O muzeu

Výroční zpráva 2006

1. Úvodem
2. Základní údaje o ŽMP
3. Statistika návštěvnosti za rok 2006
4. Sto let Židovského muzea v Praze – Rok s židovskou kulturou
5. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav
6. Spolupráce v České republice a v zahraničí
7. Odborná a výzkumná činnost
8. Vzdělávací činnost
9. Kulturní činnost
10. Publikační a prodejní činnost
11. Archiv a dokumentace
12. Sbírky
13. Knihovna
14. Počítačová síť
15. Technická a stavební činnost
16. Významné návštěvy
17. Sponzorské příspěvky
18. Poskytnuté dary
Příloha: informace o hospodaření ŽMP

 

1. Úvodem

Rok 2006 byl rokem stého výročí založení Židovského muzea v Praze (ŽMP) a tomuto jedinečnému jubileu byla podřízena veškerá muzejní činnost. Muzeum oslavilo své výročí akcí ojedinělou nejen v českém, ale i evropském kontextu. Rok 2006 vyhlásilo Rokem s židovskou kulturou – ambiciózním projektem, na němž se podílelo na 135 kulturních i veřejných institucí v České republice i v zahraničí a v jehož rámci bylo uspořádáno na 260 různých akcí ve více než 50 městech. Nad projektem převzaly záštitu významné politické a kulturní osobnosti a ve svém celku přiblížil židovskou kulturu v nejširším slova smyslu více než 100 000 návštěvníků.

Ve svém  jubilejním roce muzeum připravilo rekordní počet vlastních výstav a publikací, svými akcemi významně proniklo do sdělovacích prostředků.

Přestože rok 2006 byl ve znamení extrémních teplotních výkyvů (nebývale dlouhá zima, dlouhotrvající vedra), byl úspěšný i z hospodářského hlediska. Židovské muzeum v Praze, které zůstalo nejnavštěvovanějším muzeem v České republice, dosáhlo třetích nejlepších ekonomických výsledků ve své historii. Převezením zbývající části knižního fondu ze synagogy v Brandýse nad Labem do nového knižního depozitáře v Praze 4 byl naplněn jeden ze základních úkolů muzea: Všechny sbírkové předměty a knihy ve správě muzea se nalézají v nových či modernizovaných úložných prostorech, které z provozního i bezpečnostního hlediska splňují nejpřísnější standardy.

V roce 2006 také muzeum poprvé ve své historii institucionálně rozšířilo svou činnost mimo Prahu, když v Brně v prostorách místní židovské obce zřídilo pobočku svého Vzdělávacího a kulturního centra. Muzeum zabezpečilo její vybavení a dva zaměstnanci v něm vyvíjejí obdobnou činnost jako jejich kolegové v Praze. Významná je přitom skutečnost, že se zvláště vzdělávací aktivity s židovskou tematikou se takto budou moci rozšířit na oblast Moravy.

Tak jako v předešlém roce Židovské muzeum se i v roce 2006 zúčastnilo celopražské akce Muzejní noc, v jejímž rámci zpřístupnilo zdarma některé expozice. ŽMP se rovněž tak jako v předchozích letech připojilo k akci Ledová Praha a zdarma otevřelo své expozice školákům.

V roce 2006 také bylo možno poprvé ověřit, jak se daří naplňovat projekt péče o židovské kulturní dědictví, na nějž muzeum počátkem roku 2005 poskytlo finanční prostředky Federaci židovských obcí v České republice. Vyhodnocení výsledků za uvedený rok ukázalo, že ŽMP tímto způsobem na celém území České republiky významně přispělo k naplnění úkolů, které vyplývají z jeho hlavní činnosti: podpořilo kulturní, vzdělávací, publikační a náboženské aktivity subjektů sdružených ve Federaci židovských obcí, přispělo na údržbu a technické zhodnocení vlastního majetku židovských obcí i činnosti propagující židovskou pospolitost v  České republice i zahraničí.

Ke konci roku 2006 pracovalo v ŽMP 148 zaměstnanců v úplném či
částečném hlavním pracovním poměru. Během roku 2006 celkem 241 pracovníků  provedlo práce pro muzeum na základě dohod o práci konané mimo hlavní pracovní poměr.


 

2. Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správě ŽMP

 • Administrativní budovy v ulici U Staré školy 1 a 3, Praha 1 – správa muzea, odborná pracoviště, depozitáře, referenční centrum, restaurace, Galerie Roberta Guttmanna (výstavní prostor pro pořádání krátkodobých výstav)
 • Maiselova synagoga – stálá expozice v hlavní lodi Dějiny Židů v Čechách a na Moravě I. Od počátku osídlení do emancipace. Celkem vystaveno 145 originálů a faksimilií
 • Španělská synagoga – v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II. Od emancipace do současnosti. Celkem vystaveno 535 originálů a faksimilií; zimní modlitebna: stálá expozice Stříbro českých synagog. Celkem vystaveno 193 předmětů
 • Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů, v prvním poschodí stálá expozice Příběh dětí. Dětské kresby z Terezína 1942–1944. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií.
 • Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky II. Běh života. Celkem vystaveno 474 originálů a faksimilií. V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP.
 • Obřadní síň – pokračování stálé expozice Židovské tradice a zvyky II. Běh života. Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií
 • Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let 20. století – depozitář obrazové sbírky; depozitář a pracoviště archivu muzea
 • Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1
 • Starý židovský hřbitov z 15. – 18. století.
 • Židovský hřbitov ze 17. ¬– 19. století ve Fibichově ulici v Praze
 • Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století
 • Synagoga z 19. století v Brandýse nad Labem – dočasný depozitář menší části knižního fondu
 • Depozitář části knižního fondu v Praze 4

b) Co ŽMP nabízí

 • Prohlídku pěti stálých expozic v historických objektech, Starého židovského hřbitova z 15. – 18. století a židovského hřbitova v Praze na Žižkově ze 17. – 19. století
 • Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna
 • Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
 • Semináře s židovskou tematikou
 • Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP
 • Služby referenčního centra v administrativní budově vybaveného základní judaistickou literaturou a speciálním softwarem
 • Služby archivu – zajišťování badatelských služeb (poskytování archivních materiálů ke studijním účelům, odborné konzultace, rešerše, reprografické služby)
 • Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost
 • Služby počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a se speciálním softwarem
 • Prezenční video- a fonotéku ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
 • Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů
 • Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských Židů za druhé světové války
 • Historické obrazové materiály k reprodukci
 • Vlastní publikace, CD a propagační materiál včetně prodeje muzejních publikací on-line prostřednictvím internetových stránek muzea
 • Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím Rezervačního centra ŽMP
 • Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci
 • Prohlídku s individuálním audioprůvodcem na základě smlouvy s firmou Gallery service, s.r.o.

 

3. Statistika návštěvnosti za rok 2006

Celkem návštěvníků  Dospělí  Junioři
Leden 22 951 17 701 5 250
Únor 24 116 15 878 8 238
Březen 52 155 24 010 28 145
Duben 74 733 47 057 27 676
Květen 69 383 51 480 17 903
Červen 57 829 42 044 15 785
Červenec 61 887 45 013 16 874
Srpen 79 172 60 471 18 701
Září 61 206 45 003 16 203
Říjen 60 812 44 772 16 040
Listopad 35 614 25 631 9 983
Prosinec 38 085 29 579 8 506
CELKEM   637 943 448 639 189 304

 

4. Sto let Židovského muzea v Praze – Rok s židovskou kulturou

a) Koncepce projektu

Významný svátek v historii ŽMP podnítil jeho pracovníky k širšímu pojetí oslav a vyhlášení roku 2006 za Rok s židovskou kulturou. Cílem bylo představit židovské kulturní dědictví s odkazem na jeho tradiční spojení s českou kulturou a českým prostředím, přiblížit židovskou historii i současnost široké veřejnosti u nás, a zároveň poukázat na česko-židovské souvislosti v zahraničí.

Rok s židovskou kulturou poukázal na různé aspekty židovské kultury a tradice v Čechách od jejich počátků přes tragický válečný i nelehký poválečný vývoj až do současnosti. Byly připraveny výstavy, které představily různé etapy historie ŽMP stejně jako osobnosti, které se na vzniku a vývoji této instituce podílely. Významnou součástí Roku s židovskou kulturou bylo uvedení nejrůznějších forem současné umělecké tvorby – výstav, multimediálních expozic, divadelních představení, koncertů, filmových projekcí a festivalových projektů. Pozornost byla též věnována společenským, politickým a náboženským otázkám dotýkajících se antisemitismu. Na toto téma proběhlo mnoho diskusí, přednášek, přednáškových cyklů či projekcí. Důležitým přínosem celého projektu byla mezinárodní spolupráce.

Bohatý program Roku s židovskou kulturou, který se dotkl snad všech uměleckých oblastí a zabýval se tématy historickými a společenskými, lze jen těžko obsáhnout. Židovské muzeum v Praze, koordinátor a iniciátor Roku s židovskou kulturou, se pokusilo prokázat, že je nejen muzejní institucí s významnými sbírkovými, knihovními a archivními fondy, nýbrž také živým organismem podílejícím se aktivně na tvorbě moderních dějin židovské kultury a podpoře současného umění.

Projekt současně umožnil navázat ŽMP nové kontakty, které může v budoucnu využít.

b) Nejvýznamnější akce

 • Výstava Pražské ghetto v obrazech představila v Muzeu hlavního města Prahy na 200 cenných obrazových dokumentů z 18. až 20. století zpřítomňujících hlavní památky pražského Židovského Města. Byla věnována jak ukázkám rabínských a rodinných podobizen obyvatel ghetta, tak především nejvýznačnějším památkám ghetta a jeho asanaci, jež podstatně přispěla ke vzniku Židovského muzea. Výstava proběhla ve spolupráci s Městskou částí Praha 1.
 • Jednou z šesti výstav, které Židovské muzeum v Praze uspořádalo při příležitosti svého výročí v Galerii Roberta Guttmanna, byla výstava nazvaná Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906-1940. Kurátorka Magda Veselská v ní přiblížila začátky Židovského muzea v Praze, kdy se podařilo zachránit předměty ze synagog zničených v rámci asanace židovského ghetta na pražském Josefově, a položit tak základ jednomu z prvních židovských muzeí v Evropě. Výstava zachytila rozvoj sbírek do 2. světové války, kdy muzeum shromáždilo reprezentativní kolekci judaik a hebraik z území Prahy a Čech. Řada předmětů z předválečné sbírky tvoří dodnes nejcennější část sbírkového fondu Židovského muzea v Praze.
 • Výstava ŽMP Židovské školství v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského byla věnována tradici a formám židovského vzdělávání a školství od biblických dob až do současnosti. Hlavní pozornost se soustředila na vývoj a organizaci tradičního židovského školství v období od 16. do 18. století, vzniku obecních základních židovských škol v 19. století a samostatného židovského školství ve 20. století.
 • V Pinkasově uličce byla instalována videoskulptura ve tvaru gigantické lodi Archa, kterou kanadská umělkyně Melissa Shiff vytvořila speciálně pro oslavy 100. výročí založení muzea. Motiv archy odkazoval k ŽMP, které uchovává doklady tisícileté židovské přítomnosti na území dnešní České republiky. Archa také připomněla povodně z roku 2002, které spojily lidi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo původ. Umístění v Pinkasově uličce poukázalo na jedno z posledních autentických míst starého židovského ghetta, které po staletí fungovalo jako hranice mezi kulturami, etniky a náboženstvími.
 • Koncert světově uznávaného klezmerového klarinetisty Davida Krakauera patřil vedle dalších klezmerových kapel do programu Festivalu Respect. Krakauer vystoupil v pražském Paláci Akropolis se skupinou Klezmer Madness a kanadským hudebním hostem Socalledem.
 • Ve Státní opeře bylo uvedeno hudebně-divadelní dílo Slyš náš hlas (Hear Our Voice) vytvořené na základě libreta Angličanky Tertii Sefton-Green s využitím básní, deníků a dopisů napsaných dětmi v Terezíně období šoa. Společně se sopranistkou Alison Buchanan připravili studenti z Londýna, Norimberku a Prahy nové dílo s Furth Streichholzer Youth Orchestra pod taktovkou mezinárodně uznávaného dirigenta Petera Selwyna. Putovní vystoupení ve třech zemích bylo vyvrcholením unikátního hudebně vzdělávacího projektu. Prostřednictvím umění upozornilo mladé lidi na nebezpečí předsudků a pronásledování jiných. Představení Slyš náš hlas doprovodila stejnojmenná mezinárodní výstava vizuálního umění vytvořená v rámci projektu studenty z účastnických zemí. Výstava se konala v Jubilejní synagoze v Praze. Celý projekt uspořádalo Židovské muzeum v Praze společně s Hackney Music Development Trust (Londýn) a Internationales Kammermusik Festival (Norimberk) s podporou programu Evropské unie Culture 2000.
 • Pět filmových přehlídek věnovalo svůj program Roku s židovskou kulturou. Festival izraelských filmů v kině Ponrepo pořádalo Velvyslanectví Izraele. Festival Polští tvůrci na židovské téma v Polském institutu v Praze organizovalo Polské velvyslanectví a v rámci Febiofestu se promítaly filmy s židovskou tematikou na radnici Židovské obce v Praze a v synagoze v Liberci. Vedle hraných filmů se uskutečnily festivaly z dokumentární oblasti: Festival Jeden svět, jenž kromě uvedení několika filmů s tematikou zaměřenou na židovské tradice uspořádal také koncert Okamžitého filmového orchestru, a dále festival hudebních filmů Music on Film – Film on Music, který představil ve Španělské synagoze i dalších festivalových kinech několik snímků o židovské hudební tradici a v hlavním bloku uspořádal projekci německého němého filmu Golem s živým hudebním doprovodem pod vedením mladého kanadského hudebníka a skladatele Socalleda.
 • Z bohaté mezinárodní spolupráce vzniklo mnoho zajímavých projektů. Velvyslanectví Státu Izrael se podílelo na celé řadě akcí: uspořádalo již zmíněný Festival izraelských filmů v kině Ponrepo, podpořilo koncert Filharmonie Hradce Králové a Vokálního souboru Adash s dirigentem Tomášem Novotným, vystoupení jazzového kontrabasisty Avishaie Cohena a jeho tria na festivalu Jazz Fest Brno a v Lucerna Music Baru v Praze, dále představilo výstavu Děti celého světa malují Bibli na veletrhu Svět knihy Praha a podpořilo účast izraelského básníka Aharona Shabtaie na Festivalu spisovatelů Praha. Divadlo Ponec zahájilo svou taneční sezónu projektem Izraelský víkend, v jehož průběhu představilo několik současných tanečních tvůrců z Izraele. Nadační fond NBK ve spolupráci s ICEJ uspořádal večer při příležitosti Svátku darování Tory Šavuot s představením nového českého překladu Starého zákona ve Španělské synagoze za účasti velvyslance Státu Izraele A. Araziho. Velvyslanectví Nizozemského království podpořilo koncert Hudba z doby Anny Frankové ve Španělské synagoze, Polský institut uskutečnil výstavu kreseb, plakátů a fotografií předních polských umělců věnovanou osobnosti Bruna Schulze a dále výstavu originálních kreseb a kopií grafik Bruna Schulze (1882-1942) pod názvem V labyrintu Bruna Schulze. Velvyslanectví Argentiny se podílelo na výstavě fotografií inspirovaných poezií terezínských dětí argentinské fotografky a výtvarnice Rosy Revsin pod názvem I have not seen a butterfly around here… ve Vzdělávacím a kulturním centru a výstavě uměleckých fotografií zachycujících současnost židovské komunity v Buenos Aires a Argentině argentinského židovského fotografa Pedro Rotha, která byla umístěna v Muzeu města Brna. Velvyslanectví Kanady významně přispělo k realizaci dvou velkých projektů kanadské multimediální umělkyně Melissy Shiff v Praze: Proměna rituálu: Postmoderní židovská svatba a videoinstalace Archa. Velvyslanectví USA napomohlo k uskutečnění koncertu Davida Krakauera & Klezmer Madness v rámci Festivalu Respect. Velvyslanectví Turecké republiky podpořilo koncert izraelsko-turecké skupiny Yinon Muallem Ensemble, která vystoupila v Divadle Archa. Rakouské kulturní fórum v Praze přispělo k výstavě židovských spisovatelů německého jazyka z Moravy nazvané Zaváté stopy v Muzeu Boskovicka, kterou připravil Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově ve spolupráci s Centrem pro výzkum moravské německé literatury při katedře germanistiky FF UP v Olomouci. Česká centra ve Stockholmu, Budapešti, Paříži, Varšavě a Drážďanech se aktivně zapojila do Roku s židovskou kulturou v zahraničí a uspořádala několik výstav a koncertů.
 • Program Roku s židovskou kulturou uvedl několik divadelních premiér a repríz. Jmenujme alespoň představení na motivy povídek Etgara Kereta Díra ve zdi v Divadle Minor, hru Arnošta Goldflama Dámská šatna v podání Klicperova divadla z Hradce Králové, kterou přivezlo do Prahy Divadlo v Dlouhé, v Divadle Na zábradlí to bylo scénické leporelo Allan Stewart Konigsberg a hra na motivy z deníku Etty Hillesum Přervaný život v režii J. Nebeského. Na Židovské obci v Praze se představilo kanadské divadlo The Dora Wassermann Yiddish Theatre a Pražský divadelní festival německého jazyka uspořádal několik večerů zaměřených na židovské autory.
 • Hlavním místem pro přednášky a diskuse se stalo Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze. V rámci Roku s židovskou kulturou připravilo např. cyklus diskusních večerů Kultura bez hranic - Židovská kultura je součástí evropské identity nebo cyklus přednášek Pražská židovská architektura.  V Městské knihovně v Praze proběhl cyklus přednášek Dějiny židovské Prahy. V září byla v Brně slavnostně otevřena první mimopražská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze: Vzdělávací a kulturní centrum Brno. Slavnostní diskusní večer Moje setkání s židovstvím proběhl ve Španělské synagoze s bývalým prezidentem ČR Václavem Havlem.
 • Rok židovské kultury v Kutné Hoře s bohatým několikaměsíčním programem představil knihu Židé v Kutné Hoře, koncert klezmerových skupin Trombenik a Eljazzer, přednášku s videoprojekcí a ukázkami fotodokumentace k připomínce architekta a scénografa, tvůrce divadelního plakátu Františka Zelenky, který zahynul v koncentračním táboře, putovní výstavu ŽMP Nalezené tváře, přednášku Židovské památky na Kutnohorsku, seminář Židovské zvyky a tradice, přednášku Kapitoly z historie židovského podnikání v Kutné Hoře a na Kutnohorsku, vzpomínkový večer očima přímých aktérů a jejich potomků „Židovská komunita v Kutné Hoře očima pamětníků – Vzpomínkové setkání k osobnostem židovské Kutné Hory a pietní akt na paměť obětí holocaustu.
 • Rok židovské kultury v Brně se uskutečnil dvěma souběžnými liniemi. Prvý z nich vyšel z jednání a dohody mezi ŽMP a Židovskou obcí Brno o zřízení pobočky Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP v Brně. Židovská obec Brno poskytla a rekonstruovala potřebné prostory ve své budově v ulici Kpt. Jaroše č. 3, ŽMP vybavilo pracoviště nezbytným zařízením a technikou. Pobočka zahájila svoji činnost v polovině září a záhy našla četné publikum mezi školní mládeži i v širší veřejnosti. Realizoval se tak letitý záměr systematicky a soustavně seznamovat brněnskou veřejnost s židovskou kulturou, historií a širší informovaností potlačovat možné recidivy antisemitismu. Zaměstnanci ŽMP, kteří v brněnské pobočce pracují, budou vzdělávací a kulturní pořady s židovskou tematikou připravovat i v dalších letech. Druhou linii Roku židovské kultury v Brně představovala iniciativa Národního divadla v Brně a jeho ředitele Mgr. Zdeňka Prokeše. K této iniciativě připojila své akce i Židovská obec Brno, a tak vznikl ucelený soubor akcí Dny židovské kultury v Brně 2006 od března do konce listopadu 2006. Národní divadlo v Brně využilo této příležitosti k nastudování zcela nových představení – baletní inscenace Igora Stravinského Svěcení jara na libreto čerpající z událostí holocaustu a Českého kabaretu v Terezíně Felixe Porgese. Obsah Dnů židovské kultury v Brně naplnila i některá další brněnská divadla – HaDivadlo, Husa na provázku a Divadla u stolu. V Mahenově knihovně byla prezentována výstava o životě brněnské židovské obce a uskutečněny přednášky související s tímto tématem.

c) Účastníci projektu

 • Záštitu nad projektem převzali bývalý prezident ČR Václav Havel, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, předseda Senátu Přemysl Sobotka, ministři kultury Pavel Dostál a Vítězslav Jandák a předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek.
 • Mediální partneři:

Mladá Fronta Dnes, Týden, Český rozhlas, The Prague Post

 • Finanční zajištění:

ŽMP za podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fond kultury ČR, Hlavního města Praha, Městské části Praha 1, Městské části Praha 3, Města Brno, Jihomoravského kraje, Židovské obce Brno, Velvyslanectví USA, Velvyslanectví Kanady, Velvyslanectví Nizozemského království, Velvyslanectví Turecké republiky. K instalaci projektu Archa přispěly: SIEZA, s.r.o., Goodside Foundation, Hardesh Foundation, The Lee Foundation, The Davis Family, The Glina Family, The Warshafsky Foundation, JAP-Jewish Art/Products/Politics.

 • Partneři Roku s židovskou kulturou

- Muzea & galerie:

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově, Galerie Millennium, Galerie SVU Mánes Diamant, Galerie Vyšehrad, Galerie výtvarného umění v Chebu, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Městské muzeum a galerie v Břeclavi, Městské muzeum v České Třebové, Městské muzeum v Chotěboři, Městské muzeum v Kamenici n. Lipou, Městské muzeum v Poličce, Městské muzeum Žacléř, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum Boskovicka, Muzeum dětské kresby, Muzeum hl. města Prahy, Muzeum Kroměřížska, Muzeum města Brna, Muzeum Mladoboleslavska, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Muzeum Prostějov, Muzeum romské kultury, Muzeum T. G. M. Rakovník, Muzeum umění Olomouc, Muzeum Velké Meziříčí, Muzeum Vysočiny Jihlava, Múzeum židovskej kultúry v Bratislavě, Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Oblastní galerie v Liberci, Oblastní muzeum v Mostě, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Regionální muzeum a galerie Jičín, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Regionální muzeum v Mikulově, Východoslovenské múzeum v Košicích, Židovské muzeum ve Vídni.

- Židovské organizace & synagogy:

Baševi o.s., Bejt Praha, Matana, a.s., OLAM – Společnost Judaica Holešov, Synagoga v Krnově, Synagoga v Rychnově n. Kněžnou, Synagoga v Úštěku, Unie židovské mládeže, Židovské obce v ČR

- Velvyslanectví & kulturní střediska:

Polský institut, Rakouské kulturní fórum, Velvyslanectví Argentinské republiky, Velvyslanectví Kanady, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Nizozemského království, Velvyslanectví Státu Izrael, Velvyslanectví Turecké republiky,Velvyslanectví USA

 • Zahraniční spolupráce:

Roku s židovskou kulturou se aktivně zúčastnily instituce ze 17 zemí světa - Argentiny,  Bulharska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Francie, Izraele, Kanady, Lotyšska, Maďarska, Nizozemska, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Švédska, Turecka, USA.

 • Festivaly:

9 bran, Febiofest, Festival Boskovice, Festival ŠAMAJIM v Třebíči, Jeden svět, MOFFOM – mezinárodní festival hudebních filmů, Poláčkovo léto v Rychnově n. Kněžnou, Nekonvenční žižkovský podzim Jiřího Hoška, Prague Writers‘ Festival, Pražské jaro, Pražský divadelní festival německého jazyka, Respect, Židovské dny 2006 Prácheňsko.

 • Divadla:

Činoherní klub, Dejvické divadlo, Divadlo Archa, Divadlo Minor, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo na prádle, Divadlo na voru, Divadlo Na zábradlí, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Ponec, Divadlo Rokoko, Divadlo U stolu, Divadlo Ungelt, Divadlo v Dlouhé, Divadlo Viola, HaDivadlo, Husa na provázku, Klicperovo divadlo v Hradci Králové, Lyra Pragensis, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Národní divadlo v Brně, Národní divadlo v Praze, Státní opera Praha.

 • Další instituce:

Česká centra, Česká kultura, Hankův dům ve Dvoře Králové n. Labem, Karlova univerzita, Karmelitánské nakladatelství, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Knihovna v Broumově, Knihovna v Třebíči, Krátký film Praha a.s., Kultura do města v Kutné Hoře, Kulturní centrum ZAHRADA, KVIZ Třebíč, Město České Budějovice, Město Heřmanův Městec, Město Lipník n. Bečvou / Církev československá husitská, Městská knihovna v Praze 4, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Multikulturní centrum Praha, Nadační fond Nové Bible kralické, Národní filmový archiv, Památník Hartmanice o.s., Památník národního písemnictví, Památník Terezín, Roxy / NoD, Sdružení Areka v Opavě, Sdružení Respekt a tolerance, Sdružení Serpens, Společnost Franze Kafky, Spolek Praha-Cáchy, Správa Pražského hradu, Úhlava o.p.s. Klatovy, Univerzita v Kolíně n. Rýnem ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, František Brikcius

d) Statistika

 • Uskutečněné programy: Celkem se uskutečnilo na 260 akcí.
 • Výstavy: 76 (z toho 6 putovních)
 • Koncerty: 34 samostatných koncertů
 • Festivaly: 17 festivalů s programem na židovské téma
 • Divadla: 31 divadelních představení (a jejich několikanásobné reprízy v průběhu roku)
 • Přednášky a diskuse: 60
 • Společenské akce: 25
 • Aktivity Českých center v zahraničí: 13 uspořádaných akcí
 • Jiné akce: 2 nezařazené aktivity
 • Návštěvnost: Řádově 100 000 návštěvníků (bez započtení návštěvníků stálých expozic ŽMP).
 • Místa akcí: Projekt se uskutečnil ve 42 městech České republiky a zavítal také na několik míst Evropy. Setkali se s ním návštěvníci ve městech Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Český Krumlov, Liberec, Česká Třebová, Kamenice n. Lipou, Most, Jičín, Dvůr Králové, Terezín, Polička, Chotěboř, Žacléř, Velké Meziříčí, Kroměříž, Kutná Hora, Mikulov, Ústěk, Krnov, Lipník n. Bečvou, Valašské Meziříčí, Břeclav, Mohelnice, Trutnov, Prostějov, Žatec, Třebíč, Hartmanice, Hradec Králové, Děčín, Rychnov n. Kněžnou, Boskovice, Holešov, Strakonice, Písek, Čkyně, Volyně, Bratislava, Košice, Stockholm, Budapešť, Paříž, Varšava, Drážďany, Pisa, Frankfurt n. Mohanem, vybraná města Bosny a Hercegoviny, Maribor.
 • Vydané publikace: Jedenáct vydaných publikací a 1 originální autorská serigrafie.

 

5. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav

a) Stálé expozice

ŽMP i v roce 2006 pokračovalo v prezentaci svých sbírek projektem Předmět měsíce, který návštěvníkům představuje předměty se vztahem k významným osobnostem, výročím, židovským svátkům a jejich rituálům, nebo odkazující na právě probíhající výstavy v Galerii Roberta Guttmanna.

b) Krátkodobé výstavy

I. Galerie Roberta Guttmanna:

 1. Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka (1886-1945). 2. únor – 19. březen 2006 (v rámci cyklu Osobnosti ŽMP, kurátorka M.Veselská)
 2. Mazal Tov – Hodně štěstí. Židovské svatební obřady, historie a současnost. 6. duben – 4. červen 2006 (v rámci cyklu Události židovského života, kurátorka D.Veselská)
 3. O svitku. 22. červen – 26. červenec 2006 (v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP, kurátorka O.Sixtová)
 4. Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906-1940. 17. srpen – 6. říjen 2006 (z cyklu Historie ŽMP, kurátorka M.Veselská)
 5. Druhý život českých svitků Tóry. České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze. 26. říjen 2006 – 28. leden 2007 (z cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP, kurátorka D.Veselská)

II. Vzdělávací a kulturní centrum

 1. Vyzdvižení výstava výtvarnice Ivy Vodrážkové. 5. leden – 10. únor 2006
 2. Sny o mrtvých – výstava monotypů výtvarnice Jany Dubové. 15. únor – 17. březen 2006
 3. Kámen, který mluví – výstava litografií, maleb a kreseb akademického malíře Miro Pograna. 18. březen – 28. duben.
 4. Židovská komunita v Lotyšsku – výstava dokumentující historii židovských obcí Lotyšska 3. květen – 30. červen 2006.
 5. I have not seen a butterfly around here... – výstava černobílých fotografií argentinské fotografky a výtvarnice Rosy Revsin inspirovaných dětskými kresbami z koncentračního tábora Terezín. 14. září – 31. říjen 2006.
 6. Ghetto Terezín - vernisáž výstavy fotografií Petra Holubce 1. listopad – 13. prosinec 2006 Milena Hübschmannová: Můžeme se domluvit výstava připomínající život a odkaz doc. Mileny Hübschmannové, CSc 14. prosinec 2006 – 24. leden 2007

III. Jiné objekty ŽMP

 1. Melissa Shiff: Proměna rituálu – Postmoderní židovská svatba. Španělská synagoga, 6. duben – 4. červen 2006 (v rámci cyklu Židovská přítomnost v současném vizuálním umění, kurátorka Michaela Hájková)

 2. Melissa Shiff: Archa. Pinkasova ulička, od 14. září 2006 (v rámci cyklu Židovská přítomnost v současném vizuálním umění, kurátorka M.Hájková)

IV. Ve spolupráci s dalšími institucemi

 1. Pražské ghetto v obrazech, 17. květen 1. srpen 2006 (kurátor A. Pařík) – Muzeum hlavního města Prahy.

 2. Židovské školství, 9. listopad – 3. prosinec 2006 (kurátor A. Pařík) – Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

 3. Výtvarné metafory Marka Podwala, 22. září – 24. listopad 2006 (kurátor A. Pařík) – Americké středisko v Praze – Vratislavský palác

c) Mimopražské expozice ŽMP

 • Česká republika
  • Svitavy, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 3. – 31. leden 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Lukavice, Základní škola – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé, 4. leden – 10. únor 2006
  • Jičín, Regionální muzeum a galerie – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 19. leden – 26. únor 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Česká Třebová, Muzeum – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé, 22. leden – 12. únor 2006
  • Praha, Informační centrum OSN – výstava Pocta dětským obětem holocaustu – 27. leden – 10. únor 2006
  • Děčín, synagoga – vzdělávací výstava o historii židovské charitativní organizace The American Jewish Joint Distribution Committee v Československu. 10. únor – 14. březen 2006
  • Heřmanův Městec, synagoga – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé, 14. únor – 14. březen 2006
  • Městská část Praha-Suchdol, Alšův kabinet – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 26. únor – 9. duben 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Pardubice, Univerzita Pardubice – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé, 27. únor – 20. březen 2006
  • Kamenice nad Lipou, Městské muzeum - závěsná výstava Zmizelí sousedé, 5. března – 20. dubna 2006
  • Most, Oblastní muzeum – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 7. březen – 30. duben 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Skuteč, Gymnázium, putovní roll up výstava Pocta dětským obětem holocaustu, 15. březen – 1. duben 2006
  • Valašské Meziříčí, Muzeum – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé, 26. březen – 10. duben 2006
  • Krnov, synagoga – vzdělávací výstava o historii židovské charitativní organizace The American Jewish Joint Distribution Committee v Československu. 8. duben – 27. květen 2006
  • Kutná Hora, Gymnázium Jiřího Ortena – putovní výstava ŽMP Nalezené tváře, Vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 21. duben – 25. květen 2006 (kurátorka J. Šplíchalová)
  • Chotěboř, Městské muzeum – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 27. duben – 4. červen 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Smidary, Základní škola – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé, 20. březen -11. duben 2006
  • Praha, Karolinum – roll up výstava Pocta dětským obětem holocaustu při příležitosti konání konference evropských ministrů školství. 23. – 25. duben 2006
  • Dvůr Králové, Hankův Dům – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé, 12. duben – 5. červen 2006
  • Kutná Hora, Kulturní dům – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé, 13.duben – 2. červen 2006
  • Polička, Městské muzeum – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 4. květen – 25. červen 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Mělník, Gymnázium – závěsná výstava Zmizelí sousedé, 29. květen – 5. září 2006
  • Lipník nad Bečvou, synagoga – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 15. červen – 31. srpen 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Břeclav, Městské muzeum a galerie – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 27. červen – 30. září 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Muzeum Velké Meziříčí – putovní výstava ŽMP Nalezené tváře, Vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 29. květen – 3. září 2006 (kurátorka J. Šplíchalová)
  • Praha, Křížová chodba Karolina – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, společně s výstavou roll up Pocta dětským obětem holocaustu, 23. květen – 18. červen 2006
  • Moravské Budějovice – závěsná výstava Zmizelí sousedé. 15. červen – 28. červen 2006
  • Praha, Muzeum dětské kresby – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, společně s výstavou roll up Pocta dětským obětem holocaustu, 3. – 31. červenec 2006
  • Karlovy Vary, obřadní hala na hřbitově – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 1. – 30. září 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Křížová chodba Nové radnice v Brně – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, Anna Franková – odkaz pro současnost, Příběh dětí, 4. – 17. září 2006
  • Teplice, Židovská obec – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé, 5. – 27. září 2006
  • Most, obřadní síň Souš – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé, 1. – 30. říjen 2006
  • Nové Město na Moravě, Gymnázium – roll up verze výstav Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 5. – 27. září 2006
  • Střední průmyslová škola stavební v Plzni – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, 2. – 20. říjen 2006
  • Štoky u Havlíčkova Brodu, Dům pro seniory – roll up verze výstav Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 9. – 16. říjen 2006
  • Mladá Boleslav, Obchodní akademie – panelová výstava Zmizelí sousedé, 9. – 30. září 2006
  • Holešov, synagoga – panelová výstava Zmizelí sousedé, 1. říjen – 31. prosinec 2006
  • Praha, Městská knihovna Praha 4-Spořilov – závěsná verze výstavy Zmizelí sousedé, 2. říjen – 31. prosinec 2006
  • Trutnov, Muzeum Podkrkonoší – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 31. říjen – 15. listopad 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Broumov, knihovna – vzdělávací výstava o historii židovské charitativní organizace The American Jewish Joint Distribution Committee v Československu. 1. – 30. listopad 2006
  • Třebíč, Zadní synagoga – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 2. listopad – 30. prosinec 2006 (kurátor A. Pařík)
  • Chomutov, Městská radnice – panelová putovní výstava Zmizelí sousedé, 9. listopad – 30. prosinec 2006
  • Mariánské Lázně, anglikánský kostel – roll up verze výstav Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu, 20. – 28. listopad 2006
  • Žatec, Regionální muzeum K. A. Polánka – panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 26. listopad 2006 – 28. leden 2007 (kurátor A. Pařík)
  • Muzeum Prostějovska v Prostějově – putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, společně s výstavou roll up Pocta dětským obětem holocaustu, 2. listopad – 3. prosinec 2006
  • Městské muzeum v Hořicích – Kresby dětí z terezínského ghetta, 2. – 24. září 2006
  • Městské muzeum  Kamenice nad Lipou – putovní výstava Anna Franková – odkaz pro současnost, 4. březen – 9. duben 2006
  • Muzeum Česká Třebová – putovní panelová výstava Zmizelí sousedé – 22. leden – 12. únor 2006
  • VKC Brno – trvalá zápůjčka putovní výstavy Pocta dětským obětem holocaustu

 • Zahraničí
  1. Nalezené tváře, Vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích. Bulharsko, výstavní sál Českého centra v Sofii. Putovní výstava, 27. leden – 28. únor 2006 (kurátorka J. Šplíchalová)
  2. Muž, ktorý si nedal pokoj. Príbeh Josefa Poláka (1886-1945). Putovní panelová verze výstavy ŽMP. Slovenská republika, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, Bratislava, 5. duben – 21. květen 2006. (kurátorka M.Veselská)
  3. Zmizelí sousedé – závěsná putovní výstava. USA, Temple Rodef Shalom – Falls Church – Virginia, 20. duben – 4. květen 2006
  4. Zmizelí sousedé – závěsná putovní výstava. Polsko, Synagoga, Varšava, 15. květen – 30. červen 2006
  5. Zmizelí sousedé – závěsná putovní výstava. USA, Museum of the Holocaust, Los Angeles, Kalifornia, 20. srpen – 20. září 2006,
  6. Zmizelí sousedé – závěsná putovní výstava. USA, Holocaust Memorial Center - Farmington Hills, Minessota, 1. – 30. září 2006
  7. Nalezené tváře, Vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích. Putovní výstava ŽMP. Bosna a Hercegovina, Sarajevo, 8. září 2006 – 4. leden 2007 (kurátorka J. Šplíchalová)
  8. Kresby terezínských dětí. Německo, Schwerin, 20. září – 9. listopad 2006 (kurátorka M. Hájková)
  9. Zmizelí sousedé – závěsná putovní výstava. USA, Ormond Beach, Florida, 6.- 30. říjen 2006
  10. Muž, ktorý si nedal pokoj. Príbeh Josefa Poláka (1886-1945). Putovní panelová verze výstavy ŽMP. Slovenská republika Východoslovenské múzeum v Košicích, 5. říjen – 10. listopad 2006. (kurátorka M.Veselská)
  11. Zmizelí sousedé – závěsná putovní výstava. USA, Temple Beth-El, Santa Maria, California, 8. – 31. říjen 2006
  12. Zmizelí sousedé – závěsná putovní výstava. USA, Moravian College, Pensylvania, 26. říjen – 13. listopad 2006,
  13. Zmizelí sousedé – závěsná putovní výstava. USA, Gratz College, Pensylvania, 16. listopad – 31. prosinec 2006
  14. Zmizelí sousedé – závěsná putovní výstava. Dlouhodobá zapůjčka Nadaci Milana Šimečky. Slovensko, Bratislava, leden – prosinec 2006
  15. Zmizelí sousedé – závěsná výstava Pocta dětským obětem holocaustu. Itálie, Lagonegro, střední škola, 10. říjen – 31. prosinec 2006.

  d) Spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných jinými institucemi (zápůjčky a konzultace)

  1. Stiftung Schloss Neuhardenberg, Berlin, Německo – zápůjčka díla Charlotty Burešové pro výstavu Das „Dritte Reich“ und die Musik, 26. březen – 25. červen 2006
  2. Museu d´Historia dels Jueus, Girona, Španělsko – dlouhodobá zápůjčka pro stálou expozici Judaica Collection of the Museum, červen 2006
  3. Deutsches Historisches Museum, Berlin, Německo – zápůjčka synagogální opony Karpla Zakse pro výstavu Heilliges Rőmisches Reich Deutscher Nation 962 – 1806. Altes Reich und neue Staaten 1495 – 1806, 28. srpen – 10. prosinec 2006
  4. Halasi Csipke Kőzalapitvány, Kiskunhalas, Maďarsko – zápůjčka synagogálních textilií na výstavu The Jewish Textiles, 1. – 28. září 2006
  5. United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, USA – zápůjčka 15 originálů dětských kreseb z Terezína pro dočasnou instalaci v rámci stálé expozice muzea, listopad 2006
  6. Zápůjčka sbírkových předmětů pro prezentaci muzea na 15. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2006, Výstaviště Brno, 11. – 14. leden 2006
  7. Muzeum hlavního města Prahy – zápůjčka obrazu pro výstavu Zmizelá Praha Jana Minaříka. Století na tváři města, 1. únor – 30. duben 2006
  8. Zápůjčka fragmentů náhrobků na pražské pokračování výstavy Karel IV. – císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347 – 1437, zahájené v roce 2005 v Metropolitním muzeu v New Yorku. Správa Pražského hradu, 16. únor – 21. květen 2006
  9. Oblastní muzeum v Mostě – doplnění putovních panelových výstav o sbírkové předměty, 7. březen – 30. duben 2006
  10. Památník Terezín – zápůjčka konvolutu děl Vavra Oravce pro výstavu v Muzeu ghetta, 10. březen – 30. květen 2006
  11. Městské muzeum Chotěboř – doplnění putovních panelových výstav o sbírkové předměty, 20. duben – 4. červen 2006
  12. Památník Hartmanice, o.s. – dlouhodobá zápůjčka předmětů do nové stálé expozice v rekonstruované synagoze v Hartmanicích, od 16. května 2006
  13. Regionální muzeum v Mikulově – příprava exponátů a popisek pro výstavu 70 let od otevření Židovského ústředního musea pro Moravskoslezsko, 21. květen – 30. září 2006
  14. Markéta Cudlínová: Putování. Doprovodná instalace k výstavě O svitku, Libeňská synagoga v Praze, 15. červen – 6. červenec 2006
  15. Galerie výtvarných umění v Chebu – zápůjčka děl Eugena von Kahler pro výstavu Et in Arcadia ego. Eugen von Kahler (1881-1914), 13. červenec – 17. září 2006
  16. Památník Terezín – zhotovení a zápůjčka kopií kreseb pro výstavy, pořádané ve foyer kina v Muzeu ghetta: Hitlerův dar Židům (2. leden – 20. únor 2006), Bedřich Fritta (1906-1944). Cesta terezínského umělce od satiry k dokumentu (14. září 2006 – 20. únor 2007)
  17. Regionální muzeum K.A.Polánka v Žatci – doplnění putovních panelových výstav o sbírkové předměty, 27. listopad 2006 – 28. leden 2007
  18. Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovnazápůjčka děl Eugena von Kahler a Otto Gutfreunda pro výstavu Křičte ústa! Předpoklady expresionismu, 29. listopad 2006 – 4. březen 2007
  19. Polabské muzeum v Poděbradech – zápůjčka chanukového svícnu na výstavu Chanuka a Vánoce, 5. prosinec 2006 – 11. únor 2007

 

6. Spolupráce v České republice a v zahraničí

ŽMP spolupracovalo se 111 místními a 211 zahraničními politickými, administrativními, kulturními, akademickými a vzdělávacími institucemi.


 

7. Odborná a výzkumná činnost

a) Příprava příštích výstav, úprava stálých expozic

 1. Přípravné práce k výstavě Od té doby věřím na osud… Transporty protektorátních Židů do Polska v roce 1941–1942 (J. Šplíchalová)
 2. Úprava textů a popisek ve stálé  expozici ŽMP ve Španělské synagoze (V. Hamáčková), v Maiselově synagoze (A. Putík) a v Klausové synagoze (A. Putík).

b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce a badatele

 1. Spolupráce s rodopisci a regionálními historiky – příprava rešerší a poskytování konzultací (I. Cermanová, J. Fiedler, A. Franková, V. Hamáčková, M. Hanková, D. Polakovič, L. Petrusová, A. Putík, K. Svobodová, J. Šplíchalová, P. Kořínková)
 2. Zapojení do projektu Digital Terezín Resource Centre – ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, Památníkem Terezín, Beit Theresin aj. (oddělení holocaustu)
 3. Vyhledání dokumentů a dalších informací týkající se obětí holocaustu pro držitele svitků, které získali prostřednictvím Memorial Scrolls Trust, Londýn (oddělení holocaustu)
 4. Vyhledání dokumentů a poskytnutí informací k obětem holocaustu ze Slovenska, Dokumentační středisko holocaustu, Bratislava, Dr. Monika Vrzgulová (K. Svobodová, J. Šplíchalová)
 5. Vyhledání a příprava podkladů na výstavu, kterou zaštítí Česká ambasáda v Oslu, Raftohuset – The Rafto human Right House, Norsko (K. Svobodová)
 6. Vyhledávání a příprava podkladů na výstavu The III. Reich and Music, Fundaci Causa Catalunya, Barcelona (K. Svobodová)
 7. Příprava a poskytnutí materiálů pro účely badatelského výzkumu, Institut Terezínské iniciativy (oddělení holocaustu)
 8. Vyhledání a poskytnutí dokumentů na pamětní spis k 65. výročí transportů do Lodže, VOŠ a OA Chotěboř (P. Kořínková)
 9. Vyhledání a příprava dokumentů na výstavu o F.D. Brandejsové v Mexiku (K. Svobodová)
 10. Vyhledání a příprava dokumentů týkající se Gideona Kleina na výstavu a koncert, Kingswood College, Stehen Holder, Grahamstown, Jihoafrická republika (K. Svobodová)
 11. Vyhledání a zaslání vzpomínek pamětníků, kteří byli deportováni do Lodže, Institut für Germanistik, Dr. Andrea Löw (P. Kořínková)
 12. Výběr materiálů a skenování vybraných dokumentů pro výstavu MČ Praha 9 Od Kolbena k ČKD (V. Hamáčková, M. Kurečková)
 13. Vyhledání materiálu, skenování náhledových kopií pro publikaci ke stému výročí děčínské synagogy (V. Hamáčková, M. Kurečková)
 14. Vyhledání fotografií pro Judiaca Bohemiae (V. Hamáčková), skenování (M. Kurečková)

c) Výzkumná činnost

I. Oddělení židovských dějin

Zkoumaná témata:

 1. Judaika v archivech ČR – Národní archiv v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Archiv Národní knihovny ČR (I. Cermanová, J. Fiedler, D. Polakovič, A. Putík)
 2. Prameny k dějinám českých a moravských Židů v archivech a knihovnách v Jeruzalémě, prosinec 2006 (D. Polakovič)
 3. Epigrafika – odborné zpracování nápisů na náhrobcích a v synagogách (D. Polakovič)

 1. Epigrafika – odborné zpracování donačních nápisů na textiliích ve sbírkách ŽMP (I. Cermanová)
 2. Sociální a politické dějiny pražské židovské obce v 17. a 18. století (A. Putík)
 3. Sociální a intelektuální dějiny Židů v českých zemích v 18. a 19. století (I. Cermanová)
 4. Šabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík)
 5. Genealogie vybraných pražských židovských rodin, sestavovování rodokmenů, vkládání výsledků do genealogického programu (A. Putík)
 6. Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy a topografie židovských sídel (J. Fiedler)
 7. Židovská historiografie v českých zemích (I. Cermanová)
 8. Cenzura hebrejských knih v českých zemích (I. Cermanová)
 9. Bibliografie a referenční pomůcky k dějinám Židů v českých zemích – doplňování souborné bibliografické databáze od nejstarších dob do roku 1918 (D. Polakovič)
 10. Fragmenty středověkých hebrejských rukopisů ve sbírkách archivů, knihoven a muzeí v České republice (D. Polakovič)
 11. Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě (D. Polakovič)
 12. Hebrejské rukopisy v Národní knihovně ČR (I. Cermanová)

II. Archiv

Zkoumaná témata:

 1. Judaika v archivech ČR – Archiv Ministerstva vnitra, Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Národní archiv, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Most, Státní okresní archiv Klatovy (V. Hamáčková, M. Hanková. M. Kurečková)
 2. Epigrafika – odborné zpracování nápisů na židovských náhrobcích a v synagogách (V. Hamáčková, L. Petrusová)
 3. Pokračování ve výzkumu archivních materiálů k dějinám Židů v okupovaném pohraničí se zaměřením na písemnosti úřadu Stillhaltekomissar für Organisationen, uloženém ve Státním oblastním archivu Litoměřice, pobočka Most (V. Hamáčková, ve spolupráci s PhDr. M. Lhotovou ze Severočeského muzea v Liberci)
 4. Židovská komunita v českých zemích po roce 1945 (M. Hanková, M. Kurečková)

III. Sbírkové oddělení

Zkoumaná témata:

 1. Židovští umělci, mecenáši a sběratelé v českém výtvarném umění 1867-1939. (M.Hájková)
 2. Historická fotografie ze sbírek ŽMP (1850 – 1939/1945). (M.Hájková ve spolupráci s historikem fotografie Pavlem Scheuflerem.)

 1. Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě. (O.Sixtová)

 2. Geniza jako pramen k dějinám židovských obcí v Čechách a na Moravě. (O.Sixtová)

 3. Grantový projekt katalogizace vzácných bohemikálních hebrejských tisků z fondu knihovny ŽMP. (O.Sixtová)

 4. Zpracování návrhu grantového projektu z programu na podporu vědy a výzkumu MK ČR Odborné zpracování a vyhodnocení úplného souboru povijanů na Tóru z Čech a Moravy jako výlučného a dosud nezveřejněného pramene pro bádání v oblasti společenských věd a zhodnocení jeho přínosu k rozvoji znalostí kulturní rozmanitosti společnosti. Projekt byl na konci roku 2006 přijat a byla mu poskytnuta podpora v plné požadované výši. (D.Veselská)

 5. Určování autorství stříbrných sbírkových předmětů (průběžně, v návaznosti na přípravu výstav a katalogu stříbra). (J.Kuntoš)

 6. Historie Židovského muzea v letech 1906 – 2006 (pro publikaci ke 100. výročí založení ŽMP). (M.Veselská)

 7. Dokončení archivní rešerše ke kauzám odprodejů sbírkových předmětů z fondu Státního židovského muzea v 60. letech 20. století, se zvláštním zřetelem na odprodej svitků Tóry v roce 1964 prostřednictvím p.z.o. Artia. (M.Veselská)

IV. Oddělení holocaustu

Zkoumaná témata:

 • Dějiny holocaustu českých a moravských Židů. Studium odborné literatury a archivních pramenů pro potřeby konzultací, rešerší, přednášek a publikační činnosti. (A. Franková, J. Šplíchalová, K. Svobodová)

 • Studium archivních dokumentů a literatury, které se vztahují k transportům do ghett, koncentračních a pracovních táborů v Pobaltí, Bělorusku a Polsku. (J. Šplíchalová)

 • Studium protektorátní dětské literární tvorby. (K. Svobodová)

 • Studium vzpomínek pamětníků holocaustu v rámci rozšiřování klíčových hesel (P. Kořínková)

V. Knihovna

Zkoumaná témata:

 • Provenience knihovního fondu Židovského muzea v Praze. Doplňování biografických a místopisných údajů do databáze v souvislosti s retrospektivní fyzickou prohlídkou fondu za účelem zjištění původních vlastníků. (M. Bušek)


 

8. Vzdělávací činnost

a) Vzdělávací a kulturní centrum (VKC)

I. Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů), přednášková činnost

VKC pokračovalo v pořádání tematických přednášek spojených s prohlídkou stálých expozic muzea, ukázkou specifických předmětů nebo historických dokladů vztahujících se k židovské minulosti, případně kombinovaných s promítáním filmů. Program určený žákům a studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol zahrnuje přednášky na tato témata:

- Židovské náboženství, kultura, tradice a umění

- Židovský rok

- Nejstarší dějiny Židů do roku 135 n. l. (Velké biblické postavy)

- Dějiny Židů v Čechách a na Moravě

- Perzekuce českých Židů

- Významné židovské osobnosti v oblasti umění a vědy v kontextu české kultury

- Současný Izrael

- Dějiny antisemitismu, perzekuce, šoa, rasismus a xenofobie

- O zachráncích a zachráněných – vyprávění pamětníků spojené s promítáním filmů

Kromě přednášek VKC rozvíjelo programy Dílny na téma židovské svátky, životní cyklus a tradice a interaktivní programy s tématikou holocaustu a rasové perzekuce Židů.V Praze se programů zúčastnilo 7323, mimo Prahu 843 osob. Výtvarně-dramatického projektu Dílna, zaměřeného na interaktivní pojetí tradičních přednášek I (viz bod V), se zúčastnilo 1572 žáků základních škol, středních škol a víceletých gymnázií.

II. Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté)

Programů se zúčastnilo 767 osob z  Německa, USA, Anglie, Rakouska a Francie

III. Kursy pro průvodce

Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo 71osob.

IV. Semináře

Ve spolupráci s Památníkem Terezín se v březnu 2006 uskutečnily dva třídenní semináře pro 84 učitelů na téma Jak učit o holocaustu.

Ve dnech 12. a 26. října a 12. a 26. listopadu (vždy za účasti 58 učitelů) proběhly 4 přednášky z cyklu jednodenních vzdělávacích seminářů pro učitele na téma Židé, dějiny a kultura.

V rámci mezinárodního semináře Holocaust ve vzdělávání, pořádaného 23. – 26. listopadu 2006 Památníkem Terezín, představilo VKC putovní výstavu Neztratit víru v člověka..., projekt společnosti Člověk v tísni Free2Choose, na němž spolupracuje, a semináře pro učitele.

V rámci XIII. letní školy pro učitele společenských věd, pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci ve dnech 20. – 24. srpna, představilo VKC programy Dílny a interaktivní program Holocaust v dokumentech (D. Gabaľová, M. Zahradníková)

Ve VKC Brno proběhl 24. října 2006 první díl vzdělávacího semináře pro pedagogy Židé, dějiny a kultura.

V. Projekty

Pokračoval projekt Zmizelí sousedé určený žákům základních a středních škol, spočívající v získání svědectví účastníků holocaustu nebo svědků těchto událostí. Na tomto projektu VKC ŽMP spolupracuje od konce roku 2004 s partnerem projektu – občanským sdružením Zapomenutí. Dne 14. června 2005 byla pod záštitou Výboru pro vzdělávání, kulturu a lidská práva Senátu Parlamentu České republiky vyhlášena druhá fáze projektu nazvaná Pocta dětským obětem holocaustu. Od první se liší jednak metodicky (žáci a studenti sice své příspěvky zpracovávají na základě konzultací s VKC, výstupy jsou však jejich autorské práce), jednak obsahově (zdůrazňuje osudy židovských dětí za 2. světové války). VKC poskytuje tomuto projektu zejména odbornou supervizi a ve spolupráci s o.s. Zapomenutí projekt koordinuje, propaguje a zpracovává jeho výsledky jako celek. Dvě nové závěsné verze výstav v angličtině (o 19 panelech) putovaly od dubna 2006 po univerzitách, muzeích a židovských obcích v USA .

Další malé verze o 20 panelech, jak v češtině, tak v angličtině, slouží jako doprovodný pracovní materiál k výstavě i k případnému proškolení mladých průvodců výstavy. VKC navrhlo a vytisklo skládačku, která kopíruje vzhled výstav a usnadňuje pochopení celého projektu, jehož je výstava součástí.

V roce 2006 vznikla nová verze výstavy formátu roll up o 20 panelech, a to jak jedna česká (putuje po českých školách), tak dvě anglické (připravené pro země EU pro rok 2007). Výstava zahrnuje výběr prací škol vzniklých v rámci projektu Zmizelí sousedé (11 panelů zpracovaných ve VKC na základě materiálů dodaných školami a jeden úvodní panel) i jeho druhé fáze Pocta dětským obětem holocaustu (8 panelů, jejichž grafický návrh i doprovodné texty zpracovávali již sami účastníci). Studenti a žáci opět prezentovali vlastní projekt zejména v rámci mezinárodních seminářů „Visegrádské setkání“ v pražském Karolinu a semináře Jak učit o holocaustu v Památníku Terezín. Jedna z kopií je také trvale umístěna v předsálí Půdního divadla Magdeburských kasáren v Památníku Terezín. Druhá z kopií výstav Zmizelí sousedé putuje na základě dlouhodobé spolupráce s Nadací Milana Šimečky po Slovensku.

 • Byla vytvořena nová putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, která se od května do konce roku uskutečnila na 4 místech. Současně byla vytvořena webová stránka k výstavě www.neztratitviru.net, která je průběžně aktualizována a na níž jsou umísťovány archivní dokumenty vztahující se k perzekuci českých a moravských Židů, metodické náměty pro učitele a další informace.

 • Pokračoval projekt putovních výstav Anna Franková – odkaz pro současnost a Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta. Výstavy společně pořádané Anne Frank House v Amsterdamu a ŽMP se konaly na šesti místech České republiky

 • Pokračoval projekt Dílna, zahájený v roce 2000, jenž zahrnuje interaktivní programy pro děti a mládež. Tento projekt seznamuje s židovskými svátky, tradicemi a zvyky či biblickými příběhy, židovskými dějinami (s důrazem na období holocaustu) a kulturou. Žákům a studentům všech typů škol nabízí projekt Dílna tato témata:

  • Židovské tradice a zvyky (Pesach, Šabat, Chanuka, Purim);

  • Badatel v oboru judaismu;

  • Hebrejská abeceda;

  • Noemova archa;

  • Umění v mezních situacích;

  • Arje, tvůj průvodce židovským městem;

  • Zmizelé ghetto;

  • Holocaust v dokumentech;

  • Reflexe – viníci, zachránci a ti druzí;

  • Hanin kufřík

  • Ghetto

  • Můj vnitřní chrám

  • Golem

 • Badatel v oboru judaismu je interaktivní alternativou přednášky Židovský rok. Studenti pracují v malých skupinách, přičemž každá z nich samostatně studuje jedno z témat židovského života (Šabat, Pesach, židovská kuchyně, běh života /narození, obřízka, svatba/). Při práci se užívají texty, obrázky, fotografie či rituální předměty. Na konci dílny každá badatelská skupina prezentuje výsledky své práce ostatním skupinám.

 • Projekt Hebrejská abeceda je zaměřen na vznik a vývoj hebrejské abecedy, význam Tóry, její vzhled, ozdoby a základní pravidla výroby a psaní. Praktická část sestává ze zhotovení vlastního svitku a psaní hebrejských písmen, případně řešení kvizu.

 • V rámci projektu Noemova archa děti hledají zvířátka na exponátech v Klausové synagóze a na reliéfech náhrobků Starého židovského hřbitova. Praktickou část tvoří dramatizace příběhu o potopě, kreslený příběh a další samostatné úkoly.

 • Projekt Umění v mezních situacích je inspirován příkladem dětí z koncentračního tábora Terezín, které se za pomoci dospělých vyrovnávaly uměleckým projevem s nesmírně obtížnou situací v terezínském ghettu. Součástí projektu je prohlídka expozicí kreseb terezínských dětí v Pinkasově synagoze vedená pamětnicí, která sama jako dítě byla vězněna v Terezíně. Po prohlídce se studenti prostřednictvím vlastních výtvarných projevů vyjadřují k tématům rasové a náboženské snášenlivosti.

 • Projekt pro nejmenší návštěvníky Arje (hebrejsky „Lvíče“) nabízí prohlídku ŽMP nejmladším návštěvníkům s využitím pracovního sešitu Arje, tvůj průvodce židovským městem. Kreslený průvodce po jednotlivých objektech je malý lvíček Arje, s jehož obrázkem se děti mohou setkat i u exponátů, které souvisejí s řešením úkolů v sešitě.

 • Projekt pro střední a základní školy Holocaust v dokumentech, v jehož rámci pět pracovních skupin analyzuje dokumenty spojené s pěti fázemi holocaustu, vznikl ve spolupráci s Domem Konference ve Wannsee. V roce 2006 byly vytištěny pracovní listy k programu.

 • Ve spolupráci s londýnským Imperial War Museum vznikl projekt Reflexe – viníci, zachránci a ti ostatní. Účastníci se snaží definovat tyto skupiny na základě fotografií a konkrétních příběhů.

 • Projekt Hanin kufřík nabízí přehled základních údajů o protižidovských opatřeních za okupace, zejména s dopadem na děti. Projekt vychází z konkrétního příběhu Hany Bradyové, který Karen Levin zpracovala ve stejnojmenné knize. S podporou ŽMP ji česky vydalo nakladatelství Portál. Účastníci programu se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskusi s člověkem, který přežil holocaust, seznámí s osudy vybraných osob z Protektorátu Čechy a Morava a ze Slovenska za druhé světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce účastníků, ve kterých se na základě zjištěných skutečností a s využitím vlastní fantazie snaží popsat příběhy některé z vybraných postav.

 • Při projektu Ghetto se studenti seznámí s pojmem ghetta a s problematikou segregace menšin. Sami se ocitnou v pozici utlačované skupiny a vyzkouší si postavení lidí s omezenou škálou svobod. Uvědomí si, že jejich vlastní svoboda a hmotný blahobyt není samozřejmost. Vyzkouší si, zda je v krizové situaci lepší spolupracovat, nebo situaci řešit každý sám za sebe.

 • Projekt Můj vnitřní chrám vznikl v návaznosti na výstavu synagogálního textilu K slávě a ozdobě, uspořádanou ŽMP v roce 2003. Program je zaměřen na symboliku synagogálního textilu a její souvztažnost s jeruzalémským chrámem.

 • V rámci projektu Golem se žáci seznamují s některými základními pojmy judaismu a s legendou o stvoření Golema pomocí čtyř živlů. Tento program je uzpůsoben též pro děti předškolního věku.

 • Pro zájemce z řad dospělých s dětmi (rodiče, Domy dětí a mládeže či jiná zájmová sdružení), a pro školy byl vždy jednu  neděli v měsíci pořádány zvláštní dopolední pořady s vybranými tématy z projektu Dílna, tzv. Nedělní dílny.

 • Ve spolupráci s hudební formací The Tchendos byl vytvořen klip Nedovedu pochopit ke stejnojmenné skladbě. Veřejná prezentace spojená s tiskovou konferencí proběhla ve VKC 20. 1. 2006

  VI. Pobočka VKC v Brně

  Byla slavnostně otevřena 20. září 2006. Její aktivity umožní školám, zájmovým organizacím a veřejnosti na Moravě aktivně se účastnit vzdělávacích a kulturních pořadů, přednáškových cyklů, interaktivních programů a výstav. Významnou součástí činnosti brněnské pobočky VKC bude seznamování zájemců s nemovitými památkami dokumentujícími historii Židů a židovského osídlení v různých oblastech Moravy a Slezska. Pobočka byla vybudována v prostorách brněnské židovské obce s jejím finančním přispěním. Slavnostní otevření proběhlo za velkého zájmu médií, přítomno bylo na 100 diváků a hostů, mezi nimi zástupci významných jihomoravských kulturních, vzdělávacích i samosprávných institucí.

  Programy pro veřejnost zahájilo VKC od listopadu 2006.

  • VKC Brno nabídlo (prostřednictvím krajského školního zpravodaje, přímou rozesílkou či osobním oslovením) 10 vzdělávacích programů, z toho 5 přednášek a 5 dílen. Koncem listopadu byla nabídka doplněna o možnost komentované prohlídky nově instalované výstavy Děvčata z pokoje č. 28, L410 Terezín.

  • Od listopadu byl ve VKC Brno zahájen cyklus víkendových dílen pro veřejnost Rozinky a mandle vždy jedenkrát za měsíc. Jejich cílovou skupinou jsou především rodiče s dětmi a zájmové organizace. Tematicky jsou dílny přizpůsobovány aktuálním událostem židovského kalendáře, významným svátkům atp.

  VII. Aktivity střediska ORT

  1. Internetové stránky ŽMP – byl rozšířen a upraven jejich obsah, který se průběžně obměňuje.

  2. Byly vytvořeny internetové stránky nově otevřené brněnské pobočky.

  3. Byly kompletně přebudovány internetové stránky projektu Zmizelí sousedé, průběžně se obměňuje jejich obsah.

  4. Služby počítačové laboratoře ORT využilo v roce 2006 celkem 702 návštěvníků, kteří využívají asistenční služby při práci s tematickými programy zaměřenými na židovskou problematiku (např. Encyclopaedia Judaica), v oblasti výpočetní techniky a zpracování dat.

  5. Počítačová laboratoř byla pro veřejnost otevřena dvakrát týdně.

  VIII. Knihovna a videotéka

  • Knihovna VKC pro veřejnost nabízející prezenčně knihy a videokazety byla otevřena třikrát v týdnu.

  • Celkový počet knih v prezenční knihovně činí 3359, počet přírůstků za rok 2006 dosáhl 231.

  • Celkový počet filmů a dokumentů ve videotéce dosahuje 265, přednášek natočených ve VKC 575. Přírůstky za rok 2006: Filmy a dokumenty 5, přednášky 92 .

  IX. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích

  1. Účast na mezinárodním semináři Holocaust ve vzdělávání v Památníku Terezín, 24. – 27. listopad 2006 (M. Zahradníková a D. Gabaľová) Pracovnice VKC představily putovní výstavu Neztratit víru v člověka. Protektorát očima židovských dětí a dílnu k výstavě.

  2. Účast na pravidelném zasedání International Task Force v Budapešti (prosinec) (D. Gabaľová)

  3. M. Pojar uspořádal cyklus semestrálních přednášek pro studenty Fakulty sociálních věd UK (Holocaust evropských Židů) a pro americké studenty New York Univerzity Prague (Modern Jewish History). M. Pojar dále pro VKC a různé domácí subjekty uspořádal dalších 8 přednášek z dějin a současnosti českých i evropských Židů, Státu Izrael a situace na Blízkém východě.

  X. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

  1. Ve VKC byl natáčen průběžně seriál o vzdělává o holocaustu v České republice – odvysílá ČT v roce 2007 (režie: Olga Strusková)

  2. Jeden z pořadů „Babylon“ a „Pomáhejme si“ (Česká televize) byl věnován projektu Zmizelí sousedé

  3. Jeden z pořadů „Babylon“ byl věnován zahájení činnosti brněnské pobočky VKC

  XI. . Sudijní pobyty, školení

  1. Škola muzejní propedeutiky AMG, Praha říjen – prosinec 2006 (M. Zahradníková)

  b) Oddělení židovských dějin

  I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

    1. Přednáška Judaismus dnes v Moravsko-slezské křesťanské akademii 21. února 2006 (L. Pavlát)
    2. Přednáška Pražští Židé v době vlády Lucemburků, VKC ŽMP při příležitosti výstavy Karel IV. – císař z boží milosti, 20. březen 2006 (A. Putík)
    3. Přednáška Francouzská revoluce a napoleonské války v díle židovského kronikáře Abrahama Trebitsche z Mikulova, ŽNO Brno, 17. března 2006 (I. Cermanová)
    4. Přednáškový cyklus Dějiny židovské Prahy v rámci Lidové univerzity Městské knihovny v Praze, 26. duben – 31. květen 2006. Pražský pogrom v roce 1389 – židovský a křesťanský pohled, Pražské ghetto na počátku třicetileté války, Mesianistická hnutí v Praze (1648-1702) (A. Putík); Pražské ghetto v době válek za vlády Marie Terezie – židovský a křesťanský pohled, Židovské osvícenství v Praze (I. Cermanová)
    5. Přednáška Hebrejská epigrafika v českých zemích, její tradice a současný stav na konferenci „Mors immortalis“, pořádané 25.–26. květen 2006 Ústavem dějin umění Akademie věd ČR v Archivu hlavního města Prahy (D. Polakovič)
    6. 14:41 15.6.2007

    7. Přednáška Vznik a počátky zemského rabinátu na Moravě v 16. století na konferenci Židé a Morava, Kroměříž, 15. říjen 2006 (D. Polakovič)
    8. Účast v panelové diskuzi Mišpochologie aneb Možnosti a hranice bádání o historii židovských rodin v Čechách a na Moravě, VKC ŽMP, 30. říjen 2006 (A. Putík)

  II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

    1. Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757–1844). Příprava knihy, vydávané r. 2007 Národní knihovnou ČR ve spolupráci se ŽMP (I. Cermanová ve spolupráci s J. Markem z NK ČR)
    2. Karel Fischer (1757–1844). I. Hebrejský cenzor a jeho myšlenkový svět, příspěvek pro Judaica Bohemiae XLII/2006 (I. Cermanová)
    3. Wolf Ofner a jeho odsudek Jonatana Eybeschütze příspěvek pro Judaica Bohemiae XLII/2006 (A. Putík)
    4. Středověké hebrejské nápisy v Chebu (Eger) příspěvek pro Judaica Bohemiae XLII/2006 (D. Polakovič)
    5. Hebrejské rukopisy v Národní knihovně ČR (I. Cermanová ve spolupráci s J. Markem z NK ČR)
    6. Příspěvek Protižidovské bouře v Praze roku 1744. Židovský a křesťanský pohled pro Židovskou ročenku 5767, 2006–2007 (I. Cermanová)
    7. Oponentury diplomních prací, posuzování studentských odborných prací a recenze (J. Fiedler, A. Putík, I. Cermanová)
    8. Příspěvek Zemský rabinát na Moravě v 16.-17. století pro Sborník Židé a Morava, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži (D. Polakovič)
    9. Spolúčast na přípravě mapy Památky zaniklé ve 20. století pro chystaný Atlas krajiny České republiky (J. Fiedler)
    10. Příprava vybraných hesel pro publikaci The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (D. Polakovič)
    11. Natáčení filmu režiséra Allana Millera a Marka Podwala o Starém židovském hřbitově v Praze, květen 2006 (A. Putík, D. Polakovič)
    12. Průběžné lektorování učebnic dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a základů společenských věd ucházejících se o doporučující doložku MŠMT (L.Pavlát)

  III. Sudijní pobyty, školení

  1. Škola muzejní propedeutiky AMG, Praha, říjen – prosinec 2006 (D. Polakovič)

  c) Archiv

  I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

    1. Organizace semináře k dějinám Židů v Čechách (ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci ), 24. – 25. říjen 2006 (V. Hamáčková)

  - referát Změna postoje vládnoucích orgánů ČSR k židovské komunitě po roce 1948 na příkladu vystěhovalectví (M. Hanková)

  - referát STIKO Liberec a řešení majetku židovských obcí a spolků (V. Hamáčková spolu s M. Lhotovou ze Severočeského muzea v Liberci)

    1. Příspěvek Kruh židovských účastníků československého odboje (1947 – 1949) na vědecké konferenci Židé v boji a odboji, Rezistence československých Židů v letech 2. světové války, Historický ústav AV ČR, 17. – 18. říjen 2006 (M. Kurečková)
    2. Přednáška Starý židovský hřbitov v Praze jako historický pramen, v rámci cyklu Dějiny židovské Prahy pořádaného Městskou knihovnou v Praze, 31. květen 2006
     (V. Hamáčková)
    3. Seminář na téma Židovská komunita v období 1945 – 1989, Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied Bratislava, 9. – 10. listopad 2006 (M. Hanková)
    4. Seminář Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech, pořádal Český komitét Modrý štít a Národní archiv, 21. listopad 2007 (V. Hamáčková)

    5. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, konference pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národním archivem a Národní knihovnou ČR, 5. – 6. prosinec 2006 (V. Hamáčková, M. Kurečková)

  II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

     1. Oponentury diplomních prací, posuzování studentských odborných prací (V. Hamáčková)
     2. Dokumentární film Ivana Pokorného Druhý život českých svitků Tóry – příprava dokumentů, konzultace (V. Hamáčková)
     3. Identifikace náhrobků Starého židovského hřbitova pro dokument o ŽMP režiséra Allana Millera (V. Hamáčková)
     4. Doplnění životopisných údajů k osobě rabína dr. G. Sichera – pro publikaci o židovské komunitě v Klatovech (V. Hamáčková)

  III. Studijní pobyty, školení

  1. Školení o využívání nové verze programu PEvA (M. Kurečková)

  d) Oddělení holocaustu

  I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

     1. Přednáška L. Pavláta Antisemitismus a moderní Evropa v Občanském institutu 31. ledna 2006
     2. Vystoupení L. Pavláta na veřejném shromáždění propti antisemitismu pořádaném ICEJ ve Valdštejnské zahradě 23. dubna 2006.
     3. Účast L. Pavláta na veřejné diskusi Popírání holocaustu 18. května 2006 v Rakouském kulturním fóru.
     4. Příspěvek k diskusi na semináři Seminar for Staff Members of Holocaust Centers, Museums and Memorials v Norimberku, 19. – 24. květen 2006 (K. Svobodová)
     5. Účast na pietním aktu v Sachsenhausenu k 61. výročí osvobození, návštěva nových expozic v Berlíně, cestu organizoval Svaz bojovníků za svobodu, 21. – 24. červen 2006 (K. Svobodová, P. Kořínková)
     6. Přednáška L. Pavláta Antisemitismus na Střední policejní škole MV v Jihlavě 19. září 2006
     7. Vernisáž výstavy a panelová diskuse „Tödliche Madizin, Rassenwahn im Nationalsozialismus“, Deutsches Hygiene-Museum Dresden, 11. – 12. říjen 2006 (A. Franková, J. Šplíchalová, J. Šmejkalová)
     8. Účast na semináři Trauma a řád, který pořádaly Občanské sdružení Tolerance a občanská společnost a Rafael Institut, 13. říjen 2006 (P. Kořínková, K. Svobodová)
     9. Příspěvek Židovský odboj ve vzpomínkách pamětníků na vědecké konferenci Židé v boji a odboji, Rezistence československých Židů v letech 2. světové války, Historický ústav AV ČR Praha, 17. – 18. říjen 2006 (A. Lorencová)

  II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

     1. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – literární a historická soutěž Daniel – lektorování soutěžních prací (K. Svobodová)
     2. Příprava podkladů a konzultace na téma dětský časopis Klepy pro studentku Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Janu Bauernöplovou.
     3. Příprava podkladů a konzultace pro připravovanou publikaci Pokoj č. 127 pro instituci HUMR-Human Rights, Plzeň.
     4. Příprava podkladů a konzultace pro disertační práci Síla mýtu a vyprávění v dětských uměleckých projevech; dětské divadelní aktivity v Terezíně studentky Central Saint Martins College of Art & Design, University of the Arts London Sofie Pantouvaki (K. Svobodová, P. Kořínková).
     5. Instalace a zahájení výstavy, návštěva židovské školy, přednáška a interview k výstavě Nalezené tváře v Českém centru v Sofii, 22. – 29. leden 2006 (K. Svobodová).
     6. Česká televize – dokumentární film z cyklu Paměť 20. století – Nesdělitelné, režie H. Třeštíková, rozhovor, 28. března 2006 (A. Franková)
     7. Vyhledání a natáčení některých stránek časopisu Klepy pro projekci k výstavě Než přišla noc konané v Českých Budějovicích, 24. března 2006 (K. Svobodová).
     8. Dokumentární film Kde domov můj? na téma česko-německých vztahů, za podpory Federace židovských obcí, produkční firma A. Preuss Film/Fernsehproduktion, vyhledání a skenování materiálů, 13. března 2006 (J. Šplíchalová).
     9. Svaz bojovníků za svobodu, příprava podkladů pro paní Tykalovou a lektorování učebních textů pro školní mládež, 18. – 25. července 2006 (A. Franková) .
     10. Společenství paměti národa – účast na projektu systematického zpracovávání a archivování vzpomínek českého národa 20. a 21. století za použití metody „orální historie“, spolupráce s dalšími organizacemi: Český rozhlas, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Centrum orální historie, Vojenský historický ústav AČR, o.p.s. Živá paměť, o.s. Post Bellum (P. Kořínková).
     11. Francouzsko-německý dokumentární film Neblahá role Červeného kříže během války, ve spolupráci s Dr. Jiřím Kostou, příprava, vyhledávání a natáčení dokumentů (P. Kořínková).
     12. Česká televize – dokumentární film Sto neklidných roků, příprava dokumentů, konzultace, rozhovor (A. Franková, J. Šplíchalová, L. Pavlát).
     13. Česká televize – publicistický pořad pro děti Pomáhejme si, režie A. Vomáčka, I. Křenová, rozhovor, 6. října 2006 (A. Franková).

  III. Studijní pobyty, školení

     1. Škola muzejní propedeutiky v roce 2006/2007 (K. Svobodová, P. Kořínková).
     2. Studium archivních materiálů (Ludwigsburg, Hamburk, Berlín a instituce v ČR (J. Šplíchalová).

  e) Sbírkové oddělení

  I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

     1. Komponovaný pořad o osobnosti a díle JUDr. Josefa Poláka. Doprovodný program k výstavě ŽMP pro Spolek Praha – Cáchy / Aachen, Clam Gallasův palác, 16. únor 2006. (M.Veselská).
     2. Ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR a s finanční podporou Českého výboru ICOM uspořádalo ŽMP pracovní seminář Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a prezentačních programech muzeí a galerií, Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP, 9. březen 2006. Organizaci semináře zajistila D.Veselská, s příspěvky Židovská a spřízněná muzea v Československu v letech 1918-1939 a Projekt dokumentace judaik v českých a moravských paměťových institucích vystoupila M.Veselská.
     3. Seminář o konzervaci fotografií, Národní technické muzeum v Praze, 29. květen 2006. (M.Kropáčková, V.Žáková).
     4. Textil v muzeu: Prezentovat ano či ne. Dvoudenní seminář, Technické muzeum v Brně, 12. – 13. červen 2006, příspěvek Prezentace sbírkových textilií na příkladu roucha a standarty mesianisty Šeloma Molcha (D.Veselská), účast na semináři (H.Votočková).
     5. Konference restaurátorů a konzervátorů, Krajské muzeum Cheb, 5. – 7. září 2006. (P.Veselý, M.Jarešová).
     6. Seminář restaurátorů a historiků, Třeboň, 3. – 6. říjen 2006. (M. Kropáčková, V.Žáková).
     7. Druhý život českých svitků a povijanů na Tóru. Přednáška k výstavě ŽMP pro Spolek Praha – Cáchy / Aachen, Clam Gallasův palác, 26. říjen 2006. (D.Veselská).
     8. Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech. Národní archiv ČR, 21. listopad 2006. (P.Novák, M.Musil, M.Kropáčková, V.Žáková)
     9. Péče o textilní sbírky. Odborný seminář, pořádaný Společností pro technologie ochrany památek, Národní muzeum v Praze, 23. listopad 2006, příspěvek Vývoj péče o textilní sbírkový fond Židovského muzea v Praze v jeho stoleté historii (D.Veselská), účast na semináři (H.Votočková, J.Drábková Hrdá).
     10. Konference Sdružení pro ochranu památek, Litomyšl, 30. listopad 2006, příspěvek o restaurování a adjustaci svitků. (V.Žáková)

  II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost

     1. Svatební obřady aškenázských židů – historie a současnost. In: Folia Ethnographica, 40, 2006, s. 107-118. (D.Veselská)
     2. Vývoj péče o textilní sbírkový fond Židovského muzea v Praze v jeho stoleté historii. In: Kotlíková, O. (ed.): Péče o textilní sbírky. Praha, Společnost pro technologie ochrany památek, 2006, s. 14-20. (D.Veselská)
     3. Příprava předmětů pro natáčení pořadu České televize Sváteční slovo s L.Pavlátem. (J.Kuntoš)
     4. Úvod do reálií judaismu pro studenty semináře Ústavu dějin umění FF UK. (J.Kuntoš)
     5. Komentované prohlídky pro vybrané skupiny návštěvníků v depozitáři v Maiselově synagoze. (J.Kuntoš)
     6. Spolupráce při přípravě scénáře k filmu Sto neklidných roků režiséra Ivana Pokorného. (M.Veselská)

  III. Studijní pobyty

  • Návštěva výstavy Die Kaisermacher – Frankfurt am Main und die Goldene Bulle 1356 – 1806 a expozice Židovského muzea ve Frankfurtu n. Mohanem, Německo, 13. – 15. prosinec 2006. (D.Veselská)

  f) Knihovna

  I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost

   1. Changing Needs, Changing Libraries, LIBRIS, Gent, 20. – 24. březen 2006 (A. Jelínková)

   2. Prezentace Ebsco, Ebsco, Praha, 28. březen 2006 (D. Mrákotová)

   3. Školení MARC21, Národní knihovna České republiky, Praha, 20.– 21. duben 2006 (M. Kotyzová, D. Mrákotová)

   4. Congress „Serving the Information Society – Libraries in the Digital Age“, Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov, 8. – 14. květen 2006 (A. Jelínková)

   5. Inforum 2006, Albertina Icome a Vysoká škola ekonnomická, Praha, 23. – 25. květen 2006 (A. Jelínková, O. Čihák, D. Mrákotová, S. Singerová)

   6. VISK 7 – ochranné reformátování, Národní knihovna České republiky, Praha, 29. květen 2006 (A. Jelínková)

   7. Workshop Spolupráce mezi pražskými knihovnami, Národní knihovna České republiky, Praha, 30. květen 2006 (A. Jelínková)

   8. An Expedition to European Digital Cultural heritage, Federal Ministry for Education, Research and Culture in the scope of the Austrian EU Presidency, Salzburg, 21. – 22. červen 2006 (O. Čihák, D. Mrákotová)

   9. IGeLU meeting, International Group of Ex-Libris Users, Stockholm, 4. – 7. září 2006 (D. Mrákotová)

   10. Seminář knihovníků muzeí a galerií, Knihovna Národního muzea v Praze, Praha, 5. – 7. září 2006 (Š. Šuranová)

   11. Knihovny současnosti 2006, (Moravská zemská knihovna v Brně, SDRUK, SKIP, MK ČR, Seč u Chrudimi, 12.– 14. září 2006 (M. Kotyzová, Š. Šuranová)

   12. SUALEPH, Sdružení Uživatelů Aleph, Brno, 17. – 18. říjen 2006 (M. Kotyzová, D. Mrákotová)

   13. Příspěvek na Mezinárodním pracovním semináři Židovská komunita v období 1945-1989, (Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 9. – 10. listopad 2006 (S. Singerová)

   14. Autorský zákon a knihovny, Národní knihovna České republiky, Praha, 28. listopad 2006 (M. Dunayevský)

   15. Seminář ke koncepci Souborného katalogu ČR do roku 2010, Národní knihovna ČR, Praha, 30. listopad 2006 (Š. Šuranová)

   16. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Praha, 5. – 6. prosinec 2006 (O. Čihák, A. Jelínková, D. Mrákotová)

  g) Oddělení výstavy, publicity a vnějších vztahů

  I. Účast na konferencích a sympoziích

    1. Účast 28.5. na konferenci SVU v Českých. Budějovicích (A. Pařík)
    2. Příspěvek na konferenci Židé a Morava v Kroměříži 15. listopadu (A. Pařík)
    3. Účast ředitele L. Pavláta na zasedání Asociace evropských židovských muzeí v Benátkách (17. – 21. listopadu)

  II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, propagační činnost

  • Pravidelná spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí – aktuality, zpravodajství, kulturní přehledy, rozhlasové vysílání Židovské obce v Praze Šalom alejchem, krátké aktuální rozhovory pro Český rozhlas a Českou televizi při zahájení výstav v Galerii Roberta Guttmanna (L. Pavlát, M. Veselská, A. Pařík, D. Veselská, O. Sixtová, M. Hájková, P. Niklová).

  • Pravidelné informování veřejnosti o činnosti muzea prostřednictvím webových stránek, čtvrtletních Zpravodajů a měsíčních elektronických novinek.

  • Tiskové konference k jednotlivým výstavám v Galerii Roberta Guttmanna a projektům vztahujícím se k Roku s židovskou kulturou a následné články v tisku.

  • Inzerce:

   • Pravidelná inzerce: Přehled kulturních pořadů v Praze, Česká kultura, Co Kdy v Praze, Prague Heart of Europe, Prague Events, Pražské galerie, Mapa pražských galerií

   • Nepravidelná inzerce: Katalog muzeí a galerií, Turistická mapa, Svět knihy, Art&Antiques, Ateliér, různá periodika při příležitosti výstav v Galerii Roberta Guttmanna. Inzerce v letáku Židovské obce v Praze o Staronové synagoze, v katalogu k výstavě Oldřicha Škáchy Václav Havel. Disident, president, občan, v publikaci Terezínské iniciativy Terezínské studie a dokumenty 2005 a publikaci Maharal Rabi Löw: Ner Micva - o svátku Chanuka nakladatelství P3K.

III. Povolení k užití sbírkových materiálů ŽMP

 • Bylo poskytnuto 93  povolení k užití materiálů ŽMP pro knižní, časopisecké, propagační a studijní účely, z toho 66 povolení pro zahraniční žadatele a 38 pro tuzemské žadatele.

IV. Žádosti o grant na podporu činnosti ŽMP

 • ŽMP podalo v roce 2006 celkem 18 žádostí o grant, z toho 4 u organizací v zahraničí a 14 v České republice. V roce 2006 bylo 17 žádostí (včetně žádostí podaných již  v roce 2005) kladně vyřízeno, 4 byly zamítnuty a další žádosti jsou v řízení.

 

9. Kulturní činnost

a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP (VKC)

I. Praha

VKC připravilo a uspořádalo 89 kulturních akcí, z nichž 32 představovaly přednášky, a to jak v rámci 4 cyklů, tak mimo ně. Dokončen byl cyklus 8 diskusních večerů na téma Moje setkání s židovstvím, pokračovaly přednášky cyklu Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Zahájeny byly cykly: Pražská židovská architektura historika architektury Ing. Zdeňka Lukeše a Židé v hlavních zemích diaspory. Započaly rovněž debaty na aktuální témata s 3 – 4 diskutujícími moderované Petrem Brodem.

Dále se ve VKC uskutečnilo 9 koncertů (Marion, Mišpacha, Ester, Chesed veEmet, Marion, Katrina Kolcová, Alexander Shonert, Trombenik, Nikitov, Hana Frejková a Michal Hromek), 9 knižních prezentací (Povídky z Oděsy Marka Polevého, Pevnost mého mládí Jany Renée Friesové, Osvětim R. J. van Pelta a D. Dwork, Pražské vademekum Franze Kafky Josefa Čermáka, Nationalsozilalistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938-1945 Jörga Osterloha, Nejmenší připomínka Tvého bytí Bronislavy Volkové, Doufám, dokud dýchám Věry Vlčkové, Přes Volary přešla smrt – pochod smrti očima pamětníků J. a Z. Krejsových a Plus minus, antologie izraelských autorů.), 7 literárních večerů (Rodinné dědictví/Jména Židů v Čechách a na Moravě Ruth Bondy, Chvála detektivky Inny Rottové, Jewish soul Lawrence Jaffe, Dva životy Viktora Fischla, Několik historek ze života Arnošta Goldflama, Arnošt Lustig: 80, Johannes Urzidil), 7 vernisáží (Iva Vodrážková, Jana Dubová, Miro Pogran, Židovská komunita v Lotyšsku, Rosa Revsin, Petr Holubec a Milena Hübschmannová, život a dílo), 4 večery pořádané Společností Franze Kafky, 6 večerů s projekcí (Avraham Harshalom – Zrozen z popela, Blanka Rozkošná – Židé a židovské památky západní Ukrajiny, Večer s Markem Podwalem, Pavel Štingl – 2x kniha života, Co se skrývá za Lidicemi?, Daniel Kumermann – Jak já to slyším) a 9 besed (Zahraniční odboj a účast židovských vojáků, Neztratit víru v člověka. Protektorát očima židovských dětí, Lekce z Libanonu – izraelsko-palestinský konflikt po "letní válce" mezi Hizballahem a židovským státem, Divadlo v Terezíně 1945-2006, Kdo nevyje s vlkem – s Gottfriedem Wagnerem, Židovské kulturní dědictví v ČR a podpora péče o židovské památky, Židovský tisk na území bývalého Československa a v ČR, Mišpochologie aneb možnosti a hranice bádání o historii židovských rodin v Čechách a na Moravě).

Kulturních večerů se zúčastnilo 3029 návštěvníků.

II. Brno

Ještě před svým oficiálním otevřením 20. září 2006 se VKC Brno v součinnosti s pražským ústředím a Židovskou obcí Brno podílelo na organizaci a přípravě výstav Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, Anna Franková – odkaz pro současnost, Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta v Křížové chodbě brněnské radnice počátkem září. Výstavami provázeli žáci a studenti několika brněnských škol. Zá věrečný seminář spojený se zhodnocením zkušeností těchto průvodců a jejich oceněním ze strany ŽMP proběhl již v nově otevřených prostorách centra.

VKC Brno se dvěma svými mezinárodními projekty oficiálně připojilo ke Dnům židovské kultury v Brně, které byly součástí Roku s židovskou kulturou – jmenovitě šlo o návštěvu a přednášku G. Wagnera (ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Magistrátu města Brna) a vernisáž první české verze výstavy Děvčata z pokoje č. 28, L410 Terezín. Pravidelné večerní pořady pro veřejnost byly zahájeny 1. listopadu 2006 koncertem holandsko-amerického kvartetu Nikitov. V průběhu listopadu a prosince bylo uspořádáno 8 večerních pořadů (koncert skupiny Nikitov, Mgr. Petr Žák – Paměť skrytá v knihách: Terezínská pamětní kniha, G. Wagner – Kdo nevyje s vlkem, Lisa Peschel – Divadlo v Terezíně a Druhý český kabaret: Duchovní vzdor?, vernisáž výstavy Děvčata z pokoje č. 28, L 410,Terezín, L. Peschel – Divadlo v Terezíně 1945–2006, L. Pavlát – Od Chanuky do Chanuky, H. Slavíková, – Alfréd Radok: O prostoru mezi fikcí a realitou) Zúčastnilo se 110 návštěvníků.

b) Účast ŽMP na veletrzích

 • 12. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2006 v Praze, 4. – 7. květen 2006. ŽMP vystavovalo a prodávalo své publikace. Při  příležitosti oslav 100. výročí svého založení uspořádalo na veletrhu doprovodný program.

 • Pisa Book Festival, 13. – 15. říjen. ŽMP prezentovalo svou publikační činnost v rámci speciálního zaměření veletrhu na Českou republiku.

 • 15. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour 2006, Výstaviště Brno, 11. – 14. leden 2006

 • Prostřednictvím Czech Tourism a Světa knihy prezentovalo ŽMP v roce 2006 své publikace a propagační materiály na těchto veletrzích:

- London Book Fair, 5. – 7. březen

- 16. – 19. březen – Leipziger Buchmesse

- Warsaw Book Fair, 18. – 21. květen

- Frankfurt Book Fair, 4. – 8. říjen

 • Festival muzejí a galerií Pražská muzejní noc, 17. červen. ŽMP veřejnosti zdarma zpřístupnilo Španělskou a Maiselovu synagogu.

 • Prostřednictvím Českých center byly prospekty ŽMP a Zpravodaje ŽMP umístěny v 19 střediscích zahraničního zastoupení ČR v těchto zemích: Belgie, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie.

c) Pořady ve Španělské synagoze a Galerii Roberta Guttmanna

Ve Španělské synagoze se uskutečnilo 119 koncertů pořádaných agenturou Opera Ars Magna (Klenoty české a světové klasické hudby). Kytarista Lubomír Brabec dokončil v roce 2006 šestý abonentní cyklus koncertů klasické hudby nazvaný Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební večery ve Španělské synagoze. Agentura Pragoplakát uspořádala 11 koncertů Gut Šábes. Občanské sdružení Roxy Ensamble uspořádalo 4 koncerty z děl Mendelssohna, Čajkovského a dalších skladatelů.

    1. Dne 26. ledna proběhl vzpomínkový večer v předvečer Dne památky obětí holocaustu a předcházen zočinům proti lidskosti.
    2. ŽMP ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království uspořádalo 23. března koncert Hudba z doby Anny Frankové.
    3. Velvyslanectví Státu Izrael, Židovská Obec v Praze a Židovské muzeum v Praze uspořádaly 4. května koncert Moran Choir při k příležitosti 58. výročí Dne nezávislosti Státu Izrael.
    4. Židovské společenství Bejt Praha uspořádalo 8. května Půlnoční koncert za účasti M. Vargy a I. Bittové.
    5. Dne 5. června proběhl Slavnostní večer při příležitosti Svátku darování Tory – Šavuot uspořádaný nadačním fondem NBK a ICEJ.
    6. Dne 17. června vystoupil ve Španělské synagoze v rámci festivalu 9 bran kantor Boris Finkelstein spolu s mužským sborem Velké synagogy v Moskvě.
    7. Židovská komunita Bejt Simcha uspořádala dne 11. prosince koncert Neznámá hudba pražských synagog.
    8. Projekce filmů ve dnech 19. – 22. října 2006 (Fabienne Rousso-Lenoir: From Shtetl to Swing, Simon Broughton: The Music of Terezin, Izza Genini: Le chant pour un shabbat, Rina Papish: Ladino) v rámci projektu Cinegoga a ve spolupráci s festivalem MOFFOM.
    9. 18. prosince se uskutečnil kulturní večer při příležitosti 80. narozenin spisovatele Arnošta Lustiga.
    10. Španělská synagoga sloužila též po celý rok bohoslužbám židovského společenství Bejt Praha.

d) Pietní akty v Pinkasově synagoze a Španělské synagoze

    1. Tryzna na paměť vyvraždění rodinného tábora v Birkenau, 8. březen 2006 – ve spolupráci s Terezínskou iniciativou
    2. Vzpomínat nestačí – vzpomínkový večer ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 26.1. 2006


 

10. Vlastní publikační a prodejní činnost

a) Publikace

 • Nové knihy:
  • - 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (editor E. Kosáková, náklad 1000 ks pětijazyčně)

   - Slovník judaik (redakce E. Kosáková, náklad 2000 ks česky), 2. doplněné vydání

   - Sborník Moje setkání se židovstvím (editor M. Pojar, náklad 800 ks)

   - Odborný judaistický sborník Judaica Bohemiae ročník XLII/2006 (redakce A. Putík, náklad 300 ks)

   - Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií, sborník příspěvků ze semináře (editor D. Veselská, náklad 300 ks česko-anglicky)

 • Katalogy k výstavám a projektům ŽMP:
  • - Mazal Tov – Hodně štěstí – Good Luck. Židovské svatební obřady: historie současnost. (D.Veselská, náklad 1000 ks česko-anglicky)

   - Melissa Shiff: Proměna rituálu – Postmoderní židovská svatba. (M.Hájková a kol., náklad 700 ks česko-anglicky)

   - Melissa Shiff: Archa. Brožura k projektu (M.Hájková a kol., náklad 300 ks česky a 700 ks anglicky)

   - Muž, který si nedal pokoj, (M. Veselská, náklad 1000 ks česko-anglicky)

   - O svitku (O.Sixtová, náklad 1000 ks česko–anglicky)

   - Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906-1940. (M.Veselská, náklad 500 ks česky a 500 ks anglicky)

   - Pražské ghetto (Arno Pařík, náklad 500 ks česky a 500 ks anglicky)

   - Druhý život českých svitků Tóry. České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze. (editor D.Veselská, náklad 1000 ks česko-anglicky)

 • Pracovní sešity:
  • - Dotisk pracovního sešitu Arje, tvůj průvodce židovským městem II (náklad 2000 ks)

   - Pracovní listy k programu Holocaust v dokumentech (náklad 1500 ks)

 • Reedice:
  • Židovské tradice a zvyky – průvodce expozicí v Klausové synagoze (náklad 3000 ks francouzsky)
  • Historie Židů v Čechách a na Moravě – průvodce expozicí ve Španělské synagoze (náklad 3000 ks anglicky)

  • Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – průvodce expozicí v Maiselově synagoze (náklad 3000 ks anglicky)

  • Motýla jsem tu neviděl (náklad 200 ks česky a 800 ks anglicky)

b) Suvenýry, propagační materiál

 1. Upomínkové předměty:
  • 13 druhů pohlednic (48 000 ks)
  • Kresby terezínských dětí v paspartách (560 ks)

  • Tužky šestihranné (4 veletucty)

 2. Skládačky na výstavy:
  • - Muž, který si nedal pokoj (náklad 1200 ks)

   - Mazal Tov / Hodně štěstí (1600 ks)

   - O svitku (náklad 650 ks),

   - Pražské ghetto (náklad 1500 ks česky, 600 ks anglicky)

   - Archa (náklad 700 ks)

   - Dějiny Židů v Čechách a na Moravě (náklad 2000 ks)

   - Židovské tradice a zvyky (náklad 2000 ks)

   - Stříbro českých synagog (náklad 3000 ks)

   - Příběh dětí (náklad 4000 ks)

   - Druhý život českých svitků Tóry (náklad 1000 ks)

   - Židovské školství (náklad 1000 ks česky a 500 anglicky)

   - Informační brožura o VKC (náklad 2000 ks)

 3. Pozvánky na výstavy:
  • Muž, který si nedal pokoj (550 ks)

  • Mazal Tov / Hodně štěstí (600 ks)

  • O svitku (550 ks)

  • Pražské ghetto (800 ks)

  • Bestii navzdory (600 ks)

  • Druhý život českých svitků Tóry (800 ks)

  • Archa (600 ks)

  • Židovské školství (600 ks)

  • Koncert ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (350 ks)

  • Zahájení Roku s židovskou kulturou (500 ks)

  • Slavnostní večer v divadle Archa (800 ks)

  • Hear Our Voice (600 ks)

 4. Informační letáčky o ŽMP ke vstupenkám (náklad 100 000 ks italsky, 50 000 ks německy, 100 000 anglicky, 100 000 španělsky, 50 000 francouzsky, 50 000 hebrejsky)
 5. Letáčky k výstavám: Mazal Tov / Hodně štěstí (náklad 35 000 ks)
 6. Letáčky Židovský hřbitov na Žižkově (náklad 4000 ks)
 7. Skládačka–leták Příběh židovského muzea (náklad 2000 ks)
 8. Zpravodaj/Newsletter ŽMP (náklad 4 x 1500 ks česko-anglicky)
 9. Novoročenka (náklad 800 ks)
 10. Záložky do knih (náklad 5000 ks)
 11. Plakáty do pražského metra:
  • Muž, který si nedal pokoj (náklad 100 ks)

  • Mazal Tov / Hodně štěstí (náklad 100 ks)

  • O svitku (náklad 100 ks)

  • Bestii navzdory (náklad 100 ks)

  • Druhý život českých svitků Tóry (náklad 100 ks)

 12. Tisky k 100. výročí ŽMP:
  • - Dopisní papíry ŽMP (3000 ks)

   - Pamětní list (100 ks serigrafie, 500 ks ofset)

   - Plakát CLV (260 ks)

   - Plakátky A3 do tramvaje (2350 ks)

   - Plakátek do metra (500 ks)

   - Plakát B1 do metra (600 ks)

   - Skládačka-program (75 000 ks česky, 32 000 ks anglicky)

   - Plakáty pro akci Hear Our Voice: A1 k výlepu (120 ks), A3 do tramvaje (150 ks)

c) Prodej prostřednictvím internetu

  1. Encyklopedie židovských obcí průběžná příprava interaktivních pdf pro prodej, výroba CD (H. Vašková). Dokončených souborů k prodeji prostřednictvím webové stránky muzea je 234.
  2. Prodej muzejních publikací on-line prostřednictvím internetové stránky muzea.


 

11. Archiv a dokumentace

a) Archivy a dokumentace židovských obcí

 • Poskytování badatelských služeb (celkem 215 badatelských návštěv, 16 rešerší, cca 180 konzultací a odpovědí na písemné dotazy) (V. Hamáčková, M.Hanková, L. Petrusová)
 • Péče o fyzický stav archiválií
 • - Čištění archivního materiálu – vyčištěno 981 archivních knih a 13 kartonů spisů, 19 složek spisů a 3 krabice kartotéčních lístků (prováděli externisté pod dohledem pracovníků restaurátorské dílny)

  - Restaurováno 11 archivních knih a 24 spisů

 • Pokračovaly detailní revize podle inventárních soupisů, průběžné zapisování zrevidovaných fondů do celostátního Programu pro evidence archivů (PEvA) – dokončena revize fondů židovských náboženských obcí, zahájena revize zbývajících drobných fondů a sbírek (celkem provedena revize 177 fondů a archivních sbírek) (V. Hamáčková, M. Kurečková, M. Hanková, L. Petrusová)
 • Digitalizace restaurovaného rejstříku ke Starému židovskému hřbitovu (celkem 840 snímků) (M. Kurečková)
 • Skenování pro výstavy a publikace (celkem 140 snímků) (M. Kurečková)
 • Pokračování v dalším zpracovávání Sbírky pečetidel a razítek – čištění, opravy, výroba otisků (ve spolupráci s restaurátorskou dílnou kovů)
 • Zpracování fondu Kruh židovských účastníků československého odboje (1947 – 1949) (M. Kurečková)
 • Převzetí písemností z let 1947 – 1990 zachovaných na židovské obci v Plzni, zajištění dezinfekce převzatých materiálů (V. Hamáčková)
 • Revize ukládání spisů v jednotlivých odděleních, úprava spisového plánu ŽMP, příprava skartačního řádu (V. Hamáčková, M. Kurečková)
 • Zpracování pozůstalosti rabína R. Federa (M. Hanková)
 • Nákup přírůstků (zpracovávání posudků) (V. Hamáčková)

b) Katalog židovských obcí (správce J. Fiedler)

 1. Příprava elektronické Encyklopedie židovských obcí na webových stránkách ŽMP: přepracování úvodních stránek a abecedního katalogu, úprava a systematické doplňování encyklopedických hesel (k distribuci je připraveno 234 hesel.
 2. Revize encyklopedických hesel (D. Polakovič)
 3. Vypracovávání rešerší a zodpovídání dotazů badatelů
 4. Spolupráce s Národním památkovým ústavem na víceletém grantovém projektu dokumentace židovských památek v ČR

c) Dokumentace židovských hřbitovů (V. Hamáčková, D. Polakovič)

 • Správa počítačové databáze židovských hřbitovů Keshet – ve smluvní  spolupráci s s občanským sdružením Hazkara, zastoupeným J. Haidlerem (D. Polakovič)
 • Dokumentace náhrobků na hřbitovech na Milevsku, v Rychnově nad Kněžnou a Turnově (J. Haidler – externí spolupracovník muzea), v Tachově (V. Chvátal, Muzeum Českého lesa v Tachově), Přestavlkách a Zájezdci (L. Petrusová)
 • Fotodokumentace nové části hřbitova v Brandýse nad Labem (L. Petrusová)
 • Započetí vkládání dokumentace židovského hřbitova v Pardubicích do počítačové databáze (L. Petrusová)
 • Dokončení přepisu novodobých náhrobních nápisů hřbitova v Mladé Boleslavi do počítačové databáze (brigádnice H. Šarounová). Muzeum Mladoboleslavska dokončilo a fotodokumentaci celého hřbitova.
 • Zpracování situačního plánu hřbitovů ve Veselici, v Sušici – starý a nový (V. Chvátal, Muzeum Českého lesa v Tachově), v Kolíně (Ing. M. Mertl, Geodetické služby, Planá u Mariánských Lázní)
 • Fotodokumentace starého židovského hřbitova v Sušici (R. Kodera, NPÚ Plzeň), vkládání dokumentace do počítačové databáze (brigádnice M. Zítková)
 • Fotodokumentace středověkých hebrejských nápisů v Brně (Muzeum města Brna), Chebu (Krajské muzeum Karlovarského kraje) a ve Znojmě (Jihomoravské muzeum, soukromá sbírka) (D. Polakovič)
 • Starý židovský hřbitov v Praze – pokračování ve skenování kartotéky náhrobních nápisů, zpracovávání rejstříků k náhrobkům a dokončení revize starší fotodokumentace hřbitova (D. Polakovič)
 • Zajištění digitalizovaného topografického plánu Starého židovského hřbitova (firma Geoprogres, Praha) a identifikace jednotlivých náhrobků s plánem v terénu (D. Polakovič)

d) Dějiny holocaustu

 • Přírůstky:

 • Akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech zahájená v roce 2001 pokračovala i v roce 2006. Na oddělení holocaustu se obrátilo 20 osob. Byly od nich získány cenné originály nebo kopie archivních dokumentů (rodinná korespondence, loučení před transportem, dopisnice z terezínského ghetta a koncentračních táborů, ilegální dopisy, osobní dokumenty), fotografie (školní, rodinné, portrétní) a vzpomínky na židovské rodiny či komunity. S tím souviselo vyhledávání informací, identifikace osob a zajišťování kopií zapůjčených dokumentů.
 • Zpracováno 172 složek archivních dokumentů a fotografií získaných během akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech.

 • Sbírka fotografií:

 • Hrubé zpracování souboru fotografií a archivních dokumentů, vztahujících se k transportům do ghett, koncentračních a pracovních táborů v Pobaltí, Bělorusku a východním Polsku

 • Projekt Vzpomínky pamětníků:

 • Shromažďování, zpracování a přepisování nových vzpomínek a průběžné vkládání údajů do počítačového programu (18 vzpomínek)

 1. Průběžná anonymizace vzpomínek pamětníků v souladu s požadavky Zákona na ochranu osobních údajů
 2. Editace Sbírky vzpomínek pamětníků holocaustu
 3. Průběžné kontaktování pamětníků – žádost o poskytnutí dokumentů a fotografií, týkajících se holocaustu českých Židů
 4. Shromažďování archivních materiálů a fotografií vztahujících se k pamětníkům (od 30 pamětníků)
 5. Zpracovávání fotosbírky pamětníků holocaustu

 • Scanování vzácných archivních dokumentů:

Pokračování v průběžné digitalizaci sbírek Terezín, Dokumenty perzekuce a Osobní pozůstalosti (2699 záběrů)

 • Restaurování: Průběžné restaurování vybraných archiválií se sbírky Terezín, Dokumenty perzekuce a Osobní pozůstalosti (1330 fol.)

 • Poskytování badatelských služeb: 133 návštěv

 • Rešerše a konzultace se týkaly následujících témat: koncentrační tábory Malý Trostinec, tranzitní ghetta v Polsku, ghetto v Rize, návštěva Mezinárodního Červeného kříže, Gideon Klein, vzpomínky pamětníků, literární tvorba v Terezíně, smíšená manželství, hudba v Terezíně, pošta v Terezíně, divadlo v terezínském ghettu, Petr Ginz, česko-německo-židovské vztahy v meziválečné Praze, Židé na Pardubicku, dětské domovy a útulky v době 2. světové války, emigrace před nástupem fašismu

 • Běžná korespondence: 392 dopisů

 • Přípravné práce související s inovací programu Databáze obětí

 1. Památník obětem šoa z Čech a Moravy v Pinkasově synagoze

Byly vykonány následující činnosti:

  1. Průběžné shromažďování podkladů k opravám a doplňkům nápisů

 1. Průběžné vyhotovování fotografií nápisů

 2. Průběžné vyhotovování počítačových soupisů s údaji o jednotlivých obětech a skupinách obětí – přibližně 115 soupisů (pro rodiny obětí, dále v souvislosti s projektem Pomozte pátrat po zmizelých sousedech, pro potřeby vznikajících památníků, vědeckých publikací, podklady pro zahraniční kongregace vlastnící Tóry z ČR)

 

12. Sbírky

(vedoucí E. Kosáková)
 
I. Sbírka vizuálního umění (M.Hájková)
- Pokračoval projekt zpracování podsbírky fotografie a nových médií, jejíž jádro tvoří soubor historických fotografií z let 1850 – 1939/45. Projekt zaměřený na zpracování a zhodnocení fotografického materiálu je rozdělen do tří fází (1. základní zpracování, 2. digitalizace a uložení a 3. zhodnocení materiálu v souvislosti s provedením nezbytného archivního výzkumu a příprava prezentace vybraného materiálu v rámci výstavního projektu). K 31.12.2006 byla dokončena první fáze projektu zaměřená na základní konzervaci, klasifikaci a katalogizaci materiálu; započalo se rovněž s digitalizací a došlo také k dodatečným úpravám v zařízení depozitáře ve správní budově ŽMP, v němž bude podsbírka fotografie a nových médií uložena.
- Byl proveden výběr předmětů a vypracována katalogová hesla pro publikaci 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze a pro katalog k výstavě Bestii navzdory, byly zpracovány 4 texty pro Předmět měsíce.
- Pokračoval dlouhodobý projekt restaurování a konzervace předmětů ze sbírky. Restaurování objektů na papíře probíhalo výhradně v dílně ŽMP, konzervace a restaurování fotografického materiálu probíhalo tamtéž za pomoci tří externích spolupracovnic. Celkem bylo restaurováno 41 maleb a 4 vzácné fotografické památky dokumentující počátky vývoje portrétní fotografie (2 daguerrotypie, 1 ambrotypie a 1 panotypie). Probíhalo také plošné čištění a konzervace fotografického materiálu. Dále bylo restaurováno 37 maleb v souvislosti s přípravou výstav Mazal Tov – Hodně štěstí. Židovské svatební obřady – historie a současnost, Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906-1940, Pražské ghetto v obrazech) a s výstavou věnovanou historii rodiny Kolbenů, připravovanou na rok 2007. V souvislosti s uvedenými výstavami byly také restaurovány 3 historické rámy a vyrobeny 2 rámové repliky.
- Do sbírky přibylo 63 přírůstků z darů a nákupů. Jedná se o dary 13 kreseb a tisků amerického kreslíře a ilustrátora Marka Podwala, tisk Leo Haase s pohledem na koncentrační tábor v Nisku nad Sanem, 2 historické tisky s motivy z pražského ghetta (Kandler, Hellich), 2 portrétní kresby a bustu prof. Emila Utitze, soubor 21 kreseb Václava Sokola, vytvořených jako doprovodný grafický materiál k výstavě Bestii navzdory a 2 papírové objekty (purimové masky), které byly vytvořeny klienty arteterapeutického programu denního stacionáře Domova seniorů Charlese Jordana v Praze. Zakoupen byl soubor 31 kreseb a grafik kreslíře Bedřicha Fritty (práce především ze 30. let 20. stol.), 3 fotografie (2 bromostříbrné fotografie Tibora Hontyho s motivy Starého židovského hřbitova v Praze a snímek Bedřicha Fritty), kvaš Otto Ungara (Kavárna, kolem 1935), portrét malíře Vavro Oravce od Roberta Piesena, fragment alba litografií Alt-Prag Hugo Steiner-Praga, soubor 22 fragmentů židovských pohlednic (tzv. pop-ups, vydávaných ve 20. století v USA) a 3 olejomalby (Pohled na nároží Jáchymovy a bývalé Maiselovy ulice od Adolfa Kohna, Dívka v lese od Richarda Pollaka-Karlina a Autoportrét Georga Karse).
- V restituci byly potomkům rodiny Kolbenů vydány dva rodinné portréty od Adolfa Wiesnera.
 
II. Sbírka rukopisů a vzácných tisků (O.Sixtová)
- Byla dokončena katalogizace rukopisů a jednolistů v muzejním databázovém archivačním systému.
- Byl proveden výběr předmětů a vypracována katalogová hesla pro publikaci 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze a pro katalog k výstavě Bestii navzdory, byly zpracovány 2 texty pro Předmět měsíce.
- Byl dokončen popis rukopisných hebraik z fondu Národní knihovny ČR (ve spolupráci s D.Polakovičem).
- V rámci přiděleného grantu Hanadiv Charitable Foundation byly zahájeny práce na projektu katalogizace vzácných bohemikálních hebrejských tisků z fondu knihovny ŽMP, které zahrnují tyto činnosti: průzkum fondu, dokumentaci a fyzický popis tisků, katalogizaci, výběr pro restaurování nebo konzervaci, realizaci výstavy a vydání doprovodného katalogu v roce 2012.
- Průběžně byl doplňován katalog nálezů písemného materiálů z genizot.
- Byly zahájeny práce spojené s dočasným uložením svitků Tóry z majetku Židovské bce v Praze v depozitáři archivu na Smíchově (koordinace prací, dohled nad čištěním).
- V rámci inventarizace sbírkového fondu ŽMP dle zákona o centrální evidenci sbírek byl fyzicky zkontrolován soubor svitků Tóry.
 
III. Restaurátorská dílna papíru (M.Kropáčková, V.Žáková)
- Spolupráce při přípravě výstav v Galerii Roberta Guttmanna:
- Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka (1886–1945) restaurování dokumentů, deníků a plakátů včetně adjustace, výroba dvou faksimilí deníků R.Guttmanna pro pokračování výstavy na Slovensku
- Mazal Tov – Hodně štěstí
– restaurování archivního materiálu a dobových fotografií včetně adjustace
- O svitku – restaurování, vyrovnávání 32 ks svitků, adjustace, spolupráce při instalaci výstavy
- Bestii navzdory. Židovské muzeum 1906–1940 – restaurování a adjustace všech archiválií, grafik, kreseb, knih a rukopisů
- Druhý život českých svitků Tóry – čištění svitků a adjustace do vitrín
- Spolupráce při přípravě výstav mimo ŽMP:
- Pražské ghetto v obrazech – restaurování 58 grafik, kreseb a malby na papíře, adjustace všech 76 vystavovaných objektů do jednotných rámů, spolupráce s restaurátory zúčastněných institucí
- Výtvarné metafory Marka Podwala – konzervace a adjustace všech vystavovaných děl
- Židovské školství
– konzervace a adjustace knih
- Každoroční obměna zápůjčky 15 originálů dětských kreseb pro USHMM, Washington, DC, USA – konzervace a restaurování, adjustace do paspart a rámů, vyplnění protokolů o stavu
- Křičte ústa! Předpoklady expresionismu – restaurování, adjustace dvou kreseb O.Guttfreunda
- Činnosti pro jednotlivá oddělení ŽMP:
- Pro sbírku vizuálního umění bylo restaurováno 10 pastelů, 95 kreseb, grafických listů a maleb na papíře a 15 historických kolorovaných fotografií.
- Pro sbírku rukopisů a starých tisků bylo restaurováno 18 svitků a 4 Tóry, bylo provedeno celkové restaurování 8 rukopisů, jednoho konvolutu hebrejských tisků, 8 oprav knižní vazby.
- Pro knihovnu ŽMP byl restaurován hebrejský tisk inv.č. 2313, u 9 knih byla provedena oprava vazby.
- Pro archiv ŽMP byl celkově restaurován rejstřík Chevra kadiša, 19 listin a 4 opravy vazeb knih.
- Pro fotooddělení byly restaurovány 2 svazky rejstříku negativů.
- Byla zajištěna praxe dvou studentek 2. ročníku oboru konzervátorství na SPŠG v Praze.
- Byla zajištěna praxe dvou studentek Univerzity Pardubice, Fakulta restaurování.
- Byla prováděna pravidelná kontrola klimatických podmínek v depozitářích a stálých expozicích ŽMP.
- Průběžně byly poskytovány konzultace při externím restaurování.
- Pokračoval projekt zpracování nově vzniklé sbírky historické fotografie z let 1850–1939/45 – čištění a konzervace fotografického materiálu, adjustace do obalů a pouzder pro dlouhodobé uložení.
 
IV. Sbírka textilu (D.Veselská)
- Technicky a organizačně byl zajištěn seminář Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových programech muzeí a galerií včetně redakce sborníku příspěvků.
- Byl proveden výběr předmětů a vypracována katalogová hesla pro publikaci 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze a pro katalog k výstavě Bestii navzdory, byl vypracován 1 text pro Předmět měsíce.
- Pokračovalo odborné zpracovávání textilních judaik, nacházejících se mimo sbírky ŽMP.
- Průběžně byl katalogizován textilní sbírkový fond ŽMP.
- Konzultace a zpřístupnění sbírky byly poskytnuty celkem 8 badatelům.
- Byla zahájena příprava na inventarizaci souboru pláštíků dle zákona o CES, která se uskuteční v roce 2007 v mimopražském depozitáři.
 
V. Restaurátorská dílna textilu (H.Votočková, V.Nauschová, J. Drábková Hrdá)
- V dílně bylo konzervováno a restaurováno 83 sbírkových předmětů.
- Pokračoval výběr a zadávání sbírkových předmětů k externímu restaurování v celkovém počtu 45 kusů včetně průběžných konzultací, kolaudací a evidence podkladů pro výběrová řízení a restaurátorských zpráv.
- Byla provedena odborná příprava textilních předmětů vybraných k výstavním účelům včetně odborné asistence a spolupráce při instalaci a reinstalaci. V souvislosti se zahraniční zápůjčkou byla uskutečněna kurýrní cesta do muzea v Berlíně.
- Byla zajištěna výroba kopií hraček z Terezína (panenka, lední medvěd) a dalších předmětů k expozičnímu využití (sáčky na tefilin, svatební pokrývka hlavy, tištěné sáčky, tištěná hvězda).
- Byla zajištěna výroba textilních předmětů pro dlouhodobé zápůjčky a pro potřeby židovských obcí (tzv. pomocný fond) – 2 opony, 9 pláštíků, 5 pokrývek, 2 polštáře.
- Pokračovala revize, fotodokumentace a nové ukládání cca 300 ks povijanů.
 
VI. Sbírka kovů (J.Kuntoš)
- Sbírka se rozrostla o 59 předmětů, z nichž 12 bylo zakoupeno, 6 bylo získáno darem a u 41 kusů jde o nezařazené předměty zjištěné při revizích v depozitáři (včetně 30 trojrozměrných předmětů převedených do sbírky z oddělení holokaustu ŽMP).
- Pokračovala průběžná katalogizace sbírky včetně zápisu do karet muzejního databázového archivačního systému.
- Byla zahájena katalogizace dalších souborů sbírky cínu (svatební talíře).
- Pokračovaly práce na výběru předmětů, tvorbě katalogových hesel a zadávání restaurování pro připravovaný katalog stříbra.
- Byl proveden výběr předmětů a vypracována katalogová hesla pro publikaci 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze a pro katalog k výstavě Bestii navzdory, byly zpracovány 3 texty pro Předmět měsíce.
- V rámci inventarizace sbírek dle zákona o Centráln evidenci byly zkontrolovány tyto soubory předmětů: nástavce na Tóru, štíty na Tóru, věcné památky holokaustu.
- Bylo zodpovězeno 24 badatelských dotazů, z toho 2 badatelé navštívili muzeum osobně.
 
VII. Restaurátorská dílna kovů (M.Jarešová, P.Veselý)
- V dílně bylo konzervováno a restaurováno 82 kusů stříbrných a mosazných sbírkových předmětů.
- Byla provedena odborná příprava předmětů pro výstavní účely včetně spolupráce při instalaci výstav v Galerii Roberta Guttmanna.
- Byla zajištěna odborná praxe studentky 3. ročníku oboru konzervátorství na SPŠG v Praze a 2 studentek oboru restaurování kovů z Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství při VŠCHT v Praze.
- Byl zajištěn výběr předmětů a odborné konzultace k maturitním pracím 2 studentek ze SUPŠ – VOŠ v Turnově; byla také poskytnuta odborná konzultace u závěrečných maturitních zkoušek a u obhajoby závěrečné práce.
 
VIII. Dokumentace sbírkového oddělení (M.Veselská, H.Baštýřová, I.Círová Hacmacová / M.Hrabinská, H.Kopřivová)
- Bylo vypracováno 35 smluv o výpůjčce k výstavním účelům (6 pro zahraniční instituce a 29 pro instituce tuzemské včetně zápůjček liturgických předmětů židovským obcím). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 35 sbírkových předmětů, institucím v České republice bylo zapůjčeno 446 sbírkových předmětů a kopií.
- Bylo uzavřeno 23 tzv. pasivních výpůjčních smluv, na jejichž základě si ŽMP zapůjčilo celkem 129 předmětů pro výstavní, publikační nebo dokumentační účely.
- Bylo vypracováno 48 výpůjčních smluv a 42 smluv o dílo pro externí restaurátory – kromě oprav, restaurování a konzervace, které nemohly být provedeny v dílnách muzea, se jednalo i o výrobu kopií a faksimilí sbírkových předmětů pro expoziční využití, rámování obrazů pro výstavy apod.
- Bylo vypracováno 9 kupních smluv pro nákup předmětů od fyzických osob.
- Sbírky byly obohaceny o dary od jednotlivců a institucí z tuzemska i ze zahraničí. Bylo uzavřeno 23 darovacích smluv. Laskavými dárci, jimž ŽMP děkuje, byli: Jana Zimmer, MUDr. Jan Grebler, Eva Kosáková, Alexander Lojda, Václav Sokol, Jarmila Mařanová, Bronia Reyman, Mark Podwal, Ing. Vladimír Pech, Milena Pudichová, PhDr. Ludmila Kybalová, Jiří Pavel, Hana Dobešová, Jiřina Borovičková, PhDr. Jiří Pavelčík, Karel Novák, PhDr. Karel Dolista, MUDr. Dimitrij Slonim, Domov Charlese Jordana v Praze, Židovská obec Plzeň, Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice.
- Do knihy přírůstků bylo zapsáno 169 položek (tj. 251 sbírkových předmětů). Z toho 85 předmětů tvoří nákupy, 65 předmětů dary a 101 předmětů pochází z druhotného zpracování sbírkového fondu, z druhotných svozů ze židovských obcí v Čechách a na Moravě a z převodů předmětů mezi jednotlivými odděleními ŽMP.
- Proběhla 3 zasedání sbírkotvorné komise ŽMP, na kterých bylo projednáno 63 návrhů na nákup nebo dar do sbírkového fondu ŽMP. Průběžně byly sledovány tuzemské i zahraniční aukce uměleckých děl a tabulka s přehledem předmětů podléhajících akvizičnímu zájmu ze strany ŽMP byla rozšířena o 153 záznamů. (H.Baštýřová)
- Byla dohledána chybná evidenční čísla vyplývající z inventarizace z roku 2005. Katalogizační karty předmětů byly označeny razítkem značícím provedenou revizi v daném roce. Byla vypracována závěrečná zpráva o provedené inventarizaci za rok 2005. (H.Baštýřová)
- Uskutečnila se inventarizace části sbírkového fondu ŽMP dle zákona o Centrální evidenci sbírek. V spolupráci s pracovníky správy depozitáře, restaurátory a kurátory sbírek byly fyzicky zkontrolovány soubory předmětů: nástavce na Tóru, štíty na Tóru, věcné památky holocaustu (sbírka kovů a trojrozměrných předmětů), soubor kreseb Arnošta Kleina (sbírka vizuálního umění) a soubor svitků Tóry (sbírka rukopisů a starých tisků) v celkovém počtu cca 1790 inventárních čísel, což představuje přibližně 5 % z celkového počtu předmětů ve správě sbírkového oddělení. (M.Veselská, H.Baštýřová, H.Kopřivová).
Ke konci roku 2006 bylo v rámci všech dosud uskutečněných inventarizací fyzicky revidováno cca 52% sbírkového fondu ŽMP.
- V průběhu roku 2006 bylo podáno 6 hlášení o změnách v Centrální evidenci sbírek na Ministerstvo kultury ČR (podsbírky judaika, rukopisy a tisky, knihovna). Byly připraveny podklady pro katalogizaci přírůstků za rok 2003 a ve spolupráci s kurátory a se správou depozitáře byly tyto přírůstky dohledány, zkatalogizovány a změny nahlášeny do Centrální evidence sbírek (H.Baštýřová).
- Bylo dokončeno externí konzervátorské a restaurátorské ošetření všech 203 svazků tzv. německého katalogu před kompletním dokončením jeho převazby (koordinace H.Kopřivová).
- Byl dokončen překlad a detailní přepis veškerých údajů z tzv. německého katalogu, byla doplněna databáze pro přepis tohoto katalogu v systému Access, která bude muzeem dále testována a průběžně opravována. (H.Baštýřová)
- K novým přírůstkům a předmětům z depozitáře byly v muzejní databázi průběžně zakládány karty s údaji o akvizicích, průběžně byl doplňován lístkový hlavní aritmetický katalog. Průběžně byla opravována chybná a dohledaná evidenční čísla v muzejní databázi. (H.Baštýřová).
- Průběžně byl doplňován speciální katalog judaik, dokumentovaných mimo ŽMP. (H.Baštýřová).
- Pokračoval přepis údajů z přírůstkových knih do databáze v Excelu (malba, kresba, grafika a dětská kresba, pláštíky na Tóru). (I.Círová Hacmacová, M.Hrabinská)
- Ve spolupráci s kurátory sbírek pokračovala dokumentace judaik mimo ŽMP. Byla dokončena katalogizace předmětů z dokumentačních cest z roku 2005, nově byla provedena dokumentace předmětů ze sbírek následujících institucí: Muzeum Prostějovska v Prostějově, Muzeum Novojičínska Nový Jičín, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Ostravské muzeum, Městské muzeum Horažďovice. (koordinátor projektu M.Veselská)
- Bylo vypracováno 12 rešerší pro externí badatele. (M.Veselská)
 
IX. Správa depozitáře (P.Novák, L.Pilarská, F.Horváth, M.Musil)
- Ve spolupráci s kurátorkou a restaurátory sbírky textilu byla provedena reinstalace nejstarších synagogálních opon ve stálé expozici v Maiselově synagoze, související s pořízením nového výstavního fundusu.
- Byly připraveny podklady pro inventarizaci sbírek dle zákona o Centrální evidenci sbírek (soubory nástavce na Tóru, štíty na Tóru, věcné památky holocaustu, soubor kreseb Arnošta Kleina a soubor svitků Tóry), ve spolupráci s dokumentací sbírkového oddělení byla provedena fyzická revize tohoto fondu.
 
X. Fotoarchiv (M.Jelínek)
- Byla provedena konverze přibližně 60 % dat z původní databáze fotoarchivu do nové databáze Demus fotoarchiv.
- Fotografie nově vyfotografovaných předmětů byly ukládány do muzejního digitálního archivačního systému. K 31.12.2006 bylo v této databázi 12 779 karet s náhledem.
- Zpracovávaly se nové negativy k uložení.
- Probíhalo třídění nezařazeného materiálu a jeho postupné ukládání. Průběžně byly zapisovány informace o jednotlivých fotografiích do elektronické podoby.
- Ve spolupráci s ostatními odděleními muzea byly vybrány fotografie pro výstavní a publikační účely, průběžně byly vyhledávány fotografie pro pracovníky muzea případně byly pořizovány jejich kopie.
- Bylo zodpovězeno více než 180 žádostí badatelů z tuzemska i ze zahraničí, případně byly poskytnuty požadované materiály, a to většinou v elektronické podobě.
- V roce 2006 získal fotoarchiv darem od paní Jany Vohryzkové část pozůstalosti po jejím manželovi panu Bedřichu Vohryzkovi (431 fotografií a jedno fotoalbum).
- Ke konci roku 2006 obsahoval fond fotoarchivu ŽMP více než 60 000 klasických fotografií a negativů.

XI. Fotooddělení
(J. Tatranský, D. Cabanová, V. Wünschová
- Bylo zhotoveno 3551 digitálních záběrů sbírky synagogálního textilu.
- Bylo nafotografováno 355 sbírkových předmětů.
- Bylo pořízeno 3341 digitálních fotografií obrazů a grafik.
- Pro výstavy bylo zhotoveno přibližně 600 dokumentačních záběrů.
- Pro oddělení holocaustu bylo provedeno 4961 záběrů.
- Pro oddělení rukopisů a vzácných tisků bylo nafotografováno 220 záběrů archiválií.
- Průběžně byly fotografovány vernisáže, významné návštěvy a další důležité akce ŽMP a byla pořizována dokumentace exteriérů, interiérů a výstav.
- Byly provedeny fotopráce pro publikační a výstavní činnost ŽMP, fotografie pro web a Zpravodaj ŽMP.
- Byly zhotoveny podklady pro vydání publikace Mazal tov, Bestii navzdory, Pražské ghetto, O svitku, 100 nejkrásnějších předmětů, Druhý život tór, Sborník tezaurace
 

 

13. Knihovna a referenční centrum

(vedoucí A. Jelínková)

a) Statistika

Knihovna

 • Návštěvnost: 1167 badatelů
 • Počet registrovaných čtenářů: 660
   • z toho aktivních v r. 2006: 249
 • Výpůjčky registrované v automatizovaném systému:
  • Počet vypůjčených knih: 2637
  • z toho vypůjčených do studovny: 1379

  • Meziknihovní výpůjční službou žádáno: 46
  • z toho půjčeno nebo vyřízeno kopií: 29

Referenční centrum

 • Návštěvnost: 1272 návštěvníci

Pro odbornou veřejnost byla knihovna otevřena dva dny v týdnu, referenční centrum bylo otevřeno v pracovní dny.

 • Přírůstky (akvizice):
  • Knihy: 1227 svazků (z toho 231 pro VKC ŽMP a 57 pro referenční centrum)
  • Periodika: 4 tituly (z celkového počtu 796 titulů)
  • Přístupy do zahraničních oborových databází: 5

b) Automatizace provozu

 • Systém Aleph
  • Ke konci roku 2006 bylo do systému Aleph uloženo 29 902 záznamů (nové přírůstky, starší publikace – retrokatalogizace, záznamy hebrejských publikací, analytické záznamy vybraných periodik)

 • Internet
  1. Zřístupnění on-line databází uživatelům (Compact memory, Hebrew bibliography, Index to Jewish Peridocals, Jewish encyclopedia, Otzar ha-chochma;)
  2. Pokračovalo zveřejňování měsíčních přírůstků knihovny na webových stránkách knihovny;
  3. Byl zpřístupněn oskenovaný katalog analytických záznamů, s možností prohlížení katalogizačních lístků a zasílání on-line objednávek;
  4. Vyhledávání faktografických informací pro potřeby pracovníků muzea i návštěvníků knihovny;
  5. Účast v oborových elektronických konferencích (Knihovna, KOMIG, KATPOL, Staré tisky, SUALEPH, Aleph-l).

c) Digitalizace fondu

 • Byla zpřístupněna digitalizovaná periodika (Českožidovské listy, Kalendář česko-židovský, Selbstwehr, Židovské noviny, Židovský kalendář) v systému Kramerius

d) Práce s fondem

 1. Byly provedeny revize signaturové řady 65 000 – 66 999 fondu knihovny, revize gramofonových desek, CD a magnetofonových kazet;
 2. Průběžně byla prováděna údržba databáze původních vlastníků;
 3. Do Centrální evidence sbírek bylo zapsáno 210 knih;
 4. Do souborného katalogu České republiky bylo zasláno 20 770 záznamů knih a periodik;
 5. Část knihovního fondu, přechodně umístěná v dočasném depozitáři v Brandýse nad Labem, byla nově vyčištěna a přestěhována do nově zrekonstruovaného depozitáře v Praze;
 6. Ve spolupráci s restaurátorskou dílnou bylo restaurováno 16 svazků a 2 tituly periodik;
 7. Bylo zhotoveno 425 ochranných pouzder pro restaurované a ošetřené svazky;
 8. Externě bylo opraveno nebo restaurováno 31 svazků;
 9. Nové vazby byly zhotoveny u 313 svazků;
 10. Byla restaurována část lístkového katalogu terezínské knihovny;
 11. Byl proveden mikrobiologický průzkum v depozitáři v Brandýse nad Labem.


 

14. Počítačová síť

(V. Vrbický)

a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů

 1. Bylo zakoupeno 8 nových počítačů včetně operačních systémů a stejný počet uživatelských programů MS Office 2003.
 2. Průběžně byly kalibrovány monitory a digitální zařízení kalibrační sondou.
 3. Bylo rozšířeno diskové pole pro ukládání záloh uživatelů na 1,5TB

b) Rozšiřování lokální sítě

 1. Byla rozšířena bezdrátová síť WIFI.

c) Elektronická pošta a Internet

 1. Pracovníci připojení do lokální počítačové sítě mají přístup k elektronické poště a Internetu.
 2. Byl proveden celkový upgrade poštovního serveru a doménového serveru.

d) Zajištění antivirové kontroly

 1. Antivirová databáze byla průběžně aktualizována stejně jako antivirový program.

e) Telefony

 1. Bylo zřízeno synchronní (SDSL) propojení ústředen, které zkvalitnilo hovory po Virtual Private Network propojení.


 

15. Technická a stavební činnost

(M. Lička, R. Šťastný)

a) Opravy a rekonstrukce

ŽMP mělo ve své správě 14 objektů nebo jejich částí pronajatých od Židovské obce v Praze, dále prostory pronajaté od Židovské obce v Brně pro nově zřízenou pobočku Vzdělávacího a kulturního centra. Ve správě provozního odboru jsou také prostory depozitáře a kanceláří odboru knihovny, které má muzeum pronajaty v Praze 4. Dále jsou uvedeny některé z činností, uskutečněných v roce 2006.

I. Administrativní budovy

Uskutečnily se následující činnosti:

 • Restaurátorské dílny papíru byly vybaveny novými jednotkami na zvlhčování a odvlhčování vzduchu, s napojením odvodu kondenzátu na kanalizaci
 • Na vnitřním dvorku byly do výšky 1,5 m provedeny nové sanační omítky, které nahradily odpadávající a zasolené části omítek. Nově byly vyzděny parapetní zídky a provedeny opravy kamenné dlažby.
 • Byly provedeny technické změny v ovládání osvětlení na schodištích s cílem prodloužení životnosti zdrojů a úspory energie
 • Byl vyměněn prasklý výkladec v kavárně
 • Byly namontovány nové úložné skříně na únikovém schodišti v 5. patře
 • Byly provedeny technologické opravy ve strojovně ústředního topení (výměna čerpadla, oprava automatického dopouštění vody)

II. Maiselova synagoga

Uskutečnily se následující činnosti:

 • Byla zpracována a projednána dokumentace pro zřízení únikové cesty z přízemí, provedeno výběrové řízení na zhotovitele, zpracovány podklady pro zabezpečení a elektroinstalační úpravy
 • Byly provedeny úpravy centrálního osvětlení v hlavní lodi s cílem snížit intenzitu osvětlení a snížit náklady

III. Španělská synagoga

Uskutečnily se následující činnosti:

 1. Výměna směšovacích ventilů ve strojovně ústředního topení

IV. Klausová synagoga

Uskutečnily se následující činnosti:

 1. Zpracování a projednání dokumentace pro opravu svatostánku, výběrové řízení na zhotovitele, restaurátorské opravy
 2. Montáž úložných skříní na únikovém schodišti
 3. Výměna plynového kotle

V. Pinkasova synagoga

Uskutečnily se následující činnosti:

 • Opravy ovládání elektrického vytápění (výměny stykačů)
 • Zpracování podkladů pro rekonstrukci depozitáře v podkroví
 • Hloubkové čištění kamenných a keramických dlažeb, napuštění ochrannou politurou

VI. Obřadní síň

Uskutečnily se následující činnosti:

 • Úprava vstupu k veřejným toaletám

VII. Smíchovská synagoga

Uskutečnily se následující činnosti:

 • Oprava a kompletní ošetření podlahy v badatelně
 • Opravy izolací a klempířských výrobků v úrovni terénu (reklamace)
 • Opravy fasád a nátěrů oken (reklamace)

VIII. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici

Uskutečnily se následující činnosti:

 • Aktuální vyhodnocení stavu stromů na hřbitově
 • Zabezpečení vrat proti násilnému vniknutí

IX. Synagoga v Brandýse nad Labem

Uskutečnily se následující činnosti:

 1. Nutné udržovací práce (drobné opravy střechy), údržba okolí synagogy

X. Venkovská synagoga z 19. století)

Uskutečnily se následující činnosti:

 1. Klempířská oprava okapových žlabů

XI. Vzdělávací a kulturní centrum – pobočka v Brně

Uskutečnily se následující činnosti:

 • Příprava pokladů a spolupráce s odbornými pracovníky Židovské obce v Brně při realizaci stavebních úprav
 • Zpracování zadávací dokumentace pro audiovizuální techniku přednáškové místnosti
 • Zpracování dokumentace a výběrové řízení na dodání interiérů přednáškové místnosti, kanceláří a skladu, realizace interiérů
 • Koordinace prací

XII. Starý židovský hřbitov

Uskutečnily se následující činnosti:

 1. Aktuální vyhodnocení stavu stromů na hřbitově
 2. Průběžné kácení 10 stromů
 3. Zpevnění hlinitých cest štěrkem
 4. Opravy a čištění odvodňovacích zařízení
 5. Štěpkování dřevní hmoty, odvoz a likvidace nevyužitelného odpadu

XIII. Depozitář knihovny v Praze 4

Uskutečnily se následující činnosti:

 1. Výkon funkce vyššího dodavatele stavby a technického dozoru
 2. Byly provedeny betonové konstrukce
 3. Byly provedeny elektroinstalační práce včetně stmívatelného a nouzového osvětlení
 4. Byla dodána technika pro zvlhčování a odvlhčování, větrání, topení
 5. Bylo instalováno elektronické bezpečnostní a protipožární zabezpečení
 6. Byly provedeny podlahové konstrukce a úložné systémy, malířské práce
 7. Kolaudace stavby a zkušební provoz

b) Údržba

Uskutečnily se následující činnosti:

 • Zajištění provozních podmínek pro řádný chod objektů, které muzeum užívalo ke své činnosti včetně nezbytného servisu technologických zařízení.
 • Zednické, klempířské, instalatérské a zámečnické opravy, nátěry a malování
 • Pravidelná údržba elektroinstalace a osvětlení, čištění a revize okapů a vpustí
 • Zajištění a kontrola dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících z předpisů o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně zpracování potřebné dokumentace a zajištění příslušných školení
 • Údržba zeleně na hřbitovech (nová výsadba rostlin, dosévání a sekání travního porostu, prořez a kácení stromů dle návrhu pěstebních opatření, postřiky stromů proti škůdcům)
 • Údržba zeleně u Maiselovy synagogy a Smíchovské synagogy

c) Odborný dohled nad rekonstrukcemi a restaurátorskými pracemi (V. Hamáčková)

 • Starý židovský hřbitov v Praze – restaurování 46 náhrobků, záchranné a zajišťovací práce na 33 náhrobcích. U 7 vytipovaných náhrobků byl proveden experimentální čisticí zásah.
 • Hřbitov ve Fibichově ulici ¬– restaurování 27 náhrobků a jedné tumby, záchranné a zajištovací práce na 3 náhrobcích..

d) Integrovaný zabezpečovací systém

Uskutečnily se následující činnosti:

 • Zabezpečení depozitáře knihovny na Spořilově včetně napojení systému na rádiovou datovou síť pro přenos dat z bezpečnostního systému ŽMP
 • Předepsané kontroly a revize systémů, opravy nebo výměny vadných částí
 • Uzavření nových servisních smluv se společností SIEZA a LENIA
 • Úprava provozování kamerových systémů dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

16. Významné návštěvy

Leden

 1. Velvyslanec Státu Izrael Arie Arazi a Amos Rolnik, ředitel izraelské společnosti Mallmedia
 2. Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák

Únor

 1. Účastníci konference 1st Forum of Directors of Jewish Federations, Communities and Organizations
 2. Poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Duben

 1. Účastníci III. semináře ministrů školství Rady Evropy a zemí Evropské kulturní konvence Jak se učit historické paměti prostřednictvím kulturního dědictví – včera, dnes a zítra

Květen

 1. Členové Výkonného výboru World ORT a jeho hosté v čele s předsedou World ORT Sirem M. Hatterem, výkonným ředitelem World ORT R. Singerem a viceprezidentem a CEO Nadace Ronalda S. Laudera , Dr. G. Bánem.

Říjen

 1. Théo Klein, významný francouzský židovský činitel a bývalý prezident Evropského židovského kongresu


 

17. Sponzorské příspěvky

a) ze zahraničí

Nadace a instituce:

The Ronald S. Lauder Foundation (USA)

The Task Force (USA)

The World ORT (GB)

Conference on Jewish Materiál Claims Against Germany, Inc. (USA)

Education Audiovisual And Culture Executive Agency (Belgium)

Embassy of Canada (Kanada)

Hackney Music Development Trust (GB)

The Rothschild Foundation (USA)

The Royal Netherlands Embassy in Pratur (Holandsko)

The World ORT (GB)

Hanadiv Charitable Foundation (GB)

Jednotlivci:

Ascher Samantha (USA)

Berg Emily (USA)

Boyer Susan (CAN)

Gloria Pollak (USA)

Janett Mark (USA)

LeWinter Rachel (USA)

Maskileyson Daniel (USA)

Ramon Emily (USA)

Roth A. (USA)

Steinfeld Jocelyn (USA)

Schwarz Helen (USA)

Siegel Ryan (USA)

Silverman Matthew (USA)

Sklar Jeffrey (Izrael)

b) z České republiky

Ministerstvo kultury ČR

Nadační fond obětem holocaustu

Hlavní město Praha

Městská část Praha 3

Ministerstvo kultury ČR

Nadace Židovského muzea v Praze

Nadační fond obětem holocaustu

Státní fond kultury ČR

Jednotlivci

Cienciala Libor


 

18. Poskytnuté dary

ŽMP v souladu se schváleným rozpočtem poskytlo finanční dary na péči o židovské kulturní dědictví a na akce související s židovskou tematikou, podporující humanitární účely a činnosti směřující proti rasismu a antisemitismu. Jednalo se o následující subjekty:

Václav Buriánek (příspěvek na knihu Fakta a dojmy: malý psychoanalytikův průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda)

Český svaz bojovníků za svobodu

Nadace MAMMA, Praha

Federace židovských obcí v ČR

Město Příbor

Česká unie židovské mládeže

Kateryna Kolcová-Tlustá

MgA František Brikcius (koncert Sedm svící)

Mgr. Filip Tomáš – Akropolis

Sdružení na obnovu Řepice

Tělovýchovná jednota ZORA Praha zrakově postižených sportovců

Tolerance a občanská společnost (Rafael Centrum)

Židovská obec v Praze


 

V Praze 28. února 2007
Leo Pavlát
ředitel
 

 

 

 

Příloha: Informace o hospodaření ŽMP

Výnosy:
 

 

Výdaje:
 


 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč)

 

k 31. 12. 2005

k 31. 12. 2006

 

VÝNOSY

188 198

186 058

Tržby za zboží a služby

8 957

10 924

Tržby ze vstupného

170 614

166 151

Dotace

1 858

1 951

Zúčtování rezerv

0

0

Ostatní výnosy

6 769

7 032

PROVOZNÍ NÁKLADY

137 223

146 965

Náklady na uskutečněné tržby

72 619

79 035

Osobní náklady

46 523

50 596

Odpisy

13 105

12 697

Ostatní provozní náklady a rezervy

4 976

4 637

DAŇ Z PŘÍJMU

12 102

8 024

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

38 873

31 069

 

 

 


ROZVAHA (v tis. Kč)

 

 

 

 

 

 

k 31. 12. 2005

k 31. 12. 2006

 

STÁLÁ AKTIVA

137 862

128 111

Nehmotný investiční majetek

883

698

Hmotný investiční majetek

136 979

127 413

Finanční investice

0

0

OBĚŽNÁ AKTIVA

183 681

199 322

Zásoby

6 050

6 756

Pohledávky

4 820

11 458

Finanční majetek

171 675

179 747

OSTATNÍ AKTIVA

1 136

1 361

AKTIVA CELKEM

321 543

327 433

 

 

 

VLASTNÍ ZDROJE

308 662

313 614

Fondy

269 789

282 547

Hospodářský výsledek běžného účetního období

38 873

31 067

CIZÍ ZDROJE

12 881

13 819

Krátkodobé závazky

11 886

12 989

Rezervy

0

0

OSTATNÍ PASIVA

995

830

PASIVA CELKEM

321 543

327 433

 

Struktura zaměstnanců Židovského muzea v Praze

Židovské muzeum v Praze mělo v roce 2006 v průměru 145 zaměstnanců.
K 31. 12. 2006 byl stav zaměstnanců ve fyzických osobách 148 (včetně šesti pracovnic na mateřské dovolené).

Vedení muzea 2
Odborní muzejní pracovníci 52
Ekonomičtí a provozní pracovníci 24
Ostraha objektů a kustodi 55
Ostatní podpůrné činnosti 15

 

Opravy a rekonstrukce objektů (v tis. Kč)
Objekt 1995-2006
Španělská synagóga 33 756
Administrativní budova Jáchymova 3 215
Maiselova synagóga 16 916
Pinkasova synagóga 11 018
Obřadní síň 1 896
Klausová synagóga 6 656
Depozitář textilu 2 682
Nové administrativní budovy 94 219
Vzdělávací a kulturní centrum 354
Smíchovská synagoga 72 433
Synagoga Brandýs 855
Depozitář knih Spořilov 54
Židovský hřbitov Fibichova, Praha 3 10 948
Starý židovský hřbitov 7 514
Celkem 262 516

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze