Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE
Nález synagogální opony z Kolína, z roku 1630, zdobené vzácnou textilní technikou

V nedávné době zkoumali pracovníci ŽMP několik synagogálních opon, jejichž nápisové části obsahují úplné obřízkové požehnání. Z hlediska textilních technologií je nejzajímavější synagogální opona inv. č. ŽMP 023.686 ze svozové lokality Kolín, datovaná vyšívaným donačním nápisem do roku 1822. Středové pole této opony bylo sešito z 21 úzkých textilních pásků, na nichž bylo obřízkové požehnání vytkáno dnes již málo známou technikou tkaní na destičkách. Tato synagogální opona je z hnědého hedvábného atlasu s drobným vzorem kvítků. Tkanina časově odpovídá dataci uvedené v donaci: „Darováno a obnoveno prostřednictvím vznešeného Josefa, syna učeného knížete Judy Lejba Saudeka, blahé paměti, a jeho manželky, paní Chaji, dcery Davida Saudeka, blahé paměti, za jejich syny (děti), které získali pro život, bohatství a čest p.m.p. (datum v chronostichu 582 = 1822).“ Z formulace donačního nápisu je zřejmé, že jde o synagogální textilii opravenou nebo upravenou v 1. čtvrtině 19. století. Pozornost poutá středové pole tvořené 21 tkanými textovými pásky. Každá z nich byla původně utkána samostatně, předěly mezi jednotlivými částmi textu tvoří vytkané motivy rozet, stylizovaných ornamentů a Davidových hvězd. Vzhledem k tomu, že hebrejský text je bez chyb a písmena mají přesné tvary, předpokládáme, že nápisové pásky byly zhotoveny přímo v židovském prostředí.
Při demontáži zkoumané opony bylo dále zjištěno, že se pod ní nalézá ještě jiná, starší synagogální opona, která se zachovala téměř kompaktní. Je z modrého hedvábného atlasu, v horní části je aplikací žlutého hedvábí proveden dvouřádkový hebrejský donační nápis: „Dar představeného Reuvena, staršího obce, syna Josefa, blahé paměti, (roku) 390 p.m.p. (= 1630). Obnoveno zde ve svaté obci Kolín (roku) „a pravda“ p.m.p. (rok v chronostichu 447 = 1687).“ Vročení odpovídá i výzdobné schéma opony, po jejíž stranách je aplikací žlutého hedvábí provedena dvojice sloupů, které svírají obdélné středové pole. V tomto (nyní prázdném) středovém poli (podle zjištěných stop však víme, že v něm původně bylo umístěno právě obřízkové požehnání složené z tkaných pásek přenesené později na mladší oponu) se dochovala ještě jedna nápisová páska, která nejenže potvrzuje dataci souboru unikátních textových pásků, ale přesvědčivě identifikuje i jejich židovského objednatele. Nápis vytkaný na této pásce zní: „Reuven, syn Josefa Plauta, nechť žije po mnoho dobrých dní“. Je tedy zřejmé, že soubor pásek pochází z doby kolem roku 1630 a pravděpodobně byl zhotoven v Německu. Dataci starší opony potvrzuje i unikátně dochovaná paličkovaná krajka typu reticella, která oponu lemuje: i tu můžeme zařadit do 1. třetiny 17. století.
Archivní bádání potvrdilo i další okolnosti pořízení staré opony zdobené páskami, které tu jen shrneme (bližší informace lze nalézt v článku v časopise Judaica Bohemiae XLV, 1, 2010): pravděpodobně v důsledku rozsáhlých migračních přesunů zapříčiněných třicetiletou válkou se někdy kolem roku 1620 do středočeského Kolína přistěhoval z Německa bohatý židovský obchodník Reuven Plaut, který zde v roce 1630, možná při příležitosti své svatby či narození některého ze synů ze svého prvního manželství, věnoval synagogální oponu. Pro její středovou část nechal vyrobit v té době již vzácně používanou technikou tkaní na destičkách text obřízkového požehnání, které doplnil obdobně zhotovenou páskou se svým vlastním jménem. Plautova opona byla považována za natolik vzácnou, že byla několikrát přepracována a dochovala se do dnešních dní pečlivě ukryta pod mladší kolínskou synagogální textilií. Neobvyklé donátorovo jméno a příjmení se v Kolíně nevžilo, nejprve jej zde označovali přízviskem „Němec“ a později, po jeho smrti, se pro jeho syny ujalo přízvisko „Rubin“ pocházející z jeho vlastního jména. Tak byly položeny základy tzv. „rubinovské familie“, rodiny Rubínů, která ve 2. polovině 17. století a 1. čtvrtině 18. století patřila k vůbec nejvýznamnějším ve městě.

1) Celek - původní nálezový stav synagogální opony inv. č. ŽMP 023.686. V horní části nápisové pole s donací z roku 1822, středová nápisová část (požehnání pronášené při obřízce) je zhotovena neobvyklou textilní technikou.

2) Detail - středová nápisová část (požehnání pronášené při obřízce) synagogální opony v původním nálezovém stavu.

3) Celek - synagogální opony inv. č. ŽMP 023.686 po sejmutí svrchní mladší vrstvy a vyjmutí středové nápisové části. V horní části donační nápisy z let 1630 a 1687, ve středovém poli původně skrytá tkaná páska s donačním textem.

4) Detail - nápisové pásky zhotovené technikou vytkávání na destičkách.


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze