnosti.


Cílem projektu je prozkoumat a připomínat osudy českých Židů deportovaných během 2. světové války do méně známých ghett a vyhlazovacích táborů na východě, v okupovaném Polsku, v Pobaltí a v Bělorusku. Terezín a Osvětim se pro českou společnost staly symbolem nacistické genocidy Židů za druhé světové války. Skutečnost, že desetitisíce českých Židů byly od října 1941 do října 1942 odvlečeny do jiných, téměř neznámých, ghett a vyhlazovacích táborů v okupovaném Polsku, Pobaltí a Bělorusku, naproti tomu byla a často stále zůstává zapomenuta. Série tří výstav „Od té doby věřím na osud...“ si (spolu s dokumentárními filmy Zapomenuté transporty Lukáše Přibyla) klade za cíl tyto zapomenuté osudy důstojným způsobem připomenout.

a) výsledek typu E - výstava
Od té doby věřím na osud…“ Transporty protektorátních Židů do Pobaltí v roce 1942.“ Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 14. 4. - 10. 7. 2005.
b) výsledek typu E - výstava
Od té doby věřím na osud…“ Transporty protektorátních Židů na území Polska v letech 1941 - 1942 Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 3. 5. - 22. 7. 2007.
c) výsledek typu E - výstava
Od té doby věřím na osud…“ Transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 1941 - 1942.“ Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 28. 7. 2010 - 30. 1. 2011.

European Holocaust Research Infrastructure“ (2010-2014)
Řešitel: Odd. pro dějiny šoa

Poskytovatel podpory: European Commision (Seventh Framework Programme, INFRA-2010-1.1.4 (Archives for Historical Research).


Cílem projektu je zásadním způsobem zlepšit spolupráci evropských archivů holocaustu a vytvořit lepší výzkumnou infrastrukturu pro badatele zabývající se tímto tématem. Projekt reaguje na to, že archiválie týkající se holocaustu jsou více než v případě jiných témat rozptýleny a navíc často poznamenány systematickým ničením na konci druhé světové války. Výstupem projektu bude rozsáhlý portál poskytující informace o archivních sbírkách týkajících se holocaustu a nové metodiky týkající se přístupu k archiváliím (obsahujícím mj. osobní data), metadatům, stejně jako metodiky zaměřené na specifické typy sbírek (např. orálně-historické sbírky). Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea patřilo k užší skupině šesti evropských organizací, jež tento rozsáhlý mezinárodní projekt, na němž spolupracuje zhruba dvacet institucí z různých zemí, připravovaly. Židovské muzeum bude v projektu zajišťovat work package „Trans-institutional research guides“, jejímž cílem je vytvářet průvodce archivním materiálem k jednomu tématu fyzicky uloženým v různých archivech v různých zemích. Pilotním projektem bude virtuální rekonstrukce fragmentů archivního materiálu k dějinám terezínského ghetta, jejichž jádro je rozděleno mezi čtyři různé organizace v České republice a Izraeli.

Digitalizace a zlepšení katalogizace archivu Oddělení pro dějiny šoa“ (2009-2010)
Řešitel: Odd. pro dějiny šoa

Poskytovatel podpory: European Commission (Europe for Citizen) v rámci projektu Mosaic of Memory, společně s Institutem Terezínské iniciativy; Conference of Jewish Material Claims Against Germany.


Cílem projektu je zlepšit kvalitu výzkumu a usnadnit přístup k archivním sbírkám spravovaným Oddělením pro dějiny šoa: ke sbírkám Terezín, Dokumenty perzekuce a Fotosbírka a k dokumentům osobní či rodinné povahy. Sekundárním cílem je zlepšit ochranu archiválií, které budou nadále půjčovány badatelům pouze ve výjimečných případech, a zároveň dokumenty lépe zpřístupnit pro využití ve vzdělávání o holocaustu. V rámci projektu jsou dokumenty digitalizovány, vloženy do nového katalogizačního systému a podrobně proindexovány. Informace o archivních sbírkách a jednotlivých dokumentech budou nejen detailně popsány, ale též propojeny s existujícími databázemi obětí holocaustu. Po dokončení bude digitalizovaný archiv přístupný ve své úplnosti na počítačích ve studovnách ŽMP a zčásti online, zejména na vzdělávacím portálu www.holocaust.cz.

a) výsledek typu R - elektronická databáze
Katalog sbírek Oddělení pro dějiny šoa.

Dějiny českého antisemitismu a diskusí o ,židovské otázce‘ v 19. a 20. století“ (2008-dosud)
Řešitel: Michal Frankl


Cílem projektu je zmapovat dějiny antisemitismu a diskusí o „židovské otázce“, podmínkách emancipace, integrace a občanství Židů během 19. a 20. století v českých zemích. Projekt navazuje na monografii řešitele o dějinách českého antisemitismu na konci 19. století („Emancipace od židů“. Český antisemitismus na konci 19. století, Praha 2008).

a) výsledek typu J - článek v odborném periodiku (Jimp, světový jazyk)
Michal Frankl, „Silver!“. Anti-Jewish Riots in Bohemia in 1866. In: Judaica Bohemiae, XLV-1 (2010), s. 5-34, ISSN: 0022-5738.
b) výsledek typu D - článek ve sborníku (světový jazyk)
Michal Frankl, Antisemitism in Bohemian Lands. From multiethnic Habsburg emipire to homogenous national state. In: Hans-Christian Petersen, Samuel Salzborn (ed.), Antisemitism in Eastern Europe. History and Present in Comparison, Frankfurt am Main, 2010, 246 pp. (z toho s. 29-45), ISBN: 978-36-31598-28-3.© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze