English

K slávě a ozdobě (II. Kniha Mojžíšova, 28. Kapitola, 2. Verš) Textilní skvosty českých a moravských synagog

 

Doprovodné programy k výstavě "K slávě a ozdobě" - Textilní skvosty českých a moravských synagog


26.3. - 23. 6. 2003 Císařská konírna, Pražský hrad

O výstavě

Správa Pražského hradu a Židovské muzeum v Praze pořádají v termínu od 26.3. do 23.6. 2003 v Císařské konírně Pražského hradu výstavu synagogálních textilií ze sbírek Židovského muzea v Praze nazvanou "K slávě a ozdobě".


Již od raného středověku byla Praha jedním z nejvýznamnějších židovských středisek ve střední Evropě. Zdejší četné synagogy byly centrem náboženského života a k bohatosti jejich inventářů přispívaly cenné dary, výrazy zbožnosti. Některé z těchto darů byly skutečně mimořádné a mnoho z nich se zachovalo do naší doby. Patří mezi ně i synagogální textilie, které tvoří základ sbírkového fondu Židovského muzea v Praze, jedné z nejvýznamnějších světových institucí, zabývajících se výzkumem a shromažďováním informací o dějinách Židů a jejich kultuře.


Základem textilní sbírky pražského Židovského muzea se staly předměty z asanovaných synagog pražského ghetta, nevýznamnější část fondu však byla soustředěna v letech 2. světové války svozem ze židovských obcí Protektorátu Čechy a Morava. Sbírka je ve své celistvosti naprosto ojedinělá ve světovém měřítku nejen početností, stářím a kvalitou předmětů, ale především skutečností, že tvoří souvislý vývojový celek od 16. do 20. století a pochází z jednoho historicky celistvého území střední Evropy.


Výstava "K slávě a ozdobě"je unikátní přehlídkou nejcennějších a nejzajímavějších textilií ze sbírkového fondu muzea. Výjimečná je především proto, že v tak rozsáhlém souboru nebyly ještě nikdy synagogální textilie nejen u nás vystaveny. Představovaný konvolut tvoří synagogální opony, pláštíky na Tóru, drapérie a pokrývky na chrámové pulty, které kromě své rituální hodnoty mají rovněž značnou hodnotu uměleckou a kulturněhistorickou. Příprava tak výjimečného výstavního projektu trvala několik let a neobešla se bez náročných a komplikovaných restaurátorských zásahů, na nichž se podílela nejen restaurátorská dílna Židovského muzea v Praze, ale i početná skupina externích restaurátorů.


Co může návštěvník na prezentovaných textiliích obdivovat? Především nákladné a vzácné tkaniny (samety, brokáty, hedvábné damašky), z nichž některé byly dovezeny z mnoha zemí, Itálie, Francie či Orientu. Nejvzácnější vystavenou tkaninou je italský samet s motivem granátového jablka z Florencie z konce 15. století. Z řemeslných technik zaujmou jistě ty, které pracují se stříbrnými a zlatými nitěmi nebo říčními perlami. Na výstavě je prezentována nejstarší u nás dochovaná synagogální opona, kterou zhotovil a v roce 1592 daroval Staronové synagoze pražský vyšívačský mistr Šelomo Perlsticker. Historicky mimořádně cenná je také kolekce dalších textilií z rudolfínského období, zdobených náročnými aplikacemi renesančních motivů.


Kromě představení nejdůležitějších výzdobných technik a materiálových skupin je významná pozornost věnována také široké škále ikonografických motivů. Výstava návštěvníka seznamuje s některými symboly judaismu jako jsou Davidova hvězda, sedmiramenný svícen nebo desky zákona, ale i se symboly zastupujícími jména donátorů, mezi něž patří lvi, jeleni, vlci, medvědi nebo orli.


Dokladem četných podnětů, které židovští řemeslníci a umělci vstřebávali při výrobě a zdobení předmětů z okolního prostředí českého a moravského venkova je nemalá část představeného souboru, v jejíž výzdobě se objevují nám tak důvěrně známá srdíčka, tulipány či stylizovaná jablíčka. Výstava zároveň na početných příkladech dokumentuje kvalitu židovské kaligrafie a pestrost používané ornamentiky. Motivy, symboly a kompozice, které na synagogálních textiliích nacházíme, se často objevují nejen na dalších skupinách judaik, ale také na náhrobcích židovských hřbitovů. Tento fakt je důkazem jejich hlubokého významu, stejně jako skutečnosti, že provázejíce židovský národ po celá staletí, jsou nedílnou součástí jeho kultury od prvopočátku až do současnosti.


Tato ojedinělá prezentace historických židovských textilií má však také další podtext. Je svědectvím o tragédii našich spoluobčanů, kteří svými životy zaplatili za protižidovskou nenávist nacistů v období druhé světové války. Jedinečný sbírkový fond Židovského muzea v Praze by nikdy nevznikl, kdyby nebylo tohoto osudového pronásledování. Čeští a moravští Židé ve své většině zahynuli, ale rituální předměty po téměř 80 000 obětech rasové zášti zůstaly zachovány.


Paradoxně proto má dnes Židovské muzeum v Praze sbírku tak mimořádného rozsahu a významu a může z ní čerpat při své činnosti, dokumentující charakter židovské kultury, nezbytně spjaté s českými a moravskými dějinami.


Pro návštěvníky výstavy byl vydán jednoduchý průvodce v češtině a angličtině. Kromě něj vychází interaktivní CD-Rom "Synagogální textilie"s rozsáhlými informacemi k výstavnímu konvolutu v češtině, němčině, angličtině, francouzštině a italštině. Pro zájemce z řad odborné veřejnosti je u příležitosti výstavy vydán v angličtině katalog textilní sbírky Židovského muzea v Praze "Synagogální textilie", který kromě vědeckých studií nabízí v katalogové části bližší informace k 1.000 ks textilií. Všechny publikace jsou opatřeny rozsáhlým barevným obrazovým doprovodem.

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod