Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – prosinec 2009


Mistr CS (Cyrillus Schillberger ?): Chanukový svícen, Vídeň, Rakousko-Uhersko, 1873

Stříbrný chanukový svícen (heb. chanukia) lavicového typu, původně pravděpodobně věnovaný kongregaci v Prostějově [něm. Prossnitz] dětmi zesnulých Gabriela Spitzera a jeho ženy Perl. Jedná se o poměrně vzácnou práci vídeňského stříbrníka Cyrilla Schillbergera výjimečnou zejména výrazným novogotickým tvaroslovím (oblouk ve tvaru oslího hřbetu, fiály a kružby), jehož užití v oblasti produkce židovských rituálních předmětů nebylo tak rozšířené jako prvky jiných historizujících stylů 19. století – zejména novobarokního.
V medailónu umístěném na zadní desce svícnu, ověnčeném dvěma olivovými ratolestmi přidržovanými po obou stranách heraldickými lvy (v judaismu velmi rozšířený symbol užívaný mj. k označení kmene Judova) a shora nesoucím korunu Tóry (hebrejsky keter Tóra, symbol vznešenosti a svrchovanosti) je umístěn hebrejský dedikační nápis: menorat ha-kadoš[a] hazot / nedavnu / li-zchut nišmat avinu ha-cadik / MHR’ [morenu ha-rav]/ gabriel brp"t [ben rabi PT] spitzer / z"l [zichrono li-vracha] / ve-imanu hacnu’a m" [marat] perl n"a [nišmta eden] / šnat / kumi ori ki va orech lp"k [li-frat katan],

který v překladu znamená:

Tuto svatou menoru jsme věnovali za zásluhy duše našeho spravedlivého otce a učitele, pana Gabriela brp"t [syna rabína PT] Spitzera z"l [blahé paměti] a naší ctnostné matky, paní Perl n"a [nechť její duše odpočívá v zahradě Eden] v roce 633 podle malého počtu [1873]

Z dedikace vyplývá, že svícen byl darem dětí k uctění památky jejich vlastních zemřelých rodičů, prostějovských familiantů Gabriela, syna rabína PT [nebo spíše PD], Spitzera (*1772 – 31. 7. 1856) a jeho ženy Perl (*1788 – 19. 3. 1872). Byl věnován patrně přímo židovské obci či některému z prostějovských židovských spolků, a to krátce po smrti Perl, jež svého muže přežila o dlouhých 16 let, tedy právě o tolik, kolik byl věkový rozdíl mezi nimi. Oba manželé se dožili čtyřiaosmdesáti let a byli vedle sebe pochováni na starém židovském hřbitově v Prostějově. Jejich náhrobky bychom však dnes hledali marně. Místo odpočinku mnoha významných prostějovských Židů, k nimž mezi mnoha jinými patřili též předkové jednoho z nejvýznamnějších filosofů 20. století Edmunda Husserla, vzalo za své během 2. světové války. Nacisté tehdy nechali vytrhat a vyvézt všechny náhrobky a na místě hřbitova si zřídili cvičiště. Po válce jej sice nahradilo dětské hřiště, a později též škola, avšak památka těch, kteří zde byli pochováni, by zůstala zcela zapomenuta, nebýt ještě zavčas pořízených opisů textů na náhrobních kamenech dochovaných v archivu Židovského muzea v Praze. Příběh svícnu spojeného věnováním s Gabrielem a Perl je sice také pohnutý jako osudy jejich náhrobků, avšak přeci o poznání šťastnější, neboť v sobě nese jistou stopu naděje duchovního přežití. Tak jako převážná většina ostatních rituálních předmětů, jež kdysi náležely českým a moravským židovským obcím a spolkům zrušeným bezprostředně po nacistické okupaci zbytku území někdejšího Československa ze dne 15. března 1939, byl i tento chanukový svícen zachráněn tím, že byl zařazen do sbírek pražského Židovského muzea. Odsud je po bezmála sedmdesáti letech vybrán, aby se na něm znovu rozzářily svíce symbolizující vítězství dobra nad zlem, svobody nad útlakem a poznání nad nevědomostí. Během letošních oslav svátku Chanuka ozdobí reprezentační prostory Bílého domu, sídla 44. prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy. O šestém dnu svátku, který letos připadá na středu 16. prosince, na něm bude během slavnostního ceremoniálu pořádaného prezidentským párem zapáleno v přítomnosti téměř 500 hostů šest světel. Lze si jen přát, ať jsou to světla přinášející nejen radost a okouzlení, ale také inspiraci a výzvu, jíž přímo na svícnu připomíná akrostych – letopočet utvořený parafrází verše páté strofy tradiční písně Lecha dodi (Pojď můj milý) zpívané v synagogách na celém světě k uvítání Šabatu: „...povstaň zářící, neboť tvoje světlo vzešlo...“Mistr CS (Cyrillus Schillberger ?): Chanukový svícen, Vídeň, Rakousko-Uhersko, 1873
Stříbro tepané, prořezávané, cizelované a lité
Výška / šířka / hloubka: 34,5 x 39 x 9,3 cm
Puncy a značky: Rakousko-Uhersko po roce 1872; značka výrobce: CS [Cyrillus Schillberger, mistrovský titul od r. 1853]
Provenience: akvizice ŽMP z let 1942–1944; válečný svoz Prostějov
ŽMP 2.701


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze