NADACE ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Stanovy "Nadace Židovského muzea v Praze"
(výňatek)

Kontakty

"Státní Židovské muzeum v Praze se sídlem v Praze 1, Jáchymova 3, založilo dne 25. září 1992 nadaci s názvem: Nadace Židovského muzea v Praze " (dále jen"Nadace"). Tato Nadace byla zaregistrována u Obvodního úřadu v Praze 1, dne 21.10. 1992 pod registračním číslem 217/92."

II.
Sídlo Nadace

Sídlo Nadace je v Praze 1, U Staré školy 1, 110 00 Praha 1

III.
Cíl a účel Nadace

1. Nadace Židovského muzea v Praze (dále jen "Nadace") je založena s cílem přispívat k zachování a rozvoji židovské kultury na území České republiky. V této souvislosti podporuje náboženskou, kulturní, vzdělávací, publikační a jinou činnost židovských obcí působících na území České republiky, které jsou členy Federace židovských obcí České republiky (dále jen "Židovské obce").

2. K naplnění účelu uvedeného v odstavci 1 Nadace shromažďuje peněžní prostředky, popř. jiné majetkové hodnoty a přispívá jimi na:

a) záchranu a obnovu (tj. zejména restaurování, konzervování a čištění), movitých předmětů kulturní hodnoty tvořících součást sbírkových předmětů a knižních fondů Židovského muzea v Praze, které Židovské obce mají v užívání na základě smlouvy uzavřené s Židovským muzeem v Praze, nebo které si hodlají od Židovského muzea v Praze zapůjčit.

b) pořádání a vytváření technických podmínek pro kulturní, výchovné a vzdělávací akce, zejména trvalé expozice a dočasné výstavy, přednášky a semináře, jejichž smyslem je seznamovat veřejnost s dějinami a kulturou židovské diaspory na území České republiky, a které jsou pořádány Židovskými obcemi ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze;

c) publikační činnost, jako je např. vydávání výstavních katalogů, informačních, vzdělávacích a jiných tiskovin přímo souvisejících s činností Židovských obcí uvedenou pod písmenem b) tohoto odstavce.

Část II

IV.
Majetek Nadace

1. K dosažení uvedeného cíle bude Nadace zejména soustřeďovat peněžní prostředky na účtu
Nadace.

2. Prostředky k realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, jak jsou uvedeny shora, bude
Nadace získávat zejména z následujících zdrojů:

a) věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty přijaté darem nebo děděním nebo od tuzemských
nebo zahraničních právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a fyzických osob,

b) výnosy z věcí, práv a jiných majetkových hodnot ve vlastnictví Nadace, a to zejména úroky z vkladů na účtech vedených peněžním ústavem, příjmy z nájmu věcí, včetně nebytových prostor nebo nemovitostí, pokud jsou ve vlastnictví Nadace nebo je-li Nadace oprávněna brát z takových věcí užitky,

c) jiné příjmy, kterých Nadace dosáhne v souladu s obecně závaznými právními předpisy s
tímto Stanovyem k dosažením cíle způsobem odpovídajícím významu poslání Nadace.

V.
Používání prostředků

1. Prostředků Nadace smí být použito výhradně k dosažení cíle uvedeného v čl. III., a to
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tímto Stanovyem a rozhodnutím správní rady.

2. Prostředky Nadace lze poskytnout pouze Židovským obcím nebo v jejich prospěch.
Výjimečně lze prostředky Nadace poskytnout jiným právnickým osobám, fyzickým osobám oprávněným k podnikání a fyzickým osobám na záchranu, obnovu a údržbu movitých předmětů kulturní hodnoty, která nejsou součástí sbírkových předmětů a knižních fondů Židovského muzea v Praze ve smyslu článku III odst. 2 písm. a), ale jde o významné projevy/díla kultury židovské pospolitosti v České republice a slouží cílům uvedeným v čl.III.1 tohoto Stanovyu

Plné znění Stanovyu Nadace Židovského muzea v Praze je k nahlédnutí u paní Jany Kosákové (tel. 607 902 978).

Kontakty

Sídlo Nadace se nachází v budově Židovského muzea v Praze, U staré školy 1, Praha 1.

Kontaktní osoby:

Dr. Eva Kosáková, tel.: 221 711 511, e-mail: [email] eva.kosakova[at]jewishmuseum.cz

Jana Kosáková, tel.: 222 311 570 (úterý, čtvrtek), e-mail: justitz@volny.cz.

Bankovní spojení: 1930175389/ 0800, Česká spořitelna, Rytířská 29, 110 00 Praha 1

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze