Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – červen 2005


Obraz ke svátku Šavuot (ve Španělské synagoze)

Tento náboženský obraz byl vytvořen pro obchodníka Benjamina Trietsche, jmenovaného ve věnování na spodním okraji listu. Snad jej daroval pražské Cikánově synagoze, podobně jako – společně se ženou Chejlou – r. 1724-25 pláštík na Toru (inv. č. ŽMP 82.851).
Na první pohled upoutá oko diváka zlatými písmeny psané Desatero přikázání. Desky s Desaterem, zastupujícím Boží zákon a všechna jeho přikázání, se od 18. století objevují jako symbol na stěnách i průčelích synagog a na nejrůznějších kultových předmětech: oponách a drapériích ke svatostánku, pláštících a štítech na Toru i jinde. Desatero je orámováno dvojitou arkádou, v níž můžeme vidět také dvě desky Zákona, jak jsou obvykle zpodobovány. Tři koruny jsou označeny jako koruna Tory (Zákona), koruna kněžství a koruna království podle mišnického citátu (Pirkej avot 4, 17).
To ale není vše. Při bližším pohledu zjistíme, že obrysy holubiček, korun, sloupů i květů a listů tvoří miniaturní hebrejské písmo (tzv. mikrografie). Najdeme tu napsány celé biblické knihy Rut a Píseň písní, pasáže z Exodu, proroka Ezechiele, knihy Soudců a Žalmu 68. Všechny tyto texty jsou čteny o svátku Šavuot (svátku Týdnů, 6. a v diaspoře také 7. den měsíce sivanu), nebo v období jemu předcházejícím. V jejich kontextu nabývá dodatečného smyslu i samo Desatero: svátek Šavuot je, kromě svých zemědělských souvislostí (jako svátek sklizně), především připomínkou času udělení Zákona (hebr. zman matan toratejnu), který byl podle tradice dán Mojžíšovi na hoře Sinaj právě v tento den.
Není jasné, kde Avraham di Mordo, rodák z Korfu, list vytvořil. S výjimkou díla Aharona Herlingena z Jevíčka (který ale působil ve Vídni) nemá jeho mistrná práce v českém židovském prostředí obdoby. Mikrografie bývá považována za specifický umělecký prostředek židovských písařů od nejstarších dochovaných biblických kodexů po dnešek.

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze