Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

O muzeu

Výroční zpráva 2007

1. Úvodem
2. Základní údaje o ŽMP
3. Statistika návštěvnosti za rok 2007
5. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav
5. Spolupráce v České republice a v zahraničí
6. Odborná a výzkumná činnost
7. Vzdělávací činnost
8. Kulturní činnost
9. Publikační a prodejní činnost
10. Archiv a dokumentace
11. Sbírky
12. Knihovna
13. Počítačová síť
14. Technická a stavební činnost
15. Restituce
16. Významné návštěvy
17. Sponzorské příspěvky
18. Poskytnuté dary
19. Jednání správní a dozorčí rady ŽMP
Příloha: informace o hospodaření ŽMP

 

1. Úvodem

Židovské muzeum v Praze (ŽMP) navštívilo v roce 2007 o téměř 36 000 více osob než v roce 2006. Se svými více než 673 000 návštěvníky ŽMP v roce 2007 dosáhlo vůbec nejvyššího počtu hostů od svého osamotnění v říjnu 1994 a nadále zůstalo nejnavštěvovanějším muzeem v celé České republice.
Zvýšené návštěvnosti odpovídaly i vyšší příjmy. Celkové tržby ŽMP v roce 2007 jsou druhé nejvyšší v historii muzea.
Projekt „Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze“, který představoval jádro činnosti v roce 2006, se v roce 2007 dočkal významného ocenění. Český výbor ICOM (International Council of Museums – Mezinárodní rada muzeí) udělil ŽMP za tento projekt svou cenu. Ředitel muzea Leo Pavlát ji převzal 17. května 2007 při příležitosti vyhlášení výsledků V. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis.
ŽMP pokračovalo v roce 2007 ve své činnosti v souladu se střednědobým plánem aktivit. Všechny sbírkové předměty a knihy ve správě muzea se nalézají v nových či modernizovaných úložných prostorech, které z provozního i bezpečnostního hlediska splňují nejpřísnější standardy. Postupně pokračuje inventarizace jednotlivých fondů. Ke konci roku 2007 bylo v rámci všech dosud uskutečněných inventarizací fyzicky revidováno na 63 % sbírkového fondu ŽMP. Dále se prohloubila práce s fondem, jeho popis a digitalizace, jak to ve zprávě názorně dokládají údaje sbírkového oddělení, archivu a oddělení holocaustu.
Muzejní Galerie Roberta Guttmanna uspořádala pět nových výstav, z nichž každá představovala významný počin vysoce ceněný uměleckou kritikou a historiky.
První úplný rok činnosti ukončila pobočka Vzdělávacího a kulturního centra v Brně. Potvrdilo se, že její ustavení zásadně rozšířilo vzdělávací činnost s židovskou tematikou na oblast Moravy. Celkem ŽMP uspořádalo v celé České republice 466 kulturně výchovných akcí (oproti 409 v roce 2006), čímž se dostalo na druhé místo v celorepublikovém měřítku. Zvlášť úspěšně se rozvíjí vzdělávací projekt „Zmizelí sousedé“, k němuž se připojuje stále více škol a s jehož výsledky se mohou prostřednictvím putovních výstav seznámit i návštěvníci v zahraničí.
Rok 2007 byl pro ŽMP ve znamení zvýšené aktivity v oblasti vzdělávání, boje proti antisemitismu a xenofobii. Projevilo se to invenční plakátovou akcí v Praze, upozorňující na projevy antisemitismu a rasismu, stejně jako aktivním vystoupením proti neonacistické provokaci 10. listopadu 2007. Veřejné pozornosti se těšil i významný podíl ŽMP na odhalení pamětní desky Pavlu Tigridovi. Stejně jako v roce 2006 se ŽMP i v roce 2007 zúčastnilo celopražské akce Muzejní noc, v jejímž rámci zpřístupnilo zdarma některé expozice. ŽMP se rovněž jako v předchozích letech připojilo k akci Ledová Praha a zdarma otevřelo své expozice školákům.
Ke konci roku 2007 ŽMP vyklidilo a a.s. Matana předalo synagogu v Brandýse nad Labem, kterou dlouhá léta užívalo jako depozitář části knižního fondu.
V roce 2007 pokračoval projekt péče o židovské kulturní dědictví, na nějž muzeum poskytlo finanční prostředky Federaci židovských obcí v České republice. Výsledky potvrzují, že se tímto způsobem daří ve spolupráci s hodnověrným partnerem naplňovat úkoly vyplývající z hlavní činnosti ŽMP. Rozvíjejí se kulturní, vzdělávací, publikační a náboženské aktivity subjektů sdružených ve Federaci židovských obcí, podporuje se údržba a technické zhodnocení majetku židovských obcí, propaguje se činnost židovské pospolitosti v České republice i zahraničí.
Ke konci roku 2007 pracovalo v ŽMP 146 zaměstnanců v úplném či částečném hlavním pracovním poměru (celkem 134 plných úvazků). Během roku 2007 dále 204 pracovníků provedlo práce mimo hlavní pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, autorské smlouvy).


 

2. Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správě ŽMP

 • Administrativní budovy v ulici U Staré školy 1 a 3, Praha 1 – správa muzea, odborná pracoviště, depozitáře, referenční centrum, restaurace, Galerie Roberta Guttmanna (výstavní prostor pro pořádání krátkodobých výstav)
 • Maiselova synagoga – stálá expozice v hlavní lodi Dějiny Židů v Čechách a na Moravě I. Od počátku osídlení do emancipace. Celkem vystaveno 146 originálů a faksimilií
 • Španělská synagoga – v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II. Od emancipace do současnosti. Celkem vystaveno 535 originálů a faksimilií; zimní modlitebna – stálá expozice Stříbro českých synagog. Celkem vystaveno 193 předmětů
 • Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů, v prvním poschodí stálá expozice Příběh dětí. Dětské kresby z Terezína 1942–1944. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií.
 • Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky II. Běh života. Celkem vystaveno 474 originálů a faksimilií. V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP.
 • Obřadní síň – pokračování stálé expozice Židovské tradice a zvyky II. Běh života. Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií
 • Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let 20. století – depozitář obrazové sbírky; depozitář a pracoviště archivu muzea
 • Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1
 • Starý židovský hřbitov z 15. – 18. století.
 • Židovský hřbitov ze 17. – 19. století ve Fibichově ulici v Praze
 • Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století
 • Depozitář části knižního fondu v Praze 4

b) Co ŽMP nabízí

 • Prohlídku pěti stálých expozic v historických objektech, Starého židovského hřbitova z 15. – 18. století a židovského hřbitova v Praze na Žižkově ze 17. – 19. století
 • Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna
 • Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
 • Semináře s židovskou tematikou
 • Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP
 • Služby referenčního centra v administrativní budově vybaveného základní judaistickou literaturou a speciálním softwarem
 • Služby archivu – zajišťování badatelských služeb (poskytování archivních materiálů ke studijním účelům, odborné konzultace, rešerše, reprografické služby)
 • Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost
 • Služby počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a se speciálním softwarem
 • Prezenční video- a fonotéku ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
 • Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů
 • Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských Židů za druhé světové války
 • Historické obrazové materiály k reprodukci
 • Vlastní publikace, CD a propagační materiál včetně prodeje muzejních publikací on-line prostřednictvím internetových stránek muzea
 • Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím Rezervačního centra ŽMP
 • Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci
 • Prohlídku s individuálním audioprůvodcem na základě smlouvy s firmou Gallery service, s.r.o.

 

3. Statistika návštěvnosti za rok 2007

Celkem návštěvníků Dospělí Junioři
Leden 26 307 19 673 6 634
Únor 32 212 21 505 10 707
Březen 61 780 28 299 33 481
Duben 77 205 51 318 25 887
Květen 65 690 49 567 16 123
Červen 54 249 39 877 14 372
Červenec 67 507 48 476 19 031
Srpen 84 188 65 733 18 455
Září 58 748 41 851 16 897
Říjen 61 747 45 268 16 479
Listopad 43 032 31 766 11 266
Prosinec 41 027 31 371 9 656
CELKEM  673 692 474 704 198 988

 

4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav

a) Stálé expozice

ŽMP i v roce 2007 pokračovalo v prezentaci svých sbírek projektem Předmět měsíce, který návštěvníkům představuje předměty se vztahem k významným osobnostem, výročím, židovským svátkům a jejich rituálům, nebo odkazující na právě probíhající výstavy v Galerii Roberta Guttmanna.

b) Krátkodobé výstavy

I. Galerie Roberta Guttmanna:

 • Druhý život českých svitků Tóry. České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze. 26. 10. 2006 – 28. 1. 2007 (z cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP, kurátorka D. Veselská)
 • Příběh rodiny Kolbenů. 15.2. – 15.4. 2007 (z cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP, kurátor A. Pařík)
 • „Od té doby věřím na osud…“ Transporty protektorátních Židů na území Polska v letech 1941 – 1942. 3. 5. – 22. 7. 2007 (kurátorka J. Šplíchalová)
 • Naděje je na další stránce. 100 let knihovny Židovského muzea v Praze. 2. 8. – 21. 10. 2007 (kurátor M. Bušek)
 • Bedřich Feigl (1884–1965). Obrazy, kresby, grafika. 1. 11. 2007 – 20. 1. 2008 (z cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP, kurátor A. Pařík)

II. Vzdělávací a kulturní centrum Praha:

 1. Milena Hübschmannová, život a dílo aneb Můžeme se domluvit – výstava o doc. Mileně Hübschmannové, CSc., zakladatelce oboru romistika. 14. 12. 2006 – 23. 1. 2007
 2. Přežili peklo – portréty Izraelců pocházejících z Československa, kteří přežili holocaust, na snímcích Jany Nosekové-Žantovské. 25. 1. – 16. 3. 2007
 3. Mizrach & Šiviti papírořezy s tradičními židovskými motivy izraelské výtvarnice Ester Shilo. 20. 3. – 30. 4. 2007
 4. Aby se to již nikdy nestalo – olejomalby Tibora Spitze, židovského výtvarníka původem ze Slovenska, žijícího v USA. 15. 5. – 29. 6. 2007.
 5. O umění zůstat stát/The Art of Remaining Upright – barevné koláže a oleje americké výtvarnice Jany Zimmer. 10. 9. – 15. 10. 2007
 6. Illuminated synesthetic symphonies pastely a oleje amerického výtvarníka Nathana Moskowitze, 18. 10. – 20. 12. 2007


III. Vzdělávací a kulturní centrum Brno:

 1. Minulost a současnost Židovské čtvrti v Třebíči – výstava fotografií Jana Uhra. 1. – 30. 4. 2007
 2. Jak vnímají holocaust dnešní žáci 9. tříd? – výstava literárních a výtvarných projektů žáků ZŠ v Ořechově u Brna. 1. – 31. 5. 2007
 3. Židovská obec Brno – historie a současnost – výstava o historii a současnosti brněnské židovské obce. 1. – 30. 6. 2007
 4. Historie židovského sportu v Československé republice – výstava o počátcích židovského sportu, organizaci Maccabi, Ž.S.K. Hagibor Praha i skautském hnutí. 1. – 30. 9. 2007
 5. Vzpomínka na synagogu – výstava kreseb Heleny Pavlacké, na kterých zachytila již zbořenou brněnskou Novou synagogu. 1. – 31. 10. 2007
 6. Kresby Eyala Meshorera-Harima – výstava kreseb izraelského architekta a výtvarníka. 1. – 30. 11. 2007
 7. Pod židovským kloboukem – výstava výtvarných prací žáků ZŠ pro tělesně postižené z Brna na Kociánce. l. – 31. 12. 2007


IV. Ve spolupráci s dalšími institucemi

 1. Karel Fischer (1757–1844). Příběh klementinského knihovníka a hebrejského cenzora, 19. 4. 30. 9. 2007 (kurátoři I. Cermanová, ŽMP; J. Marek, NK ČR) – Národní knihovna ČR – Ředitelská chodba Klementina

c) Mimopražské expozice ŽMP

I. Česká republika

 1. Žatec, Regionální muzeum K. A. Polánka – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě včetně doplnění zápůjčky o liturgické předměty, 26. 11. 2006 – 28. 1. 2007 (kurátor A. Pařík)
 2. Jihlava, Krajský úřad – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu,10. 1. – 26. 1. 2007
 3. Tábor, Husitské muzeum – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 25. 1. – 28. 2. 2007
 4. Kutná Hora, Gymnázium Jiřího Ortena – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, 26. 1. – 23. 2. 2007
 5. Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě včetně doplnění zápůjčky o liturgické předměty, 4. 2. – 16. 4. 2007
 6. Brno, Knihovna Jiřího Mahena – putovní výstava Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, 1. 2. – 4. 3. 2007
 7. Divišov, synagoga – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 12. 2. – 16. 3. 2007
 8. Valašské Meziříčí, Muzeum – putovní výstava Pocta dětským obětem holocaustu, 1.3. – 22. 3. 2007
 9. Uherské Hradiště, základní škola – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí,  5.3. – 30.3.2007
 10. Brno, SOŠ Michnova – putovní výstava Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, 5. 3. – 8. 3. 2007
 11. Uničov, Gymnázium – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 19. 3. – 15. 4. 2007
 12. Ořechov u Brna, Základní škola – putovní výstavy Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín a Pocta dětským obětem holocaustu, 3. 4. – 20. 4. 2007
 13. Bučovice, Gymnázium – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí,  12. 4. – 27. 4. 2007
 14. Praha, Gymnázium Botičská – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 16. 4. – 30. 4. 2007
 15. Valašské Meziříčí, Středisko volného času Domeček – putovní výstava Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, 23. 4. – 18. 5. 2007
 16. Liberec, Židovská obec, synagoga – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 30. 4. – 8. 6. 2007
 17. Dobrá, okr. Frýdek-Místek, základní škola – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 1. 5. – 30. 5. 2007
 18. Znojmo, Znojemská Beseda – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, 3. 5. – 22. 5. 2007
 19. Pardubice, Gymnázium – putovní panelová výstava Anna Franková – odkaz pro současnost, květen 2007
 20. Brno, ZŠ Zemědělská – putovní výstava Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, 19. 5. – 3. 6. 2007
 21. Chotěboř, Městské muzeum – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 7. 6. – 1. 7. 2007
 22. Přeštice, Kulturní zařízení – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky, 13. 6. – 20. 8. 2007
 23. Příbram, Památník Vojna – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 3. 7. – 20. 7. 2007
 24. Dolní Kounice – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 13. 7. – 19. 8. 2007
 25. Dolní Kounice, synagoga – putovní výstava Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, 13. 7. – 26. 8. 2007
 26. Děčín, Židovská obec, synagoga – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 22. 8. – 12. 9. 2007
 27. Hořice, Městské muzeum a galerie – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 2. 9. – 30. 9. 2007
 28. Teplice, Gymnázium – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí,  13. 9. – 12. 10. 2007
 29. Sedlčany, Městské muzeum – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 18. 9. – 21. 10. 2007
 30. Strančice, Strančická kulturní společnost – panelové putovní výstavy ŽMP Příběh rodiny Kolbenů, 29. 9. – 14. 10. 2007 (kurátor A. Pařík)
 31. Kolín, synagoga – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, září – říjen 2007
 32. Kolín, synagoga – putovní panelová výstava Anna Franková – odkaz pro současnost, září – říjen 2007
 33. Nové Město na Moravě, Novoměstské kulturní zařízení – putovní výstava Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, 1. 10. – 31. 10. 2007
 34. Polnička, základní škola – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu , 8. 10. – 31. 10. 2007
 35. Žatec, Gymnázium – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, 15. 10. – 9. 11. 2007
 36. Krnov, základní škola – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 5. 11. – 13. 12. 2007
 37. Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě včetně doplnění zápůjčky o liturgické předměty, 6. 11. – 1. 12. 2007
 38. Praha, Parlament ČR – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 8. 11. 2007
 39. Strakonice, Gymnázium – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, listopad 2007
 40. Praha 10, TJ Bohemians – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 1. 12. – 2. 12. 2007
 41. Letohrad, Letohradské soukromé gymnázium – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí,  22. 11. – 7. 12. 2007
 42. Středokluky, ISS – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 13. 12. – 12. 1. 2008
 43. Plzeň, SPŠ – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, prosinec 2007
 44. VKC Brno – trvalá zápůjčka putovní výstavy Pocta dětským obětem holocaustu

II. Zahraničí

 1. Chicago High Schools (Shephard Middle School, Deerfield High School,
  Oakton Community College and Highland Park High School), USA – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, leden – prosinec 2007
 2. Washington, D.C., Czech Embassy – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 15. 1. – 20. 2. 2007
 3. Central European Cultural Institute, Budapešť, Maďarsko – putovní panelová výstava o osobnosti dr. Josefa Poláka Muž, který si nedal pokoj, 24. 1. – 31. 3. 2007
 4. Allen County/Fort Wayne Historical Museum, Ft. Wayne, IN, USA – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 29. 1. – 12. 3. 2007
 5. Widener University, Chester, PA, USA – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, leden 2007
 6. Trento, Itálie – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, leden – únor 2007
 7. Temple Shomer Emunim, Sylvania, OH, USA – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, březen 2007
 8. Clark University, Worcester, MA, USA – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, březen – duben 2007
 9. Dan Tannenbaum, Pensylvania Albright College, Reading PA, USA – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 7. 4. – květen 2007
 10. Ferrara, Itálie – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, duben – květen 2007
 11. Memorial Scroll Centre, Westminster Synagogue, Londýn, UK – repríza výstavy Druhý život českých svitků Tóry (zúžená verze), duben 2007 – duben 2008
 12. Harriet Sepinwall, College of Saint Elizabeth, Morristown, New Jersey, USA – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 15. 10. – 15. 11. 2007
 13. Washington State University, Pullman, WA , USA – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, říjen – listopad 2007
 14. Prievidza, Gymnázium – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 13. 9. – 20. 9. 2007
 15. Partizánske, Gymnázium – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 24. 9. – 15. 10. 2007
 16. Turčianske Teplice, Pededagogická a sociálna academia – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 20. 10. ¬– 10. 11. 2007
 17. Bytča, Gymnázium – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 12. 11. – 25. 11. 2007
 18. Slovenská Ľupča-Príboj, Obchodní akademie – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 26. 11. – 16. 12. 2007
 19. Podbrezová, Gymnázium – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 17. 12. – 23. 12. 2007

d) Spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných jinými institucemi (zápůjčky a konzultace)

I. Česká republika

 1. Národní muzeum v Praze – zápůjčka předmětů a spolupráce při přípravě výstavy Poklady Boskovicka (6. 4. – 17. 6. 2007)
 2. Vlastivědné muzeum ve Slaném – zápůjčka textilií z pomocného fondu (13. 2. – 7. 5. 2007)
 3. České muzeum výtvarných umění – zápůjčka děl Bedřicha Feigla, Maxe Horba, Otakara Kubína a Willy Nowaka pro výstavu Výročí Osmy (6. 4. – 7. 6. 2007)
 4. Galerie výtvarných umění v Chebu – zápůjčka děl Willy Nowaka pro výstavu Willy Nowak (1886–1977). Výběr z malířského díla (7. 6. – 28. 8. 2007)
 5. Muzeum Jindřichohradecka – zápůjčka děl Roberta Piesena pro výstavu Robert Piesen Obrazy, kresby (2. 8. – 28. 10. 2007)
 6. Galerie umění Karlovy Vary – zápůjčka děl Emy Löwenstamm a Jiřího Jilovského pro výstavu Druhý pohled (6. 10. – 18. 11. 2007)
 7. Muzeum hlavního města Prahy – zápůjčka děl Jana Minaříka a Vojtěcha Bartoňka pro výstavu Zapomenuté obrazy (17. 10. 2007 – 27. 1. 2008)

II. Zahraničí

 1. La Pedrera – Fundació Caixa Catalunya, Barcelona, Španělsko – zápůjčka knih a kreseb dospělých z Terezína na výstavu Death Fugue – The Third Reich and Music (15. 2. – 10. 6. 2007)
 2. Haus der Bayerischen Geschichte a město Zwiesel, Německo – zápůjčka stříbrných rituálních předmětů pro výstavu Bavorsko – Čechy. 1500 let sousedství (25. 5. – 14. 10. 2007)
 3. United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA – zápůjčka 15 originálů dětských kreseb z Terezína pro dočasnou instalaci v rámci stálé expozice muzea

 

5. Spolupráce v České republice a v zahraničí

ŽMP spolupracovalo se 116 místními a 76 zahraničními politickými, administrativními, kulturními, akademickými a vzdělávacími institucemi.

I. Česká republika

 • Archiv hlavního města Prahy
 • Archiv města Brna
 • Archiv města Ústí nad Labem
 • Archiv Národní knihovny
 • Arte-fakt – sdružení na ochranu památek
 • Asociace muzeí a galerií České republiky
 • Bejt Praha
 • Česká televize
 • Česká unie židovské mládeže
 • České muzeum výtvarných umění, Praha
 • Český rozhlas
 • Federace židovských obcí v České republice, Praha
 • Festival Respekt
 • Galerie hlavního města Prahy
 • Galerie umění Karlovy Vary
 • Galerie výtvarného umění v Chebu
 • Historický ústav AV ČR
 • ICOM, CEICOM
 • Institut dětí a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
 • Institut Terezínské iniciativy, Praha
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
 • Jihomoravské muzeum ve Znojmě
 • Knihovna Národního muzea v Praze
 • KVIZ Třebíč
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
 • Matana a.s., Praha
 • Město Dobruška – Muzeum
 • Město Třebíč
 • Městská knihovna v Praze
 • Městské kulturní středisko Holešov
 • Městské muzeum v Polné
 • Městské muzeum v Žamberku
 • Ministerstvo kultury České republiky
 • Moravské zemské muzeum v Brně, Etnografický ústav
 • Moravský zemský archiv, Brno
 • Muzeum Boskovicka
 • Muzeum Českého lesa v Tachově
 • Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic
 • Muzeum hlavního města Prahy
 • Muzeum J. A .Komenského v Uherském Brodě
 • Muzeum Jindřichohradecka
 • Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
 • Nadace Respekt a tolerance, Mohelnice
 • Nadační fond obětem holocaustu, Praha
 • Národní archiv, Praha
 • Národní galerie v Praze
 • Národní knihovna České republiky
 • Národní muzeum v Praze
 • Národní památkový ústav, ú. o. p. v Liberci, Státní zámek Sychrov
 • Národní památkový ústav, ú. o. p. v hl. městě Praze
 • Národní památkový ústav, Ústřední pracoviště, Praha
 • Občanské sdružení Tolerance a občanská společnost
 • Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
 • Památník Benešov, o.p.s.
 • Památník Hartmanice, o.s.
 • Památník národního písemnictví ČR
 • Památník Terezín
 • Pedagogické muzeum J.A.Komenského v Praze
 • Polabské muzeum v Poděbradech
 • Polský institut v Praze
 • Post Bellum o.s.
 • Puncovní úřad Praha
 • Regionální muzeum v Mikulově
 • Severočeské muzeum v Liberci
 • Slezská univerzita Opava, Katedra muzeologie
 • Slovácké muzeum Uherské Hradiště
 • Správa Pražského hradu
 • Státní oblastní archiv v Litoměřicích
 • Státní oblastní archiv v Praze
 • Státní okresní archiv Cheb
 • Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
 • Státní okresní archiv Klatovy
 • Státní okresní archiv Liberec
 • Státní okresní archiv Přerov
 • Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
 • Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, obor restaurování kovů
 • Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
 • Svaz bojovníků za svobodu
 • TIMUC – Terezín International Music Centre, o.p.s.
 • Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy
 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivního studia
 • Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta
 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin
 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie
 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Kabinet judaistiky FF
 • Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování v Litomyšli
 • Univerzita Pardubice, Katedra historických věd
 • Ústav dějin umění AV ČR
 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Centrum orální historie
 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války
 • Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
 • Velvyslanectví USA v České republice
 • Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
 • Vlastivědné muzeum Jesenicka
 • Vlastivědné muzeum ve Slaném
 • Vojenský historický ústav AČR
 • Východočeské muzeum v Pardubicích
 • Vysoká škola chemicko technologická Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek
 • Vysoká škola chemicko technologická Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
 • Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
 • Vyšší odborná škola informačních služeb, obor Služby muzeí a galerií
 • Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta
 • Západočeské muzeum Plzeň, pobočka Etnografický ústav
 • Zemský archiv v Opavě
 • Židovská obec Brno
 • Židovská obec Děčín
 • Židovská obec Karlovy Vary
 • Židovská obec Liberec
 • Židovská obec Olomouc
 • Židovská obec Ostrava
 • Židovská obec Plzeň
 • Židovská obec Praha
 • Židovská obec Teplice
 • Židovská obec Ústí nad Labem
 • Živá paměť o.p.s.

II. Zahraničí

 • American Friends of the Czech Republic, USA
 • Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Warszawa, Polsko
 • Association of European Jewish Museums
 • Beit Theresienstadt, Izrael
 • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, SRN
 • Bundesarchiv, pobočka Aachen, SRN
 • Bundesarchiv, pobočka Ludwigsburg, SRN
 • Bundesarchiv, pobočka, Koblenz, SRN
 • Bundesarchives, Berlin, SRN
 • Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem, Izrael
 • Central European Cultural Institute, Budapešť, Maďarsko
 • Central Saint Martins College of Art & Design, University of the Arts London, UK
 • Centrum Judaicum, Berlin, SRN
 • Cité de la musique – Musée de la musique, Paris, Francie
 • Commission for the recovery of the bibliographic heritage of the Jewish Community in Rome, Rome, Itálie
 • Czech Memorial Scrolls Trust, London, Velká Británie
 • Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin, SRN
 • Deutsche Bibliothek, Lipsko, SRN
 • Deutsche Dienstelle (WASt), Berlin, SRN
 • Deutsches Historisches Museum, Berlin, SRN
 • Dokumentační středisko holocaustu, Bratislava, SR
 • Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien, Rakousko
 • European Association for Jewish Culture, London, Velká Británie
 • Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, SRN
 • Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart,
  Historisches Institut - Abteilung Neuere Geschichte, Ludwigsburg, SRN
 • Freie Universität Berlin, Osteuropa-Institut
 • Fundació Caixa Catalunya, Barcelona, Španělsko
 • Gedenkstätte Grafeneck, SRN
 • Gedenkstätte Sonnenstein, Pirna, SRN
 • Hanadiv Charitable Foundation
 • Harvard Ukrainian Research Institute, Cambridge, USA
 • Haus der Bayerischen Geschichte, Zwiesel, Německo
 • Haus der Wannsee Konferenz, Berlin
 • Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, Université Sorbonne, Paris
 • Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg, SRN
 • Institut Pamieci Narodowej w Warszawie, w Lubline, Polsko
 • Jüdisches Museum Basel, Švýcarsko
 • Jüdisches Museum Berlin, SRN
 • Jüdisches Museum Franken, Fürth, Německo
 • Jüdisches Museum München, Německo
 • Jüdisches Museum Wien, Rakousko
 • Kingswood College, Grahamstown, Jihoafrická republika
 • KZ Gedenkstätte Neuengamme, SRN
 • Landesarchiv Baden-Württenberg, Stuttgart, SRN
 • Landesarchiv Berlin, SRN
 • Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz, Koblenz, SRN
 • Landesmedienzentrum, Stuttgart, SRN
 • Library of Congress, Washingtin DC, USA
 • Memorial Scroll Trust, Londýn, UK
 • Museum für Angewandte Kunst, Wien, Rakousko
 • Museum Historii Zydów Polskich, Warszawa, Polsko
 • Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Rakousko
 • Panstwowe Muzeum na Majdanku, Lublin, Polsko
 • Skirball Cultural Center Los Angeles, USA
 • Slovenské národní muzeum – Muzeum židovské kultury, Slovensko
 • Staatsarchiv Ludwigsburg, SRN
 • Staatsarchiv, Hamburg, SRN
 • Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlin, SRN
 • Stiftung Topographie des Terrors, Berlin, SRN
 • The American Joint Distribution Committee, USA
 • The Eretz Izrael Museum Tel Aviv, Izrael
 • The Hebrew University of Jerusalem, Izrael
 • The Izrael Museum, Jerusalem, Izrael
 • The Jewish Museum London, Velká Británie
 • The Jewish Museum New York, USA
 • The Metropolitan Museum of Art, New York, USA
 • The Museum of Jewish Heritage, New York, USA
 • The Rafto Human Right House, Norsko
 • The Rothschild Foundation Europe
 • The Simon Wiesenthal Center – Museum of Tolerance, Los Angeles, USA
 • United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
 • University of New Mexico – UNM Art Museum, Albuquerque, USA
 • Yad Vashem, Izrael
 • Zentral Stelle der Landesjustitzverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischen Verbrechen, Ludwigsburg, SRN
 • Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin, SRN
 • Zydowski Instytut Historiczny, Warszawa, Polsko


 

6. Odborná a výzkumná činnost

a) Příprava nových expozic

 • Vyhledání materiálů a skenování vybraných dokumentů pro katalog výstavy Naděje je na další stránce. 100 let knihovny Židovského muzea v Praze (V. Hamáčková, M. Kurečková)
 • Vyhledání materiálů a skenování vybraných dokumentů pro výstavu Příběh rodiny Kolbenů (V. Hamáčková, M. Kurečková)
 • Úpravy stálé expozice v Maiselově synagoze v souvislosti s otevřením únikového východu, instalace nových vitrín (E. Kosáková, D. Veselská, J. Kuntoš)
 • Koncepce prezentačního projektu ŽMP Předmět měsíce na rok 2008 v souvislosti s 60. výročím založení Státu Izrael. (E. Kosáková)
 • Přípravné práce k výstavě Od té doby věřím na osud… 2. díl – Transporty protektorátních Židů do Polska v roce 1941–1942 (kurátorka J. Šplíchalová)
 • Přípravné práce k výstavě ke 400. výročí úmrtí R. Löwa (Maharala) v roce 2009 – vypracování koncepce, jednání s vypůjčovateli a autory katalogových příspěvků (A. Putík); konzultace (A. Putík, D. Polakovič, A. Pařík, E. Kosáková)
 • Zpracování hebrejských nápisů na sbírkových předmětech pro připravovanou vitrínu o ženských spolcích v Klausové synagoze a pro předmět měsíce (I. Cermanová)
 • Příprava vitríny o ženských spolcích v Klausové synagoze (A. Putík, E. Kosáková, D. Veselská)

b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce a badatele

 1. Naskenování pamětní listiny smíchovské synagogy pro výstavu Muzea hl. města Prahy Smíchov – město za Újezdskou branou (V. Hamáčková)
 2. Průběžná spolupráce s domácími i zahraničními historiky a badateli – příprava rešerší, materiálů pro projekty, přednášky a knihy, výběr archivních materiálů, fotografií a vzpomínek, poskytování konzultací (J. Šplíchalová, A. Franková, K. Svobodová, P. Kořínková, J. Šmejkalová, V. Hamáčková, M. Hanková, L. Petrusová, I. Cermanová, J. Fiedler, D. Polakovič, A. Putík, M. Jelínek, M. Veselská)
 3. Spolupráce na projektu Digital Terezín Resource Centre – ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, Památníkem Terezín, Beit Theresienstadt aj. (P. Kořínková, K. Svobodová)
 4. Spolupráce v rámci Společenství paměti národa (vypracování výzvy institucím) – ve spolupráci s Rádiem Česko projekt Post Bellum (P. Kořínková)

c) Výzkumná činnost

I. Oddělení židovských dějin a judaistiky

Zkoumaná témata:

 1. Judaika v archivech ČR – Národní archiv v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Archiv Národní knihovny ČR, Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc (I. Cermanová, J. Fiedler, D. Polakovič, A. Putík)
 2. Epigrafika – odborné zpracování nápisů na náhrobcích a v synagogách (D. Polakovič)
 3. Epigrafika – odborné zpracování donačních nápisů na předmětech textilní sbírky a sbírky kovů ŽMP (I. Cermanová)
 4. Politické, sociální a hospodářské dějiny pražských Židů 1648–1745 (A. Putík)
 5. Sociální a intelektuální dějiny pražských Židů 1750 – 1850 (I. Cermanová)
 6. Židovské osvícenství v Čechách (I. Cermanová)
 7. Šabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík)
 8. Genealogie vybraných pražských židovských rodin, sestavovování rodokmenů, vkládání výsledků do genealogického programu (A. Putík)
 9. Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy a topografie židovských sídel (J. Fiedler)
 10. Židovská historiografie v českých zemích (I. Cermanová)
 11. Cenzura hebrejských knih a hebrejský knihtisk v českých zemích (I. Cermanová)
 12. Bibliografie a referenční pomůcky k dějinám Židů v českých zemích – doplňování souborné bibliografické databáze od nejstarších dob do roku 1918 (D. Polakovič)
 13. Fragmenty středověkých hebrejských rukopisů ve sbírkách archivů, knihoven a muzeí v České republice (D. Polakovič)
 14. Novověké hebrejské rukopisy v Národní knihovně ČR (I. Cermanová)

Výsledky studia odborné literatury a pramenů ke zkoumaným tématům byly publikovány v odborném tisku a využity pro potřeby konzultací, rešerší a přednášek.

II. Archiv

Zkoumaná témata:

 1. Judaika v archivech ČR – Národní archiv, Literární archiv Památníku národního písemnictví, Archiv Univerzity Karlovy, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Most, Státní okresní archiv Liberec (V. Hamáčková, M. Hanková, M. Kurečková)
 2. Epigrafika – odborné zpracování nápisů na židovských náhrobcích a v synagogách (V. Hamáčková, L. Petrusová)
 3. Pokračování ve výzkumu archivních materiálů k dějinám Židů v okupovaném pohraničí se zaměřením na písemnosti úřadu Stillhaltekomissar für Organisationen, uloženém ve Státním oblastním archivu Litoměřice, pobočka Most (V. Hamáčková, ve spolupráci s PhDr. M. Lhotovou ze Severočeského muzea v Liberci) a v Národním archivu (V. Hamáčková)
 4. Židovská komunita v českých zemích po roce 1945 (M. Hanková)


Výsledky studia odborné literatury a archivních pramenů se pomítají do publikovaných studií, jsou využívány při pořádání fondů archivu ŽMP a pro konzultace a rešerše poskytované badatelům.

III. Sbírkové oddělení

Zkoumaná témata:

 1. Odborné zpracování a vyhodnocení úplného souboru povijanů na Tóru z Čech a Moravy jako výlučného a dosud nezveřejněného pramene pro bádání v oblasti společenských věd a zhodnocení jeho přínosu k rozvoji znalostí kulturní rozmanitosti společnosti. Projekt finančně podpořen v letech 2007 – 2009 Ministerstvem kultury ČR v programu výzkumu a vývoje. (D. Veselská)

 2. Židovští umělci, mecenáši a sběratelé v českém výtvarném umění 1867–1939 (průběžná práce související s rekatalogizací sbírky vizuálního umění). (M. Hájková)

 3. Historická fotografie ze sbírek ŽMP (1850–1939/1945) – odborné zpracování fondu – katalogizace a zhodnocení sbírky po provedení nezbytného archivního výzkumu. (M. Hájková).

 4. Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě – sběr relevantních informací vyplývajících z průběžného odborného zpracování fondu sbírky rukopisů a starých tisků, případně předmětů mimo sbírky ŽMP. (O. Sixtová)

 5. Geniza jako pramen k dějinám židovských obcí v Čechách a na Moravě – sběr relevantních informací vyplývajících z průběžného odborného zpracování fondu sbírky rukopisů a starých tisků, případně předmětů mimo sbírky ŽMP. (O. Sixtová)

 6. Katalogizace vzácných bohemikálních hebrejských tisků z fondu knihovny ŽMP (Cataloguing of Rare Hebrew Books printed in the Czech Lands and kept in the JMP Library Collection). Grantový projekt Hanadiv Charitable Foundation. (O. Sixtová)

 7. Určování autorství stříbrných sbírkových předmětů (v návaznosti na přípravu výstav a katalogu stříbra) – odborné zpracování fondu, katalogizace / rekatalogizace předmětů ve sbírce. (J. Kuntoš)

 8. Historie Židovského muzea v letech 1906 – 2006 (podklady pro publikaci ke 100. výročí založení ŽMP, archivní rešerše, rozhovory s pamětníky V. Sadkem, O. Pujmanovou a dalšími). (M. Veselská)

 9. Biografie Hany Volavkové (v souvislosti s přípravou výstavy na rok 2010). (M. Veselská)

IV. Oddělení holocaustu

Zkoumaná témata:

 1. Studium protektorátní dětské literární tvorby a dalších témat dle aktuální potřeby. (K. Svobodová)

 2. Studium vzpomínek pamětníků holocaustu v rámci rozšiřování klíčových hesel a dle potřeb badatelů, médií apod. (P. Kořínková)

 3. Dějiny holocaustu českých a moravských Židů. Studium odborné literatury a archivních pramenů pro potřeby konzultací, rešerší, přednášek a publikační činnosti. (A. Franková, J. Šplíchalová, K. Svobodová)

 4.  
 5. Studium archivních dokumentů, fotografií a literatury vztahující se k transportům protektorátních Židů do ghett, pracovních, koncentračních táborů a vyhlazovacích středisek v Pobaltí, Bělorusku a východním Polsku v letech 1941 – 1942. (J. Šplíchalová)

V. Knihovna

Zkoumaná témata:


 • Provenience knihovního fondu Židovského muzea v Praze. Doplňování biografických a místopisných údajů do databáze. Doplňování bibliografických údajů ke knihám, na něž byl vznesen restituční nárok. Aktualizace zadaných údajů v databázi v souvislosti se změnami vzniklými retrokatalogizací. Kontrola údajů a příprava převedení databáze do systému Aleph.
 

7. Vzdělávací činnost

a) Vzdělávací a kulturní centrum (VKC)

I. Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů), přednášková činnost

 • VKC pokračovalo v pořádání tematických přednášek spojených s prohlídkou stálých expozic muzea, ukázkou specifických předmětů nebo historických dokladů vztahujících se k židovské minulosti, případně kombinovaných s promítáním filmů. Program určený žákům a studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol zahrnuje přednášky na tato témata:

  - Židovské náboženství, kultura, tradice a umění

  - Židovský rok

  - Nejstarší dějiny Židů do roku 135 o. l. (Velké biblické postavy)

  - Dějiny Židů v Čechách a na Moravě

  - Perzekuce českých Židů

  - Významné židovské osobnosti v oblasti umění a vědy v kontextu české kultury

  - Současný Izrael

  - Dějiny antisemitismu, perzekuce, šoa, rasismus a xenofobie

  - O zachráncích a zachráněných – vyprávění pamětníků

 • Kromě přednášek VKC rozvíjelo programy Dílny na téma židovské svátky, životní cyklus a tradice a interaktivní programy s tématikou holocaustu a rasové perzekuce Židů.
 • V Praze se programů zúčastnilo 8630, mimo Prahu 644 osob. Výtvarně-dramatického projektu Dílna, zaměřeného na interaktivní pojetí tradičních přednášek, se zúčastnilo 2190 žáků základních škol, středních škol a víceletých gymnázií.

II. Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté)

  Programů se zúčastnilo 760 osob z  Německa, USA, Anglie, Rakouska a Francie.


III. Kursy pro průvodce

  Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo 77 osob.


IV. Semináře


 1. Ve spolupráci s Památníkem Terezín se v březnu 2007 uskutečnily dva třídenní semináře pro 78 učitelů na téma Jak učit o holocaustu.

 2. Ve dnech 8. – 9. 6. 2007 proběhl v Chotěboři dvoudenní seminář pro učitele Židé, dějiny a kultura za účasti 35 učitelů.

 3. V spolupráci s ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) proběhl ve dnech 10. – 11. 9. 2007 dvoudenní seminář Židé, dějiny a kultura za účasti 27 zájemců.

 4. Za účasti 29 učitelů proběhl ve dnech 21. – 23. 10. a 18. – 20.11.2007 cyklus přednášek z cyklu vzdělávacích seminářů pro učitele na téma Židé, dějiny a kultura.

 5. V rámci mezinárodního semináře Holocaust ve vzdělávání, pořádaného 22. – 25. 11. 2007 Památníkem Terezín, prezentovalo VKC putovní výstavu a projekt Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí.

V. Projekty


 • I v roce 2007 pokračoval projekt Zmizelí sousedé určený žákům základních a středních škol, který spočívá v získání svědectví účastníků holocaustu nebo svědků těchto událostí. Na tomto projektu VKC ŽMP spolupracuje od konce roku 2004 s partnerem projektu – občanským sdružením Zapomenutí. Dne 14. 6. 2005 byla pod záštitou Výboru pro vzdělávání, kulturu a lidská práva Senátu Parlamentu České republiky vyhlášena druhá fáze projektu nazvaná Pocta dětským obětem holocaustu. Od první se liší jednak metodicky (žáci a studenti sice své příspěvky zpracovávají na základě konzultací s VKC, výstupy jsou však jejich autorské práce), jednak obsahově (zdůrazňuje osudy židovských dětí za 2. světové války). VKC poskytuje tomuto projektu zejména odbornou supervizi a ve spolupráci s o. s. Zapomenutí projekt koordinuje, propaguje a zpracovává jeho výsledky jako celek. V roce 2007 putovaly dvě závěsné anglické verze výstav po univerzitách, muzeích a židovských obcích v USA,  Itálii a také na základě dlouhodobé spolupráce s Nadací Milana Šimečky po Slovensku. Další malé verze o 20 panelech v češtině a v angličtině slouží jako doprovodný pracovní materiál k výstavě i k případnému proškolení mladých průvodců výstavy. Výstava zahrnuje výběr prací škol vzniklých v rámci projektu Zmizelí sousedé (11 panelů zpracovaných ve VKC na základě materiálů dodaných školami a jeden úvodní panel) i jeho druhé fáze Pocta dětským obětem holocaustu (8 panelů, jejichž grafický návrh i doprovodné texty zpracovávali již sami účastníci). Studenti a žáci opět prezentovali vlastní projekt zejména v rámci mezinárodního semináře Jak učit o holocaustu v Památníku Terezín. VKC k výstavám navrhlo a vytisklo skládačku, která usnadňuje pochopení celého projektu, jehož je výstava součástí.

 • Putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí putovala po celý rok po českých školách. Byla zprovozněna webová stránka k výstavě www.neztratitviru.net, která je průběžně aktualizována a na níž jsou umísťovány archivní dokumenty vztahující se k perzekuci českých a moravských Židů, metodické náměty pro učitele a další informace.

 • Pokračoval projekt putovní výstavy Anna Franková – odkaz pro současnost. Výstavy společně pořádané Anne Frank House v Amsterdamu a ŽMP se konaly na dvou místech České republiky.

 • Pokračoval projekt Dílna, zahájený v roce 2000, jenž zahrnuje interaktivní programy pro děti a mládež. Tento projekt seznamuje s židovskými svátky, tradicemi a zvyky či biblickými příběhy, židovskými dějinami (s důrazem na období holocaustu) a kulturou. Žákům a studentům všech typů škol nabízí projekt Dílna tato témata:


  • Badatel

  • Hebrejská abeceda

  • Pesach – odchod z Egypta

  • Šabat

  • Chanuka - svátek světel

  • Purim – příběh královny Ester

  • Simchat Tóra – radost z Tóry

  • Noemova archa – pomozte zachránit zvířátka před potopou

  • Židovská svatba

  • Umění v mezních situacích

  • Arje, tvůj průvodce Židovským Městem

  • Holocaust v dokumentech

  • Reflexe – viníci, zachránci a ti druzí

  • Hanin kufřík

  • Golem

 • Badatel je interaktivní alternativou přednášky Židovský rok. Studenti pracují v malých skupinách, přičemž každá z nich samostatně studuje jedno z témat židovského života (Šabat, Pesach, židovská kuchyně a domácnost, běh života /narození, obřízka/, svatba). Při práci se užívají texty, obrázky, fotografie či rituální předměty. Na konci dílny každá badatelská skupina prezentuje výsledky své práce ostatním skupinám.

 • Dílna Hebrejská abeceda je zaměřena na vznik a vývoj hebrejské abecedy, význam Tóry, její vzhled, ozdoby a základní pravidla psaní hebrejských písmen.

 • V rámci dílny Pesach – odchod z Egypta se studenti seznámí s biblickým příběhem exodu a s tradicí oslavy svátku Pesach. Nejprve si poslechnou vyprávění o osvobození Židů a ve strukturovaném dramatu dostanou možnost vyzkoušet si rozhodování mezi určitou jistotou v otroctví a nejistotou křehké svobody. Příběhy domýšlejí a dotvářejí. Rovněž probírají obsah Desatera, diskutují jeho aktuálnost v dnešní době a vyplňují vlastní desky Desatera přikázání.

 • Dílna Šabat vysvětluje původ a význam tohoto svátku pro život jednotlivce, rodiny i celé společnosti, tradice a zvyky s ním spojené. Praktická část představuje přípravu na šabat, informuje o tradiční židovské kuchyni, uspořádání šabatového stolu, bohoslužbě v synagoze.

 • Dílna Chanuka – svátek světel zahrnuje vyprávění o povstání Judy Makabejského, chanukovém zázraku, symbolice světla. Děti se naučí i typickou chanukovou hru s drejdlem a zapalují si světla na chanukovém svícnu – chanukiji.

 • Dílna Purim – příběh královny Ester přibližuje Biblí popsaný příběh z doby vlády perského krále Achašvera. Hrdinství Židovky Ester a moudrost jejího strýce Mordechaje zabránily zlovolnému rádci Hamanovi vyvraždit Židy žijící na perském území. Děti si vyrábějí svitek s příběhem o Purimu a seznamují se s dalšími zvyklostmi svátku.

 • Dílna Simchat Tóra – radost z Tóry nabízí seznámení s původem Tóry i celé Bible, s úctou, kterou k ní Židé chovají. Žáci a studenti si společně zhotoví vlastní svitek Tóry, vyrobí si některé z atributů Tóry, samostatně nebo ve skupinách si přečtou vybraný biblický příběh, naučí se hebrejskou píseň a jednoduchý tanec.

 • V rámci projektu pro mladší děti Noemova archa jeho účastníci hledají zvířátka na exponátech v Klausové synagóze a na reliéfech náhrobků Starého židovského hřbitova. Praktickou část tvoří dramatizace příběhu o potopě, kreslený příběh a další samostatné úkoly.

 • Během dílny Židovská svatba se žáci seznámí s postavením ženy a muže v tradiční židovské rodině a ve společnosti. Popis svatebního obřadu a jeho symboliky dokreslují fotografie. Součástí programu je psaní vlastní svatební smlouvy – ketuby.

 • Projekt Umění v mezních situacích je inspirován příkladem dětí z koncentračního tábora Terezín, které se za pomoci dospělých vyrovnávaly uměleckým projevem s nesmírně obtížnou situací v terezínském ghettu. Součástí projektu je prohlídka expozicí kreseb terezínských dětí v Pinkasově synagoze vedená pamětnicí, která sama jako dítě byla vězněna v Terezíně. Po prohlídce se studenti prostřednictvím vlastních výtvarných projevů vyjadřují k tématům rasové a náboženské snášenlivosti.

 • Projekt pro nejmenší návštěvníky Arje (hebrejsky „Lvíče“) nabízí prohlídku ŽMP nejmladším návštěvníkům s využitím pracovního sešitu Arje, tvůj průvodce Židovským Městem. Kresleným průvodcem po jednotlivých objektech je malý lvíček Arje, s jehož obrázkem se děti mohou setkat i u exponátů, které souvisejí s řešením úkolů v sešitě.

 • V rámci projektu Holocaust v dokumentech pro střední a základní školy pět pracovních skupin analyzuje dokumenty spojené s pěti fázemi holocaustu. Projekt vznikl ve spolupráci s Domem Konference ve Wannsee.

 • V rámci projektu Reflexe – viníci, zachránci a ti ostatní se jeho účastníci snaží definovat tyto skupiny na základě fotografií a konkrétních příběhů. Projekt vznikl ve spolupráci s londýnským Imperial War Museum.

 • Projekt Hanin kufřík nabízí přehled základních údajů o protižidovských opatřeních za okupace, zejména s dopadem na děti. Projekt vychází z konkrétního příběhu Hany Bradyové, který Karen Levin zpracovala ve stejnojmenné knize. S podporou ŽMP ji česky vydalo nakladatelství Portál. Účastníci programu se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskusi s člověkem, který přežil holocaust, seznámí s osudy vybraných osob z Protektorátu Čechy a Morava a ze Slovenska za druhé světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce účastníků, ve kterých se na základě zjištěných skutečností a s využitím vlastní fantazie snaží popsat příběhy některé z vybraných postav.

 • V rámci projektu Golem se žáci seznamují s některými základními pojmy judaismu a s legendou o stvoření Golema pomocí čtyř živlů. Tento program je přizpůsoben též pro děti předškolního věku.

 • Pro zájemce z řad dospělých s dětmi (rodiče, Domy dětí a mládeže či jiná zájmová sdružení) a pro školy byly vždy jednu  neděli v měsíci pořádány zvláštní dopolední pořady s vybranými tématy z projektu Dílna, tzv. Nedělní dílny.


VI. Pobočka VKC v Brně


 1. Brněnská pobočka VKC zahájila od ledna 2007 plný provoz. Své aktivity nabídla školám, zájmovým organizacím a veřejnosti v Brně i dalších místech na Moravě. V nabídce programů pro školy je nejenom 5 stálých přednášek (Nejstarší dějiny Židů, Dějiny Židů v Čechách a na Moravě, Židovské náboženství, kultura a tradice, Židovský rok, Šoa) a 5 dílen (Badatel, Pesach, Hanin kufřík, Holocaust v dokumentech, Židovskách svatba), ale také komentované prohlídky výstavy Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, komentované prohlídky židovského hřbitova v Brně a po předchozí dohodě se Židovskou obcí Brno i komentované prohlídky brněnské synagogy a mikve.

 2. Úspěšným krokem k přibližování problematiky holocaustu žákům základních i středních škol se ukázala být spolupráce s Divadlem Kufr. To za odborné konzultace a umělecké supervize Zoji Mikotové a Arnošta Goldflama připravilo představení nazvané Židovka aneb Žonglování se životem. Osou děje je příběh židovské dívky Evy, která je transportována do Terezína a později do Osvětimi. Z nepříjemných situací uniká do světa svých představ a skrze asociace se ocitá v příbězích minulých i budoucích. V těchto představách se často uplatňuje žonglování jako symbol svobody a volnosti. Toto představení je školám nabízeno společně s besedou s pamětníkem po skončení představení.

 3. Ve VKC Brno se v roce 2007 uskutečnilo 10 přednášek pro 179 žáků a studentů a dále 2 přednášky mimo VKC (SOŠ Čichnova Brno, ZŠ Štítné nad Vláří) pro 130 žáků a studentů.

 4. Proběhlo 43 dílen pro 833 žáků a studentů a dalších 13 dílen mimo VKC (ZŠ Morávkova Vyškov, ZŠ Na Vyhlídce Vyškov, SOŠ Čichnova Brno, ZŠ Uherské Hradiště, ZŠ pro tělesně postižené Brno, Kociánka, ZŠ Štítné nad Vláří, ZŠ Polnička, ZŠ Jedovnice) pro 266 žáků a studentů.

 5. VKC Brno zorganizovalo 7 komentovaných prohlídek k výstavě pro 93 žáků a studentů a 14 divadelních představení Židovka aneb Žonglování se životem pro 324 žáků a studentů. Uskutečnilo se též 6 komentovaných prohlídek hřbitova, synagogy a mikve pro 115 žáků a studentů.

 6. Ve VKC Brno proběhly 7. a 21. března 2007 2 semináře pro učitele pod názvem Židé, dějiny a kultura, kterých se zúčastnilo 64 učitelů.


VII. Aktivity střediska ORT


 1. Internetové stránky ŽMP – byl rozšířen a upraven jejich obsah, který se průběžně obměňuje.

 2. Byly rozšířeny internetové stránky brněnské pobočky.

 3. Služby počítačové laboratoře ORT využilo v roce 2007 celkem 598 návštěvníků, kteří využívají asistenční služby při práci s tematickými programy zaměřenými na židovskou problematiku (např. Encyclopaedia Judaica), v oblasti výpočetní techniky a zpracování dat.

 4. Počítačová laboratoř byla pro veřejnost otevřena dvakrát týdně.


VIII. Knihovna, videotéka a audiotéka


 • Knihovna VKC pro veřejnost nabízející prezenčně knihy a videokazety byla otevřena třikrát v týdnu.

 • Celkový počet knih v prezenční knihovně byl 442, počet přírůstků za rok 2007 dosáhl počtu 83.

 • Celkový počet filmů a dokumentů ve videotéce byl 265, přednášek natočených ve VKC 669. Přírůstky za rok 2007 – celkem 96 přednášek.

 • Celkový počet titulů v audiotéce je 138.


IX. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích


 1. Účast na mezinárodním semináři Holocaust ve vzdělávání v Památníku Terezín, 22. – 25. 11. 2007 (M. Ludvíková a D. Gabaľová). Pracovnice VKC představily putovní výstavu Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a dílnu k výstavě.

 2. Účast na pravidelném zasedání International Task Force v Praze (prosinec) (M. Ludvíková).

 3. Účast na prvním semináři Spolku akademiků Židů pořádaném v Senátu ČR 8. 11. 2007 (M. Ludvíková).X. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost


 1. Prezentace nových dílů v rámci televizního cyklu Stopy po hvězdách (režie– Olga Strusková)


XI. Studijní pobyty, školení


 1. Škola muzejní propedeutiky AMG, Praha říjen – prosinec 2007 (M. Ludvíková)


b) Oddělení židovských dějin a judaistiky

I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

   1. Přednáška Judaismus a hodnoty životního prostředí a udržitelného rozvoje, Praha, Fakulta humanitních studií, 19. 3. 2007 (L. Pavlát)
   2. Přednáška Židovský náboženský život za normalizace pro Českou unii židovské mládeže, Židovská obec v Praze 7. 9. 2007 (A. Putík, L. Pavlát)
   3. Přednáška Židovské osvícenství v Praze v rámci výukového cyklu „České (a moravské) osvícenství“, FF UK v Praze, 20. 12. 2007 (I. Cermanová)
   4. Přednáška Medieval Hebrew Mss Fragments in the Czech Republic – A Preliminary Research Report na konferenci „The European Genizah– Perspectives for the Future“ a účast na 1. pracovním setkání mezinárodní komise pro výzkum středověkých hebrejských fragmentů v Evropě, Paříž, 12. 12. 2007 (D. Polakovič)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

   1. Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757–1844), Praha, Národní knihovna ČR (ve spolupráci se ŽMP), 2007 (190 s.). Příprava a vydání knihy (I. Cermanová ve spolupráci s J. Markem z NK ČR)
   2. Judaica Bohemiae, XLII (2006), Praha – Židovské muzeum v Praze 2007 (redakce A. Putík)
   3. Medieval Hebrew Inscriptions in Cheb (Eger), Judaica B ohemiae XLII (2006), s. 5–51 (D. Polakovič)
   4. The Prague Sojourn of Rabbi Jacob Emden as Depicted in his Autobiography Megillat Sefer, Judaica Bohemiae XLII (2006), s. 53–124 (A. Putík)
   5. Karl Fischer (1757–1844). I. The Life and Intellectual World of a Hebrew Censor, Judaica Bohemiae XLII (2006), s. 125–177 (I. Cermanová)
   6. Judaica Bohemiae, XLIII (2007–2008). Uspořádání redakční rady (25. 10. 2007), vypracování harmonogramu přechodu Judaik Bohemiae na dvakrát ročně vydávaný časopis, inovace webových stránek periodika v souladu s požadavky na recenzovaný časopis, redakční příprava (I. Cermanová, A. Putík)
   7. Karel Fischer (1757–1844) II. Praxe hebrejského cenzora. Příprava příspěvku pro Judaica Bohemiae XLIII (I. Cermanová)
   8. Izmirská výšivka lva. Pozůstatek roucha Šabataje Cviho? Příprava příspěvku pro Judaica Bohemiae XLIII (A. Putík – D. Veselská)
   9. Dokumentace Starého židovského hřbitova v Praze. Příprava příspěvku pro Judaica Bohemiae XLIII (D. Polakovič)
   10. Vera Leininger, Auszug aus dem Ghetto. Rechtsstellung und Emazipationsbemühungen der Juden in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Singapore 2006). Příprava recenze pro Judaica Bohemiae XLIII (I. Cermanová)
   11. Alexandr Putík – Olga Sixtová, Die Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren. Von den Anfängen bis zur Emanzipation. Maiselsynagoge, Prag, Jüdisches Museum in Prag, 2007 (redakce německého textu I. Cermanová)
   12. Vlastimila Hamáčková a kol., Die Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren. Von der Emanzipation bis zur Gegenwart. Spanische Synagoge, Prag, Jüdisches Museum in Prag, 2007 (redakce německého textu I. Cermanová)
   13. Alexandr Putík – Eva Kosáková – Jüdische Traditionen und Gebräuche. Feiertage, Synagoge und Ablauf des Lebens. Klausensynagoge, Prag, Jüdisches Museum in Prag, 2007 (redakce německého textu A. Putík)
   14. Židovské osvícenství v Praze, Židovská ročenka 5768 (2007–2008), s. 42–63 (I. Cermanová)
   15. Zemský rabinát na Moravě v 16.–17. století. Příprava příspěvku pro sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska (D. Polakovič)
   16. Knihovník a hebrejský cenzor, Roš chodeš, květen 2007, s. 15 (I. Cermanová)
   17. Perspektivy českého muzejnictví – účast v rozhlasové besedě ČRo 6, 23.5.2007 (L. Pavlát)
   18. Židovské ghetto – diskusní pořad Rádia Wave, 29.11.2007 (L. Pavlát)
   19. Pravdivá zpráva o hebrejském nápise, Obecní noviny, Nisan 5767 – duben 2007, roč. 3, č. 7, s. 10–11 (A. Putík)
   20. Věda a výzkum v Židovském muzeu, Obecní noviny, červen 2007, s. 10–11 (A. Putík)
   21. Věda a výzkum v Židovském muzeu II, Obecní noviny, červenec/srpen 2007, s. 20–21 (A. Putík)
   22. Nález středověkého hebrejského náhrobku ve Slavkově, seznam náhrobků na židovském hřbitově ve Slavkově. Odborný elaborát pro MÚ Slavkov (D. Polakovič)
   23. Oponentury diplomních prací, posuzování studentských odborných prací a recenze (J. Fiedler, A. Putík, I. Cermanová)
   24. Sestavení mapy Památky židovské kultury pro chystaný Atlas krajiny České republiky (J. Fiedler)
   25. Průběžné lektorování učebnic dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a základů společenských věd pro základní a střední školy ucházející se o doporučující doložku MŠMT (L. Pavlát)


III. Sudijní pobyty, školení


 1. Škola muzejní propedeutiky AMG, Praha, leden – květen 2007 (D. Polakovič)


c) Archiv


I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost


 1. Konference Identita versus integrita, Občanské sdružení Památník Hartmanice, 25.–26. 4. 2007 (V. Hamáčková)

 2. 12. konference archivářů České republiky. Archiválie budoucnosti. Spisová služba a předarchivní péče. Děčín 2.–4. 5. 2007 (V. Hamáčková, M. Kurečková)

 3. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století. První pražský seminář Spolku akademiků Židů, 8. 11. 2007 (V. Hamáčková, M. Hanková)

 4. Etnické menšiny a většinová společnost, antropologická konference, Fakulta humanitních studií UK Praha, 23. – 24. 11. 2007 (M. Hanková)

 5. 8. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národním archivem a Národní knihovnou ČR, 5. – 6. 12. 2007 (V. Hamáčková, M. Kurečková)

 6. Příprava odborné archivní exkurze pro Národní muzeum – Matici českou, 21. 11. 2007 (V. Hamáčková).

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

    1. Židé v Čechách. Sborník ze semináře konaného v říjnu 2006 v Liberci, Židovské muzeum v Praze 2007 (redakce V. Hamáčková, M. Hanková, spolupráce M. Lhotová ze Severočeského muzea v Liberci)
    2. Změna postoje vládnoucích orgánů ČSR k židovské komunitě po roce 1948 na příkladu vystěhovalectví, příspěvek pro sborník Židé v Čechách, Praha 2007, s. 96 – 104 (M. Hanková)
    3. STIKO Liberec a osud majetku židovských obcí a spolků, příspěvek pro sborník Židé v Čechách, Praha 2007, s. 207 – 225 (V. Hamáčková spolu s M. Lhotovou ze Severočeského muzea v Liberci)
    4. Kruh židovských účastníků československého odboje, příspěvek pro sborník Židé v boji a odboji, Rezistence československých Židů v letech druhé světové války, Historický ústav AV ČR, Praha 2007, s. 339 – 344 (M. Kurečková)
    5. Péče o židovské hřbitovy jako součást činnosti Židovského muzea v Praze, Obecní noviny, říjen 2007, s. 8 – 9 (V. Hamáčková spolu s Ing. M. Ličkou)
    6. Oponentury diplomních prací, posuzování studentských odborných prací (V. Hamáčková)


III. Studijní pobyty, školení


 1. Školení Úvod do problematiky ukládání digitálních záznamů v archivech, 29. 11. 2007 (M. Kurečková)


d) Oddělení holocaustu


I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

    1. Účast na workshopu k výstavě NS-Medizinverbrechen Ausstellen, Deutsches Hygiene-Museum, Drážďany, 1. – 3. 2. 2007 (J. Šplíchalová)
    2. Účast na pietním aktu pořádaném Kulturním, vzdělávacím a informačním zařízením Třebíč, 8. 3. 2007 (P. Kořínková, K. Svobodová)
    3. Přednáška Dějiny Židovského muzea v Praze za druhé světové války při příležitosti zahájení výstavy Druhý život českých svitků Tóry v Memorial Scroll Centre v Londýně (24. 4. 2007). (L. Pavlát)
    4. Účast na slavnostní prezentaci knížky vzpomínek židovských vojáků a odbojářů z 2. světové války Bojovali na všech frontách, Ministerstvo obrany, Praha, 31. 5. 2007 (A. Franková)
    5. Účast na přednášce Yehudy Bauera Dnešní stav výzkumu problematiky holocaustu na Karlově univerzitě v Praze, 11. 6. 2007 (J. Šplíchalová)
    6. Účast na vernisáži výstavy Ivana Köhlera Jude osudy, Slovenský institut, Praha, 11. 6. 2007 (J. Šmejkalová)
    7. Účast na vernisáži a konferenci fotografické výstavy původních českých Romů a Sintů Zaniklý svět, Veletržní palác, Praha, 5. 9. 2007 (J. Šplíchalová, A. Franková)
    8. A Celebratory Meeting with  Nicholas Winton, Trigon Production, American Friends of the Czech Republic, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 9. 10. 2007 (P. Kořínková)
    9. Komentované prohlídky výstavy Od té doby věřím na osud… (J. Šplíchalová)
    10. Účast na koncertu k 63. výročí transportu umělců z Terezína do Birkenau, Španělská synagoga, Praha, 16. 10. 2007 (J. Šplíchalová)
    11. Vystoupení na vernisáži výstavy Zmizelí sousedé z Malešova 26. 10. 2007 v Malešově (L. Pavlát)
    12. Účast na Prvním pražském semináři – Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 8. 11. 2007 (A. Franková, J. Šplíchalová)
    13. Účast na plenárním zasedání Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, Praha 2. – 5. 12. 2007 (J. Šplíchalová)


II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

    1. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – literární a historická soutěž Daniel – lektorování soutěžních prací (K. Svobodová)
    2. Lektorování výstupu projektu Tóry z Jihlavy Normana Patze (K. Svobodová)
    3. Zajištění archivního materiálu a dalších informací pro dokumentární film Pavla Štingla o ghettu v Lodži (A. Franková, P. Kořínková, K. Svobodová)
    4. Konzultace, vyhledávání kontaktů, příprava vzpomínek pro dokumentární film Garyho Friedmanna o Hanuši Hachenburgovi – Looking for a Monster (P. Kořínková, K. Svobodová)
    5. Kontaktování pamětníků pro novinářku židovského listu Aufbau dr. Katji Behling (článek o životě dětí v Terezíně) (P. Kořínková, K. Svobodová)
    6. Tisková konference a vernisáž výstavy Od té doby věřím na osud… Transporty protektorátních Židů na území Polska v letech 1941 1942, vypracování textů pro propagační materiály a tiskovou zprávu (J. Šplíchalová)
    7. Příprava textu o dětských časopisech pro projekt VKC ŽMP Neztratit víru v člověka…Protektorát očima židovských dětí (K. Svobodová)
    8. Konzultace a výběr archivních materiálů, fotografií a vzpomínek pro seriál BBC (producent Adam Stepan) nazvaný Diaspora (J. Šplíchalová, A. Franková).
    9. Článek Terezínské dětské časopisy, sborník Holokaust v české a polské literatuře (Karolinum 2007) (K. Svobodová).

III. Studijní pobyty, školení

    1. Studium materiálů k projektu Literární tvorba židovských dětí a mládeže v období 1938 1945, Izrael (K. Svobodová)
    2. Obhájení závěrečné práce na škole muzejní propedeutiky (K. Svobodová)
    3. Studium archivních materiálů z procesů s nacistickými zločinci, zajištění kopií, výběr fotografií, konzultace pro projekt Transporty protektorátních Židů na východ v letech 19411942, archivy Ludwigsburg, Mnichov, Berlín a instituce v ČR (J. Šplíchalová)


e) Sbírkové oddělení

I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

 • Přednáška Symboly judaismu a ikonografie synagogálních textilií, Židovská obec Teplice, 12. 4. 2007. (D. Veselská)

 • Přednáška o historii ŽMP v souvislosti se 100. výročím jeho založení, Kabinet judaistiky, FF UP Olomouc (10. 4. 2007). (M. Veselská)

 • Přednáška na téma odprodeje předmětů ze sbírek někdejšího Státního židovského muzea při příležitosti zahájení výstavy Druhý život českých svitků Tóry v Memorial Scroll Centre v Londýně (24. 4. 2007). (M. Veselská)

 • Konference restaurátorů a konzervátorů, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 4. – 6. 9. 2007. (P. Veselý, M. Jarešová, O. Zatloukal)

 • Konference Svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Východočeské muzeum Pardubice, 13. – 14. 9. 2007, příspěvek „I vzala rouchu a přistřela se“ (Gen 24:65)– svatební pokrývky nevěst pro obřad bedeken ze sbírek Židovského muzea v Praze. (D. Veselská)

 • Mutamorphosis– Challenging Arts and Sciences, Praha, 7. – 10. 11. 2007. (M. Hájková)

 • Účast na semináři pořádaném společností STOP Restaurování filmů a fotografií v Národním muzeu v Praze, 15. 11. 2007. (E. Mazurová, O. Zatloukal)


II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost


 • Příprava studie pro Judaica Bohemiae XLII na téma odprodeje předmětů ze sbírek ŽMP v letech 1950 – 1994. (M. Veselská)

 • Příprava biografické studie o S. H. Liebenovi pro katalog k výstavě Naděje je na další stránce. 100 let knihovny ŽMP. (M. Veselská)

 • Úvod do reálií judaismu pro studenty semináře Ústavu dějin umění FF UK. (J. Kuntoš, M. Hájková)

 • Komentované prohlídky pro vybrané skupiny návštěvníků v depozitáři stříbra v Maiselově synagoze. (J. Kuntoš)


 • Příprava článku pro Národopisný věstník na téma postavení ženy v židovské společnosti. (D. Veselská)

 • Péče o sbírku kovů v Židovském muzeu v Praze, Obecní noviny, listopad 2007, s. 8 – 9 (J. Kuntoš)

 • Péče o sbírku textilu v Židovském muzeu v Praze, Obecní noviny, prosinec 2007, s. 8 – 9 (D. Veselská)

 • Biografická studie o Haně Volavkové pro připravovaný sborník Artemis a dr. Faust (ed. Milena Bartlová, Martina Pachmanová, AV ČR) (M. Veselská)


III. Studijní pobyty


 • Studijní cesta hrazená z grantu Ministerstva kultury ČR do Švýcarska (Jüdisches Museum Basel) a Německa (Jüdisches Museum Franken Fürth, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Jüdisches Museum München), 10. – 14. 12. 2007. (D. Veselská, M. Veselská)


f) Knihovna


I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost


  1. Pracovní skupina pro popis historických fondů, Národní muzeum ČR, Praha, 6. 3. 2007 (M. Kotyzová)

  2. Automatizace knihovnických procesů, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Liberec, 16. – 17. 5. 2007 (O. Čihák, D. Mrákotová)

  3. Inforum 2007, Albertina Icome a Vysoká škola ekonnomická, Praha, 22. – 24. 5. 2007 (D. Mrákotová)

  4. Knihovna.cz – od internetu ke čtenářství, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Olomouc, 20. – 22. 6. 2007 (M. Kotyzová, Š. Šuranová)

  5. IGeLU meeting, International Group of Ex-Libris Users, Brno, 3. – 6. 9. 2007 (D. Mrákotová)

  6. Knihovny současnosti 2007, Moravská zemská knihovna v Brně, Sdružení knihoven, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Ministerstvo kultury ČR, Seč u Chrudimi, 11. – 13. 9. 2007 (M. Kotyzová)

  7. Týden knihoven – „O Praze nad Prahou“, Sdružení knihoven, Praha, 1. 10. 2007 (O. Čihák)

  8. Holokaust jako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný stav výskumu, Dokumentačné stredisko holokaustu, zámek Mojmírovice na Slovensku, 10.– 12. 10. 2007 (S. Singerová)

  9. Seminář knihovníků muzeí a galerií, Krajské muzeum Cheb, Cheb, 18. 10. 2007 (M. Kotyzová)

  10. Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů – přání nebo realita, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Liberec, 24. – 26. 10. 2007 (M. Bušek, S. Singerová)

  11. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Praha, 5.–6. 12. 2007 (A. Jelínková, D. Mrákotová)


g) Oddělení výstavy, publicity a vnějších vztahů


I. Účast na konferencích a sympoziích

   1. Účast na výstavě a seminářích Museums and Heritage Show v Londýne, 8. –12.5. 2007 (P. Niklová)
   2. vystoupení na semináři Občanská společnost nebo bezpečnost v Evropě? (Nadace rozvoje občanské společnosti), 18.5. 2007 v České Skalici (L. Pavlát)
   3. Příspěvek na konferenci Reclaiming Memory v Krakově, 25. – 26. 6. 2007 (A. Pařík)
   4. Vystoupení na konferenci Viktor Fischl – příběh českých židů ve 20. století 18.10.2007 v Hradci Králové (L. Pavlát)
   5. Účast na zasedání Asociace evropských židovských muzeí v Mnichově, 16. –20. 11. 2007 (P. Niklová)
   6. Publicistické příspěvky na židovské téma a činnost ŽMP v Mladé frontě Dnes, Lidových novinách, Týdeníku rozhlas, Hospodářských novinách, Rádiu Česko, Rádiu Regina (pořad Šalom alejchem), Roš chodeš, Obecních novinách Židovské obce v Praze, Zpravodaji Terezínské iniciativy, České televizi (L. Pavlát)


II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, propagační činnost

   1. Pravidelná spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí – aktuality, zpravodajství, kulturní přehledy, krátké aktuální rozhovory pro média k expozicím muzea, rozhlasové vysílání Židovské obce v Praze Šalom alejchem, seriál Pojďme spolu do muzea v Obecních novinách. (M. Hamáčková, J. Kuntoš, D. Veselská, N. Holeková).
   2. Pravidelné informování veřejnosti o činnosti muzea prostřednictvím čtvrtletních česko-anglických Zpravodajů a měsíčních elektronických novinek, webových stránek. Rozšíření základních informací pro návštěvníky na webových stránkách o 9 jazyků (němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, polština, ruština, japonština, hebrejština).
   3. Tiskové konference k jednotlivým výstavám v Galerii Roberta Guttmanna a následné články v tisku. (A. Pařík, J. Šplíchalová, M. Bušek, N. Holeková).
   4. Inzerce

     - Pravidelná inzerce – Přehled kulturních pořadů v Praze, Česká kultura, Co Kdy v Praze, Prague Heart of Europe, Pražské galerie, Mapa pražských galerií, internetový Euromuse, AMG, Houser


     - Nepravidelná inzerce – Průvodce Prahou, Mapa pro cestovní ruch, Katalog muzeí a galerií, Mapa Prague Walks, Magazín TIM, Svět knihy, Art&Antiques, Ateliér, Týdeník A2, Literární noviny. Inzerce v publikaci Terezínské iniciativy Terezínské studie a dokumenty 2006, v publikaci Stezky pokání (edice Maharal) nakladatelství P3K a v publikaci Židovského národního fondu v České republice Vzpomínky generála Kahalaniho. Distribuce letáků ŽMP firmou Adjust Art v pražských informačních centrech a holetech.


     - Propagační kampaň ŽMP a GRG v prostředcích pražské MHD (tramvaj, metro, CLV).


  III. Povolení k užití sbírkových materiálů ŽMP


   1. Bylo poskytnuto 85  povolení k užití materiálů ŽMP pro knižní, časopisecké, propagační a studijní účely, z toho 44 povolení pro zahraniční žadatele a 41 pro tuzemské žadatele.

   2. Bylo poskytnuto 62 povolení k fotografování a natáčení v objektech ŽMP, z toho 28 povolení pro zahraniční žadatele a 34 pro tuzemské žadatele.

  IV. Žádosti o grant na podporu činnosti ŽMP


  • ŽMP podalo v roce 2007 celkem 17 žádostí o grant, z toho 3 u organizací v zahraničí a 14 v České republice. V roce 2007 bylo 13 žádostí (včetně žádostí podaných již v roce 2006) kladně vyřízeno, 2 byly zamítnuty a další žádosti jsou v řízení.
   

  8. Kulturní činnost

  a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP (VKC)

  I. Praha


   VKC připravilo a uspořádalo 125 kulturních akcí, z toho 86 přednášek, 12 koncertů a 10 nedělních dílen. Přednášky probíhaly jak v rámci cyklů, tak samostatně. Dokončeny byly cykly Druhá republika a židé (Židé), Parašat hašavua / Týdenní čtení Tóry. Nově byly zahájeny cykly Židovství a etika (Tomáš Kučera), Divadlo v Terezíně (Lisa Peschel), Maimonidových třináct článků víry (Karol Sidon), Ženy v Bibli, ženy dnes (Terezie Dubinová), Mezi izolací a integrací (FF UK), Blízký východ včera a dnes (Jan Neubauer), Čeští Židé a levice (Petr Brod a jeho hosté), probíhal cyklus moderovaných besed.


   Dále se ve VKC uskutečnilo 12 koncertů (Alexander Shonert, Kateryna Kolcová-Tlustá, Hana Frejková a Michal Hromek, Ester, Sisterle, Trombenik, Duo Viva, Věra Nerušilová, Mišpacha...) a 5 vernisáží výstav.


   Kulturních večerů se zúčastnilo 2736 návštěvníků.


  II. Brno


  Ve VKC Brno proběhlo 57 kulturních akcí, které navštívilo 914 návštěvníků. Jednalo se o následující akce:


   1. 5 cyklů, a to Rozinky & mandle – nedělní odpolední dílny pro děti a jejich rodiče (Tu bišvat – Nový rok stromů, Purim, Pesach, Izraelské tance, Šavuot, Golem, O nesmírné potopě světa, Chanuka aneb Slavnost světel), Šoa v české rozhlasové hře 60. let – poslechové pořady rozhlasových her s Mgr. Přemyslem Hniličkou (L. Aškenazy – Piškot, L. Aškenazy – Bylo to na váš účet, A. Lustig – Člověk ve velikosti poštovní známky, J. Ptáček – Jistý den daleké minulosti), Hudebníci z diaspory – poslechové pořady s MgA. Janem Beránkem (Yehudi Menuhin, Komický a nešikovný jazz Itzhaka Perlmana, George Gershwin, Jerome Kern, S Alexnder´s Ragtime Bandem pod Modrým nebem, Harold Arlen – nejjazzovější skladatel Broadwaye a Hollywoodu), Americká židovská literatura – cyklus přednášek o literárních dílech amerických autorů (prof. PhDr. A. Přidal – Povídá pan Kaplan panu Rostenovi..., Tajbele s démonem a jejich autor, Mgr. M. Náhlíková, Ph.D. – O vzniku autobiografie a autobiografických příběhů v americké židovské literatuře psané anglicky), Židovská Praha v rozhlasové dramatické tvorbě – cyklus poslechových rozhlasových her s Mgr. Přemyslem Hniličkou (Noc pod kamenným mostem 1–8).

   2. 6 koncertů (Taneční soubor Yocheved, Posaune Voce Trio (Anglie), Kateryna Kolcová-Tlustá, F. Brikcius a T. Víšek v rámci Weinberger tour, Hudební večer Jiřího Neufelda, J. Hošek a D. Hošková ve Skladbách židovských autorů pro dvě violoncella).

   3. 2 divadelní představení Židovka aneb Žonglování se životem pro veřejnost.

   4. 4 vernisáže (Minulost a současnost Židovské čtvrti v Třebíči – spojeno s přednáškou S. Vršky, autora modelu třebíčské židovské čtvrti, Maccabi odpoledne – spojeno s programem pro celou rodinu, který byl zaměřený k výstavě Historie židovského sportu v Československé republice, H. Pavlacká – Vzpomínka na synagogu, Pod židovským kloboukem).

   5. 5 pořadů spojených s projekcí (prof. D. Kšicová – Marc Chagall, Mgr. A. Jochmanová – Staropražská legenda o Golemovi v tvorbě V+W, Mgr. P. Klein, PhD. – Léon Bakst – scénograf secese, V. Laburda – Putování po dnešním Izraeli, Mgr. P. Klein, Ph.D. – Femme fatale počátku století).

   6. 2 knižní prezentace (Uvedení knihy P. Spiegla Kdo jsou Židé?, P. Spiegel – Opět doma? – uvedení knihy jejími překladateli E. a P. Dobšíkovými).

   7. 11 přednášek a besed (doc. W. Spitzbardt – Tvůrčí slovo J. Langera, M. Bubera a R. Weinera, Mgr. J. Vítámvásová – Svědkové, oběti a viníci? Češi, Židé a Němci na Třebíčsku v době protektorátu, Mgr. P. Štědroň – George Tabori – svědek století, Mgr. M. Fládrová – Židovská privilegia 13. století, ThMgr. M. Klapetek – O dobru a zlu v Tóře, v pohádkách a v životě, P. Györi – Současný vývoj židovských komunit v Čechách i ve světě, M. Ch. Koller – Je důležité, co nám vchází do úst?!, JUDr. O. Motejl – Aby právo ctilo práva, Š. Kučera – Roš hašana a Jom kipur, Mgr. M. Fládrová – Brněnské židovské osobnosti, ThMgr. M. Klapetek – Tóra na radost).

   8. Den otevřených dveří 2. 9. 2007 – k Evropskému dni židovské kultury

   9. Mimo prostory VKC Brno se uskutečnily 3 akce, kterých se zúčastnilo 237 návštěvníků:

   10. Přednáška ve Vyškově v rámci projektu ...s láskou (Židovský rok, Bc. Táňa Cihlářová)

   11. Uvedení české verze knihy Děvčata z pokoje 28 – přátelství, naděje a přežití v Terezíně ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena.

   12. Premiéra divadelního představení Židovka aneb Žonglování se životem v divadelních prostorách Kabinetu múz na Sukově ulici v Brně).

  Ve spolupráci s programovým oddělením Moravského zemského muzea proběhlo v prostorách přednáškového sálu Dietrichsteinského paláce 19 přednášek v cyklu O židovské historii, kultuře a judaismu (Historie židovského osídlení na Moravě, židovské čtvrti; Židovská liturgie, Prameny k dějinám Židů v 16. a 17. století, Cesta Izraele k monoteismu, Židovští podnikatelé v Brně a na Moravě, Některé z židovských osobností v brněnské kultuře a umění 19. a 20. století, Nacistická perzekuce Židů – holocaust, Synagogy na Moravě, Židovské hřbitovy na Moravě a jejich náhrobky, Historie a památky Židovské obce v Třebíči, Historie a památky Židovské obce v Mikulově, Moravská německo-židovská literatura, Návrat domů? Zkušenosti českých Židů po návratu z táborů smrti, Emigrace Židů z českých zemí ve 20. století, Geneze konečného řešení židovské otázky, Jidiš – nástin vývoje jazyka a literatury, Soudili jsme holocaust?, Dějiny jidiš kinematografie).


  b) Účast ŽMP na veletrzích


  • 13. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2007, Výstaviště Praha, Průmyslový palác, 3. – 6. 5. 2007. ŽMP vystavovalo a prodávalo své publikace.


  • Prostřednictvím Světa knihy prezentovalo ŽMP v roce 2007 své publikace a propagační materiály na těchto veletrzích:


   - Leipziger Buchmesse, 22. – 25. 3.


   - London Book Fair, 16. – 18. 4.


   - Frankfurt Book Fair, 10. – 14. 10.


   • Festival muzejí a galerií Pražská muzejní noc, 16. 6. 2007. ŽMP veřejnosti zdarma zpřístupnilo Španělskou a Maiselovu synagogu, návštěvníkům byli k dispozici muzejní průvodci a kurátoři expozic (I. Cermanová, J. Kuntoš, A. Putík).

   • Prostřednictvím Českých center byly prospekty ŽMP a Zpravodaje ŽMP umístěny v 19 střediscích zahraničního zastoupení ČR v těchto zemích: Belgie, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie.


   c) Pořady ve Španělské synagoze a Galerii Roberta Guttmanna


   Ve Španělské synagoze se uskutečnilo 90 koncertů pořádaných agenturou Opera Ars Magna (Klenoty české a světové klasické hudby). Kytarista Lubomír Brabec dokončil v roce 2007 sedmý abonentní cyklus koncertů klasické hudby nazvaný Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební večery ve Španělské synagoze. Agentura Pragoplakát uspořádala 15 koncertů Gut Šábes II. Agentura Agada uspořádala 36 koncertů Music Heritage of the Jewish Culture. Občanské sdružení Roxy Ensamble uspořádalo 2 koncerty z děl Mendelssohna, Čajkovského a dalších skladatelů.


   1. Dne 23.3. 2007 proběhl koncert Evgenye Pissaka a Davida Krupnika Melodie rabiho Barucha.

   2. Dne 12. 4. 2007 uvedl František Brikcius koncert z cyklu Weinberger Tour.

   3. Židovské společenství Bejt Praha uspořádalo 9. 5. 2007 Půlnoční koncert za účasti D. Bárty a P. Šporcla.

   4. Židovské společenství Bejt Praha uspořádalo 10. 6. 2007 ukázku umění v judaismu Tefilin in Art.

   5. Dne 12. 6. 2007 proběhl koncert pro účastníky konference Task Force for International Cooperation on Holocaust Education Remebrance and Research.

   6. Dne 13. 6. 2007 uspořádalo ŽMP ve spolupráci s Polským institutem a Festivalem respekt koncert skupiny Cracow Klezmer Band.

   7. Dne 14. 8. 2007 proběhl koncert zpěvačky Svetlany Portnyansky.

   8. Dne 21. 8. 2007 uspořádal Talichův komorní orchestr koncert s názvem Pražské hudební slavnosti.

   9. Židovské společenství Bejt Praha uspořádalo 5. 9. 2007 promítání filmu Poslední vlak.

   10. Dne 16. 10. 2007 proběhl koncert k 63. výročí transportu umělců z Terezína do Birkenau ve spolupráci s obecně prospěšnou společností TIMUC (Terezin International Music Centre).

   11. Dne 15. 11. 2007 proběhl benefiční koncert Nadačního fondu obětem holocaustu.

   12. Židovská komunita Bejt Simcha uspořádala dne 2. 12. 2007 koncert Neznámá hudba pražských synagog.

   1. Španělská synagoga sloužila též po celý rok bohoslužbám židovského společenství Bejt Praha.


   d) Pietní akty v Pinkasově synagoze

    1. Tryzna na paměť vyvraždění rodinného tábora v Birkenau, 8. 3. 2007 – ve spolupráci s Terezínskou iniciativou.
    2. Vzpomínkové setkání při příležitosti Jom ha-šoa v Pinkasově synagoze v Praze – 15. 4. 2007
    3. Pinkasova synagoga sloužila též k bohoslužbám židovské komunity Bejt Simcha.    

   9. Vlastní publikační a prodejní činnost

   a) Publikace


   • Nové knihy:

    - Průvodce Klausovou synagogou (náklad 2000 ks německy)


    - Průvodce Maiselovou synagogou (náklad 2000 ks německy)


    - Průvodce Španělskou synagogou (náklad 2000 ks německy)


    - Odborný judaistický sborník Judaica Bohemiae, ročník XLII (náklad 600 ks)


    - Židé na Moravě, sborník příspěvků ze semináře (náklad 400 ks česky)


    - Židé – dějiny a kultura, 4. vydání (náklad 10 000 ks česky)


   • Reprinty:

    - Motýla jsem tu neviděl (náklad 3000 ks anglicky, 500 ks španělsky, 500 ks česky)


    - Židovská Praha (náklad 5000 ks anglicky)


    Katalogy k výstavám ŽMP


    - Naděje je na další stránce (náklad 500 ks česky a 500 ks anglicky)


    - Bedřich Feigl (náklad 500 ks česky a 500 ks anglicky)


   • Informativní letáky k putovní výstavě VKC:


    1. Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín (náklad 2500 ks česky)

    2. Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí (náklad 3000 ks česky a 3000 ks anglicky)


   b) Suvenýry, propagační materiál


    1. Upomínkové předměty:


   1. 29 druhů pohlednic (48000 ks)

   2. Magnetky, 2 druhy (2 x 1500 ks)

   3. Tužky šestihranné (4 veletucty)


   1. Skládačky na výstavy:

   - Naděje je na další stránce (náklad 800 ks)


   - Bedřich Feigl (náklad 850 ks)


   - Od té doby věřím na osud (náklad 900 ks),


   - Rodina Kolbenů (náklad 1000 ks česky, 500 ks anglicky)


   1. Pozvánky na výstavy:

   - Naděje je na další stránce (náklad 800 ks)


   - Bedřich Feigl (náklad 900 ks)


   - Od té doby věřím na osud (náklad 900 ks),


   - Rodina Kolbenů (náklad 850 ks)


   1. Letáčky na výstavy:

   - Naděje je na další stránce (náklad 15 000 ks)


   - Bedřich Feigl (náklad 15000 ks)


   - Od té doby věřím na osud (náklad 15 000 ks)


   - Rodina Kolbenů (náklad 15 000 ks)


   1. Brožura Partnership (náklad 1000 ks)
     1. Pozvánka a plakát na koncert Židovské obce v Praze
     2. Pozvánka na promítání filmu M. Podwala House of Life– The Old Jewish Cemetery in Prague
     3. Letáčky ke vstupenkám (náklad 50 000 česky,100 000 ks italsky, 50 000 ks německy, 150 000 anglicky, 100 000 španělsky, 100 000 francouzsky)
     4. Letáčky Židovský hřbitov na Žižkově (náklad 3000 ks)
     5. Zpravodaj/Newsletter ŽMP (náklad 4 x 1500 ks česko-anglicky)
     6. Novoročenka (náklad 700 ks)
     7. Letáček – skládačka pro knihovnu (náklad 5000 ks)
     8. Plakáty do pražského metra, do vitrín před Galerii Roberta Guttmanna a do stojek:

        - Naděje je na další stránce

        - Bedřich Feigl

        - Od té doby věřím na osud

        - Rodina Kolbenů

     9. Předmět měsíce – 12 x pdf a tisky


   c) Prodej prostřednictvím internetu

     1. Encyklopedie židovských obcí – průběžná příprava interaktivních pdf pro prodej, výroba CD. (H. Vašková) K prodeji prostřednictvím webové stránky muzea je připraveno 260 dokončených souborů (55 starších souborů bylo přepracováno – aktualizováno)
     2. Prodej muzejních publikací on-line prostřednictvím internetové stránky muzea.    

   10. Archiv a dokumentace

   a) Archivy a dokumentace židovských obcí

    1. Poskytování badatelských služeb (celkem 203 badatelských návštěv, 23 rešerší, cca 170 konzultací a odpovědí na písemné dotazy) (V. Hamáčková, M. Hanková, L. Petrusová)
    2. Péče o fyzický stav archiválií

     - Čištění archivního materiálu – vyčištěno 783 archivních knih a 35 kartonů spisů, 2 složky spisů a 10 krabic kartotéčních lístků (prováděli externisté pod dohledem pracovníků restaurátorské dílny)


     - Restaurováno 9 archivních knih a 12 spisů

    1. Dokončení revize pozůstalostí a drobných sbírek, zapsání zrevidovaných fondů do celostátního Programu pro evidence archivů (PEvA) (V. Hamáčková, M. Kurečková, M. Hanková)

    1. Zajištění technických podkladů pro získání akreditace podle nového archivního zákona (ve spolupráci se správou budov)
    2. Skenování pro výstavy a publikace (107 snímků) (M. Kurečková)
    3. Pokračování v dalším zpracovávání Sbírky pečetidel a razítek – čištění, opravy, výroba otisků (ve spolupráci s restaurátorskou dílnou kovů) – zpracování katalogu pečetidel (M. Kurečková, L. Petrusová)
    4. Zpracování pozůstalosti Hugo Königa (M. Hanková)
    5. Revize a nové uspořádání Sbírky patentů a cirkulářů (L. Petrusová)
    6. Vytvoření elektronické databáze osob pohřbených na židovském hřbitově v Praze–Strašnicích (1890–1942) – na základě archivních knih (M. Kurečková, L. Petrusová) – spolupráce brigádníků na vkládání údajů
    7. Vyčištění, základní uspořádání a sepsání písemností ŽNO Plzeň z let 1945 – 1990 (M. Hanková, V. Hamáčková)
    8. Vypracování spisového a skartačního řádu ŽMP (V. Hamáčková, M. Kurečková)
    9. Doplnění a úprava Badatelského řádu archivu ŽMP (V. Hamáčková)
    10. Nákup přírůstků (zpracovávání posudků) (V. Hamáčková)   b) Encyklopedie židovských obcí (správce J. Fiedler)

    1. Příprava elektronické Encyklopedie židovských obcí – přepracování úvodních webových stránek a abecedního katalogu, úprava a systematické doplňování encyklopedických hesel (k prodeji prostřednictvím webové stránky muzea je připraveno 260 dokončených souborů, 55 starších souborů bylo aktualizováno, připraveno pro zpracování je 679 hesel)
    2. Revize encyklopedických hesel (D. Polakovič)
    3. Vypracovávání rešerší a zodpovídání dotazů badatelů


   c) Dokumentace židovských hřbitovů (V. Hamáčková, D. Polakovič, L. Petrusová)


   • Správa počítačové databáze židovských hřbitovů Keshet – ve smluvní spolupráci s občanským sdružením Hazkara, zastoupeným J. Haidlerem. V počítačové databázi je v současné době na 7500 náhrobků, v roce 2007 přibylo 1418 náhrobních nápisů (D. Polakovič)

   • Dokumentace náhrobků na hřbitovech v Březnici, Studeném a Třešti (J. Haidler – externí spolupracovník muzea)

   • Dokončení fotodokumentace nové části hřbitova v Brandýse nad Labem, vložení fotografií do programu Keshet (L. Petrusová)

   • Pokračování vkládání dokumentace židovského hřbitova v Pardubicích do počítačové databáze – zpracováno 70 nápisů, tj. cca čtvrtina celkového počtu (L. Petrusová)

   • Zpracování situačních plánů hřbitovů v Dlouhé Vsi u Sušice, Horažďovicích, Hošticích u Volyně, Chlístově, Kožlanech, Slatině, Strážově a Štěnovicích (V. Chvátal, Muzeum Českého lesa v Tachově), v Březnici (K. Velkoborský, Nýrsko)

   • Kompletní fotodokumentace náhrobků židovského hřbitova v Dřevíkově (L. Petrusová)

   • Dokončení fotodokumentace středověkých hebrejských nápisů v Brně (Muzeum města Brna), Chebu (Krajské muzeum Karlovarského kraje) a ve Znojmě (Jihomoravské muzeum, nový židovský hřbitov) (D. Polakovič)

   • Průzkum v terénu a fotodokumentace současného stavu – židovské hřbitovy v Březnici, Českých Budějovicích, Dolním Cetnu, Hodoníně (starý a nový hřbitov), Chlístově, Kolínci, Kovanicích, Kožlanech, Pískové Lhotě, Pňovanech, Rakovníku, Rousínově u Rakovníka, Slavkově, Stráži nad Nežárkou, Uherském Brodě (přenesené náhrobky ze starého hřbitova), Uherském Ostrohu, Velharticích, Veselí nad Moravou, Zalužanech a Zderaze (D. Polakovič, L. Petrusová, V. Hamáčková)

   • Starý židovský hřbitov v Praze – pokračování v digitalizaci fotodokumentace náhrobních nápisů (zdigitalizování téměř poloviny fotodokumentace, tj. celkem 4700 fotografií), zpracovávání rejstříků k náhrobkům (řady A – J, celkem 6080 osob) a dokončení revize starší dokumentace hřbitova (D. Polakovič)

   • Židovský hřbitov v Ivančicích – dokumentace hebrejských textů náhrobků (1520 nápisů) (D. Polakovič)   d) Dějiny holocaustu (J. Šplíchalová, A. Franková, K. Svobodová, P. Kořínková)


   • Přírůstky:


    1. Akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech zahájená v roce 2001 pokračovala i v roce 2007. Na oddělení holocaustu se obrátilo 23 osob. Byly od nich získány (formou daru či nákupu) cenné originály nebo kopie archivních dokumentů (rodinná korespondence, loučení před transportem, dopisnice z terezínského ghetta a koncentračních táborů, ilegální dopisy, osobní dokumenty), fotografie (školní, rodinné, portrétní) a vzpomínky na židovské rodiny či komunity. S tím souviselo vyhledávání informací, identifikace osob a zajišťování kopií zapůjčených dokumentů.

    2. Zpracovány materiály od 246 dárců (1318 folií archivních dokumentů a 174 ks fotografií), tj. cca třetina získaná během akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech.

   • Projekt Transporty protektorátních Židů na východ v letech 19411942 (2. díl, na území Polska):

    1. Studium a výběr dokumentů, fotografií, pořizování jejich kopií, psaní doprovodných textů, odborný popis

    2. Oslovení přeživších pamětníků nebo příbuzných


    - Konzultace s odborníky zabývajícími se obdobnou tematikou (Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart - Historisches Institut - Abteilung Neuere Geschichte, Ludwigsburg, Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Ludwigsburg, Stiftnung Topographie des Terrors, Berlin, Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin)


   • Sbírka fotografií:


    - Získání 178 nových přírůstků v rámci projektů oddělení


    - Průběžná reinventarizace


   • Projekt Vzpomínky pamětníků holocaustu:


    1. Shromažďování, zpracování a přepisování nových vzpomínek a průběžné vkládání údajů do počítačového programu (15 nových vzpomínek). Celkem je ve sbírce uloženo 1090 vzpomínek


    2. Průběžná anonymizace vzpomínek pamětníků v souladu s požadavky Zákona na ochranu osobních údajů

    3. Editace sbírky Vzpomínky pamětníků holocaustu

    4. Průběžné kontaktování pamětníků – žádost o poskytnutí dokumentů a fotografií, týkajících se holocaustu českých Židů dle aktuálních potřeb badatelů , institucí

    5. Shromažďování archivních materiálů a fotografií vztahujících se k pamětníkům v návaznosti na projekt Pomozte pátrat po zmizelých sousedech

    6. Digitalizace fotografií ze sbírky Vzpomínky pamětníků holocaustu

   • Projekt Literární tvorba židovských dětí a mládeže v období 1938 1945:

    - Oslovení vybraných 100 pamětníků a jednání s nimi, získání archiválií, studium vybraných vzpomínek (P. Kořínková, K. Svobodová)


    - Studium v izraelských archivech Yad Vashem, Beit Teresienstadt, v soukromém archivu L. Makarové (K. Svobodová)


   • Scanování dalších častěji používaných dokumentů:


    - Pokračování v průběžné digitalizaci sbírek Terezín, Dokumenty perzekuce a Osobní pozůstalosti (1700 záběrů)


    - Neplánované scanování pro potřeby badatele, pro výstavní účely (480 záběrů)


   • Restaurování:

    Průběžné restaurování vybraných archiválií se sbírky Terezín, Dokumenty perzekuce a Osobní pozůstalosti (395 fol.)


   • Poskytování badatelských služeb – 65 návštěv

   • Rešerše a konzultace se týkaly následujících témat: Židovské listy, vyučování židovských dětí v protektorátě, R. Lederer, přeškolovací kurzy, děti v Terezíně, Terezín 1940 – 1945, Dánsko a holocaust, časopis Bonaco, ghetto v Lodži, organizace a spolky v Protektorátu Čechy a Morava, Gideon Klein, účast českých Židů v boji proti německým okupantům, čeští krajané v britské armádě během 2. světové války, Židé v Žilině, terezínští vězni, uprchlíci 1933–1939, duševně choří pacienti židovského původu v protektorátu a ghettu Terezín, historie Židů na Havlíčkobrodsku, smíšená manželství a míšenci v období holocaustu, pracovní komando Wulkov, Židé na Jihlavsku, Petr Ginz, židovské obyvatelstvo v Sudetech, Židé z Holic, terezínský film, tábory vodního hospodářství na Lublinsku, procesy s nacistickými zločinci

   • Běžná korespondence – 267 dopisů


   • Památník obětem šoa z Čech a Moravy v Pinkasově synagoze

    Byly vykonány následující činnosti:


      1. Průběžné shromažďování podkladů k opravám a doplňkům nápisů
      2. Průběžné vyhotovování fotografií nápisů


   • Databáze jmen obětí holocaustu:


    - Vytvoření nového programu rozšiřujícího možnosti vyhledávání, umožňujícího další práce s informacemi a zasílání informací e-mailem.


    - Poskytování informací o jednotlivých obětech a skupinách obětí, vyhotovování počítačových soupisů pro jednotlivce i instituce z databáze obětí holocaustu – cca 90 soupisů (pro rodiny obětí, dále v souvislosti s projektem Pomozte pátrat po zmizelých sousedech, pro potřeby vznikajících památníků, vědeckých publikací, podklady pro zahraniční kongregace, vlastnící Tóry z ČR).


    - Vytipování nutných oprav údajů v počítačovém programu, kartotékách a soupisech.
    

   11. Sbírky

   (vedoucí E. Kosáková)
    
   a) Sbírkové oddělení

    
   I. Sbírka vizuálního umění
   (M.Hájková)
    
   - Pokračoval projekt zpracování podsbírky fotografie a nových médií, jejíž jádro tvoří soubor historických fotografií z let 1850–1939/45. Projekt, zaměřený na zpracování a zhodnocení fotografického materiálu, je rozdělen do tří fází (1. základní zpracování, 2. digitalizace a uložení, 3. zhodnocení materiálu v souvislosti s provedením nezbytného archivního výzkumu a příprava prezentace vybraného materiálu v rámci výstavního projektu). Vzhledem k obsažnosti fotografických alb byla o rok prodloužena doba potřebná na digitalizaci a zevrubné katalogové zpracování převážně portrétních snímků uložených v albech.
   - V rámci cyklu Předmět měsíce bylo prezentováno 6 předmětů sbírky: Robert Piesen – Portrét Pavly Mautnerové (kolem roku 1955), Karel Fleischmann – Registrovaní čekající na deportaci (1943), Dezider Salomon – Purimová maska s textem jidiš písně "A gutn purim malech" (2004), Otto Gutfreund – Dračky (1922), Ignác Porges – Portrét vrchního pražského rabína Šelomo Jehudy Rapoporta (1841), Bedřich Feigl – Davidova ulice v Jeruzalémě (1933).
   - Pokračoval dlouhodobý projekt restaurování a konzervace předmětů ze sbírky. Ošetřeny byly předměty, jejichž stav vyžadoval restaurátorský zásah a které jsou součástí významného autorského či tématického celku nebo byly zařazeny do některého z prezentačních výběrů (výstavy, publikace apod.). Restaurování objektů na papíře a fotografického materiálu probíhalo výhradně v dílně ŽMP. Celkem bylo restaurováno 6 maleb (Kubín, Feigl, Bauernfreund). Probíhalo plošné čištění a konzervace desítek papírových objektů vytipovaných podle stupně poškození při přesunu sbírky do depozitáře na Smíchov.
   - Byly zahájeny práce na přípravě projektu rozšířené reality s pracovním názvem Maharal a Židovské Město pražské pro rok 2009.
   - Do sbírky přibylo 88 přírůstků z darů a nákupů. V případě darů se jedná o 54 tisků (převážně monotypů) grafičky a ilustrátorky Jarmily Mařanové, l ept s názvem Lilith od amerického ilustrátora Marka Podwala, kresbu a dvě písemnosti vztahující se k Adolfu Wiesnerovi věnované panem Tomasem Stöhrem, karikaturní kresbu věnovanou bývalou pracovnicí knihovny ŽMP paní Jiřinou Hlaváčovou a portrét Mosese Gerstla od neznámého autora ze 30. let 19. století věnovaný paní Broniou Reyman.
   - Zakoupen byl soubor 55 tisků a kreseb Emila Orlika, 4 drobné grafické práce (ex libris) Hugo Steinera-Prag a další litografie téhož autora k doplnění již dříve získaného alba Alt-Prag, ex libris od Petra Kiena, malby Adolfa Körbera (Zákoutí židovského hřbitova v Praze na Olšanech) a Emila Tylše (Ghetto v Náchodě). Nákupem bylo získáno rovněž mimořádně vzácné album s 9 původními dřevořezy na motivy písní Brechtovy Žebrácké opery od Helly Guth, osm tisků Jarmily Mařanové doplňující již existující autorskou kolekci, kresba Georga Karse (Studie ženského aktu) a ilustrační náčrt Bedřicha Feigla (Na trhu). Na sklonku roku se podařilo zakoupit mimořádně zajímavý Portrét Bruno Donatha – plátno Rudolfa Kremličky, na jehož rubu je autoportrét dramaturga a překladatele Oty Ornesta, pozdějšího majitele obrazu.
    
   II. Sbírka rukopisů a vzácných tisků (O.Sixtová)
    
   - Průběžně byly doplňovány či korigovány katalogové záznamy rukopisů a jednolistů v muzejním databázovém archivačním systému.
   - Byl proveden výběr předmětů pro výstavu plánovanou na rok 2009 s pracovním názvem Pražský Maharal.
   - V rámci přiděleného grantu Hanadiv Charitable Foundation byl ve spolupráci s pracovníky ŽMP S. Singerovou a O. Čihákem zahájen projekt katalogizace vzácných bohemikálních hebrejských tisků z fondu knihovny ŽMP, který zahrnuje tyto činnosti: průzkum fondu, dokumentaci a fyzický popis tisků, katalogizaci, výběr pro restaurování nebo konzervaci, přípravu výstavy a vydání doprovodného katalogu v roce 2012. Byla zkatalogizována všechna bohemikální hebraika ve fondu sbírky a byl proveden průzkum cca 1/3 fondu bývalé Knihovny Židovské obce v Praze. Celkem bylo zkatalogizováno na 560 bohemikálních hebraik a další související nebohemikální hebrejské tisky z obou výše zmíněných fondů.
   - Průběžně byl doplňován katalog nálezů písemných materiálů z genizot.
   - Bylo dokončeno čištění a uložení svitků Tóry z majetku Židovské obce v Praze v depozitáři archivu na Smíchově (koordinace prací, dohled nad čištěním).
    
   III. Restaurátorská dílna papíru (M. Kropáčková / E. Mazurová, V. Žáková / O. Zatloukal)
    
   Spolupráce při přípravě výstav:
   - ŽMP – Galerie Roberta Guttmanna:
   Příběh rodiny Kolbenů (15. 2. – 15. 4. 2007, kurátor A. Pařík) – restaurování, adjustace a rámování všech plochých objektů;
   Naděje je na další stránce. 100 let knihovny ŽMP (9. 8. – 21. 10. 2007, kurátor M. Bušek) – příprava objektů k vystavení, výroba stojánků pro knihy;
   Bedřich Feigl – obrazy, kresby, grafika (1. 11. 2007 – 20. 1. 2008, kurátor A. Pařík) – 48 objektů zrestaurováno před skenováním, adjustace, rámování, zhotovení stojánků;
   Hella Guth. Rozpuštěné postavy (zahájení 6. 2. 2008, kurátor A. Pařík) – příprava a restaurování objektů.
   - Výstavy mimo ŽMP:
   – adjustace malby Willy Nowaka pro výstavu v Galerii výtvarných umění v Chebu;
   – restaurování, adjustace a rámování zápůjčky 8 kreseb pro výstavu v Galerii umění v Karlových Varech;
   – restaurování a příprava na transport 15 dětských kreseb – pravidelná obměna zápůjčky ve Washingtonu;
   - Činnosti pro jednotlivá oddělení ŽMP:
   – Pro sbírku vizuálního umění bylo průběžně restaurováno 15 pastelů, 56 kreseb a grafických listů, 34 ks nových přírůstků (grafika H. Steinera-Prag a J. Mařanové) bylo konzervováno a adjustováno
   – Pro sbírku rukopisů a starých tisků byly restaurovány nejvíce poškozené tisky č. MS 48 a přír. č. 2003/0173, bylo provedeno celkové restaurování rukopisu inv.č. 4.235, bylo restaurováno 45 kusů tabulek. Pokračovalo restaurování třebíčského machzoru;
   – Pro knihovnu ŽMP bylo opraveno 32 knižních vazeb, komplexně bylo restaurováno 5 knih;
   – Pro archiv ŽMP bylo restaurováno 5 knižních vazeb, byly celkově restaurovány 2 knihy, byla zrestaurována pergamenová listina s pečetí Privilegium B. Jeitelese. Dále bylo zrestaurováno 5 písemností před zapsáním do fondu a byla provedena desinfekce nových přírůstků z Českých Budějovic;
   – Pro oddělení holocaustu byla zrestaurována mapa Protektorátu Čechy a Morava, následně byla adjustována a rámována. Restaurována byla věcná památka inv.č. 179.007;
   – Pro pomocný fond byly restaurovány 2 papírové a 1 pergamenová listina a rovněž 2 knihy, dále byly provedeny ambulantní opravy vazeb 12 knih;
   – Zrestaurovaná díla byla pravidelně ukládána, byly zhotoveny ochranné obaly pro archiv, knihovnu, několik věcných předmětů, pro kresby a grafiky. Zásahy byly popsány v restaurátorských kartách a zdokumentovány fotografiemi;
   – Průběžně byly poskytovány konzultace při externím restaurování;
   – Byla zajištěna praxe dvou studentek Univerzity Pardubice, Fakulta restaurování v Litomyšli;
   – Byla provedena preventivní desinsekce vybraných depozitárních, provozních a kancelářských prostor správní budovy a budovy archivu na Smíchově.
    
   IV. Sbírka textilu (D. Veselská)
    
   - Ve sbírce bylo nově evidováno 45 předmětů, z nichž dary představovaly 9 ks, koupí byl získán jeden předmět a zbytek tvoří druhotně katalogizované předměty nebo převody z oddělení holocaustu ŽMP. Nejvýznamnějším přírůstkem do textilní sbírky, jehož akvizice ve spolupráci s úsekem dokumentace byla připravována téměř dva roky, byl soubor synagogálních textilií získaných darem od Židovské obce Teplice. Mimo to bylo vůbec poprvé v poválečné historii pro textilní sbírku ŽMP darem získáno ložní prádlo ze židovské domácnosti. Ze židovské kongregace v Surbitonu ve Velké Británii se podařilo do sbírky navrátit povijan na Tóru pocházející z Moravské Ostravy, který byl odeslán spolu s konvolutem svitků Tóry v roce 1964 prostřednictvím p.z.o. Artia do Velké Británie.
   - Byla provedena inventarizace a reidentifikace sbírky pláštíků na Tóru (4170 předmětů), převážně uložených v mimopražském depozitáři. Celkem byly doplněny katalogizační a obrazové údaje k 2683 pláštíkům na Tóru, zcela rekatalogizováno bylo 128 pláštíků a reidentifikováno 62 pláštíků.
   - Byla zahájena příprava na inventarizaci dle zákona o centrální evidenci sbírek (CES) souboru synagogálních opon (identifikace a přepis dat do muzejního databázového systému), která se uskuteční v roce 2008 v mimopražském depozitáři.
   - Bylo zahájeno zpracování souboru povijanů na Tóru (překlady nápisů, katalogizační karty, identifikace akvizičních údajů z německého katalogu, srovnávací průzkum textilních sbírek v tuzemsku i zahraničí), vyplývající ze získaného grantu Ministerstva kultury ČR na vědu a výzkum.
   - Pokračovalo odborné zpracování textilních judaik (základní katalogizace), nacházejících se v České republice mimo sbírky ŽMP.
   - Pokračovala průběžná katalogizace sbírky včetně zápisu do karet muzejního databázového archivačního systému (přírůstky, druhotné svozy předmětů z židovských obcí, zpracování předmětů z genizot).
   - V rámci cyklu Předmět měsíce byla prezentována věcná památka holocaustu – hračka (panenka) z terezínského ghetta a sáček na tefilin s vyšitým nápisem Patria, který je upomínkou na tragédii stejnojmenné lodi v roce 1940.
   - Odborné konzultace (včetně zpřístupnění sbírky), týkající se převážně určování stáří, účelu a původu textilií (synagogální pokrývka, povijan na Tóru, starozákonní motiv na vyšívané domácí dekoraci apod.), byly poskytnuty 7 badatelům.
    
   V. Restaurátorská dílna textilu (H. Votočková, V. Nauschová, / P. Koubová, J. Drábková Hrdá)
    
   - Bylo konzervováno a restaurováno 57 textilních sbírkových předmětů.
   - Pokračoval výběr a zadávání sbírkových předmětů k externímu restaurování v celkovém počtu 10 ks, včetně průběžných konzultací, kolaudací, evidence podkladů pro výběrová řízení a restaurátorských zpráv s fotodokumentací.
   - Byla zajištěna výroba kopie hračky z Terezína (panenka).
   - Byla zajištěna výroba textilních předmětů pro dlouhodobé zápůjčky a pro potřeby židovských obcí (tzv. pomocný fond) – 3 pláštíky, 1 pokrývka, 2 polštáře.
   - Pokračovala revize, fotodokumentace a nové ukládání cca 300 ks povijanů.
   - Ve spolupráci s kurátorkou sbírky textilu a úseky dokumentace a správy depozitáře byla provedena inventarizace souboru pláštíků na Tóru dle zákona o CES.
    
   VI. Sbírka kovů (J. Kuntoš)
    
   - Sbírka se rozrostla o 6 předmětů, z nichž 3 ks byly zakoupeny a 3 ks byly získány darem.
   - Pokračovala průběžná katalogizace sbírky a příprava podkladů pro zápis údajů do muzejního databázového archivačního systému.
   - Pokračovaly práce na tvorbě katalogových hesel a zadávání restaurování pro připravovaný katalog stříbra plánovaný na rok 2010.
   - V prezentačním cyklu Předmět měsíce byly představeny skleněný pohár pro Pesach s rytou scénou Abrahama s anděly a mušle s blahopřáním k Roš ha-šana.
   - V rámci ochrany sbírkových fondů byla zajištěna výroba kopií sbírkových předmětů pro vystavování v klimaticky nestabilních prostorách nebo pro užívání při liturgii na židovských obcích. Celkem bylo vyrobeno 14 ks kopií štítů na Tóru a 12 ks volných replik ukazovátek.
   - Bylo zodpovězeno 8 badatelských dotazů týkajících se sbírky.
    
   VII. Restaurátorská dílna kovů (M. Jarešová, P. Veselý)
    
   - V dílně bylo konzervováno a restaurováno 94 ks stříbrných a mosazných sbírkových předmětů.
   - Byla provedena odborná příprava předmětů pro výstavní účely včetně spolupráce při instalaci výstav v Galerii Roberta Guttmanna.
   - Průběžně byly monitorovány a vyhodnocovány klimatické podmínky ve stálých expozicích muzea.
   - Byla zajištěna odborná praxe studentky 3. ročníku oboru konzervátorství na SPŠG v Praze. Byla poskytnuta odborná konzultace u závěrečných maturitních zkoušek a u obhajoby závěrečné práce.
   - Byla zajištěna odborná praxe pro dva studenty oboru konzervátorství a restaurátorství kovů ze SUPŠ – VOŠ v Turnově.
    
   VIII. Dokumentace sbírkového oddělení (M. Veselská, H. Baštýřová / H. Hříbková, M. Hrabinská / K. Kinzlerová, H. Kopřivová)
    
   - Bylo vypracováno 29 smluv o výpůjčce k výstavním účelům (2 pro zahraniční instituce a 27 pro instituce tuzemské včetně zápůjček předmětů židovským obcím pro liturgické účely). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 31 sbírkových předmětů, tuzemským vypůjčitelům bylo zapůjčeno 257 předmětů ze sbírek a z tzv. pomocného fondu. K předmětům ze sbírkového fondu ŽMP byly vypracovány protokoly o stavu (condition reports).
   - Bylo uzavřeno 14 pasivních výpůjčních smluv, na jejichž základě si ŽMP zapůjčilo 124 předmětů pro výstavní, dokumentační nebo restaurátorské účely. K předmětům byly po dohodě s jednotlivými vlastníky vypracovány protokoly o stavu (condition reports).
   - Bylo vypracováno 31 výpůjčních smluv a 28 smluv o dílo pro externí restaurátory – kromě oprav, restaurování a konzervace, které nemohly být provedeny v dílnách muzea, se jednalo o rámování obrazů pro výstavy apod.
   - Bylo vypracováno 9 kupních smluv pro nákup předmětů od fyzických osob.
   - Sbírky byly obohaceny o četné dary od jednotlivců a institucí z tuzemska i ze zahraničí. Bylo uzavřeno 19 darovacích smluv. Jako poděkování uvádíme jména laskavých dárců – Věra Duľová, Kateřina Dejmalová, Jiřina Hlaváčová, Dagmar Habová, Tomas Stöhr, Ilsa Paschová, Ludmila Oravcová, Karel Dolista, Josef Hruška, Mark Podwal, Magda van Emde Boas-Starkenstein, Helena Kašová, Magda Veselská, Arno Pařík, Mirka Pollak, Spertus Museum Chicago, Židovská obec Teplice, Židovská obec Plzeň, Židovská obec v Praze.
   - Do knihy přírůstků bylo zapsáno 125 položek (tj. 292 sbírkových předmětů). Z toho 90 předmětů tvoří nákupy, 80 předmětů dary a 122 předmětů pochází z druhotného zpracování sbírkového fondu při inventarizaci a revizích, z druhotných svozů ze židovských obcí a z převodů předmětů mezi jednotlivými odděleními ŽMP.
   - Proběhla 4 zasedání Sbírkotvorné komise ŽMP, na kterých bylo projednáno 64 návrhů na nákup nebo dar předmětů do sbírek ŽMP. Průběžně byly sledovány tuzemské i zahraniční aukce uměleckých děl, tabulka s přehledem předmětů podléhajících akvizičnímu zájmu ŽMP byla rozšířena o 173 záznamů.
   - Byly dokončeny práce vyplývající z inventarizace z roku 2006 (dohledání chybných evidenčních čísel, označení katalogizačních karet razítkem revize, vypracování závěrečné zprávy).
   - Uskutečnila se další část inventarizace sbírkového fondu ŽMP dle zákona o CES. Ve spolupráci s pracovníky správy depozitáře, restaurátorkami a kurátorkou sbírky textilu byl fyzicky zkontrolován soubor pláštíků na Tóru v celkovém počtu cca 4170 inventárních čísel, což představuje cca 11% z celkového počtu předmětů ve správě sbírkového oddělení.
   Ke konci roku 2007 bylo v rámci všech dosud uskutečněných inventarizací fyzicky revidováno cca 63 % sbírkového fondu ŽMP.
   Pracovníci úseku dokumentace se také v součinnosti s kurátorkou sbírky textilu podíleli na rekatalogizaci sbírky pláštíků na Tóru.
   - V průběhu roku 2007 proběhlo 5 hlášení o změnách v CES na Ministerstvo kultury ČR (podsbírky jiná – judaika a knihovna). Byly připraveny podklady pro katalogizaci přírůstků za rok 2004 a ve spolupráci s kurátory a se správou depozitáře byly tyto přírůstky dohledány, zkatalogizovány a změny nahlášeny do CES.
   - Uskutečnila se kontrola pracovnic Ministerstva kultury ČR, zaměřená na vedení evidence a správu sbírek v souladu se zákonem o CES. Závěrečná zpráva o kontrole konstatuje, že nebyly shledány žádné závady a nedostatky.
   - K novým přírůstkům a předmětům z depozitáře byly v muzejní databázi průběžně zakládány karty s údaji o akvizicích, průběžně byl doplňován lístkový hlavní aritmetický katalog. Průběžně byla opravována chybná a dohledaná evidenční čísla v muzejní databázi.
   - Pokračoval zápis údajů o sbírkových předmětech do muzejní databáze (např. bibliografické údaje) a údržba muzejní databáze.
   - Pokračoval přepis údajů z přírůstkových knih do databáze v Excelu (sbírka vizuálního umění, sbírka textilu).
   - Byla dokončena kontrola evidence a reidentifikace předmětů získaných v rámci tzv. druhotných svozů ze židovských obcí v letech 1994 – 1998.
   - Byl změněn, přepracován a doplněn systém ukládání informací o předmětech uložených v tzv. pomocném fondu.
   - Bylo zahájeno zapisování údajů o provenienci uměleckých předmětů získaných během 2. světové války ze skladů Treuhandstelle, které vyplynuly z archivního výzkumu, do přepisu tzv. Německého katalogu.
   - Ve spolupráci s kurátory sbírek pokračovala dokumentace judaik mimo ŽMP. Byla dokončena katalogizace předmětů z pracovních cest z roku 2006, nově byla provedena dokumentace předmětů ze sbírek institucí – Vlastivědné muzeum Mohelnice, Památník Adolfa Kašpara Loštice, sbírka o. s. Respekt a Tolerance Loštice, byla zahájena jednání s Národní knihovnou ČR a Muzeem hl. m. Prahy. Průběžně byl doplňován speciální katalog judaik dokumentovaných mimo ŽMP.
   - Bylo vypracováno 15 rešerší pro externí badatele, zodpovězeno bylo 10 běžných dotazů.
    
   IX. Správa depozitáře (P. Novák, L. Pilarská, M. Musil)
    
   - V průběhu roku 2007 bylo vytvořeno 248 výdejek, které zahrnovaly na 3943 vydaných sbírkových předmětů.
   - V depozitáři nově založené sbírky fotografie byla instalována dvě úložná zařízení s výsuvnými policemi.
   - Po celý rok se převážely fotografie a fotografická alba ke skenování do správní budovy a následně k uložení do depozitáře sbírky.
   - Byla vyklizena synagoga v Brandýse n. Labem před jejím předáním Židovské obci v Praze.
   - Pracovníci úseku asistovali při instalacích krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna a při sanitárních dnech ve všech stálých expozicích, účastnili se provádění významných tuzemských a zahraničních návštěv v depozitářích muzea.
   - Byly poskytnuty odborné konzultace týkající se uložení sbírkových předmětů v některých muzeích (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Muzeum hl. m. Prahy a Západočeské muzeum v Plzni).
    
   X. Fotoarchiv (M. Jelínek)
    
   - Fotografie nově vyfotografovaných předmětů byly ukládány do muzejního digitálního archivačního systému. K 31. 12. 2007 bylo v této databázi více než 14 500 karet s náhledem.
   - Ve spolupráci s ostatními odděleními muzea byly vybírány fotografie pro výstavní a publikační účely, průběžně byly vyhledávány fotografie pro pracovníky muzea případně byly pořizovány jejich kopie.
   - Bylo zodpovězeno více než 180 žádostí badatelů z tuzemska i ze zahraničí, případně byly poskytnuty požadované materiály, a to většinou v elektronické podobě.
   - Začal přenos dat skenů tzv. Německého katalogu z archivních CD na datový server muzea (bylo přesunuto cca 50 % dat).
   - V roce 2007 probíhalo zkoumání možných způsobů digitalizace skleněných negativů z fondu fotoarchivu.
    
   XI. Fotooddělení (J. Tatranský, D. Cabanová, V. Wünschová)
    
   - Bylo zhotoveno 1750 digitálních záběrů sbírky synagogálního textilu.
   - Bylo nafotografováno 265 sbírkových předmětů.
   - Bylo pořízeno 2460 digitálních snímků grafik, fotografií a tisků.
   - Pro výstavy bylo zhotoveno cca 500 digitálních snímků.
   - Pro oddělení holocaustu bylo provedeno 8400 záběrů.
   - Pro oddělení rukopisů a vzácných tisků bylo nafotografováno 310 záběrů archiválií.
   - Průběžně byly fotografovány vernisáže, významné návštěvy a další důležité akce ŽMP a byla pořizována dokumentace exteriérů, interiérů a výstav.
   - Byly provedeny fotopráce pro publikační a výstavní činnost ŽMP, fotografie pro web a Newsletter ŽMP.
   - Byly zhotoveny podklady pro vydání muzejních publikací v roce 2007
    

    

    

   12. Knihovna a referenční centrum

   (vedoucí A. Jelínková)

   a) Statistika

   Knihovna

   • Návštěvnost: 1120 badatelů
   • Počet registrovaných čtenářů: 813
     • z toho aktivních v r. 2007: 245
   • Výpůjčky registrované v automatizovaném systému:
    • Počet vypůjčených knih: 2717
    • z toho vypůjčených do studovny: 1235

    • Meziknihovní výpůjční službou vypůjčeno:
     • jiným knihovnám 75
     • pro zaměstnance muzea ze zahraničních knihoven 58

   Referenční centrum

   • Návštěvnost: 1136 návštěvníci

   Pro odbornou veřejnost byla knihovna otevřena dva dny v týdnu, referenční centrum bylo otevřeno v pracovní dny.

   • Přírůstky (akvizice):
    • Knihy: 1484 svazků (z toho 83 pro VKC ŽMP a 40 pro referenční centrum)
    • Periodika: 4 tituly (z celkového počtu 803 titulů)
    • Přístupy do zahraničních oborových databází: 8

   b) Automatizace provozu

   • Systém Aleph
    • Ke konci roku 2007 bylo do systému Aleph uloženo 33 340 záznamů (nové přírůstky, starší publikace, staré tisky – retrokatalogizace, záznamy hebrejských publikací, analytické záznamy vybraných periodik)

   • Internet
    1. Zřístupnění on-line databází uživatelům (Babylon Dictionary, Compact memory, Hebrew bibliography, Index to Jewish Periodicals, Jewish Education Treasures, Jewish encyclopedia, National Socialism-Holocaust-Resistance and Exil, Otzar ha-chochma);
    2. Pokračovalo zveřejňování měsíčních přírůstků knihovny na webových stránkách knihovny;
    3. Byly zpřístupněny další 3 oskenované lístkové katalogy (lístkový katalog knihovny Židovské náboženské obce v Praze, lístkový katalog knihovny Židovského muzea v Praze a jmenný katalog části terezínské sbírky) s možností prohlížení katalogizačních lístků a zasílání on-line objednávek;
    4. Vyhledávání faktografických informací pro potřeby pracovníků muzea i návštěvníků knihovny;
    5. Účast v oborových elektronických konferencích (Knihovna, KOMIG, KATPOL, Staré tisky, SUALEPH, Aleph-l, Archivy-knihovny-muzea).

   c) Práce s fondem

   1. Byly provedeny revize signaturové řady 64 000 – 64 999 fondu knihovny
   2. Průběžně byla prováděna údržba databáze původních vlastníků
   3. Do CES bylo zapsáno 170 knih
   4. Do souborného katalogu České republiky bylo zasláno 2500 záznamů knih a periodik
   5. Ve spolupráci s restaurátorskou dílnou bylo restaurováno 37
   6. Bylo zhotoveno 269 ochranných pouzder pro restaurované a ošetřené svazky;
   7. Externě bylo opraveno nebo restaurováno 135 svazků
   8. Nové vazby byly zhotoveny u 214 svazků
   9. Bylo dokončeno restaurování lístkového katalogu terezínské knihovny
   10. Byl proveden mikrobiologický průzkum ve všech depozitářích knihovny


    

   13. Počítačová síť

   (V. Vrbický)

   a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů

   1. Bylo zakoupeno 9 nových počítačů včetně operačních systémů a stejný počet uživatelských programů MS Office 2003.
   2. Průběžně byly kalibrovány monitory a digitální zařízení kalibrační sondou.

   b) Rozšiřování lokální sítě

   1. Byla rozšířena bezdrátová síť WIFI.
   2. Rychlost u 30 % lokální sítě byla navýšena na 1Gb/s.

   c) Elektronická pošta a Internet

   1. Pracovníci připojení do lokální počítačové sítě mají přístup k elektronické poště a Internetu.
   2. Rychlost internetu byla navýšena na 4Mb/s

   d) Zajištění antivirové kontroly

   1. Antivirová databáze byla průběžně aktualizována stejně jako antivirový program.

   e) Telefony

   1. Přípravy na přechod k VoIP v následujícím roce.


    

   14. Technická a stavební činnost

   (M. Lička, R. Šťastný)

   a) Opravy a rekonstrukce

   ŽMP mělo ve své správě 14 objektů nebo jejich částí pronajatých od Židovské obce v Praze (a. s. Matana), dále prostory pronajaté od Židovské obce v Brně pro pobočku Vzdělávacího a kulturního centra. Ke konci roku ŽMP vyklidilo synagogu v Brandýse nad Labem, kterou nadále nebude užívat. Ve správě provozního odboru jsou také prostory depozitáře a kanceláří odboru knihovny, které má muzeum pronajaty v Praze 4. Dále jsou uvedeny hlavní činnosti, uskutečněné v roce 2007 v jednotlivých objektech.
    
   I. Administrativní budovy
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Výběrové řízení a následné nátěry a repase oken
   - Oprava havarijního stavu na chladících jednotkách TRANE.
   - Oprava fasády vnitřního dvorku
   - Oprava snímače plynu
   - Opravy termohlavic ústředního topení
   - Opravy a výměny regulátorů měření a regulace
   - Výměna protimrazové ochrany
   - Oprava pojišťovacích kotlových ventilů
   - Oprava kotlového čerpadla
   - Automatická závlaha květin na terase
   - Náhrada neopravitelných zvlhčovačů v depozitářích za nové
   - Výměny filtrů VZT a jednotek fancoil
    
   II. Maiselova synagoga
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Realizace únikové cesty z přízemí včetně rozšíření výstavního prostoru a instalace souvisejících technologií a zabezpečovacích zařízení
   - Byly provedeny úpravy lokálních svítidel v hlavní lodi s cílem snížit intenzitu osvětlení a snížit náklady
   - Byla zpracována projektová dokumentace na restaurátorské opravy oplocení
    
   III. Španělská synagoga
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Oprava podlah na galerii a výměna koberců
    
   IV. Klausová synagoga
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Opravy dveří a topných systémů
    
   V. Pinkasova synagoga
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Opravy ovládání elektrického vytápění (výměny stykačů)
   - Hloubkové čištění kamenných a keramických dlažeb, napuštění ochrannou politurou
   - Odstranění havárie na kanalizační přípojce
   - Osazení podružných měřidel spotřeb energií
    
   VI. Obřadní síň
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Zpracování a projednání projektové dokumentace pro zřízení únikového východu
    
   VII. Smíchovská synagoga
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Oprava střechy po škodách způsobených lednovou vichřicí
   - Odstranění sprejerských nápisů ze stěn
   - Optimalizace nastavení klimatických parametrů
   - Opravy nasávání přívodu vzduchu do podzemí
   - Opravy vzduchotechniky v šatnách
   - Výměny filtrů VZT a jednotek fancoil
    
   VIII. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici

   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Aktuální vyhodnocení stavu stromů na hřbitově
   - Provedení nezbytných pěstebních opatření
    
   IX. Synagoga v Brandýse nad Labem
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Nutné udržovací práce (drobné opravy střechy), údržba okolí synagogy
   - Vyklizení synagogy, prodej regálů, ukončení nájmu a souvisejících smluvních vztahů, předání objektu společnosti a.s. Matana
    
   X. Venkovská synagoga
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Klempířská oprava okapových žlabů
   - Zajištění likvidace odpadu
    
   XI. Vzdělávací a kulturní centrum v Praze
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Byla provedena celková oprava a modernizace přednáškové místnosti v přízemí včetně sociálního zařízení
   - Zřízení sprchového koutu s šatnou v kancelářské části
    
   XII. Starý židovský hřbitov
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Byla provedena restaurátorská oprava části hřbitovní zdi
   - Zajištění výroby a osazení pamětní desky Pavlu Tigridovi v ulici U Starého hřbitova
   - Aktuální vyhodnocení stavu stromů na hřbitově
   - Realizace nezbytných pěstebních opatření
   - Zpevnění hlinitých cest štěrkem
   - Kompostování rostlinných zbytků, odvoz a likvidace nevyužitelného odpadu
    
   XIII. Depozitář knihovny v Praze 4
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Zpracování podkladů pro přesun kanceláří z 2.NP do přízemí
   - Koordinace stavebních prací a realizace zabezpečovacích systémů, výkon technického dozoru investora
   - Výměny filtrů VZT
    
   b) Údržba
    
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Zajištění provozních podmínek pro řádný chod objektů, které muzeum užívalo ke své činnosti včetně nezbytného servisu technologických zařízení
   - Zajištění pravidelných i mimořádných úklidů na všech pracovištích muzea
   - Zednické, klempířské, instalatérské a zámečnické opravy, nátěry a malování
   - Pravidelná údržba elektroinstalace a osvětlení, čištění a revize okapů a vpustí
   - Údržba zeleně na hřbitovech (nová výsadba rostlin, dosévání a sekání travního porostu, prořez a kácení stromů dle návrhu pěstebních opatření, postřiky stromů proti škůdcům)
   - Údržba zeleně u Maiselovy synagogy a Smíchovské synagogy
    
   c) Odborný dohled nad rekonstrukcemi a restaurátorskými pracemi (V. Hamáčková)
    
   - Starý židovský hřbitov v Praze – restaurování 39 náhrobků, záchranné a zajišťovací práce na 21 náhrobcích. Vyhodnocení chemickotechnologického průzkumu využití enzymů pro čištění náhrobků.
   - Hřbitov ve Fibichově ulici ¬– restaurování 12 náhrobků a 2 rozměrných tumb
    
   d) Integrovaný zabezpečovací systém
    
   Uskutečnily se následující činnosti:
   - Realizace částečné centralizace ústředen EPS
   - Předepsané kontroly a revize systémů, opravy nebo výměny vadných částí
   - Zabezpečení únikového východu z Maiselovy synagogy
   - Modernizace zabezpečovacích systémů venkovské synagogy
    
   e) Ostatní činnosti
    
   - Zajištění školení PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance
   - Školení požárních hlídek
   - Zajištění a kontrola dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících z předpisů o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně zpracování potřebné dokumentace
   - Aktualizace organizačního řádu
   - Zavedení nového režimu pro návštěvy hřbitova ve Fibichově ulici
   - Zavedení systému třídění a likvidace odpadu
   - Vyhotovení vzorového manuálu pro výběrová a poptávková řízení
   - Zpracování směrnice o provozu bezpečnostního kamerového systému, s ohledem na zpracování osobních údajů, provedení nezbytných úprav kamerových systémů, registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů
   - Provedení nezbytných organizačních a technických opatření v souvislosti s dezinsekcí jednotlivých pracovišť muzea
   - Podnájem prodejních ploch v prostorách Smíchovské synagogy, Klausové synagogy, Maiselovy synagogy, Španělské synagogy a v přízemí objektu Maiselova 15.
   - Podnájem suterénních prostor v Obřadní síni za účelem provozování veřejného WC a v administrativní budově podnájem ploch k provozování restaurace a kavárny.
   - Zajištění provozu tržiště na vstupním nádvoří před Pinkasovou synagogou a v nevyužívaném vstupu Klausové synagogy podnájem prodejního místa
    

    

   15. Restituce

   • Správní rada ŽMP schválila vydání 32 děl z majetku Emila Freunda doporučených restituční komisí ŽMP oprávněným dědicům (Kimberly Gail Eastman, Raeganna Lynn Eastman, Megan Maureen MacDonald a Derek MacDonald).
   • Správní rada ŽMP schválila pravidla pro restituci knih v majetku ŽOP („Podmínky pro uplatnění nároků na vydání knih z knihovního fondu Židovského muzea v Praze, které byly protiprávně odňaty fyzickým osobám v období nesvobody“).
   • Správní rada ŽMP schválila vydání 5 knih z majetku Naftali Zvi Kartagenera oprávněné dědičce (Malka Hahn).
   • Správní rada ŽMP schválila vydání 23 děl z majetku Emila Kolbena oprávněnému dědici Jindřichu Kolbenovi.
   • ŽMP na základě rozhodnutí správní rady podpořilo rezoluci Asociace evropských židovských muzeí o restitucích ze dne 20. listopadu 2006 v Benátkách.

    

   16. Významné návštěvy


   Únor

   1. Účastníci Konference představitelů předních amerických židovských organizací (Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations)


   Květen

   1. Izraelská ministryně zahraničních věcí Cipi Livni


   Červen

   1. Bývalý sovětský disident, později ministr izraelské vlády a významný veřejný činitel Natan Ščaranský


   Červenec

   1. Ministr kultury České republiky Václav Jehlička


   Říjen

   1. Generální guvernérka Kanady Michaëlle Jean
   2. Zástupci americké filantropické organizace Wealth and Giving Forum, která finančně podpořila konferenci Forum 2000 v roce 2007

    

   17. Sponzorské příspěvky

   a) ze zahraničí

   Nadace a instituce:

   Anne Frank House (Nizozemí)
   Commission of the European Communities (Belgie)
   Conference on Jewish Materiál Claims Against Germany, Inc. (USA)
   Hanadiv Charitable Foundation (GB)
   The American Friends of The Czech Republic (USA)
   The American Jewish Joint Distribution Committee (Francie)
   The Ronald S. Lauder Foundation (USA)
   The Rothschild Foundation Euroope (Velká Británie)

   Jednotlivci:
    
   Podwal Mark (USA)
   Winter Steven L. (USA)

   b) Z České republiky

   Nadace a instituce:

   Asociace muzeí a galerií ČR
   Hlavní město Praha
   Město Heřmanův Městec
   Městská část Praha 3
   Ministerstvo kultury ČR
   Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
   Nadační fond obětem holocaustu

   Jednotlivci:
    
   Cienciala Libor


    

   18. Poskytnuté dary

   ŽMP poskytlo v souladu se schváleným rozpočtem finanční dary na humanitární účely, péči o židovské kulturní dědictví a další činnost související s židovskou tematikou a boj proti rasismu a antisemitismu následujícím subjektům:

   Divadlo, o.s. Hradec Králové
   Historický ústav AV ČR, v.v.i.
   Janas Roman (příspěvek na provozování webových stránek s tematikou holocaustu www.koncentracni-tabory.estranky.cz, www.zajatecke-tabory.estranky.cz)
   Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč KVÍZ
   Lauderovy školy při Židovské obci v Praze
   Národní knihovna ČR
   Nadační fond Mamma
   Občanské sdružení POST BELLUM
   Pražský literární dům
   Spolek akademiků Židů
   Strnadlová Eva Mgr. (příspěvek na vydání hebrejsko-české sbírky básní
   Kartičky autorky Edny Amit)
   Tolerance a občanská společnost
   Židovská obec v Praze


    

   19. Jednání správní a dozorčí rady ŽMP

   V souladu se stanovami ŽMP se uskutečnila čtyři zasedání správní rady a tři zasedání dozorčí rady. Na zvláštním zasedání správní rady dne 22. 10. 2007 byl na další pětileté období jmenován ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.


    

    

   V Praze 20. února 2008
   Leo Pavlát
   ředitel
    

    

    

    

   Příloha: Informace o hospodaření ŽMP

   Výnosy:
    

    

   Výdaje:
    


    

   VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč)

    

   k 31. 12. 2006

   k 31. 12. 2007

    

   VÝNOSY

   186 058

   188 463

   Tržby za zboží a služby

   10 924

   12 407

   Tržby ze vstupného

   166 151

   170 072

   Dotace

   1 951

   1 283

   Zúčtování rezerv

   0

   0

   Ostatní výnosy

   7 032

   4 701

   PROVOZNÍ NÁKLADY

   146 965

   142 035

   Náklady na uskutečněné tržby

   79 035

   73 343

   Osobní náklady

   50 596

   54 056

   Odpisy

   12 697

   11 463

   Ostatní provozní náklady a rezervy

   4 637

   3 173

   DAŇ Z PŘÍJMU

   8 024

   12 362

   HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

   31 069

   34 066

    

    

    


   ROZVAHA (v tis. Kč)

    

    

    

    

    

    

   k 31. 12. 2006

   k 31. 12. 2007

    

   STÁLÁ AKTIVA

   128 111

   118 158

   Nehmotný investiční majetek

   698

   1 095

   Hmotný investiční majetek

   127 413

   117 063

   Finanční investice

   0

   0

   OBĚŽNÁ AKTIVA

   199 322

   176 998

   Zásoby

   6 756

   6 652

   Pohledávky

   11 458

   8 310

   Finanční majetek

   179 747

   160 612

   OSTATNÍ AKTIVA

   1 361

   1 424

   AKTIVA CELKEM

   327 433

   295 156

    

    

    

   VLASTNÍ ZDROJE

   313 614

   280 235

   Fondy

   282 547

   246 168

   Hospodářský výsledek běžného účetního období

   31 067

   34 067

   CIZÍ ZDROJE

   13 819

   14 921

   Krátkodobé závazky

   12 989

   14 568

   Rezervy

   0

   0

   OSTATNÍ PASIVA

   830

   353

   PASIVA CELKEM

   327 433

   295 156

    

   Struktura zaměstnanců Židovského muzea v Praze

   Židovské muzeum v Praze mělo v roce 2007 v průměru 144 zaměstnanců.
   K 31. 12. 2007 byl stav zaměstnanců ve fyzických osobách 146.

   Vedení muzea 2
   Odborní muzejní pracovníci 50
   Ekonomičtí a provozní pracovníci 24
   Ostraha objektů a kustodi 55
   Ostatní podpůrné činnosti 15

    

   Opravy a rekonstrukce objektů (v tis. Kč)
   Objekt 1995-2007
   Španělská synagóga 33 978
   Administrativní budova Jáchymova 3 215
   Maiselova synagóga 17 567
   Pinkasova synagóga 11 139
   Obřadní síň 1 905
   Klausová synagóga 6 656
   Depozitář textilu 2 682
   Nové administrativní budovy 94 356
   Vzdělávací a kulturní centrum 530
   Smíchovská synagoga 72 639
   Synagoga Brandýs 855
   Depozitář knih Spořilov 54
   Židovský hřbitov Fibichova, Praha 3  11 199
   Starý židovský hřbitov 7 890
   Celkem 264 665

    

   © 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze