Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

Nabídka knih a publikací


Název díla Stručný popis

KNIHY, PUBLIKACE, SBORNÍKY:

 
Židovská menšina v Československu po druhé světové válce
 

Sborník Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě vychází jako souhrn přednáškového cyklu, který ve VKC ŽMP proběhl v roce 2008. Sborník se zabývá dosud méně známými tématy židovských dějin po druhé světové válce. Autorům šlo o to, ukázat, jaké strategie budoucnosti a modely života volila židovská menšina, jejíž přeživší příslušníci byli zbaveni domova, zdraví, majetku a museli se vypořádat s fenoménem hluboké životní diskontinuity. Vzhledem k tomu, že vědecká diskuze a odborná literatura se k tomuto tématu vyjadřuje velice pozvolna, je tento sborník důležitým a zajímavým příspěvkem doplňující mozaiku poznání osudů českých a slovenských Židů ve 20. století. Uspořádali Miroslava Ludvíková, Blanka Soukupová, Peter Salner, 179 stran, česky, 8 stran černobílých ilustračních příloh. ISBN 978-80-86889-90-0 Cena : 110 kč


 
Židovská menšina za druhé republiky
 

Sborník Židovská menšina za druhé republiky navazuje na předchozí dva sborníky: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech a Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Všímá si různých aspektů života Židů/židů během krátkého, nicméně velmi vyhroceného období, které bývá nazýváno druhou československou republikou (říjen 1938 až 15. březen 1939). Autoři jednotlivých příspěvků patří k předním odborníkům na dané téma: např. Blanka Soukupová, koeditorka sborníku, si všímá postoje českožidovských asimilantů ke stále častějším projevům antisemitismu, Michal Frank se věnuje problému židovských uprchlíků, Jaroslav Šebek popisuje projevy antisemitismu v katolickém prostředí, Peter Salner a Valerián Bystrický rozebírají situaci na Slovensku, Yeshajahu Jelinek se věnuje situaci podkarpatoruských Židů apod. Sborník uzavírá sonda do života židovské menšiny na menším městě, které se po záboru pohraničí ocitlo mimo území Československa. Uspořádali Miloš Pojar, Blanka Soukupová a Marie Zahradníková. 183 str., 8 stran obrazové přílohy, česky. ISBN 80-86889-52-8 Cena : 85 kč


 
Ženy v Bibli, ženy dnes
 

Sborník Ženy v Bibli, ženy dnes vychází jako souhrn přednáškového cyklu hebraistky Terezie Dubinové, který se již více než rok koná ve VKC ŽMP. Ve sborníku jsou přetištěny přednášky probíhající od ledna 2007 do ledna 2008. Sborník si klade za cíl informovat o dosud méně známém proudu židovských biblických studiích, a to o židovské feministické interpretaci Bible. Autorka se snaží interpretovat přístupy a pohledy na ženy v judaismu především prostřednictvím tradičních rabínských komentářů biblických textů. Tradiční pohled je porovnáván s dnešním postojem žen, které díky procesu zrovnoprávnění pohlaví vstoupily do procesu interpretace Bible a přinášejí tak nový ženský pohled na tyto texty. Terezie Dubinová předkládá čtenáři možnost porovnání tradičních rabínských komentářů s dnešními feministickými interpretacemi a vytvořit si tak vlastní postoj k oběma pohledům. Vzhledem k tomu, že vědecká diskuze a odborná literatura k tomuto tématu jsou v české hebraistice vesměs neznámé a nepublikované, je tento sborník svým způsobem unikátní.
Terezie Dubinová, 243 stran, česky. ISBN 978-80-86889-69-6

Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií
 

Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006. Seminář se konal za finanční podpory Asociace muzeí a galerií České republiky. Vydání sborníku finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Český výbor ICOM. Editor: Dana Veselská. 130 stran, 30 čb obrázků, anglická resumé.
ISBN 80-86889-2-4

Hebrejské zkratky
 

Tato publikace, zasvěcená hebrejským zkratkám v židovských donačních nápisech, je výsledkem dlouhodobého projektu epigrafického zpracování textilní sbírky Židovského muzea v Praze, na kterém od roku 2000 pracovaly autorky knihy Iveta Cermanová a Michaela Scheibová. Pojednává o důležitém tématu židovské literatury i epigrafiky, které ve zmíněném kontextu dosud nebylo zpracováno a poskytuje řadu cenných informací všem zájemcům o hebrejské nápisy. Úvod knihy tvoří odborná stať o problematice hebrejských zkratek v donačních nápisech na synagogálním textilu. Za ní následuje obsáhlý slovník zkratek, se kterými se autorky setkaly při zpracování nápisů na textilních předmětech muzea. Krom hebrejského rozpisu zkratky najde čtenář ve slovníku také její překlad do českého a anglického jazyka. Publikaci doplňuje stručné pojednání o židovském kalendáři a výběrová bibliografie. Obsahuje na 80 barevných ilustrací a čítá 167 stran, 200,- kč

Slovník Judaik
 

Poprvé vychází v češtině příručka určená nejen odborníkům z řad historiků umění, etnologům, starožitníkům ale i laikům, která pomůže orientovat se jak v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti, tak i v jiných předmětech vážících se k životu židovské komunity, spolků, cechů i soukromých osob, které označujeme souhrnným pojmem judaika. 150,- kč.

Moje setkání s židovstvím
 

Sborník příspěvků, které zazněly ve stejnojmenném cyklu přednášek ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze od března 2004 do ledna 2006. Vystupovali v něm přední představitelé českého kulturního, vědeckého, církevního a politického života. Formou úvodního slova a následné besedy přednášející seznámili posluchače s tím, jak byli oni sami konfrontováni s židovstvím – ať už osobním setkáním, studiem, četbou, vlastní tvůrčí prací nebo i negativním způsobem: konfrontací s antisemitismem. Autoři příspěvků: Daniel Herman, Jan Schwarz, Rudolf Zahradník, Erazim Kohák, Helena Illnerová, Jan Šimsa, Jan Sokol, Lenka Procházková, Ivan Medek, Cyril Höschl, Jiřina Šiklová, Petr Pithart, Václav Havel. Jednotlivé příspěvky jsou doplněny medailony autorů. Sborník je uveden projevem Jana Wericha, proneseném v roce 1968 při příležitosti otevření výstavy Millenia Judaica Bohemica v Praze. Je doplněn přílohou textů K. H. Borovského, T. G. Masaryka, Jana Masaryka a Václava Havla týkajících se Židů. Uspořádal Miloš Pojar. 146 str., 13 černobílých fotografií v textu, česky, 75,- Kč
ISBN 80-86889-27-0

Židovská menšina v Československu ve 30. letech
 

Na konci roku 2004 vyšel sborník z cyklu přednášek ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, nazvaný Židovská menšina v Československu ve třicátých letech, který chronologicky navazuje na předchozí sborník o židovské menšině v ČSR v letech dvacátých. Na uspořádání cyklu se podílela PhDr. Blanka Soukupová, CSc. z Fakulty humanitních studií UK, která se ve sborníku věnuje českožidovskému hnutí, projevům antisemitismu a vzájemnému vztahu židů/Židů k T. G. Masarykovi a naopak. Další přednášející (Kateřina Čapková, Radka Čermáková, Hedvika Novotná, Peter Salner a Marie Zahradníková) se zabývali sionistickým hnutím, vztahem českých židů k Palestině, situací na Slovensku či rozebírali vzpomínky pamětníků. Sborník je doplněn fotografickou přílohou.
124 stran, 16 stran černobílých ilustračních příloh, 60,- Kč.
ISBN 80-85608-94-4

Česko-španělský sborník Golem v náboženství
 

Česko-španělský sborník Golem v náboženství, vědě a umění obsahuje sérii deseti příspěvků renomovaných českých a argentinských autorů, vycházejících ze semináře, který proběhl pod stejným jménem jako součást projektu Golem 2002 – 5763 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea 9. října 2002. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou přílohu, výběrovou bibliografii a filmografii, 60,- Kč.

Americká židovská literatura
 

Sborník přináší cyklus přednášek Hany Ulmanové. Obsahuje sedm příspěvků, které představují přínos americké židovské literatury 20. století: dílo Isaaca Bashevise Singera, Bernarda Malamuda, Saula Bellowa, Chaima Potoka, Philipa Rotha a amerických židovských spisovatelek. Zvláštní kapitola je věnována literatuře, týkající se holocaustu. Kniha má 90 stran, 60,- Kč.

Pražské židovské hřbitovy
 

Vůbec první podrobnější průvodce po židovských hřbitovech na území současné Prahy, ve skutečnosti velmi obsáhlá publikace, v níž najdete 211 barevných fotoreprodukcí detailů starých náhrobních kamenů i celkové záběry z málo známých židovských hřbitovů naší metropole. Největší část je věnována světoznámému Starému židovskému hřbitovu na Starém Městě v Josefově, poprvé s vyobrazením četných vzácných náhrobků z doby od 15.do 18.století. Menší kapitoly jsou věnovány také židovskému hřbitovu na Žižkově, kde se pohřbívalo od konce 18.stol., a Novému židovskému hřbitovu (stanice metra Želivského), kde je pohřben spisovatel F. Kafka a řada dalších pražských osobností od roku 1890 až do současnosti. Každá část je provázena podrobným plánkem hřbitova s hroby význačných osobností. V úvodu se čtenář poučí o židovských pohřebních obřadech a zvycích, dozví se i o nedávno objeveném středověkém židovském hřbitovu ve Vladislavově ulici ze 13.-15.století. Vkusná grafická úprava, tříjazyčný text (česky, angl., něm.) na 132 stranách, a velký počet dosud nepublikovaných barevných fotografií činí z této publikace nezbytnou výbavu každého, kdo chce poznat skutečnou i skrytou historii magické metropole Evropy. Autor DrArno Pařík, šitá brožura V4, 132 stran, ISBN 80-85608-69-3, 220 x 110 cm Cena : 250 kč

Židé, dějiny a kultura
 

Aut. kolektiv. Česky, 1997. 144 s., 61 čb obr. Brož., V2, ISBN 80-85608-17-0. 14 x 20 cm. Kniha určená pro školy, typ učebnice určené k výuce dějepisu, občanské výchovy a literatury. I zcela neznalý čtenář od 14 let výše získá základní vědomosti o židovské kultuře, jejích historických a duchovních souvislostech. Autoři v záplavě dat vybírali především skutečnosti, které se váží k českému prostředí, kultuře a dějinám, 60,- Kč

Židovská Praha
 

Průvodce po historii pražské židovské obce a Židovského Města doprovází více než stovka barevných fotografií pražských synagog, židovských hřbitovů a dalších památek. Zahrnuje nejen nejvýznamější židovské památky pražského Židovského Města - Josefova, ale věnuje také pozornost oběma novějším židovským hřbitovům na Olšanech a historii dalších sedmi židovských obcí v okrajových čtvrtích Prahy (Libeň, Smíchov, Karlín, Vinohrady ad). Průvodce vychází současně v anglické, německé, francouzské, italské, španělské a české mutaci. Je opatřen adresářem všech zmiňovaných objektů a míst, důležitých židovských organizací a současných košer restaurací v Praze. 55,- Kč česká verze.

O chlapci, který se nestal číslem
 

Výtvarník Bedřich Fritta namaloval v koncentračním táboře Terezín svému synkovi obrázkovou knížku k třetím narozeninám. Ivan Klíma napsal k těmto obrázkům příběh chlapce, který se nestal číslem. Česky, 1998. 56 s., 30 bar. obr. Vazba V8a. 21,5 x 29,7 cm, 70,- Kč čeky, 250 kč anglicky.

Motýla jsem tu neviděl
 

Výběr z 4 600 dětských kreseb a řady básní z Terezína, které jsou ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Předmluva J. Weil, doslov A. Franková. Česky, 2006, 92 str., 68 obrázků, 17x24 cm, 195,- Kč.
ISBN 80-86889-26-2


VÝSTAVNÍ KATALOGY – PRŮVODCI EXPOZICEMI:
A vypravuj synu svému … Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze
 

Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje výběr nejstarších a nejzajímavějších hagad, liturgického textu, užívaného při sederové oslavě tohoto židovského svátku. V průběhu domácího obřadu je připomínán biblický příběh vyvedení Židů z egyptského otroctví, který hagada spolu s dalšími příběhy spojenými s oslavami vypráví. Katalog ukazuje vizuální proměny této knihy od nejstarších tisků až po současná na nejzajímavějších a nejatraktivnějších vydáních nejen z Čech a Izraele, ale i dalších evropských i světových regionů. Katalog navíc obsahuje kompletní seznam hagad ze sbírek Židovského muzea v Praze. Autoři: Michal Bušek, Ondřej Čihák. Česko-anglicky. 72 str., celobarevné ilustrace. ISBN 978-80-86889-98-6 Cena: 95 kč

Nechť mu Bůh dá vyrůst
 

Publikace je výsledkem téměř pětileté práce pracovníků Židovského muzea v Praze, kteří v letech 2004–2009 zmapovali a sepsali všechny dostupné obřízkové textilní donace pocházející z území Čech a Moravy (ať už se nacházely v domácích či zahraničních sbírkách). Obsahuje odborné studie, jednu na téma obřadů souvisejících s narozením dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů a tři zabývající se detailně rozborem specifického předmětu – povijanu na Tóru zhotoveného z pleny do níž byl chlapec zabalen při obřízce – mimořádného a dosud téměř neznámého pramene společenských a historických věd. Katalogová část publikace čítá téměř 1330 katalogových položek včetně překladů hebrejských donačních nápisů do češtiny. Vedle mimořádně bohaté barevné obrazové přílohy provedené na vevázaných rozklápěcích listech obsahuje publikace také rejstříky jmen a příjmení donátorů, ať už chlapců či jejich rodičů nebo prarodičů a rejstřík lokalit vyskytujících se v textech donací, to vše doplněno o všechny zjištěné varianty hebrejského zápisu. Publikace je vhodná nejen pro historiky, genealogy, archiváře či kulturní historiky a etnografy, ale také pro širokou veřejnost. Všechny zájemce o židovskou problematiku seznamuje s unikátní vyšívanou „matrikou“ židovských chlapců, která obsahuje záznamy z let 1668–1930. Autor: Dana Veselská 312 stran, celobarevné ilustrace. Česky a anglicky. Česká mutace: ISBN 978-80-86889-94-8 Anglická mutace: ISBN 978-80-86889-95-5. Cena : 549 kč

Druhý život českých svitků Tóry
 

Doprovodný katalog k výstavě přibližující osudy svitků Tóry pocházejících z Čech a Moravy, které jsou dnes zapůjčovány k náboženským účelům židovským komunitám po celém světě. Katalog mapuje „druhý život“ těchto svitků. V roce 1964 byla odprodána do zahraničí podstatná část unikátní sbírky svitků Tóry a s nimi souvisejících povijanů na Tóru z majetku tehdejšího Státního židovského muzea v Praze. Katalog představuje tradici svitku Tóry, jeho místo v životě synagogy a ozřejmuje vznik a funkci povijanů na Tóru. Dále osvětluje osudy českých a moravských svitků Tóry za holocaustu i po válce se zvláštním zřetelem k okolnostem jejich odprodeje. Katalog také představuje kopie archivních dokumentů a nárys současného umístění svitků ve světě. Na vybraných příkladech se pokouší přiblížit vazby vzniklé mezi českými a moravskými obcemi a židovskými obcemi ve světě, které dnes svitky užívají.
Editor Dana Veselská. 72 str. barevné ilustrace, česko-anglicky, 100,- Kč.
ISBN 80-86889-41-6

100 předmětů ze Židovského muzea v Praze
 

Obrazová publikace vydaná k 100. výročí založení Židovského muzea v Praze představuje 100 nejznámějších předmětů z muzejních sbírek. Během stoleté existence muzea se jejich součástí stalo skoro 40.000 předmětů, z nichž byly vybrány ty, které reprezentují jednotlivé sbírkové fondy – textilu, kovů a ostatních materiálů, sbírku rukopisů a starých tisků a sbírku vizuálního umění – buď tím, že jsou něčím výjimečné, nebo jsou naopak ve sbírkách zastoupené nejčastěji. Většina vyobrazených předmětů je k vidění přímo v expozicích muzea. Celostranné fotografie stovky předmětů a jejich detailů jsou doprovázeny stručným textem v šesti jazycích – češtině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině. Kurátorký výběr: Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská.
Editor: Eva Kosáková. 252 stran, 640,- Kč
ISBN 80-86889-33-5

Bestii navzdory - Židovské muzeum v Praze 1906-1940
 

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna přibližuje začátky Židovského muzea v Praze a představuje katalog jeho předválečné sbírky. První střet s bestií v podobě arogantního a necitlivého přístupu ze strany pražského magistrátu prožilo muzeum v roce 1906, kdy se muzejnímu spolku pod vedením pánů Liebena a Steina podařilo zachránit z jejích spárů některé předměty ze synagog zničených v rámci asanace židovského ghetta na pražském Josefově, a položit tak základ jednomu z prvních židovských muzeí v Evropě.
Do 2. světové války muzeum shromáždilo reprezentativní kolekci judaik a hebraik z území Prahy a Čech. Řada předmětů z předválečné sbírky tvoří dodnes nejcennější část sbírkového fondu Židovského muzea v Praze.
V roce 1940 udeřila bestie znovu. Spolek byl nacisty zrušen, avšak téměř čtyřicetiletá existence Židovského muzea v Praze přispěla v roce 1942 rozhodujícím způsobem k vytvoření Židovského ústředního musea pro území Protektorátu, jehož nástupcem je dnes Židovské muzeum v Praze. Editor: Magda Veselská. Česky a anglicky, 156 str., barevné ilustrace, 100,- Kč česká verze.
ISBN 80-86889-37-8

O svitku
 

Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje různé podoby jedné z nejstarších forem knihy, svitku, jak dodnes žije v židovském náboženství a kultuře. Ve výběru z 500 svitků ze sbírek Židovského muzea v Praze (vzniklých od 17. do 20. století v českých zemích, Itálii a jinde) najdeme obřadní svitky předčítané v rámci synagogální bohoslužby – především svitky Tory (Pentateuchu) – a také privátní iluminované a ilustrované svitky Ester. Knihou Ester a svátkem Purim se inspirují rodinné svitky, které zachycují skutečné dramatické události ze života jednotlivců. Lokální historie i obecnější obraz nejistého postavení příslušníků židovské komunity v nich ožívá často nečekaně barvitým způsobem. Přitažlivost formy svitku pro moderní umělce dosvědčí práce El Lissického (1917) a Markéty Cudlínové (2006). Autorka: Olga Sixtová, 61 str., česko-anglicky, 100,- Kč.
ISBN 80-86889-32-7

Pražské ghetto v obrazech
 

K výstavě „Pražské ghetto v obrazech“ byl vydán stejnojmenný katalog, který ukazuje zájem předních pražských umělců o motivy pražského Židovského Města od konce 18. do počátku 20. století. Najdeme zde díla Antonína a Josefa Mánesa, J. V. Hellicha, Vincence Morstadta, krajináře Bedřicha Havránka a Matyáše Wehliho, slavného figuralisty Jaroslava Čermáka, Vojtěcha Hynaise, Luďka Marolda, Jana Minaříka, Antonína Slavíčka, Václava Jansy, Václava Hradeckého, Aloise Wierera, ale také moderních umělců Emila Orlika, Zdenky Braunerové, Adolfa Kašpara, Hugo Steinera, Jana Konůpka, naivisty Adolfa Kohna nebo expresionisty Bedřicha Feigla. Autor Arno Pařík. 120 str., 265 barevných reprodukcí, česky, 200,- Kč.
ISBN 80-86889-23-8

Melissa Shiff. Proměna rituálu: postmoderní židovská svatba
 

Doprovodný katalog k projektu mladé kanadské mediální umělkyně Melissy Shiff nabízí alternativní pohled na tradiční obřad židovské svatby. Vedena snahou po oživení ustrnulé, po staletí neměnné rituální praxe, jež by kreativním přístupem mohla získat nový význam udržitelný i v rámci dnešní plurality názorů a identit, se autorka rozhodla zinscenovat vlastní svatební obřad jako experimentální 'živou performanci'. Využila při tom celou škálu soudobých uměleckých postupů a intelektuálních strategií. Výsledkem tohoto novátorského počinu se stal rituál s tradiční funkcí a novým, aktualizovaným obsahem. Text Louis Kaplan, Melissa Shiff, Michela Hájková. 35 str., 63 barevných ilustrací, česko-anglicky, 40,- Kč.
ISBN 80-86889-34-3

Mazal tov – Hodně štěstí – Good Luck:
Židovské svatební obřady – historie a současnost

 

Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna, která přibližuje tradiční židovský svatební obřad – jeho průběh a atributy. Fotografie, svatební oděvy, prsteny, smlouvy, dary a řada dalších exponátů umožní učinit si plastický obraz o jedné z nejvýznamnějších událostí životního cyklu každého jedince a o jejím slavení komunitou, která po staletí tvořila neodmyslitelnou součást české společnosti.
Autorka Dana Veselská. 165 str., 108 barevných ilustrací, česko-anglicky, 100,- Kč.
ISBN 80-86889-31-9

Muž, který si nedal pokoj: Příběh Josefa Poláka
(1886-1945)

 

Katalog věnovaný Josefu Polákovi – významnému historiku umění, muzejníkovi a organizátorovi kulturního života v předválečném Československu, osobnosti, která výrazným způsobem ovlivnila podobu Židovského muzea v Praze – byl vydán v rámci stejnojmenné výstavy v Galerii Roberta Guttmanna (2. února – 19. března 2006). Josef Polák prosazoval ideály masarykovského Československa ve funkci ředitele státního Východoslovenského musea v Košicích. Zde rozvinul velmi progresivní a úspěšnou činnost v oborech muzejnictví, dějin umění, památkové péče a osvěty. Odborné aktivity soustředil především na výtvarné umění. Ve 30. letech 20. století pracoval rovněž na inventáři uměleckých sbírek některých státních zámků. Po návratu do Prahy byl Polák pro židovský původ ze státní služby vyhozen. V roce 1942 se stal hlavním kurátorem Židovského ústředního musea v Praze. Zde vytvořil koncepci budování sbírek, systém pro třídění, popis a evidenci liturgických předmětů, stanovil pravidla odborné péče. Zapojil se do odbojového hnutí navzdory tomu, že sám byl pro svůj židovský původ bezprostředně ohrožen na životě. V srpnu 1944 byl zatčen gestapem. Jeho stopa se ztrácí v lednu 1945 v Osvětimi. Katalog obdržel zvláštní cenu Gloria Musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2005.
Kurátorkou výstavy a autorkou katalogu je Magda Veselská. Katalog vychází dvojjazyčně v češtině a angličtině. 119 str, 100,- Kč.
ISBN 86889-22-X

Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik
Prezentace sbírek Židovského muzea v Praze

 

Katalog publikovaný u příležitosti výstavy malíře Jiřího Jilovského pořádané v Galerii Roberta Guttmanna od 8. září do 6. listopadu 2005. Jiří Jílovský (1884-1958) je znám jako umělec vycházející z vrcholné secese a pečlivý tvůrce drobné grafiky rozmanitých forem, technik, stylů a motivů. Nejoblíbenější a nejznámější byly jeho série staropražských pohledů, krajinných výjevů a portrétů. Obzvláště populární jsou Jílovského exlibris, k jehož průkopníkům u nás patřil a kterých vytvořil více než 120. Jilovský byl rovněž malířem a že vytvářel i scénické návrhy. Maloval především portréty a krajiny, městské pohledy, žánrové scény, obrazy květinových zátiší i dekorativní kompozice. Jílovský se pohyboval převážně v pražské židovsko-německé společnosti, která téměř beze stopy zmizela v době holocaustu. Výstava prací Jiřího Jilovského v Galerii Roberta Guttmanna byla jeho první výstavou od roku 1927. Kurátorem výstavy a autorem katalogu je Arno Pařík. Katalog vychází v češtině a angličtině. 64 str., 70,- Kč česká verze.
ISBN 80-86889-07-6 (česky)
ISBN 80-86889-08-4 (anglicky)

Alexandr Brandeis & Adolf Wiesner
- Mecenáš a jeho zeť

 

Alexander Brandejs (1848-1901) byl mecenášem a přítelem předních českých umělců tzv. generace Národního divadla – M. Alše, F. Ženíška, V. Brožíka, J. Tulky, A. Chittussiho a J. Schikanedera, sochaře J. V. Myslbeka a básníků J. Vrchlického a J. Zayera a mnoha dalších. Malířství se věnovala také jeho dcera Helena, žačka A. Slavíčka, která se roku 1903 seznámila v Paříži s malířem Adolfem Wiesnerem, jehož dílu je výstava v Židovském muzeu věnována především. Adolf Wiesner (1871-1942) byl žákem V. Hynaise a jedním ze zakladatelů „Spolku výtvarných umělců Mánes“ a uměleckého měsíčníku české moderny „Volné směry“. Byl autorem figurálních kompozic, portrétů, melancholických krajinných motivů i grafických dekorativních prací. V letech 1900 až 1910 žil a pracoval převážně v Paříži, kde se stýkal s Alfonsem Muchou a dalšími českými umělci. Svoji poslední výstavu měl v Praze v roce 1936. Po okupaci v březnu 1939 byl Adolf Wiesner deportován do terezínského ghetta, kde zemřel 10. října 1942. Jeho dílo je v Židovském muzeu v Praze vystaveno poprvé po téměř 70 letech, 100,- Kč česká verze.
ISBN české verze: 80-85608-92-8, anglické: 80-85608-93-6

Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze
 

Katalog obsahuje 70 katalogových položek a je výsledkem dvouletého výzkumu muzejních pracovníku. Zahrnuje zastupné exempláře pro nejvýznamnější příklady převážně kovových dracounových krajek z muzejních sbírek. Je členěn do následujících oddílů: krajka na synagogálních textiliích, španier arbet, svatební pokrývky hlavy a oděvy. Kromě detailních barevných fotografií obsahuje také množství podvinků historických krajek ze 17. - 19. století. Rozsah 116 stran, přes 100 obrázků, 100,- Kč česká verze.

Emil Orlik - Podobizny přátel a současníků
 

Katalog ke stejnojmenné výstavě je vlastně malou monografií známého pražského umělce, grafika, kreslíře a portrétisty z počátku 20.století. Od roku 1899 byl členem Vídeňské secese, proslavil se svými dřevořezy a portréty známých umělců, hudebníků, herců, básníků, spisovatelů i filozofů. Monografie nabízí vedle podrobného životopisu umělce především více než 200 reprodukcí jeho kreseb, dřevořezů, grafických prací i malířské portréty Alberta Einsteina (1917) nebo skladatele Richarda Strausse. Autor Dr. Arno Pařík, 96 stran, 212 barevných vyobrazení, 90,- Kč.
ISBN čeština: 80-85608-73-1
80-85608-74-X angličtina

Golem kráčí židovským městem
 

Od Židovského města k Josefovu (místopis, dějiny) + portréty ze sbírek Žid. muzea v Praze. Aut. E. Kosáková, J. Šedinová, D. Cabanová (foto). Česko- anglicky. 1994, 76 s., 44 bar. obr. Brož.V4. 17 x 24 cm, 50,- Kč.

Židovské zvyky a tradice
 

Průvodce stálou expozicí v Klausové synagoze a v Obřadní síni přibližuje význam synagogy a jednotlivých židovských svátků, každodenní život židovské rodiny i činnost pražského Pohřebního bratrstva. Text doprovázejí četné barevné fotografie vystavených exponátů.
88 str., barevné ilustrace, česky, anglicky, francouzsky, německy. 100,- Kč česká verze.

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě (od počátků do emancipace)
 

Průvodce expozicí v Maiselově synagoze. Popisuje historii židovské komunity českých zemí od začátku 10. stol. až do poloviny 18. stol. Kolektiv autorů, 108 str., 120 barevných fotografií, česky, anglicky, francouzsky, německy. 95,- Kč česká verze.

Historie Židů v Čechách a na Moravě (od emancipace do současnosti)
 

Průvodce expozicí ve Španělské synagoze. Popisuje historii židovské komunity českých zemí během osvícenství, Rakousko-uherské říše, Československé republiky (1918-1938), nacistického Protektorátu Čechy a Morava a poválečného období. Kolektiv autorů, 80 str., 105 barevných fotografií, česky, anglicky, francouzsky, německy. 95,- Kč česká verze.

Boskovická synagoga
 

Obrazový průvodce, který chce veřejnosti přiblížit tuto unikátní památku z roku 1639 a její bohatou malířskou výzdobu Nástěnné malby ze 17. století, které tu byly během nedávné rekonstrukce odkryty, představují nejstarší a nejucelenější příklad východoevropské tradice výzdoby synagog v České republice a svým významem daleko přesahují její hranice. Textová část se zabývá historií stavby a maleb i jejich symbolickým obsahem
Kolektiv autorů, fotografie Dana Cabanová a Petr Kliment. 64 stran, 80 barevných reprodukcí, vydáno v češtině a angličtině. 50,- Kč česká verze.

Hora hor: Pouštní projekty Aleše Veselého
 

Katalog je věnován ideám velkých projektů pro pouštní oblasti Izraele (zejména Judskou poušť a Negev), jimž se Aleš Veselý intenzivně věnuje zhruba od poloviny 90. let. Katalog obsahuje úvodní studii o počátcích a vývoji úvah o pouštních projektech a také vlastní texty Veselého. Přes snový charakter pouštních staveb a velkoryse řešených environmentů, které autor sám někdy nazývá „utopiemi, z nichž některé by přesto měly být realizovány,“ neztrácejí Veselého projekty vazbu na reálné prostředí. Všechny projekty, o nichž uvažuje, mohou být v jakékoli fázi rozpracování uskutečnitelné. Pouštní projekty Aleše Veselého jsou monumentálními, univerzálními koncepty na pomezí sochařství, architektury a land artu. Vyjadřují základní lidskou pochybnost o ireversibilitě věcí, jsou ryzím výrazem vztahu mikrokosmu a makrokosmu. Nejsou krásné, jsou sublimní. Jejich struktura není naplněním estetického kánonu, je formulací absolutní hodnoty bytí v prolnutí historického a mytického času. Katalog je dvojjazyčný, česko-anglický. Text Michaela Hájková, Aleš Veselý. 123 s., 50,- Kč.
ISBN 80-85608-66-9

Adolf Kohn - Malíř pražského ghetta
 

Malá monografie umělce 1. poloviny 20. století, která obsahuje103 barevných reprodukcí jeho obrázků – olejomaleb. Maloval uličky, náměstí a zákoutí pražského Židovského města ještě před asanací. Jeho dílo je dnes cenným dokladem toho, jak kolem roku 1900 vypadalo pražské židovské ghetto. Autor Dr. Arno Pařík, 48 stran, vydáno česky a anglicky. 50,- Kč česká verze.

Robert Guttmann - Malíř a turista z Prahy
 

Při příležitosti výstavy v pražském Židovském muzeu byl Robertu Guttmannovi vydán podrobný výstavní katalog, který tvoří malou monografii. Katalog v osmi kapitolách líčí celý bohatý život Roberta Guttmanna. Je to vůbec poprvé, kdy zájemce o poznání této neobyčejné osobnosti pražského moderního židovského umělce nalezne nejen kvalitní reprodukce všech jeho známých děl, ale také četné portrétní fotografie z nejrůznějších prostředí a ze všech období jeho života, umělcovy karikatury a množství dalších dokumentů jeho tvorby a života. Autor: PhDr. Arno Pařík (48 str., 115 barevných reprodukcí, vyd. v češtině a v angličtině). 50,- Kč česká verze.


CD-ROM, DVD:

Dol Dauber. Hudební fantasie a židovské liturgické písně
 

Kompaktní disk Dol Dauber. Hudební fantasie a židovské liturgické písně volně navazuje na reedici historických zvukových záznamů, jež muzeum vydalo před několika lety pod názvem Mé srdce je jazzband a jež představilo nahrávky různých tanečních souborů kapelníka, vynikajícího houslisty, aranžéra a komponisty Dola Daubera (1894–1950). Tento disk obsahuje skladby pro housle a klavír, fantasie a úpravy árií ze známých oper, skladby z oblasti tzv. vyššího populáru, úpravy židovských melodií i vlastní kompozice Dola Daubera. Cena : 150 kč

Michael Bielický
 

Hájková, Michaela. BIELICKY. Praha: Židovské muzeum v Praze 2005. DVD ŽMP 009. První multimediální publikace shrnující dosavadní nejdůležitější projekty předního českého mediálního umělce Michaela Bielického. Kromě obsáhlého rozhovoru, v němž autor vysvětluje východiska své práce, a přehledné bio- a bibliografie, obsahuje publikace DVD s videozáznamy vybraných projektů vzniklých v rozmezí let 1994-2005. Koncepci publikace připravila a s autorem rozmlouvala Michaela Hájková, kurátorka Židovského muzea v Praze. Publikace byla vydána s podporou Ministerstva kultury České republiky. Cena : 150 kč

Vzpomínky a zapomínání
 

Projekt "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", zaměřený na proměny zobrazování holocaustu a na možnosti objektivní reflexe jeho událostí prostřednictvím filmů animovaných, dokumentárních a hraných, natočených v různém časovém odstupu od konce druhé světové války, představil v uplynulých letech divákům v pěti středoevropských zemích téměř sto známých i méně známých filmů. Vyvrcholením projektu je vydání pětijazyčného DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", obsahující trojici pozoruhodných snímků, oceněných v době svého vzniku na významných filmových festivalech. Cena : 289 kč

CD-ROM
Pražské synagogy

 

CD-ROM přináší historický a umělecký popis sedmi nejvýznamnějších synagog Židovského Města v Praze doplněný bohatou fotografickou dokumentací (102 barevných fotografií). Hlavní kapitoly publikace: Nejstarší synagogy v Praze (Staronová a Pinkasova), Synagogy renesančního ghetta (Vysoká a Maiselova), Barokní synagogy (Klausová) a Synagogy v období emancipace (Španělská a Jeruzalémská). 100,- Kč.

CD-ROM Synagogální textilie
 

Ve snaze poskytnout zájemcům informace o své textilní sbírce v elektronické podobě, vydalo Židovské muzeum v Praze interaktivní CD Rom “Synagogální textilie”. 100,- Kč.
 
Více informací>>>


VHS:

     Dokumentární film Krátký život Anny Frankové

Videokazeta s dokumentárním filmem Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze (VKC ŽMP) nabízí dokumentární film pojednávající o životním osudu Anny Frankové a její rodině v kontextu dobových událostí. Tvůrci dokumentu, Gerrit Netten a Wouter van der Sluis, využili archivních snímků, soukromých snímků rodiny Frankových, citací z Annina deníku a použili i jediný existující filmový záznam, na kterém byla Anna zachycena. Českou verzi filmu namluvil Boris Rösner a Sandra Vebrová. Dokument je možné využít i ve školní výuce. Doba trvání: 28 minut. K dostání je ve VKC ŽMP za 45,- Kč.


 

 

Kompletní seznam publikací Židovského muzea v Praze naleznete v sekci obchod >>
V brněnské pobočce jsou vybrané publikace k nahlédnutí i k zakoupení přímo na místě.

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze