Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

O muzeu

Výroční zpráva 2004

1. Úvodem
2. Základní údaje o ŽMP
3. Statistika návštěvnosti za rok 2004
4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav
5. Kontakty a spolupráce s institucemi v České republice a v zahraničí
6. Odborná a výzkumná činnost
7. Vzdělávací činnost
8. Kulturní činnost
9. Publikační a prodejní činnost
10. Archiv a dokumentace
11. Sbírky
12. Knihovna
13. Počítačová síť
14. Technická a stavební činnost
15. Významné návštěvy
16. Sponzorské příspěvky
17. Poskytnuté dary
18. Ocenění
Příloha: informace o hospodaření ŽMP

1. Úvodem

Židovské muzeum v Praze (ŽMP) si v roce 2004 připomnělo deset let, které uplynuly od navrácení budov a sbírek někdejšího Státního židovského muzea české a moravské židovské komunitě a obnovení činnosti Židovského muzea v Praze jak nestátní instituce. Shodou okolností právě v tomto jubilejním roce muzeum završilo i svůj poslední velký projekt opravy a rekonstrukce, když v bývalé synagoze v Praze-Smíchově zřídilo moderní ústřední židovský archiv a současně depozitář obrazů a grafiky. ŽMP současně úspěšně rozvíjelo činnost ve všech oblastech své působnosti, jak to podrobně dokládá tato zpráva.
Po útlumu turistického ruchu v letech 2002–2003, způsobeným teroristickým útokem ve Spojených státech v září 2001 a povodní v Praze v srpnu 2002, zájem návštěvníků o ŽMP v roce 2004 výrazně stoupl. Muzeum shlédlo více než 637 000 návštěvníků, což je o téměř 120 000 více než v roce 2003. Projevilo se to dosud nejlepšími ekonomickými výsledky v dějinách muzea.
ŽMP získalo v roce 2004 dvě významná ocenění za anglicky psanou, výpravnou publikaci Textil z českých a moravských synagog ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Této knize byla jednak udělena hlavní cena v soutěži českých a moravských muzeí Gloria Musaealis (v kategorii Muzejní publikace roku 2003), jednak získala titul Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii Odborná a vědecká literatura.
V dubnu 2004 se ŽMP v Praze podílelo na organizaci mezinárodní konference The Future of Jewish Heritage in Europe, pořádané v Praze European Association for Jewish Culture. Pro účastníky ŽMP mimo jiné připravilo prohlídku expozic a depozitářů včetně nového archivu. Činnost muzea se setkala s vysokým oceněním účastníků. Nejmladším zájemcům o návštěvu vyšlo ŽMP vstříc v lednu 2004, kdy se připojilo k akci devatenácti pražských muzeí nazvané Ledová Praha a zdarma zpřístupnilo své expozice školákům.
Koncem roku 2004 správní rada muzea schválila projekt, který umožní setrvalou finanční podporu muzea péči o židovské kulturní dědictví v České republice. Znamená to, že ŽMP bude od roku 2005 prostřednictvím Federace židovských obcí podporovat v souladu se svou hlavní činností kulturní, vzdělávací, publikační a náboženské aktivity subjektů sdružených ve Federaci židovských obcí, přispívat na údržbu a technické zhodnocení vlastního majetku židovských obcí i činnosti propagující židovskou pospolitost v Čechách a na Moravě v České republice i zahraničí. Dosavadní péče o objekty Židovské obce v Praze, které má ŽMP ve správě, přitom bude pokračovat. Rok 2004 byl také příležitostí bilancovat prvních deset let samostatné činnosti ŽMP. To v uvedeném období zásadně zlepšilo a všestranně stabilizovalo své postavení. Opravilo a rekonstruovalo všechny objekty, které užívá ke své činnosti, vytvořilo si materiální zázemí pro veškeré nezbytné aktivity a jejich rozvoj. Muzeum disponuje moderní infrastrukturou a vysoce odborným, profesionálním kolektivem, který je s to plnit nezbytné úkoly v oblasti péče o sbírky, jejich výzkumu a prezentace, vzdělávání a veškerých zákonem stanovených muzejních činností stejně jako činností na poli ochrany památek. ŽMP je plně funkční, soběstačnou organizaci s optimálním režimem z hlediska maximalizace příjmů z návštěvnického provozu, s propracovaným systémem získávání dalších výnosů a vysoce ekonomickým provozem. Je v ČR trvale nejnavštěvovanějším, a současně domácími i zahraničními odborníky vysoce ceněným muzeem, jak to výmluvně potvrdila vyjádření, které ŽMP obdrželo při příležitosti deseti let své samostatné existence.
Ke konci roku 2004 došlo v souvislosti s krizí v Židovské obci v Praze k mediální kontroverzi ohledně vztahů Židovské obce v Praze k ŽMP. Tato situace vedla mimo jiné Asociaci evropských židovských muzeí k zaslání dopisu zakladatelům muzea a tehdejšímu předsedovi Židovské obce v Praze Tomáši Jelínkovi, v němž bylo vyjádřeno znepokojení nad danou situací.
 
ŽMP i v roce 2004 naplňovalo hlavní cíle svého dlouhodobého rozvoje.
 
V oblasti správy sbírek:
 
- Vést předepsaným způsobem dokumentaci a v souladu se zákonem o Centrální evidenci sbírek provádět každoročně inventuru minimálně 10 % sbírek;
- Postupně převádět údaje základních evidenčních zdrojů do počítačové formy (skenování a přepis do databáze údajů z tzv. německého katalogu, z přírůstkových knih a z tištěných materiálů o výstavách);
- Postupně ukládat záznamy o sbírkových předmětech do počítačového katalogu sbírek;
- Zajišťovat bezpečné ukládání sbírkových předmětů v depozitářích podle muzejních předpisů o ochraně a péči o sbírky, rozvíjet péči o fond zlepšováním podmínek uložení a aplikací nových poznatků;
- Ukládat obrazová data do muzejní databáze;
- Rozvíjet projekt k uložení, restaurování a nové evidenci materiálů ve fotoarchivu; odborně vyhodnocovat možné alternativy databází pro tento účel;
- Provádět soupis, průzkum a fotodokumentaci judaik v jiných muzejních a galerijních sbírkách;
- Postupně digitalizovat veškerý sbírkový fond ŽMP;
- Vytvářet a doplňovat elektronický katalog sbírky rukopisů v muzejní databázi a elektronickém katalogu knihovny ŽMP;
- Scelovat tematické celky v rámci sbírek muzea (převod souvisejících předmětů z jiných sbírek ŽMP).
 
V oblasti restaurování a konzervování:
 
- Průběžně pokračovat v čištění, konzervaci a restaurování sbírkových fondů, a to jak ve vlastních restaurátorských dílnách kovů, textilu a papíru, tak za pomoci externistů s přednostní péčí o bezprostředně ohrožené předměty a předměty vybrané na výstavy či k jinému způsobu veřejné prezentace;
- Průběžně sledovat klimatický a světelný režim v expozicích a v depozitářích, operativně navrhovat opatření k úpravám dle norem ICOM;
- Průběžně pečovat o dokumenty k období holocaustu s přednostním ohledem na význam a stav dochovaných materiálů;
- Průběžně pokračovat v koncepčním restaurování a ukládání sbírky rukopisů a starých tisků s přednostním zaměřením na restaurování nejvzácnějších předmětů;
- Průběžně pokračovat v koncepční péči o náhrobní kameny na Starém židovském hřbitově a na hřbitově ve Fibichově ulici s použitím moderních technologií, zvolených na základě komplexního restaurátorského a přírodovědného průzkumu;
- Průběžně kontrolovat stav spravovaných archiválií, pokračovat v jejich čištění a restaurování.
 
V oblasti akvizic:
 
- Systematicky doplňovat sbírkové fondy muzea v jejich stávající profilaci formou nákupů a darů prostřednictvím sbírkotvorné komise složené z interních i externích muzejních odborníků;
- Sledovat domácí i mezinárodní trh se starožitnostmi, průběžně inovovat pojistné ceny předmětů při výpůjčkách;
- Provádět nákup stěžejní literatury vybírané striktně dle tematického zaměření specializované oborové knihovny k vyplnění akviziční mezery z předchozích téměř padesáti let;
- Pro referenční centrum zajišťovat základní judaistickou literaturu;
- Pro potřeby Vzdělávacího a kulturního centra zajišťovat jak základní judaistickou literaturu, tak související literaturu obecně historickou;
- Získávat archivní materiály vztahující se k holocaustu českých a moravských Židů na základě konzultací s Archivní správou Ministerstva vnitra České republiky a prostřednictvím výzev veřejnosti (akce „Pomozte hledat ztracené sousedy“).
 
V oblasti odborné a výzkumné:
 
- Profilovat funkci ŽMP i jako specializovaného judaistického institutu;
- Zkoumat málo probádané úseky historie holocaustu českých a moravských Židů a získané poznatky využívat v činnosti expoziční, pro další badatelské a studijní potřeby;
- Na základě koncepčně stanovených tematických úkolů studovat politické, správní, sociální, kulturní a intelektuální dějiny Židů v českých zemích v 16.-19. století;
- Provádět soustavný sběr a odborné zpracování hebrejských epigrafických pramenů (nápisy na sbírkových předmětech, náhrobcích a architektonických památkách);
- Provádět výzkum hebrejské knižní kultury v českých zemích na základě dochovaných rukopisných a tištěných památek (písařské tradice, fragmenty v knižních vazbách, hebrejský knihtisk, materiál z geniz);
- Zajišťovat soustavný sběr dat pro přípravu souhrnné bibliografie dějin Židů v českých zemích;
- Navazovat spolupráci s odborníky v regionech s cílem postupně mapovat dějiny židovského osídlení na území dnešní České republiky;
- Na základě archívního výzkumu pracovat na historii ŽMP od založení do současnosti;
- Na základě koncepčně zpracovaných tematických úkolů systematicky třídit, klasifikovat a vyhodnocovat jednotlivé celky sbírkových fondů;
- Provádět soustavný výzkum k tématu „Židovští umělci, mecenáši, sběratelé v českém výtvarném umění 1867-1939“;
- Zkoumat a dokumentovat současné trendy přítomnosti Židů v moderním umění;
- Rozvíjet spolupráci s co největším množstvím relevantních domácích i zahraničních institucí, účastnit se odborných konferencí, seminářů a sympozií.
 
V oblasti archivní:
 
- Zkvalitnit péči o fyzický stav archiválií jejich přestěhováním do moderního depozitáře;
- Postupně začlenit spravované archivní fondy do celostátní evidence;
- Rozšířit a urychlit poskytované badatelské služby.
 
V oblasti knihovní:
 
- Rozvíjet možnosti, které nabízí specializovaný knihovnický elektronický systém Aleph;
- Pokračovat v identifikace původních vlastníků knih uložených v ŽMP jako podkladů pro posuzování případných restitučních žádostí;
- Postupně revidovat knihovní fond ŽMP dle stanovených etap v souladu s knihovním zákonem;
- Pokračovat v systematické retrokatalogizaci hebraik, periodik a článků z vybraných židovských periodik;
- Vybírat, ověřovat a evidovat knihy do Centrální evidence sbírek při Ministerstvu kultury dle stanovených zásad;
- Rozvíjet péči o fond zlepšováním podmínek uložení knih, jejich čištěním a restaurováním s prioritním zaměřením na poškozené exempláře.
 
V oblasti služeb, konzultační a informační:
 
- Poskytovat informace a konzultace o sbírkách, archivním fondu, obětech a historii holocaustu dle požadavků návštěvníků, badatelů a sdělovacích prostředků, a to i formou odborné rešerše;
- Postupně zkvalitňovat poradenskou službu v Referenčním centru muzea a jeho vybavení;
- Vyhodnocovat žádosti o restituci předmětů ve fondu ŽMP a v oprávněných případech je navracet původním majitelům nebo jejich dědicům;
- V rámci Vzdělávacího a kulturního centra:

 • Poskytovat zájemcům informace o židovských institucích a osobách, které prošly Terezínem;
 • Archivovat na videokazetách uskutečněné přednášky, natáčet televizní filmy a dokumenty týkající se židovské problematiky; videotéku zpřístupňovat zájemcům, a to především studentům a lektorům;
 • Nabízet zájemcům k výpůjčce knihy, časopisy a CD s židovskou tematikou, a to především studentům a lektorům;
 • Prostřednictvím počítačové učebny ORT poskytovat služby zájemcům o židovskou tematiku (odkazy na příslušné webové strany, sofware, výukové programy) a pořádat počítačové kursy.


 
V oblasti vzdělávací:
 
- V rámci Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP:

 • Rozvíjet a zdokonalovat přednášky a projekty pro české školy a zahraniční návštěvníky s důrazem na interaktivní programy Zmizelí sousedé, Anna Franková a Dílna, získávat pro zmíněné projekty a programy partnery;
 • Zdokonalovat systém komunikace s Ministerstvem školstvím ČR, pedagogickými centry a školami s cílem maximalizovat počet školních návštěv na specializovaných vzdělávacích programech;
 • Samostatně i ve spolupráci s dalšími institucemi organizovat semináře pro učitele a další zájemce se zaměřením na židovské tradice, dějiny, problematiku holocaustu a antisemitismu;
 • Organizovat odborné semináře pro průvodce zakončené testy a udělením průvodcovské licence pro ŽMP;

- Neustále rozvíjet přednáškovou a popularizační činnost odborných pracovníků mimo ŽMP pro školy, akademické, zájmové, společenské a politické organizace, instituce a zařízení se zvláštním zřetelem k potřebám židovských obcí, organizací a spolků;
- Úzce spolupracovat se sdělovacími prostředky, organizacemi zabývajícími se problematikou holocaustu, tolerance, lidských a občanských práv.
 
V oblasti výstavní:
 
- Postupně obměňovat sbírkové předměty ve stálých expozicích ŽMP;
- Průběžně upozorňovat na výjimečné předměty ze sbírek ŽMP formou „Předmětu měsíce“ v některé ze stálých expozic;
- Pořádat 3 – 5 krátkodobých výstav ročně v Galerii Roberta Guttmanna v rámci cyklů: „Prezentace málo známých částí sbírkového fondu ŽMP“ – „Persekuce českých Židů za druhé světové války“ – „Židovská přítomnost v současném vizuálním umění“.
- Zapůjčovat putovní výstavy „Židovské tradice a zvyky“, „Historie Židů v Čechách a na Moravě“ a „Nalezené tváře“ v České republice; zapůjčovat výstavy „Pasáže“ Karla Cudlína a „Dětské kresby z Terezína“ v zahraničí;
- Spolupracovat formou zápůjček a poradenství s dalšími subjekty, zejména židovskými obcemi, při zřizování expozic s židovskou tematikou v regionech České republiky, participovat na expozicích dalších subjektů v České republice i v zahraničí;
- Pořádat obrazové a fotografické výstavy domácích autorů na židovské téma v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra.
 
V oblasti kulturní:
 
- V rámci Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP:

 • Pořádat večerní akce rovnoměrně pokrývající tematiku judaismu, židovského umění a židovských dějin (přednášky, koncerty, výstavy);
 • Koncipovat nové přednáškové cykly;
 • Aktivně spolupracovat s dalšími institucemi a kulturními osobnostmi při prezentaci židovské kultury jak v ŽMP, tak i mimo ně se zvláštním zřetelem k potřebám židovských obcí, organizací a spolků;


 
V oblasti publikační:
 
- V rámci Vzdělávacího a kulturního centra vydávat sborníky z přednáškových cyklů a výukové materiály pro žáky, studenty a pedagogy;
- Vydávat informační letáky o ŽMP a průvodce k jednotlivým stálým expozicím v různých jazykových mutacích;
- Představovat sbírky ŽMP;
- Vydávat skládačky (katalogy) ke krátkodobým výstavám v Galerii Roberta Guttmanna;
- Čtyřikrát ročně vydávat informační zpravodaj ŽMP;
- Jedenkrát ročně vydat odbornou judaistickou ročenku Judaica Bohemiae;
- Průběžně rozšiřovat elektronickou „Encyklopedii židovských obcí“ na webové straně muzea o další hesla a doplňky;
- Spolupracovat s dalšími institucemi při publikování knih s židovskou tematikou.
 
V oblasti propagace:
 
- Průběžně informovat o jednotlivých aspektech činnosti muzea ve sdělovacích prostředcích, aktivně v médiích představovat židovskou tematiku s důrazem na problematiku holocaustu, antisemitismu, židovské tradice, symbiózu židovské a české kultury;
- Aktivně zapojovat ŽMP do tematicky vhodných projektů a akcí dalších subjektů, účastnit se veletrhů;
- Aktivně spolupracovat se státními orgány i organizacemi činnými v cestovním ruchu;
- Samostatně i ve spolupráci s dalšími institucemi vytvářet propagační a upomínkové předměty;
- Průběžně zdokonalovat internetové strany muzea a neustále je aktualizovat.
 
V oblasti grantové:
 
- Průběžně sledovat relevantní grantové nabídky v České republice i v zahraničí, vyhodnocovat je a ucházet se o granty pro všechny vhodné druhy činnosti ŽMP;
- Vyhledávat sponzory ŽMP v České republice i zahraničí a rozvíjet s nimi kontakty.
 
V oblasti technické a stavební:
 
- Zajišťovat trvalou odbornou péči o 14 objektů Židovské obce v Praze, které má muzeum pronajaté pro svou činnost, průběžně vyhodnocovat technický stavu objektů a předcházet havarijním stavům;
- Provádět opravu a údržbu s preferencí oprav dlouhodobého charakteru při respektování památkové ochrany objektů;
- Provádět opravy a rekonstrukce velkého rozsahu - přebudovat bývalou smíchovskou synagogu na archiv a depozitář s potřebnou kapacitní rezervou pro budoucí rozvoj;
- Vyvíjet činnost k zajištění předepsaných podmínek v depozitářích ŽMP, a tak zajišťovat ochranu zde uložených sbírkových předmětů;
- Postupně zlepšovat provozně-technické podmínky objektů užívaných ŽMP, aplikovat nové poznatky a zavádět úsporné technologie;
- Systematicky uskutečňovat stavebně-technická opatření pro funkční a bezpečný návštěvnický provoz v expozicích ŽMP se zvláštním přihlédnutím k hygienickým podmínkám a bezpečnosti;
- Sladit architektonická, expoziční a bezpečnostní hlediska s cílem zvýraznit historický a pietní charakter objektů, v nichž jsou umístěny stálé expozice, aniž by i při vysoké intenzitě návštěvnického provozu utrpěla spokojenost návštěvníků;
- Ve spolupráci se zdravotnickými odborníky postupně zlepšovat pracovní podmínky na všech pracovištích.
 
V oblasti počítačové sítě:
 
- Rozvíjet oblast informačních technologií s ohledem na rostoucí bezpečnostní rizika (bezpečnostní aktualizace na uživatelských stanicích i na serverových řešeních);
- Modernizovat strukturu i aktivní části celé oblasti informačních technologií v souladu se specifickými úkoly jednotlivých pracovišť ŽMP s cílem nestále rozšiřovat přístup k informacím, využívat vnější a vnitřní informační zdroje jak pro zaměstnance ŽMP, tak pro návštěvníky;
- Integrovat služby v oblasti informačních technologií s ohledem na jejich profesionalizaci a optimalizaci;
- Integrovat systémy informačních technologií v souladu s novými technologiemi a trendy;
- Zvláštní pozornost věnovat počítačové učebně ORT ve Vzdělávacím a kulturním centru muzea.
 
V oblasti zabezpečení:
 
- Průběžně modernizovat Integrovaný zabezpečovací systém, aby byly plně využity jeho možnosti a vyhovoval soudobým požadavkům;
- Úzce spolupracovat se státními orgány a židovskými institucemi při zvyšování bezpečnosti návštěvníků a zaměstnanců ŽMP stejně jako při ochraně svěřeného majetku.
 
V oblasti péče o zeleň:
 
- Provádět práce dle „Návrhu pěstebních opatření a výsadeb dřevin pro vybrané hřbitovy ve vlastnictví Židovské obce v Praze“ jako součást „Programu péče o zeleň v urbanizovaném prostředí“ (zdravotní a bezpečnostní řezy, výsadba, údržba).
 
V oblasti řízení a zaměstnanosti:
 
- Působit jako moderní muzejní, archivní, vzdělávací i odborná judaistická instituce mezinárodního významu, uchovávající památku českých Židů, bojující proti antisemitismu, zvýrazňující jedinečnost židovské kultury i její propojení s kulturou českou, přispívající k péči o židovské kulturní dědictví v Čechách a na Moravě;
- Odpovědně pojišťovat v závislosti na aktuálních rizicích;
- Dodržovat veškeré zákonem a vnitřními předpisy předepsané náležitosti související s chodem ŽMP, provádět důslednou vnitřní kontrolu, dbát na ekonomicky efektivní a profesionální chod ŽMP v souladu s jeho zakladatelskou smlouvou, stanovami a usneseními správní a dozorčí rady;
- Dále stabilizovat kádr odborných pracovníků, vytvářet dobré pracovní podmínky a podmínky pro zvyšování kvalifikace.

***

Ke konci roku 2004 pracovalo v ŽMP 151 zaměstnanců v úplném či částečném hlavním pracovním poměru a 130 pracovníků provádělo práce pro muzeum na základě dohod o práci konané mimo hlavní pracovní poměr. Za jejich práci jim všem patří ocenění a dík.

2. Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správě ŽMP

Administrativní budovy v ulici U staré školy 1 a 3, Praha 1 – správa muzea, odborná pracoviště, depozitáře, referenční centrum, restaurace, Galerie Roberta Guttmanna
- Maiselova synagoga – stálá expozice v hlavní lodi Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – I. Od počátku osídlení do emancipace. Celkem vystaveno 145 originálů a faksimilií
- Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů, v prvním poschodí stálá expozice Příběh dětí. Dětské kresby z Terezína 1942–1944. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií.
- Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky – II. Běh života. Celkem vystaveno 474 originálů a faksimilií. V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP.
- Obřadní síň – pokračování stálé expozice Židovské tradice a zvyky – II. Běh života. Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií
- Španělská synagoga – v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – II. Od emancipace do současnosti. Celkem vystaveno 535 originálů a faksimilií; zimní modlitebna: stálá expozice Stříbro českých synagog. Celkem vystaveno 193 předmětů
- Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let 20. století – depozitář obrazové sbírky; depozitář a pracoviště archivu muzea
- Galerie Roberta Guttmanna – výstavní prostor pro pořádání krátkodobých výstav
- Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1
- Starý židovský hřbitov z 15. – 18. století.
- Židovský hřbitov ze 17. ¬– 18. století ve Fibichově ulici v Praze
- Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století
- Synagoga z 19. století v Brandýse nad Labem – v budoucnu úložný prostor pro část knihovny ŽMP

b) Co ŽMP nabízí

- Prohlídku Starého židovského hřbitova z 15. – 18. století, židovského hřbitova v Praze na Žižkově ze 17. – 18. století a pěti stálých expozic v historických objektech
- Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna
- Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
- Semináře s židovskou tematikou
- Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP
- Služby referenčního centra v administrativní budově vybaveného základní judaistickou literaturou a speciálním softwarem
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
- Služby počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a se speciálním softwarem
- Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských Židů za druhé světové války
- Historické obrazové materiály k reprodukci
- Vlastní publikace a propagační materiál
- Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím Rezervačního centra ŽMP
- Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci
- Prohlídku s individuálním audioprůvodcem na základě smlouvy s firmou Gallery service, s.r.o.

3. Statistika návštěvnosti za rok 2004

 

 

Celkem návštěvníků

 

 

Dospělí

Junioři

Leden

  19 326

  14 831

    4 495

Únor

  25 505

  16 511

    8 994

Březen

  59 110

  25 109

  34 001

Duben

  66 519

  39 122

  27 397

Květen

  63 223

  46 655

  16 568

Červen

  56 830

  42 053

  14 777

Červenec

  66 171

  47 488

  18 683

Srpen

  85 925

  66 347

  19 578

Září

  60 495

  44 631

  15 864 

Říjen

  58 501

  43 835

  14 666

Listopad

  37 685

  27 065

  10 620

Prosinec

  37 976

  28 314

    9 662

CELKEM

637 266

441 961

195 305

4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav

a) Stálé expozice

Od července ŽMP začalo upozorňovat v rámci svých expozic na výjimečné artefakty ze svých sbírek. Vždy jeden předmět je samostatně prezentován jako „předmět měsíce“.

b) Krátkodobé výstavy

Galerie Roberta Guttmanna:
- Nalezené tváře – vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 16.říjen 2003 – 4.únor 2004 (kurátorky Jana Šplíchalová a Anita Franková)
- Emil Orlik (1870 – 1932) – Podobizny přátel a současníků, 13.únor – 11.duben 2004 (kurátor Arno Pařík)
- Karel Cudlín: Pasáže, 22.duben – 6.červen 2004 (kurátorka Michaela Hájková) V rámci této výstavy Židovské muzeum v Praze poprvé připravilo i doprovodné programy (Lider fun dor cu dor – Písně z generace na generaci – Kateryna Tlustá-Kolcová, Samotáři, tradice a radost – Pavel Klusák, Novinky současné pražské literární scény – Vít Kremlička, Joshua Cohen, Róbert Gál)
- Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze, 23.červen – 22.červenec 2004 (kurátorka Dana Veselská)
- Mel Alexenberg: Kybernetičtí andělé, 12.srpen – 26.září 2004 (kurátorka Michaela Hájková)
- Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner: Mecenáš a jeho zeť, 14.říjen 2004 – 9.leden 2005 (kurátor Arno Pařík)

c) Mimopražské expozice ŽMP, spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných jinými institucemi (zápůjčky a konzultace)

I. Česká republika
- Stálá expozice v synagoze v Úštěku – doplnění stálé expozice o repliky některých předmětů
- Šumperk, Okresní vlastivědné muzeum – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 12.únor – 4.duben 2004 (kurátor A. Pařík)
- Turnov, Městská knihovna Antonína Marka – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 6.říjen – 8.listopad 2004 (kurátor A. Pařík)
- Louny, Oblastní muzeum – panelová putovní výstava ŽMP Židovské tradice a zvyky, 15.listopad 2004 – 16.leden 2005 (kurátor A. Pařík)
- Brno, Masarykova základní škola – putovní výstava ŽMP Nalezené tváře – vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 8.březen – 2.duben 2004 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Děčín, synagoga – putovní výstava ŽMP Nalezené tváře – vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 2.září – 31.říjen 2004 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Teplice, Gymnázium – putovní výstava ŽMP Nalezené tváře – vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 18.listopad 2004 – 15.leden 2005 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Brno, MZŠ, Kamenačky 4: panelová putovní výstava ŽMP Nalezené tváře – vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 8. – 26.březen 2004 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Teplice, Gymnázium: panelová putovní výstava ŽMP Nalezené tváře – vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 18.listopad 2004 – 15.leden 2005 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Regionální muzeum a galerie Jičín – Muzeum hry – zápůjčka 8 stříbrných předmětů pro výstavu Karl Kraus v Jičíně a Jičín v Karlu Krausovi
- Zápůjčka trojrozměrných předmětů na výstavu Židovský sport v Československu v synagoze v Děčíně, 28.červen – 2.listopad 2004 (kurátor A. Pařík ve spolupráci se sbírkovým oddělením)
- Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha – zapůjčení 9 kovových předmětů, restaurovaných studenty v rámci odborné praxe, k posouzení při maturitní zkoušce
- Obecní dům, Praha – zápůjčka 24 děl Karla Fleischmanna pro výstavu Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931–1939, 25.srpen – 7.listopad 2004
- Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – zápůjčka 22 sbírkových předmětů pro krátkodobou výstavu Poklady Valašskomeziříčské synagogy
- Kulturní služby města Moravská Třebová – Městské muzeum – zápůjčka rekonstruovaného svitku Tóry pro stálou expozici Moravská Třebová v 17. – 20. století
- Nadační fond Synagoga, Mohelnice – zápůjčka rekonstruovaného svitku Tóry pro výstavu Vzpomínky na židovské rodiny z Loštic a okolí v Muzeu Kroměřížska
- Muzeum Beskyd Frýdek-Místek – zápůjčka 15 sbírkových předmětů pro krátkodobou výstavu Naši zmizelí židovští sousedé
- Oblastní muzeum v Lounech – zápůjčka 25 sbírkových předmětů pro krátkodobou výstavu (doplněk panelové výstavy Židovské tradice a zvyky)
- Děčín, synagoga – Historie Židů v Děčínském regionu, doplnění části loňské expozice o materiály k dějinám Židů v regionu (kurátor A. Pařík)
- Loštice, projekt Respekt a tolerance, výstava Vzpomínky na židovské rodiny z Loštic, zahájena 24.června 2004, rešerše, spolupráce při přípravě podkladů výstavy (A. Franková)
- Langhans Galerie Praha, spolupráce na výstavě Henryk Ross: Lodž Ghetto Album, 15.prosinec 2004 – 19.únor 2005 (A. Franková, P. Kořínková)
- Židé v odboji (ŽOP, Národní muzeum Praha, Vojenský historický ústav Praha, Židovské múzeum Bratislava, Múzeum Slovenského národného povstanie Banská Bystrica) – spolupráce na přípravě výstavy (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Strančice, obecní úřad: výstava o obětech holocaustu ze Strančic, 20.červenec – 4.srpen 2004. Spolupráce, poskytnutí kopií fotografií a dokumentů (J. Šplíchalová, K. Svobodová) a kopií dětských kreseb z Terezína (M. Hájková)


II. Zahraničí
The Jewish Museum, London, Velká Británie – zápůjčka 20 originálů dětských kreseb z Terezína, 6 věcných památek holocaustu a 2 archiválií pro výstavu …I Never Saw Another Butterfly… – Children´s Art from Theresienstadt, 25.březen – 20.červen 2004 (ve spolupráci s Památníkem Terezín, který prostřednictvím ŽMP zapůjčil 5 replik dětských hraček; kurátorky: Jennifer Marin, Michaela Hájková)
- The Jewish Museum, New York, USA – zápůjčka 16 děl F. Dicker-Brandeisové a 42 originálů dětských kreseb z Terezína pro výstavu Innovator, Activist, Healer: The Art of Friedl Dicker-Brandeis, 10.září 2004 – 16.leden 2005
- Cité de la musique – Musée de la musique, Paris, Francie – zápůjčka 5 děl terezínských malířů pro výstavu Le IIIe Reich et la musique, 8.říjen 2004 – 9. leden 2005
- Velvyslanectví České republiky v Záhřebu, Chorvatsko – zápůjčka 25 velkoplošných digitálních tisků fotografií z výstavy Karla Cudlína Pasáže, 17.říjen 2004 – 31. leden 2005
- Historisches Museum der Pfalz Speyer, SRN – zápůjčka pokrývky a opony na výstavu Europas Juden im Mittelalter, 19. listopad 2004 – 20.březen 2005 (zápůjčka dále pokračuje do Deutsches Historisches Museum Berlin, SRN)
- United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, USA – obměna zápůjčky 15 originálů dětských kreseb z Terezína pro dočasnou výstavu v rámci stálé expozice muzea
- Simon Wiesenthal Center, Los Angeles, USA – zápůjčka pro výstavu Friedl Dicker Brandeis (Vienna 1898–Auschwitz 1944), 1.březen 2003 – 31.srpen 2004

5. Spolupráce v České republice a v zahraničí

ŽMP spolupracovalo se 192 místními a 101 zahraničními politickými, administrativními, kulturními, akademickými a vzdělávacími institucemi::

I. Česká republika
- Agency FCT s.r.o
- Archiv hlavního města Prahy
- Archiv města Brna
- Archiv Ministerstva vnitra, Praha
- Archiv Národního muzea, Praha
- Arma Bohemiae, historický spolek
- Asociace muzeí a galerií České republiky
- Baševi – o.s., Jičín
- Bejt Praha
- Centrum ekumenického setkávání a dialogu Olomouc
- Český spolek sběratelů exlibris
- České vysoké učení technické, Fakulta jaderného inženýrství, Praha
- Dům umění města Brna
- Federace židovských obcí v České republice
- Fra – nakladatelství, Praha
- Galerie hlavního města Prahy
- Galerie výtvarného umění v Chebu
- Gallery Cyrany, Heřmanův Městec
- Hidden Child při ŽO v Praze
- Chebské muzeum v Chebu
- ICOM, CEICOM
- Institut dětí a mládeže MŠMT, Praha
- Institut restaurování a konzervátorských technik v Litomyšli
- Institut Terezínské iniciativy, Praha
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
- Klub přátel Kynšperku nad Ohří
- Komise pro soupis rukopisů Akademie věd České republiky, Praha
- Kulturní služby města Moravská Třebová–Městské muzeum
- Lidová univerzita (kulturní a vzdělávací centrum Městské knihovny v Praze)
- Masarykovo muzeum v Hodoníně
- Matana a.s., Praha
- McCann Erickson Praha, reklamní agentura
- Městská knihovna v Praze
- Městské kulturní středisko Holešov
- Městské kulturní středisko Třebíč
- Městské muzeum a galerie v Břeclavi
- Městské muzeum Mohelnice
- Městské muzeum v Žamberku
- Městské muzeum, Dobruška
- Městské vlastivědné Mudruňkovo muzeum, Říčany u Prahy
- Městský úřad Beroun
- Městský úřad Heřmanův Městec
- Městský úřad Jičín
- Městský úřad Podbořany
- Městský úřad Třebíč
- Městský úřad Turnov
- Ministerstvo kultury České republiky
- Ministerstvo kultury České republiky, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
- Moravská galerie v Brně
- Moravské zemské muzeum v Brně
- Moravské zemské muzeum v Brně – Etnografický ústav
- Moravský zemský archiv v Brně
- Multikulturní centrum Praha
- Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
- Muzeum Boskovicka, Boskovice
- Muzeum Českého krasu v Berouně
- Muzeum Českého ráje v Turnově
- Muzeum Dr. A. Hrdličky, Humpolec
- Muzeum dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic
- Muzeum hlavního města Prahy
- Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
- Muzeum Jemnice
- Muzeum Komenského v Přerově
- Muzeum krajky Vamberk
- Muzeum Kroměřížska
- Muzeum města Brna
- Muzeum Polná
- Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
- Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí
- Muzeum Těšínska v Českém Těšíně
- Muzeum Třešť
- Muzeum v Bruntále
- Nadace Gideona Kleina
- Nadační fond Hanse Krásy, Terezín
- Nadační fond obětem holocaustu, Praha
- Nadační fond Synagoga, Mohelnice
- NAGA – reklamní agentura, Praha
- Nakladatelství Triáda
- Národní filmový archiv, Praha
- Národní galerie v Praze
- Národní galerie v Praze, Grafická sbírka, Palác Kinských, Staroměstské nám
- Národní galerie v Praze, Sbírka české malby 19.století, Veletržní palác
- Národní galerie v Praze, Sbírka kresby, Palác Kinských, Staroměstské nám.,
- Národní knihovna České republiky
- Národní muzeum v Praze
- Národní památkový ústav
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
- Národopisná společnost ČR
- New York University, Praha
- Občanské sdružení Česká palička, Praha
- Občanské sdružení Hazkara, Ústí nad Labem
- Občanské sdružení Krnovská synagoga v Krnově
- Občanské sdružení Památník Černovice
- Občanské sdružení Synagoga v Úštěku
- Občanské sdružení Šalom v Bečově nad Teplou
- Obecní dům, Praha
- Obecní úřad v Lukavci
- Obecní úřad v Stránčicích
- Oblastní galerie výtvarného umění v Liberci
- Oblastní muzeum v Lounech
- Oblastní muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Polná
- Okresní muzeum Mělník
- Okresní muzeum Most
- Okresní muzeum Náchod
- Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
- Okresní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem
- Okresní muzeum Příbram
- Okresní muzeum v Tachově
- Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě
- Památník Adolfa Kašpara, Loštice
- Památník národního písemnictví ČR
- Památník Terezín
- Pátrací služba Červeného kříže, Praha
- Podještědské muzeum Karoliny Světlé, Český Dub
- Polabské muzeum v Poděbradech, pobočka Vlastivědné muzeum Nymburk
- Poštovní muzeum, Praha
- Puncovní úřad Praha
- Regionální muzeum a galerie Jičín
- Regionální muzeum K.A. Polánka, Žatec
- Regionální muzeum Mikulov
- Regionální muzeum v Teplicích
- Regionální muzeum v Kolíně
- Sdružení bývalých vězňů koncentračního tábora Schwarzheide, Praha
- Severočeské muzeum v Liberci
- Slezská univerzita Opava, katedra muzeologie
- Společnost Franze Kafky
- Správa Pražského hradu
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích
- Státní oblastní archiv v Praze
- Státní okresní archiv Česká Lípa
- Státní okresní archiv Cheb
- Státní okresní archiv Jičín
- Státní okresní archiv Kroměříž
- Státní okresní archiv Opava
- Státní okresní archiv Přerov
- Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
- Státní okresní archiv Semily
- Státní okresní archiv Svitavy, Litomyšl
- Státní okresní archiv Tábor
- Státní okresní archiv Tachov
- Státní ústav památkové péče, Plzeň
- Státní ústřední archív, Praha
- Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově
- Středočeské muzeum v Roztokách
- Svaz bojovníků za svobodu, Praha
- Technická univerzita Liberec
- Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
- Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
- Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
- Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy
- Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivního studia
- Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění
- Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta
- Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta
- Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
- Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, kancelář pro ČR, Praha
- Ústav lidové kultury ve Strážnici
- Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha
- Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha
- Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války
- Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
- Velvyslanectví Argentinské republiky
- Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
- Velvyslanectví USA v Praze
- Vlastivědné muzeum v Olomouci
- Vojenský historický ústav, Praha
- Vojenský ústřední archiv, Praha
- Východočeská galerie v Pardubicích
- Východočeská univerzita, Hradec Králové
- Východočeské muzeum v Pardubicích
- Vysoká škola chemicko technologická Praha
- Vyšší odborná škola grafická, Praha
- Zámecké muzeum Tovačov
- Západočeské muzeum Plzeň
- Západomoravské muzeum v Třebíči
- Zapomenutí – občanské sdružení, Praha
- Zemské slezské muzeum Opava
- Židovská obec Brno
- Židovská obec Děčín
- Židovská obec Karlovy Vary
- Židovská obec Liberec
- Židovská obec Olomouc
- Židovská obec Ostrava
- Židovská obec Plzeň
- Židovská obec Praha
- Židovská obec Teplice
- Židovská obec Ústí nad Labem

II. Zahraničí

- Aktion Sühnezeichen, SRN
- American Friends of the Czech Republic, Washington, DC, USA
- American Joint Distribution Committee, USA
- Anne Frank Centrum, Berlin, SRN
- Anne Frank House, Amsterdam, Nizozemsko
- Bar Ilan University, Ramat Gan, Izrael
- Beit Theresienstadt, Izrael
- Ben Ury Gallery London, Velká Británie
- Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin
- Bundesarchiv, Berlín, SRN
- Bundesarchiv, pobočka Koblenz, SRN
- Bundesarchiv, pobočka Ludwigsburg, SRN
- Cape Town Holocaust Centre, Captown, JAR
- Center for Jewish Culture and Creativity, Los Angeles, USA
- Central and Eastern European Online Library, Frankfurt, SRN
- Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem, Izrael
- Centropa – the Central Europe Center for Research and Documentation, Vídeň, Rakousko
- Cité de la musique – Musée de la musique, Paris, Francie
- College of Judea and Samaria, Ariel, Izrael
- Cultural Committee of the Jewish Community, Stockholm, Švédsko
- Czech and Slovak Jewish Communities Archive, New York, USA
- Deutsches Historisches Museum, Berlin, SRN
- Dokumentačné centrum českej kultúry, Martin, Slovenská republika
- Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien, Rakousko
- European Association for Jewish Culture, London, Velká Británie
- Fotoarchiv der KZ–Gedenkstätte Mauthausen, Wien, Rakousko
- Galeria Badrov, Zagreb, Chorvatsko
- Gedenkstätte Bergen – Belsen, SRN
- Generální konzulát České republiky v Kapském Městě, JAR
- Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, SRN
- Hebrew University, Jeruzalém, Izrael
- Historisches Museum der Pfalz Speyer, SRN
- Historisches Museum Saar, Saarbrücken, SRN
- Hitachdut Yotzei Czechoslovakia in Israel, Izrael
- Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg, SRN
- Holocaust Museum and Learning Center, St. Louis, MO, USA
- Imperial War Museum, London, Velká Británie
- Institut für Buchrestaurierung, Bayerische Staatsbibliothek, München, SRN
- Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg, SRN
- Institut für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pölten, Rakousko
- Institut für Kulturgeschichte der Textilien, Universität Dortmund, SRN
- Institut für Zeitgeschichte der Universität, Wien, Rakousko
- Institute of Jewish Studies, Bratislava, Slovenská republika
- Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, Jewish National and University Library, Jerusalem, Izrael
- International Council of Museums, Paris, Francie
- Israel Museum, Jerusalem, Izrael
- Israel Postal Authority, Philatelic Service, Tel Aviv-Yaffo, Izrael
- Jewish Heritage Council, New York, USA
- Jewish Historical Institute, Warszawa, Polsko
- Jewish Museum London, Velká Británie
- Jewish Museum New York, USA
- Jewish National and University Library, Department of restoration and conservation, Jerusalem, Izrael
- Jewish Theological Seminary, New York, USA
- Jüdisches Museum, Berlin, SRN
- Jüdisches Museum, Wien, Rakousko
- Keene State College, USA
- Konzertvereinigung „Johan Messchaert“, Hoorn, Holandsko
- Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz, Koblenc, SRN
- Lycée Daudet Nîmes, Francie
- Mahon Jerushalayim, Jerusalem, Izrael
- Metropolitan Museum New York, USA
- Miyazaki Prefectural Art Museum, Miyazaki, Japonsko
- Münchener Stadtmuseum, München, SRN
- Musée d´Art et d´Histoire du Judaisme, Paris, Francie
- Musée des Beaux-Arts de Rennes, Francie
- Museum für Angewandte Kunst, Wien, Rakousko
- Museum of Art, Ehime, Japonsko
- Museum of Contemporary Art, Sapporo, Japonsko
- Museum of Jewish Heritage, New York, USA
- Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, SRN
- Okayama Prefectural Museum of Art, Okayama, Japonsko
- Palais des Beaux-Arts, Lille, Francie
- Państwowe Museum w Ośwęcimiu, Polsko
- Polski Institut Historyczny, Warszawa, Polsko
- Project Judaica Foundation Inc., Washington, USA
- Saitama Hall, Saitama, Japonsko
- Shalem Center, Jerusalem, Izrael
- Simon Wiesenthal Center – Museum of Tolerance, Los Angeles, USA
- Skirball Cultural Center Los Angeles, USA
- Společnost pro vědy a umění / Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Rockville, USA
- Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, SRN
- Staatsarchiv Ludwigsburg, SRN
- Stiftung Neue Synagoge – Centrum Judaicum, Berlin, SRN
- Stiftung Topographie des Terrors Berlin, SRN
- Synagogue Art Research, Jerusalem, Izrael (B. a R. Dorfmanovi)
- Štátny archív v Košiciach, Slovenská republika
- Tokyo Fuji Art Museum, Tokyo, Japonsko
- Tokyo Holocaust Education Resource Center, Japonsko
- Torah Scroll Centre, London, Velká Británie
- United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
- Universite „Justus Liebig“, Giessen, SRN
- University of Missoury, USA
- University of San Francisco, USA
- University of Sydney, Austrálie
- Velvyslanectví ČR v Záhřebu, Chorvatsko
- Virginia Holocaust Museum, Richmond, VA, USA
- Vlastivedné múzeum Prešov, Slovenská republika
- Východoslovenské múzeum v Košiciach, Slovenská republika
- Wexner Foundation, USA
- William Breman Jewish Heritage Museum, Atlanta, USA
- Yad Vashem, Izrael


6. Odborná a výzkumná činnost

a) Příprava nových expozic
- Přípravné práce pro výstavu Transporty z Protektorátu Čechy a Morava v roce 1942 na východ – studium archivních dokumentů, vyhledávání fotografií (J. Šplíchalová)

b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce a badatele

- Spolupráce s rodopisci a regionálními historiky – příprava rešerší a poskytování konzultací (A. Franková, J. Šplíchalová, V. Hamáčková, A. Putík)
- Poskytnutí seznamu obětí z Loštic, Mohelnice a Úsov, vypracování rešerše pro projekt Respekt a tolerance – Dokumentace židovské kultury a historie, spolupodílení na výstavě (A. Franková, J. Šplíchalová, M. Hamáčková)
- Podklady, konzultace, rešerše, poskytnutí fotografií pro výstavu věnovanou obětem z obce Strančice (J. Šplíchalová, K. Svobodová)
- Pátrání po osudech bechyňských Židů – Jiřina Trčková (A. Franková)
- Poskytování informací Hannelore Wonschick pro výstavu Die Mädchen von Zimmer 28 o terezínském domově L410 (A. Franková)
- Vyhledávání dokumentů pro Annu Hájkovou z Institutu Terezínské iniciativy k sepsání příspěvku pro Terezínské studie a dokumeny 2004 (P. Kořínková)
- Konzultace a poskytnutí kopií z deníku Miloše Saluse dr. Blance Soukopové z Fakulty humanitních studií pro přednášku (A. Franková)
- Vyhledávání osudů řevnických Židů pro Ing. Josefa Beneše (A. Franková)
- Připravení podkladů, vypracování rešerší, vyhledání relevantních archiválií a vyhotovení jejich kopií pro památník obětem holocaustu v Říčanech (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vyhledání a poskytnutí fotografií z Terezínského filmu pro potřeby Národního filmového archivu (studie Dr. Evy Struskové o Ireně Dostálové a Ire-filmu (J. Šplíchalová)
- Konzultace a rešerše k diplomové práci Marty Novotné (Nadační fond obětem holocaustu) Náboženský život v Terezíně (A. Franková, K. Svobodová)
- Konzultace, rešerše pro výtvarníka Jiřího Sozanského (J. Šplíchalová)
- Umožnění studia sbírky Terezín Chris Johnson, poskytnutí podkladů, zapůjčení archiválií pro výstavu I never saw another butterfly… Children‘s Art from Theresienstadt, konanou v Londýně (A. Franková, K. Svobodová)
- Vyhotovení seznamů obětí z obcí Bendovo Záhoří, Bystřice, Čechtice, Chmelná, Chotoviny, Jistebnice, Kamberk, Křivsoudov, Louňovice pod Blaníkem Miličín, Mladá Vožice, Načeradec, Nadějkov, Neustupov, Pravonín, Sedlec-Prčice, Chotěbuz, Votice pro Blanku Rozkošnou, Matana a.s. (A. Franková)
- Rešerše a vyhledání relevantního dokumentu pro publikaci Petra Demetze o Protektorátu Čechy a Morava (K. Svobodová)
- Příprava archiválií, přednáška o nich, vyhledávání v databázi obětí – Deborah Lipstadt a skupina manažerů z The Wexner Foundation, 16.duben 2005 (K. Svobodová)
- Osudy židovských rodin z Opočna – vzpomínková publikace Ireny Šafaříkové – informace o literatuře, seznamy obětí, konzultace (A. Franková)
- Opravy údajů o některých autorech v knize Motýla jsem tam neviděl podle databáze Institutu Terezínské iniciativy (A. Franková)
- Rešerše pro Naděždu Haščákovou z Technické univerzity v Liberci – písemný zápis z kongresu na stavbu koncentračních táborů (A. Franková)
- Informace pro synagogu v Českém Tešíně (A. Franková)
- Informace o Jaroslavu Královi pro Památník Terezín (A. Franková)
- Konzultace, rešerše, vyhledávání 450 jmen v databázi obětí pro projekt Marta Sharp – Lawrence Benaquist, Ph.D., Keene State College, USA (celé oddělení holocaustu)
- Poskytnutí kopie časopisu Klepy kanadské spisovatelce Kathy Kacer pro její novou knihu The Underground Reporters (K. Svobodová)
- Konzultace, vyhotovení rešerší, příprava archivních materiálů pro disertační práci Aurélie Branger z pařížské univerzity na téma Gideon Klein
- Konzultace, poskytování archivních materiálů pro Pracovní sešity k dílně Vzdělávacího a kulturního centra muzea – projekt Holocaust v dokumentech (A. Franková)
- Rešerše o Malém Trostinci pro Ladislavu Chateau pro chystanou publikaci (J. Šplíchalová)
- Poskytnutí fotografií osvobození Terezína pro dokumentární film – studentská práce do dějepisné soutěže o osvobození koncentračních táborů, Martina Černá, studentka gymnázia Nimes ve Francii (J. Šplíchalová)
- Vyhledávání fotografií pro Stephana Matyuse, Fotoarchiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen (J. Šplíchalová, A. Franková)
- Vyhledávání ve fotosbírce pamětníků holocaustu pro Kateřinou Čapkovou (Institut Terezínské iniciativy, téma: Židé za první republiky (P. Kořínková)
- Konzultace o archivních materiálech sbírky Dokumenty perzekuce pro Jacka M. Nowakowkého z United States Holocaust Memorial Museum (A. Franková, K. Svobodová)
- Vyhledávání materiálů, rešerše, poskytnutí kopií fotografií Garymu Friedmanovi, Gary Friedman Productions at the Seymour Theatre, University of Sydney, dokumentární film o Hanuši Hachenburgovi (K. Svobodová)
- Vyhledávání materiálů pro doprovodnou výstavu Musikleben in Terezin ke koncertům z děl Viktora Ullmanna v Holandsku pro Konzertvereinigung „Johan Messchaert“
- Konzultace, vyhledávání materiálů pro G. Flatow (Nadace Hanse Krásy), téma Egon Ledeč (J. Šplíchalová)
- Podklady o obětech z Pardubic pro publikaci Dr. Dosoudila (A. Franková)

c) Výzkumná činnost
I. Oddělení židovských studií
Zkoumaná témata:

- Judaika v archivech ČR – Archiv Ministerstva vnitra, Státní ústřední archiv v Praze, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Tábor, Státní okresní archiv Semily, (V. Hamáčková, D. Polakovič, A. Putík)
- Epigrafika – odborné zpracování nápisů na náhrobcích a v synagogách (V. Hamáčková, D. Polakovič)
- Epigrafika – odborné zpracování donačních nápisů na textiliích ve sbírkách ŽMP (I. Cermanová)
- Sociální a politické dějiny pražské židovské obce v 17. a 18. století (A. Putík)
- Šabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík)
- Genealogie vybraných pražských židovských rodin, testování genealogického programu (A. Putík)
- Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy – archívní výzkum (J. Fiedler)
- Židovská historiografie v Čechách a na Moravě (I. Cermanová)
- Cenzura hebrejských knih v českých zemích (I. Cermanová)
- Bibliografie a referenční pomůcky k dějinám Židů v českých zemích – doplňování souborné bibliografické databáze od nejstarších dob do roku 1918 (D. Polakovič)
- Fragmenty středověkých hebrejských rukopisů ve sbírkách archivů, knihoven a muzeí v České republice (O. Sixtová, D. Polakovič)
- Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě (O. Sixtová, D. Polakovič)
- Geniza jako pramen k dějinám židovských obcí v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)


II. Sbírkové oddělení
Zkoumaná témata:

- Historie Židovského muzea v Praze v letech 1906–2006 (M. Veselská)
- Josef Polák (1886–1945) (M. Veselská)
- Práce na řešení dvouletého grantového úkolu Ministerstva kultury České republiky „Zjištění dostupných údajů a odborné zpracování souboru svitků Tóry a povijanů ze sbírky bývalého Státního židovského muzea, odprodaných v roce 1964 p.z.o. Artia a umístěných v The Czech Memorial Scrolls Centre Westminsterské synagogy v Londýně“. V roce 2004 proběhly plánované archivní rešerše a byla připravena kompletní databáze všech svitků Tóry, zapsaných v tzv. Německém katalogu (D. Veselská)
- Dokončení jednoletého grantového projektu Ministerstva kultury České republiky „Příprava výstavy a katalogu synagogálních textilií, zdobených paličkovanými krajkami ze sbírkového fondu Židovského muzea v Praze u příležitosti konání 11. kongresu Mezinárodní krajkářské organizace OIDFA v červenci 2004 v Praze“. Byl připraven 116 stránkový česko-anglický katalog, výstava v Galerii Roberta Guttmanna a příspěvek pro kongres (D. Veselská)
- Židovská přítomnost v současném vizuálním umění / Jewish Presence in Contemporary Visual Art. Výzkumný projekt, jehož cílem je mapování vztahů současné vizuální a židovské kultury; dílčími výstupy z projektu za rok 2004 jsou výstavy v galerii Roberta Guttmanna: Karel Cudlín: Pasáže / Passageways a Mel Alexenberg: Kybernetičtí andělé – Estetický koncept mírového řešení pro Blízký východ / Cyberangels – Aesthetic Peace Plan for the Middle East. (M. Hájková)
- Židovští umělci, mecenáši a sběratelé v českém výtvarném umění 1867–1939. (M. Hájková)
- Určování autorství stříbrných sbírkových předmětů (průběžně, v souvislosti s přípravami výstav a katalogu stříbra). (J. Kuntoš)

III. Oddělení holocaustu
Zkoumaná témata:

- Dějiny holocaustu českých a moravských Židů. Studium odborné literatury a archivních pramenů pro potřeby konzultací, rešerší, přednášek a publikační činnosti (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Studium archivních dokumentů a literatury, které se vztahují k transportům do ghett, koncentračních a pracovních táborů v Pobaltí, Bělorusku a východním Polsku (J. Šplíchalová)
- Dětská tvorba v Terezíně (K. Svobodová)


IV. Knihovna
Zkoumaná témata:
- Provenience knihovního fondu Židovského muzea v Praze. Doplňování biografických a místopisných údajů do databáze v souvislosti s retrospektivní fyzickou prohlídkou fondu za účelem zjištění původních vlastníků. (M. Bušek)

7. Vzdělávací činnost

a) Vzdělávací a kulturní centrum (VKC ŽMP)

I. Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů)

 • VKC ŽMP pokračovalo v pořádání tematických přednášek spojených s prohlídkou stálých expozic muzea, ukázkou specifických předmětů nebo historických dokladů vztahujících se k židovské minulosti případně kombinovaných s promítáním filmů. Program určený žákům a studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol zahrnuje sedm základních přednášek:
  - Židovské náboženství, kultura, tradice a umění, Nejstarší dějiny Židů
  - Dějiny Židů v Čechách a na Moravě
  - Významné židovské osobnosti v oblasti umění a vědy v kontextu české kultury
  - Současný Izrael
  - Dějiny antisemitismu, perzekuce, šoa, rasismus a xenofobie
  - Perzekuce Židů za II. světové války
 • O zachráncích a zachráněných – vyprávění pamětníků spojené s promítáním filmů.
 • V Praze se programů zúčastnilo 6547, mimo Prahu 369 osob. Výtvarně-dramatického projektu Dílna I (viz bod V) se zúčastnilo 1774 žáků základních škol, středních škol a víceletých gymnázií.

II. Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté)
- Programů se zúčastnilo 802 osob z Německa, USA, Belgie, Švýcarska a Francie

III. Kursy pro průvodce
- Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo 72 osob.

IV. Semináře
- Ve spolupráci s Památníkem Terezín se v březnu 2004 uskutečnily dva třídenní semináře pro 108 učitelů na téma Jak učit o holocaustu.
- Za účasti 80 učitelů pokračoval cyklus vzdělávacích seminářů pro učitele na téma Židovské dějiny, tradice a kultura a výchova k toleranci zahájený v roce 2001. Cyklus byl organizován ve spolupráci s pedagogickými centry (Hradec Králové, Pardubice, Karlovy Vary a Středisko služeb školám Most) a mimopražskými židovskými obcemi (Děčín)
- Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci proběhl seminář pro učitele a studenty na téma Židovské tradice a holocaust ve výuce.
- V rámci mezinárodního semináře Holocaust ve vzdělávání, pořádaného v listopadu 2004 Památníkem Terezín, prezentovalo VKC ŽMP interaktivní programy, které v roce 2004 vznikly v rámci projektu Dílna.

V. Projekty

 • Pokračoval projekt Zmizelí sousedé určený žákům základních a středních škol, spočívající v získání svědectví účastníků holocaustu nebo svědků těchto událostí. Příspěvky obsahují mimo jiné historii židovského osídlení v daném regionu nebo zprávu o stavu místních židovských památek. VKC ŽMP tento projekt koordinuje, propaguje, a zejména zpracovává jeho výsledky do sborníků, případně ve spolupráci s dalšími subjekty do filmových příběhů. V roce 2004 byly přeloženy do angličtiny a připraveny k výrobě další čtyři výstavní panely seznamující s výsledky projektu, byla vytištěna základní metodická publikace k projektu (zejména pro učitele, ale i pro žáky a studenty), dále dotisk katalogu k výstavě Zmizelí sousedé, letáček o projektu Spolužáci Gymnázia Mikulášské náměstí v Plzni a sborník Obchodní akademie v Chotěboři. Výstavu bylo možno shlédnout na 16 místech. Pro semináře byla připravena prezentace projektu na CD-ROMu v Power Pointu, která je průběžně doplňována a kterou lze využít i jako inspiraci pro začátek projektu ve školách. Účastníci projektu prezentovali své práce také během mezinárodního semináře ve spolupráci s Festivalem 9 bran v rámci Visegrádského setkání (Polsko, Slovensko, Maďarsko), na kterém převzali certifikáty z rukou historičky Debory Lipstadt, spisovatele Arnošta Lustiga a ředitele ŽMP Leo Pavláta. Plzeňská skupina prezentovala svůj projekt Spolužáci v průběhu mezinárodního semináře pro učitele v Památníku Terezín. V rámci projektu byla navázána spolupráce se skupinou francouzských studentů z Lycée Daudet z Nîmes, kteří navštívili ŽMP a setkali se s autory projektu Spolužáci.
 • Pokračoval projekt putovních výstav Anna Franková – odkaz pro současnost a Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta. Výstavy společně pořádané Anne Frank House v Amsterdamu a ŽMP se konaly na třech místech České republiky, shlédlo je na 140 školních skupin ze základních i středních škol.
 • Projekt Dílna, zahájený v roce 2000, jenž zahrnuje interaktivní programy pro děti a mládež, pokračoval i v roce 2004. Tento projekt seznamuje s židovskými svátky, tradicemi a zvyky či biblickými příběhy, židovskými dějinami (s důrazem na období holocaustu) a kulturou. Žákům a studentům všech typů škol nabízí projekt Dílna tato témata:
  - Židovské tradice a zvyky (Pesach, Šabat, Chanuka, Purim);
  - Badatel v oboru judaismu;
  - Hebrejská abeceda;
  - Noemova archa;
  - Umění v mezních situacích;
  - Arje, tvůj průvodce židovským městem;
  - Zmizelé ghetto;
  - Holocaust v dokumentech;
  - Reflexe – viníci, zachránci a ti druzí;
  - Hanin kufřík
  - Ghetto (nově od roku 2004)
  - Můj vnitřní chrám (nově od roku 2004)
  - Golem (nově od roku 2004)
 • Badatel v oboru judaismu je interaktivní alternativou přednášky Židovský rok. Studenti pracují v malých skupinách, přičemž každá z nich studuje samostatně jedno z témat židovského života (Šabat, Pesach, židovská kuchyně, běh života /narození, obřízka/, svatba). Při práci se užívají texty, obrázky, fotografie či rituální předměty. Na konci dílny každá badatelská skupina prezentuje výsledky své práce ostatním skupinám na konferenci.
 • Projekt Hebrejská abeceda je zaměřen na vznik a vývoj hebrejské abecedy, význam Tóry, její vzhled, ozdoby a základní pravidla výroby a psaní. Praktická část sestává ze zhotovení vlastního svitku a psaní hebrejských písmen, případně řešení kvizu.
 • V rámci projektu Noemova archa děti hledají zvířátka na exponátech v Klausové synagóze a na reliéfech náhrobků Starého židovského hřbitova. Praktickou část tvoří dramatizace příběhu o potopě, kreslený příběh a další samostatné úkoly.
 • Projekt Umění v mezních situacích je inspirován příkladem dětí z koncentračního tábora Terezín, které se za pomoci dospělých vyrovnávaly uměleckým projevem s nesmírně obtížnou situací v terezínském ghettu. Součástí projektu je prohlídka expozicí kreseb terezínských dětí v Pinkasově synagoze vedená pamětnicí, která sama jako dítě byla vězněna v Terezíně. Po prohlídce se studenti prostřednictvím vlastních výtvarných projevů vyjadřují k tématům rasové a náboženské snášenlivosti.
 • Projekt pro nejmenší návštěvníky Arje (hebrejsky „Lvíče“) nabízí prohlídku ŽMP nejmladším návštěvníkům s využitím pracovní sešitu Arje, tvůj průvodce židovským městem. Kreslený průvodce po jednotlivých objektech je malý lvíček Arje, s jehož obrázkem se děti mohou setkat i u exponátů, které souvisejí s řešením úkolů v sešitě.
 • Projekt pro střední a základní školy Holocaust v dokumentech, v jehož rámci pět pracovních skupin analyzuje dokumenty spojené s pěti fázemi holocaustu, vznikl ve spolupráci s Domem Konference ve Wannsee.
 • Ve spolupráci s londýnským Imperial War Museum vznikl v roce 2003 projekt Reflexe – viníci, zachránci a ti ostatní. Účastníci se snaží definovat tyto skupiny na základě fotografií a konkrétních příběhů.
 • Projekt Hanin kufřík nabízí přehled základních údajů o protižidovských opatřeních za okupace, zejména s dopadem na děti. Projekt vychází z konkrétního příběhu Hany Bradyové, který Karen Levin zpracovala ve stejnojmenné knize. S podporou ŽMP ji česky vydalo nakladatelství Portál. Účastníci programu se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskusi s člověkem, který přežil holocaust, seznámí s osudy vybraných konkrétních osob z Protektorátu Čechy a Morava a ze Slovenska za druhé světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce účastníků, ve kterých se na základě zjištěných skutečností a s využitím vlastní fantazie snaží popsat osobní příběhy některé z vybraných postav.
 • Při projektu Ghetto se studenti seznámí s pojmem ghetto a s problematikou segregace menšin. Sami se ocitnou v pozici utlačované skupiny a vyzkouší si postavení lidí s omezenou škálou svobod. Uvědomí si, že jejich vlastní svoboda a hmotný blahobyt není samozřejmost. Vyzkouší si, zda je v krizové situaci lepší spolupracovat, nebo situaci řešit každý sám za sebe.
 • Nově zahájený projekt Můj vnitřní chrám vznikl v návaznosti na výstavu synagogálního textilu K slávě a ozdobě. Program je zaměřen na symboliku synagogálního textilu a její souvztažnost s jeruzalémským chrámem.
 • V rámci projektu Golem se žáci seznamují s některými základními pojmy judaismu a s legendou o stvoření Golema pomocí čtyř živlů. Tento program je uzpůsoben též pro děti předškolního věku.
 • Pro rodiče s dětmi, děti s doprovodem (Domy dětí a mládeže či jiná zájmová sdružení), ale i pro školy jsou pořádány v neděli zvláštní pořady s vybranými tématy z projektu Dílna, tzv. Nedělní dílny.


VI. Aktivity střediska ORT
- Internetové stránky ŽMP – byla změna jejich podoba a rozšířen obsah, který se průběžně obměňuje.
- Byly inovovány internetové stránky projektu Zmizelí sousedé, průběžně se obměňuje jejich obsah.
- Služby počítačové laboratoře ORT využilo v roce 2004 celkem 867 návštěvníků, kteří využívají asistenční služby při práci s tematickými programy zaměřenými na židovskou problematiku (např. Encyclopaedia Judaica), v oblasti výpočetní techniky a zpracování dat.
- Počítačová laboratoř byla pro veřejnost otevřena dvakrát v týdnu.

VII. Knihovna a videotéka
Knihovna pro veřejnost nabízející prezenčně knihy a videokazety byla otevřena třikrát v týdnu.
- Celkový počet knih v prezenční knihovně byl 2916, počet přírůstků za rok 2004 dosáhl 211.
- Celkový počet filmů a dokumentů ve videotéce byl 241, přednášek natočených ve VKC 427. Přírůstky za rok 2003: filmy a dokumenty 30, přednášky 59.

VIII. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Účast na mezinárodní konferenci Teaching the Holocaust to Future Generations pořádané památníkem Jad Vašem v Jeruzalémě, 8. – 11.srpen 2004 (M. Zahradníková)
- Účast a přednáška na semináři Kehila, pořádaném Muzeem Boskovicka, 28.září – 3.říjen 2004 (M. Zahradníková a K. Svobodová z oddělení holocaustu ŽMP)
- Účast a prezentace aktivit VKC ŽMP na semináři pro pedagogy pořádaném občanským sdružením Židovský památník Černovice, 8. – 10.říjen 2004 (M. Zahradníková)
- Prezentace aktivit VKC ŽMP na semináři pro knihovníky v Ostravě, pořádaném Multikulturním centrem Praha, 3. listopad 2004 (M. Zahradníková)
- Účast na mezinárodním semináři Metodika výuky o holocaustu v Památníku Terezín, 16. – 20. listopad 2004 (M. Pojar, M. Zahradníková)
- Účast na mezinárodním semináři Holocaust ve vzdělávání v Památníku Terezín, 25. – 28. listopad 2004 (M. Zahradníková a M. Sládková) Pracovnice VKC představily projekty Hanin kufřík a Můj vnitřní chrám
- Účast na pravidelném zasedání International Task Force v Římě (červen) a Terstu (prosinec) (M. Pojar)
- Ředitel VKC ŽMP dr. Miloš Pojar uspořádal cyklus semestrálních přednášek pro studenty Fakulty sociálních věd UK (Vybrané problémy z moderních dějin Státu Izrael) a spolu s M. Zahradníkovou pro Fakultu humanitních studií UK (Židovský stát a diaspora). Dr. M. Pojar dále pro VKC ŽMP a různé domácí i zahraniční subjekty uspořádal dalších 19 přednášek z dějin a současnosti českých i evropských Židů, Státu Izrael a situace na Blízkém východě.
- Ředitel ŽMP L. Pavlát přednesl v rámci aktivit VKC celkem 8 přednášek na téma židovské tradice a zvyky a antisemitismus (mj. pro Univerzitu Palackého v Olomouci, Spolek CEDR, židovské a křesťanské organizace, Městskou knihovnu v Praze, Vysokou školu ekonomickou,).
- Vystoupení na téma The role of Jewish museum in the 21st century na konferenci The future of Jewish Heritage in Europe (24. – 27.duben 2004) (L. Pavlát)
- Účast na panelových diskusích Antisemitismus včera a dnes v Parlamentu České republiky (16.březen 2004) a Český antisemitismus (nakladatelství Academia, 25.únor 2004) (L. Pavlát)
- Odborný pracovník muzea A. Pařík přednesl ve VKC ŽMP 3 přednášky.

IX. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- L. Pavlát pravidelně přispíval svými texty na židovská témata v české redakci rozhlasové stanice BBC, Radiožurnálu, stanici Vltava (třináctidílný cyklus Židovská modlitba), stanici Regina a dále v denním tisku (zejména Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Roš chodeš) a České televizi.
- Lektorské posuzování připravovaných učebnic z hlediska židovské tematiky pro nakladatelství (L. Pavlát)

X. Příprava publikací
- Sborník VKC Židovská menšina ve třicátých letech (M. Zahradníková)
- Pracovní listy k dílně Hanin kufřík (M. Zahradníková)
- Pracovní listy k dílně Hebrejská abeceda (M. Sládková)
- Pracovní listy k dílně Badatel (M. Sládková)

b) Oddělení židovských studií

I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Mezinárodní konference Společnosti pro vědy, Palackého univerzita v Olomouci, přednáška: The Youth of the Rabbi Isaac Mayer Wise in Bohemia: Legend and Actuality, 29.červen 2004, (J. Fiedler)
- cyklus Židé v českých zemích pořádaný Lidovou universitou, přednáška: Dějiny pražských Židů od třicetileté války do vlády Marie Terezie, 11.listopad 2004 (A. Putík)
- konference Hasidism in Poland. New Perspectives, Wrocław University, 23. – 24. září, účast D. Polakovič
- konference Archivy v mezinárodním kontextu, Státní ústřední archiv, 29.září – 1.říjen 2004, účast V. Hamáčková a M. Kurečková

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Stati o židovských komunitách v 6. dílu encyklopedie Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (nakl. Libri) (J. Fiedler)
- Oponentury diplomních prací, posuzování studentských odborných prací a recenze (J. Fiedler, V. Hamáčková)
- „Pokušení mladého rabína. Jakob Emden a jeho vzpomínky na Čechy“, Židovská ročenka 5765. 2004/2005 (A. Putík)
- „The Second Part of the Chronicle “Qorot ha-Ittim” by Abraham Trebitsch of Mikulov. A Contribution to the Research of 19th-century Jewish Historiography“, in: Judaica Bohemiae XL (I. Cermanová)
- „Der jüdische Historismus in Böhmen und Mähren am Anfang des 19. Jahrhunderts“, in: K. Hödl (ed.), Historisches Bewusstsein im jüdischen Kontext. Strategien–Aspekte–Diskurse, Schriften des Centrums für Jüdische Studien 6, Innsbruck-Wien-München-Bozen 2004 (I. Cermanová)
- Materiály a náměty k přípravě scénáře filmu režiséra Allana Millera a Marka Podvala o Starém židovském hřbitově v Praze (A. Putík)

III. Publikace a jejich příprava
- Judaica Bohemiae, ročník XL/2004 (redakce A. Putík)
- Hebrejské zkratky. Výsledky epigrafického výzkumu textilní sbírky Židovského muzea v Praze (I. Cermanová)

c) Oddělení holocaustu

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Sněm Terezínské iniciativy, 15.duben 2004 (A. Franková, L. Pavlát)
- 60. výročí likvidace rodinného tábora v Birkenau, 7. – 9.březen 2004, Osvětim (K. Svobodová)
- Respekt tolerance – konference, 24.červen 2004 – Loštice (J. Šplíchalová)
- Kehila – seminář, pořádaný Muzeem Boskovicka, 28.září–3.říjen 2004 (K. Svobodová. M. Zahradníková)
- Terezín 2004. Stav a perspektivy historiografie terezínského ghetta, 20. – 23. listopad 2004, Terezín (A. Franková, J. Šplíchalová). Vystoupení ředitele ŽMP L. Pavláta na této konferenci (Židovské muzeum v Praze a jeho úloha při výzkumu holocaustu a odhalování snah o jeho dezinpretaci)
- Přednáška o holocaustu pronesená A. Frankovou na Střední odborné škole v Belgické, 6.prosinec 2004

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Natáčení výstavy Nalezené tváře, ČT – Centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání, vedoucí výroby Marcela Týcová
- Poskytnutí rozhovorů pro třídílný televizní dokument Milana Maryšky a Petra Jančárka Holocaust (A. Franková, J. Šplíchalová, L. Pavlát)
- Konzultace, rešerše pro režiséra Tomáše Váňu – téma Vyhledávání nařízení a zákonů určených pro židovské občany v letech 1939–1942 pro dokumentární film pro organizaci Hidden Child při Židovské obci v Praze
- Poskytnutí konzultací, interview, vyhledání pamětníků, poskytnutí záběrů rodinného dokumentárního filmu Jarryho Mahrera (s jeho souhlasem) pro dokumentární film Heleny Třeštíkové Má šťastná hvězda o Zdeně Fantlové – premiéra filmu 11.května 2004 (A. Franková, P. Kořínková)
- Rešerše o Jindřichu Heislerovi – film o Toyen, filmařka Eva Kučerová (K. Svobodová)
- Příprava archivních materiálů, rešerše, pomoc při natáčení dokumentárního filmu o Terezíně a časopisu Vedem japonského režiséra Ai Taniuchi (japonská televize NHK) ( A. Franková, J. Šplíchalová)
- Poskytnutí fotografií pro dokumentární film francouzské filmařky Lenky Girard, Films du Bouloi (P. Kořínková)
- Rešerše, poskytnutí antedatovaných dopisnic pro BBC History Unite – Dominic Sutherland, film o Osvětimi (J. Šplíchalová, K. Svobodová)
- Natáčení rozhovoru o postupu zajišťování jednotlivých transportů Židů z protektorátu, konkrétně z Prahy – dodatek k filmu České televize o deportacích protektorátních Židů (A. Franková)
- Konzultace pro Českou televizi – téma kultura v Terezíně (podklady pro připravovaný dokumentární film o opeře Brundibár), dramaturgyně Mgr. Eva Dannhoferová (J. Šplíchalová, K. Svobodová)
- Rozhovor pro film o rodinném táboře v Osvětimi pro televizní film režisérky Heleny Třeštíkové, 14.prosinec 2004 (A. Franková)
- Průběžná příprava dokumentárních fotografií na žádost sdělovacích prostředků
- Lektorování textu přednášky Prof. Wolfa Oschliese (Univerzita „Justus Liebig“ v Giessenu) o kulturním životě v Terezíně (A. Franková)
- Hodnocení absolventské práce Jany Novákové Získávání nových informací o obětech holocaustu a jejich výstavní prezentace (J. Šplíchalová, K. Svobodová)

III. Studijní pobyty
- Studium archivních materiálů v pobočkách Bundesarchivu a v archivech ČR (J. Šplíchalová)
- Holice a Rychnov nad Kněžnou, převzetí materiálů v rámci akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech, návštěva expozic rychnovské synagogy (celé oddělení)
- Mirovice – návštěva pamětníka Františka Růžičky, 27.květen 2004 (P. Kořínková, K. Svobodová)
- Horní Bříza – v rámci akce Pomozte pátrat do zmizelých sousedech, (P. Kořínková, K. Svobodová)
- Studium terezínské dětské tvorby, Památník Terezín (K. Svobodová)

d) Sbírkové oddělení

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Přednáška na mezinárodní konferenci ICOM, Working Group on graphic Dokuments, Ljubljana, Slovinsko, březen 2004 (J. Stankiewicz)
- Mezinárodní konference The Future of Jewish Heritage in Europe, Praha, 24. – 27.duben 2004 (E. Kosáková, M. Veselská; spojeno s prodejem publikací z produkce ŽMP)
- Konference Vlna zakládání muzeí v českých zemích 1900–1914, Prachatické muzeum, 19. – 21.květen 2004 (M. Veselská, H. Mlsová)
- 11. kongres Mezinárodní krajkářské organizace OIDFA v Praze, 16. –18.červenec 2004; spojeno s prodejem publikací z produkce ŽMP (D. Veselská – přednáška Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze, E. Kosáková, H. Votočková)
- Speciální muzea, 11. setkání českých, saských a bavorských muzejníků, 15. –17.září 2004, Neukirchen b. Hl. Blut, SRN (D. Veselská)
- Členství ve výboru Muzeologické komise AMG (D. Veselská, zvolena v září 2004)
- Konference restaurátorů a konzervátorů v Liberci, září 2004, přednáška na téma Čištění a konzervace stříbrných předmětů v praxi (P. Veselý, M. Jarešová)
- Konference Přelom 19. a 20. století – období vzniku městských muzeí a jejich vývoj, Muzeum města Brna, 6. – 7.říjen 2004 (M. Veselská, H. Mlsová)
- Zasedání Asociace evropských židovských muzeí, Istanbul, Turecko, 20. –23. listopad 2004 (M. Veselská)
- Ztracené dědictví a trh s uměním. Seminář, pořádaný Centrem pro dokumentaci převodů kulturních statků obětí II. světové války – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 8.prosinec 2004 (M. Veselská, D. Veselská)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- „Nejstarší jihomoravské synagogální opony“, in: Rovnost, deník pro Brno–město a Brno-venkov. roč. 14, 17.I. 2004, s. 6. (D. Veselská)
- „Ikonografické motivy na synagogálních textiliích“, in: Rovnost, deník pro Brno-město a Brno-venkov. roč. 14, 26.VI. 2004, s. 6. (D. Veselská)
- „Židovské krajky. Nová výstava v galerii Roberta Guttmanna v Praze“, Roš Chodeš, věstník ŽNO v českých zemích a na Slovensku, roč. 66, 5764, červenec, s. 8-9. (D. Veselská)
- Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze. Katalog výstavy, Židovské muzeum v Praze, Praha, 2004. (D. Veselská)
- „I vzala rouchu a přistřela se“ (Gen 24:65). Svatební pokrývky hlavy ze sbírky Židovského muzea v Praze“. Článek pro připravovaná Judaica Bohemiae, roč. XL, 2004. (D. Veselská)
- „Židovská a spřízněná muzea v Československu v letech 1918–1940“, . Článek pro připravovaná Judaica Bohemiae, roč. XL, 2004. (M. Veselská)
- Slovník judaik, Židovské muzeum v Praze, Praha, 2004. (E. Kosáková, J. Kuntoš, D. Veselská)
- Úvod do reálií judaismu pro seminář dějin umění studentů katolické teologické fakulty UK – prohlídka expozice v Klausové synagoze s odborným výkladem (J. Kuntoš, M. Hájková)

III. Studijní pobyty
- Studijní cesta do Museum für Angewandte Kunst Wien, Rakousko a Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, SRN, 25. – 28.květen 2004 (D. Veselská, hrazeno z grantu MK ČR)
- Studijní cesta na výstavu Europas Juden im Mittelalter, 14. – 16. prosince 2004 (D. Veselská, H. Votočková, H. Mlsová, Iveta Cermanová)

e) Knihovna

I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- International provenance research colloquium, American Association of Museums ve Washingtonu (15. – 16. listopad 2004, M. Bušek)

f) Oddělení výstavy, publicity a vnějších vztahů

I. Účast na konferencích a sympoziích
- Pražský grafik Emil Orlik – VKC v cyklu Židovští umělci (A. Pařík)
- Friedl Dicker-Brandeisová – k 60. výročí deportace, VKC (Arno Pařík)
- Pražský grafik Emil Orlik, VKC k Evropskému dni židovských památek 5.září 2004 (Arno Pařík)
- Alexander Brandejs – mecenáš českých umělců 19.století, VKC (A. Pařík)
- Robert Guttmann – malíř a turista, přednáška na židovské obci v Plzni (A. Pařík)
- Architektura synagog a židovské umění – přednáška v Klubu přátel výtvarného umění v Brně v cyklu Umění a náboženství, březen 2004 (A. Pařík)
- Synagoga nebo škola? – Tradiční a „normální“ židovské školy v Čechách v 19. století – přednáška na konferenci Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Plzeň 4. – 6.březen 2004 (A. Pařík)
- Route of Jewish Heritage in Czech Republik – přednáška na konferenci European Route of the Jewish Heritage v Luxembourgu (18. – 20.červen 2004) (A. Pařík)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Pravidelná spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí – aktuality, zpravodajství, kulturní přehledy, rozhlasové vysílání Židovské obce v Praze Šalom alejchem, krátké aktuální rozhovory pro Český rozhlas a televizi při zahájení výstav v Galerii Roberta Guttmanna a 10.výročí samostatné činnosti ŽMP (L. Pavlát, J. Smékalová, A. Pařík, J. Šplíchalová, M. Hájková).
- Tiskové konference k jednotlivým výstavám v Galerii Roberta Guttmanna a následné články v tisku.
- Tisková konference k dokončení rekonstrukce Smíchovské synagogy a následné články v tisku.
- Tisková konference k 10. výročí samostatnosti ŽMP 1994–2004 a články v tisku.
Inzerce:
- Pravidelně v periodicích Přehled kulturních pořadů, Česká kultura, Praha srdce Evropy
- Nepravidelně: Katalog muzeí a galerií, Nové knihy, Svět knihy, různá periodika při příležitosti výstav v Galerii R.Guttmanna
- Inzertní 12stránková příloha k deseti letům samostatné existence Židovského muzea v Praze – týdeník Respekt č. 41

III. Publikace a jejich příprava
- Emil Orlik – Podobizny přátel a současníků – skládačka a katalog (A. Pařík)
- Georg Jilovský – pražský grafik a malíř, Sborník o židovských autorech exlibris pro Spolek přátel exlibris v SRN (A. Pařík)
- Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner: Mecenáš a jeho zeť skládačka a katalog (A. Pařík)
- „Karel Fleischmann – biografický medailon“, pro katalog výstavy Linie v Obecním domě v Praze (A. Pařík)
- „Georg Jilovský – pražský grafik a portrétista“, článek pro časopis Českého spolku sběratelů exlibris, vyšlo na podzim 2004 (A. Pařík)
- „Historie a obnova synagogy v Jičíně“ – článek pro Judaica Bohemiae, XL 2004 (A. Pařík)
- „Obnova Staronové synagogy v letech 1997–1999“, Staletá Praha, 24, Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, s. 149-173, (A. Pařík).
- Posudek na diplomní práci na Palackého univerzitě o Maurském slohu a španělských synagogách, Lenka Popluhárová, květen 2004 (A. Pařík)
- CD Dol Dauber a jeho orchestry 1927–1938 „Mé srdce je jazzband“ (J. Smékalová)
- Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě – na internetu je 163 interaktivních hesel ve formě pdf pro prodej. Hesla jsou průběžně doplňována (J. Fiedler, H. Vašková)

IV. Povolení k užití sbírkových materiálů ŽMP
Bylo poskytnuto 76 povolení pro knižní, časopisecké, propagační a studijní účely, z toho 66 povolení pro zahraniční žadatele a 36 pro tuzemské žadatele.

V. Žádosti o grant na podporu činnosti ŽMP
ŽMP podalo v roce 2004 celkem 20 žádostí o grant, z toho 8 u organizací v zahraničí a 12 v České republice. V roce 2004 bylo 6 těchto žádostí kladně vyřízeno, 2 zamítnuty a ostatní jsou v řízení. Výše potvrzených či již proplacených grantů: 37 200 USD, 5 016 GBP a 400 000 Kč.

VI. Studijní pobyty, školení
- Anglie – Londýn, studijní pobyt k přípravě výstavy o A. Wiesnerovi a A. Brandeisovi, 4. – 12.květen 2004 (A. Pařík)
- Výstava Evropští Židé ve středověku, Speyer, 25. – 28. listopad 2004 (A. Pařík)
- Školení Power Point, Praha 15. – 16.červenec 2004 (A. Pařík, J. Smékalová)
- Škola muzejní propedeutiky AMG, Praha říjen – prosinec 2004 (J. Smékalová, L. Pavlát)

8. Kulturní činnost

a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP (VKC ŽMP)

VKC ŽMP připravilo a uspořádalo 95 kulturních akcí, z nichž 61 představovaly přednášky, a to jak v rámci 5 cyklů, tak mimo ně. Dokončeny byly cykly: Židovská menšina v Československé republice ve 30. letech, a Zásady ortodoxního judaismu, zásady konzervativního judaismu a zásady reformy Sylvie Wittmannové. Zahájeny byly nové cykly: Lidé z masných krámů vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona, Židovské motivy v českém filmu Mgr. Alice Aronové a Moje setkání s židovstvím (různé osobnosti).
Dále se ve VKC ŽMP uskutečnilo 8 koncertů (skupina Klezmerim, Věra Nerušilová & Shonerts, Hana Frejková a Michal Hromek, skupina Ester, skupina Chesed veEmet, Marion, Edita Randová), 4 knižní prezentace (sborník Židovská menšina v Československu ve 20. letech, Židovská mystika Prof. PhDr. Vladimíra Sadka, Židovské památky Čech Blanky Rozkošné a Pavla Jakubce, Izrael Miloše Pojara), 4 autorské a vzpomínkové večery (Ruth Bondy, Anna Franková, ak. mal. Helga Hošková-Weissová, dr. Erich Kulka), 8 literárních večerů (Franz Kafka – Buď ráda, že jsi děvče/Dopisy Ottle, Z Leningradu do Prahy Inny Rottové, Osm světel Leo Pavláta, Max Brod, Arnošt Kolman – Ztracená generace, V kárném táboře Alana Levyho, Česká židovská poezie, Čtení ze současné izraelské prózy), 4 vernisáže (Židovská Itálie – Ferrara Jaromíra Dvořáka, Židé v boji proti nacismu, The American Jewish Joint Distribution Committee, Židovské motivy v ilustrační tvorbě malíře Jiřího Běhounka), 13 přednášek pořádaných Bejt Praha, Bejt Simcha a Společností Franze Kafky a 6 večerů s promítáním (The Last Sephardi, Daleká cesta Alfréda Radoka, Načeradec, král kibiců, Pavel Tigrid – Evropan, ukázky z filmů s golemovskou tématikou, Marijka, nevěrnice). VKC ŽMP se též podílelo na organizaci Festivalu Kafka – Borges/Buenos Aires – Praha, ve spoluprácis Velvyslanectvím Argentiny a Centrem Franze Kafky (3.červen – 3.červenec 2004)


b) Účast ŽMP na veletrzích

- 10. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2004 v Praze, 6. – 9.května 2004.
- Prostřednictvím Czech Tourism ŽMP prezentovalo své publikace a propagační materiály na těchto veletrzích:
    12 . – 15.únor – Holiday World, Praha
    23. – 25.únor – I.M.T.M., Tel Aviv
    17. – 18.březen – EMIF, Brusel
    18. – 22.březen – Vacances, Brusel
    24. – 26.září – Jata, Tokio
- Prostřednictvím Czech Tourism jsou prospekty ŽMP a Zpravodaje ŽMP umístěny ve střediscích zahraničního zastoupení ČR v těchto zemích: Belgie, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Britanie.

c) Pořady ve Španělské synagoze

- Ve Španělské synagoze v Praze se uskutečnilo 9 koncertů klasické hudby, pořádané agenturou AGADA (Music Heritage of the Jewish Culture) a 136 koncertů pořádaných agenturou Opera Ars Magna (písňové koncerty Jewels of the Jewish Masters in Old Prague). Kytarista Lubomír Brabec dokončil v roce 2004 čtvrtý abonentní cyklus koncertů klasické hudby nazvaný Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební večery ve Španělské synagoze. Mezi hosty byli zastoupeni významní interpreti – např. houslista Pavel Šporcl, violoncellista Jiří Bárta, LINHA SINGERS a další. Agentura ADERA MUSIC uspořádala 6 koncertů v provedení Smyčcového komorního orchestru a Heroldova smyčcového kvartetu.
- Prvního června vystoupil ve Španělské synagoze v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro dívčí sbor ADASH (sbormistr Tomáš Novotný) s hebrejskými duchovními skladbami nejrůznějších období a stylů.
- V rámci Mezinárodní konference The Future of Jewish Heritage in Europe byl 25.dubna 2004 ve Španělské synagoze uspořádán koncert z děl židovských autorů, který se u přítomných setkal s mimořádně kladným ohlasem.
- Dne 5.října 2004 se v prostorách Španělské synagogy uskutečnil slavnostní koncert violoncellisty Jiřího Bárty a harfistky Jany Bouškové při příležitosti 10. výročí činnosti ŽMP jako nestátní instituce. Pozvání přijali význační političtí a kulturní představitelé, mimo jiné předseda senátu České republiky Petr Pithart, ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, ale i řada velvyslanců sídlících v Praze.
- V rámci XII. Fóra Else Lasker-Schülerové Občas se mi stýská po Praze byl ve Španělské synagoze ve spolupráci s Federací židovských obcí v České republice uspořádán 23.října koncert z děl terezínských skladatelů Hanse Krásy, Gideona Kleina, Karla Reinera, Pavla Haase a Viktora Ullmanna v podání Českého komorního orchestru s dirigentem Andreasem Sebstianem Weierem.
- 31.prosince připravilo ŽMP ve spolupráci s Agency FCT zahajovací koncert cyklu Pavel Potocký – pamětní koncertní série. Tento cyklus, který iniciovala rodina Potockých, žijících v Praze a v USA, bude pokračovat na jaře 2005. Tento cyklus, který iniciovala rodina Potockých, žijících v Praze a v USA, bude pokračovat na jaře 2005 a je součástí řady koncertů „Svátky hudby – Václav Hudeček a jeho hosté“. Vystoupili houslista Václav Hudeček za doprovodu souboru Musici de Praga.
- Španělská synagoga sloužila též bohoslužbám konzervativního židovského společenství Bejt Praha.

9. Vlastní publikační a prodejní činnost

a) Publikace a upomínkové předměty ŽMP, propagační materiál
 
Nové publikace:
- Sborník Českožidovská menšina v Československu ve třicátých letech (náklad 1500 ks)
- Skládačka VKC (náklad 3000 ks)
- Dotisk katalogu Zmizelí sousedé (náklad 4000 ks)
- Metodika Zmizelí sousedé (náklad 4000 ks)
- Česká verze dokumentárního videofilmu Krátký život Anny Frankové – ve spolupráci s Anne Frank House (náklad 200 ks)
- Pracovní listy k dílně Hanin kufřík (1500 ks), Hebrejská abeceda (1500 ks) a Badatel (1500 ks)
- Odborný judaistický sborník Judaica Bohemiae ročník XL / 2004 (anglicky, německy, náklad 500 ks)
- Slovník judaik, 144 s. (náklad 1000 ks)
- Emil Orlik – Podobizny přátel a současníků, katalog k výstavě 120 s. (česky, anglicky, náklad 500 Č, 500A)
- Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze, katalog k výstavě 120 s. (česky, anglicky, náklad 1000 ks)
- Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner: Mecenáš a jeho zeť, katalog k výstavě 120 s. (česky, anglicky, náklad vždy 500 ks)
- CD Dol Dauber a jeho orchestry 1927–1938 Mé srdce je jazzband (náklad 1000 ks)
- CD Koncert ze Španělské synagogy (náklad 1000 ks)

- Reedice:
- Židovská Praha, (anglicky – náklad 4000 ks, německy – náklad 5000 ks, francouzsky – náklad 5000 ks, italsky – náklad 5000 ks, španělsky – náklad 5000 ks)
- Jewish Customs and Traditions – průvodce expozicí v Klausové synagoze (anglicky – náklad 1000 ks)
- Motýla jsem tu neviděl (anglicky – náklad 5000 ks, německy – náklad 3000 ks, italsky – náklad 3000 ks, francouzsky – náklad 3000 ks, španělsky – náklad 1500 ks)
- Plakát A2 Španělská synagoga, náklad 1000 ks

- Upomínkové předměty:
- Šestnáct druhů nových pohlednic – 8 zobrazení sbírkových předmětů, 8 kreseb terezínských dětí (náklad 16 000 ks)
- Chanukové přání (2000 ks)
- Faksimile Ze-ha-šulhan (500 ks)
- Faksimile vystřihovánka (300 ks)
- Laminované podtácky s motivy synagogálního textilu (6x100 ks)
- Magnety/sederové talíře (2x1000 ks)
- Grafitové tužky přírodní s grafikou a logem ŽMP (5 veletuctů)
- Kresby terezínských dětí v paspartách (175 ks)

- Propagace:
- Deset let, Židovské muzeum v Praze 1994–2004(česky, anglicky, náklad vždy 1000 ks)

- Skládačky na výstavy:
- Emil Orlik – Podobizny přátel a současníků (náklad 1100 ks česky, 900 ks anglicky), Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner: Mecenáš a jeho zeť (náklad 600 ks česky, 800 ks anglicky), Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze (česko-anglicky, náklad 2000 ks), Karel Cudlín: Pasáže – skládaný plakát k výstavě (náklad 800 ks česky a 800 ks anglicky), Jiří Běhounek – Knižní ilustrace (česko-anglicky, náklad 500 ks), Nalezené tváře – putovní výstava (náklad 1000 ks)
- Brožura k výstavě Mel Alexenberg: Kybernetičtí andělé (česko-anglicky, náklad 700 ks)
- Pozvánky na výstavy Emil Orlik – Podobizny přátel a současníků (500 ks), Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner: Mecenáš a jeho zeť (500 ks), Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze (550 ks), Karel Cudlín: Pasáže (500 ks), Mel Alexenberg: Kybernetičtí andělé (500 ks), Jiří Běhounek – Knižní ilustrace (500 ks)
- Letáčky ke vstupenkám (100 000 ks italsky, 100 000 ks německy, 150 000 anglicky, 50 000 rusky, 50 000 španělsky, 50 000 francouzsky, 50 000 hebrejsky)
- Zpravodaj ŽMP (4 x 2000 ks)
- Novoročenka (800 ks)
- Plakát na eskalátory v metru: Emil Orlik – Podobizny přátel a současníků (60 ks), Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner: Mecenáš a jeho zeť (60 ks), Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze (60 ks), Karel Cudlín: Pasáže (60 ks), Mel Alexenberg: Kybernetičtí andělé (60 ks)
- Komplimentky v češtině – náklad 1000 ks

b) Prodej v prostorách ŽMP

ŽMP pronajímalo v roce 2004 společnosti Relax Group prodejny publikací a upomínkových předmětů se židovskou tematikou v Maiselově, Klausové a Španělské synagoze.

c) Prodej prostřednictvím Internetu
Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě – připraveno 163 interaktivních pdf pro prodej, výroba CD (H. Vašková)

10. Archiv a dokumentace

a) Archivy a dokumentace židovských obcí (archivářka V. Hamáčková)
- Poskytování badatelských služeb (celkem 75 badatelských návštěv, 8 rešerší, 70 konzultací a odpovědí na písemné dotazy). Kvůli stěhování archivu do nových prostor byly služby pro veřejnost nabízeny  pouze do 30.června 2004
- Příprava archivního materiálu ke stěhování do nového archivního depozitáře na Smíchově (V. Hamáčková, M. Kurečková, M. Hanková)
- Dezinfekce archivního materiálu, 554 kartonů  (61 běžných metrů)
- Kontrola fyzického stavu a hrubé čištění archivního materiálu, 2062 kartonů (230 běžných metrů)
- Kontrola fyzického stavu a hrubé čištění archivních knih (30 bm)
- Čistění a překartování spisů venkovských ŽNO, cca 1500 kartonů (165bm)
- Detailní čistění knih a spisového materiálu (prováděli externisté pod dohledem pracovníků restaurátorské dílny), 678 kartonů (75bm)
- Překartování dezinfikovaných a detailně vyčištěných archiválií, 500 kartonů (50bm)
- Vyčištění a uložení archivovaných publikací ŽMP (30 bm).
- Pokračování generální inventury a předání části záznamů o fondech do celostátního Programu pro evidence archivů (PEvA)
- Úprava Spisového řádu ŽMP
- Posuzování možného využití inventarizačního programu ke zpracování archivních fondů, porovnání programu JANUS (fa. DLG computers) a PROARCHIV (fa. Bach Systems)
- Revize rejstříku místních jmen k soubornému inventáři venkovských ŽNO

b) Katalog židovských obcí (správce J. Fiedler)

- Příprava elektronická encyklopedie židovských obci na webových stránkách ŽMP: přepracování úvodních stránek a abecedního katalogu, úprava a systematické doplňování encyklopedických hesel (v distribuci je 163 hesel)
- Revize encyklopedických hesel  (D. Polakovič)
- Vypracovávání rešerší a zodpovídání dotazů badatelů
- Spolupráce se Národním památkovým ústavem na víceletém grantovém projektu dokumentace židovských památek v ČR

c) Dokumentace židovských hřbitovů (V. Hamáčková, D. Polakovič)

- Spolupráce na projektu Keshet (J. Haidler, P. Kirchner, D. Polakovič)
- Průběžné úpravy programu Keshet na dokumentaci hřbitovů (P. Kirchner), verifikace a Korektury údajů uložených v počítačové databázi (D. Polakovič)
- Dokumentace náhrobků na hřbitovech v Novém Bydžově, Písečném a Úsově (J. Haidler) a Stříbro, Stráž u Tachova (V. Chvátal)
- Přepisování náhrobních nápisů staré části hřbitova v Brandýse nad Labem do počítačové databáze (brigádníci J. Procházková, M. Rubešová, A. Světlá)
- Zpracování situačních plánů hřbitovů v Novém Bydžově, Písečném, Polici, Šafově, Úsově (J. Klenovský), Mladé Boleslavi, Brandýs nad Labem  a Roudnici nad Labem (V. Chvátal)
- Starý židovský hřbitov v Praze – skenování kartotéky náhrobních nápisů,  příprava rejstříků a konkordancí  (D. Polakovič)
- Zpracování bibliografie dosavadní publikované literatury k židovským hřbitovům v českých zemích (D. Polakovič)
- Zpracovávání soupisu materiálu Archivu ŽMP k dokumentaci židovských hřbitovů (V. Hamáčková, L. Petrusová)

d) Dějiny holocaustu

Archivní sbírka Terezín:
- Pořádání a inventarizace plánů, nápisů a technických nákresů z terezínského ghetta
- Kompletace inventáře archivní sbírky Terezín
Přírůstky:
- Akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech, zahájená v roce 2001 pokračovala i   v roce  2004. Na oddělení holocaustu se obrátilo 97 osob. Byly od nich získány cenné originály nebo kopie archivních dokumentů (rodinná korespondence, loučení před transportem, dopisnice z terezínského ghetta a koncentračních táborů, ilegální dopisy, osobní dokumenty), fotografie (školní, rodinné, portrétní)  a vzpomínky na židovské rodiny či komunity. S tím souviselo vyhledávání informací, identifikace osob a zajišťování kopií zapůjčených dokumentů. Zahájeno hrubé zpracování přírůstků.
Zakoupení deníku Evy Wittlerové a deníku Renáty Reimanové
Sbírka fotografií:
- Hrubé zpracování souboru fotografií a archivních dokumentů, vztahujících se k transportům do  ghett, koncentračních a pracovních táborů v Pobaltí, Bělorusku a východním Polsku  (vybráno v pobočkách Bundesarchivu, archivech ČR a věnováno Lukášem Přibylem)
Projekt Vzpomínky pamětníků:
- Shromažďování, zpracování a přepisování nových vzpomínek a průběžné vkládání údajů do počítačového programu (20 vzpomínek)
- Dokončení revize vybraných vzpomínek z archivní sbírky Terezín a jejich začlenění do databáze Sbírky vzpomínek pamětníků holocaustu (65 vzpomínek)
- Průběžná anonymizace vzpomínek pamětníků v souvislosti se Zákonem o          ochraně osobních údajů
- Editace Sbírky vzpomínek pamětníků holocaustu
- Kontaktování 60 pamětníků  – žádost o poskytnutí vzpomínky, případně dokumentů, týkajících se holocaustu českých Židů
- Zpracovávání fotosbírky pamětníků holocaustu
Scanování vzácných archivních dokumentů:
- Sbírka Dokumenty perzekuce
Inv.č. 79 – Literární činnost vzniklá za války, deníky (2331 fol.)
sbírka Terezín
Inv. č. 178b – Oddělení vnitřní správy – Správa budov
1 Jahr Hamburge Kaserne, (98 fol. + desky a pečeť)
Inv. č. 304/1 – Zprávy k 1. výročí činnosti domovů v L 417 (73 fol.)
Inv. č. 318 – Divadlo a kabaret (146 fol.)
Inv.č. 319a – Hudba – partitury hudebních skladeb (83 fol.)
Inv.č. 324a – Deníky a památníky (905 fol.)
Inv. č. 327 – Osobní pozůstalosti (7 fol.)
Inv. č. 343 – Vzpomínky, odborná a umělecká tvorba vzniklá po osvobození (5 fol.)
Restaurování:
- Sbírka Dokumenty perzekuce
Inv. č. 43b – Korespondence s dětmi z dětských transportů co ciziny (134 fol.) Inv. č. 79 – Literární činnost v období války, deníky (125 fol.)
- sbírka Terezín
Inv. č. 326 – Literární tvorba dospělých (712 fol.)
Inv. č. 327 – Osobní pozůstalosti (16 fol.)
Inv. č. 318 – Divadlo a kabaret (146 fol.)
Inv. č. 319a – Hudba – partitury hudebních skladatelů (23 fol.)
- Osobní pozůstalosti
Gideon Klein – inv.č. 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32 (116 fol.)

Poskytování badatelských služeb:
  86 návštěv

-          Rešerše a konzultace se týkaly následujících témat:

Představení Brundibár, Terezínský film, vzdělávání židovské mládeže 1938–45, smíšená manželství, reflexe holocaustu v poválečné literatuře, kulturní život v Terezíně, zákony, vyhlášky a nařízení, týkající se perzekuce českých Židů, náboženský život v Terezíně, terezínští skladatelé, Malý Trostinec, osvobození koncentračních táborů, hudba v Terezíně, rodinný tábor v Osvětimi, vzpomínky pamětníků, literatura o koncentračních táborech, dětští terezínští autoři, dětská literární tvorba, pomoc Židům ze strany církve a českého obyvatelstva.

-          Běžná korespondence: cca 450 dopisů

-          Památník obětem šoa z Čech a Moravy v Pinkasově synagoze

Byly vykonány následující činnosti:

-          Průběžné shromažďování podkladů k opravám a doplňkům nápisů

-          Průběžné vyhotovování počítačových soupisů s údaji o jednotlivých obětech a skupinách obětí  – cca 60 soupisů (mimo jiné též v souvislosti s projektem Pomozte pátrat po zmizelých sousedech)

-         Průběžné vyhotovování fotografií nápisů 

-         Dokončení korektur zrestaurovaných nápisů v Památníku v Pinkasově synagoze

-          Podklady pro vybudování památníku v Říčanech

 

11. Sbírky

 

a) Sbírkové oddělení (vedoucí E. Kosáková)

I. Sbírka malby, kresby a grafiky (M. Hájková)

-          Do sbírky přibylo 93 předmětů; sbírka malby byla doplněna o 3 díla od Alžběty Groszové, Adolfa Kohna a Roberta Guttmanna; kolekce kresby se rozrostla o celkem 32 prací Františka Zelenky (3 kostýmní návrhy), Jana Černého (17 ilustrací), Marka Podwala (9 ilustrací), Emila Orlika (kresba s návrhem náhrobní stély), Václava Jansy (akvarel s pohledem na Starý židovský hřbitov v Praze) a kresbu neznámého autora z terezínského ghetta; kolekce grafiky obohatilo celkem 58 děl: soubor 51 grafických prací Emila Orlika (18 ex libris a 33 grafických listů), po dvou listech od Františka Gellnera, Georga Jílovského a Marka Podwala, po jednom listu Endre Nemese a Willy Nowaka.

-          Soubor malby, kresby a grafiky (dosud uloženého v Pinkasově synagoze) byl převezen do nově zřízeného depozitáře. V souvislosti se stěhováním fondu proběhla na konci roku inventarizace všech přestěhovaných předmětů.

-          Ze souboru fotografických pozitivů a alb, které byly kdysi uloženy mezi malbou, kresbou a grafikou, byly vyčleněny zbývající položky a sloučeny s fondem historické fotografie, který byl v rámci nového třídění uměleckých sbírek převeden provizorně do správy fotoarchívu. Soubor byl připraven ke zpracování – čištění, konzervaci (popř. restaurování), digitalizaci a katalogizaci.

-          Pokračoval dlouhodobý projekt restaurování a konzervace sbírky malby, kresby a grafiky. Bylo restaurováno 21 maleb – kromě dvou maleb Roberta Piesena se jednalo zejména o portréty z 19. století.

 

II. Restaurátorská dílna papíru (M. Kropáčková, J. Stankiewicz)

Spolupráce při přípravě výstav:

-          ŽMP – Galerie Roberta Guttmanna:

– Výstava Emil Orlik (1870–1932) – Podobizny přátel a současníků – restaurování 184 objektů a adjustace 80 vybraných děl pro výstavu;

– Výstava Alexandr Brandejs, Adolf Wiesner – Mecenáš a jeho zeť – restaurování 18 objektů a adjustace 50 děl včetně fotokopií.

-          Výstavy mimo ŽMP:

– Každoroční zápůjčka 15 originálů dětských kreseb do USHMM, Washington DC, USA – konzervace a restaurování, adjustace do paspart a rámů a zhotovení protokolů o stavu;

– 42 originálů dětských kreseb a 15 pastelů Friedl Dicker-Brandeis pro výstavu v The Jewish Museum New York, USA – konzervace a restaurování, adjustace do paspart a rámů a zhotovení protokolů o stavu;

– 4 kresby pro zápůjčku do Cité de la Musique v Paříži – konzervace a restaurování, adjustace do paspart a rámů a zhotovení protokolů o stavu;

– 46 děl K. Fleischmanna pro výstavu v Obecním domě v Praze – konzervace a restaurování, adjustace do paspart a rámů a zhotovení protokolů o stavu;

– Adjustace a instalace zakladatelské listiny v Jeruzalémské (Jubilejní) synagoze v Praze

 

Činnosti pro jednotlivá oddělení ŽMP:

-          Pro sbírku kresby a grafiky bylo restaurováno 30 pastelů, 131 kreseb a grafických listů, provedeno povrchové čištění sbírky grafik a kreseb před stěhováním do nového depozitáře. Bylo vyčištěno 116 obrazů na lepence, které byly opatřeny závěsnými úchyty.

-          Bylo povrchově vyčištěno 150 zarámovaných fotografií a 50 fotografií na lepence.

-          Pro sbírku rukopisů a starých tisků bylo restaurováno 39 papírových a pergamenových tabulek, 7 rukopisů a fragment svitku haftarot. Byla dokončena první fáze projektu restaurování třebíčského machzoru ve spolupráci s Akademií restaurování ve Stuttgartu.

-          Pro knihovnu ŽMP byly restaurovány 3 knihy, průběžně byly prováděny drobné ambulantní opravy knižních vazeb.

-          Pro archiv ŽMP byla restaurována kniha obřízek, 20 listin, 12 složek aktového materiálu. Byly opraveny vazby 8 knih, dále 64 knih včetně oprav vazeb a výroby pouzder, 200 krabic fondu hudebnin, 275 knih z fondu venkovských obcí, 394 krabic z fondu ŽNO.

-          Byla zajištěna pětiměsíční pracovní stáž restaurátora papíru z Muzea hl. Města Prahy a stejně dlouhá odborná praxe studentů SPŠG v Praze a IRKT v Litomyšli.

-          Průběžně byla prováděna pravidelná kontrola klimatických podmínek v depozitářích a expozicích ŽMP.

 

III. Sbírka textilu (D. Veselská)

-       Průběžně byl katalogizován textilní sbírkový fond ŽMP (oděvy, svatební pokrývky, genizy, přírůstky). Bylo zkatalogizováno 120 předmětů.

-       Byly podány dvě žádosti o finanční příspěvek z Programu ISO Ministerstva kultury České republiky a to pro projekty: Restaurování synagogální opony inv.č. 27.391 z roku 1602 ze sbírky Židovského muzea v Praze a Zhotovení atypických výstavních vitrín pro dlouhodobou prezentaci synagogálních textilií ze sbírek Židovského muzea v Praze.

-       Při příležitosti výstavy Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze byla zorganizována soutěž O nejlepší podvinek a provedení motivu Davidovy hvězdy. Soutěže se zúčastnilo 25 osob, které předložily 28 návrhů. Konvolut takto získaných předmětů obohatí sbírkový fond muzea.

-       Pokračovalo odborné zpracovávání textilních judaik, nacházejících se mimo sbírky ŽMP (35 předmětů v Muzeu Komenského v Přerově).

-       Bylo poskytnuto poradenství ohledně žádostí pro finanční příspěvek Nadace ŽMP včetně vypracování výběrových řízení pro Židovskou obec v Brně, Muzeum Vysočiny Jihlava –  pobočka Polná a o.p.s. Benešov.

-       Sbírka byla zpřístupněna a konzultace byly poskytnuty 11 badatelům.

 

IV. Restaurátorská dílna textilu (H. Votočková, V. Nauschová)

-          V dílně bylo restaurováno a konzervováno 98 ks textilních sbírkových předmětů.

-          K externímu restaurování bylo zadáno 22 ks textilních předmětů.

-          Byla poskytnuta součinnost při přípravě výstavy Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze (odborná kontrola všech vybraných předmětů, příprava na vystavení, spolupráce při instalaci a reinstalaci výstavy).

-          Pokračovala výroba kopií textilních předmětů a zcela nových předmětů pro dlouhodobé zápůjčky a potřeby židovských obcí (tzv. pomocný fond).

-          Uskutečnila se revize souboru sáčků a souboru fragmentů.

-          Byla dokončena revize a fotodokumentace souboru oděvů a souboru čepiček včetně jejich nového uložení.

-          Byla započata revize, fotodokumentace a nové ukládání souboru povijanů.

-          Uskutečnila se měsíční stáž restaurátorky ze Slovenska.

-          Od září 2004 je poskytován odborný dohled nad maturitními pracemi dvou studentek.

 

V. Sbírka kovů (J. Kuntoš)

-        Do sbírky přibylo 30 předmětů, z toho 11 kusů bylo zakoupeno, 11  bylo darováno a 8 bylo převedeno v rámci ŽMP jako dosud nezpracovaný materiál

-        Pokračoval výběr předmětů pro reprezentativní katalog stříbra.

-        Byla započata katalogizace sbírky cínových sederových talířů.

-        Bylo zodpovězeno 21 badatelských dotazů.

 

VI. Restaurátorská dílna kovů (M. Jarešová, P. Veselý)

-       V dílně bylo konzervováno a restaurováno 82 kusů stříbrných a mosazných sbírkových předmětů.

-       Byla zajištěna výroba galvanoplastických kopií sbírkových předmětů pro dlouhodobé zápůjčky (tzv. pomocný fond).

-       Byla zajištěna studijní praxe 3 studentek 3. ročníku oboru konzervátorství na SPŠG v Praze, včetně výběru předmětů. Byly též poskytnuty odborné konzultace k maturitním pracím a závěrečné maturitní zkoušce.

-       Byla zajištěna odborná praxe 4 studentů ze SUPŠ-VOŠ v Turnově.

 

VII. Dokumentace sbírkového oddělení (M. Veselská, H. Mlsová, I. Círová-Hacmacová, H. Kopřivová)

-        Bylo vypracováno 41 smluv o výpůjčce k výstavním účelům (7 pro zahraniční instituce a 34 pro instituce tuzemské včetně zápůjček liturgických předmětů židovským obcím). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 132 sbírkových předmětů, institucím v České republice bylo zapůjčeno 527 sbírkových předmětů.

-        Bylo vypracováno 45 výpůjčních smluv a 32 smluv o dílo pro externí restaurátory – kromě oprav a restaurování se jednalo i o výrobu kopií sbírkových předmětů, faksimilií pro expoziční využití, rámování obrazů pro výstavní účely, zhotovení nákresů předmětů, apod.

-        Bylo vypracováno 11 kupních smluv pro nákup uměleckých předmětů od fyzických osob.

-        Sbírky byly obohaceny o dary od jednotlivců z tuzemska i zahraničí. Laskavými dárci byli: Ing. Vladimír Kovačík, Allan Wolman, Hana Reinerová, František Horváth, Alena Jelínková, Ing. Vladimír Pech, Milena Schwarzová, Mark Podwal.

-        Uskutečnilo se 11 zasedání Sbírkotvorné komise ŽMP, která projednala celkem 51 návrhů na nákup nebo dar (tajemník komise H. Mlsová).

-        Do knihy přírůstků bylo zapsáno 411 položek (celkem 457 sbírkových předmětů). Z toho 96 předmětů tvoří nákupy, 29 předmětů dary a 332 předměty pocházejí z revizí depozitářů ŽMP, z postupného zpracování nálezů z genizot a z druhotných svozů ze židovských obcí v Čechách a na Moravě.

-        Byla dohledána chybná nebo duplicitní čísla vyplývající z inventarizace sbírky kovů z roku 2003. Katalogizační karty inventarizovaných předmětů byly označeny razítkem jako doklad o provedené revizi. Byly založeny karty chybějící v hlavním aritmetickém katalogu (cca 2000 kusů). (H. Mlsová)

-        Uskutečnila se další inventarizace části sbírkového fondu ŽMP dle Zákona o Centrální evidenci sbírek. V spolupráci s kurátorkou sbírky a pracovníky správy depozitáře byly fyzicky zkontrolovány 3 soubory (kresba, malba, grafika) v celkovém počtu 5360 inventárních čísel, což představuje 15,5 % z celkového počtu předmětů ve správě sbírkového oddělení.

-        Nadále probíhal projekt scanování tzv. německého katalogu (ke konci roku 2004 byly ke kontrole převzaty scany celkem 181 svazků). Souběžně se scanováním katalogu pokračuje jeho externí konzervátorské a restaurátorské ošetření a převazba. Byl též dokončen stručný přepis obsahu katalogu do textového editoru.. (H. Kopřivová, M. Veselská)

-        Dále pokračoval detailní přepis údajů z německého katalogu do databáze v Excelu. Podrobně byly zpracovány tyto svozové lokality:

Bechyně, Boskovice, Brno, Brtnice, Březnice, Bučovice, Bzenec, Dlažov, Dolní Královice, Domažlice, Holešov, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Ivančice, Ivanovice, Janovice nad Úhlavou, Jevíčko, Jihlava, Kasejovice, Kdyně, Kladno, Kolín, Kounice, Krásno nad Bečvou, Kroměříž, Liberec, Lipník nad Bečvou, Loštice, Lukavec, Mirovice, Moravská Ostrava, Nepomuk, Nová Cerekev, Nové Strašecí, Nový Rousínov, Nýrsko, Olomouc, Petrovice, Plzeň, Pocínovice, Postřižín, Prostějov, Přeštice, Rokycany, Říčany, Slaný, Staňkov, Stránčice, Strážov, Světlá nad Sázavou, Svitavy, Štěnovice, Švihov, Trhový Štěpánov, Třebotov, Uherský Ostroh, Uhlířské Janovice, Unhošť, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí, Velvary, Vizovice, Vyškov, Zruč.

Celkem bylo za rok 2004 přeloženo cca 2690 položek katalogu. Celkový stav přepisu ke konci roku 2004 činí přibližně 84 500 záznamů. (H. Mlsová)

-        Pokračoval přepis údajů z přírůstkových knih do databáze v Excelu – byly zpracovány 2/3 souborů malba, kresba, grafika a dětská kresba. (I. Círová-Hacmacová)

-        Byla dokončena první fáze tvorby databáze výstav, na nichž se od roku 1945 ŽMP podílelo zápůjčkami (excerpta z tištěných zdrojů). (M. Veselská)

-        Byly zjištěny veškeré dostupné informace k odprodeji souboru svitků Tóry ze sbírek SŽM v roce 1964. (M. Veselská)

-        Ve spolupráci s kurátory sbírek pokračovala dokumentace judaik mimo ŽMP. Byly odborně katalogizovány předměty ze sbírek muzeí navštívených v roce 2003. Nově byla provedena dokumentace předmětů ze sbírek těchto institucí: Okresní vlastivědné muzeum Česká Lípa, Masarykovo muzeum Hodonín, Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Okresní muzeum Most, Regionální muzeum v Teplicích, Muzeum dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic (pobočka Západočeského muzea Plzeň), Muzeum Těšínska v Českém Těšíně, Muzeum Jemnice, Západomoravské muzeum v Třebíči (část fondu).

Z již zkatalogizovaných předmětů byl vytvořen speciální lístkový katalog s fotodokumentací.

-        Bylo vypracováno 12 rešerší pro externí badatele. (M. Veselská)

 

VIII. Správa depozitáře (P. Novák, L. Rožátová, L. Pilarská, F. Horváth)

-         Bylo zajištěno přestěhování sbírky obrazů a grafiky do nově rekonstruovaného depozitáře ve Smíchovské synagoze (technické zajištění transportu, balení a vybalování předmětů a jejich nové uložení, vypracování nových lokačních seznamů v databázi správy depozitáře) a byly připraveny podklady pro následnou inventarizaci sbírky dle zákona o centrální evidenci sbírek.

 

IX. Fotoarchiv (P. Máčová,  M. Jelínek)

-         Proběhla kontrola fotografií uložených na CD. Na nový server muzea bylo zkopírováno více než 600 archivních CD s fotografiemi.

-         Proběhla základní revize fotoarchivu a třídění nezařazeného materiálu a jeho postupné ukládání. Průběžně se sepisovaly informace o jednotlivých fotografiích do elektronické podoby.

-         Průběžně se vyhledávaly fotografie pro pracovníky muzea případně byly pořizovány jejich kopie.

-         Fotografie nově vyfotografovaných předmětů byly ukládány do muzejního digitálního archivačního systému.

-         Zpracovávaly se nové negativy k uložení.

-         Ve spolupráci s ostatními odděleními muzea byly vybrány fotografie pro publikaci Židovské muzeum v Praze 1994–2004.

-         Proběhly konzultace s historikem fotografie a restaurátorem fotografie ohledně restaurování, katalogizace a uložení fotografií.

-         Bylo odpovězeno více než 60 žádostí badatelů z tuzemska i ze zahraničí, případně jim byly poskytnuty požadované materiály (většinou v elektronické podobě).

 

X. Fotooddělení (J. Tatranský, D. Cabanová, V. Wünschová)

-         Digitalizace válečného katalogu pokračovala skenováním 7500 katalogizačních karet.

-         Pokračovala digitalizace sbírky synagogálního textilu. Bylo zhotoveno 1060 záběrů.

-         Pokračovala digitalizace stříbrných sbírkových předmětů. Bylo při tom pořízeno 308 digitálních snímků.

-         Bylo pořízeno 366 digitálních fotografií obrazů.

-         Pro obrazovou dokumentaci restaurátorských zpráv bylo pořízeno 974 záběrů.

-         Pro regionální výstavy bylo zhotoveno 211 dokumentačních záběrů.

-         Pro oddělení holocaustu bylo provedeno 6894 záběrů.

-         Pro oddělení rukopisů a vzácných tisků bylo nafotografováno 3990 záběrů archiválií.

-         Průběžně byly fotografovány vernisáže, významné návštěvy a další důležité akce ŽMP a byla pořizována dokumentace exteriérů, interiérů a výstav.

-         Byly provedeny fotopráce pro publikační a výstavní činnost ŽMP:

-        katalog k výstavě Krajky se sbírek Židovského muzea v Praze

-        katalog k výstavě Mel Alexenberg – Kybernetičtí andělé

-        publikace Židovské muzeum v Praze 1994–2004

-        katalog k výstavě Alexandr Brandejs, Adolf Wiesner – Mecenáš a jeho zeť

-        publikace Slovník judaik

-        podklady pro Zpravodaj / Newsletter

 

b) Oddělení judaistiky a dějin Židů

I. Sbírka rukopisů a starých tisků (O. Sixtová)

Kromě průběžná péče o fond (včetně zodpovídání dotazů a badatelských požadavků) byly vykonány tyto činnosti:

-          Katalogizace rukopisů a jednolistů v muzejní databázi, cca 500 záznamů

-          Soupis a katalogizace Tór ve sbírce ŽMP, zpracováno 140 svitků a fragmentů, z toho 91 zařazeno do fondu ZMP

-          Výběr sbírkových předmětů pro čištění a restaurování

-          Příprava výstavy náboženských obrázků v Galerii Roberta Gutmanna pro rok 2005

 

II. Sbírka písemného materiálu z geniz  (O. Sixtová)

-          Doplňování katalogu nálezů, cca 50 záznamů

 

12. Knihovna a referenční centrum (vedoucí A. Jelínková)

a) Statistika

Knihovna

-          Návštěvnost:                                                                                                               1107 badatelů 

-          Počet registrovaných čtenářů:                                                                     292

-          z toho aktivních v r. 2004:                                                                    221

-          Výpůjčky registrované v automatizovaném systému:    

-          Počet vypůjčených knih:                                                                                      2627

                        z toho vypůjčených do studovny:                                       1053

-          Meziknihovní výpůjční službou žádáno:                                 34

                        z toho půjčeno:                                                                                    23

       

 

Referenční centrum

-          Návštěvnost:                                                                                                               2173 návštěvníků

Pro odbornou veřejnost byla knihovna otevřena dva dny v týdnu, referenční centrum bylo otevřeno v pracovní dny.

 

-          Přírůstky (akvizice):

-          Knihy: 1631 svazků (z toho 197 pro VKC ŽMP a 59 pro referenční centrum)

-          Periodika: 7 titulů (z celkového počtu 788 titulů)                                                                

-          CD-ROM: 20 titulů  pro knihovnu, 2 pro referenční centrum, 2 pro VKC ŽMP

          

 b) Účast na akcích

-          Semináře:

-          Ceiba – ochrana a oprava fondu (Národní knihovna ČR, Praha  –  31.květen 2004)

-          My a ti druzí (Městská knihovna, Praha  –  3.červen 2004)

-          Setkání SUALEPH (SUALEPH, Brno  –  16.červen 2004)

-          Knihovny a muzea a jejich možnosti při využívání strukturálních fondů (Občanské sdružení ZAHRADA ve spolupráci s Nadací Open Society Fund, Praha  –  17.červen 2004)

-          Knihovny v pavučině spolupráce (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Fakulta managementu VŠE, J. Hradec,  24. – 26.červen 2004)

-          Celostátní seminář pracovníků knihoven, muzeí a galerií (Muzeum umění Olomouc a Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomouc, 6. – 8.září 2004)

-          Automatizace knihoven – sdílená katalogizace (Ústav informačních studií a knihovnictví FFUK, Praha; SKIP, Praha  –  30.září 2004)

-          Seminář pro uživatele Aleph  (Bavorská státní knihovna, Mnichov, 10. 16.říjen 2004)

-          Seminář pro akvizitéry periodik + 14. podzimní veletrh (Národní knihovna ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodu, Havlíčkův Brod, 14. – 15.říjen 2004)

-          Digitalizace v knihovnách (Národní knihovna ČR, Praha, 6.říjen – 2. listopad 2004)

-          Bezpečné muzeum (Asociace muzeí a galerií České republiky, Brno, 10. – 11. listopad 2004)

-          Ztracené dědictví a trh s uměním (Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. Světové války, ÚSD AV, Praha, 8.prosinec 2004)

 

-          Konference:

-          Digitalizace muzejních sbírek (Technické muzeum, Praha, 27. – 28.duben 2003)

-          Text and culture (Paideia, Stockholm, 23. – 24.květen 2004)

-          Inforum 2004 (VŠE – AIP, Praha, 25. – 27.květen 2004)

-          International provenance research colloquium (American Association of Museums, Washington, 15. – 16. listopad 2004)

-          Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě – 5. ročník (SKIP, Státní ústřední archiv, Praha,  2.prosinec 2004

 

                                                

c) Odborné návštěvy a konzultace v knihovně a referenčním centru ŽMP

 

I. Česká republika 

-          Antikvariát a galerie Ztichlá klika, Praha

-          Ing. Z. Bláha – výroba kompaktních regálů, Vraný

-          Ing. J. Červenák – klimatolog, Praha

-          Institut Terezínské iniciativy, Praha

-          Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea, Praha

-          Městská knihovna, Praha

-          Národní knihovna, Praha, Centrální depozitář

-          Národní knihovna, Praha, oddělení doplňování domácí literatury

-          Sdružení knihovníků a informačních pracovníků, Praha

-          Ústav výpočetní techniky University Karlovy, Praha

-          Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha

-          Knihovna Právnické fakulty UK, Praha

 

II. Zahraničí

-           Bullaty – Humboldt–Universität, Berlin

-          Dr. G. Silagi – Monumenta Germaniae Historica, München

 

d) Automatizace provozu

-          Systém Aleph 

-          Ke konci roku 2004 bylo do systému Aleph zpracováno 23 897 záznamů. V roce 2004 bylo uloženo 4422 záznamů (nové přírůstky do katalogizačního modulu, starší publikace v katalogizačním modulu – retrokatalogizace, záznamy hebrejských publikací, analytické záznamy vybraných periodik)

-          Práce v modulech Akvizice, Katalogizace, Seriály, Výpůjčky, OPAC na WWW

-          V listopadu byla nainstalována nová verze knihovnického systému Aleph, proběhlo úvodní systémové školení a byla započata práce na lokalizaci systému.

 

-          Internet

-          Zveřejňování měsíčních přírůstků knihovny na webových stránkách knihovny.

-          Vyhledávání bibliografických informací v katalozích domácích i zahraničních knihoven a v elektronických databázích

-          Vyhledávání faktografických informací pro potřeby pracovníků muzea i návštěvníků knihovny

-          Účast v oborových elektronických konferencích (Knihovna, KOMIG, KATPOL, Staré tisky, SUALEPH, Aleph-l)

 

e) Digitalizace fondu

-          Příprava podkladů pro žádost o grant  (VISK7) na kompletizaci řad digitalizovaných periodik.

 

f) Práce s fondem

-          Byly provedeny revize signaturové řady 69.000-69.999 fondu knihovny, revize starých tisků uložených v trezoru

-          Byla dokončena retrokatalogizace periodik v oddělení holocaustu a VKC

-          Průběžně byla prováděna údržba databáze původních vlastníků.

-          Do Centrální evidence sbírek bylo zapsáno 261 knih

-          Probíhal soupis periodik uložených v depozitáři v Jáchymově ulici

-          Ve spolupráci s restaurátorskou dílnou bylo restaurováno 14 svazků

-          Bylo zhotoveno 293 ochranných pouzder pro restaurované a ošetřené svazky

-          Externě bylo opraveno nebo restaurováno 28 svazků

-          Nové vazby byly zhotoveny u 52 svazků

-          Byl proveden mikrobiologický průzkum v depozitářích ve správní budově a v depozitáři periodik v Jáchymově ulici.

 

13. Počítačová síť (V. Vrbický)

a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů

-          Byly zakoupeny 2 nové počítače, včetně operačních systémů a stejný počet uživatelských programů MS Office XP.

-         Dále bylo zakoupeno 7 nových počítačů  včetně operačních systémů a stejný počet programů MS Office XP pro nový archiv a depozitář obrazové sbírky.

-          Byla zakoupena dvě diskové pole o velikosti 8TB a fotoarchivu bylo umožněno využívat diskový prostor na archivaci dat.

-         Místnost, kde jsou umístěny servery, byla upravena, čímž se zlepšil přístup k jednotlivým serverů a došlo k úspornějšímu využívání klimatizace.

-          Pro pracovníky byl externě zajištěn základní kurs MS PowerPoint XP

b) Rozšiřování lokální sítě

-          Lokální počítačová síť byla rozšířena na přenosovou rychlost 1GB a je do ní připojeno 81 počítačů. Bylo zprovozněno VPN propojení s novým archivem. VPN umožňuje vzájemné propojení počítačů, synchronizaci dat mezi 8TB diskovými poli a bezplatné telefonování mezi budovami.

c) Elektronická pošta a Internet

-          Pracovníci připojení do lokální počítačové sítě mají přístup k elektronické poště a Internetu.

-          Byl instalován nový doménový server včetně aktuálních verzí SW.

-          Na poštovní server byla nainstalována antispamová kontrola elektronické pošty.

-          Antivirová kontrola připojených souborů byla průběžně aktualizována.

d) Zajištění antivirové kontroly

-          Antivirová databáze byla průběžně aktualizována stejně jako antivirový program.

e) Telefony

-          Telefonní ústředna byla rozšířena o možnost IP (telefonování s využitím počítačové sítě)

-          Byla instalována telefonní ústředna v novém archivu propojená přes VPN s administrativní budovou

f) Knihovní systém ALEPH

-          Byl instalován nový systém ALEPH 500 a zahájen jeho zkušební provoz.

g) Galerie Roberta Guttmanna

-          Byla instalována velkoplošná obrazovka a projektor umožňující projekci obrazu. Nově instalovaný přehrávač VHS, DVD a notebook spolupracují s projekčním zařízením.

 

14. Technická a stavební činnost (M. Lička, R. Šťastný)

 

a) Opravy a rekonstrukce

ŽMP má ve správě čtrnáct objektů Židovské obce v Praze nebo jejich částí. Odpovídá za údržbu a zajištění případných oprav těchto objektů, obstarání revizí a předepsaných zkoušek technologických zařízení včetně nezbytných servisních činností a rovněž za projednávání obchodních podmínek se správci inženýrských sítí a dodavateli energií a médií. Zvláštní pozornost byla  věnována zvýšení bezpečnosti návštěvníků. ŽMP současně plnilo povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V roce 2004 byly provedeny některé stavební, technologické nebo interiérové úpravy, jejichž cílem bylo zlepšit pracovní podmínky pro zaměstnance a provozní podmínky v depozitářích sbírkových předmětů.

 

I. Administrativní budovy

Uskutečnily se následující činnosti:

-          Kompletní očištění fasád při použití vysokozdvižné plošiny

-          Instalace těsnění do vybraných oken

-          Úprava osvětlení v suterénu domu 153, z důvodu energetické úspory

-          Instalace úpravny topné vody (změkčování vody pro splnění ČSN a prodloužení životnosti systému ústředního topení).

-          Úpravy výtahu v kavárně

-          Instalace invalidní schodišťové plošiny v prostoru recepce

-          Instalace jedné mobilní klima jednotky

 

II. Maiselova synagoga

Uskutečnily se následující činnosti:

-            Opravy maleb včetně vyčištění obtížně přístupných prvků

-            Oprava zámkové dlažby a odstranění kaveren na nádvoří

 

III. Španělská synagoga

Uskutečnily se následující činnosti:

-            Restaurátorská oprava poškozených lavic a dveří

-            Výměna kokosového koberce na galerii, nové lištování

-            Modernizace veřejného WC (instalace výkonného odvětrání, osoušečů rukou)

-            Kompletní revize systému podlahového vytápění, vyčištění, nastavení průtoků

 

IV. Klausová synagoga

Uskutečnily se následující činnosti:

-            Zpracování a projednání dokumentace na restaurátorskou opravu vstupních dveří, úpravu pracoviště kontroly vstupenek, řešení úložných systémů a vytvoření dalších únikových cest.

-            Příprava podkladů pro výběrová řízení (restaurátorské a zámečnické práce)

 

V. Pinkasova synagoga

Uskutečnily se následující činnosti:

-            Úprava vstupního nádvoří – realizace objektu kontroly vstupu

-            Restaurování části nápisů na stěnách poničených při povodni v roce 2002

-            Instalace bezpečnostního značení do objektu

-            Oprava všech prodejních stánků na nádvoří

-            Oprava kamenné dlažby vstupního nádvoří synagogy a odstranění kaveren

-            Úpravy pro zvýšení celkového příkonu elektrické energie (nedostatečná kapacita)

-            Průzkum podkroví před stavebními úpravami, definování požadavků a návrh řešení

-            Poptávka a posouzení nabídek jednotlivých profesí na úpravu podkroví

-            Realizace elektromontážních a malířských prací v podkroví

-            Oprava střechy a klempířských prvků

-            Odborné ošetření umělých mramorů (áron, bíma)

-            Odborné hloubkové vyčištění a penetrace trachytové dlažby v přízemí

 

VI. Obřadní síň

Uskutečnily se následující činnosti:

-            Revize stropního vytápění a oprava sádrokartonového podhledu v 2. patře objektu

 

VII. Smíchovská synagoga

-            Organizace přejímacího řízení, soupisy vad a nedodělků, kontroly dokladů a dokumentace, organizace kolaudačního řízení, uplatňování reklamací

-            Uzavření servisních smluv na provoz výtahů a domovní technologie, smlouva o provádění úklidu

-            Instalace interiérového zařízení včetně orientačního systému budovy

-            Předání prostor antikvariátu provozovateli

-            Úpravy odvětrání restaurátorské dílny

-            Úpravy v ovládání nákladního výtahu

-            Opravy venkovních vitrín

-            Dne 3.února 2004 byla pod zrestaurovaný svatostánek[ML1]   Smíchovské synagogy uložena pamětní měděná  schránka. Její obsah tvoří faksimile pamětní listiny synagogy z roku 1863, dokumenty o historii a rekonstrukci synagogy včetně projekčních plánů a starých i současných fotografií. Ve schránce se rovněž nachází pamětní spis o historii smíchovské židovské obce a její synagogy od nejstarší doby až po současnost, podepsaný předsedou a tajemnicí Židovské obce v Praze, vrchním pražským a zemským rabínem, ředitelem Židovského muzea v Praze a členy jeho správní rady.

 

VIII. Objekt Jáchymova 3

Uskutečnily se následující činnosti:

-            Vyklizení skladů v suterénu  a jejich předání pronajímateli

-            Pořízení mobilních klimajednotek do fotoateliéru

 

IX.  Židovský hřbitov ve Fibichově ulici

Uskutečnily se následující činnosti:

-            Odstranění nápisů ze hřbitovní zdi a vstupního objektu

-            Spolupráce při návrhu a posouzení  úprav oplocení poškozeného vandaly

 

X. Synagoga v Brandýse nad Labem

Uskutečnily se následující činnosti:

-          Zpracování a projednání Studie opravy a rekonstrukce synagogy

-          Oprava střechy

 

XI. Synagoga Golčův Jeníkov

Uskutečnily se následující činnosti:

-          Revize a oprava okapů a svodů.

 

XII. Starý židovský hřbitov

Uskutečnily se následující činnosti:

-          Kácení a ošetření stromů

 

b) Údržba

Uskutečnily se následující činnosti:

-          Zajištění provozních podmínek pro řádný chod objektů, které ŽMP muzeum užívá ke své činnosti včetně nezbytného servisu technologických zařízení (trafostanice, výtahy, strojovny vzduchotechniky, strojovny chladu, měření a regulace, zvlhčovače a odvlhčovače, plynové kotelny, tlakové nádoby, plošiny pro imobilní návštěvníky, zařízení relaxačního centra).

-          Podle potřeby se prováděly zednické, klempířské, instalatérské a zámečnické opravy, nátěry a malování.

-          Prováděla se  pravidelná údržba elektroinstalace, čištění a revize okapů a vpustí.

-          Správa budov zajišťovala  objednání a dohled nad prováděním úklidových prací.

-          Správa budov dále zajišťovala a kontrolovala dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících z předpisů o požární ochraně a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

c) Odborný dohled nad rekonstrukcemi a restaurátorskými pracemi (V. Hamáčková)

-          Starý židovský hřbitov v Praze – restaurování 58 náhrobků, záchranné a zajišťovací práce 25 náhrobků

-          hřbitov ve Fibichově ulici ­– restaurování 36 náhrobků, záchranné a zajišťovací práce 25 náhrobků

 

d) Integrovaný zabezpečovací systém (H. Pojarová)

Uskutečnily se následující činnosti:

-          Instalace EZS (elektrický zabezpečovací systém), EPS (elektrický požární systém), CCTV (kamery) a EKV (elektronická kontrola vstupu) ve Smíchovské synagoze

-          Instalace radiového připojení Smíchovské synagogy na velín ostrahy v administrativní budově muzea a následné připojení na pult centrální ochrany Policie ČR

-          Ostraha ŽMP převzala 24 hodinové střežení Smíchovské synagogy

-          Instalace tlačítka, kterým se pracovník ostrahy hlásí každou hodinu  ve velíně v administrativní budově (oboustranná kontrola).

-          Zpracována aktualizovaná projektová dokumentace EZS v Klausové synagoze a v Obřadní síni

-          Úprava softwaru ústředny SCHRACK v administrativní budově

-          Výměna PC pro software  ALVIS (EZS a EPS) a Granta (prostupy), aby  bylo   umožněno  vzájemné  zálohování dat

-          Zdokonalení softwaru v jednotlivých ústřednách

-          Instalace EPS čidla v suterénu Obřadní síně (WC) s radiovým přenosem

-          Rozšíření CCTV

-          Revize EZS a EPS

-          Účast na kolokviu Bezpečné muzeum, Brno (H. Pojarová)

 

15. Významné návštěvy

 

Únor

-          Skupina 20 členů Společnosti pro dějiny Židů Československé republice v USA vedená rabínem Normanem Patzem  za účasti Orlikovy neteře paní Anity Bollag s manželem

 

Březen

-          Zvi Lidar – ředitel  divize komunikace a vnějších vztahů, Keren Kayemeth  Leisrael

 

Duben

-          Ambasador Yoav Biran,  Generální ředitel, Ministerstvo zahraničních věcí, Izrael

 

 Červen

-          Gloria Raquel Bender, ředitelka kulturního odboru Ministerstva zahraničních věcí, Argentina

-     Silvan Šalom, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, Izrael

 

Červenec

-          Luzius Wildhaber, prezident Evropského soudu pro lidská práva

-          Néstor Kirchner, prezident  Argentiny

-          Rabbi Joseph Kanofsky, Director, Ronald S. Lauder Foundation in Poland se skupinou 40 studentů

 
Říjen

-          Její Excelence paní Silvie Cartwright, generální guvernérka Nového Zélandu a pan Petr Cartwright

-          Skupina 70 amerických židovských činitelů, zástupců jednotlivých sekcí United Jewish Communities

     

Listopad

-          Anita Tarsi, ředitelka Bejt Terezín, Izrael

-          Mahon Kaye ze vzdělávacího centra Jad Vašem, Izrael

 

Prosinec

-          Michael G Hahn, Rada pro kulturní a tiskové záležitosti, velvyslanectví USA v Praze 

 

16. Sponzorské příspěvky

 

a) ze zahraničí

 

Nadace a instituce:

-          The Ronald S. Lauder Foundation (USA)

-          The American Friends of the Czech Republic (USA)

-          Anne Frank House (Nizozemsko)

-          Center for Jewish Culture and kreativity (USA)

-          Diakonie Geref Kerk (Nizozemsko)

-          European Association for Jewish Culture (GB)

-          The Rosalinde and Arthur Gilbert Foundation, USA

-          The Task Force (USA)

-          World Monuments Fund (USA)

-          The World ORT (GB)

 

 

Jednotlivci:

-          F. Brigit (GB)

-          F. Deutch (USA)

-          H. Friedman (USA)

-          I. Friedová-Rafaeli a P.A. Rafaeli (USA)

-          L. Gersham  (USA)

-          L. Gurevich  (USA)

-          Mr. Mc Keever (USA)

-          N. Patz (USA)

-          M. Potocky (USA)

-          J a B. Ruskin (USA)

-          F. a M. Sanders (USA)

-          C. Surour (USA)

-          A. Wollman (GB)

 

 

b) z České republiky

 

Nadace a instituce:

-          Česká spořitelna

-          Českoněmecký fond budoucnosti

-          Ministerstvo kultury

-          Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

-          Nadace Židovského muzea v Praze

-          Nadační fond obětem holocaustu

 

Jednotlivci:

-          L. Ciencala

-          M. Kubeša

 

17. Poskytnuté dary

 

ŽMP poskytlo finanční dary na humanitární účely, péči o židovské kulturní dědictví a další činnost související s židovskou tematikou a boj proti rasismu a antisemitismu následujícím subjektům:

-          Česká unie židovské mládeže

-          Český svaz bojovníků za svobodu

-          Člověk v tísni, společnost při ČT o.p.s.

-          Federace židovských obcí v ČR

-          Fórum proti antisemitismu při Židovské obci v Praze

-          Institut Terezínské iniciativy

-          K2 s.r.o.

-          Mezinárodní křesťanské velvyslanectví, Jeruzalém

-          Nadace MAMMA, Praha

-          Občanské sdružení Tolerance a občanská společnost

-          Tělovýchovná jednota ZORA Praha zrakově postižených sportovců

-          Trombenik – klezmerová kapela

-          Židovská obec v Praze

 

18. Ocenění

-          Hlavní cena v soutěži českých a moravských muzeí Gloria Musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2003 za knihu Textil z českých a moravských synagog ve sbírkách Židovského muzea v Praze.

-          Titul Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii Odborná a vědecká literatura za titul Textil z českých a moravských synagog ve sbírkách Židovského muzea v Praze

 

 

V Praze  8. dubna 2005                                                   Leo Pavlát, ředitel

 

Příloha: Informace o hospodaření ŽMP

PLNĚNÍ ROZPOČTU ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE V ROCE 2004 (v tis. Kč)

a) příjmy

b) výdaje

 

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Židovské muzeum v Praze mělo v roce 2004 v průměru 134 zaměstnanců.K 31. 12. 2004 byl stav zaměstnanců ve fyzických osobách 151 (včetně šesti pracovnic na mateřské dovolené).

Vedení muzea
2
Odborní muzejní pracovníci
49
Ekonomičtí a provozní pracovníci
25
Ostraha objektů a kustodi
60
Ostatní podpůrné činnosti
15

 

OPRAVY A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ (v tis. Kč)

OBJEKT       1995-2003;  2004
CELKEM
Španělská synagóga       33 575;  133
33 708
Administrativní budova Jáchymova       3 215;  0
3 215
Maiselova synagóga       16 673;  3
16 676
Pinkasova synagóga       10 255;  670
10 925
Obřadní síň       1 688;  41
1 729
Klausová synagóga       5 770;  19
5 789
Depozitář textilu       2 665;  3
2 668
Nové administrativní budovy       93 503;  273
93 776
Vzdělávací a kulturní centrum       354;  0
354
Smíchovská synagoga       16 109;   56 123
72 232
Synagoga Brandýs       830;   25
855
Židovský hřbitov Fibichova, Praha 3       9 406;  398
9 804
Starý židovský hřbitov       6 158;   399
6 557
CELKEM       200 201;  58 087
258 288

czopravy.gif (7682 bytes)

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze