Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Zápůjčky předmětů ze sbírek ŽMP
  

Zápůjčky předmětů ze sbírek Židovského muzea v Praze


Důležité - upozornění na uzavření části depozitárních prostor ŽMP

Židovské muzeum v Praze od 29. 3. 2014 přibližně na 15-18 měsíců z důvodu rekonstrukce objektu zcela uzavírá část svých depozitárních prostor. V uvedeném období nebude možné se sbírkovými předměty, které jsou v objektu, jehož se rekonstrukce týká, uloženy, jakkoliv manipulovat, tzn.: vyjímat a vkládat sbírkové předměty z a do depozitáře, provádět digitalizaci sbírek, posuzovat stavy sbírkových předmětů, zpřístupňovat sbírkové předměty ke studiu či provádět rešerše nad rámec informací zjistitelných z interní muzejní databáze nebo jiných evidenčních a dokumentačních zdrojů ŽMP, stejně jako vyhovět žádostem o výpůjčku. Uzavření depozitáře se týká všech sbírkových předmětů ze sbírky kovů a trojrozměrných předmětů (kurátor Mgr. Jaroslav Kuntoš) a části sbírkových předmětů ze sbírky textilu, především nejstarších textilií a drobného a domácího textilu (kurátorka PhDr. Dana Veselská, PhD.). O znovuotevření depozitáře budeme veřejnost v předstihu informovat prostřednictvím webových stránek muzea, Facebooku a Newsletteru. Předem se omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
Vážení kolegové,
 
pokud má Vaše instituce zájem zapůjčit si z Židovského muzea v Praze (ŽMP) sbírkové předměty, zde najdete několik rad pro urychlení a zjednodušení organizace zápůjčky:
 
1/ S oficiální písemnou žádostí o zápůjčku se obracejte pouze na ředitelství ŽMP nebo na úsek Dokumentace a evidence sbírek - [email] Magda Veselská.
 
2/ Prosíme, abyste se seznámili s Podmínkami výpůjčky ze sbírek ŽMP, vyplnili formulář Popis výstavních prostor a jejich vybavení, a přiložili ho k Vaší žádosti.
 
3/ Je nutno počítat s tím, že příprava zápůjčky (tzn. výběr sbírkových předmětů, jejich restaurování atd.) a vyřizování nutných formalit trvá nejméně 6 měsíců, zpravidla však déle.
 
4/ O přijetí Vaší žádosti rozhodne Výstavní rada ŽMP po zhodnocení Vámi zaslaných podkladů včetně vyplněného formuláře Popisu výstavních prostor. Vezměte, prosíme, na vědomí, že Výstavní rada ŽMP se schází pouze dvakrát ročně a Váš požadavek jí může být předložen až po získání všech požadovaných údajů z Vaší strany. Příjem požadavků na další kalendářní rok je ukončen vždy v září běžného roku.
 
5/ Předměty ze sbírek ŽMP zapůjčujeme s ohledem na jejich stáří, hodnotu a stav maximálně na 1 měsíc až 3 roky. Výběr předmětů a délku zápůjčky určuje kurátor příslušné sbírky.
 
6/ ŽMP neposkytuje ze svých prostředků výstavní fundus a nepořizuje na své náklady kopie předmětů ze svých sbírek pro účel jedné konkrétní výstavy nebo další materiály. S žádostí o finanční podporu při řešení těchto problémů je možné se obrátit na Nadaci Židovského muzea v Praze.
 
Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na spolupráci.

 

Podmínky výpůjčky ze sbírek ŽMP pro výstavní účely - PDF


Oslovení

PODMÍNKY VÝPŮJČKY ZE SBÍREK ŽMP PRO VÝSTAVNÍ ÚČELY

I.

Žádost o vypůjčení předmětů

1.    Žadatel o výpůjčku (dále jen „Žadatel“) je povinen Židovskému muzeu v Praze (dále jen „ŽMP) doručit písemnou žádost o výpůjčku v dostatečném předstihu před plánovaným zahájením výstavy, tj. nejméně 6 měsíců v případě požadavku na vypůjčení předmětů do 10 položek a nejméně 12 měsíců při požadavku přesahujícím tento počet.

2.         Žadatel je povinen sdělit ŽMP v oficiální žádosti následující údaje:

-          účel výpůjčky, přesný název výstavního projektu, případně další důležité informace související s daným projektem (spolupořadatel, podpořadatel, putovní výstava apod.);

-          úplný oficiální název, pod kterým je Žadatel registrován (v originálním znění), a přesnou a úplnou adresu, na které je Žadatel registrován;

-          přesnou adresu, na které bude předmět/y vystaven, a přesnou dobu trvání výstavy, přičemž od této informace se bude odvíjet konečná doba výpůjčky, započatá dnem převzetí a ukončená dnem navrácení výpůjčky do ŽMP (viz čl. III.)

-          jméno a oficiální identifikační údaje osoby, která bude za Žadatele:

a)   oprávněna podepsat smlouvu (ředitel instituce nebo statutární zástupce);

b)   pověřená v administrativních jednáních;

c)   zodpovědná dodržení klimatických podmínek (např. hlavní konzervátor);

d)   odpovědná za převzetí a předání vypůjčených předmětů; v případě, že výpůjčka bude doprovázena kurýrem a tento bude pověřený pracovník Žadatele (viz čl. V. bod 3), také jméno a identifikační údaje této osoby, případně plnou moc;

-          seznam požadovaných sbírkových předmětů nebo předmětů z tzv. Pomocného fondu (dále jen předmětů), byl-li předem řádně konzultován s příslušným kurátorem nebo vedoucího sbírkového oddělení; v opačném případě je Žadatel povinen uvést přibližný počet a druh předmětu/ů, o které má zájem. V žádosti o výpůjčku musí Žadatel sdělit také požadavky na fotografické a textové materiály ze strany ŽMP, tj. podklady pro katalog, popisky, fotografie (celky i detaily), doprovodné texty na panely apod.

3.    Nedílnou součástí žádosti o výpůjčku je vyplnění dotazníku ŽMP popisujícího výstavní prostor, jeho vybavení, zabezpečení, klimatické podmínky, včetně způsobu a archivace měření, typ výstavního fundu apod. (“Facility Report“). Na základě poskytnutých informací zváží ŽMP možnost a podmínky výpůjčky svých předmětů. Disponuje-li Žadatel vlastním formulářem “Facility Report“, může přiložit tento.

4.    V případě, že Žadatelem o vypůjčení sbírkového předmětu není odborná paměťová instituce, která by disponovala vlastními sbírkovými fondy zapsanými v CES (tj. v Centrální evidenci sbírek) a zabývala se systematickým shromažďováním, studiem a prezentací předmětů kulturní hodnoty (muzeum nebo galerie, ve znění zákona 122/2000 Sb.), ale jiný právní subjekt (např. město, obec, spolek, firma), vyhrazuje si ŽMP právo požadovat uzavření rámcové dohody o garanci odborného dozoru mezi Žadatelem a třetí stranou, tj. institucí disponující sbírkou zapsanou v CES (viz http://ces.mkcr.cz/cz/sblst.php). Touto rámcovou dohodou o garanci je třetí strana za Žadatele zavázána zaručit realizaci prezentačního projektu, jehož je uvažovaná výpůjčka ze sbírek ŽMP součástí, a to jak po teoretické (např. konzultace libreta a scénáře, parametrů výstavního fundu), tak po praktické (manipulace s předměty, realizace instalace apod.) stránce. Jakákoliv forma případného vyrovnání mezi Žadatelem a třetí stranou je výhradně věcí Žadatele.


II.

Smlouva o výpůjčce a Předmět výpůjčky

1.    Podmínkou uskutečnění výpůjčky je řádně uzavřená Smlouva o výpůjčce, doručená ŽMP nejpozději 30 dnů před začátkem výpůjční doby, nedohodne-li se ŽMP s Žadatelem jinak.

2.    ŽMP uzavře smlouvu pouze na vlastním formuláři Smlouvy o výpůjčce. Veškeré změny v tomto formuláři lze uskutečnit pouze na základě oboustranné dohody. Právní náklady spojené s případnými změnami formuláře smlouvy nese Žadatel.

3.    K uzavření Smlouvy o výpůjčce může dojít až po uzavření finálního výběru předmětů výpůjčky.

4.    Finální výběr předmětů určených pro výpůjčku je věcí dohody mezi Žadatelem a ŽMP. ŽMP si však vyhrazuje právo definovat výběr předmětů, a to s ohledem na jejich stav, vytíženost a závazky ŽMP v jiných projektech, požadovanou dobu výpůjčky apod.

5.    Změny ve finálním výběru předmětů lze provádět ve výjimečných případech a pouze z řádného důvodu (redukce nákladů, náhlá změna stavu, zjištění nevyhovujících podmínek apod.), přičemž lze vždy počet vybraných předmětů pouze snížit, nikoliv doplnit výběr o zcela nový předmět.

 

III.

Doba výpůjčky

1.    Dobu výpůjčky stanoví ŽMP po vyhodnocení žádosti a předložení formuláře “Facility Report“. Doba výpůjčky bude uvedena v příslušném oddílu Smlouvy o výpůjčce.

2.    Dobu výpůjčky uvedenou ve smlouvě lze prodloužit pouze na základě předchozí dohody Žadatele s ŽMP, a to formou uzavření písemného dodatku k příslušné Smlouvě o výpůjčce. Žadatel je povinen informovat ŽMP o záměru požádat o prodloužení doby výpůjčky nejméně 60 dní předem v případě dlouhodobé výpůjčky, tj. trvání 1 rok a déle, a nejméně 30 dní v případě krátkodobé výpůjčky, tj. do 1 roku.

3.    ŽMP si vyhrazuje právo žádosti o prodloužení nevyhovět.

IV.

Pojištění a záruky

1.    V případě zahraniční výpůjčky může ŽMP požadovat od Žadatele písemnou právní garanci vydanou státními úřady země, v níž má Žadatel své sídlo, zaručující imunitu vypůjčených předmětů proti zabavení na území státu Žadatele v průběhu výpůjčky, a to buď v podobě zvané "imunita proti jurisdikci" nebo ve formě zvané "imunita proti zabavení“. Forma a název takového dokumentu se řídí platnou legislativou země, v níž má Žadatel své sídlo. ŽMP si ale vyhrazuje právo posoudit, zda takovou záruku akceptuje.

2.    Pokud se jedná o výpůjčku do zahraničí, je Žadatel povinen na své náklady pojistit zapůjčované sbírkové předměty, a to na celou dobu výpůjční doby proti všem rizikům včetně přírodních katastrof a klimatických vlivů (typ zvaný „nail-to-nail“ nebo „wall-to-wall“). Pojistné ceny jednotlivých vypůjčovaných předmětů stanovuje výhradně ŽMP. Platnou pojistku jako písemný doklad o pojištění sbírkových předmětů musí ŽMP obdržet nejméně 30 dnů před sjednaným započetím výpůjční lhůty, nedohodne-li se ŽMP se zapůjčitelem jinak.


 

3.    V případě výpůjček v rámci území České republiky je pojištění věcí dohody mezi Žadatelem a ŽMP. ŽMP může pojištění vyžadovat, shledá-li k tomu důvody.

4.    ŽMP si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu pojistných cen sbírkových předmětů, pokud dojde ke změnám cen uměleckých předmětů na mezinárodním trhu. O úpravě pojistných cen písemně vyrozumí Žadatele, pro kterého je takováto změna závazná.

5.    Dohodne-li se Žadatel s ŽMP na prodloužení výpůjční lhůty a přesáhne-li tato prodloužená lhůta původně stanovenou dobu pojištění, je Žadatel automaticky povinen zajistit odpovídající prodloužení pojistné smlouvy.

V.

Balení, transport, kurýrní služba

1.    Způsob balení a transportu sbírkových předmětů určuje vždy ŽMP a jsou pro Žadatele závazné. Informace o způsobu balení budou zaznamenány u každého zapůjčeného předmětu do tzv. Protokolu o stavu předmětu (“Condition Report“).

2.    Nedohodnou-li se obě strany jinak, jsou předměty doprovázeny při transportu tam i zpět pověřeným pracovníkem ŽMP (kurýrem), který je přítomen vybalení, kontrole stavu a instalaci sbírkových předmětů a před zpětným transportem je přítomen deinstalaci předmětů, kontrole jejich stavu a zabalení.

3.    V případě, že ŽMP upustí od vyslání vlastního kurýra, může se jím stát na základě předchozího souhlasu ŽMP pověřený pracovník Žadatele nebo pracovník odborné spedice.

VI.

Celní odbavení

1.    Při výpůjčce sbírkových předmětů do zahraničí musí být celní odbavení provedeno v budovách ŽMP a Žadatele, nikoli na celních úřadech.

2.    Celní deklarace a povolení k vývozu předmětu umělecké hodnoty z České republiky do zahraničí má omezenou časovou platnost. Případné odklady termínů pro převzetí zahraniční výpůjčky je proto vždy nezbytně nutné oznámit ŽMP, a to nejpozději 30 dnů před stanoveným termínem převzetí výpůjčky.

VII.

Manipulace s vypůjčenými sbírkovými předměty a podmínky instalace

1.    Po celou dobu trvání výpůjčky je Žadatel povinen zacházet s vypůjčenými předměty výhradně podle instrukcí ŽMP uvedených v Protokolech o stavu, s maximální péčí a je povinen učinit všechna opatření, aby zabránil jakémukoli poškození, znehodnocení, zničení nebo ztrátě předmětů.

2.    Všechny prostory, ve kterých budou předměty umístěny, musí být zajištěny dle požadavku ŽMP. Výstavní prostory musí být připraveny před vybalením vypůjčených předmětů, aby mohla být provedena přímá instalace na určené místo. Ve výjimečných případech, kdy tato podmínka nemůže být ze závažných důvodů splněna, musí Žadatel zajistit vhodné depozitní klimatizované prostory k přechodnému uložení sbírkových předmětů.


 

3.    Všechny prostory, ve kterých budou předměty umístěny, musí mít zajištěny stabilní klimatické podmínky:

3.1 Limity pro sbírkové předměty: teplota vzduchu 18 – 20°C (+/- 2°C); relativní vzdušná vlhkost v rozmezí 45   55 %, přičemž pro předměty ze sbírky textilu a kovů je nutno zachovat relativní vlhkost vzduchu v hodnotách maximálně do 50 %. Hladina světla ve výstavních prostorách by neměla překročit hodnotu 150 luxů, přičemž sbírkové předměty z papíru nebo jiného citlivého organického materiálu nesmějí být vůbec vystaveny působení denního světla. Hladina umělého osvětlení takovýchto předmětů záleží na povaze a citlivosti konkrétního předmětu, obecně je stanovena v rozmezí 50–100 luxů. Režim vystavení konkrétních předmětů stanoví ŽMP v Protokolech o jejich stavu (“Condition Report“).

3.2 Limity pro kopie sbírkových předmětů a předměty z tzv. Pomocného fondu: z hlediska teploty a vlhkosti zde platí v zásadě stejné podmínky jako v odstavci 3.1, nicméně ze strany ŽMP jsou tolerovány přesahy daných limitních rozmezí, jakož i případná kolísavost těchto hodnot. Hladina osvětlení není striktně stanovena a její limity se odvíjí od materiálu daného předmětu. Obecně jsou tyto předměty určeny k prezentaci do prostor s benevolentnějšími výstavními podmínkami.

4.    Sbírkové předměty musí být bezprostředně po vybalení instalovány do vitríny nebo uloženy ve vhodném prostředí, které ŽMP předem schválí. Po instalaci předmětů do vitríny není možné vitrínu znovu otevřít (např. pro doplnění popisků, osvětlení, kazet s absorbérem vlhkosti). Všechny technické a instalační náležitosti musí být připraveny před instalací předmětů do vitríny.

5.    ŽMP si vyhrazuje právo požadovat, aby předměty zapůjčené z jeho sbírkového fondu byly instalovány jako poslední a deinstalovány jako první.

6.    ŽMP doporučuje Žadateli konzultovat způsob instalace a veškeré s tímto související náležitosti v dostatečném časovém předstihu, neboť nejméně 30 dnů před realizací výpůjčky musí mít Žadatel sjednán a písemně potvrzen způsob instalace, o němž je obratem povinen informovat ŽMP.

7.    Pokud není dohodnuto jinak, musí být veškeré vypůjčené sbírkové předměty umístěny v uzamykatelných bezprašných vitrínách a předměty z křehkých nebo citlivých materiálů musí být navíc umístěny na podložkách bez vibrace. V případě, že to vyžaduje charakter předmětu nebo podmínky výstavního prostoru nesplňují požadované klimatické limity, musí být vitríny vybaveny vlastním klimatizačním a měřícím zařízením.

8.    V případě jakýchkoliv výpůjček přesahujících dobu čtyř týdnů vyžaduje ŽMP monitoring po celou dobu výpůjčky a pravidelné zasílání výjezdů měření hodnot teploty a relativní vzdušné vlhkosti; doporučuje se proto opatřit vitríny před instalací také kalibrovaným měřicím přístrojem nebo záznamovým zařízením, které umožní pravidelný vizuální odečet nebo automaticky ukládá naměřené hodnoty v nastaveném časovém intervalu.

9.    ŽMP si vyhrazuje právo stanovit zcela specifický režim při zacházení s některými vypůjčenými předměty.

10.  ŽMP si vyhrazuje právo fyzické kontroly stanovených podmínek v prostorech, ve kterých budou vypůjčené předměty vystaveny nebo dočasně uloženy (viz čl. VII, body 2-5). Pokud bude zjištěno, že stanovené podmínky nejsou ze strany Žadatele dodrženy, je ŽMP oprávněno v kteroukoli dobu vypovědět výpůjční smlouvu a požadovat vrácení vypůjčených předmětů.

 

 

11.  Za žádných okolností není Žadatel oprávněn vyjímat předměty z adjustace či na nich provádět jakékoli úpravy či konzervátorské nebo jiné zásahy. Veškeré mechanické i chemické instalační pomůcky a materiály používané během instalace musí být předem odsouhlaseny ŽMP /tento souhlas nelze vyžadovat po kurýrovi až na místě instalace/.

12.  Žadatel je povinen respektovat všechny podmínky pro zacházení s vypůjčeným předmětem vyplývající ze zprávy o stavu tohoto předmětu, kterou připraví ŽMP (tj. používat vhodné technické pomůcky a prostředky).

13.  Pokud Žadatel během výpůjčky zaznamená jakékoli změny stavu vypůjčených předmětů, a to jak během transportu, tak i během vystavení, popřípadě uložení předmětů v depozitáři, podá o tom neprodleně zprávu ŽMP, a to detailně a písemnou formou, vždy s fotografickou dokumentací.  Jsou-li vypůjčené předměty přepravovány v doprovodu kurýra, zpráva o stavu předmětu musí být vyplněna v jeho přítomnosti. ŽMP stanoví rovněž písemně další postup, který je pro Žadatele závazný.

14.  Vyčíslení škody závisí na charakteru poškození a na výši nákladů na restaurování předmětu. V případě zničení nebo ztráty platí pojistná cena předmětu, uvedená ve Smlouvě o výpůjčce.

VIII.

Dodržení stanoveného účelu výpůjčky a respektování reprodukčních práv

1.    Vypůjčené předměty mohou být Žadatelem použity pouze k účelu, který je uveden ve „Smlouvě o výpůjčce“.

2.    Žadatel je povinen zohlednit a ctít vazbu vypůjčených předmětů k judaismu a předcházet nebo zamezit ve výstavním prostoru souběžnému vystavení s předměty jasně symbolizujícími nebo deklarujícími hodnoty jiného náboženského okruhu případně předměty navozujícími na jiném základě souvislost, jež by v dané expozici či širším kontextu mohla znamenat poškození, zneuctění či snížení vypovídací hodnoty, symboliky a dalších významů, které zapůjčená judaika reprezentují  a sdělují. V případě speciálních výstavních projektů průřezových, čerpajících například z různých náboženských tradicí, je předem třeba dohodnout způsob zařazení a vystavení vypůjčených judaik v daném kontextu;

3.    Veškeré vypůjčené předměty ze sbírek Židovského muzea v Praze podléhají reprodukčním právům, jejichž vlastníkem je Židovské muzeum v Praze, popřípadě žijící autor nebo dědic autorských práv. Každé zhotovení a zveřejnění reprodukce pro jakékoli účely (např. publikace ve formě knihy, katalogu, skládačky či různých příležitostných tiskovin, publikace ve formě CD-ROM, publikace prostřednictvím novin a časopisů, publikace na Internetu a jiných sítích, filmový záznam, použití při divadelních a hudebních performancích aj.) podléhá reprodukčním právům a Žadatel je povinen uzavřít s ŽMP, případně s vlastníkem reprodukčních či autorských práv smlouvu o povolení k reprodukci.

4.    Digitální obrazová data pro publikační či jiné účely poskytne ŽMP Žadateli za úplatu.

5.    S výjimkou celkových fotografických záběrů výstavy nesmí Žadatel fotografovat vypůjčené předměty a nesmí rovněž umožnit jejich fotografování dalším osobám.

6.    Text katalogu výstavy, texty dalších příležitostných tiskovin, jakož i texty popisků výstavních exponátů podléhají schválení ŽMP a Žadatel je nesmí zveřejnit (či užít) bez jeho předchozího písemného souhlasu.

 

7.    Žadatel je povinen v textech popisek u výstavních exponátů, katalogu i ve všech dalších publikacích spojených s výstavou uvést, že předměty pocházejí z majetku Židovského muzea v Praze.

8.    Nestanoví-li ŽMP jinak, obdrží bezplatně od Žadatele dva výtisky veškerých publikací vydaných k výstavě. S ohledem na počet a charakter vypůjčovaných sbírkových předmětů si ŽMP vyhrazuje právo stanovit požadavek na množství bezplatných výtisků. U výstavních projektů, u nichž ŽMP participuje zápůjčkou 10 předmětů, může žádat i 2 kusy plakátu či dalších materiálů (edukační booklety apod.)

IX.

Úhrada nákladů

1.     Všechny nezbytné náklady spojené se zapůjčením sbírkových předmětů hradí Žadatel, pokud neexistuje jiná dohoda, kterou Žadatel s ŽMP písemně uzavřel.

Těmito náklady se rozumí:

a) jednorázový administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky dle platného ceníku ŽMP, přičemž tento poplatek zahrnuje vyřízení smlouvy o výpůjčce, u zahraničních výpůjček včetně vývozního povolení, základní rešerše v evidenčních záznamech a v depozitáři, výběr exponátů, stanovení stavu a nákladů na restaurování exponátů, popis a detailnější určení exponátů (nad rámec evidence 1. stupně), vyhotovení protokolu o stavu sbírkových předmětů (“Condition Report“). Výše tohoto poplatku se řídí aktuálně platným ceníkem ŽMP. Ve výjimečných případech může ŽMP snížit nebo nepožadovat administrativní poplatek, a to zejména v případě, že si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele. O snížení nebo odpuštění administrativního poplatku rozhoduje výhradně ředitel ŽMP a informuje o něm Žadatele písemně;

b) ostatní náklady spojené s přípravou výstavy přesahující rámec bodu a), tj. tvorba koncepce, příprava scénáře, příprava výstavních textů nad rámec běžných popisků, výroba fotografického materiálu, makety, apod., a dále také převozy předmětů z depozitáře, nezbytné restaurátorské a konzervátorské zásahy, přičemž ceny jsou stanovovány podle aktuálně platného ceníku ŽMP;

c) veškeré náklady, které jsou spojeny s transportem výstavy (viz. čl. V., body 1-3);

 

d) veškeré náklady, které jsou spojeny s vystavením (instalací, deinstalací, pořízením výstavního fundu, instalačních pomůcek apod.) nebo dočasným deponováním sbírkových předmětů, a to při zachování veškerých podmínek stanovených ŽMP (viz čl. VII., body 1 - 14);

e) pojištění zapůjčených předmětů (viz čl. IV.);

f) kurýrní služby (cesta, ubytování a diety kurýra spojené s instalací a deinstalací předmětů a všechny další kurýrní cesty v průběhu výstavy, na nichž se ŽMP a Žadatel dohodnou (viz čl. V);

g) náklady spojené s provedením kontroly dodržování podmínek stanovených pro zacházení se sbírkovými předměty (viz čl. VII., bod 10);

h) veškeré náklady spojené s úhradou reprodukčních práv (viz čl. VIII, bod 3 a 4 ).

2.    ŽMP může úhradu všech výše uvedených nákladů požadovat i v případě, že výpůjčka se nebude realizovat, a to základě přeložení dokladu s vyčíslením skutečných výloh ze strany ŽMP spojených s přípravou dané výpůjčky.


 

 

 

Podmínky výpůjčky ze sbírek ŽMP pro výstavní účely jsem řádně přečetl/a, rozumím jim a přijímám je:

 

 

V                                 dne                                         Podpis, razítko:

 

Jméno, příjmení a funkce (ředitel instituce, statutární zástupce)

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze