O muzeu

Výroční zpráva 2005

1. Úvodem
2. Základní údaje o ŽMP
3. Statistika návštěvnosti za rok 2005
4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav
5. Spolupráce v České republice a v zahraničí
6. Odborná a výzkumná činnost
7. Vzdělávací činnost
8. Kulturní činnost
9. Publikační a prodejní činnost
10. Archiv a dokumentace
11. Sbírky
12. Knihovna
13. Počítačová síť
14. Technická a stavební činnost
15. Významné návštěvy
16. Sponzorské příspěvky
17. Poskytnuté dary
Příloha: informace o hospodaření ŽMP

 

1. Úvodem

Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z roku 2004. Následující zpráva dokládá úspěšný rozvoj muzea ve všech oblastech jeho činnosti. ŽMP během svého působení jako nestátní instituce od října 1994 postupně opravilo a rekonstruovalo všechny objekty, v nichž působí. Synagogu v Brandýse nad Labem, která se měla stát dalším depozitářem pro část knižního fondu, ŽMP trvale nevyužije. Na základě rozhodnutí správní rady proto ŽMP uzavřelo dlouhodobou podnájemní smlouvu a již v roce 2005 začala nezbytná úprava nově získaných prostor v Praze 4 pro potřeby knižního depozitáře.
ŽMP se v roce 2005 poprvé zúčastnilo celopražské akce Muzejní noc, v jejímž rámci zpřístupnilo zdarma některé expozice. Nejmladším zájemcům o návštěvu vyšlo ŽMP muzeum vstříc tak jako v předchozích letech, když se připojilo k akci Ledová Praha a zdarma otevřelo své expozice školákům.
Na základě rozhodnutí správní rady ŽMP v lednu 2005 poprvé převedlo finanční prostředky Federaci židovských obcí v České republice na péči o židovské kulturní dědictví. ŽMP tak v souladu se svou hlavní činností významně podpořilo kulturní, vzdělávací, publikační a náboženské aktivity subjektů sdružených ve Federaci židovských obcí, přispělo na údržbu a technické zhodnocení vlastního majetku židovských obcí i činnosti propagující židovskou pospolitost v Čechách a na Moravě v České republice i zahraničí.
Koncem roku navrhla dozorčí rada ŽMP Židovské obci v Praze, aby pro závažné porušení povinností vyplývajících ze stanov ŽMP odvolala z funkcí ve správní radě své dva zástupce – ing. Tomáše Jelínka a Irenu Pavláskovou. Židovská obec v Praze tak následně učinila a do správní rady nově jmenovala dr. Evu Sedlákovou a Veronu Miletinovou.
 
ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:
 
V oblasti správy sbírek:
- Vést předepsaným způsobem dokumentaci a v souladu se zákonem o Centrální evidenci sbírek provádět každoročně inventarizaci minimálně 5% sbírkového fondu ŽMP;
- Postupně převádět údaje základních evidenčních zdrojů do počítačové formy (skenování a přepis do databáze údajů z tzv. německého katalogu, z přírůstkových knih a z tištěných materiálů o výstavách);
- Postupně ukládat záznamy o sbírkových předmětech do muzejního databázového a archivačního systému;
- Zajišťovat bezpečné ukládání sbírkových předmětů v depozitářích podle muzejních předpisů o ochraně a péči o sbírky, rozvíjet péči o fond zlepšováním podmínek uložení a aplikací nových poznatků;
- Ukládat obrazová data do muzejního databázového a archivačního systému;
- Rozvíjet projekt k uložení, restaurování a nové evidenci materiálů ve fotoarchivu; odborně vyhodnocovat možné alternativy databází pro tento účel;
- Postupně digitalizovat veškerý sbírkový fond ŽMP;
- Vytvářet a doplňovat katalog sbírky rukopisů v muzejním databázovém a archivačním systému a elektronickém katalogu knihovny ŽMP;
- Spojovat tematické celky předmětů v rámci sbírek muzea (převody souvisejících druhů předmětů mezi jednotlivými sbírkami ŽMP).
 
V oblasti restaurování a konzervování:
- Průběžně pokračovat v čištění, konzervaci a restaurování sbírkových fondů, a to jak ve vlastních restaurátorských dílnách kovů, textilu a papíru, tak za pomoci externistů s přednostní péčí o bezprostředně ohrožené předměty a předměty vybrané na výstavy;
- Průběžně sledovat klimatický a světelný režim v expozicích a v depozitářích, operativně navrhovat opatření k úpravám dle norem ICOM;
- Průběžně pečovat o dokumenty k období holocaustu s přednostním ohledem na význam a stav dochovaných materiálů;
- Průběžně pokračovat v koncepčním restaurování a ukládání sbírky rukopisů a starých tisků s přednostním zaměřením na restaurování nejvzácnějších předmětů;
- Průběžně pokračovat v koncepční péči o náhrobní kameny na Starém židovském hřbitově a na hřbitově ve Fibichově ulici s použitím moderních technologií, zvolených na základě komplexního restaurátorského a přírodovědného průzkumu;
- Průběžně kontrolovat stav spravovaných archiválií, pokračovat v jejich čištění a restaurování.
 
V oblasti akvizic:
- Systematicky doplňovat sbírkové fondy muzea v jejich stávající profilaci formou nákupů a darů prostřednictvím sbírkotvorné komise složené z interních i externích muzejních odborníků;
- Sledovat domácí i mezinárodní trh se starožitnostmi, průběžně inovovat pojistné ceny předmětů při výpůjčkách;
- Provádět nákup stěžejní literatury vybírané striktně dle tematického zaměření specializované oborové knihovny k vyplnění akviziční mezery z předchozích téměř padesáti let;
- Pro referenční centrum zajišťovat základní judaistickou literaturu;
- Pro potřeby Vzdělávacího a kulturního centra zajišťovat jak základní judaistickou literaturu, tak nepřímo související literaturu obecně historickou;
- Získávat archivní materiály vztahující se k holocaustu českých a moravských Židů na základě konzultací s Archivní správou Ministerstva vnitra České republiky a prostřednictvím výzev veřejnosti (akce Pomozte hledat ztracené sousedy); .
 
V oblasti odborné a výzkumné:
- Profilovat funkci ŽMP i jako specializovaného judaistického institutu;
- Zkoumat málo probádané úseky historie holocaustu českých a moravských Židů a získané poznatky využívat v činnosti expoziční, pro další badatelské a studijní potřeby;
- Na základě koncepčně stanovených tematických úkolů studovat politické, správní, sociální, kulturní a intelektuální dějiny Židů v českých zemích v 16.– 19. století;
- Provádět soustavný sběr a odborné zpracování hebrejských epigrafických pramenů (nápisy na sbírkových předmětech, náhrobcích a architektonických památkách);
- Provádět výzkum hebrejské knižní kultury v českých zemích na základě dochovaných rukopisných a tištěných památek (písařské tradice, fragmenty v knižních vazbách, hebrejský knihtisk, materiál z geniz);
- Zajišťovat soustavný sběr dat pro přípravu souhrnné bibliografie dějin Židů v českých zemích;
- Navazovat spolupráci s odborníky v regionech s cílem postupně mapovat dějiny židovského osídlení na území dnešní České republiky;
- Na základě archívního výzkumu shromažďovat údaje k historii ŽMP od založení do současnosti;
- Na základě koncepčně zpracovaných tematických úkolů systematicky třídit, klasifikovat a vyhodnocovat jednotlivé celky sbírkových fondů;
- Provádět soustavný sběr dat a pramenů k tématu „Židovští umělci, mecenáši, sběratelé v českém výtvarném umění 1867–1939“;
- Rozvíjet spolupráci s co největším množstvím relevantních domácích i zahraničních institucí, účastnit se odborných konferencí, seminářů a sympozií;
- Provádět soupis, průzkum a fotodokumentaci judaik v jiných muzejních a galerijních sbírkách v České republice.
 

V oblasti archivní:
- Zkvalitnit péči o fyzický stav archiválií jejich novým uložením do moderního depozitáře;
- Postupně začlenit spravované archivní fondy do celostátní evidence;
- Rozšířit a zkvalitnit poskytované badatelské služby.
 

V oblasti knihovní:
- Rozvíjet možnosti, které nabízí specializovaný knihovnický elektronický systém Aleph;
- Rozvíjet spolupráci s ostatními knihovnami v oblasti předávání či sdílení informací a v oblasti akvizice, zajišťovat přístupy do relevantních světových databází;
- Pokračovat v údržbě databáze identifikace původních vlastníků knih, které jsou dnes uloženy v ŽMP, pro potřebu posuzování restitučních žádostí;
- Postupně revidovat knihovní fond ŽMP dle stanovených etap v souladu s knihovním zákonem;
- Pokračovat v systematické retrokatalogizaci publikací psaných latinkou, hebraik, periodik a článků z vybraných židovských periodik;
- Vybírat, ověřovat a evidovat knihy pro potřebu Centrální evidence sbírek při Ministerstvu kultury dle stanovených předpisů;
- Rozvíjet péči o fond zlepšováním podmínek uložení knih, jejich čištěním a restaurováním s prioritním zaměřením na poškozené exempláře.
 
V oblasti služeb, konzultační a informační:
- Poskytovat informace a konzultace o sbírkách, archivním fondu, obětech a historii holocaustu dle požadavků návštěvníků, badatelů a sdělovacích prostředků, a to i formou odborné rešerše;
- Postupně zkvalitňovat poradenskou službu v Referenčním centru muzea a jeho vybavení;
- Vyhodnocovat žádosti o restituci předmětů ve fondu ŽMP a v oprávněných případech je navracet původním majitelům nebo jejich dědicům;
- V rámci Vzdělávacího a kulturního centra:

Poskytovat zájemcům informace o židovských institucích a osobách, které prošly terezínským ghettem;
Archivovat na videokazetách a DVD mediích uskutečněné přednášky, natáčet televizní filmy a dokumenty týkající se židovské problematiky; videotéku zpřístupňovat zájemcům, a to především studentům a lektorům;
Nabízet zájemcům k výpůjčce knihy, časopisy a CD s židovskou tematikou, a to především studentům a lektorům;
Prostřednictvím počítačové učebny ORT poskytovat služby zájemcům o židovskou tematiku (odkazy na příslušné webové stránky, sofware, výukové programy) a pořádat počítačové kursy.
 

V oblasti vzdělávací:

- V rámci Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP:
Rozvíjet a zdokonalovat přednášky a projekty pro české školy a zahraniční návštěvníky s důrazem na interaktivní programy Dílny a projekty Zmizelí sousedé, Neztratit víru v člověka. Protektorát očima židovských dětí a Anna Franková – odkaz pro současnost; získávat pro zmíněné projekty a programy partnery;
Zdokonalovat systém komunikace s Ministerstvem školstvím ČR, Národním institutem pro další vzdělávání a školami s cílem optimalizovat počet školních návštěv na specializovaných vzdělávacích programech;
Samostatně i ve spolupráci s dalšími institucemi organizovat semináře pro učitele a další zájemce se zaměřením na židovské tradice, dějiny, problematiku holocaustu a antisemitismu;
Organizovat odborné semináře pro průvodce zakončené testy a udělením průvodcovské licence pro ŽMP;
- Neustále rozvíjet přednáškovou a popularizační činnost odborných pracovníků mimo ŽMP pro školy, akademické, zájmové, společenské a politické organizace, instituce a zařízení se zvláštním zřetelem k potřebám židovských obcí, organizací a spolků;
- Úzce spolupracovat se sdělovacími prostředky, organizacemi zabývajícími se problematikou holocaustu, tolerance, lidských a občanských práv.
 
V oblasti výstavní:
- Postupně obměňovat sbírkové předměty ve stálých expozicích ŽMP;
- Průběžně upozorňovat na výjimečné předměty ze sbírek ŽMP formou „Předmětu měsíce“ v některé ze stálých expozic;
- Pořádat 3 – 5 krátkodobých výstav ročně v Galerii Roberta Guttmanna v rámci cyklů: Prezentace málo známých částí sbírkového fondu ŽMP, Persekuce českých Židů za druhé světové války a Židovská přítomnost v současném vizuálním umění;
- Zapůjčovat putovní výstavy Židovské tradice a zvyky, Historie Židů v Čechách a na Moravě a Nalezené tváře v České republice; zapůjčovat výstavy Pasáže Karla Cudlína a Dětské kresby z Terezína v zahraničí;
- Vytvářet nové putovní výstavy a rozšiřovat verze stávajících putovních výstav
- Spolupracovat formou zápůjček a poradenství s dalšími subjekty, zejména židovskými obcemi, při zřizování expozic s židovskou tematikou v regionech České republiky, participovat na expozicích dalších subjektů v České republice i v zahraničí;
- Pořádat obrazové a fotografické výstavy domácích autorů na židovské téma v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra.
 
V oblasti kulturní:
- V rámci Vzdělávacího a kulturního centra:
Pořádat večerní akce rovnoměrně pokrývající tematiku judaismu, židovského umění a židovských dějin (přednášky, koncerty, výstavy);
Koncipovat nové přednáškové cykly;
- Aktivně spolupracovat s dalšími institucemi a kulturními osobnostmi při prezentaci židovské kultury jak v ŽMP, tak i mimo ně se zvláštním zřetelem k potřebám židovských obcí, organizací a spolků;
 
V oblasti publikační:
- V rámci Vzdělávacího a kulturního centra vydávat sborníky z přednáškových cyklů a výukové materiály pro žáky, studenty a pedagogy;
- Vydávat informační letáky o ŽMP a průvodce k jednotlivým stálým expozicím v různých jazykových mutacích;
- Představovat sbírky ŽMP;
- Vydávat skládačky a katalogy ke krátkodobým výstavám v Galerii Roberta Guttmanna;
- Čtyřikrát ročně vydávat informační zpravodaj ŽMP;
- Jedenkrát ročně vydat odbornou judaistickou ročenku Judaica Bohemiae;
- Průběžně rozšiřovat elektronickou Encyklopedii židovských obcí na webové stránce muzea o další hesla a doplňky;
- Spolupracovat s dalšími institucemi při publikování knih s židovskou tematikou.
 
V oblasti propagace:
- Průběžně informovat o jednotlivých aspektech činnosti muzea ve sdělovacích prostředcích, aktivně v médiích představovat židovskou tematiku s důrazem na problematiku holocaustu, antisemitismu, židovské tradice, symbiózu židovské a české kultury;
- Aktivně zapojovat ŽMP do tematicky vhodných projektů a akcí dalších subjektů, účastnit se veletrhů;
- Aktivně spolupracovat se státními orgány i organizacemi činnými v cestovním ruchu;
- Samostatně i ve spolupráci s dalšími institucemi vytvářet propagační a upomínkové předměty;
- Průběžně zdokonalovat internetové stránky muzea a neustále je aktualizovat.
 
V oblasti grantové:
- Průběžně sledovat relevantní grantové nabídky v České republice i v zahraničí, vyhodnocovat je a ucházet se o granty pro všechny vhodné druhy činnosti ŽMP;
- Vyhledávat sponzory ŽMP v České republice i zahraničí a rozvíjet s nimi kontakty.
 
V oblasti technické a stavební:
- Zajišťovat trvalou odbornou péči o 14 objektů Židovské obce v Praze, které má muzeum pronajaté pro svou činnost, průběžně vyhodnocovat technický stavu objektů a předcházet havarijním stavům;
- Provádět opravu a údržbu s preferencí oprav dlouhodobého charakteru při respektování památkové ochrany objektů;
- Provádět opravy a rekonstrukce velkého rozsahu – zprovoznit nový depozitář pro knihovnu ŽMP v Praze 4 s potřebnou kapacitní rezervou;
- Vyvíjet činnost k zajištění předepsaných podmínek v depozitářích ŽMP, a tak zajišťovat ochranu zde uložených sbírkových předmětů;
- Postupně zlepšovat provozně-technické podmínky objektů užívaných ŽMP, aplikovat nové poznatky a zavádět úsporné technologie (například v oblasti osvětlovací techniky);
- Systematicky uskutečňovat stavebně-technická opatření pro funkční a bezpečný návštěvnický provoz v expozicích ŽMP se zvláštním přihlédnutím k hygienickým podmínkám a bezpečnosti;
- Spolupracovat na řešení a koordinaci architektonických, expozičních a bezpečnostních hledisek s cílem zvýraznit historický a pietní charakter objektů, v nichž jsou umístěny stálé expozice, aniž by i při vysokém počtu návštěvníků utrpěla jejich spokojenost;
- Ve spolupráci se zdravotnickými odborníky postupně zlepšovat pracovní podmínky na všech pracovištích
 
V oblasti počítačové sítě:
- Rozvíjet oblast informačních technologií s ohledem na rostoucí bezpečnostní rizika (bezpečnostní aktualizace na uživatelských stanicích i na serverových řešeních);
- Modernizovat strukturu i aktivní části celé oblasti informačních technologií v souladu se specifickými úkoly jednotlivých pracovišť ŽMP s cílem nestále rozšiřovat přístup k informacím, využívat vnější a vnitřní informační zdroje jak pro zaměstnance ŽMP, tak pro návštěvníky;
- Integrovat služby v oblasti informačních technologií s ohledem na jejich profesionalizaci a optimalizaci;
- Integrovat systémy informačních technologií v souladu s novými technologiemi a trendy;
- Zvláštní pozornost věnovat počítačové učebně ORT ve Vzdělávacím a kulturním centru muzea.
 
V oblasti zabezpečení:
- Průběžně modernizovat Integrovaný zabezpečovací systém instalovaný v ŽMP, aby byly plně využity jeho možnosti a vyhovoval soudobým požadavkům;
- Úzce spolupracovat se státními orgány a židovskými institucemi při zvyšování bezpečnosti návštěvníků a zaměstnanců ŽMP stejně jako při ochraně svěřeného majetku.
 
V oblasti péče o zeleň:
- Provádět práce dle „Návrhu pěstebních opatření a výsadeb dřevin pro vybrané hřbitovy ve vlastnictví Židovské obce v Praze“ jako součást „Programu péče o zeleň v urbanizovaném prostředí“ (zdravotní a bezpečnostní řezy, výsadba, údržba).
 
V oblasti řízení a zaměstnanosti:
- Působit jako moderní muzejní, archivní, vzdělávací i odborná judaistická instituce mezinárodního významu, uchovávající památku českých Židů, bojující proti antisemitismu, zvýrazňující jedinečnost židovské kultury i její propojení s kulturou českou, přispívající k péči o židovské kulturní dědictví v Čechách a na Moravě;
- Odpovědně pojišťovat v závislosti na aktuálních rizicích;
- Dodržovat veškeré zákonem a vnitřními předpisy předepsané náležitosti související s chodem ŽMP, provádět důslednou vnitřní kontrolu, dbát na ekonomicky efektivní a profesionální chod ŽMP v souladu s jeho zakladatelskou smlouvou, stanovami a usneseními správní a dozorčí rady;
- Dále stabilizovat odborný kádr pracovníků, vytvářet dobré pracovní podmínky a podmínky pro zvyšování kvalifikace.
 
Podrobné informace k výše uvedeným rámcovým cílům dlouhodobého rozvoje za rok 2005 přináší následující text.
Ke konci roku 2005 pracovalo v ŽMP 140 zaměstnanců v úplném či částečném hlavním pracovním poměru. Během roku 2005 v průměru 190 pracovníků provádělo práce pro muzeum na základě dohod o práci konané mimo hlavní pracovní poměr. Za jejich práci jim všem patří ocenění a dík.
 

 

2. Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správě ŽMP
 
- Administrativní budovy v ulici U Staré školy 1 a 3, Praha 1 – správa muzea, odborná pracoviště, depozitáře, referenční centrum, restaurace, Galerie Roberta Guttmanna (výstavní prostor pro pořádání krátkodobých výstav)
- Maiselova synagoga – stálá expozice v hlavní lodi Dějiny Židů v Čechách a na Moravě I. Od počátku osídlení do emancipace. Celkem vystaveno 145 originálů a faksimilií
- Španělská synagoga – v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II. Od emancipace do současnosti. Celkem vystaveno 535 originálů a faksimilií; zimní modlitebna: stálá expozice Stříbro českých synagog. Celkem vystaveno 193 předmětů
- Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů, v prvním poschodí stálá expozice Příběh dětí. Dětské kresby z Terezína 1942–1944. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií.
- Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky II. Běh života. Celkem vystaveno 474 originálů a faksimilií. V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP.
- Obřadní síň – pokračování stálé expozice Židovské tradice a zvyky II. Běh života. Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií
- Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let 20. století – depozitář obrazové sbírky; depozitář a pracoviště archivu muzea
-
Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1
- Starý židovský hřbitov z 15. – 18. století.
- Židovský hřbitov ze 17. ¬– 18. století ve Fibichově ulici v Praze
- Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století
- Synagoga z 19. století v Brandýse nad Labem – dočasný depozitář menší části knižního fondu
- Depozitář části knižního fondu v Praze 4
 
b) Co ŽMP nabízí
 
- Prohlídku Starého židovského hřbitova z 15. – 18. století, židovského hřbitova v Praze na Žižkově ze 17. – 18. století a pěti stálých expozic v historických objektech
- Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna
- Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
- Semináře s židovskou tematikou
- Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP
- Služby referenčního centra v administrativní budově vybaveného základní judaistickou literaturou a speciálním softwarem
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
- Služby počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a se speciálním softwarem
- Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských Židů za druhé světové války
- Historické obrazové materiály k reprodukci
- Vlastní publikace a propagační materiál
- Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím Rezervačního centra ŽMP
- Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci
- Prohlídku s individuálním audioprůvodcem na základě smlouvy s firmou Gallery service, s.r.o.
 

 

3. Statistika návštěvnosti za rok 2005

 

Celkem návštěvníků

Dospělí

Junioři

Leden

  23 620

  17 735

    5 885

Únor

  27 938

  17 697

  10 241

Březen

  63 457

  31 950

  31 507

Duben

  64 845

  31 752

  33 093

Květen

  69 599

  52 317

  17 282

Červen

  55 990

  40 318

  15 672

Červenec

  63 976

  47 067

  16 909

Srpen

  81 402

  62 653

  18 749

Září

  65 201

  47 704

  17 497 

Říjen

  50 034

  37 759

  12 275

Listopad

  31 876

  22 447

    9 429

Prosinec

  35 075

  26 511

    8 564

CELKEM

633 013

435 910

197 103


 

4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav


a) Stálé expozice

 
- Ve stálé expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě I. Od počátku osídlení do emancipace v Maiselově synagoze byly upraveny texty a popisky k exponátům
- ŽMP ve stálých expozicích nadále krátkodobě vystavovalo jednotlivé předměty jako tzv. „Předměty měsíce“, vždy se vztahem k významným osobnostem a výročím, židovským svátkům a obřadům případně odkazující na právě probíhající výstavy v Galerii Roberta Guttmanna.
 
b) Krátkodobé výstavy
 
Galerie Roberta Guttmanna:
- Aleš Veselý – Tři brány – Projekt pro Pinkasovu ulici v Praze
, 20. leden – 13. únor 2005 (v rámci cyklu Židovská přítomnost v současném vizuálním umění, kurátorka M. Hájková)
- Cynthia B. Rubin, Robert J. Gluck – Stopy historie – Putování ‘Marseillské bible’, 24. únor – 27. březen 2005 (v rámci cyklu Židovská přítomnost v současném vizuálním umění, kurátorka M. Hájková)
- Od té doby věřím na osud... – transporty do Pobaltí v roce 1942
, 13. duben – 10. červenec 2005 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Kdo hledí na tento obraz, nezhřeší – Židovské umění na pergamenu, 21. červenec – 28. srpen 2005 (v rámci cyklu Prezentace sbírek ŽMP, kurátorka O. Sixtová)
- Jiří Jilovský – pražský malíř a grafik, 8. září – 6. listopad 2005 (v rámci cyklu Prezentace sbírek ŽMP, kurátor A. Pařík ve spolupráci se sbírkovým oddělením)
- Michael Bielický – Tento rok v Jeruzalémě, 17. listopad 2005 – 15. leden 2006 (v rámci cyklu Židovská přítomnost v současném vizuálním umění, kurátorka M. Hájková)
 
c) Mimopražské expozice ŽMP, spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných jinými institucemi (zápůjčky a konzultace)

I.
Česká republika

- Louny, Oblastní muzeum – panelová putovní výstava ŽMP Židovské tradice a zvyky, 15. listopad 2004 – 16. leden 2005 (kurátor A. Pařík)
- Mohelnice,Vlastivědné muzeum – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 21. leden – 13. březen 2005 (kurátor A. Pařík)
- Moravská galerie Brno, Místodržitelský palác – zápůjčka kreseb Karla Fleischmanna na výstavu Avantgarda o mnoha médiích. Josef Bartuška a skupina Linie 1931 – 1939, 10. únor – 1. květen 2005
- Teplice, Gymnázium – putovní výstava ŽMP Nalezené tváře, Vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 18. listopad 200 – 15. leden 2005 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Suchdol – Úřad MČ Praha – Suchdol, Alšův Kabinet Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner: Mecenáš a jeho zeť – 3 ks panelů z výstavy, 19. únor – 17. duben 2005 (kurátor A. Pařík)
- Šumperk, Okresní vlastivědné muzeum – putovní výstava ŽMP Nalezené tváře, Vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 24. únor 2005 – 3. duben 2005 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Galerie hlavního města Prahy, zámek Trója – zápůjčka děl Adolfa Kohna a Willy Nowaka na výstavu Spřízněni volbou, 16. březen – 20. listopad 2005
- Muzeum Brněnska, Muzeum ve Šlapanicích – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 17. březen – 20. červen 2005 (kurátor A. Pařík)
- Prostějov, Muzeum Prostějovska – putovní výstava ŽMP Nalezené tváře, Vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 7. duben 2005 – 6. červen 2005 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Rousínov – Městský úřad panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 27. duben – 31. květen 2005 (kurátor A. Pařík)
- Město České Budějovice, Radniční síň – zápůjčka trojrozměrných sbírkových předmětů pro krátkodobou výstavu Hatikva, pořádanou k 60. výročí ukončení II. světové války, 5. – 31. květen 2005
- Památník Terezín – výstava Osvobození míst utrpení a hrdinství, historická dokumentární výstava k 60. výročí osvobození, 6. květen – 20. srpen 2005. Autoři expozice doc. PhDr. V. Blodig a M. Benešová. ŽMP zapůjčilo pro tuto výstavu soubor dokumentů z činnosti samosprávy bývalých vězňů terezínského ghetta a zdravotní služby Rudé armády v době likvidace epidemie skvrnitého tyfu.
- Česko-německý fond budoucnosti – putovní výstava Totálně nasazeni (Nucená práce pro třetí říši. 60 let poté), 1. červen 2005 – 10. červenec 2006 – vyhledávání ve sbírce Vzpomínky pamětníků, výběr archivních dokumentů (P. Kořínková, A. Franková)
- Divišov, synagoga panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 17. červen – 31. srpen 2005 (kurátor A. Pařík)
- Město K. Franz Kafka a Praha. Zápůjčka knih Maxe Broda, Martina Bubera a Heinricha Graetze pro stálou expozici Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, Španělsko, v Hergetově cihelně v Praze, zahájenou 1. července 2005
- Ivančice, Památník A.Muchy panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 29. červenec – 2. říjen 2005 (kurátor A. Pařík)
- Putovní výstava Historické skupiny Osvětim a Památníku Terezín Místa utrpení, smrti a hrdinství. Vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech. Autor scénáře doc. PhDr. V. Blodig, část věnovanou současným projevům antisemitismu zpracoval L. Pavlát. Vernisáž výstavy se uskutečnila 31. srpna 2005 v Liberci, dále byla vystavena v Roudnici nad Labem, Teplicích a v Praze.
- Liberec, Židovská obec – putovní výstava ŽMP Nalezené tváře, Vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 1. září 2005 – 6. říjen 2005 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Jihlava, Dům Gustava Mahlera panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 9. září – 30. září 2005 (kurátor A. Pařík)
- Památník Terezín Od té doby věřím na osud... – transporty do Pobaltí v roce 1942, 20. červenec – 30. říjen 2005 (kurátorka J. Šplíchalová)
- Prostějov, Muzeum Prostějovska panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 12. říjen – 13. listopad 2005 (kurátor A. Pařík)
- Tachov, Městské kulturní středisko panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 7. říjen – 29. listopad 2005 (kurátor A. Pařík)
- Praha, Galerie Millenium – zápůjčka konvolutu 34 děl Vavra Oravce na výstavu Vavro Oravec. Výstava k 90. narozeninám umělce, 8. září – 2. říjen 2005 (kurátor Arno Pařík)
 

II. Zahraničí
 
- Záhřeb, Galerija Badrov – Karel Cudlín: Pasáže, 27. červenec 2004 – 31. leden 2005
- Londýn, Haringey Professional Development Centre – Kresby terezínských dětí, 14. leden – 30. březen 2005
- Rijeka, Chorvatsko – Karel Cudlín: Pasáže, 1. únor – 15. březen 2005
- Rumunsko, Ploesti, Muzeul judetean de Arta Prahova – Karel Cudlín: Pasáže, 5. duben – 22.červen 2005
- Halasi Csipke Kőzalapitvány, Kiskunhalas, Maďarsko – zápůjčka textilu na výstavu The Mystery of the Czech Tread – The History of the Czech Lace, 15. duben – 15. květen 2005
- Deutsches Historisches Museum Berlin, SRN – zápůjčka synagogální opony na pokračování výstavy Europas Juden in Mittelalter, započaté v září 2004 ve Speyeru, 23. duben – 28. srpen 2005
- Kunstsammlungen und Museen Augsburg, SRN – zápůjčka synagogální opony Karpla Zakse z r. 1602 na výstavu Pax Augustana, 16. červen – 16. říjen 2005
- Metropolitan Museum of Art, New York, USA, Správa Pražského hradu – zápůjčka dvou fragmentů náhrobků na výstavu Prague – The Crown of Bohemia, 1. září 2005 - 31. leden 2006, konzultace k výběru exponátů, lektorování a redakce pasáží věnovaných Židům v katalogu výstavy (A. Putík). Pod názvem Karel IV. – Císař z Boží milosti byla výstava v únoru 2006 přemístěna do Prahy.
- Goerlitz, Kinder- und Jugendgalerie Graffiti Goerlitz – Kresby terezínských dětí, 21. říjen – 20. prosinec 2005
- Jüdisches Museum Berlin, SRN – zápůjčka vybraných dětských kreseb z Terezína na výstavu Weihnukkah – Chrismukkah, 28. říjen 2005 – 29. leden 2006
- Příprava výstavy Bayern – Böhmen / Bavorsko – Čechy, Zwiesel 2007, konzultace k výběru exponátů, (J. Kuntoš, A. Pařík, D. Polakovič, A. Putík, O. Sixtová, D. Veselská)
- Průběžně byly poskytovány informace z databáze obětí pro potřeby Czech Memorial Scrolls Centre v Londýně
- United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, USA – výběr a zápůjčka 15 originálů dětských kreseb z Terezína pro dočasnou instalaci v rámci stálé expozice muzea


 

5. Spolupráce v České republice a v zahraničí

ŽMP spolupracovalo se 150 místními a 64 zahraničními politickými, administrativními, kulturními, akademickými a vzdělávacími institucemi:
 
I. Česká republika
- Archiv hlavního města Prahy
- Archiv Ministerstva vnitra, Praha
- Archiv Národní knihovny ČR, Praha
- Archiv Národního muzea, Praha
- Asociace muzeí a galerií České republiky
- Asociace starožitníků ČR – Rudolfínská akademie
- Bejt Praha, Praha
- Copa Management, s.r.o.
- Federace židovských obcí v České republice, Praha
- Galerie hlavního města Prahy
- Galerie Millenium, Praha
- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Historické muzeum ve Slavkově u Brna
- Hornické muzeum v Příbrami
- Chebské muzeum, Cheb
- ICOM, CEICOM
- Institut restaurování a konzervátorských technik v Litomyšli
- Institut Terezínské iniciativy, Praha
- Karmelitánské nakladatelství
- Knihovna Národního muzea, Praha
- Knihovna Orientálního ústavu, Praha
- Komise pro soupis rukopisů Akademie věd České republiky, Praha
- Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
- Kulturní zařízení Přeštice
- Lidová univerzita (kulturní a vzdělávací centrum Městské knihovny v Praze)
- Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta
- Matana a.s., Praha
- Město Dobruška – Muzeum
- Město Třebíč
- Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
- Městská knihovna v Praze
- Městské kulturní středisko Holešov
- Městské kulturní středisko Sokolov
- Městské muzeum Česká Třebová
- Městské muzeum Kamenice nad Lipou
- Městské muzeum Mariánské Lázně
- Městské muzeum Mohelnice
- Městské muzeum Strážnice
- Městské muzeum v Žamberku
- Městské vlastivědné Mudruňkovo muzeum, Říčany u Prahy
- Městský úřad v Golčově Jeníkově
- Ministerstvo kultury České republiky
- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
- Moravská galerie v Brně
- Moravská zemská knihovna v Brně
- Moravské zemské muzeum v Brně
- Moravský zemský archiv v Brně
- Muzeum Boskovicka, Boskovice
- Muzeum Českého lesa v Tachově
- Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic
- Muzeum hlavního města Prahy
- Muzeum Kroměřížska
- Muzeum Mladoboleslavska
- Muzeum Prostějovska
- Muzeum Šumavy v Kašperských Horách
- Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
- Muzeum Vysočiny Jihlava – pobočka Polná, Telč
- Nadace Langhans
- Nadace Tolerance
- Nadační fond obětem holocaustu, Praha
- Nakladatelství Akropolis
- Nakladatelství Burian a Tichák, s.r.o., Olomouc
- Nakladatelství G plus G
- Nakladatelství Jindřich Vacek, Plzeň
- Nakladatelství Paseka
- Nakladatelství Sefer
- Národní archiv, Praha
- Národní galerie v Praze
- Národní knihovna České republiky, Praha
- Národní muzeum v Praze
- Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
- Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště v Brně, Praze, Plzni a Ústí nad Labem
- New York University, Praha
- Občanské sdružení AISIS
- Občanské sdružení Baševi, Jičín
- Občanské sdružení Cesta tam a zase zpátky
- Občanské sdružení Hazkara, Ústí nad Labem
- Občanské sdružení Krnovská synagoga v Krnově
- Občanské sdružení Památník Černovice
- Občanské sdružení Památník Hartmanice
- Občanské sdružení Respekt a tolerance, Mohelnice
- Občanské sdružení Synagoga v Úštěku
- Občanské sdružení Šalom v Bečově nad Teplou
- Občanské sdružení Zapomenutí
- Oblastní muzeum v Mostě
- Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
- Památník Benešov, o.p.s.
- Památník národního písemnictví ČR
- Památník Terezín
- Polabské muzeum v Poděbradech, pobočka Vlastivědné muzeum Nymburk
- Policie ČR
- Pražská Loreta
- Puncovní úřad Praha
- Regionální muzeum v Mikulově
- Regionální muzeum v Kolíně
- Severočeské muzeum v Liberci
- Slezská univerzita Opava, katedra muzeologie
- Společnost Franze Kafky
- Spolek Praha – Cáchy / Aachen
- Správa Pražského hradu
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích
- Státní oblastní archiv v Praze
- Státní okresní archiv Cheb
- Státní okresní archiv Klatovy
- Státní okresní archiv Kolín
- Státní okresní archiv Přerov
- Státní okresní archiv Semily
- Státní okresní archiv Tábor
- Státní okresní archiv Trutnov
- Statutární město České Budějovice
- Středisko pro výchovu k lidským právům EIS
- Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, obor restaurování kovů
- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
- Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, Praha
- Uměleckohistorická společnost v Českých zemích
- Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
- Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
- Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
- Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
- Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy
- Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivního studia
- Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav Blízkého východu a Afriky
- Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění
- Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta
- Univerzita Karlova, Katolická a teologická fakulta
- Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta
- Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
- Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války
- Ústav výpočetní techniky University Karlovy, Praha
- Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
- Velvyslanectví USA v České republice
- Východočeská univerzita, Hradec Králové
- Východočeské muzeum v Pardubicích
- Vysoká škola chemicko technologická Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek
- Vysoká škola chemicko technologická Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
- Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
- Vyšší odborná škola informačních služeb, Obor Služby muzeí a galerií
- Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filosofická
- Západočeské muzeum Plzeň, pobočka Etnografický ústav
- Západomoravské muzeum v Třebíči
- Židovská obec Brno
- Židovská obec Děčín
- Židovská obec Karlovy Vary
- Židovská obec Liberec
- Židovská obec Olomouc
- Židovská obec Ostrava
- Židovská obec Plzeň
- Židovská obec Praha
- Židovská obec Teplice
- Židovská obec Ústí nad Labem

 
II. Zahraničí

- Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Polsko
- Aktion Sühnezeichen, SRN
- Bar Ilan University, Ramat Gan, Izrael
- Beit Theresienstadt, Izrael
- Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem, Izrael
- Cité de la musique – Musée de la musique, Paris, Francie
- Czech and Slovak Jewish Communities Archive, New Yourk, USA
- České centrum New York
- Deutsches Historisches Museum, Berlin, SRN
- European Association for Jewish Culture, London, Velká Británie
- Freie Universität Berlin, Osteuropa-Institut
- Halasi Csipke Kőzalapitvány, Kiskunhalas, Maďarsko
- Haus der Wannsee Konferenz
- Historisches Museum der Pfalz Speyer, SRN
- Hitachdut Yotzei Czechoslovakia in Israel, Izrael
- Institut für Buchrestaurierung, Bayerische Staatsbibliothek, München, SRN
- Institut für Kulturgeschichte der Textilien, Universität Dortmund, SRN
- Inštitút judaistiky Univerzity Komenského, Bratislava, SR
- Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, Jewish National and University Library, Jerusalem, Izrael
- Jewish Heritage Council, New York, USA
- Jewish National and University Library, Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, Jerusalem, Izrael
- Jewish Theological Seminary, New York, USA
- Jüdisches Museum Berlin, SRN
- Jüdisches Museum Wien, Rakousko
- Katolícka univerzita Ružomberok
- Kunstsammlungen und Museen Augsburg, SRN
- Mahon Jerushalayim, Jerusalem, Izrael
- Musée d´Art et d´Histoire du Judaisme, Paris, Francie
- Museum für Angewandte Kunst, Wien, Rakousko
- Museum of Jewish Heritage, New York, USA
- Múzeum židovskej kultúry v Bratislavě
- Obecný úrad, Huncovce
- Skirball Cultural Center Los Angeles, USA
- Slovenské národné múzeum – Múzeum českej kultúry, Martin, SR
- Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, Bratislava, SR
- Společnost pro vědy a umění / Czechoslovak Society of Arts and Sciences
- Synagogue Art Research, Jerusalem, Izrael (B. a R. Dormanovi)
- Štátný oblastný archív, Levoča, Slovenská republika
- Temple Rodef Shalom (Church Falls, Virginia), USA
- Temple Shalom of West Essex, (Cedar Grove, New Jersey), USA
- The American Joint Distribution Committee, USA
- The Hebrew University of Jerusalem, Israel
- The Imperial War Museum, London, Velká Británie
- The Israel Museum, Jerusalem, Israel
- The Jewish Museum London, Velká Británie
- The Jewish Museum New York, USA
- The Metropolitan Museum of Art, New York, USA
- The Museum of Jewish Heritage, New York, USA
- The Shalom Hartmann Institute, Jerusalem, Izrael
- The Simon Wiesenthal Center – Museum of Tolerance, Los Angeles, USA
- Torah Scroll Centre, London, Velká Británie
- United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
- Uniwersytet Jagielloński, Katedra judaistyki, Kraków, Polská republika
- Uniwersytet Wrocławski, Studium Kultury i Jezyków Żydowskich, Wrocław, Polská republika
- Ústav pämeti národa v Bratislavě, SR
- Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, Bratislava, Slovenská republika
- Východoslovenská galéria v Košiciach, SR
- Východoslovenské múzeum v Košiciach, SR
- Yad Vashem, Izrael
- YIVO Institute for Jewish Research, New York
- Zikaron – Institute for Memory of Hungarian Jewry, Bnei Brak, Izrael
- Zväz múzeí na Slovensku, SR
- Židovská náboženská obec, Bratislava, SR
 

 

6. Odborná a výzkumná činnost

a) Příprava nových expozic
- Pražské ghetto a Židovské muzeum – jednání s Muzeem hl. města Prahy o konání a spolupráci na výstavě k 100. výročí založení Židovského muzea, příprava libreta (A. Pařík)
- Přípravné práce k výstavě Od té doby věřím na osud… Transporty protektorátních Židů do Běloruska a východního Polska v roce 1941–1942 (J. Šplíchalová)
- Výstava Vzdělávacího a kulturního centra Neztratit víru v člověka. Protektorát očima dětí (M. Zahradníková, A. Franková, K. Svobodová)
- Vyhledání a naskenování potřebných materiálů pro připravovanou výstavu ŽMP Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka (1886 – 1945) (V. Hamáčková, M. Kurečková, M. Veselská)
- Vyhledávání a identifikace archivních materiálů pro výstavu ŽMP (Staré) židovské muzeum v Praze 1906 – 1940 (V. Hamáčková)
 
b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce a badatele
- Spolupráce s rodopisci a regionálními historiky – příprava rešerší a poskytování konzultací (I. Cermanová, J. Fiedler, A. Franková, V. Hamáčková, M. Hanková, D. Polakovič, L. Petrusová, A. Putík, K. Svobodová, J. Šplíchalová)
- Určení a popis hebrejsky psaných dokumentů ve fondu Cenzor židovských knih, tisků a rukopisů 1700–1843 v Archivu Národní knihovny ČR pro inventář zpracovávaný touto institucí (I. Cermanová)
- Zapojení do projektu Digital Terezín Resource Centre – ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, Památníkem Terezín, Beit Theresin aj. (oddělení holocaustu)
- Památník Terezín, Tomáš Fedorovič, Zdravotnictví a duševně postižení v Terezíně – příprava materiálu, konzultace (P. Kořínková, A. Franková)
- Vyhledání materiálů k osobě rabína Dr. Bertholda Oppenheima, zajištění reprodukcí pro publikaci – nakladatelství Burian a Tichák s.r.o., Olomouc (M. Kurečková, V. Hamáčková)
- Zajištění podkladů pro Rabbi Normana R. Patze pro publikaci o židovské obci ve Dvoře Králové (V. Hamáčková, M. Hanková)
- Konzultace, rešerše pro překladatele Jindřicha Vacka pro publikaci Majsebuch (D. Polakovič)

 
c) Výzkumná činnost
I. Oddělení židovských studií

Zkoumaná témata:

- Judaika v archivech ČR – Národní archiv v Praze, Moravský zemský archiv, Archiv hlavního města Prahy, Archiv Národní knihovny ČR (I. Cermanová, J. Fiedler, D. Polakovič, A. Putík)
- Epigrafika – odborné zpracování nápisů na náhrobcích a v synagogách (D. Polakovič)
- Epigrafika – odborné zpracování donačních nápisů na textiliích ve sbírkách ŽMP (I. Cermanová)
- Sociální a politické dějiny pražské židovské obce v 17. a 18. století (A. Putík)
- Sociální a intelektuální dějiny Židů v českých zemích v 18. a 19. století (I. Cermanová)
- Šabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík)
- Genealogie vybraných pražských židovských rodin, testování genealogického programu (A. Putík)
- Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy a topografie židovských sídlišť (J. Fiedler)
- Židovská historiografie v českých zemích (I. Cermanová)
- Cenzura hebrejských knih v českých zemích (I. Cermanová)
- Bibliografie a referenční pomůcky k dějinám Židů v českých zemích – doplňování souborné bibliografické databáze od nejstarších dob do roku 1918 (D. Polakovič)
- Fragmenty středověkých hebrejských rukopisů ve sbírkách archivů, knihoven a muzeí v České republice (D. Polakovič)
- Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě (D. Polakovič)
- Hebrejské rukopisy v Národní knihovně ČR (I. Cermanová)
 

II. Archiv
Zkoumaná témata:
- Judaika v archivech ČR – Archiv Ministerstva vnitra, Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Archiv Kanceláře presidenta republiky, Národní archiv, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Most, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Klatovy, Státní okresní archiv Semily (V. Hamáčková, M. Hanková)
- Epigrafika – odborné zpracování nápisů na židovských náhrobcích a v synagogách (V. Hamáčková, L. Petrusová)
- Zahájení výzkumu archivních materiálů k dějinám Židů v okupovaném pohraničí se zaměřením na přípravu studia v Rakouském státním archivu ve Vídni (V. Hamáčková, M. Hanková, ve spolupráci s PhDr. M. Lhotovou ze Severočeského muzea v Liberci)
- Židovská komunita v českých zemích po roce 1945 (M. Hanková)
III. Sbírkové oddělení
Zkoumaná témata:
- Židovská přítomnost v současném vizuálním umění – výzkumný projekt, jehož cílem je mapování vztahů současné vizuální a židovské kultury; dílčími výstupy z projektu jsou výstavy v Galerii Roberta Guttmanna; v roce 2005 byly v rámci tohoto cyklu představeny tři samostatné výstavní projekty.
- Židovští umělci, mecenáši a sběratelé v českém výtvarném umění 1867–1939, (M. Hájková)
- Historická fotografie ze sbírek ŽMP (1850–1939/1945), (M. Hájková, ve spolupráci s historikem fotografie Pavlem Scheuflerem)
- Židovská knižní kultura v Českých zemích (součástí projektu byla i výstava Kdo hledí na tento obraz, nezhřeší) (O. Sixtová)
- Geniza jako historický pramen (O. Sixtová)
- Bylo dokončeno řešení dvouletého vědeckého grantového úkolu Ministerstva kultury ČR Zjištění dostupných údajů a odborné zpracování souboru svitků Tóry a povijanů ze sbírky bývalého Státního židovského muzea, odprodaných v roce 1964 p.z.o. Artia a umístěných v The Czech Memorial Scrolls Centre Westminsterské synagogy v Londýně. Uskutečnil se měsíční pobyt pracovníků ŽMP v Londýně, kde proběhlo fotografování konvolutu a jeho katalogizace. Vyfotografováno a zkatalogizováno bylo 408 povijanů na Tóru. (D. Veselská ve spolupráci s D. Cabanovou, O. Sixtovou, M. Veselskou)
- Určování autorství stříbrných sbírkových předmětů (průběžně, v návaznosti na přípravu výstav a katalogu stříbra) (J. Kuntoš)
- Josef Polák (1886–1945). Zpracování archivních rešerší pro připravovanou kurátorskou výstavu v roce 2006. (M. Veselská)
- Historie Židovského muzea v letech 1906 – 2006. Dokončení archivních rešerší, rozhovory s pamětníky pro připravovanou publikaci ke 100. výročí založení ŽMP (M. Veselská)
- Podrobná archivní rešerše k historii Židovského muzea v letech 1906–1940 pro připravovanou kurátorskou výstavu v r. 2006 (M. Veselská)
- Archivní rešerše k odprodeji sbírkových předmětů z fondu Státního židovského muzea v 60. letech 20. století, se zvláštním zřetelem na odprodej svitků Tóry v roce 1964 prostřednictvím p.z.o. Artia (M. Veselská)
IV. Oddělení holocaustu
Zkoumaná témata:
- Dějiny holocaustu českých a moravských Židů. Studium odborné literatury a archivních pramenů pro potřeby konzultací, rešerší, přednášek a publikační činnosti (A. Franková, J. Šplíchalová, K. Svobodová)
- Studium archivních dokumentů a literatury, které se vztahují k transportům do ghett, koncentračních a pracovních táborů v Pobaltí, Bělorusku a východním Polsku (J. Šplíchalová)
- Studium protektorátní dětské literární tvorby (K. Svobodová)

V. Knihovna

Zkoumaná témata:
- Provenience knihovního fondu Židovského muzea v Praze. Doplňování biografických a místopisných údajů do databáze v souvislosti s retrospektivní fyzickou prohlídkou fondu za účelem zjištění původních vlastníků. (M. Bušek)

 

 

7. Vzdělávací činnost

a) Vzdělávací a kulturní centrum (VKC ŽMP)
I. Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů), přednášková činnost
- VKC ŽMP pokračovalo v pořádání tematických přednášek spojených s prohlídkou stálých expozic muzea, ukázkou specifických předmětů nebo historických dokladů vztahujících se k židovské minulosti, případně kombinovaných s promítáním filmů. Program určený žákům a studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol zahrnuje přednášky na tato témata:
- Židovské náboženství, kultura, tradice a umění, Nejstarší dějiny Židů
- Dějiny Židů v Čechách a na Moravě
- Významné židovské osobnosti v oblasti umění a vědy v kontextu české kultury
- Současný Izrael
- Dějiny antisemitismu, perzekuce, šoa, rasismus a xenofobie
- O zachráncích a zachráněných – vyprávění pamětníků spojené s promítáním filmů

- Kromě přednášek VKC ŽMP rozvíjelo programy Dílny na téma židovské svátky, životní cyklus a tradice a interaktivní programy s tématikou holocaustu a rasové perzekuce Židů.
- V Praze se programů zúčastnilo 6367, mimo Prahu 227 osob. Výtvarně-dramatického projektu Dílna I (viz bod V) se zúčastnilo 1617 žáků základních škol, středních škol a víceletých gymnázií.
 
II. Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté)
- Programů se zúčastnilo 876 osob z Německa, USA, Rakouska, Švýcarska, Španělska a Holandska
 
III. Kursy pro průvodce
- Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo 61osob.
 
IV. Semináře
- Ve spolupráci s Památníkem Terezín se v březnu, v dubnu a v květnu 2005 uskutečnily čtyři (dva pro české a dva pro slovenské pedagogy) třídenní semináře pro 156 učitelů na téma Jak učit o holocaustu.
- Za účasti 222 učitelů proběhl na jaře a na podzim cyklus jednodenních vzdělávacích seminářů pro učitele na téma Židé, dějiny a kultura. Cyklus byl organizován ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.
- Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci proběhl seminář pro učitele a studenty na téma Židovské tradice a holocaust ve výuce (M. Sládková, M. Zahradníková)
- V rámci mezinárodního semináře Holocaust ve vzdělávání, pořádaného v listopadu 2005 Památníkem Terezín, prezentovalo VKC ŽMP připravovanou putovní výstavu Neztratit víru v člověka. Protektorát očima židovských dětí (M. Sládková, M. Zahradníková)
- V rámci letní školy pro učitele společenských věd prezentovalo VKC ŽMP programy dílny a interaktivní program Holocaust v dokumentech (M. Sládková, M. Zahradníková)
 
V. Projekty
- Pokračoval projekt Zmizelí sousedé určený žákům základních a středních škol, spočívající v získání svědectví účastníků holocaustu nebo svědků těchto událostí. Na tomto projektu VKC ŽMP spolupracuje od konce roku 2004 s partnerem projektu – občanským sdružením Zapomenutí. Dne 14. června 2005 byla pod záštitou Výboru pro vzdělávání, kulturu a lidská práva Senátu Parlamentu České republiky vyhlášena druhá fáze projektu nazvaná Pocta dětským obětem holocaustu. Od první se liší jednak metodicky (žáci a studenti sice své příspěvky zpracovávají na základě konzultací s VKC, výstupy jsou však jejich autorské práce), jednak obsahově (zdůrazňuje osudy židovských dětí za 2. světové války). VKC ŽMP poskytuje tomuto projektu zejména odbornou supervizi a ve spolupráci s o.s. Zapomenutí projekt koordinuje, propaguje a zpracovává jeho výsledky jako celek. V roce 2005 jako druhá fáze projektu Zmizelí sousedé vznikaly na školách digitálně zpracované pamětní plakáty, jejichž kopie vytvářejí postupně vznikající novou putovní výstavu (zatím tvořenou pracemi z 6 měst) Studenti prezentovali svůj projekt na seminářích pro učitele ve VKC ŽMP, na Slovensku (Trenčín, seminář Nadace Milana Šimečky) a na mezinárodním semináři Jak učit o holocaustu v Památníku Terezín.
Počet kopií výstavy Zmizelí sousedé byl rozšířen na 6 kopií, v České republice ji shlédli návštěvníci na více než 20 místech. Jedna z kopií byla spolu s kopií výstavy Pocta dětským obětem holocaustu trvale umístěna v předsálí Půdního divadla Magdeburských kasáren v Památníku Terezín. Druhá z kopií výstav Zmizelí sousedé putuje na základě dlouhodobé spolupráce s Nadací Milana Šimečky po Slovensku.
Výstava byla dále přeložena do angličtiny a s doprovodnými katalogy je připravena pro putování v zahraničí.
- Pokračoval projekt putovních výstav Anna Franková – odkaz pro současnost a Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta. Výstavy společně pořádané Anne Frank House v Amsterdamu a ŽMP se konaly na sedmi místech České republiky, shlédlo je na 150 školních skupin ze základních i středních škol.
- Pokračoval projekt Dílna, zahájený v roce 2000, jenž zahrnuje interaktivní programy pro děti a mládež. Tento projekt seznamuje s židovskými svátky, tradicemi a zvyky či biblickými příběhy, židovskými dějinami (s důrazem na období holocaustu) a kulturou. Žákům a studentům všech typů škol nabízí projekt Dílna tato témata:
- Židovské tradice a zvyky (Pesach, Šabat, Chanuka, Purim);
- Badatel v oboru judaismu;
- Hebrejská abeceda;
- Noemova archa;
- Umění v mezních situacích;
- Arje, tvůj průvodce židovským městem
;
- Zmizelé ghetto;
- Holocaust v dokumentech;
- Reflexe – viníci, zachránci a ti druzí;
- Hanin kufřík
- Ghetto
- Můj vnitřní chrám
- Golem
- Badatel v oboru judaismu je interaktivní alternativou přednášky Židovský rok. Studenti pracují v malých skupinách, přičemž každá z nich samostatně studuje jedno z témat židovského života (Šabat, Pesach, židovská kuchyně, běh života /narození, obřízka, svatba/). Při práci se užívají texty, obrázky, fotografie či rituální předměty. Na konci dílny každá badatelská skupina prezentuje výsledky své práce ostatním skupinám.
- Projekt Hebrejská abeceda je zaměřen na vznik a vývoj hebrejské abecedy, význam Tóry, její vzhled, ozdoby a základní pravidla výroby a psaní. Praktická část sestává ze zhotovení vlastního svitku a psaní hebrejských písmen, případně řešení kvizu.
- V rámci projektu Noemova archa děti hledají zvířátka na exponátech v Klausové synagóze a na reliéfech náhrobků Starého židovského hřbitova. Praktickou část tvoří dramatizace příběhu o potopě, kreslený příběh a další samostatné úkoly.
- Projekt Umění v mezních situacích je inspirován příkladem dětí z koncentračního tábora Terezín, které se za pomoci dospělých vyrovnávaly uměleckým projevem s nesmírně obtížnou situací v terezínském ghettu. Součástí projektu je prohlídka expozicí kreseb terezínských dětí v Pinkasově synagoze vedená pamětnicí, která sama jako dítě byla vězněna v Terezíně. Po prohlídce se studenti prostřednictvím vlastních výtvarných projevů vyjadřují k tématům rasové a náboženské snášenlivosti.
- Projekt pro nejmenší návštěvníky Arje (hebrejsky „Lvíče“) nabízí prohlídku ŽMP nejmladším návštěvníkům s využitím pracovního sešitu Arje, tvůj průvodce židovským městem. Kreslený průvodce po jednotlivých objektech je malý lvíček Arje, s jehož obrázkem se děti mohou setkat i u exponátů, které souvisejí s řešením úkolů v sešitě.
- Projekt pro střední a základní školy Holocaust v dokumentech, v jehož rámci pět pracovních skupin analyzuje dokumenty spojené s pěti fázemi holocaustu, vznikl ve spolupráci s Domem Konference ve Wannsee. V roce 2005 byly připraveny podklady pro výrobu pracovních materiálů k programu.
- Ve spolupráci s londýnským Imperial War Museum vznikl projekt Reflexe – viníci, zachránci a ti ostatní. Účastníci se snaží definovat tyto skupiny na základě fotografií a konkrétních příběhů.
- Projekt Hanin kufřík nabízí přehled základních údajů o protižidovských opatřeních za okupace, zejména s dopadem na děti. Projekt vychází z konkrétního příběhu Hany Bradyové, který Karen Levin zpracovala ve stejnojmenné knize. S podporou ŽMP ji česky vydalo nakladatelství Portál. Účastníci programu se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskusi s člověkem, který přežil holocaust, seznámí s osudy vybraných osob z Protektorátu Čechy a Morava a ze Slovenska za druhé světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce účastníků, ve kterých se na základě zjištěných skutečností a s využitím vlastní fantazie snaží popsat příběhy některé z vybraných postav.
- Při projektu Ghetto se studenti seznámí s pojmem ghetta a s problematikou segregace menšin. Sami se ocitnou v pozici utlačované skupiny a vyzkouší si postavení lidí s omezenou škálou svobod. Uvědomí si, že jejich vlastní svoboda a hmotný blahobyt není samozřejmost. Vyzkouší si, zda je v krizové situaci lepší spolupracovat, nebo situaci řešit každý sám za sebe.
- Projekt Můj vnitřní chrám vznikl v návaznosti na výstavu synagogálního textilu K slávě a ozdobě. Program je zaměřen na symboliku synagogálního textilu a její souvztažnost s jeruzalémským chrámem.
- V rámci projektu Golem se žáci seznamují s některými základními pojmy judaismu a s legendou o stvoření Golema pomocí čtyř živlů. Tento program je uzpůsoben též pro děti předškolního věku.
- Pro rodiče s dětmi, děti s doprovodem (Domy dětí a mládeže či jiná zájmová sdružení), ale i pro školy jsou pořádány v neděli zvláštní pořady s vybranými tématy z projektu Dílna, tzv. Nedělní dílny.
 
VI. Aktivity střediska ORT
- Internetové stránky ŽMP – byl rozšířen a upraven jejich obsah, který se průběžně obměňuje.
- Byly kompletně přebudovány internetové stránky projektu Zmizelí sousedé, průběžně se obměňuje jejich obsah.
- Služby počítačové laboratoře ORT využilo v roce 2005 celkem 702 návštěvníků, kteří využívají asistenční služby při práci s tematickými programy zaměřenými na židovskou problematiku (např. Encyclopaedia Judaica), v oblasti výpočetní techniky a zpracování dat.
- Počítačová laboratoř byla pro veřejnost otevřena dvakrát v týdnu.
 
VII. Knihovna a videotéka
Knihovna VKC pro veřejnost nabízející prezenčně knihy a videokazety byla otevřena třikrát v týdnu.
- Celkový počet knih v prezenční knihovně byl 3128, počet přírůstků za rok 2005 dosáhl 243.
- Celkový počet filmů a dokumentů ve videotéce byl 255, přednášek natočených ve VKC 483. Přírůstky za rok 2005: filmy a dokumenty 14, přednášky 56.
 
VIII. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích
- Účast na festivalu Remembering Terezín v Manile (26. duben – 4. květen). M. Pojar zde přednesl 3 přednášky.
- Účast a prezentace aktivit VKC ŽMP na semináři pro pedagogy pořádaném občanským sdružením Židovský památník Černovice, 24. – 25. září 2005 (M. Pojar, M. Zahradníková)
- Účast na mezinárodním semináři Holocaust ve vzdělávání v Památníku Terezín, 24. – 27. listopad 2005 (M. Zahradníková a M. Sládková) Pracovnice VKC představily připravovanou putovní výstavu Neztratit víru v člověka. Protektorát očima židovských dětí a dílnu k výstavě
- Účast na pravidelném zasedání International Task Force ve Varšavě (červen) a Krakově (listopad) (M. Pojar)
- Účast na konferenci OSCE Antisemitismus a jiné formy netolerance v Córdobě, 8. – 9. červen 2005 (L. Pavlát, M. Pojar)
- Ředitel VKC ŽMP M. Pojar uspořádal cyklus semestrálních přednášek pro studenty Fakulty sociálních věd UK (Holocaust evropských Židů) a pro americké studenty programu CERGE na téma Czech, German and Jewish Culture in Prague. M. Pojar dále pro VKC ŽMP a různé domácí i zahraniční subjekty uspořádal dalších 16 přednášek z dějin a současnosti českých i evropských Židů, Státu Izrael a situace na Blízkém východě.
- Ředitel ŽMP L. Pavlát přednesl v rámci aktivit VKC přednášky na téma židovské tradice a zvyky, antisemitismus, moderní dějiny českých Židů (mj. pro Univerzitu Palackého v Olomouci, Fakultu humanitních studií v Praze, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – pobočka Brno, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia Fontes Rérum a nakladatelství Academia).
- Prezentace vzdělávacích aktivit VKC a projektu Zmizelí sousedé na veletrhu Spolupráce 2005Nevládní organizace na pomoc kurikulární reformě (M. Sládková)
 

X. Příprava publikací
- Sborník přednášek VKC Moje setkání s židovstvím (M. Pojar, M. Ďurďovičová)
- Sborník přednášek VKC Židovské motivy v českém hraném filmu (M. Pojar, M. Ďurďovičová)
- Sborník přednášek Druhá republika a Židé (M. Pojar, M. Zahradníková)
 
b) Oddělení židovských studií
I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

- Přednáškový cyklus Židovské právo, Ústav Blízkého východu a Afriky, únor – květen 2005 (D. Polakovič)
- Fourteenth World Congress of Jewish Studies, Jeruzalém, 31. červenec – 4. srpen 2005 (D. Polakovič)
- Přednáška: Židovská mesianistická hnutí v českých zemích v 17. století, FF UK, v rámci cyklu Víra, zbožnost, náboženství v českých zemích v 16. – 18. století, 2. prosinec 2005 (A. Putík)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

- Oponentury diplomních prací, posuzování studentských odborných prací a recenze (J. Fiedler, A. Putík, I. Cermanová)
- „Francouzská revoluce a napoleonské války v díle židovského kronikáře Abrahama Trebitsche z Mikulova“, ve sborníku Z. R. Nešpor (ed.), Mezi náboženstvím a politikou. Lidová kultura raného novověku, Praha 2005 (I. Cermanová)
- Příprava vybraných hesel pro publikaci The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (I. Cermanová, J. Fiedler, D. Polakovič)
- Spolupráce na projektu Ghettoliteratur. Eine Dokumentation zur deutsch-jüdischen Literaturgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (I. Cermanová)
- Publikace Synagogues of Slovakia (D. Polakovič)
- Materiály a náměty k přípravě scénáře filmu režiséra Allana Millera a Marka Podvala o Starém židovském hřbitově v Praze (D. Polakovič, A. Putík)
- Materiály a náměty k přípravě scénáře televizního dokumentu režiséra Aloise Ditricha Andrassyovci, natáčení ve Španělské synagoze (A. Putík)
- Odborné posouzení scénáře M. Bezoušky Záhada starého talismanu k prvnímu dílu televizního seriálu
- Dvanáctidílný cyklus půlhodinových pořadů o židovských svátcích pro Český rozhlas 2 – průběžně během celého roku, ředitel L. Pavlát

III. Publikace a jejich příprava

- I. Cermanová – M. Scheibová: Hebrejské zkratky. Výsledky epigrafického výzkumu textilní sbírky Židovského muzea v Praze. Hebrew Abbreviations. Results of Epigraphic Research into the Textile Collection of the Jewish Museum in Prague, Praha 2005 (redakce I. Cermanová)
- Judaica Bohemiae, ročník XLI/2005 (redakce A. Putík)
- Hebrejské rukopisy v Národní knihovně ČR (I. Cermanová ve spolupráci s J. Markem z NK ČR)
- Průvodce Židovské tradice a zvyky. Svátky, synagoga a běh života. Klausová synagoga. Obřadní síň pohřebního bratrstva (redakce A. Putík)
- Průvodce Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Od počátků po emancipaci. Maiselova synagoga (redakce A. Putík)
- Průvodce Histoire des Juifs en Boheme et en Moravie I. Des origines a l’émancipation, Synagogue Maisel, Prague, Musée juif de Prague, 2005 (redakce A. Putík, H. Mlsová, O. Sixtová)
- Hebrejská literatura na Moravě v 16.–18. století pro Sborník Židé a Morava, Muzeum Kroměřížska (D. Polakovič)
 
IV. Sudijní pobyty, školení
- Škola muzejní propedeutiky AMG, Praha říjen – prosinec 2005 (I. Cermanová)
 
c) Archiv
I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

- 11. konference archivářů České republiky na téma Archiv jako informační centrum, Chrudim, 4. – 6. květen 2005 (účast V. Hamáčková, M. Kurečková, L. Petrusová)
- Konference Židé a Morava, Kroměříž, 9. listopad 2005 (účast V. Hamáčková)
- Přednáška na téma Synagogální textil pro Místní skupinu České křesťanské akademie v Tachově (V. Hamáčková)
- Příprava odborné archivní exkurze pro skupinu studentů Freie Universität Berlin, Osteuropa-Institut (V. Hamáčková)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

- Oponentury diplomních prací, posuzování studentských odborných prací (V. Hamáčková)
 

III. Publikace a jejich příprava
- Průvodce Historie Židů v Čechách a na Moravě. Od emancipace do současnosti. Španělská synagoga (redakce V. Hamáčková)
 

d) Oddělení holocaustu
I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

- Příspěvek na konferenci Holocaust v polské, české a slovenské literatuře a v polském a českém filmu, 2. – 3. květen 2005 (K. Svobodová)
- Pietní akt k odhalení památníku zahynuvších Židů v Přibyslavi, 13. květen 2005 (K. Svobodová)
- Přednáška o koncentračních táborech, zvláště o Osvětimi, Gymnázium Botičská, (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Přednáška o ghettech, koncentračních táborech a vyhlazovacích centrech, Střední průmyslová škola Na Třebešíně, (J. Šplíchalová)
- Příspěvek k diskusi na semináři organizovaném MV ČR na téma zpochybňování šoa, projevy současného antisemitismu (L. Pavlát)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

- Institut dětí a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – literární a historická soutěž Daniel – lektorování soutěžních prací (K. Svobodová)
- Lidové noviny – rozhovor a příprava podkladů ze sbírky Vzpomínky pamětníků holocaustu, 24. leden 2005 (A. Franková, P. Kořínková)
- BBC a Reflex – rozhovor o historii Terezína a vzpomínkách na věznění, 24. leden 2005 (A. Franková)
- ČTK – rozhovor o Osvětimi, holocaustu, vzpomínky, 25. leden 2005 (A. Franková)
- Snídaně s Novou 27. leden 2005, vystoupení ředitele L. Pavláta
- ČTK – rozhovor o Osvětimi, osobních vzpomínkách u příležitosti odhalení desky Spravedlivý mezi národy v Pinkasově synagoze, 27. leden 2005 (A. Franková)
- ČT 1 – Události komentáře, účast na vysílání, rozhovor v rámci Dne holocaustu, 27. leden 2005 (A. Franková, L. Pavlát)
- Krátký film – rež. Hápková – Dokumenty z archivu Památníku Terezín a Židovského muzea v Praze používané ve vzdělávacích programech k výuce o holocaustu pro Památník Terezín, vyhledávání dokumentů, příprava, natáčení
- Česká televize, Televizní studio Ostrava – Dokumentární film Brundibár, dram. Mgr. Eva Dannhoferová – rozhovor, 9. červen 2005 (A. Franková)
- Památník Terezín – filmování děl Ferdinanda Blocha a Františka Mořice Nágla a dalších fotografií, červen 2005 (J. Šplíchalová)
- Televize Prima – pořad Proti srsti, reportér Petr Ballek – natáčení dokumentů týkajících se holocaustu v interiéru Pinkasovy synagogy, 14. září 2005 (J. Šplíchalová)
- Dokumentární film Ivana Pokorného Kde domov můj – příprava dokumentů, fotografií, konzultace (J. Šplíchalová)
- Český rozhlas – pořad Dopisy na Vltavě, redaktorka Bronislava Janečková – výběr dopisů, průvodní text, natáčení komentářů (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vypracování stati o terezínském ghettu pro sborník Univerzity Palackého v Olomouci (A. Franková)
- Vypracování stati o dětské literární tvorbě pro sborník FF v Praze (K. Svobodová)
 
III. Studijní pobyty
- Studium archivních materiálů (Ludwigsburg, Hamburk, Berlín a instituce v ČR) (J. Šplíchalová)
- Studijní cesta Spayer a Worms – výstava Juden im Mittelalter v Historisches Museum der Pfalz, návštěva židovské čtvrti a hřbitova ve Wormsu 11.– 13. březen 2005 (K. Svobodová, pracovníci VKC)
- Studijní cesta do Berlína – návštěva Jüdisches Museum, Denkmal für die ermorderten Juden Europas, Haus der Wannsee-Konferenz, Deutsches Historisches Museum, Berlín, 12. – 14. prosinec 2005 (P. Kořínková, K. Svobodová, pracovníci VKC)
 
e) Sbírkové oddělení
I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Svatby
– pracovní seminář pořádaný Etnografickým ústavem MZM a Etnologickým ústavem AV ČR, květen 2005, příspěvek Svatební obřady aškenazských Židů – historie a současnost. (D.Veselská)
- Textil v muzeu, nové názory a zkušenosti – dvoudenní seminář pořádaný Technickým muzeem v Brně, 6. – 7. června 2005, příspěvek Dokumentace textilií zdobených paličkovanými krajkami ve sbírkovém fondu Židovského muzea v Praze. (D. Veselská)
- Kritika muzejní výstavní tvorby – konference pořádaná Masarykovým muzeem v Hodoníně, 16. – 17. červen 2005, úvodní příspěvek konference Nedostatek kritiky – aktuální problém muzejní výstavní tvorby? (D.Veselská)
- Účast na zasedání odborné komise Uměleckoprůmyslového muzea v Praze o možnostech restaurování předmětů z Karlštejnského pokladu, 27. září 2005 (J. Kuntoš)
- Účast na pracovním setkání Komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů (skupina kovy) ustavené při AMG ČR, Hornické muzeum v Příbrami, 18. květen 2005 (M. Jarešová)
- Konference restaurátorů a konzervátorů, pořadatel AMG ČR, Západočeská univerzita v Plzni, 6. – 9. září 2005 (P.Veselý, M. Jarešová, V. Nauschová)
- Konference Společnosti pro technologie ochrany památek o restaurování textilií, Národní muzeum v Praze, listopad 2005 (H. Votočková, V. Nauschová)
- Příspěvek o dr. Haně Volavkové na kolokviu Ženy ve službách dějin umění, 18. říjen 2005 (M.Veselská)
 
I. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
 
II. - Dictionary of Judaica
. Židovské muzeum v Praze, 2005. (Překlad české verze z roku 2004, redaktorka E. Kosáková)
- Poskytnutí konzultací k diplomové práci J. Vaňatové (VHŠ Poděbrady) Židovská kuchyně (E. Kosáková)
- Spolupráce a dozor při natáčení dokumentárního filmu Gruppe Filmproduktion GmbH. v expozici v Maiselově synagoze, listopad 2005 (J. Kuntoš)
- Oponentura závěrečné práce studentky VOŠ Turnov A. Dandové (restaurování stříbrných nástavců na Tóru) (J. Kuntoš)
- Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka (1886 – 1945). Katalog výstavy, Židovské muzeum v Praze, 2006 (M.Veselská)
- „Židovské ústřední museum pro Moravsko-slezsko v Mikulově (na Moravě)“. Článek pro sborník RegioM, Regionální muzum v Mikulově, 2005 (M. Veselská)
 
III. Studijní pobyty

- Odborná exkurze do rakouských muzeí a galerií, pořádaná Rakouským kulturním fórem v Praze, 27. – 29. červen 2005. (D. Veselská)
- Studijní pobyt v Londýně, Memorial Scrolls Trust, Westminster Synagogue – dokumentace svitků Tóry odprodaných z fondu Státního židovského muzea v roce 1964, 28. srpen – 11. září 2005 (D.Cabanová, O. Sixtová, D.Veselská, M. Veselská)
 
f) Knihovna
I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Právo a restituce,
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Akademie věd České republiky, 26. duben 2005 (M. Bušek, A. Jelínková)
- Možnosti on-line rešeršních služeb v knhihovnách, SDRUK, Minerva, Praha, 19. květen 2005 (O. Čihák, M. Kotyzová)
- Inforum 2005, Albertina Icome Praha, Vysoká škola ekonomická, Praha, 24.– 26. květen 2005 (O. Čihák, M. Kotyzová, D. Mrákotová, Š. Šuranová)
- Identifikace předmětů po obětech holocaustu ve sbírkách muzeí a galerií ČR, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Akademie věd České republiky, Praha, 26. květen 2005 (M. Bušek, A. Jelínková)
- SUALEPH,
Bratislava, 14. – 15. červen 2005 (M. Kotyzová, D. Mrákotová)
- Letní knihovnická škola,
Opava 11. – 15. červenec 2005 (M. Kotyzová)
- Školení Digitalizace v knihovnách, Praha září – listopad 2005 (O. Čihák)
- Seminář knihovníků muzeí a galerií, Technické muzeum v Brně, Brno, 6. – 8. září 2005 (Z. Růžičková, S. Singerová)
- 16. ICAU meeting,
London, 12. – 14. září 2005 (D. Mrákotová)
- Knihovny současnosti 2005,
(Moravská zemská knihovna v Brně, SDRUK, SKIP, MK ČR, Seč u Chrudimi, 13.– 15. září 2005 (Š. Šuranová)
- SUALEPH, Brno, 24. – 25. říjen 2005 (M. Kotyzová, D. Mrákotová)
- Muzeum a změna II.,
(Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha, 8. – 10. listopad 2005 (A. Jelínková)
- Celostátání porada vysokoškolských knihoven,
Asociace knihoven vysokých škol, Praha, 9. – 10. listopad 2005 (A. Jelínková)
- Katalogizace podle pravidel AACR2,
Národní technické muzeum, Praha, 14. – 16. listopad 2005 (A. Jelínková, M. Kotyzová, Z. Růžičková, Š. Šuranová)
- Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska,
Vědecká knihovna v Olomouci, Olomouc, 22. – 23. listopad 2005 (O. Čihák, S. Singerová)
- Identifikace původních vlastníků knih v Židovském muzeu v Praze – přednáška na konferenci Budoucnost ztraceného kulturního dědictví, Český Krumlov, 22. – 24. listopad 2005 (M. Bušek)
- Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Praha, 30. listopad – 1. prosinec 2005 (O. Čihák, A. Jelínková, D. Mrákotová)

g) Oddělení výstavy, publicity a vnějších vztahů

I. Účast na konferencích a sympoziích

- Výroční zasedání Asociace evropských židovských muzeí, Brusel, 13.– 15. listopad (P. Niklová)
- Osobnosti pražského ghetta – přednáška pro Pražskou informační službu, 20. leden 2005 (A. Pařík)
- Symbolismus architektury a inventáře synagogy – pro VKC (A. Pařík)
- Postavení Židů v české společnosti – přednáška v Městském muzeu v Písku (A. Pařík)
- Synagogy a synagogální umění – Uměnovědné centrum a katedra Dějin umění, Universita Palackého v Olomouci, 10. březen (A. Pařík)
- Účast na přednáškovém cyklu k historii Židovského muzea v Praze (A. Pařík)
- Antisemitské motivy v umění – přednáška v Lexington University (A. Pařík)
 
II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Pravidelná spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí – aktuality, zpravodajství, kulturní přehledy, rozhlasové vysílání Židovské obce v Praze Šalom alejchem, krátké aktuální rozhovory pro Český rozhlas a televizi při zahájení výstav v Galerii Roberta Guttmanna a 10. výročí samostatné činnosti ŽMP (L. Pavlát, J. Smékalová, A. Pařík, J. Šplíchalová, M. Hájková).
- Tiskové konference k jednotlivým výstavám v Galerii Roberta Guttmanna a následné články v tisku.
- Pravidelně v periodicích Přehled kulturních pořadů, Česká kultura, Praha srdce Evropy
- Nepravidelně: Katalog muzeí a galerií, Nové knihy, Svět knihy, různá periodika při příležitosti výstav v Galerii R. Guttmanna
 
- Inzerce:
- Pravidelně v periodicích Přehled kulturních pořadů, Česká kultura, Praha srdce Evropy
- Nepravidelně: Katalog muzeí a galerií, Nové knihy, Svět knihy, různá periodika při příležitosti výstav v Galerii R. Guttmanna
 
III. Publikace a jejich příprava
- Catalogue of Publications and CDs & CD ROMs
(P. Niklová)
- Aleš Veselý: Tři brány, katalog k výstavě (M. Hájková)
- Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik, katalog a skládačka k výstavě (A. Pařík)
- Michael Bielický – DVD (Michaela Hájková)
- Pražské ghetto – příprava katalogu ke stejnojmenné výstavě (A. Pařík)
- Synagoga nebo škola? – Tradiční a „normální“ židovské školy v Čechách v 19. století – sborník Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, ze stejnojmenné plzeňské konference 2004, vyšlo 2005 (A. Pařík)
- Židovské muzeum v Praze 1906 – 1941 – monografie ke 100. výročí muzea, studie pro připravovanou publikaci o historii Židovského muzea v Praze (A. Pařík)
- Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě – průběžné připravování pdf a CD pro prodej. (J. Fiedler, H. Vašková)

IV. Povolení k užití sbírkových materiálů ŽMP

- Bylo poskytnuto 102 povolení pro knižní, časopisecké, propagační a studijní účely (copyright), z toho 63 povolení pro zahraniční žadatele a 39 pro tuzemské žadatele.
 
V. Žádosti o grant na podporu činnosti ŽMP
- ŽMP podalo v roce 2005 celkem 19 žádostí o grant, z toho 5 u organizací v zahraničí a 14 v České republice. V roce 2005 byly 4 z těchto žádostí kladně vyřízeny, 5 zamítnuto a ostatní jsou v řízení.

VI. Studijní pobyty, školení
- Kultura a strukturální fondy
, Institut umění Praha, prosinec 2005 (P. Niklová)
- Fundraising, společnosti přátel a poradní sbory muzea, AMG, listopad 2005 (P. Niklová)
- Škola muzejní propedeutiky AMG, Praha leden–červen 2005 (J. Smékalová, L. Pavlát)
 
VII. Spolupráce s dalšími institucemi při připomínání holocaustu
 
- ŽMP ve spolupráci s Českou poštou a Svazem českých filatelistů přispělo ke vzniku příležitostného poštovního aršíku s kresbou Petra Ginze „Měsíční krajina“ z koncentračního tábora Terezín.
- Před vchodem do Památníku obětí nacismu v Pinkasově synagoze byla odhalena bronzová pamětní deska akademického sochaře Jaroslava Róny „Spravedlivým mezi národy“ – těm, kteří za války zachránili Židy před nacistickým terorem.
 

 

8. Kulturní činnost

a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP (VKC ŽMP)
VKC ŽMP připravilo a uspořádalo 84 kulturních akcí, z nichž 48 představovaly přednášky, a to jak v rámci 4 cyklů, tak mimo ně. Dokončen byl cyklus: Židovské motivy v českém hraném filmu Mgr. Alice Aronové. Pokračovaly cykly: Moje setkání s židovstvím (různé osobnosti) a Literatura midrašů vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Zahájen byl nový cyklus: Etická filozofie holocaustu Prof. MUDr. Tomáše Radila, DrSc.
Dále se ve VKC ŽMP uskutečnilo 8 koncertů (Mišpacha, Ester, Chesed veEmet, Marion, Trombenik, Věra Nerušilová & Shonerts, Hana Frejková a Michal Hromek, Rudolf Měřinský), 8 knižních prezentací (sborník Židovská menšina v Československu ve 30. letech, Loňské sněhy Ewalda Oserse, Od Chanuky do Chanuky Leo Pavláta, Přervaný život – Deníky Etty Hillesum, Osudy a jejich pán Arnošta Goldflama, sborník Mistr dialogu Milan Machovec, Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, 1918–1938 PhDr. Kateřiny Čapkové, Poločas války PhDr. Richarda Seemanna), 2 literární večery (Leonard Cohen – Květiny pro Hitlera /PhDr. Miroslav Jindra/, Čtení ze středověké židovské poezie), 6 vernisáží (Stopy holocaustu Radovana Kodery, Prales mé duše Martiny Ďurďovičové, Krajina země Izrael Tomáše Trojana, Židovské motivy magické Prahy ak. mal. Karla Šafáře, Sonja's Legacy/Sonin odkaz a Vzpomínky na židovské rodiny z Loštic a okolí), 10 přednášek a literárních večerů pořádaných Bejt Praha, Bejt Simcha a Společností Franze Kafky a 9 večerů s promítáním (Romeo, Julie a tma, Má šťastná hvězda, ...a pátý jezdec je Strach, Transport z ráje, Démanty noci, Obchod na korze, Die letzte Schlacht-Poslední bitva, Dita Saxová, Můj architekt–Louis I. Kahn).
Kulturních večerů se zúčastnilo 2767 návštěvníků.
 
b) Účast ŽMP na veletrzích
- 10. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2005 v Praze ve dnech 5.– 8. května. ŽMP vystavovalo své nové publikace.
- Prostřednictvím Czech Tourism a Světa knihy prezentovalo ŽMP v roce 2005 své publikace a propagační materiály na těchto veletrzích:
- 13. – 15. březen – London Book Fair
- 17. – 20. březen – Leipziger Buchmesse
- Prostřednictvím Czech Tourism jsou prospekty ŽMP a Zpravodaje ŽMP umístěny v 19 střediscích zahraničního zastoupení ČR v těchto zemích: Belgie, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Britanie.
 
c) Pořady ve Španělské synagoze a Galerii Roberta Guttmanna
- Ve Španělské synagoze v Praze se uskutečnilo 118 koncertů pořádaných agenturou Opera Ars Magna (písňové koncerty Jewels of the Jewish Masters in Old Prague). Kytarista Lubomír Brabec dokončil v roce 2005 pátý abonentní cyklus koncertů klasické hudby nazvaný Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební večery ve Španělské synagoze. Mezi hosty byli zastoupeni významní interpreti – např. houslista Pavel Šporcl, zpěvák Daniel Hůlka, sopranistka Gabriela Beňačková a další. Agentura ADERA MUSIC uspořádala 6 koncertů v provedení Smyčcového komorního orchestru a Heroldova smyčcového kvartetu.
- Dne 7. března 2005 uspořádalo ŽMP ve Španělské synagoze koncert pro příznivce a spolupracovníky muzea, dodavatele a zástupce cestovních kanceláří, na němž vystoupilo dechové kvinteto Afflatus Quintet se skladbami Pavla Haase, Daria Mihlauda, Jacquese Iberta a Václava Trojana.
- Židovské muzeum v Praze uspořádalo poprvé v roce 2004 při příležitosti 10 let své samostatné činnosti slavnostní koncert pro členy Židovské obce v Praze. Z tohoto setkání se vyvinula každoroční tradici. Dne 31. března 2005 uspořádalo ŽMP další koncert pro členy ŽO v Praze. Posluchači vyslechli v podání houslového virtuóza Václava Hudečka a cembalisty Petra Adamce skladby Georga Friedricha Händla, Františka Bendy a Giuseppe Tartiniho.
- 31. prosince připravilo ŽMP ve spolupráci s Agency FCT zahajovací koncert cyklu Pavel Potocký – pamětní koncertní série. Tento cyklus, který iniciovala rodina Potockých, žijících v Praze a v USA, pokračoval na jaře 2005 a byl součástí řady koncertů Svátky hudby – Václav Hudeček a jeho hosté. Na koncertech vystoupili houslista Václav Hudeček za doprovodu souboru Musici de Praga. Na dalších koncertech této série se vedle sólisty představili houslistka Lenka Matějáková, flétnistka Žofie Vokálková a harfistka Kateřina Englichová. Poslední večer této série se uskutečnil 12. dubna 2005, kdy zazněly skladby J. Rodriga, S. Prokofjeva a A.Vivaldiho v podání souboru Pražské kytarové kvarteto.
- Židovské muzeum v Praze a Nadační fond obětem holocaustu uspořádaly ve Španělské synagoze v Praze 5. května 2005, v předvečer Dne šoa a hrdinství, vzpomínkový večer. Úvodní slova pronesli představitelé pořádajících institucí – ředitel muzea Leo Pavlát, výkonná ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu Mgr. Jarmila Neumannová a předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu a viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc.V další části večera vystoupil herec Jan Potměšil, který přečetl povídku Pan Profesor z knihy Ivana Klímy Moje nebezpečné výlety. Stamicovo kvarteto předneslo Smyčcové kvartety Hanse Krásy a Ervína Schulhoffa. Pořadem provázela herečka Eva Holubová.
- Španělská synagoga sloužila též po celý rok bohoslužbám konzervativního židovského společenství Bejt Praha.
- V rámci cyklu Židovská přítomnost v současném vizuálním umění byly rovněž uspořádány dvě doprovodné akce k výstavám: koncert amerického hudebníka, interpreta a teoretika elektronické hudby Roberta J. Glucka (Španělská synagoga, 21. listopad 2006) a performance amerického spisovatele Joshuy Cohena (14. prosinec 2005, Galerie Roberta Guttmanna) (dramaturg doprovodných programů Michaela Hájková)
 
d) Pietní akty v Pinkasově synagoze
- Odhalení pamětní desky Spravedlivým mezi národy na nádvoří před Pinkasovou synagogou, 27. leden 2005 – spolupráce s The Hidden Child
- Tryzna na paměť vyvraždění rodinného tábora v Birkenau, 8. březen 2005 – ve spolupráci s Terezínskou iniciativou
- Bohoslužba na Jom ha-šoa, 5. květen 2005 – ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze
 


 

9. Vlastní publikační a prodejní činnost


a) Publikace a upomínkové předměty ŽMP, propagační materiál

- Nové publikace:
- Odborný judaistický sborník Judaica Bohemiae ročník XL/2005 (náklad 300 ks)
- Slovník judaik (náklad 1000 ks česky)
- Hebrejské zkratky / Hebrew Abbreviations (náklad 1000 ks česky a anglicky)
- Aleš Veselý: Tři brány, katalog k výstavě (náklad 1000 ks česky a anglicky)
- Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik, katalog k výstavě (náklad 500 ks česky a 500 ks anglicky)
- Michael Bielický – DVD (náklad 1000 ks česky a anglicky) – za podpory MK ČR
- Židovské tradice a zvyky – průvodce expozicí v Klausové synagoze (náklad 1000 ks česky)
- Historie Židů v Čechách a na Moravě – průvodce expozicí ve Španělské synagoze (náklad 1000 ks česky)
- Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – průvodce expozicí v Maiselově synagoze (náklad 1000 ks česky)
- Historie des Juifs en Boheme et en Moravie – průvodce expozicí v Maiselově synagoze (náklad 1000 ks francouzsky)
- Židé, dějiny a kultura ,3. doplněné vydání (náklad 5000 ks)
 
- Reedice:
- Židovská menšina v Československu ve třicátých letech, sborník VKC (náklad 1500 ks)
- Židovská Praha, (anglicky – náklad 5000 ks, německy – náklad 3000 ks, francouzsky – náklad 3000 ks, italsky – náklad 1500 ks, španělsky – náklad 1500 ks)
- Pražské synagogy (česky/anglicky/německy – náklad 3000 ks, a
franc./italsky/španělsky – náklad 1500 ks)
 
- Upomínkové předměty:
- 10 druhů pohlednic 32.000 ks
- Kresby terezínských dětí v paspartách, 485 ks
 
- Skládačky na výstavy:
- Stopy historie (náklad 700 ks), Od té doby věřím na osud…, putovní výstava (náklad 1500 ks + 2000ks ), Kdo hledí na tento obraz, nezhřeší (náklad 800 ks), Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik“, (náklad 500 ks česky, 800ks anglicky), Židovské tradice a zvyky, putovní výstava (náklad 2000 ks), Dějiny Židů v Čechách a na Moravě, putovní výstava (náklad 2000 ks), Karel Cudlín: Pasáže, putovní výstava (náklad 1000 ks), Nalezené tváře, putovní výstava (náklad 1000 ks), Kresby terezínský dětí, putovní výstava (náklad 2000 ks), Američan Joint Distribution Committee, putovní výstava (náklad 1000 ks)
- Pozvánky na výstavy Stopy historie (náklad 550 ks), Od té doby věřím na osud (náklad 600 ks), Kdo hledí na tento obraz, nezhřeší (náklad 550 ks), Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik, (náklad 550 ks), Michael Bielický: Tento rok v Jeruzalémě (náklad 550 ks), vzpomínkový večer Jom ha-šoa (náklad 500 ks)
- Letáčky ke vstupenkám (50 000 ks italsky, 50 000 ks německy, 200 000 anglicky, 50 000 španělsky, 50 000 francouzsky, 50 000 česky)
- Letáčky Židovský hřbitov na Žižkově (4000 česky a 4000 anglicky)
- Zpravodaj ŽMP (4 x 2000 ks)
- Novoročenka (800 ks)
- Catalogue of Publications and CDs & CD ROMs (náklad 1000 ks)
- Plakát do pražského metra Stopy historie (náklad 100 ks), Od té doby věřím na osud (náklad 100 ks), Kdo hledí na tento obraz, nezhřeší (náklad 100 ks), Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik, (náklad 100 ks), Michael Bielický: Tento rok v Jeruzalémě (náklad 100 ks)
- Tisky k 100. výročí ŽMP: plakát Citylight (440 ks), plakátky A3 do tramvaje (200 ks), plakátek do metra (50 ks), plakát B1 do Metra (300 ks), skládačka-program (30 000 ks česky, 10 000 ks anglicky)
 

b) Prodej prostřednictvím Internetu
- Encyklopedie židovských obcí
v Čechách a na Moravě – průběžná příprava interaktivních pdf pro prodej, výroba CD (H. Vašková)
- Byl zahájen on-line prodej publikací ve spolupráci s firmou MUZO
- Encyklopedie židovských obcí
v Čechách a na Moravě – připraveno 214 interaktivních pdf pro prodej, výroba CD (H. Vašková)

 

10. Archiv a dokumentace


a) Archivy a dokumentace židovských obcí
- Příprava prostor depozitáře v Sepekově k předání vlastníkovi objektu
- Zahájení provozu badatelny v nové budově archivu na Smíchově (zajištění technických a provozně-organizačních předpokladů)
- Poskytování badatelských služeb (celkem 242 badatelských návštěv, 15 rešerší, cca 190 konzultací a odpovědí na písemné dotazy)
- Vytvoření elektronické evidence badatelů a studovaných témat (M. Kurečková)
- Péče o fyzický stav archiválií
- Čištění archivního materiálu – vyčištěno 1345 archivních knih a 4 kartony spisů (prováděli externisté pod dohledem pracovníků restaurátorské dílny)
- Restaurováno 14 archivních knih a 3 pergamenové listiny
- Pokračování generální inventury a průběžné zapisování do celostátního Programu pro evidence archivů (PEvA)
- Účast na školení v nové verzi programu PevA (V. Hamáčková, M. Kurečková)
- Příprava podkladů pro získání akreditace na základě nového archivního zákona (Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004)
- Zahájení digitalizace (Soupisy pražských Židů 1748 – 1838, Pinkas Holešov)
- Dokončení zpracování Sbírky hudebnin (zapsání dodatků do počítačové evidence, příprava vytištěné verze soupisu)
- Revize Sbírky pečetidel a razítek (M. Kurečková)
- Zahájení přípravy na převzetí písemností z let 1945 – 1990 zachovaných v jednotlivých židovských obcích
 
b) Katalog židovských obcí (správce J. Fiedler)
- Příprava elektronické Encyklopedie židovských obcí na webových stránkách ŽMP: přepracování úvodních stránek a abecedního katalogu, úprava a systematické doplňování encyklopedických hesel (k distribuci je připraveno 214 hesel)
- Revize encyklopedických hesel (D. Polakovič)
- Vypracovávání rešerší a zodpovídání dotazů badatelů
- Spolupráce s Národním památkovým ústavem na víceletém grantovém projektu dokumentace židovských památek v ČR


c) Dokumentace židovských hřbitovů (V. Hamáčková, D. Polakovič)
 
- Správa počítačové databáze židovských hřbitovů Keshet – ve smluvní spolupráci s s občanským sdružením Hazkara, zastoupeným J. Haidlerem (D. Polakovič)
- Dokumentace náhrobků na hřbitovech v Lošticích, Nýrsku, Osoblaze, Spomyšli, Úštěku a Volyni (J. Haidler – externí spolupracovník muzea) a v Pořejově a Svojšíně (V. Chvátal, Muzeum Českého lesa v Tachově), Hroubovicích a Hoješíně (L. Petrusová)
- Dokončení přepisů náhrobních nápisů staré části hřbitova v Brandýse nad Labem do počítačové databáze (brigádníci J. Procházková, M. Rubešová, A. Světlá)
- Kontrola a zkorigování čísel dokumentovaných náhrobků staré části hřbitova v Brandýse nad Labem. Zahájení fotodokumentace nové části (V. Hamáčková, L. Petrusová, D. Polakovič)
- Zahájení přepisu novodobých náhrobních nápisů hřbitova v Mladé Boleslavi do počítačové databáze (brigádnice H. Šarounová). Fotodokumentaci zajišťuje Muzeum Mladoboleslavska.
- Zpracování situačního plánu hřbitovů v Rabí (V. Chvátal, Muzeum Českého lesa v Tachově)
- Starý židovský hřbitov v Praze – pokračování ve skenování kartotéky náhrobních nápisů, příprava rejstříků a konkordancí (D. Polakovič)
- Jednání o přípravě digitalizovaného topografického plánu Starého židovského hřbitova (D. Polakovič)
- Konzultace a dohled nad obnovou nápisových desek Šachovy tumby v Holešově (V. Hamáčková, D. Polakovič)
 
d) Dějiny holocaustu
- Přírůstky:
- Akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech zahájená v roce 2001 pokračovala i v roce 2005. Na oddělení holocaustu se obrátilo 30 osob. Byly od nich získány cenné originály nebo kopie archivních dokumentů (rodinná korespondence, loučení před transportem, dopisnice z terezínského ghetta a koncentračních táborů, ilegální dopisy, osobní dokumenty), fotografie (školní, rodinné, portrétní) a vzpomínky na židovské rodiny či komunity. S tím souviselo vyhledávání informací, identifikace osob a zajišťování kopií zapůjčených dokumentů.
- Zpracováno 70 složek archivních dokumentů a 60 složek fotografií z materiálů získaných během akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech.
- Sbírka fotografií:
- Hrubé zpracování souboru fotografií a archivních dokumentů, vztahujících se k transportům do ghett, koncentračních a pracovních táborů v Pobaltí, Bělorusku a východním Polsku
- Projekt Vzpomínky pamětníků:
- Shromažďování, zpracování a přepisování nových vzpomínek a průběžné vkládání údajů do počítačového programu (20 vzpomínek)
- Průběžná anonymizace vzpomínek pamětníků v souladu s požadavky Zákona na ochranu osobních údajů
- Editace Sbírky vzpomínek pamětníků holocaustu
- Průběžné kontaktování pamětníků – žádost o poskytnutí dokumentů a fotografií, týkajících se holocaustu českých Židů
- Zpracovávání fotosbírky pamětníků holocaustu
- Digitalizace 1050 audionahrávek vzpomínek.
- Scanování vzácných archivních dokumentů:
Pokračování v průběžné digitalizaci sbírek Terezín, Dokumenty perzekuce a Osobní pozůstalosti (2037 záběrů)
- Restaurování:
Průběžné restaurování vybraných archiválií se sbírky Terezín, Dokumenty perzekuce a Osobní pozůstalosti (1545 fol.)
- Poskytování badatelských služeb: 55 návštěv
- Rešerše a konzultace se týkaly následujících témat: koncentrační tábory v Pobaltí a Bělorusku, smíšená manželství, Brundibár, zdravotnictví v Terezíně, osobnost Erika Kolára, vzpomínky pamětníků, evakuační transporty, hudba v Terezíně, terezínští malíři, čs. Židé v exilu za 2. sv. války, Gideon Klein, nucené práce, Friedl Dicker – Brandeis, divadlo v Terezíně, děti v Terezíně, svědectví přeživších Osvětim, Karel Berman
- Běžná korespondence: 433 dopisů
- Památník obětem šoa z Čech a Moravy v Pinkasově synagoze
Byly vykonány následující činnosti:
- Průběžné shromažďování podkladů k opravám a doplňkům nápisů
- Průběžné vyhotovování fotografií nápisů
- Průběžné vyhotovování počítačových soupisů s údaji o jednotlivých obětech a skupinách obětí – cca 100 soupisů (pro rodiny obětí, dále v souvislosti s projektem Pomozte pátrat po zmizelých sousedech, pro potřeby vznikajících památníků, vědeckých publikací, podklady pro zahraniční kongregace, vlastnící Tóry z ČR )
 

 

11. Sbírky

Sbírkové oddělení (vedoucí E. Kosáková)
 
I. Sbírka vizuálního umění (M. Hájková)
- Došlo ke sloučení dosud roztříštěných fondů, ke sjednocení způsobu uložení a dokumentace jednotlivých předmětů a jejich skupin v rámci sbírky (tzv. „Terezínská sbírka“, která dosud tvořila zvláštní fond, byla vřazena do sbírky kresby; nový depozitář umožnil oddělit umění na papíře od sbírky malby; došlo k založení kolekce fotografie a nových médií). Název sbírky byl změněn na: Sbírka vizuálního umění. Struktura sbírky byla díky novému uložení a reorganizaci vnitřního členění zprůhledněna, jasně se ukázaly její silné i slabé stránky.
- Po přemístění sbírek malby, kresby a grafiky z depozitářů v Pinkasově synagoze a ve správní budově ŽMP byla provedena další část inventarizace fondu (sbírka dětských kreseb a prací dospělých autorů z Terezína).
- V rámci sbírky byl zahájen projekt zpracování materiálu v rámci nově vzniklé sbírky fotografie a nových médií, jejíž jádro tvoří kolekce historické fotografie z let 1850–1939/45. Základní zpracování jádra sbírky. První fáze tohoto projektu bude dokončena k 31. prosinci 2006.
- Pokračoval dlouhodobý projekt restaurování a konzervace předmětů z fondu malby, kresby a grafiky. V roce 2005 bylo restaurováno 36 maleb (mj. soubor 13 portrétů Ignáce Perlsee, Pohled na Starý židovský hřbitov Matyáše Wehliho a dále práce Ilony Singerové, Pavla Fleischmanna, Georga Jilovského, Salomona Salomonowitze ad.). Rovněž bylo zrestaurováno 5 historických rámů.
- Do sbírky přibylo 17 nových položek, které ŽMP získalo z darů a nákupů. V průběhu roku 2005 přijalo ŽMP darem: jednu drobnou malířskou práci Ludwiga Bluma, kresbu Rudolfa Spitzera z terezínského ghetta, jednu variantní studii k projektu Hora hor Aleše Veselého, soubor jedenácti prací Marka Podwala (USA), jednu originální autorskou serigrafii Mela Alexenberga a soubor 182 ilustrací Hany Pavlátové ke knize Slovník judaik. Během roku 2005 ŽMP zakoupilo: soubor čtyř kresebných studií k projektu pro Pinkasovu ulici Aleše Veselého, dvě portrétní kresebné studie Gézy Szóbela, album osmi fotoreprodukcí portrétních prací Alfréda Justitze, instalaci Golem Joachima Seinfelda, jednu ručně kreslenou dopisnici Alfréda Justitze, malířský portrét Jarmily Nečasové-Haasové od Charlotty Schrötter-Radnitz, malířský portrét neznámého starého muže připsaný Maxi Oppenheimerovi, zátiší od Leo Fitze, album 24 originálních litografií Georga Jilovského a jednu kvaš z terezínského ghetta od Otto Ungara.
 
II. Sbírka rukopisů a vzácných tisků (O. Sixtová)
 
III. - Pokračovala katalogizace rukopisů a zápis do karet muzejního archivačního a databázového systému (přibližně 200 záznamů)
- Ve spolupráci s pracovníky restaurátorské dílny papíru pokračovala kontrola stavu předmětů ve sbírce, byly vybírány předměty k čištění, konzervaci a restaurování, probíhaly konzultace při restaurování.
- Sbírka byla obohacena nákupem vzácného tisku – druhého vydání Sefer jecira z roku 1642, doplněného latinským překladem a poznámkami.
 

III. Restaurátorská dílna papíru (M. Kropáčková, J. Stankiewicz, V. Žáková)
Spolupráce při přípravě výstav:
- ŽMP – Galerie Roberta Guttmanna:
- Výstava tabulek Kdo hledí na tento obraz, nezhřeší – restaurování vystavovaných objektů a jejich adjustace (restaurováno bylo 81 tabulek, adjustováno 52 objektů)
- Výstava Jiří Jilovský – pražský malíř a grafik – restaurování 313 objektů a adjustace 225 objektů
- Výstavy mimo ŽMP:
- Každoroční obnova zápůjčky 15 dětských kreseb z Terezína do USHMM, Washington, DC, USA – konzervace a restaurování, adjustace do paspart a rámů a zhotovení protokolů o stavu
- Zápůjčka 5 dětských kreseb do Jüdisches Museum Berlin pro výstavu Weihnukkah – Chrismukkah – konzervace a restaurování, adjustace do paspart a rámů a zhotovení protokolů o stavu
 
Činnosti pro jednotlivá oddělení ŽMP:
- Pro sbírku vizuálního umění bylo restaurováno 5 pastelů, 50 kreseb a grafických listů, 30 historických kolorovaných fotografií.
- Pro sbírku rukopisů a starých tisků bylo restaurováno 47 papírových a pergamenových tabulek a 5 svitků Ester, byla dokončena druhá fáze projektu restaurování třebíčského machzoru, bylo provedeno celkové restaurování tištěného machzoru inv.č. 43.091.
- Pro knihovnu ŽMP byly zhotoveny 4 knižní vazby pro konvolut tisků z 16.–17. století.
- Pro archiv ŽMP byla restaurována kniha Kassabuch ŽO Slavkov a 4 pergamenové listiny.
- Byla zajištěna praxe studenta 2. ročníku oboru konzervátorství na SPŠG v Praze.
- Byla prováděna pravidelná kontrola klimatických podmínek v depozitářích a expozicích ŽMP.
- Průběžně byly uskutečňovány konzultace při externím restaurování.
 
IV. Sbírka textilu (D. Veselská)
- Kurátorka sbírky byla pověřena technickým zajištěním Analýzy návštěvnické percepce stálých expozic ŽMP, která se ve spolupráci s Ústavem historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě úspěšně uskutečnila v 1. pololetí roku 2005.
- Úspěšně byl řešen grant z programu ISO MK ČR Restaurování synagogální opony inv.č. 27.391 a návazně byla zajištěna prezentace opony na výstavě v Německu.
- Pokračovalo odborné zpracovávání textilních judaik, nacházejících se mimo sbírky ŽMP (UPM Praha, Muzeum Vysočiny Třebíč).
- Průběžně byl katalogizován textilní sbírkový fond ŽMP (mizrachy, přírůstky sbírky, zpracování dle zákona o CES); celkem bylo zkatalogizováno 70 předmětů.
- Konzultace a zpřístupnění sbírky byly poskytnuty celkem 9 badatelům.
- Textilní sbírka získala v roce 2005 tři významné akvizice: darem od paní Emde Boas synagogální oponu z roku 1799 z Poběžovic, darem rodiny Palmer soubor textilií z továrny A. Krause v Náchodě a nákupem vyšívaný povijan na Tóru.
 
V. Restaurátorská dílna textilu (H. Votočková, V. Nauschová)
- V dílně bylo konzervováno a restaurováno 72 sbírkových předmětů.
- Pokračoval výběr a zadávání sbírkových předmětů k externímu restaurování v celkovém počtu 26 ks včetně evidence veškerých prací a průběžných konzultací a kolaudací
- Byla provedena odborná příprava textilních předmětů, vybraných k výstavním účelům včetně odborné asistence a spolupráce při instalaci a reinstalaci. V souvislosti se zahraničními zápůjčkami byly uskutečněny dvě kurýrní služební cesty do muzeí v Berlíně a Augsburgu.
- Byla zajištěna výroba kopií hraček (figurka buldočka a žirafy) a nášivkového kupónu na prádlo z terezínského ghetta a dalších předmětů pro dlouhodobé vystavení (čepička, taška na macesy, sáčky na tefilin).
- Pokračovala výroba nových textilních předmětů pro dlouhodobé zápůjčky a pro potřeby židovských obcí (tzv. pomocný fond) – 6 povijanů, 2 pláštíky, 2 drapérie, 3 opony, 2 pokrývky.
- Pokračovala revize, fotodokumentace a nové uložení souboru 400 ks povijanů.
- Bylo zajištěno odborné vedení dvou studentek VOŠUŘ při restaurování jejich závěrečných prací pro získání absolutoria včetně konzultace při závěrečných obhajobách těchto prací; v dílně byla dále umožněna praxe studentce SOŠG.
 
VI. Sbírka kovů (J. Kuntoš)
- Sbírka se rozrostla o 13 předmětů, z toho 6 kusů bylo zakoupeno, 3 byly získány darem a 4 byly do sbírky převedeny v rámci ŽMP jako dosud nezkatalogizovaný materiál.
- Byla dokončena katalogizace souboru rituálních kořenek a cínových sederových talířů.
- Byla zahájena katalogizace dalších souborů sbírky cínu (svatební talíře).
- Pokračovala práce na výběru předmětů a tvorbě hesel pro připravovaný katalog stříbra.
- Bylo zodpovězeno 23 badatelských dotazů, z toho 4 badatelé navštívili muzeum osobně.
 
VII. Restaurátorská dílna kovů (M. Jarešová, P. Veselý)
- V dílně bylo konzervováno a restaurováno 78 ks stříbrných a mosazných sbírkových předmětů.
- Ve spolupráci s kurátorem sbírky byla zajištěna výroba dalších galvanoplastických kopií sbírkových předmětů pro expoziční využití.
- Byla zajištěna odborná praxe studentky 3. ročníku oboru konzervátorství na SPŠG v Praze.
- Byl zajištěn výběr předmětů a odborné konzultace k maturitním pracím tří studentů oboru konzervátorství na SPŠG v Praze a 1 studentky ze SUPŠ – VOŠ v Turnově; studentům byla také poskytnuta odborná konzultace u závěrečných maturitních zkoušek a u obhajoby závěrečné práce.
 
VIII. Dokumentace sbírkového oddělení (M. Veselská, H. Mlsová, I. Círová Hacmacová, H. Kopřivová)
- Bylo vypracováno 32 smluv o výpůjčce k výstavním účelům (7 pro zahraniční instituce a 25 pro instituce tuzemské včetně zápůjček liturgických předmětů židovským obcím). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 30 sbírkových předmětů, institucím v České republice bylo zapůjčeno 390 sbírkových předmětů a kopií.
- Bylo vypracováno 69 výpůjčních smluv a 66 smluv o dílo pro externí restaurátory – kromě oprav a restaurování se jednalo i o výrobu kopií a faksimilí sbírkových předmětů pro expoziční využití, rámování obrazů pro výstavní účely apod.
- Bylo vypracováno 9 kupních smluv pro nákup uměleckých předmětů od fyzických osob.
- Sbírky byly obohaceny o četné dary od jednotlivců z tuzemska i ze zahraničí. Jako poděkování uvádíme jména laskavých dárců: Jan Punčochář, Alice Nováková, Božena Schořová, Helena Mužíková, Magda van Emde Boas-Starkenstein, Mark Podwal, rodina Palmer, Mel Alexenberg, Hana Hnátová.
- Do knihy přírůstků bylo zapsáno 89 položek (celkem 309 sbírkových předmětů). Z toho 37 předmětů tvoří nákupy, 224 předmětů dary a 48 předmětů pochází z inventarizací sbírkového fondu ŽMP a z druhotných svozů ze židovských obcí v Čechách a na Moravě.
- Proběhlo 5 zasedání sbírkotvorné komise ŽMP. V prvním čtvrtletí roku 2005 byl připraven a schválen jednací řád komise, která byla rozšířena o dva externí spolupracovníky. Komise projednala na svých zasedáních 23 návrhů na nákup nebo dar do sbírkového fondu ŽMP. Průběžně byly sledovány aukce uměleckých děl a tabulka s přehledem autorů podléhajících akvizičnímu zájmu ze strany ŽMP byla doplněna o 130 záznamů. (H. Mlsová)
- Byla dohledána chybná evidenční čísla vyplývající z inventarizace z roku 2004. Katalogizační karty v německém katalogu a hlavním aritmetickém katalogu byly označeny razítkem jako doklad o provedené revizi. Chybějící karty v hlavním aritmetickém katalogu byly založeny (cca 4100 karet). Byla vypracována závěrečná zpráva o provedené inventarizaci za rok 2004. (H. Mlsová)
- Uskutečnila se další inventarizace části sbírkového fondu ŽMP dle Zákona o centrální evidenci sbírek. V spolupráci s pracovníky správy depozitáře byl fyzicky zkontrolován soubor kreseb dospělých a dětských kreseb z Terezína v celkovém počtu 6600 inventárních čísel, což představuje 18,6 % z celkového počtu předmětů ve správě sbírkového oddělení. (M. Veselská, H. Mlsová, H. Kopřivová)
Ke konci roku 2005 bylo v rámci všech dosud uskutečněných inventarizací revidováno 46,6 % sbírkového fondu ŽMP.
- V průběhu roku 2005 byly pětkrát nahlášeny změny v centrální evidenci sbírek na Ministerstvo kultury ČR (podsbírky judaika, rukopisy a tisky, knihovna). V souladu se zmíněným zákonem byly připraveny podklady pro katalogizaci přírůstků za rok 2002 a ve spolupráci s kurátory a se správou depozitáře byly tyto přírůstky dohledány, zkatalogizovány a změny nahlášeny do CES. (H. Mlsová)
- Byl dokončen projekt scanování německého katalogu (do svazku č. 203, tzn. celkem cca 102 000 katalogizačních karet předmětů). Souběžně se scanováním katalogu pokračuje jeho externí konzervátorské a restaurátorské ošetření a převazba. (Koordinátorka projektu H. Kopřivová)
- Pokračoval překlad a detailní přepis údajů z německého katalogu do databáze v Excelu – podrobně byly zpracovány svozové lokality:
Batelov, Benešov, Beroun, Blatná, Budyně nad Ohří, Čáslav, Český Brod, České Budějovice, Divišov, Dobruška, Frýdek Místek, Dobříš, Dvůr Králové nad Labem, Heřmanův Městec, Hluboká nad Vltavou, Hořice, Jemnice, Hodonín, Horažďovice, Horní Cerekev, Hořovice, Hostomice, Hranice na Moravě, Humpolec, Chotěboř, Jičín, Jindřichův Hradec, Kamenice nad Lipou, Kardašova Řečice, Klatovy, Kojetín, Koloděje nad Lužnicí, Kostelec nad Ohří, Kutná Hora, Kyjov, Ledeč nad Sázavou, Libochovice, Litomyšl, Louny, Luže, Mělník, Městec Králové, Milevsko, Mladá Vožice, Moravské Budějovice, Náchod, Neveklov, Nové Benátky, Nový Bydžov, Německý Brod, Nymburk, Pacov, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Poděbrady, Podivín, Polička, Polná, Prčice, Přerov, Příbram, Přistoupim, Rakovník, Slavkov u Brna, Sušice, Tábor, Třebíč, Třeboň, Volyně.
Za rok 2005 bylo přeloženo cca 13 980 položek katalogu. Celkový stav přepisu ke konci roku 2005 je 98 480 záznamů. O nově přeložené svozové lokality byla doplněna databáze pro přepis německého katalogu v systému Access. (H. Mlsová)
- K novým přírůstkům a předmětům z depozitáře byly v muzejní databázi průběžně zakládány karty s údaji o akvizicích. Průběžně byla opravována chybná a dohledaná evidenční čísla v muzejní databázi. (H. Mlsová)
- Byla dokončena redukce lístkových katalogů v pracovně úseku dokumentace, katalogizační lístky jsou řádně archivovány. Průběžně byl doplňován speciální katalog judaik, dokumentovaných mimo ŽMP. Hlavní aritmetický katalog byl doplněn o karty nově nabytých nebo katalogizovaných předmětů. Byla provedena kontrola speciálního katalogu opon, který byl porovnán s hlavním aritmetickým katalogem a německým katalogem. (H. Mlsová)
- Byl dokončen přepis údajů z výpůjčních smluv do databáze výstav za období 1945 – 2005 (včetně inventárních čísel zapůjčených sbírkových předmětů). (I. Círová Hacmacová)
- Pokračoval přepis údajů z přírůstkových knih do databáze v Excelu (malba, kresba, grafika a dětská kresba). (I. Círová Hacmacová)
- Byla provedena revize a kompletace údajů v databázi tzv. pomocného fondu (kopie a repliky předmětů vyrobené pro účely dlouhodobých zápůjček). (I. Círová Hacmacová)
- Byla provedena podrobná kontrola a doplnění fotodokumentace sbírkových předmětů, zapůjčených dlouhodobě židovským obcím v Čechách a na Moravě a regionálním institucím. (I. Círová Hacmacová)
- Ve spolupráci s kurátory sbírek pokračovala dokumentace judaik mimo ŽMP. Byly odborně katalogizovány předměty ze sbírek muzeí navštívených v roce 2004, nově byla provedena dokumentace předmětů ze sbírek těchto institucí: Národní muzeum v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (2. část), Západočeské muzeum Plzeň – Etnografické muzeum (2. část), Regionální muzeum v Mikulově, Historické muzeum ve Slavkově u Brna, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava – pobočka Telč. (koordinátor projektu M. Veselská)
- Bylo vypracováno 21 rešerší pro externí badatele. (M. Veselská)
- Ve dnech 11. – 27. září se uskutečnil pracovní pobyt ve The Czech Memorial Scrolls Centre Westminsterské synagogy v Londýně (asistence D. Veselské při katalogizaci souboru povijanů, odprodaných ze Státního židovského muzea v roce 1964 prostřednictvím p.z.o. Artia). (M. Veselská)
 
IX. Správa depozitáře (P. Novák, L. Pilarská, F. Horváth)
- Proběhlo přestěhování části sbírky vizuálního umění (soubor kreseb dospělých a dětských kreseb z Terezína) z depozitárních prostor ve správní budově ŽMP do depozitáře ve Smíchovské synagoze. Soubory byly nově uloženy, byly vypracovány nové lokační seznamy v elektronické podobě.
- Byly připraveny podklady pro inventarizaci sbírek dle zákona o centrální evidenci sbírek (soubor kreseb dospělých a dětských kreseb z Terezína), ve spolupráci s dokumentací sbírkového oddělení byla provedena fyzická revize tohoto fondu.
 

X. Fotooddělení (J. Tatranský, D. Cabanová, V. Wünschová)
- Digitalizace válečného katalogu pokračovala skenováním 26 000 katalogizačních karet a byla kompletně dokončena.
- Bylo zhotoveno 1616 digitálních záběrů sbírky synagogálního textilu.
- Pro digitalizaci stříbrných sbírkových předmětů bylo nafotografováno 237 digitálních snímků.
- Bylo pořízeno 1794 digitálních fotografií obrazů a grafik.
- Pro regionální výstavy bylo zhotoveno 187 dokumentačních záběrů.
- Pro oddělení holocaustu bylo provedeno 4961 záběrů.
- Pro oddělení rukopisů a vzácných tisků bylo nafotografováno 277 záběrů archiválií.
- Byl zdigitalizován komplet knih Soupis pražských Židů, celkem 1387 stran.
- Průběžně byly fotografovány vernisáže, významné návštěvy a další důležité akce ŽMP a byla pořizována dokumentace exteriérů, interiérů a výstav.
- Byly provedeny fotopráce pro publikační a výstavní činnost ŽMP, fotografie pro web a Newsletter ŽMP.
- Byly zhotoveny podklady pro vydání publikace Hebrejské zkratky.
- Kolekce povijanů a vybraných Tór uložených ve Westminsterské synagoze v Londýně byla digitálně zdokumentována, celkem 1520 záběrů.
 
XI. Fotoarchiv (M. Jelínek)
Fond fotoarchivu ŽMP v současné době obsahuje přes 60 tisíc klasických fotografií a negativů, které pokrývají období od 40. let 20. století až do současnosti. Na těchto snímcích je především zachycena činnost samotného Židovského muzea v Praze a dokumentován jeho sbírkový fond; fotoarchiv však obsahuje i záběry z židovských obcí na území České republiky, snímky z období protektorátu aj.
 
Kromě fotografií klasických fotoarchiv spravuje také digitální archiv více než 70 tisíc fotografií digitálních, na kterých jsou zdokumentovány převážně sbírkové předměty ŽMP.
V roce 2005:
- Probíhalo třídění nezařazeného materiálu a jeho postupné ukládání. Průběžně se sepisovaly informace o jednotlivých fotografiích do elektronické podoby.
- Průběžně se vyhledávaly fotografie pro pracovníky muzea případně byly pořizovány jejich kopie.
- Fotografie nově vyfotografovaných předmětů byly ukládány do muzejního digitálního archivačního systému.
- Zpracovávaly se nové negativy k uložení.
- Pro účely evidence fotoarchivu byla zakoupena databáze Demus Fotoarchiv.
- Ve spolupráci s ostatními odděleními muzea byly vybrány fotografie pro výstavní a publikační účely.
- Bylo odpovězeno na více než 130 žádostí badatelů z tuzemska i ze zahraničí, případně jim byly poskytnuty požadované materiály (většinou v elektronické podobě).
 

 

12. Knihovna a referenční centrum

(vedoucí A. Jelínková)

a) Statistika
Knihovna

- Návštěvnost: 1174 badatelů
- Počet registrovaných čtenářů: 450
- z toho aktivních v r. 2005: 248
- Výpůjčky registrované v automatizovaném systému:
- Počet vypůjčených knih: 2416
z toho vypůjčených do studovny: 1130
- Meziknihovní výpůjční službou žádáno: 32
z toho půjčeno nebo vyřízeno kopií: 23
 

Referenční centrum

- Návštěvnost: 1747 návštěvníků
Pro odbornou veřejnost byla knihovna otevřena dva dny v týdnu, referenční centrum bylo otevřeno v pracovní dny.
 
- Přírůstky (akvizice):
- Knihy: 1380 svazků (z toho 243 pro VKC ŽMP a 22 pro referenční centrum)
- Periodika: 9 titulů (z celkového počtu 792 titulů)
- Přístupy do zahraničních oborových databází: 3
 

b) Odborné návštěvy a konzultace v knihovně a referenčním centru ŽMP
 
I. Česká republika

- Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, Praha
- Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha

 
II. Zahraničí

- Patricia Kennedy Grimsted – Harvard university, Cambridge
- F. J. Hoogewoud – Universiteit van Amsterdam
- Andrea Lehmann – Central registry of information, London
- Dr. G. Silagi – Monumenta Germaniae Historica, München
- Michel Vermote – Instituut voor Sociale geschiedenis, Gent
- Skupina amerických studentů – Ústav informačních a knihovnických služeb, UK, Praha
- Skupina anglických studentů – Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha
 

c) Automatizace provozu
- Systém Aleph
- V červnu 2005 proběhla konverze záznamů z Aleph 300 a byl zahájen provoz v nové verzi systému – Aleph 500, v modulech Katalogizace, Výpůjčky, OPAC, WWW OPAC, Seriály. Byla zprovozněna báze autorit – odkazovaných tvarů jmen autorů.
- Ke konci roku 2005 byly do systému Aleph zpracovány 26 552 záznamy (nové přírůstky, starší publikace – retrokatalogizace, záznamy hebrejských publikací, analytické záznamy vybraných periodik)
 

- Internet
- Zřístupnění on-line databází uživatelům (Compact memory, Jewish encyclopedia, Otzar ha-chochma, Hebrew bibliography)
- Zveřejňování měsíčních přírůstků knihovny na webových stránkách knihovny.
- Vyhledávání bibliografických informací v katalozích domácích i zahraničních knihoven a v elektronických databázích
- Vyhledávání faktografických informací pro potřeby pracovníků muzea i návštěvníků knihovny
- Účast v oborových elektronických konferencích (Knihovna, KOMIG, KATPOL, Staré tisky, SUALEPH, Aleph-l)

 
d) Digitalizace fondu

- Digitalizace periodik (Selbstwehr, Českožidovské listy) s přispěním grantu MK ČR – VISK7. Zapojení do projektu Národní knihovny ČR – Kramerius.
 

e) Práce s fondem

- Byly provedeny revize signaturové řady 67.000–68.999 fondu knihovny, revize příruční knihovny archívu ŽMP
- Průběžně byla prováděna údržba databáze původních vlastníků.
- Do Centrální evidence sbírek bylo zapsáno 266 knih
- Fond periodik byl přebudován a přestěhován z depozitáře v Jáchymově ulici do zrekonstruovaného depozitáře v Pinkasově synagoze a zpřístupněn uživatelům
- Ve spolupráci s restaurátorskou dílnou bylo restaurováno 8 svazků
- Bylo zhotoveno 618 ochranných pouzder pro restaurované a ošetřené svazky
- Externě bylo opraveno nebo restaurováno 43 svazků
- Nové vazby byly zhotoveny u 125 svazků
- Byl proveden mikrobiologický průzkum v depozitářích ve správní budově, v depozitáři periodik v Jáchymově ulici a v depozitáři v Brandýse nad Labem.
 

 

13. Počítačová síť

(V. Vrbický)
 
a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů
- Zakoupeno 6 nových počítačů, včetně operačních systémů a stejný počet uživatelských programů MS Office 2003.
- Zprovozněn nový server ve fotostudiu pro rychlejší výměnu dat mezi uživateli.
- Kalibrovány monitory a digitální zařízení kalibrační sondou.
 
b) Rozšiřování lokální sítě
- Byla zprovozněna část bezdrátové sítě WIFI.
 
c) Elektronická pošta a Internet
- Pracovníci připojení do lokální počítačové sítě mají přístup k elektronické poště a Internetu.
- Na poštovním serveru byla aktualizována antispamová kontrola elektronické pošty.
- Antivirová kontrola připojených souborů byla průběžně aktualizována.
 
d) Zajištění antivirové kontroly
- Antivirová databáze byla průběžně aktualizována stejně jako antivirový program.
 
e) Telefony
- Zřízeno rychlejší propojení ústředen, které zkvalitnilo hovory po Virtual Private Network propojení.

 
f) Galerie Roberta Guttmanna

- Byla instalována velkoplošná obrazovka a projektor umožňující projekci obrazu.
- Zakoupeno a instalováno plátno umožňující zadní projekci.
 

 

14. Technická a stavební činnost

(M. Lička, R. Šťastný)
 
a) Opravy a rekonstrukce
ŽMP mělo ve své správě 14 objektů nebo jejich částí pronajatých od Židovské obce v Praze. V roce 2005 přešla po provedeném výběrovém řízení do správy muzea i část objektu v Praze 4, ve kterém bude zřízen depozitář pro uložení části knihovního fondu, dočasně uloženého v synagoze v Brandýse nad Labem.
Provozní odbor muzea zajistil bezpečný chod, stálou údržbu a případné opravy těchto objektů stejně jako revize a předepsané zkoušky technologických zařízení včetně nezbytných servisních činností. Zvláštní pozornost byla věnována zvýšení bezpečnosti návštěvníků.

I. Administrativní budovy

Uskutečnily se následující činnosti:
- Klempířské opravy střech a úpravy nad vstupy do objektů
- Modernizace vzduchotechnického zařízení v části suterénu a přízemí
- Úpravy automatického odblokování dveří na únikových cestách
- Modernizace vzduchotechnického zařízení včetně zvlhčování v Galerii Roberta Guttmanna
- Doplnění a úpravy úložných systémů v archivu ekonomického oddělení
- Kamenické opravy v atriu u kavárny
 
II. Maiselova synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Opravy omítek a maleb fasádního soklu (nové sanační omítky)
- Nové odvodnění venkovního prostoru včetně oprav dlažby
- Oprava vstupních dveří a instalace čistících rohoží
- Terénní úpravy zahrady před synagogou včetně nové výsadby popínavých rostlin
 
III. Španělská synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Úpravy únikových cest a východů
- Oprava ozdobných profilovaných prvků na terasách
- Opravy střechy a okapů
- Revize systému podlahového vytápění
- Restaurátorské ošetření lavic v přízemí
 
IV. Klausová synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Instalace vzduchotechnického odvětrání hlavní lodi a galerie
- Restaurátorské opravy pěti dvoukřídlých dveří
- Restaurátorské opravy a přemístění svatostánku na galerii
- Úprava příček v přízemí, vč. výroby nových dveří a opravy vitrážových dveří
- Úprava rozvodů vody a plynu
- Zprovoznění dvou nových únikových východů
- Instalace nouzového osvětlení na únikových cestách, úprava vnitřního osvětlení expozice
- Instalace nového objektu kontroly vstupenek v přízemí synagogy
- Osazení dřevěných obkladů na stěnách hlavní lodi
- Oprava venkovní fasády včetně nového nátěru
 
V. Pinkasova synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Úpravy elektroinstalace
- Zřízení dvou nových klimatizovaných prostor pro depozitář knihovny ŽMP, přestěhovaný z objektu Jáchymova 3. Napojení techniky prostředí na řídící ústřednu měření a regulace.
- Hloubkové čištění kamenných a keramických dlažeb, napuštění ochrannou politurou
- Generální oprava centrální kanalizační přípojky
- Opravy venkovního kamenného obložení nádvoří
 
VI. Obřadní síň
Uskutečnily se následující činnosti:
- Zhotovení dvou vitrážových oken v přízemí
- Úpravy vitrážových oken určených k větrání

VII. Smíchovská synagoga

- Zajištění chlazení serverovny a telefonní ústředny
- Výroba a instalace informačních cedulí na fasádě a oplocení
 
VIII. Objekt Jáchymova 3

Uskutečnily se následující činnosti:
- Vyklizení depozitáře v podkroví
- Instalace mobilních klimajednotek do fotoateliéru

IX. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici

Uskutečnily se následující činnosti:
- Bezpečnostní úpravy oplocení
- Bezpečnostní úpravy vstupů do objektu
- Aktualizace vyhodnocení stavu stromů na hřbitově
- Opravy oplechování a dilatace opěrné stěny
 
X. Synagoga v Brandýse nad Labem
Uskutečnily se následující činnosti:
- Vzhledem k tomu, že v roce 2006 bude zde uložený knižní fond přestěhován do nově budovaného depozitáře v Praze, probíhaly v roce 2005 jen nutné udržovací práce
 
XI. Vzdělávací a kulturní centrum
Uskutečnily se následující činnosti:
- Úprava automatického otvírání dveří při vyhlášení poplachu
 
XII. Starý židovský hřbitov
Uskutečnily se následující činnosti:
- Výroba zábradlí u venkovního schodiště včetně restaurátorské opravy schodiště
- Aktualizace vyhodnocení stavu stromů na hřbitově
 
XIII. Depozitář v Praze 4
Uskutečnily se následující činnosti:
 
- Výběrové řízení na pronájem prostor vhodných pro knihovnický fond
- Stavebně technické průzkumy
- Zpracování a projednání projektové dokumentace
- Výběrová řízení na zajištění realizačních prací
- Demontáže stávajícího technologického zařízení
- Provedení nových elektroinstalačních rozvodů a osvětlení
- Opravy omítek a 1. etapa malířských prací
 

b) Údržba
Uskutečnily se následující činnosti:
- Zajištění provozních podmínek pro řádný chod objektů, které ŽMP muzeum užívá ke své činnosti, včetně nezbytného servisu technologických zařízení.
- Zednické, klempířské, instalatérské a zámečnické opravy, nátěry a malování
- Pravidelná údržba elektroinstalace a osvětlení, čištění a revize okapů a vpustí
- Zajištění a kontrola dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících z předpisů o požární ochraně a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně zpracování potřebné dokumentace a zajištění příslušných školení
- Údržba zeleně na hřbitovech (nová výsadba rostlin, dosévání a sekání travního porostu, prořez a kácení stromů dle návrhu pěstebních opatření)
 

c) Odborný dohled nad rekonstrukcemi a restaurátorskými pracemi (V. Hamáčková)
- Starý židovský hřbitov v Praze – restaurování 64 náhrobků, záchranné a zajišťovací práce u 15 náhrobků. Předběžný restaurátorský průzkum tumby Rabiho Löwa. Restaurátorský průzkum zaměřený na možnosti čištění náhrobků
- Hřbitov ve Fibichově ulici ¬– restaurování 46 náhrobků
 

d) Integrovaný zabezpečovací systém
Uskutečnily se následující činnosti:
- Přechod na novou rádiovou datovou síť pro přenos dat z bezpečnostního systému ŽMP
- Vybavení badatelny archivu na Smíchově a studovny v administrativní budově monitorovacím zařízením návštěvníků
- Instalace nových bezpečnostních kamer
- Zabezpečení nového depozitáře v Praze 4 – první etapa
 

 

15. Významné návštěvy

Březen
- Velvyslanec Maďarské republiky H. E. István Szabó a jeho zástupkyně Mrs. Katalyn Bozsaky
- Israel Katz , Ministr zemědělství Státu Izrael
 
Duben
Delegace Amerického židovského výboru (American Jewish Committee) vedená jeho výkonným ředitelem Davidem Harrisem
 
Červen
- Skupina 13 členů kulturní rady magistrátu z Mnichova
- Izraelský velvyslanec Arthur Avnon s chotí
- Dvě skupiny Amerických přátel ORT
- Thomas O. Hecht, předseda Begin–Sadat centra Bar-Ilan Univerzity
- Velvyslanec Slovenské republiky Ladislav Ballek a místopředseda slovenské vlády Pál Csáky.
 
Červenec
Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albright doprovázená hercem Robertem Redfordem

Srpen

Tony Gelbart, významný americký mecenáš řady židovských projektů, zejména imigračního programu do Izraele Nefesh B´Nefesh
 
Září
Kanadská parlamentní delegace vedená předsedou Dolní sněmovny Petrem Millikem
 
Listopad
- Delegace American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)
- Velvyslanec státu Izrael v České republice Arie Arazi
 
Prosinec
Delegace Claims Conference (USA)
 

 

16. Sponzorské příspěvky

a) ze zahraničí
 
Nadace a instituce:
The Ronald S. Lauder Foundation (USA)
The Task Force (USA)
The World ORT (GB)
World Monuments Fund (USA)
Anne Frank House (Nizozemí)
Center for Jewish Culture and Kreativity (USA)
The American Friends of the Czech Republic (USA)
Hackney Music Development Trust (GB)
The Američan Jewish Joint Distribution Committee (Francie)
Center for Jewish Culture and Creativity (USA)
 
Jednotlivci:
Agnis Adam (USA)
Barker Jessica (USA)
Burnham Benjamin (USA)
Elder S. Bruce (USA)
Felcher Eric (USA)
Gold Sarah (USA)
Isaacs Emily (USA)
Kraus John Hanus (Švýcarsko)
Leibowitz Iris (USA)
Mattioli Matthew (USA)
Patz Norman rabi (USA)
Potocky Miriam (USA)
Septimus Renee (USA)
Simeoni Matthew (USA)
White Irwing (USA)
 

b) z České republiky

 
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nadace a instituce
Nadační fond obětem holocaustu
Řízení letového provozu ČR
Státní fond kultury ČR
 

Jednotlivci
Cienciala Libor
Soukup Karel
 

 

17. Poskytnuté dary


ŽMP poskytlo finanční dary na humanitární účely, péči o židovské kulturní dědictví a další činnost související s židovskou tematikou a boj proti rasismu a antisemitismu následujícím subjektům:
 

Český svaz bojovníků za svobodu
Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s
Nadace MAMMA, Praha
Federace židovských obcí v ČR
Památník Terezín
Lauderovy školy při Židovské obci v Praze
Fórum proti antisemitismu při Židovské obci v Praze
Dvanáct opic, s.r.o. – filmová společnost
Portál, s.r.o.
Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov
Mgr. Filip Tomáš – Akropolis
Sdružení na obnovu Řepice
Tělovýchovná jednota ZORA Praha zrakově postižených sportovců
Židovská obec v Praze
 

 
V Praze 1. února 2006
Leo Pavlát
ředitel
 

 

 

 

Příloha: Informace o hospodaření ŽMP

Výnosy:
 

 

Výdaje:
 


 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč)

 

k 31. 12. 2004

k 31. 12. 2005

 

VÝNOSY

190 525

188 198

Tržby za zboží a služby

10 215

8 957

Tržby ze vstupného

172 510

170 614

Dotace

358

1 858

Zúčtování rezerv

0

0

Ostatní výnosy

7 442

6 769

PROVOZNÍ NÁKLADY

142 746

137 223

Náklady na uskutečněné tržby

78 758

72 619

Osobní náklady

42 905

46 523

Odpisy

12 471

13 105

Ostatní provozní náklady a rezervy

8 612

4 976

DAŇ Z PŘÍJMU

13 154

12 102

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

34 625

38 873

 

 

 


ROZVAHA (v tis. Kč)

 

 

 

 

 

 

k 31. 12. 2004

k 31. 12. 2005

 

STÁLÁ AKTIVA

149 282

137 862

Nehmotný investiční majetek

1 151

883

Hmotný investiční majetek

148 131

136 979

Finanční investice

0

0

OBĚŽNÁ AKTIVA

160 307

183 681

Zásoby

5 479

6 050

Pohledávky

7 808

4 820

Finanční majetek

145 980

171 675

OSTATNÍ AKTIVA

1 040

1 136

AKTIVA CELKEM

309 589

321 543

 

 

 

VLASTNÍ ZDROJE

297 869

308 662

Fondy

263 244

269 789

Hospodářský výsledek běžného účetního období

34 625

38 873

CIZÍ ZDROJE

11 720

12 881

Krátkodobé závazky

10 534

11 886

Rezervy

0

0

OSTATNÍ PASIVA

1 186

995

PASIVA CELKEM

309 589

321 543

 

Struktura zaměstnanců Židovského muzea v Praze

Židovské muzeum v Praze mělo v roce 2005 v průměru 135 zaměstnanců.
K 31. 12. 2005 byl stav zaměstnanců ve fyzických osobách 146 (včetně šesti pracovnic na mateřské dovolené).

Vedení muzea 2
Odborní muzejní pracovníci 50
Ekonomičtí a provozní pracovníci 24
Ostraha objektů a kustodi 55
Ostatní podpůrné činnosti 15

 

Opravy a rekonstrukce objektů (v tis. Kč)

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze