English

Fotoarchiv

kurátor: Martin Jelínek

Fotoarchiv obsahuje jak současné dokumentační, tak historické snímky. Celkem se jedná přibližně o 65.000 negativů, diapozitivů a originálních fotografií. Sbírku historických dokumentačních fotografií tvoří několik základních tematických celků: sbírkové předměty, Ústřední židovské muzeum, židovské památky a holocaust. Fotodokumentace předmětů spadajících do vlastnictví muzea je průběžně pořizována od roku 1945 a představuje nejrozsáhlejší celek, významný především pro odborné pracovníky muzea. V letech 1942-1945, kdy fungovalo Ústřední židovské muzeum, bylo pořízeno 1420 skleněných negativů dokumentujících jeho práci. Do tohoto souboru patří také negativy zachycující činnost institucí, v nichž Židé za okupace pracovali pod nacistickým dozorem. Snímky židovských obcí Čech a Moravy představují obrazové svědectví o židovských ghettech od časů 1. republiky do současnosti. V lepším případě dnes znamenají cenné podklady při rekonstrukcích synagog a židovských hřbitovů, mnohdy ale jen vzpomínku na zničená posvátná místa či doklad o jejich devastaci. Nejhodnotnější částí souboru židovských památek je sbírka velkoformátových fotografií Zikmunda Reacha, která ukazuje pražské židovské město na přelomu a počátkem 20. století, těsně před jeho asanací. Poslední soubor je spojen s tématem holocaustu. Kromě záběrů z Terezína a z pracovních a vyhlazovacích táborů do něj spadají rodinné snímky českých Židů, do jejichž života zasáhly nacistické perzekuce.

Historicky nejstarší je sbírka portrétních i jiných fotografií českých Židů a židovských osobností z konce 19. a počátku 20. století. Ve spolupráci s fotoateliérem je postupně budován archiv vysoce kvalitních digitálních fotografií muzejních sbírek ukládaný na CD-nosiče. Zdokonalují se podmínky pro práci s digitálními snímky a dlouhodoběji probíhá počítačová evidence celé fotosbírky. V souvislosti s přestěhováním archivu do nového depozitáře v únoru 2001 započala revize jejího uložení. Vedle digitalizace a moderních technologií bude věnována soustředěnější pozornost nejstarším historickým fotografiím ve sbírce a rozšiřování sbírky v oblasti dokumentace života českých a moravských Židů ve 20. století.

Fotoarchiv je stále doplňován o novou fotodokumentaci. Shromažďuje materiály dokumentující činnost muzea, především pražské a regionální výstavy a různé společenské akce. Jeho součástí je také malá videotéka s dokumentárními filmy se židovskou tematikou.


 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Virtuální prohlídka  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod