English

Oddělení dokumentace

vedoucí oddělení: Mgr. Magda Veselská

Jedním ze základních úkolů oddělení dokumentace je evidence sbírkových předmětů ve správě sbírkového oddělení Židovského muzea v Praze a všestranná péče o takto vzniklé informační zdroje.

Evidence sbírkových předmětů je vedena na dvou stupních: v první fázi je předmět zapsán do přírůstkové knihy a získává přírůstkové číslo. V okamžiku, kdy je kurátory odborně katalogizován, získává číslo inventární a stává se nedílnou součástí sbírkového fondu ŽMP. Výsledkem katalogizace jsou pak jednotlivé lístkové katalogy, řazené podle různých kritérií (druh předmětu, materiál apod.).

Informační zdroje (tj. evidenční a katalogizační záznamy) ve správě oddělení dokumentace lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií - historické a moderní. Historické zachycují stav veškerého sbírkového fondu do roku 1945 (resp.1950 - postátnění muzea), moderní pak pokrývají období po roce 1950.

Z nejstaršího období existence muzea (1906 - 1940, muzeum na spolkové bázi) se bohužel žádný informační zdroj nedochoval. Z archivního materiálu víme, že sbírkový fond byl velmi pravděpodobně evidován formou inventáře; ten byl však zaveden až ve chvíli, kdy se sbírka díky nárůstu předmětů stávala nepřehlednou. Počet předmětů ve sbírce Židovského musea v Praze tak můžeme rekonstruovat pouze zpětně.

Nejdůležitější informace o významné části sbírkového fondu tak získáváme z tzv. Německého katalogu. Tento katalog vznikal v letech 1942 - 1945, do nichž spadá také existence tzv. Židovského ústředního musea. Na jednotlivých katalogizačních lístcích jsou zachyceny téměř všechny předměty, svezené během několika měsíců ze všech židovských obcí, existujících na území Protektorátu Čechy a Morava a některých institucí (včetně předválečného pražského židovského muzea). Nejsou do něj zahrnuty předměty bezcenné, sériově vyráběné nebo výrazně poškozené, evidované zvlášť pouze formou přejímacích protokolů. Tzv. Německý katalog tvoří svazky katalogizačních lístků v knižní vazbě (jeden svazek obsahuje vždy 500 inventárních čísel, celkem 202 svazků). Péče o tzv. Německý katalog zahrnuje projekt scanování katalogu v celém jeho rozsahu, převod katalogu do elektronické databázové podoby podle jednotlivých svozových obcí a převazbu svazků včetně příslušných restaurátorských zásahů.

Obdobný dvoustupňový systém evidence sbírkových předmětů byl zaveden i v období po roce 1950 a je v souladu se zákonem o muzeích z roku 1959 používán dosud - předměty byly a jsou zapisovány nejprve do přírůstkových knih a posléze odborně katalogizovány. Oddělení dokumentace uchovává kompletní řadu přírůstkových knih a sestavu lístkových katalogů (hlavní katalog aritmetický a katalogy speciální) a pečuje o ně standardním způsobem.

Vzhledem ke skutečnosti, že informačních a evidenčních zdrojů existuje několik (tzv. Německý katalog, konvolut tzv. Poválečného katalogu, přírůstkové knihy, lístkové katalogy), jsou veškeré v nich obsažené informace shromažďovány a zapisovány do Muzejního databázového a archivačního systému. Tento softwarový program je připravován podle požadavků odborných pracovníků muzea ve spolupráci s komerční firmou a zohledňuje veškerá specifika sbírkového fondu Židovského muzea v Praze.

Kromě péče o informační zdroje oddělení dokumentace vypracovává a eviduje veškeré hospodářské smlouvy se vztahem ke sbírkovým předmětům, zajišťuje kompletní agendu a korespondenci, související se zápůjčkami sbírkových předmětů na výstavy domácí i zahraniční, je v kontaktu s židovskými náboženskými obcemi a vede agendu předmětů, zapůjčených pro liturgické účely.

Dále oddělení dokumentace shromažďuje informace se vztahem k historii Židovského muzea v Praze a k vývoji jeho sbírkového fondu, zabývá se ověřováním podkladů pro případné restituce ze sbírkového fondu, získává a uchovává informace o veškerých judaikách na území Čech a Moravy a odpovídá na badatelské dotazy.


 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod