English

Výroční Zpráva Nadace ŽMP za rok 2002

Vznik Nadace Židovského muzea v Praze

Nadace Židovského muzea v Praze (Nadace) vznikla v roce 1999 na základě Usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 5.3.1999.


Správní rada Nadace

· JUDr. Eva Adamová (předsedkyně)
· Mgr. Michaela Hájková
· PhDr. Eva Kosáková
· MUDr. Libuše Salzmanová,
· Ing. arch. Richard Sidej,
· Mgr. Miroslava Tesařová,


Revizor

·Jana Bednářová


Cíle Nadace

Nadace byla založena s cílem přispívat k zachování a rozvoji židovské kultury na území České republiky. Za tímto účelem podporuje zejména náboženskou, kulturní, vzdělávací, publikační činnost židovských obcí, které působí na území České republiky v rámci Federace židovských obcí ČR.


Projekty podporované Nadací

a) záchranu a obnovu (tj. zejména restaurování, konzervování a čištění) movitých předmětů kulturní hodnoty, jež tvoří součást sbírkových předmětů a knižních fondů Židovského muzea v Praze, a které židovské obce mají v užívání na základě smlouvy uzavřené s Židovským muzeem v Praze, nebo které si hodlají od Židovského muzea v Praze zapůjčit;

b) pořádání a vytváření technických podmínek pro kulturní, výchovné a vzdělávací akce, zejména trvalé expozice a dočasné výstavy, přednášky a semináře, jejichž smyslem je seznamovat veřejnost s dějinami a kulturou židovské diaspory na území České republiky, a které jsou pořádány Židovskými obcemi ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze;

c) publikační činnost, jako je např. vydávání výstavních katalogů, informačních, vzdělávacích a jiných tiskovin přímo souvisejících s činností židovských obcí uvedenou výše pod písmenem.

Přestože finanční podpora směřuje především do židovských obcí činných v rámci Federace židovských obcí ČR, je záměrem Nadace spolupodílet se rovněž na zachování a rozvoji židovské kultury na území České republiky. Nadace proto v individuálních případech poskytuje finanční příspěvky na projekty, jejichž účelem je záchrana, obnova a údržba movitých předmětů kulturní hodnoty, které sice nejsou součástí sbírkových předmětů a knižních fondů Židovského muzea v Praze, ale představují významná projevy kultury židovské pospolitosti v České republice.


Výše zapsaného jmění: 500. 000 Kč


1. Přehled o majetku, závazcích a hospodaření nadace k 31.12.2002

pohledávky: 0

bankovní účty: 1 333 074,87 Kč (22101 - 22104)

peníze: 1462,20 Kč

fondy: 761113,88 Kč

závazky: 5800,00 Kč

výnosy z nadačního jmění: 5327,66 Kč

úroky z běžných bankovních účtů: 5864,94 Kč

náklady na provoz nadace: 70688,66 Kč

poskytnuté nadační příspěvky: 641700,00Kč


2. Nadační dary poskytnuté nadaci Židovského muzea v Praze:

Nadaci byly v roce 2002 poskytnuty dary od neznámých dárců formou sbírek
v pokladničkách expozic Židovského muzea v Praze v celkové výši:

452 514,43 Kč

3. Nadační příspěvky poskytnuté Nadací Židovského muzea v Praze :

Právnické osoby: IČO: Kč
Muzeum Boskovicka 387142 110000
Židovská obec Plzeň 49777122 15000
Židovská obec Brno 49465473 208000
Radioservis, a.s. 63999510 45000
Okresní muzeum Praha Východ 00067539 51200
Památník v Benešově, o.s. 18623671 12000
Nadační fond Zecher 25796372 80000
Triáda Publishing, s.r.o. 25643843 60000
Město Rychnov nad Kněžnou 275336 20000
Židovská obec v Praze 00445258 38500
CELKEM 639700
Fyzické osoby
Petr Sedlák Rč: 8005114788 2000


4. Zhodnocení, zda nadace dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s její správou :

částka nepřekročí 25 % výše ročně poskytnutých příspěvků:
641700,- Kč - poskytnuté příspěvky – z toho 25 % = 160425,- Kč
náklady na provoz nadace 70688,66 Kč – tj. cca 11% z výše poskytnutých příspěvků v roce 2002


5. Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora

Podle výroku auditora ze dne 24.6. 2003 účetní závěrka podala věrný obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace nadace k 31.12.2002 a výsledku hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví.

Zpráva auditora tvoří přílohu této výroční zprávy.


6. Přílohy výroční zprávy (uvedené doklady jsou uloženy v dokumentaci Nadace Židovského muzea v Praze.)
Zpráva auditora
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce

V Praze 27. 6. 2003 dr. Eva Adamová
předsedkyně správní rady nadace


 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod