Sbírky a fondy

sbírkotvorná komise Židovského muzea v Praze

Komise je důležitým článkem při systematickém naplňování akvizičního programu Židovského muzea v Praze, a to zejména posuzováním veškerých návrhů na zařazení předmětů do sbírek ŽMP (dar, nákup) a posuzováním návrhů na vyřazení sbírkových předmětům sbírek ŽMP. Komise funguje jako poradní sbor a na základě svého odborného posouzení vydává doporučení řediteli muzea k zařazení/vyřazení předmětů do/ze sbírkového fondu. Komise se schází dle potřeby. Její členové hodnotí nabídky předmětů, které jednotliví kurátoři sbírek ŽMP podporují zpracováním odborných posudků, na jejichž základě pak komise hlasováním rozhoduje o podobě doporučení. V případě potřeby bývají ke konzultacím přizváni také další odborní pracovníci ŽMP nebo externí specialisté.Interní členové:
PhDr. Michal Frankl, PhD., vedoucí oddělení pro dějiny šoa
Vlastimila Hamáčková, vedoucí archivu
Mgr. Markéta Kotyzová, pracovnice knihovny, katalogizátor
Mgr. Jaroslav Kuntoš, kurátor sbírky kovů a trojrozměrných předmětů
PhDr. Arno Pařík, kurátor výstav
Mgr. Michaela Sidenberg, kurátorka sbírky vizuálního umění
PhDr. Dana Veselská, vedoucí odboru sbírek a kurátorka sbírky textilu


externí členové:
PhDr. Eva Kosáková, historička umění, emeritní vedoucí sbírkového oddělení ŽMP
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., seminář dějin umění při FF Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Jaromír Zemina, historik umění

tajemník pověřený vedením agendy komise: Mgr. Pavlína Běrská

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze