Vzdělávací a kulturní centrum

Programy pro školy

Nejstarší dějiny Židů do r. 135 n. l.

/Velké postavy biblických dějin/
 
Projdeme se dávnou židovskou minulostí, dějinami, o kterých vypráví Bible. S Abrahamem opustíme Mezopotámii a přes Cháran dojdeme do země Kenán. S Josefem se dostaneme do Egypta a s Mojžíšem z něj slavně vyjdeme a staneme před zaslíbenou zemí. Od kmenového uspořádání Izraele a soudců se přesuneme ke králům, Saulovi, Davidovi a Šalomounovi. Dozvíme se něco o Jeruzalému a jeruzalémském chrámu. Po zničení této svatyně a rozpadu království projdeme exilem, tedy vyhnanstvím v Babylónii, a vrátíme se zpět do oblasti dnešního Státu Izrael. Přes helénismus a Judu Makabejského dojdeme k Válce židovské a římské okupaci, Bar Kochba a jeho povstání naši pouť zakončí.
 
Osnova:
 • svět starověku - krátký úvod
  /Mezopotámie: Sumer, Akkad, Babylónie/
 • Abraham, Izák, Jákob
  /Ur, kenanejská kultura, monoteismus/
 • Josef, Mojžíš, Aron
  /Egypt, Sinaj, Tóra/
 • Jozue
  /rozdělení země 12 kmenům/
 • soudci
  /Gedeon, Jiftach, Barak, Debora, Samson/
 • Saul, David, Šalomoun
  /Chebron, Jeruzalém, Chrám, rozdělení království/
 • exil, návrat, nový Chrám
  /Asýrie, Babylónie/
 • Juda Makabejský
  /helénismus/
 • Bar Kochba
  /Řím, Válka židovská, Javne/
   

Král David hrající na harfu,
19. - 20. století

Kontaktní osoba:
[email] Zuzana Tlášková
Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Maiselova 15, 11000 Praha 1
tel: 222 325 172, 728 156 393

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze