English

Sbírka textilu

kurátor: Mgr. Dana Veselská

Základem sbírky textilu pražského Židovského muzea se staly předměty, získané již v době jeho založení v roce 1906 z pražských synagog (Velkodvorská, Cikánova), zaniklých v souvislosti s tehdejší asanací ghetta. Jaká byla přesná podoba textilních sbírek nevíme, neboť inventář starého muzea se nedochoval. Můžeme však předpokládat, že se jednalo převážně o tzv. velký synagogální textil, tedy opony, pláštíky a drapérie.

Zásadním způsobem byly sbírky textilu rozšířeny až v období let 1942–45, v době existence tzv. Ústředního židovského muzea. Tehdy byly doplněny nejen o téměř veškerý synagogální textil, používaný v židovských obcích a modlitebních spolcích na území protektorátu Čech a Moravy, ale rovněž o některé textilie domácnostní, zcela výjimečně pak o textilie osobní. Nárůst sbírek byl zcela mimořádný a počet předmětů dosáhl v této době vrcholu. Právě úplnost, s níž byla textilní sbírka pražského Židovského muzea vytvářena, ji činí nesmírně významnou např. pro výzkum sociologických či národopisných specifik aškenazské komunity na území Čech a Moravy.

Mezi léty 1945–48 byla prostřednictvím Rady židovských náboženských obcí část synagogálních textilií vydána obnoveným židovským obcím k liturgickým účelům. Jednalo se řádově o stovky pláštíků, opon a pokrývek, z nichž se však později, po zániku několika desítek obcí v letech 1949–1989 vrátilo zpět do muzea jen minimum. Takto vydané předměty lze označit za největší ztrátu sbírkového textilního fondu v celé jeho historii. Naproti tomu přírůstky textilní sbírky byly od roku 1945 ojedinělé. Nejvýznamnější konvolut textilních předmětů nabylo Židovské muzeum v letech 1998–2000 jako výsledek svého vlastního samostatného výzkumu v prostorách genizot českých a moravských synagog.

Textilní sbírka Židovského muzea v Praze zahrnuje více než 2.200 synagogálních opon, 4.100 pláštíků na Tóru, 1.000 drapérií, 500 synagogálních pokrývek, přes 160 synagogálních polštářů, asi 1650 povijanů na Tóru a 60 baldachýnů. Dále z domácnostního a osobního textilu přes 450 sáčků na tefilin, téměř 100 sáčků na talit, více než 450 sobotních, pesachových a jiných pokrývek, téměř 200 pokrývek hlavy, stejný počet oděvů (rabínské pláště, kitly aj.) a 300 talitů. Dalších 200 kusů představují jiné, poměrně různorodé předměty, jako jsou vlajky, prapory, atary, fragmenty, zednářské textilie apod. Celkem tedy textilní sbírka Židovského muzea v Praze obsahuje přes 11.000 předmětů.

Základní fond sbírky tvoří ojediněle dochované a většinou zcela unikátní textilie z 16. a 17. století. Mezi ně můžeme zařadit především soubor opon zdobených aplikacemi a říčními perlami z rudolfínského období. Výjimečné jsou rovněž synagogální opony z okruhu pražské a moravské vyšívačské školy ze samého závěru 17. století. Předmětů, vzniklých v období vrcholného baroka je několik desítek, nejnáročnější tkaniny a výšivky se na nich objevují především v letech 1700–1750. Četnější je výskyt textilií, datovaných do druhé poloviny 18. století, jsou mezi nimi také poprvé výrazněji zastoupeny předměty z venkovských či chudších obcí. Nejpočetnější skupina předmětů pochází z období 19. století, zastoupeny jsou jak ty, jejichž výzdoba je inspirována styly z počátku tohoto století, tak výrazná skupina, prezentující vlivy historismů. Ojediněle jsou ve sbírce dochovány textilie, reflektující ve výzdobě secesní ornamentiku.

V roce 2003 připravilo Židovské muzeum v Praze rozsáhlou výstavu ze svých fondů synagogálních textilií. Při příležitosti výstavy byl vydán reprezentativní katalog této části sbírkového fondu muzea, obsahující základní informaci k více než tisíci předmětů a velké množství fotografií. Katalog získal 1. místo v soutěži O nejkrásnější knihu České republiky a cenu Gloria Musealis za nejlepší muzejní publikaci roku v České republice.


 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod