Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Výroční zprávy
  

O muzeu

Výroční zpráva 2001

1. Úvodem
2. Základní údaje o ŽMP
3. Statistika návštěvnosti za rok 2001
4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav
5. Kontakty a spolupráce s institucemi v České republice a v zahraničí
6. Odborná a výzkumná činnost
7. Vzdělávací činnost
8. Kulturní činnost
9. Publikační a prodejní činnost
10. Archiv a dokumentace
11. Sbírky
12. Knihovna
13. Počítačová síť
14. Technická a stavební činnost
15. Významné návštěvy
16. Sponzorské příspěvky
17. Poskytnuté dary
Příloha: informace o hospodaření ŽMP

1. Úvodem

   Židovské muzeum v Praze (ŽMP), které v říjnu 2001 završilo sedm let své existence jako nestátní instituce, v roce 2001 podstatně pokročilo ve svém rozvoji. Stejně jako v předešlých letech pokračovalo v odstraňování nedostatků z let komunistického režimu a  současně se soustředilo na moderní vybavení a zkvalitnění činnosti muzea. Prioritou proto byla údržba v posledních letech opravených a rekonstruovaných objektů, v nichž muzeum působí, zlepšení podmínek pro uložení sbírkových předmětů, zabezpečení sbírek a expozic moderním bezpečnostním systémem a počítačová katalogizace a digitalizace sbírkového fondu.

Zásadní změnu v celé dosavadní činnosti znamenalo především přestěhování administrativy muzea a odborných pracovišť z Jáchymovy ulice do nově opravených a rekonstruovaných prostor v ulici U staré školy. Dá se říci, že poprvé ve více než devadesátileté historii muzea našli jeho pracovníci důstojné zázemí pro vlastní činnost. Ve dvou nových budovách muzea současně vznikly klimatizované depozitáře zejména pro knihy, rukopisy a vzácné tisky, moderní dílny pro restaurátory kovů, textilu a nově i papíru.

V nových prostorách se také podstatně zlepšila nabídka pro návštěvníky. Těm nově slouží prostorná studovna (včetně klimatizované části pro studium starých rukopisů a tisků), referenční centrum, kavárna i nová, specializovaná galerie pro pořádání krátkodobých výstav (Galerie Roberta Guttmanna). V místě jejich předchozího konání, zimní modlitebně Španělské synagogy, byla zřízena nová stálá expozice Stříbro českých synagog. ŽMP v roce 2001 rovněž upravilo, rozšířilo a nově uspořádalo v roce 1995 otevřenou stálou expozici Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - I. Od počátku osídlení do emancipace. V sedmém roce své činnosti tak ŽMP završilo projekt zřízení kompletně nových stálých expozic.

V září 2001 byl veřejnosti zpřístupněn židovský hřbitov na Žižkově z let 1680/1787 – 1890. Muzeum zde vybudovalo novou hřbitovní zeď a domek pro správce hřbitova a zahájilo postupnou rekonstrukci vzácných náhrobků. Mezi osobnostmi pochovanými na tomto hřbitově jsou například rabíni Ezechiel Landau (1713 – 1793) a Eleazar Fleckeles (1754 – 1826) stejně jako  někteří význační první židovští podnikatelé v českých zemích.

Význačný projekt, zahájený v roce 2001 představuje identifikace původních vlastníků knih ve fondu knihovny. Fyzická prohlídka více než 100 000 knih potrvá přibližně tři roky. Získané údaje budou jednak využity při případných restitučních žádostech, jednak poslouží jako historický pramen. V souvislosti s  žádostmi o restituci ŽMP rovněž stanovilo Podmínky pro uplatnění nároků na vydání předmětu nacházejícího se ve sbírkách Židovského muzea v Praze, který byl protiprávně odňat v období nesvobody.

Dokladem trvajícího zájmu ŽMP o nejtragičtější období dějin Židů v Čechách a na Moravě se v roce 2001 stala ojedinělá akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech. V jejím rámci, na základě inzerátů v celostátních denících, propagaci v rozhlase a televizi, se podařilo shromáždit četné vzácné dokumenty, především fotografie, které přibližují předválečný život pozdějších obětí šoa a současně dokreslují židovský život v  ČSR. Akce pokračuje i v roce 2002.

V květnu 2001 se ŽMP dostalo význačného mezinárodního ocenění, když v americkém Cincinnati (Ohio) získalo prestižní ocenění udělované každoročně od roku 1990 na paměť velkého židovského vzdělance a humanisty,  dr. Bernarda Hellera. Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion přiznává cenu nesoucí jeho jméno za dílo, jež přispívá k zušlechtění lidstva. Součástí ceny je i odměna ve výši 10 000 amerických dolarů. V minulosti cenu získali četní význační jedinci, ale ŽMP je v seznamu jejích držitelů první institucí. Stalo se tak za „jasnost vize, s níž uchovává jedinečný historický materiál dokládající staletí bohatého židovského života v Čechách a na Moravě a zkázu evropských Židů v období šoa.“ Ve zdůvodnění se dále uvádí, že „Židovské muzeum v Praze, uchovávající jednu z nejrozsáhlejších sbírek židovského umění, je dnes inspirujícím příkladem instituce vedené svědomím a pamětí, reprezentující židovské dějiny a dědictví. Je živým symbolem setrvalosti židovského života a institucí oddanou paměti, vzdělání a výchově pro další generace“.

Přes určitý pokles počtu návštěvníků v závěru roku v důsledku krize cestovního ruchu po teroristickém útoku na USA 11. září,  ŽMP dosáhlo v roce 2001 dosud nejlepších ekonomických výsledků ve své historii. Zaměstnancům ŽMP patří dík za jejich odpovědnost při plnění pracovních úkolů i osobní citlivý přístup při práci s jedinečnými doklady kultury českých a moravských Židů.

Ke konci roku 2001 pracovalo v ŽMP 107 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 149 pracovníků provádělo práce pro muzeum na základě dohod o práci konané mimo hlavní pracovní poměr.

2.   Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správě ŽMP

 -         Administrativní budovy v ulici U staré školy 1 a 3,  Praha 1 - správa muzea, odborná pracoviště, depozitáře, referenční centrum, restaurace, Galerie Roberta Guttmanna.

-         Maiselova synagoga - stálá expozice v hlavní lodi Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - I. Od počátku osídlení do emancipace. Celkem vystaveno 145 originálů a faksimilií.

-         Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských  Židů, na  galerii stálá expozice Terezínské dětské kresby. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií.

-         Klausová synagoga - v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky - II. Běh života. Celkem vystaveno 474 originálů a faksimilií.V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP.

-         Obřadní síň - pokračování  stálé expozice Židovské tradice a zvyky - II. Běh života. Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií.

-         Španělská synagoga - v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - II. Od emancipace do současnosti. Celkem vystaveno 535 originálů a faksimilií.

-         Španělská synagoga – zimní modlitebna: stálá expozice Stříbro českých synagog. Celkem vystaveno 193 předmětů.

-         Galerie Roberta Guttmanna – výstavní prostor pro pořádání krátkodobých výstav

-         Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1.

-         Starý židovský hřbitov z 15. - 18. století.

-         Židovský hřbitov ze 17. -  18. století ve Fibichově ulici v Praze 3.

-         Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let tohoto století - budoucí pracoviště archivu ŽMP.

-         Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století.

-         Synagoga z 19. století  v Brandýse nad Labem – v budoucnu úložný prostor pro část knihovny ŽMP.

 

b) Co ŽMP nabízí

 -         Prohlídku Starého židovského hřbitova z 15. – 18. století a pěti stálých  expozic v historických objektech

-         Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna

-         Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP

-         Semináře s židovskou tematikou

-         Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP

-         Služby referenčního centra v administrativní budově vybaveného základní judaistickou literaturou a speciálním softwarem

-         Služby počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a se speciálním softwarem

-         Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost

-         Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů

-         Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských Židů za druhé světové války

-         Historické obrazové materiály k reprodukci

-         Vlastní publikace a propagační materiál

-         Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím  Rezervačního centra ŽMP

Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci

3. Statistika návštěvnosti za rok 2001

Statistika návštěvnosti 2001

Celkem návštěvníků

 

Zvláštní vzdělávací program

Dospělí

Junioři

Dospělí

Junioři

leden

19 042

14 090

4 586

85

281

únor

22 952

14 219

8 309

77

347

březen

57 583

24 424

32 162

196

801

duben

72 085

41 569

28 560

246

1 710

květen

63 078

45 457

15 268

226

2 127

červen

53 393

39 850

10 498

231

2 814

červenec

62 321

46 455

15 249

294

323

srpen

76 132

59 081

16 498

213

340

září

51 865

36 476

12 882

196

2 311

říjen

44 162

31 144

9 819

178

3 021

listopad

25 456

18 422

5 354

175

1 485

prosinec

22 008

16 148

5 036

95

729

CELKEM

570 077

387 355

164 221

2 212

16 289


4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav

a) Stálé expozice

 -         Dějiny židů v Čechách a na Moravě I. - Od počátku osídlení do emancipace - Upravená a rozšířená expozice v Maiselově synagoze  (od 19.dubna 2001). Komisaři expozice jsou A. Putík a E. Kosáková, jednotlivé tematické celky zpracovali kurátoři O. Sixtová,  M. Hájková, D. Veselská, J. Kuntoš, Š. Kovařík, V. Hamáčková, J. Fiedler a A. Braunová. Architektem expozice je Jana Heroutová, výtvarné řešení navrhl J. Jaroš.

 -        Stříbro českých synagog -  zimní modlitebna Španělské synagogy (od 12.prosince 2001). - Kurátor výstavy: Jaroslav Kuntoš. Výtvarný návrh a provedení expozice: Společnost Genia Loci (architekti Vlastimil Vagaday a Jiří Javůrek). Grafické řešení expozice  provedlo studio Najbrt (Pavel Lev).

 

b) Krátkodobé výstavy 

 Zimní modlitebna Španělské synagogy:

-         Vavro Oravec – malíř duše, 17.ledna – 30.dubna 2001 (kurátor A. Pařík)

-         Avi Biran, Dialog s časem, 17.května – 26.října 2001 (kurátor J. Kuntoš)

 Galerie Roberta Guttmanna:

-         Robert Guttmann – malíř a turista z Prahy, 12.dubna – 19.srpna 2001 (kurátor A. Pařík)

-         Navrácené obrazy – Sbírka dr.Emila Freunda, 6.září 2001 – 6.ledna 2002 (kurátorka M. Hájková)

 Grafické řešení a instalace všech krátkodobých výstav v obou výstavních síních provedla firma Pavla Břacha, Praha

                       

c) Mimopražské expozice ŽMP, spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných      jinými institucemi (zápůjčky a konzultace)

 I.      Česká republika

 -         Národní galerie v Praze – zápůjčka předmětů pro výstavu Sláva barokní Čechie, spolupráce při tvorbě popisek a katalogových hesel, asistence při instalaci a deinstalaci výstavy

-         Národní galerie v Praze – zápůjčka obrazu P. Signaca pro expozici ve Veletržním paláci.

-         Muzeum a galerie Litomyšl – zápůjčka předmětů a zajištění reprodukcí fotografií pro výstavu Židé v Litomyšli

-         Galerie Zlatá husa, Praha –  zápůjčka obrazů pro výstavu Roberta Piesena

-         Muzeum Prostějovska – zápůjčka obrazu A. Justitze pro výstavu Pocta kubismu

-         Okresní muzeum Mělník – výběr exponátů, zápůjčka předmětů, odborné konzultace, spolupráce při tvorbě popisek,  instalaci a zahájení  výstavy Prázdná místa

-         Dům umění města Brna – zápůjčka obrazů pro výstavu Ernsta Neuschula

-         Severočeské muzeum v Liberci – výběr exponátů, zápůjčka předmětů, zajištění reprodukcí vybraného archivního materiálu a fotografií  pro výstavu Židé na Liberecku

-         Muzeum ghetta Památníku Terezín –  výběr dokumentů a zajištění výroby kopií-exponátů  pro novou expozici Terezín v „konečném řešení“ židovské otázky 1941-1945

-         Česká expozice pro Osvětimské muzeum –  spolupráce s Památníkem Terezín na konečné verzi  scénáře, výběr dokumentů a fotografií, výroba náhledových kopií. 

-         Projekt Rok 2002 – rok vzpomínek: vybudování památníku obětí holocaustu z Plzně spojeného s expozicí Osudy zmizelých. Konzultace, vyhledávání požadovaných studijních materiálů, využití databáze obětí.

-         konzultace, vyhledávání požadovaných studijních materiálů, využití databáze obětí.

-         Výstava Židé v odboji: organizační zajištění přípravných prací a konzultace

 

II.   Zahraničí

 -         Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paříž, Francie – zápůjčka obrazů na výstavu Friedl Dicker-Brandeis (Vienne, 1898 - Auschwitz, 1944)

-         Museum Schloss Bernburg, SRN – zápůjčka kopií dětských kreseb

-         Imperial War Museum London, Velká Británie – zápůjčka kreseb terezínských malířů na výstavu Legacies of Silence, asistence při instalaci a deinstalaci výstavy

-         Statens Historiska Museet Stockholm, Švédsko – zápůjčka obrazů F. D. Brandeis na putovní výstavu Ein Leben für Kunst und Lehre

-         Simon Wiesenthal Center, Los Angeles, USA – zápůjčka kopií dětských kreseb

-         Panorama Museum Bad Frankenhausen, SRN – zápůjčka obrazu Václava Zykmunda

-         Bauhaus Archiv – Museum für Gestaltung, Berlin, SRN – zápůjčka dětských kreseb a obrazů F. D. Brandeis na putovní výstavu Ein Leben für Kunst und Lehre

-         Stiftung Mendelssohn Akademie, Halberstadt, SRN – zápůjčka synagogální opony

-         United States Holocaust Memorial Museum, Washington, USA – obměna exponátů ve stálé expozici dětských kreseb

-         The William Breman Jewish Heritage Museum, Atlanta, USA – zápůjčka dětských kreseb a kurýrní cesta

-         Deutsches Historisches Museum Berlin, SRN – zápůjčka archiválií z oddělení holocaustu

-         Stiftung Ostdeutsche Galerie, Regensburg, SRN – příprava zápůjčky obrazů Ernsta Neuschula

-         Porto 2001, Porto, Portugalsko – příprava výstavy dětských kreseb

-         Deutsches Historisches Museum, Berlin: 60. Jahrestages der Wannsee-Konferenz -

výběr a příprava archivních materiálů ke studiu a zajištění expedice zapůjčených originálů

-         Deutsches Historisches Museum, Berlin: Myths of Nations. Trauma and memory, 1945 

       until today  – výběr studijních a archivních materiálů, zapůjčení náhledových kopií.

-         Bundesarchiv Landesstelle Ludwigsburg: Heydrichiade – výběr literatury, archivních    materiálů a fotografií, údaje z databáze obětí, zapůjčení náhledových kopií

5.  Spolupráce v České republice a v zahraničí.

ŽMP spolupracovalo se 46 zahraničními a 80 místními politickými, administrativními, kulturními, akademickými a vzdělávacími  institucemi:

 -         Amt für Denkmalpflege und Archiv, Regensburg, SRN

-         Bauhaus Archiv – Museum für Gestaltung, Berlin, SRN 

-         Beit Theresienstadt

-         Deutsches Historisches Museum, Berlin, SRN

-         Fritz Bauer Institut, Frankfurt a.M., SRN

-         Fuji Museum of Art, Tokyo, Japonsko

-         Gedenkstätte Bergen-Belsen, SRN

-         Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, SRN

-         Historiska Museet, Stockholm, Švédsko 

-         Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg, SRN

-         Imperial War Museum, London, Velká Británie

-         Institut für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pölten

-         Institut für Kulturgeschichte der Textilien, Universität Dortmund, SRN

-         Inštitút judaistitky Univerzity Komenského v Bratislave, SR

-         Jüdisches Museum Berlin, SRN

-         Jüdisches Museum, Wien, Rakousko

-         Mitteleuropa Zentrum für Staats-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften, Dresden, SRN

-         Musée d´Art et d´Histoire du Judaïsme, Paris, Francie

-         Museen der Stadt Nürnberg, SRN

-         Museen der Stadt Wien, Rakousko

-         Museum Schloss Bernburg, SRN

-         Österreichische Nationalbibliotek

-         Österreichisches Staatsarchiv

-         Panorama Museum, Bad Frankenhausen, SRN

-         Państwowe Museum w Ośwęcimiu, Polsko

-         PapaInk, USA

-         Porto 2001, Porto, Portugalsko

-         Skirball Cultural Center Los Angeles, USA

-         Staats- und Universtätsbibliothek Hamburg

-         Stiftung Mendelssohn Akademie, Halberstadt, SRN

-         Stiftung Ostdeutsche Galerie, Regensburg, SRN

-         The American Joint Distribution Committee, USA

-         The Bar-Ilan University, Israel

-         The Department conservation and restoration of JUNL, Jerusalem, Israel

-         The Hebrew University of Jerusalem, Israel

-         The Imperial War Museum, London, Velká Británie

-         The Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, Jewish National and University Library, Jerusalem

-         The Israel Museum, Jerusalem, Israel

-         The Jewish Museum London, Velká Británie

-         The Jewish Museum New York, USA

-         The Museum of Jewish Heritage, New York, USA

-         The Simon Wiesenthal Center – Museum of Tolerance, Los Angeles, USA

-         The United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

-         The William Breman Jewish Heritage Museum, Atlanta, GA, USA

-         Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko

-         Yad Vashem, Israel

-         Archiv hlavního města Prahy

-         Archiv Národního muzea

-         Asociace muzeí a galerií České republiky

-       Benediktinské opatství Rajhrad

-         Dům umění města Brna

-         Federace židovských obcí v České republice

-         Galerie hlavního města Prahy

-         Galerie Zlatá Husa, Praha

-         Hrad Loket

-         ICOM, CEICOM

-         Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl

-         Institut restaurování a konzervátorských technik v Litomyšli

-         Institut Terezínské iniciativy

-         Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

-         Knihovna Národního muzea

-         Komise pro soupis rukopisů Akademie věd České republiky

-       Matana a.s., Praha

-         Město Dobruška - Muzeum

-         Město Třebíč

-         Městské kulturní středisko Holešov

-         Městské muzeum a galerie v Břeclavi

-       Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov

-         Městské muzeum v Žamberku

-         Městský úřad Heřmanův Městec

-       Městský úřad v Lipníku nad Bečvou           

-       Ministerstvo kultury České republiky, Odbor muzeí a galerií

-         Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

-         Moravská galerie v Brně

-       Moravský zemský archiv v Brně

-         Muzeum a galerie, Litomyšl

-       Muzeum Boskovicka, Boskovice

-         Muzeum Dr. A. Hrdličky, Humpolec

-         Muzeum hlavního města Prahy

-         Muzeum krajky Vamberk

-         Muzeum Prostějovska

-         Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí

-         Nadace Gideona Kleina

-         Nadace K 2001, Brno

-         Nadace Hanse Krásy - Terezín

-         Národní galerie v Praze

-         Národní knihovna České republiky

-         Národní muzeum v Praze

-         Národopisná společnost ČR

-         Oblastní muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Polná

-         Okresní muzeum Mělník

-         Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou

-         Okresní muzeum Příbram

-       Okresní muzeum v Mostě

-         Památkový ústav České Budějovice

-         Památník Adolfa Kašpara, Loštice

-         Památník Terezín

-         Polabské muzeum v Poděbradech, pobočka Vlastivědné muzeum Nymburk

-       Pražský ústav památkové péče                     

-         Puncovní úřad Praha

-         Regionální muzeum Mikulov

-         Sdružení Česká palička

-         Severočeské muzeum v Liberci

-         Společnost Genia Loci

-         Společnost J.Hoffmanna, Brtnice

-         Státní oblastní archiv v Litoměřicích

-         Státní oblastní archiv v Praze

-       Státní ústav památkové péče, Praha

-         Státní ústřední archív, Praha

-         Střední průmyslová škola grafická, Praha

-         Středočeské muzeum v Roztokách

-         Terezínská iniciativa

-         Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

-         Ústav lidové kultury ve Strážnici

-         Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

-         Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

-         Velvyslanectví Státu Izrael v České republice

-         Vysoká škola chemicko technologická

-         Židovská obec Brno

-         Židovská obec Děčín

-         Židovská obec Liberec

-         Židovská obec Olomouc

-         Židovská obec Ostrava

-         Židovská obec Plzeň

-         Židovská obec Praha

Židovská obec Teplice

6. Odborná a výzkumná činnost

a) Příprava nových expozic

 I.    V České republice

 -         Synagogální textilie ze sbírky ŽMP – pokračování přípravných prací na výstavu v Císařské konírně pražského Hradu v březnu – červnu  2003.

-         Esence / The Essence – výstava kreseb Roberta Horvitze v Galerii Roberta Guttmanna (leden   – duben 2002)

-         Zpracování koncepce a výběr exponátů pro výstavu o židovských tradicích a zvycích v Brandýse n. Labem (plánované otevření březen 2002), příprava obdobných výstav v Kolíně, v Děčíně, v Mikulově, Březnici, Lomnici

-         Zpracování koncepce a výběr exponátů pro výstavu o židovských tradicích a zvycích v restaurované synagoze v Boskovicích –  plánované otevření červen 2002

 

II.  V zahraničí

 -         Baroko na Moravě – výstava Moravské galerie Brno v Remeši v roce 2002: příprava a výběr předmětů, zajištění restaurátorských prací, příprava katalogových hesel pro publikaci

-         Friedl Dicker-Brandeis, Fuji Museum of Art, Tokyo – zápůjčka většího množství obrazů na výstavu

 

b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce a badatele

 -         Spolupráce s rodopisci a regionálními historiky – příprava rešerší a poskytování konzultací

-         Mikrofilmování dokumentů z archivu oddělení holocaustu pro Yad Vashem, jednání o případném pokračování spolupráce

-         Prof. David Bloch, Yad Vashem –  vyhledávání a zajištění výroby  kopií a CD hudebních partitur a korespondence z pozůstalostí Gideona Kleina a Egona Ledeče

-         Konzultace a dohledávání dokumentů pro publikaci o terezínském dívčím  domově  L 410/28, kterou připravuje skupina bývalých dětských vězňů

 

c)Výzkumná činnost 

 I. Oddělení judaistiky a dějin Židů

 Zkoumaná témata:

-         Bibliografie a referenční pomůcky k dějinám Židů v českých zemích - vytvoření souborné bibliografické databáze (od nejstarších dob do r. 1918 (D. Polakovič)

-         Dějiny židovské obce v Boskovicích v 17.-18. století (D. Polakovič)

-         Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy - archívní výzkum (J. Fiedler)

-         Epigrafické památky - synagogy, židovské  hřbitovy (V. Hamáčková)

-         Genealogie vybraných pražských židovských rodin (A. Putík)

-         Geniza jako pramen k dějinám židovských obcí v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)

-         Příprava projektu demograficko-genealogického výzkumu k dějinám Židů v českých zemích (A. Putík, D. Polakovič)

-         Rabi Heinrich Flesch - jeho život a dílo, korespondence (D. Polakovič)

-         Responza (Šeelot u-tešuvot) jako historický pramen k náboženským, sociálním a hospodářským dějinám Židů v českých zemích (D. Polakovič)

-         Šabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík)

-         Topografie pražského ghetta (A. Putík)

-         Vnitřní politika pražské židovské obce v 17. a 18. století (A. Putík)

-         Vytváření počítačové informační databáze židovských obcí v České republice (J. Fiedler)

-         Výzkum judaik Státního ústředního archivu v Praze (A. Putík)

-         Výzkum judaik ve státních archivech (SOkA Kolín, SOkA Pelhřimov, SOkA Rokycany) (V. Hamáčková)

-         Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)

  

II. Oddělení holocaustu

 Zkoumaná témata:

-         Dějiny holocaustu českých a moravských Židů: studium příslušné odborné literatury a archivních pramenů pro potřeby konzultací, rešerší, přednášek a publikační činnosti (A. Franková, J. Šplíchalová).

-         Vzpomínky  pamětníků (A. Hyndráková, A. Lorencová): v roce 2001 bylo na magnetofonový pásek nahráno 60 nových vzpomínek. Od zahájení projektu roku 1990 k dnešnímu datu bylo shromážděno celkem 957 vzpomínek.

  

III.       Sbírkové oddělení

 Zkoumaná témata:

-         Ikonografie synagogálního textilu (D. Veselská)

-         Příprava odborného slovníčku: Názvosloví – judaika – textil  pro Národopisnou společnost ČR (D. Veselská)

-         Specifika výzdoby moravského synagogálního textilu - příprava statě pro katalog výstavy v Císařské konírně (D. Veselská)

-         Kaporet jako synagogální předmět – příprava statě pro katalog výstavy v Císařské konírně (D. Veselská)

-         Vztahy mezi objednateli a výrobci stříbrných předmětů, struktura a časové rozložení výrobků židovských a křesťanských zlatníků a stříbrníků (J. Kuntoš)

-         Možnosti datace a odvozování autorství stříbrných předmětů extrapolací z tvarových rozdílů neúplně dochovaných úředních značek (J. Kuntoš)

-         Židovští sběratelé v Čechách a na Moravě – základní výzkum pro monografickou práci (M. Hájková)

 

IV.  Knihovna

 Zkoumaná témata:

-         Pražské hebrejské tisky ve fondu knihovny ŽMP – (A. Braunová)

Původ knihovního fondu Židovského muzea v Praze – článek pro Judaica Bohemiae (A. Braunová)

7. Vzdělávací činnost

a) Vzdělávací a kulturní centrum (VKC ŽMP)

I.        Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů)

 -         V Praze se edukačních programů zúčastnilo 6685 osob, převážně žáků základních a středních škol, mimo Prahu 658. Programu  Dílna pro mladší děti a programu Umění v mezních situacích se zúčastnilo 1527 žáků základních škol.

-         Mimo Prahu se edukačních programů  zúčastnilo 658 osob.

 

II.     Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté)

 -         Programů se zúčastnilo 624 osob z Německa, Holandska a USA.

 

III.   Kursy pro průvodce

 -         Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo  76 osob.

 

IV.   Semináře

 -         VKC zajistilo přednášky na téma dějin českých Židů, antisemitismu a holocaustu pro dva třídenní semináře Jak učit o holocaustu. Seminářů,  pořádaných v březnu a dubnu ve spolupráci s Památníkem Terezín a ministerstvem školství, se zúčastnilo 77 učitelů.

-         První  části cyklu vzdělávacích seminářů pro učitele na téma Židovské dějiny, tradice  a kultura a výchova k toleranci proběhly od října do prosince 2001. Zúčastnilo se jich 45 učitelů. Cyklus byl organizován ve spolupráci s pedagogickými centry (Ústí nad Labem, Střední Čechy, Brno) a mimopražskými židovskými obcemi (Děčín, Brno).

 

V.  Projekty

 -         Projekt Zmizelí sousedé byl určen žákům základních a středních škol, kteří získávali svědectví osob persekvovaných za války z rasových důvodů nebo  svědků těchto událostí. Písemně zpracované příspěvky mj.obsahovaly historii židovského osídlení v daném regionu nebo zprávu o stavu místních židovských památek. Česká televize vysílala v srpnu o projektu  film, jehož scénář vycházel z příběhů shromážděných v prvním sborníku. Pro zahraniční zájemce (Anne Frank House, Holocaust Museum St. Petersburg, Florida aj.). byla vyrobena anglická verze  snímku. V prosinci se ve VKC konala vernisáž výstavy o projektu.  

-         Projekt vzájemného poznávání a tolerance, určený budoucím učitelům 1. – 5. třídy základní školy,  se rozvíjel ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Celkem 13 přednášek bylo zaměřeno jednak na  rámcové poznání židovských tradic a historie, jednak na etické a humanistické souvislosti židovských dějin 20. století. Programu se zúčastnilo se 25 osob

-         VKC spolupracovalo  s okresním muzeem v Brandýse nad Labem při přípravě edukační výstavy zaměřené na židovské tradice i dějiny Židů v regionu.

  

VI. Aktivity střediska ORT 

 -         Domovská strana  ŽMP na internetu byla rozšířena a nově graficky zpracována.

-         V rámci služeb veřejnosti mohli zájemci pracovat s Internetem a CD ROMy. Byly jim   rovněž zpřístupněny CD ROMy s dětskými kresbami z koncentračního tábora Terezín. Středisko též poskytovalo asistenční službu při práci s tematickými  programy zaměřenými na židovskou problematiku (např. Encyclopaedia Judaica) a při  vyhledávání v databázi obětí holocaustu.

 

VII. Přednášková činnost 

 -         Jako v minulých letech VKC pokračovalo v pořádní přednáškového cyklu pro školy, spojeného s prohlídkou ŽMP, ukázkou předmětů a dokladů  vztahujících se ke zvolenému tématu a kombinovaného s promítáním filmů. Cyklus určený žákům a studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol zahrnuje tyto základní přednášky:

Židovské náboženství, kultura, tradice a umění, Biblické dějiny;

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě;

 Antisemitismus a xenofobie;

 Perzekuce Židů za II. světové války;

 O zachráncích a zachráněných – vyprávění pamětníků; 

 Terezínské děti (vyprávění přeživších šoa spojené s promítáním filmů).

-         Ředitel Centra, dr. Miloš Pojar, uspořádal cyklus přednášek pro studenty Fakulty sociálních věd UK (Vybrané problémy z moderních dějin Státu Izrael) a pro New York University (Modern History of Central European Jewry).   M. Pojar dále pro různé domácí i zahraniční subjekty uspořádal dalších 12 přednášek o dějinách a současnosti českých Židů a Státu Izrael.

   

b) Oddělení judaistiky a dějin Židů 

 I. Účast na konferencích. sympoziích  a diskusích,   přednášková  činnost 

 -         Přednášky pro VKC Mesianistický rok 1666 v Čechách   (A. Putík),  Pražská Hagada 1526 (O. Suxtová)

-         Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Jüdische Sammlungen in Fürth und   Schnaittach (V. Hamáčková)

  

II. Spolupráce s  hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost 

 -         Oponentní posudek na grantový projekt pracovníků Severočeského muzea v Liberci (J. Fiedler) 

-         Výstava Národní galerie Sláva Barokní Čechie - katalogová hesla (A. Putík, O. Sixtová)

-         Posuzování studentských odborných prací a recenze (J. Fiedler) 

-         Zajištění reprodukcí vybraných archivních materiálů pro publikaci k výročí Bnei Brith v nakladatelství Faun (V. Hamáčková)

-         Poskytnutí kopií archivních materiálů pro natáčení medailonu o Ing. Emilu Kolbenovi společností Lampa Film Production (V. Hamáčková)

-         Vypracování podkladů pro informační leták o židovském hřbitově ve Fibichově ulici  (V. Hamáčková)

-         Průběžné posuzování židovské a izraelské tematiky v připravovaných učebnicích dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a základů společenských věd dle zadání ministerstva školství (L. Pavlát)

 

III. Publikace a jejich příprava

 -         Redakční  příprava sborníku Judaica Bohemiae,  ročník XXXVII/2001 (A. Putík)

-         Redakční příprava katalogu History of the Jews in Bohemia and Moravia from the First Settlements until Emancipation (O. Sixtová, E. Kosáková, A. Putík)

c) Oddělení holocaustu 

 I. Účast na konferencích. sympoziích  a diskusích,   přednášková  činnost 

 

-         Přednáška O holocaustu českých Židů  pro cyklus České křesťanské akademie „Výchova k toleranci a proti rasismu“ (A. Franková)

-         Přednáška Německý nacismus a holocaust na semináři k problematice holocaustu pořádaného Českým svazem bojovníků za svobodu a Terezínskou iniciativou v Pardubicích  (A. Franková) 

-         Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft  Jüdische Sammlungen in Fürth und Schnaittach (J. Šplíchalová) 

-         Diskusní setkání  v Národním technickém muzeu k televiznímu filmu P. Štingla Tři kamarádky (A. Franková) 

-         Účast na sněmu Terezínské iniciativy (A. Franková, V. Baumová) 

 

II. Spolupráce s  hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost 

 -         Rozhlas o Lodži -  vzpomínky (P. Kořínková)  

-         Dokumentární film japonské televize Džezová hudba v Terezíně -  konzultace a výběr materiálů (J. Šmejkalová) 

-         Televizní film režisérky K. Knappové Hudba v koncentračním táboře -  konzultace a příprava studijního materiálu, zajištění kontaktů s pamětníky, výběr fotografií (A. Franková, J. Šmejkalová, J. Šplíchalová) 

  

III. Publikace a jejich příprava 

 -         Nadace Terezínské iniciativy, edice Theresiana – Terezínské denní rozkazy (A. Hyndráková) 

-         Zpráva o přírůstcích za rok 2000 – 2001  pro  Zpravodaj ŽMP (A. Franková)

IV. Studijní pobyty

 -         Litomyšl – výstava   Židé v Litomyšli a prohlídka židovského hřbitova (A. Franková,    J. Šplíchalová)

-         Ve spolupráci s Památníkem Terezín účast na procesu s bývalým dozorcem terezínské Malé pevnosti A. Mallothem v Mnichově (J. Šplíchalová)

-         Bundesarchiv Landesstelle Ludwigsburg – ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Památníkem Terezín studium archivních materiálů: fondy Zentralstelle für jüdische Auswanderung v Praze a ve Vídni (J. Šplíchalová)

d) Sbírkové oddělení

 I. Účast na konferencích. sympoziích  a diskusích,   přednášková  činnost

 -         Návštěva restaurátorských pracovišť v Říšském archivu v Kodani, Universitní knihovny v Uppsale, Říšského archivu a Královské knihovny ve Stockholmu a Městského archivu v Goteborgu (M. Kropáčková)

-         Seminář v Národním muzeu v Praze Průzkum a restaurování barevné vrstvy (M. Kropáčková, J. Stankiewicz)

-         Exkurze do restaurátorských dílen textilu v muzeích v Mnichově (H. Votočková, V. Nauschová)

-         Seminář restaurátorů, konzervátorů a preparátorů v Českých Budějovicích (P. Veselý, M. Jarešová)

-         Výroční zasedání ředitelů pražské sekce Asociace muzeí a galerií  v Praze (D. Veselská)

 

II. Spolupráce s  hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

 -         Příprava průvodce pro novou expozici v Maiselově synagoze, který bude vydán v r. 2002 (E. Kosáková, O. Sixtová, A. Putík)

-         Odborné konzultace s výrobci upomínkových předmětů (E. Kosáková)

-         Odborná konzultace u závěrečných maturitních zkoušek na SPŠG (M. Jarešová, P. Veselý)

e) Oddělení výstavy, publicity a vnějších vztahů

 I. Účast na konferencích. sympoziích  a diskusích,   přednášková  činnost

 

-         Přednáška  v rámci výstavy Židovská  Morava (A. Pařík)

-         Vypracování oponentního posudku na projekt SUPP soupisu židovských památek v ČR (A. Pařík)

-         Přednáška z historie židovských obcí v Čechách a na Moravě na teologické fakultě J. A. Komenského (A. Pařík)

-         Účast na konferenci Ostmitteleuropäische Kunsthistoriographien und der nationale Diskurs v Berlíně  (A. Pařík)

-         Přednáška Lokšany - Židovské město v Březnici. Historie a památková ochrana na setkání památkářů v Březnickém zámku (A. Pařík)

-         Přednášky Hodnoty judaismu a současnost, Antisemitské stereotypy v dějinách českých Židů pro Pedagogickou fakultu Olomouc (L. Pavlát)

-         Přednáška Izraelsko-palestinský  konflikt pro Českou křesťanskou akademii (L. Pavlát)

-         Přednáška Popírání šoa v rámci Terezínských pamětních dnů v Brně  (L. Pavlát)

 II. Spolupráce s  hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

-         Text o Marku Podwalovi do Kalendáře ŽMP (A. Pařík)

-         Text do publikace o Robertu Guttmannovi (A. Pařík)

-         Příprava publikace Židovská Praha (A. Pařík)

-         Příprava CD Rom – Kresby terezínských dětí (M. Hájková)

-         Pořad ČT Salón český  věnovaný nové administrativní budově ŽMP (J. Smékalová)

-         Pořad ČT Přesčas – rozhovor s L. Pavlátem o ŽMP

-         Natáčení České televize ve Španělské synagoze – Nokturno s houslistou Václavem Hudečkem a flétnistou Jiřím Stivínem.

-         Pravidelná spolupráce s různými rozhlasovými a televizními stanicemi – aktuality, zpravodajství, kulturní přehledy, rozhlasové vysílání Židovské obce v Praze Šalom alejchem, krátké  aktuální rozhovory pro ČR a televizi při zahájení krátkodobých a stálých  výstav (L. Pavlát, J. Smékalová,  A. Pařík, M. Hájková, J. Kuntoš, E. Kosáková).

-         Pravidelná inzerce do periodik: Praha srdce Evropy, Přehled kulturních pořadů,  Kultura v Praze, Roš chodeš (M. Hájek)

 

8. Kulturní činnost

a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP

            VKC ŽMP připravilo a uspořádalo celkem 116 kulturních programů a akcí. Více než polovinu z nich – 71 – představovaly přednášky jak v rámci programových cyklů, tak na samostatná témata. Mezi programovými cykly byly zastoupeny Pirke Avot, Současný Izrael, Rabínské osobnosti, Němečtí a rakouští židovští spisovatelé 20. století, Stín šoa nad Evropou a Židovští umělci 19. a 20. století. Dále se ve VKC uskutečnilo 7 filmových představení, 13 koncertů, 3 knižní prezentace (Ghetto Litzmannstadt 1941-1944, zachycující život českých židů v lodžském ghettu, Židia medzi tradíciou a asimiláciou dr. Petera Salnera a Täter, Gedächtnis, Opfer historika Dirka Rupnowa, kterou vydalo nakladatelství Picus Verlag ve Vídni), 5 autorských večerů, 4 vernisáže a 8 večerů pořádaných Unií židovské mládeže.

VKC ŽMP se spolu s Historickým ústavem AV ČR a Historickým ústavem SAV podílelo na přípravě a průběhu mezinárodního semináře, nazvaného Integrace, přijetí či nepřijetí Židů: francouzsko-československé srovnání třicátých let, který se konal ve dnech 11. a 12. června 2001 v Praze a byl organizován Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES).

 

b) Účast ŽMP na veletrzích   

-         6. mezinárodním knižní veletrh Svět knihy 2001 v Praze ve  dnech 10.-13.května 2001.   ŽMP vystavovalo  nové publikace ve společném stánku spolu s vydavatelstvím Sefer

-         5.veletrh muzeí ČR v Třebíči ve dnech 23.-26.5.2001. Samostatný stánek.

-         Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu n. M. ve dnech 10.-15.10.2001.  ŽMP  vystavovalo produkci na samostatném panelu v rámci společné expozice České republiky.

 

c) Pořady  ve Španělské synagoze

 Pravidelně byly pořádány hudební produkce klasické hudby, které od dubna do konce října 2001 zajišťovaly agentury AGADA (Music Heritage of the Jewish Culture) a Opera Ars Magna (písňové koncerty  Jewels of the Jewish Masters in Old Prague) .

          Agentura Arco Diva  v dubnu 2001 dokončila první cyklus  a v říjnu 2001 zahájila druhý abonentní cyklus koncertů klasické hudby Pražské hudební večery ve Španělské synagoze s kytaristou Lubomírem Brabcem a jeho hosty.

            V srpnu 2001 byl dokončen v roce 2000 zahájený 12dílný cyklus hudebně-literárních pásem Fenomén Žid – procházka napříč Evropou, jenž kombinoval hudbu  jednotlivých evropských národů s úryvky z literární tvorby židovských autorů. Pořad vznikl za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace Židovské obce v Praze.

             Agentura Andreje Ernyeie pořádala ve Španělské synagoze komponovaný program Rozjímání (purimové, podzimní, chanukové).

            Španělská synagoga byla rovněž pravidelně využívána k hudebním produkcím a k bohoslužbám konzervativního židovského společenství Bejt Praha.

9. Publikační a prodejní činnost

a) Publikace a upomínkové předměty ŽMP, repliky sbírkových předmětů

 -         Odborný judaistický sborník/ročenka Judaica Bohemiae  XXXVI (500 ks) 

-         Motýla jsem tu neviděl francouzská mutace (2000 ks)

-         Motýla jsem tu neviděl, italská mutace  (2000 ks)

-         Motýla jsem tu neviděl německý reprint (5000 ks)

-         Mark Podwal: Židovský kalendář (3000 ks)

-         Arno Pařík: Robert Guttmann, katalog výstavy -  česky  (500 ks) a anglicky (1000 ks)

-         Kolektiv:  Židé – dějiny a kultura, doplněné 1. vydání (2000 ks)

-         Průvodce Španělskou synagogou – francouzsky (5000 ks)

-         Průvodce Klausovou synagogou – francouzsky (5000 ks)

-         Arno Pařík, Dana Cabanová, Petr Kliment: CD ROM Pražské synagogy  6 jazyčná

     verze (1000 ks)

-         Vydání 4 čísel Zpravodaje česky a anglicky (každé číslo náklad 2000 výtisků)

-         Katalog - skládačka ke krátkodobým výstavám - (česká a anglická verze):

             Vavro Oravec – malíř duše (1500 ks)

             Avi Biran – dialog s časem  (2000 ks)

             Robert Guttmann – malíř a turista z Prahy (1500 ks)

             Navrácené obrazy – Sbírka dr. Emila Freunda (2000 ks)

             Stříbro českých synagog, (2400 ks)

-           akviziční leták ke galerii Roberta Guttmanna - česky (1000 ks) a anglicky (2000 ks)

-           akviziční leták k nově otevřenému hřbitovu ve Fibichově ulici – česky (1000 ks), anglicky (2000 ks)  a hebrejsky (1000 ks)

-           akviziční leták ke kalendáři Marka Podwala -  anglicky (2000 ks)

-           akviziční leták k nové publikaci This is not a fairy tale – it´s real! -  anglicky (2000 ks)

-           Novoročenky, náklad 1000 ks

-           pohlednice obrazů Roberta Guttmanna, 4 druhy po 2000 ks

-           Pohledy – reprinty , 4 druhy, náklad celkem 48 000 výtisků

-           Informační letáčky o ŽMP ke vstupenkám v hebrejštině (100 000 výtisků), němčině

(120 000 ks), angličtině (300 000 ks) a italštině (50 000 ks)

-          Kopie   kreseb terezínských dětí s paspartou (372 ks)

-          Pozvánky na výstavy a k otevření nové administrativní budovy

-          nabídkový leták publikací ŽMP pro knihkupce a knihovny

-          výroba plakátů a upoutávek na Galerii Roberta Guttmanna

-          výroba plakátů a letáků na koncerty ve Španělské synagoze

-          Sborník Zmizelí sousedé, vydaný ve spolupráci s organizací Ukrývané děti (900 ks)

-          Pracovní sešit pro žáky a učitele navštěvující VKC (5000 ks)

-          Sborník Stín šoa nad Evropou“ (800 ks)

-          ŽMP spolupracovalo s Jiřím Hoškem a vydavatelstvím Music Vars na vydání CD s   názvem David Popper – pražský židovský virtuóz a skladatel

 b) Prodej v prostorách ŽMP

          ŽMP pronajímalo prodejnu v Maiselově synagoze (společnosti Museum Stres),  Klausové synagoze (Roman Tympl) a  Španělské synagoze  (Relax Group). Tyto prodejny nabízely publikace a upomínkové předměty se židovskou tematikou obecně a ŽMP zvlášť.

c) Prodej prostřednictvím Internetu

            V roce 2001 ŽMP zaznamenalo nárůst prodeje prostřednictvím internetu, zejména do anglicky mluvících zemí

 

10. Archiv a dokumentace

a) Archivy a dokumentace židovských obcí  (archivářka V. Hamáčková)

-         Průběžné zpracovávání přírůstků a posuzování nabídek k nákupu

-         Posuzování architektonických studií pro nový archivní depozitář, prohlídky depozitářů jiných institucí

-         Poskytování badatelských služeb. Celkem se uskutečnilo 124 badatelských návštěv, bylo poskytnuto 33 rešerší a odpovědí na písemné dotazy a na 150 konzultací (včetně telefonických)

-         Pokračování revize a počítačového zpracovávání Sbírky hudebnin

-         Výběr materiálů pro restaurování, jednání s restaurátory.

-         Pokračování revize archivních knih fondu Židovská obec Praha v souvislosti  s přípravou seznamu materiálu pro restaurování 

-         Jednání s Archivní správou MV ČR, vypracování spisového plánu ŽMP

-         Uspořádání archivních materiálů Státního židovského muzea v Praze z let 1970 - 1990

 b) Katalog židovských obcí (správce  J. Fiedler)

 -         Doplňování databáze na základě osobní kartotéky. Redakce encyklopedických hesel věnovaných jednotlivým obcím. Uskutečnilo se cca 80 badatelských návštěv a přibližně 200 konzultací (včetně písemných a telefonických).

-         Vypracovávání rešerší a zodpovídání dotazů badatelů (písemně i ústně)

-         Spolupráce se Státním ústavem památkové péče na víceletém grantovém projektu (dokumentace židovských památek v ČR)

-         Příprava negativů z osobního fotoarchívu a popis zvětšených snímků pro dokumentaci židovských obcí

c) Dějiny holocaustu

I.    Dokumentace persekuce Židů

-         Archivní sbírka Terezín:

Pořádání a reinventarizace včetně příslušných úprav inventáře –  inv. č. 327 (osobní   pozůstalosti: celkem 12 kartonů)

-         Osobní pozůstalosti a sbírky:

Hrubé uspořádání pozůstalosti Elišky Kleinové

Hrubé uspořádání odborných textů a periodik  uložených v muzeu  historikem      Miroslavem Kárným  (J. Šmejkalová)

Orientační průzkum pozůstalosti B. K. Fišery dokumentující život Židovské obce v Praze a zajištění jejího převozu do depozitáře.

-         Přírůstky:

Získáno bylo celkem 30 přírůstků. Mezi řadou získaných archivních materiálů  byly i dokumenty mimořádné hodnoty: mládežnický časopis Klepy z židovského koupaliště a dětský časopis Bonaco – převzetí, evidence, inventarizace, pořádání a uložení do archivních sbírek.

-         Sbírka fotografií:

Průběžná katalogizace: dokončení odd. VI. (osobnosti) a části odd. V. (odboj)

Hrubé zpracování nově získaného tematického  souboru unikátních fotografií (transporty do Pobaltí)

-         Archivní dokumenty a fotografie: celkem  42 přírůstků

-         Projekt Vzpomínky pamětníků:

Shromažďování, zpracování a přepisování nových vzpomínek a průběžné vkládání údajů do počítačového programu: celkem 60 nových vzpomínek

Památník Bergen-Belsen – výběr a zpracování vzpomínek českých židovských vězňů z Bergen-Belsenu, převedení textů na diskety a jejich zaslání s příslušnými fotografiemi do památníku. Bylo odesláno 80 vzpomínek a 40 fotografií.

Současně bylo zahájeno zpracování 80 vybraných vzpomínek z archivních sbírek, které byly začleněny do databáze vzpomínek.

Výběr a zpracování vzpomínek pro webovou stranu Institutu Terezínské iniciativy (holocaust českých Židů na internetu).

-         Kopírování vzácných archivních dokumentů:

Laserové kopie: sbírka Terezín (hudební partitury)

Scanování: dětský časopis Bonaco, osobní pozůstalost G. Kleina

-         Restaurování:

Židovské listy (97 folií)

Dětský časopis Bonaco

Zahájení restaurování časopisu Klepy z židovského koupaliště

-         Poskytování badatelských služeb: 84 návštěv

-         Rešerše a konzultace:

Hudba v Terezíně, osobnosti jednotlivých skladatelů, transporty z Terezína na východ, Památník v Pinkasově synagoze, Hagibor,  slovenští Židé, statistické údaje o Židech v Protektorátu, terezínské děti, terezínské mládežnické domovy, vyhlazovací tábory

-         Běžná korespondence: cca 300 dopisů

-         Udělování reprodukčních práv: 17 povolení. Současně proběhla četná jednání a konzultace s ohledem na změnu majetkových práv k autorskému dílu        

-         Památník obětem šoa v Pinkasově synagoze:

Shromažďování podkladů k opravám a doplňkům  nápisů

Průběžná kontrola stavu nápisů a zajištěn 5 fotografií nápisů na základě objednávek

II.  Počítačová databáze obětí holocaustu z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava 

-         Průběžné vyhotovování počítačových souborů  s údaji o jednotlivých obětech a skupinách obětí: cca 150 souborů.

-         Úprava databáze a její převedení do nového počítače

 

11. Sbírky

a) Sbírkové oddělení

I. Sbírka malby, kresby, grafiky a fotografie (M. Hájková)

-         Do sbírky přibylo 73 předmětů (19 nákupů, 54 darů a převodů z pozůstalosti);

-         Dále pokračoval dlouhodobý projekt restaurování a konzervace sbírky malby, kresby a grafiky: bylo restaurováno 97 maleb ze sbírek ŽMP (18 obrazů Roberta Guttmanna, 22 obrazů navrácených z Národní galerie v Praze, 30 portrétů + 2 portréty z majetku Židovské obce v Praze, které budou umístěny v expozici v Maiselově synagoze, 24 obrazů Bedřicha Feigla, 1 obraz Ludwiga Bluma, 1 obraz Alfréda Justitze, 1 obraz E. A. Pittermanna-Longena);

-         Byl přestěhován a nově uložen fond sbírky dětských kreseb a kreseb dospělých z Terezína;

-         Byla dokončena základní rešerše v záznamech katalogu Ústředního židovského muzea, jež se stala základem pro průzkum provenience předmětů; projekt bude pokračovat i v následujících letech - na jeho výsledky částečně navazuje restituční komise ŽMP.

II. Restaurátorská dílna papíru ( M. Kropáčková, J. Stankiewicz)

-         Spolupráce na přípravě výstav: dílo R. Guttmanna v Galerii R.Guttmanna (34 kreseb), Imperial War Museum v Londýně (5 kreseb terezínských malířů a kurýrní cesta), putovní výstava v Berlíně a Atlantě (33 dětských kreseb a 10 pastelů F. D. Brandeis), výstava Navrácené obrazy v Galerii R.Guttmanna (10 obrazů na papíře), stálé expozice v United States Holocaust Memorial Museum,Washington DC (15 dětských kreseb pro pravidelnou roční obměnu). Příprava objektů do těchto výstav zahrnovala konzervaci a restaurování objektů, adjustaci do paspart a rámů a zhotovení protokolů o stavu jednotlivých objektů (condition reports);

-         Výroba faksimilí pro stálou expozice v Maiselově synagoze, kterými byly zaměněny stávající fotokopie;

-         Pro sbírku rukopisů a vzácných tisků byly restaurovány tisky č.18006, 28554 a rukopis č.431. Ve spolupráci se studentkami Vysoké školy restaurátorské v Litomyšli bylo zkonzervováno cca 200 tabulek a cca 100 svitků Ester a nálezů z geniz. Nejvíce poškozené pergamenové tabulky byly celkově restaurovány;

-         Mechanické čištění a dezinfekci 60 knih. Knižní vazby po mechanickém čištění byly podle stupně poškození restaurovány (25 ks) a následně ukládány do ochranných pouzder. Dále byl restaurován soubor hudebnin (10 gramofonových desek, 7 knižních vazeb a výroba ochranných pouzder);

-         Konzervace knižních vazeb prvních svazků Judiciálních protokolů pro archiv a návrh speciálních pouzder pro tento druh;

-        Restaurování dívčího časopisu z Terezína Bonaco (64 fol.) pro oddělení holocaustu včetně uložení do ochranných desek;

-         Restaurování 17 obalů na muzikálie.

 

III. Sbírka textilu (D. Veselská)

-         Do sbírky přibyly 3 předměty (2 nákupy a 1 dar);

-         Pokračovala katalogizace pláštíků na Tóru, předmětů ze svozů z obcí a přírůstků) (celkem 320 předmětů);

-         Pokračoval dlouhodobý projekt odborného zpracování donačních nápisů na sbírkových textiliích přepsáno a přeloženo bylo cca 800 nápisů;

-         Průběžně byla vkládána data do muzejního databázového archivačního systému (pláštíky na Tóru, drapérie);

-         Byly zpracovány podklady k 6 badatelským dotazům. 

 

IV. Restaurátorská dílna textilu (H. Votočková, V. Nauschová)

-         Bylo opraveno a ošetřeno 56 textilních předmětů ze sbírek muzea a z druhotných svozů z jednotlivých židovských obcí;

-         Pro výstavní účely byly průběžně vybírány a připravovány textilní předměty (nová expozice v Maiselově synagoze, Sláva Barokní Čechie, Litomyšl, Plzeň, Mělník, Liberec);

-         Pro externí restaurování bylo a zadáno 74 ks textilních předmětů;

-         Před uložením do depozitáře bylo vyčištěno 171 textilních předmětů (pokrývky, fragmenty);

-         Byla vyhotovena fotografická dokumentace souboru textilních fragmentů.

 

V. Sbírka kovů (J. Kuntoš)

 -         Do sbírky přibylo 26 předmětů (z toho 3 nákupy, 1 převod z oddělení holocaustu,1 svoz ze synagogy v Ledči n.S., 22 dary);

-         Byla provedena základní katalogizace souborů stříbra, svezeného z Jeruzalémské  synagogy v Praze;

-         Bylo započato s doplňováním a přehodnocováním autorství stříbrných předmětů vídeňského původu;

-         Pokračovala tvorba seznamu výrobců předmětů z drahých kovů s důrazem na exempláře vyšší kvality;

-         Do muzejního databázového archivačního systému byly průběžně ukládány informace o sbírkových předmětech;

-         Bylo zpracováno 5 badatelských dotazů.

-        Kovová socha Golema  (výška 244 cm, váha 480 kg)  vytvořená  americkou sochařkou Pearl Amsel v letech 1985-87 byl převzata od syna umělkyně  jako dar  Židovskému muzeu v Praze. Socha byla instalována na dvorku Španělské synagogy v září 2001.

  

VI. Restaurátorská dílna kovů (M. Jarešová, P. Veselý)

 -         Byla provedena konzervace, rekonzervace a restaurování 205 stříbrných a mosazných sbírkových předmětů pro stálé expozice a výstavy;

-         Pro externí restaurování bylo  vybráno 36 rozměrných mosazných a železných předmětů

-         Pro externí konzervování restaurování bylo  vybráno 6 dřevěných předmětů;

 

 VII. Dokumentace sbírkového oddělení (M. Veselská, H. Mlsová, S. Hlaváčková, H. Kopřivová)

 -         Bylo vypracováno 52 smluv o výpůjčce k výstavním účelům (11 pro zahraniční instituce a 41 pro instituce tuzemské včetně židovských obcí). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 215 sbírkových předmětů, institucím v České republice bylo zapůjčeno 614 sbírkových předmětů;

-         Bylo vypracováno 92 výpůjčních smluv a 87 smluv o dílo pro externí restaurátory – kromě restaurování se jednalo i o výrobu kopií sbírkových předmětů, rámování obrazů apod.;

-         Bylo vypracováno 12 kupních smluv pro nákup uměleckých předmětů od fyzických osob;

-         Do Knihy přírůstků bylo zapsáno 605 položek (celkem 706 sbírkových předmětů). Z toho 33 předmětů tvoří nákupy, 72 předmětů dary (včetně 2 darů z pozůstalosti) a 601 předmětů pochází z revizí depozitářů ŽMP a z druhotných svozů ze židovských obcí v Čechách a na Moravě;

-         Sbírky byly obohaceny o 70 darů těchto laskavých dárců: Vavro Oravec, Mark Podwal, Lev Labský, Jindřiška Pacovská, Milan Tesař, Miluška Dohnalová

-         Byla dokončena revize hlavního aritmetického katalogu. Katalog byl nově utříděn a doplněn z volných karet;

-         Byl zpracován soupis obsahu speciálních katalogů. Po dohodě s kurátory jednotlivých sbírek byly vybrány katalogy, které budou v roce 2002 pro nadbytečnost postupně likvidovány;

-         Dále pokračoval projekt scanování tzv. německého (válečného) katalogu, který byl zahájen v r. 1999 (ke konci roku 2001 bylo nascanováno 71 z celkového počtu 202 svazků katalogu). Souběžně se scanováním katalogu probíhá jeho konzervátorské a restaurátorské ošetření a převazba;

-         V souvislosti se zpracováním tzv. německého katalogu byla také provedena revize jeho volného paré (tj. paré duplicitních karet katalogu, které nejsou svázány a jsou provizorně uloženy v odd. judaistiky). K tomuto paré byl zpracován rejstřík, který zachycuje jeho stav (informaci, zda se jedná o originály či průpisy původních karet či o jejich opisy a inventární čísla karet chybějících);

-         Průběžně pokračoval přepis obsahu tzv. německého katalogu do textového editoru Word. Vzniklé seznamy jsou konfrontovány se stavem a počty sbírkových předmětů. Zároveň z nich vyplývá stav katalogizace II. stupně v jednotlivých sbírkových fondech ŽMP;

-         Údaje z tzv. německého katalogu byly rovněž zpracovávány do tabulek v systému Excell podle jednotlivých svozových obcí;

-         Bylo připraveno několik pomocných databází v systému Access, jejichž technická část bude realizována roku 2002 (databáze pro zápis údajů o výstavách, odpisech a pro přepis údajů z přírůstkových knih);

-         Do tabulek v systému Excell byly zpracovány veškeré výpůjční smlouvy z let 1999 – 2001;

-         Byla zahájena příprava na zápis sbírkového fondu ŽMP do Centrální evidence sbírek ministerstva kultury ČR, který se uskuteční v dubnu 2002.;

  

VIII. Fotoarchiv (Š. Kovařík)

 -         Začalo vypalování CD se snímky sbírkových předmětů pro potřeby ŽMP (35 ks) a externích badatelů (8 ks);

-         Byl vytvořen počítačový program pro automatické čtení obrazových dat uložených na serverech fotostudia ŽMP;

-         Byla převzata a uspořádána fotodokumentace restaurátorské dílny kovů (1200 snímků);

-         Byly utříděny podklady pro katalog expozice v Maiselově synagoze;

-         Byly zpracovávány nové negativy a snímky na CD-nosičích (více než .300 snímků);

-         Pokračoval přepis Knihy negativů do databáze fotoarchivu (bylo zpracováno cca 11 000 záznamů);

-         Bylo vyřízeno 95 žádostí badatelů a institucí, více než  40 badatelů a novinářů navštívilo fotoarchiv osobně;

-         Bylo vystaveno 39 písemných povolení k užití obrazových podkladů ŽMP pro tisk, publikace, výstavy a vzdělávací programy;

-         Pokračovala revize veškerých materiálů uložených ve fotoarchivu.

 

IX. Fotostudio (P. Kliment, D. Cabanová, Y. Dunděrová, J. Tatranský, P. Makovička)

 -         V mimopražském  depozitáři textilu bylo postaveno speciální pracoviště s velmi vysokým rozlišením pro snímání rozměrných textilií. S jeho pomocí  bylo nasnímáno 334 snímků synagogálních textilií, určených především pro katalog k připravované  výstavě synagogálního textilu ze sbírek ŽMP.

-         V bývalé administrativní budově ŽMP v Jáchymově ulici byly upraveny prostory pro instalaci kamery o  velmi vysokém rozlišení. Průběžně byly fotografovány sbírkové předměty, předměty pro domácí i zahraniční expozice:

-         Projekt digitalizace ŽMP:

Digitalizace synagogálního textilu  v mimopražském depozitáři (209 snímků opon, draperií a pokrývek a  125 snímků pláštíků, celkem 334 snímků)

Digitalizace osobní pozůstalost Gideona Kleina (148 snímků)

-         Fotopráce pro  publikační a výstavní činnost ŽMP:

Fotografování  včetně předtiskové přípravy pro Zpravodaj ŽMP   a  Judaica Bohemiae

Předtisková příprava  snímků  pro  publikaci Pražské synagogy

Předtisková příprava  pro katalog k výstavě Roberta Guttmanna (cca 1000 snímků)

Fotografování a předtisková příprava kreseb pro kalendář M. Podwala  (24 snímků)

Fotografování a předtisková příprava obrazů R. Horwitze pro katalog a výstavu (54 snímků)

Fotografování stříbra pro katalog a výstavu ŽMP (25 snímků)

Fotografování pražských židovských hřbitovů pro plánovanou publikaci Židovské hřbitovy

-         Dokumentační a archivační fotopráce pro ŽMP:

Nová expozice v Maiselově  synagoze (194 snímků z našich sbírek a 12 snímků z cizích institucí)

Deník Anny Flachové (102 snímků)

Terezínský časopis Bonaco č.1, 2, 3, 4 a 6 po restaurování (104 snímků)

Pokračovalo skenování tzv. válečného katalogu. Záznamy byly upraveny  a poté přeneseny na CD-ROM. Celkem bylo pořízeno  92 CD zdrojů a 100 CD upravených karet.

Pro fotoarchív  ŽMP bylo vypáleno 42 CD ROMů s archivními daty.

Dále bylo digitálně nafotografováno a upraveno 60 snímků sbírkových předmětů po restaurování pro archivaci  v muzejní databázi.

-         Dokumentace činnosti ŽMP:

Průběžně byla dokumentována činnost ŽMP a všechny jeho významné akce.

-         Služby pro  kurátory ŽMP a externí odběratele:

Bylo zhotoveno 103 různorodých  zakázek. 

Průběžně probíhalo fotografování nápisů v Pinkasově synagóze  podle  požadavků oddělení holocaustu.

 

b) Oddělení judaistiky a dějin Židů 

 I. Sbírka rukopisů a starých tisků (kurátorka O. Sixtová) 

 -         Péče o fond se v  v souvislosti se stěhováním do nových prostor a ukládáním fondu soustředila na čištění, případně konzervaci a výrobu ochranných pouzder pro jednolisty, tabulky a fragmenty, eventuálně na. restaurování předmětů navrácených z expozic.V návaznosti na inventarizací sbírky svitků byly k čištění, popřípadě. konzervaci průběžně předávány nejohroženější předměty.  Ve spolupráci s novým restaurátorským pracovištěm ŽMP a externími restaurátory byly ošetřeny především tabulky a jednolisty, svitky Ester, fragmenty z geniz, mapy a školní tabulky.

-         Zajištění výroby faksimilií rukopisů a vzácných tisků do expozice v Maiselově synagoze – restaurátory ŽMP i externími spolupracovníky

-         Odborné konzultace pro badatele a vypracovávání rešerší

-         Sbírka byla obohacena darem paní Alice Lutwak z USA, která  věnovala svitek Ester z pozůstalosti rabína   Emila Davidoviče

 

II. Sbírka písemného materiálu z geniz  (kurátorka O. Sixtová)

 -         Vyzvednutí nového nálezu v synagoze v Neveklově

-         Zpracování nálezů z geniz v Holešově, Neveklově a Rychnově nad Kněžnou

-         Zajištění externího čištění a restaurování nálezů

-         Doplňování katalogu nálezů

12. Knihovna

 

a) Statistika

  počet badatelů ve studovně: 1047
Výpůjčky: počet vypůjčených knih: 502
  počet knih vypůjčených krátkodobě (zaměstnanci ŽMP): 217

-         Referenční centrum:

Návštěvnost: počet návštěvníků:   520
počet exkursí: 14  

                                                            

                 Při posuzování uvedených údajů je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že od 1.2.2001 do 17.4.2001 byla knihovna uzavřena kvůli stěhování do nových prostor. Pro odbornou veřejnost je knihovna otevřena dva dny v týdnu. Referenční centrum, jež svou činnost zahájilo13.4.2001, je otevřeno  v pracovní dny.

-         Přírůstky (akvizice):

knihy:   1780 titulů (z toho 390 pro VKC ŽMP a 150 pro Referenční centrum)

periodika: 49 titulů (z celkového počtu 528 titulů)                                                                        CD-ROM:  8 titulů

 

b) Běžná agenda

-         Akvizice nových knih

-         Přístup k online databázím: Databáze obětí

Proquest 5000

                                                PCI Web

-         Doplňování fondu staršími publikacemi

-         Získávání vysokoškolských prací se židovskou tematikou

-         Evidence a zpracování knih, periodik a speciálních dokumentů

-         Analytické zpracování vybraných periodik

-         Fotokopie: zhotovování fotokopií pro badatelské účely                                 

-         Konzultační a referenční služby

-         Reprografické služby

-         Výpůjční služby (včetně rezervací, prolongací, upomínek, tuzemské a mezinárodní výpůjční služby mezi knihovnami)

-         Provádění odpisů

-         Nákup, evidence a zpracování publikací pro Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP

-         Nákup, evidence a zpracování publikací pro Referenční centrum ŽMP

  

c) Účast na akcích 

-   Stáž: 

      Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov (Alena Jelínková, Lenka Doležalová)

 -         Školení:

Distanční studium (Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha)

            Proquest 5000 a PCI Web (IKEM, Praha)

 -         Semináře:

 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (SKIP ČR, Praha)

 Celostátní seminář pracovníků knihoven muzeí a galerií  (Český Krumlov)

             Knihovny současnosti 2001 (Seč u Chrudimi)

             Setkání SUALEPH (MZK, Brno)

             Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (AV ČR, Praha)

 -         Konference:

Mezinárodní konference Knihovna a architektura: rizika spolupráce v informační společnosti (Univerzita Palackého, Olomouc)

 -         Veletrhy

            Svět knihy 2001 (Praha)

                                                                                          

d) Odborné návštěvy a konzultace  v knihovně ŽMP

 I. Česká republika 

 -         Antikvariát a galerie Ztichlá klika, Praha

-         Národní knihovna, Centrální depozitář Praha-Hostivař

-         Národní knihovna, odbor automatizace

-         Městská knihovna

-         Vyšší odborná škola informačních služeb

-         Znamení čtyř - architektonická kancelář

-         Ing. J. Červenák - klimatolog

-   Ing. Z. Bláha - výroba kompaktních regálů

 

II. Zahraničí

 -         J. Hlaváčová - Pestalozzi  Bibliothek, Curych      

-         Dr. G. Silagi – Monumenta Germaniae Historica, Mnichov

-         T. Weger, M. A. -  Stadtarchiv, Mnichov

-         Dr. M. Lion – Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň

-         skupina restaurátorů a konzervátorů z kulturních institucí v Bavorsku

 

e) Automatizace provozu

 -         Aleph: 

            Ukládání záznamů nových přírůstků do katalogizačního modulu

            Ukládání záznamů starších publikací do katalogizačního modulu (retrokatalogizace)

            K 31.12.2001 bylo zpracováno do systému Aleph 12.360 záznamů

            Práce v modulu Akvizice

            Práce v modulu Seriály

                  Příprava modulu Výpůjčky

 -         Internet

vyhledávání bibliografických informací v katalozích domácích i zahraničních knihoven a v elektronických databázích

vyhledávání faktografických informací pro potřeby pracovníků muzea i návštěvníků knihovny

účast v oborových elektronických konferencích

  

f) Digitalizace fondu

Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR bylo dokončeno skenování vzácných časopisů z fondu knihovny. Celkem bylo pro 5 titulů vytvořeno 54 CDROMů.

 

g) Práce s fondem

 -         Z depozitáře v bývalé administrativní budově v Jáchymově ulici a z pronajatého prostoru v Centrálním depozitáři Národní knihovny bylo do nově vybudovaných depozitářů v budově muzea v ulici U Staré školy. přestěhováno cca 70.000 svazků

-         Po přestěhování byla provedena kontrola řazení signatur, kontrola formátového řazení historického fondu a označení fondu. 

-         Byla zahájena retrospektivní fyzická prohlídka knihovního fondu za účelem zjišťování původních vlastníků a zpracování zjištěných údajů do databáze. Kontrola byla provedena u 17 668 knih, do databáze bylo uloženo 10.457 záznamů.

-         Byly provedeny revize příručních knihoven zaměstnanců muzea, příruční knihovny ve studovně a části historického fondu knihovny.

-         Bylo dokončeno sloučení obou poválečných lístkových katalogů.

-         Mikrobiologický průzkum a následné ošetření bylo provedeno u 122 svazků.

-         Externě bylo opraveno nebo zrestaurováno 70 svazků ze studovny.

-         Nové vazby byly zhotoveny u  40 svazků.

-         Bylo provedeno mechanické čištění cca 260 běžných metrů periodik umístěných v depozitáři v Jáchymově ulici.

Byl proveden mikrobiologický průzkum v depozitářích v nové správní budově a v depozitáři v Jáchymově ulici.

13. Počítačová síť

a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů

 -         Bylo zakoupeno 11 nových počítačů, včetně operačních systémů Win98 nebo WinME a  stejný počet uživatelských programů MS Office XP. Veškerý hardware a software je řádně evidován. Uživatelé jsou průběžně zaškolováni v používání nových programů. 

 b) Rozšiřování lokální sítě

 -        V průběhu roku došlo k dalšímu rozšíření lokální počítačové sítě. Celkem je do sítě připojeno 65 z 69 počítačů. Do společné sítě byla připojena kopírka v Referenčním centru. Na serveru, který zajišťuje spojení na internet a elektronickou poštu, byl nainstalován nový operační systém a modernizován hardware. Byl též zřízen server, umožňující vzájemnou  výměnu dat mezi jinak nekompatibilními PC a MAC počítači.

 c) Elektronická pošta a internet

 -         Všichni pracovníci, kteří jsou připojeni do lokální počítačové sítě, mají přístup na elektronickou poštu a internet. Nová verze komunikačního softwaru poštovní schránky uživatelů přes internet. 

  d) Muzejní digitální archivační systém

 -         Muzejní databázi SMART vyvíjená ve spolupráci s firmou X-Media byla opatřena novou verzí a v průběhu roku byla  několikrát aktualizována. 

  e) Zajištění antivirové kontroly 

 Byla zakoupena dvouletá licence na program FSAV. Tento program umožňuje centrální správu antivirové kontroly celé sítě z jednoho počítače

14. Technická a stavební činnost

a) Opravy a rekonstrukce

I. Nová administrativní budova

Oprava a rekonstrukce domů čp 141 a 153 v ulici U Staré školy byla dokončena v lednu 2001 a 5.února byly zrekonstruované objekty převzaty od vyššího dodavatele stavby, firmy GEOSAN GROUP a.s. Generálním projektantem rekonstrukce budov byla společnost Znamení čtyř – architekti, s.r.o. Navzájem propojené budovy tvoří polyfunkční objekt, v němž se prolíná zaměstnanecký a návštěvnický provoz. Komunikační systém objektu vychází vstříc pohybu pracovníků mezi funkčně souvisejícími odděleními a požadavkům na transport sbírkových předmětů. 

Objekt obsahuje 640 m2 kancelářské plochy, 260 m2 plochy restaurátorských dílen, 300 m2 skladů, 280 m2 depozitářů, výstavní plochu galerie 80 m2 a mnoho dalších specializovaných pracovišť.

Umístění jednotlivých provozů Suterén – technologické zázemí, sklady, místnost balení a expedice.: Přízemí – recepce, referenční centrum, depozitář knihovny, Galerie Roberta Guttmanna, kavárna. První patro – studovna knihovny, studovna, fotoateliér, kanceláře, pracovny. Druhé patro – restaurátorské dílny, studovny pro odbornou veřejnost, depozity a pracovny judaistiky a holocaustu. Třetí patro – kanceláře, restaurátorské dílny. Čtvrté patro – kanceláře, ubytování pro stážisty. 

Stěhování z administrativní budovy v Jáchymově ulici do nových budov proběhlo v únoru  za plného provozu muzea. Stěhování profesionálně zajistila firma STAHL. 

V průběhu roku byly budovy vybaveny novým interiérovým zařízením a orientačním systémem. Okna byla vybavena stínícími žaluziemi, ochrannými foliemi proti rozbití skel  a v dílnách ochrannými foliemi s UV filtrem a ochrannou před nadměrným průnikem tepelného záření.  Během zkušebního provozu  klimatizovaných prostor depozitářů se optimalizovaly teplotní a vlhkostní podmínky. Byla zajištěna služba centrálního dispečinku, tj. kontroly a řízení  tepelných a klimatizačních zařízení pomocí systému měření a regulace v objektu s nepřetržitou obsluhou. Ta prostřednictvím ovládacího centrálního pultu trvale sleduje stav zařízení, může měnit nastavené parametry a v případě poruchy zajistí příjezd servisního technika.

 II. Maiselova synagoga

Byla dokončena oprava areálové kanalizace, zahrnující vybudování nového systému odvlhčovacích a nasávacích kanálů podél stěn synagogy. Byly též provedeny terénní úpravy v předzahrádce synagogy a přiléhajících dvorcích, byla opravena stávající venkovní dlažba  a částečně zhotovena dlažba nová.

 III. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici

Byla zřízena vodovodní a kanalizační přípojka, dokončen vstupní objekt s pracovištěm správce hřbitova, skladovým a sociálním zázemím a nová, 167 metrů dlouhá zeď s cihlovými sloupky a kovanou mříží. Byla též odstraněna původní zeď. ŽMP zajistilo  terénní úpravy,  zatravnění a osázení volných ploch a ošetření stromů. Hřbitov byl zpřístupněn veřejnosti.

Záchranné a konzervační práce byly provedeny na 112 náhrobcích,  restaurátorské a rekonstrukční práce na 1 tumbě.

 IV. Španělská synagoga

            Byla provedena úprava měření a regulace ústředního topení a systém byl včleněn pod centrální monitoring. V souvislosti se zřízením nové stálé expozice synagogálního stříbra v modlitebně na galerii byly provedeny dílčí stavební a interiérové úpravy (stínící folie, podlaha). Dále bylo pro návštěvníky zprovozněno další WC. Na střechách byly provedeny  drobné klempířské úpravy.

V. Klausová synagoga

             Byly provedeny nové rozvody teplé a studené vody a topení v sociálním zařízení a provedeny opravy poškozených vitráží. Byla zastíněna  okna, částečně byly opraveny dlažby. 

VI. Jáchymova 3, Praha 1

V přízemí objektu probíhala úprava prostor pro zřízení speciálního fotoateliéru a scanovacího  pracoviště. V místnosti fotoateliéru byla vybudována zdvojená dutinová podlaha a odpružený železobetonový základ proti přenosu chvění z okolního prostředí.

VII. Starý židovský hřbitov

            Práce zahrnuly opravy cest, čištění okapů a dešťových svodů u všech objektů sousedících se hřbitovem, údržbu zeleně a prořezávání stromů.

Bylo restaurováno 55 vybraných náhrobků. Čistící a konzervační práce byly provedeny na dalších  75 náhrobcích.

VIII. Pinkasova synagoga

            Byly opraveny poškozené vitráže a světelná zábradlí, na chodbách byly instalovány ochranné mříže vitrážových oken. Částečně byl též opraven topný systém a byly upraveny  dešťové svody.  Probíhalo čištění případně restaurování nápisů na stěnách.

 IX. Smíchovská synagoga

Generální projektant upravil podle připomínek a požadavků pracovníků muzea studii Oprava a rekonstrukce Smíchovské synagogy a zpracoval projekt pro stavební povolení.  Začaly restaurátorské práce na aronu.

 X. Kavárna Židovského muzea

           V přízemí administrativního objektu ŽMP U Staré školy 1 byly vybudovány nájemní prostory pro provoz klimatizované vegetariánské restaurace. Restaurace nazvaná U Španělské synagogy poskytuje prostor pro obsluhu padesáti hostů.  Podnájemce vybavil kavárnu moderním interiérovým zařízením, nabízí pestrý výběr vegetariánských specialit a spolupracuje s  ŽMP při pořádání různých společenských akcí. Na letní období se připravuje rozšíření nabídky o venkovní posezení před kavárnou.

  XI. Galerie Roberta Guttmanna

          V přízemí objektu  U Staré školy 3 otevřelo Židovské muzeum novou obrazovou galerii o rozloze 80 m2. Vybavení galerie  zajišťuje optimální mikroklimatické a bezpečnostní podmínky pro pořádání výstav. Speciální lišty umožňují potřebné nasvícení exponátů, zastíněná okna vytvářejí komorní prostředí a zabraňují průniku UV paprsků. Na fasádách budov Španělské synagogy a U Staré školy byly umístěny informační tabule a nápisy upozorňující na Galerii.

  XII. Údržba

Ve všech objektech muzea se prováděla běžná údržba.  Navíc se podle potřeby prováděly zednické, klempířské, instalatérské a zámečnické opravy, nátěry a malování.

 

b) Odborný dohled nad opravami a rekonstrukcemi (A.Pařík)

 -         Při restaurovaní maleb v synagoze v Boskovicích

-         Při rekonstrukci Jubilejní synagogy v Praze, dále synagog v Úštěku,  Čáslavi, Březnici,  Nové Cerekvi,  Jičíně a Turnově

-         Konzultace při rekonstrukci rabínského domu v Polné

-         Konzultace při restaurování aronu v Luži, v Heřmanově Městci a  ve smíchovské synagoze

-         Spolupráce a konzultace při stavebních úpravách na hřbitově ve Fibichově ulici v Praze

 

c) Integrovaný zabezpečovací systém

 -         V nových administrativních budovách byla dokončena instalace EZS, EPS, CCTV a EKV.  V budově byl instalován nový pult centrální ochrany

-         Bylo instalováno zabezpečovací  zařízení v galerii Roberta Guttmanna a  v recepci  byl instalován návštěvnický SW, vyvinutý dle specifických  požadavků muzea

-         Během úprav modlitebny na galerii Španělské synagogy byl nainstalován  nový EZS, EPS a CCTV.

-         V součinnosti s přípravou nové expozice v Maiselově synagoze byl upraven a zdokonalen EZS a EPS.

-         Při úpravách speciálního fotoateliéru a scanovacího  pracoviště  v Jáchymově ulici probíhala rovněž instalace EZS , EPS a EKV. Obdobně byl zabezpečen i depozitář   knihovny v 5. patře stejné budovy.

-         Byl vypracován projekt EZS, EPS, CCTV a EKV pro smíchovskou synagogu

S ohledem na zvýšená bezpečnostní rizika bylo provedeno školení první pomoci, bezpečnosti při práci a zaveden nový postup při vybírání a nošení pošty. Pověření pracovníci muzea byli zaškoleni v obsluze rentgenu došlé pošty.

15. Významné návštěvy

Únor

-         Delegace   American Jewish Committee z USA

 Duben

-         Manželky velvyslanců, akreditovaných u vlády ČR

 Červen

-         Pierre Moscovici –  francouzský ministr pro evropské záležitosti

 Červenec

-         Portugalský prezident Jorge Sampaio

 Září

-        Nancy Berman, Museum Director Emeritus, Skirball Cultural Center (Los Angeles)

-         Robert a Ellen Eisenbergovi, Architekt and  Garden Consultant  (Toronto)

 Říjen

-         Zástupci American Joint Distribution Committee ze zemí bývalého Sovětského svazu.

-         Skupina konzervátorů a restaurátorů z odborných muzejních institucí v Mnichově.

Skupina zahraničních architektů a odborných pracovníků, zabývajících se rozvojem a přestavbou měst, kteří byli hosty Magistrátu hlavního města Prahy.

16. Sponzorské příspěvky

a) Ze zahraničí

 -         The Ronald S.Lauder Foundation (USA)

-         Hebrew Union College, (USA)

-         The Rich Foundation (Izrael)

-         Memorial Foundation for Jewish Culture(USA)

-         ORT (Velká Británie)

-         Anne Frank House (Nizozemí)

-         American Joint Distribution Committee (USA)

-         Dan a Frances K.Zetland (USA)

-         Norman L. a Blanche D.Ginsburg (USA)

-         Manželé Rothensberovi (Kanada)

-         Doria a Samuel K.Joseph (USA)

-         Harold Amsel (USA)

-         Eva Scheinberg (Austrálie)

 

b) Z České republiky

 -         Městská část Praha 1

-         Magistrát hlavního města Prahy

-         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

-         firma ENECO (Praha)

-         Helena Votočková (Praha)

-         Milada Hiršová (Brno)

-         p. Čížek (Praha)

-         Libor Ciencala (Třinec)

-         Anonymní dárce (Kostelec nad Černými Lesy)

  

17. Poskytnuté dary

Menší finanční částky byly poskytnuty na humanitární účely, akce související s židovskou tematikou a bojem proti rasismu a antisemitismu:

 

-         Nadace MAMA, Praha 10

-         Nadace Židovské obce v Praze

-         Sdružení nevidomých,  Praha

-         Fond ohrožených dětí, Praha

-         Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců, Praha

-         Český svaz bojovníků za svobodu, Praha

-         Festival spisovatelů Praha -  Izraelský den

-         I. N. Global  na koncert z díla Gideona Kleina-         Lauderova škola v Praze

-         Židovská obec v Praze 

  

V Praze  20. ledna 2002

  PhDr. Leo Pavlát

ředitel

Výrok auditora

/fotokopii naleznete zde/

Ověření účetní závěrky Židovského muzea v Praze k 31. 12. 2001 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech.

Ověřovaná účetní závěrka je sestavena podle platných norem a předpisů a navazuje na údaje v účetnictví. Účetnictví je vedeno průkazným způsobem a správně.

Účetní závěrka dává pravdivý a věrný pohled na stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření.

Auditor pověřený provedením ověření navrhuje schválení účetní závěrky Židovského muzea v Praze

BEZ VÝHRAD

V Praze 21. května 2002

Ing Libor Bosák Auditor
Ćíslo licence 407

Příloha: Informace o hospodaření ŽMP

ROZVAHA

(v tis. Kč)

k 31. 12. 2000

k 31. 12. 2001

STÁLÁ AKTIVA    255 668 268 080
Nehmotný investiční majetek 854 472
Hmotný investiční majetek  254 814 267 608
Finanční investice   0 0
OBĚŽNÁ AKTIVA        107 388 121 694
Zásoby                   4 392 6 147
Pohledávky             9 419 6 937
Finanční majetek     93 162 106 240
OSTATNÍ AKTIVA   415 2 370
AKTIVA CELKEM   363 056 389 774
VLASTNÍ ZDROJE     315 523 351 810
Fondy                   279 179 315 198
Hospodářský výsledek běžného účetního období 36 344 36 612
CIZÍ ZDROJE         47 533 37 964
Krátkodobé závazky 17 298 7 872
Rezervy                   30 000 30 000
OSTATNÍ PASIVA    235 92
PASIVA CELKEM    363 056 389 774

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(v tis. Kč.)

             k 31. 12. 2000

k 31. 12. 2001

VÝNOSY               163 609 168 431
Tržby za zboží a služby 6 508 9 081
Tržby ze vstupného 147 619 148 338
Dotace                   0 0
Zúčtování rezerv      0 0
Ostatní výnosy       9 482 11 012
PROVOZNÍ NÁKLADY    112 543 115 680
Náklady na uskutečněné tržby 31 227 33 762
Osobní náklady                       32 182 34 947
Odpisy                                    11 807 12 091
Ostatní provozní náklady a rezervy   37 327 34 880
DAŇ Z PŘÍJMU                              14 722 16 139
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK          36 344 36 612

 

Struktura zaměstnanců Židovského muzea v Praze 

Židovské muzeum v Praze mělo v roce 2001 v průměru 102 přepočtených zaměstnanců.
Vedení muzea 4
Odborní pracovníci 63
Ostraha objektů 17
Podpůrné činnosti a ostatní zaměstnanci                                                                              18

 

Opravy a rekonstrukce objektů

(v tis. Kč)

Objekt 1995-2000 2001
Španělská synagóga 33 013 326
Administrativní budova Jáchymova 2 330 531
Maiselova synagóga 12 638 2 103
Pinkasova synagóga 4 237 44
Obřadní síň 1 812  
Klausová synagóga 5 643 137
Depozitář textilu 2 157  
Nové administrativní budovy 75 622 10 699
Vzdělávací a kulturní centrum 354  
Smíchovská synagoga 160  
Židovský hřbitov Fibichova, Praha 3 4 407 795
Starý židovský hřbitov 5 247  117
Celkem 147 620 14 752

czopravy.gif (7682 bytes)

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze