English

Sbírka malby, kresby, grafiky a fotografie

kurátor: Mgr. Michaela Hajková

Obrazová sbírka Židovského muzea v Praze je nedílnou součástí sbírkového fondu muzea od doby jeho založení v roce 1906. Zpočátku byla chápána především jako ikonografický doplněk k ostatním sbírkám. Byly v ní shromažďovány zejména portréty významných osobností židovské historie, náboženského a společenského života a obrazová dokumentace židovských památek (synagogy, hřbitovy, ghetta).

Největší počet přírůstků sbírka zaznamenala v období existence tzv. Ústředního židovského muzea (1942 - 1945). O sbírku a její doplňování, které znamenalo zároveň záchranu konfiskovaných uměleckých děl soustředěných především ve skladišti Treuhandstelle v Dlouhé ulici 5 v Praze na Starém Městě, se až do svého zatčení v létě 1944 staral dr. Josef Polák, zakladatel muzea v Košicích. Po jeho deportaci převzala starost o sbírku pozdější ředitelka Židovského muzea, dr. Hana Volavková. 

V důsledku rychlého růstu sbírky v období válečných let došlo k rozšíření jejího tématického záběru. Uvnitř sbírky postupně vznikla dnes naprosto unikátní skupina židovských portrétů z období emancipace židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě. Do sbírky se dostávaly také obrazy z konfiskovaných soukromých sbírek, které se staly významnými doklady působení židovských sběratelů na území Čech a Moravy (např. sbírka JUDr. Emila Freunda). Tento prvek byl z hlediska předválečné orientace obrazové sbírky naprostou inovací. Je možné předpokládat, že předměty ze sbírek soukromých osob byly zařazeny do muzejních sbírek zřejmě z důvodu jejich ochrany před dalším zcizením, aby pak mohly být restituovány po skončení války původním vlastníkům. Po válce se však ukázalo, že ne všechny předměty je možné vrátit do původních rukou, neboť nejen, že se z táborů nevrátili sami vlastníci, ale mnohdy nebyl nikdo, kdo by mohl předměty restituovat z titulu dědice.

V poválečném období zaznamenala sbírka další pohyb předmětů. V letech 1946 - 1948 (resp. 1949) probíhalo na základě tehdejšího restitučního zákona navrácení některých děl zpět původním majitelům nebo jejich dědicům. Navrácená díla ovšem představovala pouze nepatrnou část sbírky. Zásadním způsobem byl fond zasažen bezprostředně po postátnění Židovského muzea v r.1950, kdy byla z hlediska finančního ohodnocení prokazatelně nejcennější díla obrazové sbírky, tehdy označená za "nerestituovatelný majetek", určena k odprodeji prostřednictvím tehdejšího n. p. Antikva a další byla vyčleněna pro Národní kulturní komisi a převedena do správy Národní galerie v Praze.

Během 50. - 70. let nedocházelo k výraznému rozšiřování sbírky. Kromě několika ojedinělých přírůstků, jež lze považovat za významné (například soubor portrétů rodiny Weissových a Beerových, tzv. "obřízková zástěna" či několik pláten Georga Karse) nebyla sbírka nijak významně doplněna. Obrat k lepšímu nastal až ve druhé polovině 80. let, kdy se podařilo získat řadu významných přírůstků - například soubor maleb a kreseb Friedl Dicker-Brandeisové.

Razantní zlepšení situace však nastalo teprve po převodu pražského Židovského muzea zpět Federaci židovských obcí v roce 1994. Teprve od této doby lze mluvit o uplatňování systematické akviziční politiky, zaměřené vedle cíleného sběru ikonograficky relevantního materiálu též na doplňování již existujících autorských celků. Obrazová sbírka Židovského muzea v současné době čítá na 2.500 závěsných obrazů (plátna, dřevěné desky, kartóny, podmalby na skle), na 7.500 kusů kreseb, grafiky a jednolistových materiálů rukopisné povahy na pergamenu (ketubot, tabulky), a několik hlubotiskových matric. Materiál ve sbírce obsažený zahrnuje díla z období od konce 18. století do současnosti. Nejpočetnější korpus v rámci sbírky závěsných obrazů (většinou olejů na plátně) tvoří portréty z průběhu celého 19. století a první poloviny 20. století. Ve sbírce jsou například zastoupena díla Antonína Machka, Jakuba Schikanedera, Bedřicha Havránka, Ignáce Perelese, Adolfa Wiesnera, Emila Orlika, Georga Jilovského, Richarda Pollaka-Karlína, Hildy Pollakové, Friedl Diecker-Brandeisové, Otto Guttfreunda, Bedřicha Feigla, Ludwiga Bluma, Otto Flattera, Georga Karse, Pavla Fleischmanna, Roberta Guttmanna, Jakuba Bauernfreunda, Endre Nemeše, Emila Arthura Pitteramnna-Longena, Maxima Kopfa, Richarda Schroettera, Lotte Radnitz-Schroetterové, Egona Adlera, Ernsta Neuschula, Eugena von Kahlera, Maxe Oppenheimera, Maxe Ernsta. Zcela zvláštní soubor tvoří kresby vzniklé v terezínském ghettu v období 1941-1945. Převážnou část souboru tvoří práce profesionálních umělců (Petr Kien, František Zelenka, Bedřich Fritta, Karel Fleischmann, Leo Haas, Otto Ungar, Charlotta Burešová, Malvina Schalková, Moritz Müller, František Mořic Nágl aj.), avšak jsou zde zastoupeny též práce amatérské. Ani těm ovšem nelze upřít nesmírnou dokumentární hodnotu, neboť je v nich zachycena realita tehdejšího ghetta.

Jelikož převážná většina děl obrazové sbírky (kromě kreseb terezínských autorů) byla konfiskována během v období 1941 - 1945, věnuje Židovské muzeum v Praze velkou péči studiu jejich provenience. V nedávné době byl proveden zevrubný průzkum katalogu válečných přírůstků, v jehož rámci byly vytipovány předměty s ověřitelnými údaji o původních majitelích. Mezi ně patří též obrazy, kresby a grafické listy, které byly Židovskému muzeu navráceny z depozitářů pražské Národní galerie, kde byly uloženy z rozhodnutí komunistické vlády od roku 1950. Až na výjimky obrazy nebyly nikdy vystavovány a o jejich provenienci se nikdo nezajímal. Dnes je seznam těchto uměleckých děl včetně jejich fotodokumentace zveřejněn na těchto stránkách a na stránkách Ministerstva kultury České republiky (http://www.restitution-art.cz). V případě, že bude na tato a případně i jiná díla ve sbírkách Židovského muzea v Praze vznesen prokazatelný restituční nárok v souladu s příslušným zákonem, je Židovské muzeum připraveno díla navrátit dědicům původních majitelů


 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod