English

Rekonstrukce synagogy v Praze 5 – Smíchově dokončena

Židovské muzeum v Praze vydává velkou část svých prostředků na obnovu židovských památek. Sem také patří i celková oprava a rekonstrukce synagogy v Praze 5 - Smíchově, od jejíhož založení uplynulo nedávno 140 let. Samotná stavba synagogy byla dokončena v roce 1863 v novorománském a maurském slohu. Při této příležitosti byla také v synagoze uložena pergamenová pamětní listina, kterou podepsali členové představenstva tehdejší obce. Tato listina byla objevena při stavebních úpravách v lednu 2003 pod původní podlahou před svatostánkem.

Během své existence prošla synagoga několika stavebními úpravami. Asi nejrozsáhlejší přestavba byla v roce 1930, kdy byla synagoga rozšířena o přístavbu se vstupem do vestibulu, ženskou galerii a zasedací síň představenstva a v hlavním sále o pěveckou galerii s varhanami. Stará budova byla spojena s novou přístavbou v jeden celek omítkou z umělého kamene. Ta zcela zakryla původní členění stavby a proměnila ji v téměř abstraktní architektonickou kompozici.

Za nacistické okupace byla synagoga od podzimu 1941 uzavřena a přeměněna na sklad konfiskovaného židovského majetku. Její další osudy jsou výmluvným svědectvím následků šoa i éry komunistického režimu. Od počátku 50. let byla podnikem ČKD využívána jako skladiště ložisek a náhradních dílů: podlaha byla potažena betonem, hlavní sál přestropen patrem, v západní přístavbě vestavěny dva nákladní výtahy a provedena řada dalších technických úprav, které stavbu značně poškodily. V roce 1986 byla synagoga určena k demolici, k níž však i díky urychlenému zařazení do seznamu chráněných památek naštěstí nedošlo.

Po pádu komunistického režimu podnik ČKD v roce 1993 synagogu vyklidil a o rok později byla zdevastovaná budova vrácena Židovské obci v Praze. V roce 1998 židovská obec pronajala synagogu Židovskému muzeu v Praze jako objekt vhodný pro uložení archivních a historicky cenných uměleckých fondů. Práce na záchraně synagogy započaly roku 1999, kdy dostala novou měděnou střechu. V prosinci r. 2000 byl zadán projekt na rekonstrukci synagogy atelieru Znamení čtyř (arch. Juraj Matula, arch. Richard Sidej, arch. Martin Bambas).

Rekonstrukce byla zahájena v dubnu 2002 odstraněním vestavěného patra a demolicí technických vestaveb. Po půlstoletí byl tak znovu odhalen původní prostor synagogy včetně dochovaných svatostánků v synagoze a zimní modlitebně. Oba byly demontovány a restaurovány v dílnách firmy REINEX. Byla odhalena také dochovaná opuková dlažba a restaurovány zbytky nástěnných maleb v hlavním sále. Stavební práce pokračovaly statickými úpravami nosných konstrukcí, sloupy tryskové injektáže vytvořily nové základy pro nosné konstrukce. V létě 2003 probíhala restaurace dochovaných částí malířské výzdoby, zachované zejména na klenbách a východní stěně synagogy. Současně s obnovou interiéru a opravou kamenných omítek exteriéru byla budována i přístavba nového křídla na jihovýchodní straně synagogy, která bude využita jako zázemí pro zaměstnance muzea se studovnou a badatelnou v přízemí.

Od počátku roku 2004 se pracovalo především na vybavení interiérů a montáži vnitřních úložných systémů. Do hlavního sálu synagogy byla na ocelovém skeletu vestavěna třípatrová konstrukce, dimenzovaná pro uložení 2400 metrů materiálů archivu Židovského muzea. Západní část synagogy bude sloužit především jako depozitář uměleckých sbírek Židovského muzea, kde bude uloženo na 1800 m2 plochy obrazů a 6000 kusů kreseb a grafiky. Dne 4. února 2004 byla na bezpečné místo v synagoze uložena mosazná schránka s faksimilí pamětní listiny z roku 1863, dokumenty o historii a rekonstrukci synagogy včetně projekčních plánů a pamětní spis, podepsaný vedením pražské židovské obce a Židovského muzea v Praze. Koncem března byla stavební činnost ukončena, interiéry byly vybaveny zařízením a dokončeny také venkovní terénní úpravy. Po stabilizaci mikroklimatických podmínek se začnou do depozitářů postupně ukládat archivní fondy a umělecké sbírky muzea. Poté začne synagoga plnit své nové poslání jako studijní a badatelské centrum věnované historii židovských obcí v českých zemích. Celá rekonstrukce synagogy byla hrazena Židovským muzeem v Praze, na její zabezpečení přispělo Ministerstvo kultury ČR.

Veřejnosti bude v přízemí sloužit studovna, zatímco samotná synagoga zůstane uzavřená. V bývalém vestibulu synagogy bude otevřena specializovaná knižní prodejna a antikvariát.

 

 

 


 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod