English

Sbírka starých tisků a rukopisů

Kurátor: Mgr. Olga Sixtová

Sbírka rukopisů a starých tisků Židovského muzea v Praze čítá v současné době zhruba 1500 sbírkových předmětů rozmanitého původu a stáří. Je zaměřena na jazykové hebrejské, výjimečně jidiš a německé rukopisy a tisky a starší judaistickou literaturu. Většinou se jedná o díla literární, někdy sem byly pro svou výtvarnou hodnotu zařazeny i dokumenty spíše archivní povahy a v poslední době také početná skupina jednolistů, většinou dekorativních devocionálních tabulek, diplomů, pamětních listů a kaligrafických synagogálních tabulí informativního rázu či liturgického obsahu. Územně se sbírka soustřeďuje na území Čech, Moravy a Slezska, najdeme tu ale i rukopisy a tisky německé, italské, holandské aj. Časově zahrnuje památky vzniklé od 13. do 20. století

Jádro sbírky tvoří rukopisy a vzácné tisky, které byly kdysi majetkem knihovny pražské židovské obce a většinou pocházely z odkazů zde působících židovských učenců, mezi nimi především Šelomo Jehudy Rapoporta (1790-1857). Některé knihy byly rovněž součástí fondů předválečného Židovského muzea, značný počet cenných rukopisů a tisků přišel do muzea v době druhé světové války s tzv. válečnými svozy majetku židovských obcí zrušených a poté zlikvidovaných nacisty. Průběžně, byť omezeně, byla sbírka obohacována i v dalších desetiletích a v současné době je sbírkotvorná činnost zaměřena na židovské písemné památky buď jasně bohemikálního původu, nebo s historickými českými zeměmi a zdejšími židovskými osobnostmi svázaná. Průzkum geniz českých a moravských synagog, provedený na přelomu 20. a 21. století, rozšířil sbírku o zhruba 100 fragmentů rukopisných i tištěných a několik set fragmentů tisků, které jsou vedeny v tzv. pomocném fondu.

Rukopisy

K nejvzácnějším rukopisům patří středověké hebrejské kodexy liturgického, exegetického a nábožensko-právního obsahu (15 kodexů a fragmentů). Nejstarší datovaný iluminovaný rukopis - sváteční modlitby pro Vysoké svátky a Simchat Tora - pochází z roku 1347. K roku 1445 je datován aškenázský rukopis části kodexu Mišne Tora Mošeho ben Maimona (Maimonida).

Liturgické texty tvoří nejpočetnější skupinu ve sbírce (více než třetinu fondu) a synagogální modlitební knihy z českých a moravských židovských obcí představují zároveň nejstarší příklady místní židovské písařské a iluminátorské tradice v muzejních sbírkách (od konce 16. století). Sbírka čítá i několik set liturgických synagogálních svitků (především Tory a Ester). Druhou nejrozsáhlejší skupinu představují texty nábožensko-právní povahy a díla exegetická a homiletická. Najdeme tu autografy i opisy prací a přednášek známých učenců-rabínů, kteří působili v Čechách a na Moravě, mj. například Davida Oppenheima, Jonatana Eybeschütze, Ezechiela Landaua, Mošeho Sofera, Šeloma Jehudy Rapoporta a dalších. Většinou jde o rukopisy z 18. a 19. století. Výrazně méně či ojediněle jsou ve sbírce zastoupeny opisy děl z oboru kabaly, filosofie, lékařství, přírodních věd, historie, učební texty, beletrie a poezie.

Sbírka obsahuje několik desítek iluminovaných rukopisů. Kromě již zmíněných jsou to svitky Ester z konce 17 až počátku 19. století, většinou italského původu, a svatební smlouvy, nejstarší z Carpi z roku 1686. (Kromě ručně malovaných je sem zařazeno také 15 svitků tištěných a ilustrovaných dřevořezy či mědiryty). Domácí iluminátorská tradice vrcholí v 18. století na Moravě; ve sbírce najdeme několik knih obřadů a modliteb z dílen těchto písařů.

Zvláštní celky tvoří dekorativní tabulky náboženského účelu a obsahu (šiviti, mizrach ad.) z domácností i synagog z období poloviny 18. až počátku 20. století (některé rovněž tištěné).

K rukopisům existuje lístkový katalog, v poslední době jsou registrovány – spolu se zmíněnými tisky - rovněž v muzejní databázi. Část rukopisné sbírky byla publikována v časopise Judaica Bohemiae.

Staré tisky

Zhruba 450 starých tisků, které byly do sbírky vyčleněny z fondu knihovny ŽMP, představuje jen malou, byť nejvzácnější část celkového počtu starých tisků ve sbírkách ŽMP. Byla zde soustředěna především nejstarší bohemikální hebraika a judaika, ale také nejstarší tisky z produkce hebrejských tiskáren v Itálii, Německu, Holandsku, Polsku a Švýcarsku a konečně starší křesťanská judaistická literatura.

Nejvzácnějším tiskem ve sbírce je Seder zmirot u-birkat ha-mazon (Obřad šabatových písní a modlitba po jídle) z roku 1514, ilustrovaný kolorovanými dřevořezy. Po něm následují tisk Pentateuchu z roku 1530, fragment Machzoru a Jocrot z let 1529-33, a vzácné tisky z období druhé poloviny 16. až konce 17. století, mj. drobná kázání pražského Maharala (rabiho Loewa), vydaná za jeho života na konci 16. století, kajícné modlitby podle ritu Staré školy (1605), příležitostné kajícné modlitby Jomtov Lipmana Hellera vydané na počátku třicetileté války atd.

K tiskům vyčleněným ve sbírce rukopisů a starých tisků existuje zvláštní lístkový katalog. Další četné staré tisky zůstávají zařazeny ve fondu knihovny, postupně jsou ale všechny staré tisky katalogizovány ve zvláštní skupině knihovního elektronického katalogu. Soupis tištěných hebrejských bohemik ve sbírce ŽMP byl publikován v časopise Judaica Bohemiae.

 


 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod