Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Knihy, hudba a multimedia
  

Obchod

Knihy, hudba a multimedia

Po prohlédnutí nabídky stačí vyplnit počet kusů (u příslušné položky) a odeslat vyplněný objednávkový formulář.

K ceně zboží připočítáváme poštovné a balné (cca: ČR 100,- Kč; Evropa 300,- Kč; Ostatní země 600,- Kč).
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Informace o nabízených titulech

Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území České republiky S použitím svého soukromého archivu vytváří Jiří Fiedler. Dílo je současně výsledkem jeho více než třicetileté excerpce pramenů v archivech a knihovnách, korespondence i průzkumu přímo v jednotlivých lokalitách. Na základě této práce Jiří Fiedler již dříve publikoval knihu Židovské památky v Čechách a na Moravě (Praha, Sefer 1992, anglická verze 1991). V podobě, v níž chceme toto téma zpřístupnit, je nicméně daleko obsáhlejší a detailnější. Publikace je pouze v elektronické podobě
Textilie z českých a moravských synagog Anglicky, formát 22 x 31 cm, 376 stran, v pevné vazbě a v pouzdře
JUDAICA BOHEMIAE Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících ze začátku i francouzsky. Svazek I/1965-XLV/2010

 

Název díla Stručný popis Cena / Počet pieces

KNIHY, PUBLIKACE, SBORNÍKY:
novinka
 
Židé v Čechách 4
 

Židé v Čechách 4, Praha 2013 Sborník příspěvků ze 4. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v říjnu 2012 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov a Muzeem Podkrkonoší v Trutnově. Stejně jako předchozí semináře – konané v roce 2006 v Liberci, 2008 v Nýrsku a 2010 v Tachově – zaměřil se i trutnovský seminář především na novodobou problematiku s důrazem na dějiny Židů v pohraničí. Semináře se zúčastnili především archiváři a pracovníci regionálních muzeí, jejich příspěvky se týkají několika tematických okruhů. Tradičně je věnována pozornost podílu Židů na rozvoji průmyslového podnikání, dějinám jednotlivých židovských obcí či židovského osídlení v určitém regionu. Sledovaná témata byla obohacena o demografický pohled. Osud Židů ve 20. století dokreslují portréty několika osobností. Seminář poskytl rovněž prostor pro prezentaci výsledků dokumentace nemovitých památek. Specifickou problematiku představuje příspěvek věnovaný výzkumu židovských pečetí. Česky, 273 stran, černobílé ilustrace. ISBN 978-80-87366-33-2


cena:
160 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
kusů:

ARCHA PAMĚTI. CESTA PRAŽSKÉHO ŽIDOVSKÉHO MUZEA POHNUTÝM 20. STOLETÍM
 

Židovské muzeum v Praze spolu s nakladatelstvím Academia připravilo v závěru roku 2012 další mimořádnou publikaci. Monografie vedoucí oddělení dokumentace, správy a evidence sbírek ŽMP Magdy Veselské s epilogem ředitele ŽMP Leo Pavláta je vůbec první knihou, která se systematicky zabývá činností a osudy pražského židovského muzea. Zákruty jeho dosavadní existence přitom v mnohém odrážejí dramatické osudy českých a moravských Židů v minulém století.

české vydání
cena:
600 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
600 Kč
26 €
$32
kusů:

FASE PRAŽSKÝCH ŽIDOVSKÝCH RODIN Z LET 1748-1749 (1751). EDICE PRAMENE K NÁVRATU Z TEREZIÁNSKÉHO VYPOVĚZENÍ
 

Těžké roky 1745-1748 strávili pražští Židé na venkově, kam byli vypovězeni na základě nepodloženého obvinění z velezrady. Fase neboli přiznání vyplňovaly hlavy židovských rodin při návratu do Prahy po odvolání vypovězení. Přiznání pořízená pro evidenční potřeby židovské samosprávy jsou dnes uložena v Archivu ŽMP. Soubor 1 473 přiznání z doby návratu fakticky nahrazuje úřední souhrnný soupis pražských Židů – z období 1729-1794 se totiž žádný srovnatelný dokument státní provenience nezachoval. Úvodní studie stručně shrnuje dějiny vypovězení i návratu a seznamuje se strukturou formuláře přiznání. Ten kromě soupisu členů rodiny a služebníků zahrnoval též informace o zaměstnání hlavy rodiny, vlastnictví a umístění domu. Údaje obsažené v přiznáních jsou především prvořadým pramenem odborné i soukromé genealogie, umožňují však i studium různých otázek historické demografie, sociálních a hospodářských dějin i topografie. Edici, jejímiž autory jsou pracovnice Archivu ŽMP Lucie B. Petrusová a odborný pracovník Oddělení židovských dějin a judaistiky ŽMP Alexandr Putík, doplňuje vedle jmenného a místního rejstříku také menší obrazová příloha. Česky s anglickým resumé, 342 stran, 30 cm ISBN 978-80-87366-22-6

české vydání
cena:
300 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
300 Kč
13 €
$16
kusů:

HEBREJSKÝ KNIHTISK V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
 

Studie Pavla Sládka širšího kulturně historického hlediska ukazuje, jak fenomén hebrejského knihtisku v jeho počátcích vnímali, hodnotili a využívali jeho současníci. První studie editorky Olgy Sixtové podává přehled pražského hebrejského knihtisku v letech 1512-1672, ve druhé se autorka podrobně věnuje nejstaršímu období vývoje typografie a výzdoby pražských hebraik a předkládá podrobnou bibliografii prvních zhruba padesáti let jejich existence (1512-1569). Shromáždění jedinečného souboru obrazového materiálu dále umožnilo vznik původní studie Petra Voita, jež v novém světle poukazuje na míru integrace prvních pražských židovských tiskařů s jejich křesťanskými kolegy a dobovými estetickými trendy. Statě Andrey Jelínkové a Lenky Veselé čtenářům přibližují hebrejský knihtisk v Prostějově a křesťanskou hebrejskou typografii v Čechách. Shlomo Z. Berger nahlíží pražské vydavatelské podnikání v jazyce jidiš v porovnání s dalším významným centrem židovského knihtisku, Amsterdamem. Otázkám cenzury (a udavačským aférám) se ve svém příspěvku na základě zpracování dosud nepublikovaných archivních materiálů věnuje Alexandr Putík. Studie Ivety Cermanové se na postavě předního pražského židovského intelektuála Mošeho Israele Landaua zaměřuje na poslední tvořivé období historie hebrejského knihtisku v českých zemích. Kniha je bohatě vypravena více než dvěma sty ilustracemi. Více než polovinu z nich tvoří snímky dosud nepublikované, pořízené z unikátních exemplářů dochovaných v necelé dvacítce knihoven v Evropě, Izraeli a Spojených státech a také v českých archivech. Edice je rovněž doplněna podrobným rejstříkem. Česky, 274 stran, 33 cm ISBN 978-80-200-2197-7

české vydání
cena:
500 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
700 Kč
30 €
$37
kusů:

Židé v Čechách 3
 

Sborník ze třetího semináře k dějinám Židů v Čechách, který byl uspořádán v říjnu 2010 v Tachově. I tachovský seminář se zaměřil na novodobou problematiku s důrazem na dějiny Židů v pohraničí. Vydáno česky, 177 stran, černobílé ilustrace. ISBN 978-80-87366-10-3.


cena:
110 Kč
kusů:

Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968
 

Kolektivní monografie je věnována židovské menšině ve "zlatých šedesátých" letech 20. století. Vydáno česky, 145 stran. ISBN 978-80-87366-09-7


cena:
95 Kč
kusů:

Židovská menšina v Československu po druhé světové válce
 

Sborník Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě vychází jako souhrn přednáškového cyklu, který ve VKC ŽMP proběhl v roce 2008. Sborník se zabývá dosud méně známými tématy židovských dějin po druhé světové válce. Autorům šlo o to, ukázat, jaké strategie budoucnosti a modely života volila židovská menšina, jejíž přeživší příslušníci byli zbaveni domova, zdraví, majetku a museli se vypořádat s fenoménem hluboké životní diskontinuity. Vzhledem k tomu, že vědecká diskuze a odborná literatura se k tomuto tématu vyjadřuje velice pozvolna, je tento sborník důležitým a zajímavým příspěvkem doplňující mozaiku poznání osudů českých a slovenských Židů ve 20. století. Uspořádali Miroslava Ludvíková, Blanka Soukupová, Peter Salner, 179 stran, česky, 8 stran černobílých ilustračních příloh. ISBN 978-80-86889-90-0

Jan Rataj: Poválečný vývoj a východní geopolitické začlenění
Československa: od socializující demokracie k diktatuře
Radka Čermáková: Poválečné Československo.
Obnovený stát ve střední Evropě
Helena Nosková: Národnostní menšiny a pohraničí
v procesu tzv. sovětizace
Blanka Soukupová: Židé a židovská reprezentace v českých zemích v letech 1945–1948 (mezi režimem, židovstvím a judaismem)
Blanka Soukupová: Modely životních osudů českých Židů po šoa
Hedvika Novotná: Židé vzpomínají na poválečná léta
Peter Salner: Židovská komunita na Slovensku v rokoch 1945–1953
Monika Vrzgulová: Židia na Slovensku po roku 1945:
predstavy a realita. Prípad ukrývané deti
Kelly Iggers: Kultivovat nové kořeny (a pečovat o staré): Poválečné osudy židovských emigrantů z Československa v Kanadě
Wilma Iggers: Vzpomínky na počátky emigrace v Kanadě


cena:
80 Kč
kusů:

Židé v Čechách 2
 

Sborník z druhého semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v září 2008 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Muzeem Královského hvozdu v Nýrsku. Stejně jako první seminář, který proběhl v říjnu 2006 v Liberci, zaměřil se i druhý ročník na novodobou problematiku a dějiny Židů v pohraničí. Publikované příspěvky zachycují výsledky dalšího výzkumu problematiky sledované již v předchozím čísle – pobyt haličských uprchlíků v Čechách v době první světové války, podíl Židů na rozvoji průmyslového podnikání, ilustrovaný tentokrát na rodině Glaserů, majitelů továrny ve Velimi. Osobní pozůstalost uložená v archivu Židovského muzea v Praze se stala základem pro příspěvek k otázce česko-německých vztahů po roce 1945. Zastoupena jsou i regionální témata, od přehledů materiálu k dějinám Židů v určité lokalitě či oblasti po zprávy o činnosti regionálních muzeí a občanských sdružení. Několik příspěvků je věnováno dokumentaci židovských hřbitovů.Česky, 166 stran, černobílé ilustrace. ISBN 978-80-86889-96-2


cena:
110 Kč
kusů:

Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609)
 

Na 7. září 2009 (18. elulu 5769) připadá 400 let od úmrtí Jehudy Levy ben Becalela, známého jako Maharal či rabi Löw. Reprezentativní publikace Cesta života vydaná Židovským muzeem v Praze a Nakladatelstvím Academia při příležitosti velké stejnojmenné výstavy na Pražském hradě, není pouhým katalogem k ní, byť obsahuje i podstatný výběr vystavených exponátů především z Židovského muzea v Praze, ale i četných dalších prestižních českých a zahraničních kulturních institucí. Je to dílo, umožňující objevit Maharala v jeho autentickém odkazu, který dosud zůstal převážně utajen. Více (PDF)české vydání
cena:
1590 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
1790 Kč
78 €
$95
kusů:

Mark Podwal: Stavěno anděly: Příběh Staronové synagogy
 

Ilustrace Mark Podwal Přeložila Pavla Niklová Americký autor a ilustrátor Mark Podwal v publikaci představuje příběh pražské Altneuschul neboli Staronové synagogy, jež je nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Přežila války a pogromy, povodně a požáry, stejně jako urbanistický projekt z konce devatenáctého století, jenž vedl ke zničení převážné části pražského Židovského Města. Podle legendy Staronovou synagogu stvořili andělé. „Autorovy vypravěčské a výtvarné schopnosti zaujmou zvláště dětské čtenáře, a proto je velmi záslužné přiblížit tento příběh také českým dětem v jejich rodném jazyce. Přes všechny překážky pražská synagoga a s ní úzce spjatá židovská komunita přestály pustošení času, pronásledování a války. Tato knížka bude pomáhat udržet v živé paměti i pro budoucí generace příběh o trvání a vytrvalosti, Příběh Staronové synagogy,“ říká o knize světoznámý židovský spisovatel, myslitel a nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel. Česky, 40tran, celobarevné ilustrace. ISBN 978-80-86889-86-3


cena:
90 Kč
kusů:

Ženy v Bibli, ženy dnes
 

Sborník Ženy v Bibli, ženy dnes vychází jako souhrn přednáškového cyklu hebraistky Terezie Dubinové, který se již více než rok koná ve VKC ŽMP. Ve sborníku jsou přetištěny přednášky probíhající od ledna 2007 do ledna 2008. Sborník si klade za cíl informovat o dosud méně známém proudu židovských biblických studií, a to o židovské feministické interpretaci Bible. Autorka se snaží interpretovat přístupy a pohledy na ženy v judaismu především prostřednictvím tradičních rabínských komentářů biblických textů. Tradiční pohled je porovnáván s dnešním postojem žen, které díky procesu zrovnoprávnění pohlaví vstoupily do procesu interpretace Bible a přinášejí tak nový ženský pohled na tyto texty. Terezie Dubinová předkládá čtenáři možnost porovnání tradičních rabínských komentářů s dnešními feministickými interpretacemi a vytvořit si tak vlastní postoj k oběma pohledům. Vzhledem k tomu, že vědecká diskuze a odborná literatura k tomuto tématu jsou v české hebraistice vesměs neznámé a nepublikované, je tento sborník svým způsobem unikátní. Terezie Dubinová, 243 stran, česky. ISBN 978-80-86889-69-6


cena:
80 Kč
kusů:

Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií
 

Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006. Seminář se konal za finanční podpory Asociace muzeí a galerií České republiky. Vydání sborníku finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Český výbor ICOM. Editor: Dana Veselská. 130 stran, 30 čb obrázků, anglická resumé. ISBN 80-86889-2-4


cena:
50 Kč
kusů:

Hebrejské zkratky
 

Tato publikace, zasvěcená hebrejským zkratkám v židovských donačních nápisech, je výsledkem dlouhodobého projektu epigrafického zpracování textilní sbírky Židovského muzea v Praze, na kterém od roku 2000 pracovaly autorky knihy Iveta Cermanová a Michaela Scheibová. Pojednává o důležitém tématu židovské literatury i epigrafiky, které ve zmíněném kontextu dosud nebylo zpracováno a poskytuje řadu cenných informací všem zájemcům o hebrejské nápisy. Úvod knihy tvoří odborná stať o problematice hebrejských zkratek v donačních nápisech na synagogálním textilu. Za ní následuje obsáhlý slovník zkratek, se kterými se autorky setkaly při zpracování nápisů na textilních předmětech muzea. Krom hebrejského rozpisu zkratky najde čtenář ve slovníku také její překlad do českého a anglického jazyka. Publikaci doplňuje stručné pojednání o židovském kalendáři a výběrová bibliografie. Obsahuje na 80 barevných ilustrací a čítá 167 stran.

české vydání
cena:
99 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
99 Kč
4 €
$5
kusů:

Slovník Judaik
 

Poprvé vychází v češtině příručka určená nejen odborníkům z řad historiků umění, etnologům, starožitníkům ale i laikům, která pomůže orientovat se jak v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti, tak i v jiných předmětech vážících se k životu židovské komunity, spolků, cechů i soukromých osob, které označujeme souhrnným pojmem judaika.

české vydání
cena:
99 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
150 Kč
6 €
$8
kusů:

Židovská menšina za druhé republiky
 

Sborník Židovská menšina za druhé republiky navazuje na předchozí dva sborníky: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech a Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Všímá si různých aspektů života Židů/židů během krátkého, nicméně velmi vyhroceného období, které bývá nazýváno druhou československou republikou (říjen 1938 až 15. březen 1939). Autoři jednotlivých příspěvků patří k předním odborníkům na dané téma: např. Blanka Soukupová, koeditorka sborníku, si všímá postoje českožidovských asimilantů ke stále častějším projevům antisemitismu, Michal Frank se věnuje problému židovských uprchlíků, Jaroslav Šebek popisuje projevy antisemitismu v katolickém prostředí, Peter Salner a Valerián Bystrický rozebírají situaci na Slovensku, Yeshajahu Jelinek se věnuje situaci podkarpatoruských Židů apod. Sborník uzavírá sonda do života židovské menšiny na menším městě, které se po záboru pohraničí ocitlo mimo území Československa. Uspořádali Miloš Pojar, Blanka Soukupová a Marie Zahradníková. 183 str., 8 stran obrazové přílohy, česky. ISBN 80-86889-52-8


cena:
60 Kč
kusů:

Moje setkání s židovstvím
 

Sborník příspěvků, které zazněly ve stejnojmenném cyklu přednášek ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze od března 2004 do ledna 2006. Vystupovali v něm přední představitelé českého kulturního, vědeckého, církevního a politického života. Formou úvodního slova a následné besedy přednášející seznámili posluchače s tím, jak byli oni sami konfrontováni s židovstvím – ať už osobním setkáním, studiem, četbou, vlastní tvůrčí prací nebo i negativním způsobem: konfrontací s antisemitismem. Autoři příspěvků: Daniel Herman, Jan Schwarz, Rudolf Zahradník, Erazim Kohák, Helena Illnerová, Jan Šimsa, Jan Sokol, Lenka Procházková, Ivan Medek, Cyril Höschl, Jiřina Šiklová, Petr Pithart, Václav Havel. Jednotlivé příspěvky jsou doplněny medailony autorů. Sborník je uveden projevem Jana Wericha, proneseném v roce 1968 při příležitosti otevření výstavy Millenia Judaica Bohemica v Praze. Je doplněn přílohou textů K. H. Borovského, T. G. Masaryka, Jana Masaryka a Václava Havla týkajících se Židů. Uspořádal Miloš Pojar. 146 str., 13 černobílých fotografií v textu, česky. ISBN 80-86889-27-0


cena:
60 Kč
kusů:

Židovská menšina v Československu ve 30. letech
 

Na konci roku 2004 vyšel sborník z cyklu přednášek ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, nazvaný Židovská menšina v Československu ve třicátých letech, který chronologicky navazuje na předchozí sborník o židovské menšině v ČSR v letech dvacátých. Na uspořádání cyklu se podílela PhDr. Blanka Soukupová, CSc. z Fakulty humanitních studií UK, která se ve sborníku věnuje českožidovskému hnutí, projevům antisemitismu a vzájemnému vztahu židů/Židů k T. G. Masarykovi a naopak. Další přednášející (Kateřina Čapková, Radka Čermáková, Hedvika Novotná, Peter Salner a Marie Zahradníková) se zabývali sionistickým hnutím, vztahem českých židů k Palestině, situací na Slovensku či rozebírali vzpomínky pamětníků. Sborník je doplněn fotografickou přílohou. 124 stran, 16 stran černobílých ilustračních příloh. ISBN 80-85608-94-4


cena:
60 Kč
kusů:

Česko-španělský sborník Golem v náboženství
 

Česko-španělský sborník Golem v náboženství, vědě a umění obsahuje sérii deseti příspěvků renomovaných českých a argentinských autorů, vycházejících ze semináře, který proběhl pod stejným jménem jako součást projektu Golem 2002 – 5763 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea 9. října 2002. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou přílohu, výběrovou bibliografii a filmografii.


cena:
60 Kč
kusů:

Americká židovská literatura
 

Sborník přináší cyklus přednášek Hany Ulmanové. Obsahuje sedm příspěvků, které představují přínos americké židovské literatury 20. století: dílo Isaaca Bashevise Singera, Bernarda Malamuda, Saula Bellowa, Chaima Potoka, Philipa Rotha a amerických židovských spisovatelek. Zvláštní kapitola je věnována literatuře, týkající se holocaustu. Kniha má 90 stran.


cena:
60 Kč
kusů:

Židé, dějiny a kultura
 

Aut. kolektiv. Česky, 1997. 144 s., 61 čb obr. Brož., V2, ISBN 80-85608-17-0. 14 x 20 cm. Kniha určená pro školy, typ učebnice určené k výuce dějepisu, občanské výchovy a literatury. I zcela neznalý čtenář od 14 let výše získá základní vědomosti o židovské kultuře, jejích historických a duchovních souvislostech. Autoři v záplavě dat vybírali především skutečnosti, které se váží k českému prostředí, kultuře a dějinám.


cena:
60 Kč
kusů:

Pražské židovské hřbitovy
 

Vůbec první podrobnější průvodce po židovských hřbitovech na území současné Prahy, ve skutečnosti velmi obsáhlá publikace, v níž najdete 211 barevných fotoreprodukcí detailů starých náhrobních kamenů i celkové záběry z málo známých židovských hřbitovů naší metropole. Největší část je věnována světoznámému Starému židovskému hřbitovu na Starém Městě v Josefově, poprvé s vyobrazením četných vzácných náhrobků z doby od 15.do 18.století. Menší kapitoly jsou věnovány také židovskému hřbitovu na Žižkově, kde se pohřbívalo od konce 18.stol., a Novému židovskému hřbitovu (stanice metra Želivského), kde je pohřben spisovatel F. Kafka a řada dalších pražských osobností od roku 1890 až do současnosti. Každá část je provázena podrobným plánkem hřbitova s hroby význačných osobností. V úvodu se čtenář poučí o židovských pohřebních obřadech a zvycích, dozví se i o nedávno objeveném středověkém židovském hřbitovu ve Vladislavově ulici ze 13.-15.století. Vkusná grafická úprava, tříjazyčný text (česky, angl., něm.) na 132 stranách, a velký počet dosud nepublikovaných barevných fotografií činí z této publikace nezbytnou výbavu každého, kdo chce poznat skutečnou i skrytou historii magické metropole Evropy. Autor DrArno Pařík, šitá brožura V4, 132 stran, ISBN 80-85608-69-3, 220 x 110 cm

české vydání
cena:
250 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
250 Kč
11 €
$13
kusů:

Židovská Praha
 

Průvodce po historii pražské židovské obce a Židovského Města doprovází více než stovka barevných fotografií pražských synagog, židovských hřbitovů a dalších památek. Zahrnuje nejen nejvýznamější židovské památky pražského Židovského Města - Josefova, ale věnuje také pozornost oběma novějším židovským hřbitovům na Olšanech a historii dalších sedmi židovských obcí v okrajových čtvrtích Prahy (Libeň, Smíchov, Karlín, Vinohrady ad). Průvodce vychází současně v anglické, německé, francouzské, italské, španělské a české mutaci. Je opatřen adresářem všech zmiňovaných objektů a míst, důležitých židovských organizací a současných košer restaurací v Praze.

české vydání
cena:
55 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
115 Kč
5 €
$6
kusů:

Pražské synagogy
 

Kniha Pražské synagogy si všímá historie i nové podoby sedmi nejvýznamnějších pražských synagog. Přináší podrobný umělecko-historický popis těchto unikátních památkových objektů židovské Prahy doplněný bohatou fotografickou dokumentací. Autorem textu je Arno Pařík, autory fotografií Dana Cabanová a Petr Kliment. Publikace vyšla ve 3 verzích: první obsahuje texty v češtině, angličtině a němčině, druhá ve francouzštině, španělštině a italštině, třetí v hebrejštině, japonštině a ruštině. 120str., 100 barevných obrázků,vazba V4

české vydání
cena:
250 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
250 Kč
11 €
$13
kusů:

O chlapci, který se nestal číslem
 

Výtvarník Bedřich Fritta namaloval v koncentračním táboře Terezín svému synkovi obrázkovou knížku k třetím narozeninám. Ivan Klíma napsal k těmto obrázkům příběh chlapce, který se nestal číslem. Česky, 1998. 56 s., 30 bar. obr. Vazba V8a. 21,5 x 29,7 cm.


cena:
70 Kč
kusů:

Motýla jsem tu neviděl
 

Výběr z 4 600 dětských kreseb a řady básní z Terezína, které jsou ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Předmluva J. Weil, doslov A. Franková. Česky, 2006, 92 str., 68 obrázků, 17x24 cm. ISBN 80-86889-26-2

české vydání
cena:
100 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
195 Kč
9 €
$11
kusů:


VÝSTAVNÍ KATALOGY – PRŮVODCI EXPOZICEMI:
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě (od počátků do emancipace)
 

Průvodce expozicí v Maiselově synagoze


cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
kusů:

novinka
 
Symboly emancipace - synagogy 19. století v českých zemích
 

Z celkového počtu 360 synagog 19. století se jich v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do dnešní doby dochovala pouhá čtvrtina. Katalog stejnojmenné výstavy obsahuje historický úvod věnovaný architektuře těchto památek od klasicismu a empíru, přes období historických slohů 2. poloviny 19. století až po období secese a moderny na počátku 20. století. Kniha o rozsahu 104 stran dále přináší 60 medailonů nejvýznamnějších synagogálních staveb od roku 1825 až po rok 1912 s krátkou historií stavby a více než 360 černobílými a barevnými fotografiemi synagog z různých dob a reprodukcemi historických plánů, které dovolují zařadit tyto stavby do širšího kontextu synagogální architektury.

české vydání
cena:
170 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
350 Kč
15 €
$20
kusů:

SILVER JUDAICA FROM THE COLLECTION OF THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE (KATALOG STŔÍBRA)
 

Soubory rituálních stříbrných předmětů ze sbírek Židovského muzea v Praze nebyly dosud nikdy samostatně ve větší míře publikovány. Zmíněný nedostatek alespoň zčásti odstraňuje tento anglicky vydaný výběrový katalog, který obsahuje přibližně desetinu této části sbírkového fondu. Anglicky, 315 stran, 23 cm ISBN 978-80-87366-12-7

české vydání
cena:
Pouze v AJ Kč
kusů:anglické vydání
cena:
450 Kč
20 €
$24
kusů:

Židovská magie - M.Podwal
 

Katalog k výstavě Marka Podwala v Galerii Roberta Guttmanna

české vydání
cena:
80 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
80 Kč
4 €
$6
kusů:

Pražské ghetto v obrazech
 

Katalog k výstavě v Muzeu hl.města Prahy

české vydání
cena:
180 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
180 Kč
7,5 €
$10
kusů:

Katalog výstavy Barokní synagogy v českých zemích
 

Vedle úvodní studie o hlavních památkách a typech synagog 17. a 18. století v Čechách a na Moravě přináší katalog podrobnější charakteristiky 43 synagogálních staveb od konce 16. do počátku 19. století, dokumentovaných pomocí historických i současných fotografií a plánů. Většina z těchto staveb prošla po roce 1989 památkovou obnovou, která jim alespoň zčásti navrátila jejich původní vzhled. K nejcennějším barokním stavbám patří synagogy s tradiční malovanou nástěnnou ornamentální výzdobou a hebrejskými modlitebními texty, čtyřsloupové synagogy polského typu, centrální synagogy na Moravě a v západních Čechách nebo rozšířenější mírně podélné tříosé synagogální stavby. V katalogu je podrobněji dokumentováno také na dvacet barokních synagog, zbořených za války nebo v období komunistického režimu. Katalog doplňuje zpráva o obnově synagog v Čechách a na Moravě v posledních dvou desetiletích, seznam použité literatury a slovníček hebrejských výrazů a terů.
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii R. Guttmanna, 104 str., 220 černobílých a 150 barevných fotografií a plánků synagog, zpracoval PhDr. A. Pařík

české vydání
cena:
160 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
200 Kč
9 €
$11
kusů:

A vypravuj synu svému... Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze
 

Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje výběr nejstarších a nejzajímavějších hagad, liturgického textu, užívaného při sederové oslavě tohoto židovského svátku. V průběhu domácího obřadu je připomínán biblický příběh vyvedení Židů z egyptského otroctví, který hagada spolu s dalšími příběhy spojenými s oslavami vypráví. Katalog ukazuje vizuální proměny této knihy od nejstarších tisků až po současná na nejzajímavějších a nejatraktivnějších vydáních nejen z Čech a Izraele, ale i dalších evropských i světových regionů. Katalog navíc obsahuje kompletní seznam hagad ze sbírek Židovského muzea v Praze.
Autoři: Michal Bušek, Ondřej Čihák.
Česko-anglicky. 72 str., celobarevné ilustrace.
ISBN 978-80-86889-98-6

české vydání
cena:
50 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
50 Kč
2 €
$3
kusů:

Nechť mu Bůh dá vyrůst Obřady k narození dítěte v židovské kultuře
 

Publikace je výsledkem téměř pětileté práce pracovníků Židovského muzea v Praze, kteří v letech 2004–2009 zmapovali a sepsali všechny dostupné obřízkové textilní donace pocházející z území Čech a Moravy (ať už se nacházely v domácích či zahraničních sbírkách). Obsahuje odborné studie, jednu na téma obřadů souvisejících s narozením dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů a tři zabývající se detailně rozborem specifického předmětu – povijanu na Tóru zhotoveného z pleny do níž byl chlapec zabalen při obřízce – mimořádného a dosud téměř neznámého pramene společenských a historických věd. Katalogová část publikace čítá téměř 1330 katalogových položek včetně překladů hebrejských donačních nápisů do češtiny. Vedle mimořádně bohaté barevné obrazové přílohy provedené na vevázaných rozklápěcích listech obsahuje publikace také rejstříky jmen a příjmení donátorů, ať už chlapců či jejich rodičů nebo prarodičů a rejstřík lokalit vyskytujících se v textech donací, to vše doplněno o všechny zjištěné varianty hebrejského zápisu. Publikace je vhodná nejen pro historiky, genealogy, archiváře či kulturní historiky a etnografy, ale také pro širokou veřejnost. Všechny zájemce o židovskou problematiku seznamuje s unikátní vyšívanou „matrikou“ židovských chlapců, která obsahuje záznamy z let 1668–1930.
Autor: Dana Veselská
312 stran, celobarevné ilustrace. Česky a anglicky.
Česká mutace: ISBN 978-80-86889-94-8
Anglická mutace: ISBN 978-80-86889-95-5. Více (PDF)české vydání
cena:
150 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
250 Kč
11 €
$13
kusů:

Helga Hošková–Weissová Obrazy a kresby Výstava k 80. narozeninám
 

Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Helga Hošková–Weissová je jedním z mála terezínských dětí, které přežily válku. Je autorkou unikátního souboru kreseb z terezínského ghetta, které jsou dnes známy po celém světě. Retrospektiva její dosavadní tvorby zahrnuje ukázky jejích obrazových cyklů ze šedesátých let s motivy z koncentračních táborů a Izraele. Hošková také ve své pozdější umělecké tvorbě podává svědectví o krutých zkušenostech svého dětství, které ovlivnily celý její život a uměleckou tvorbu. Její obrazy proto nejsou pouhou retrospektivou, ale poselstvím a varováním. Autor Arno Pařík. 40 stran, celobarevné ilustrace. Česky a anglicky. ISBN 978-80-86889-81-8

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Jaroslav Róna: Podobenství
 

Jaroslav Róna – Podobenství. Výběr z tvorby 1999 – 2008 Doprovldný katalog k výstavě obrazů, kreseb a plastik Jaroslava Róny z let 1999–2008 v Galerii Roberta Guttmanna představuje poslední proměny tvorby umělce, který stále zůstává věrný svému mýtickému vidění světa a člověka. V katalogu se setkáme s díly čerpajícími svoji inspiraci ze snových vidin dávné minulosti, temnými obrazy současného světa či apokalyptickými vizemi budoucnosti, scénami plnými destrukce a násilí stejně jako něhy a tajemného kouzla, scénami plnými snové fantasie.

české vydání
cena:
50 Kč
kusů:

Jarmila Mařanová. Kafka a Praha
 

Doprovodný katalog k výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Jarmila Mařanová (nar. 1922) studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a od roku 1962 se věnovala volné grafice. V letech 1963–1967 vytvořila řadu monotypů a grafik na motivy románů a povídek Franze Kafky, z nichž početný soubor věnovala v roce 2006 do sbírky Židovského muzea v Praze. Současně vznikl cyklus kreseb a grafických listů na pražské motivy. Právě tato díla patří k jejím nejlepším a budou společně k vidění na výstavě Kafka a Praha. Jarmila Mařanová vytvořila rovněž řadu grafických prací na biblické náměty a cyklus litografií k dílu J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Jarmila Mařanová se v roce 1976 vystěhovala do USA, kde pokračovala ve své tvorbě a za ilustrace ke Kafkovi získala v roce 1984 ocenění předních amerických uměleckých společností. V současné době žije ve státě Idaho na severu Spojených států. Její práce jsou zastoupeny v řadě českých, evropských, amerických a izraelských sbírek. Autor Arno Pařík. 40 stran, na 110 barevných ilustrací, česky a anglicky.(čj) ISBN 978-80-86889-75-7(aj) ISBN 978-80-86889-76-4

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Neznámý Michel Fingesten
 

Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje jednoho z nejznámějších berlínských umělců před druhou světovou válkou, který je však dnes téměř zapomenut. Michel Fingesten (1884–1943) se narodil v českém Slezsku. Umění začal studovat v roce 1900 ve Vídni, záhy však odejel na cesty do Ameriky, kde cestoval a živil se kresbou pro noviny. Po návratu do Evropy v roce 1907 studoval rok u Franze Stucka v Mnichově. Pak opět vyrazil na cestu do Asie, kde strávil čtyři roky na východních mořích. V roce 1911 krátce pobýval v Paříži a pak se usadil v Berlíně. Zde se začal intenzivně věnovat grafické tvorbě. Brzy se stal známým umělcem, jeho díla byla často vystavována a oceňována pro svoji originalitu. Po roce 1933 byly jeho práce označeny za „zvrhlé umění“ a Fingesten odešel do Milána, kde organizoval výstavy a ve svém díle s ironií a sarkasmem komentoval vládu nacistů v Německu. Pro svůj židovský původ byl v roce 1940 internován v koncentračním táboře v Civitella del Tronto a později ve Ferramonti di Tarsia. Zemřel na infekci 8. 10. 1943 v Cosenze, několik dní po osvobození britskou armádou. Autor Arno Pařík. 36 stran, na 100 barevných ilustrací, česky a anglicky.(čj) ISBN 978-80-86889-70-2(aj) ISBN 978-80-86889-71-9

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

HELLA GUTHOVÁ Rozpuštěné postavy
 

Doprovodný katalog k výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje výtvarné dílo Helly Guthové. Hella Guthová (1908–1992) ve 30. letech studovala v Praze, kde také strávila část svého mládí. Většinu díla však vytvořila ve ztížených podmínkách emigrace a mezinárodní umělecké konkurence v Londýně a v Paříži. Přesto díky svému nadání a píli dosáhla značného uznání nejen v 50. a 60. letech, ale i v nedávné době, kdy byla znovu objevena galeriemi ve Francii a v Německu. První samostatnou výstavu v Praze jí uspořádala Galerie Roberta Guttmanna ke 100. výročí narození. Autor: Arno Pařík. 56 s., 154 barevných ilustrací, česká a anglická verze.(čj) ISBN 978-80-86889-61-0(aj) ISBN 978-80-86889-62-7

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Bedřich Feigl – Obrazy, kresby a grafika
 

Katalog k výstavě malíře a grafika Bedřicha Feigla (1884–1965) v Galerii Roberta Guttmanna v Židovském muzeu v Praze přináší na 72 stranách text A. Paříka o životě a díle tohoto dosud opomíjeného pražského malíře a na 203 převážně barevných reprodukcích seznamuje s jeho malířskou a grafickou tvorbou. Bedřich Feigl patřil k iniciátorům skupiny Osma a její první výstavy v dubnu 1907, která je považována za počátek moderního umění v Čechách. Katalog poprvé podrobně seznamuje se životními osudy tohoto umělce a jeho předválečným dílem především ze sbírek Židovského muzea v Praze. Vydalo Židovské muzeum v Praze v české a anglické verzi.

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

„Naděje je na další stránce“ 100 let knihovny ŽMP
 

Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna je prvním podrobným zpracováním dějin knihovny Židovského muzea v Praze, jež je nyní plně funkční moderní institucí s reprezentativním fondem nejen bohemikálních judaik a hebraik. Katalog provádí čtenáře od vzniku a formování knižních sbírek Židovského muzea v Praze přes válečné období tzv. Židovského ústředního muzea, činnost knihovny v letech poválečných a později v rámci Státního židovského muzea až po aktuální přítomnost. Mimoto představí předválečnou knihovnu Židovské náboženské obce v Praze a osud Ústřední knihovny ghetta Terezín. Příběh knižního fondu ožívá rovněž v biografiích tří osobností úzce spjatých s osudem muzea, resp. knihovny: S. H. Liebena, T. Jakobovitse a O. Munelese. Publikace je bohatě ilustrovaná, prezentuje dosud nepublikovanou archivní dokumentaci, doplněnou živými vzpomínkami pamětníků. Editor: Michal Bušek. 80 s., ilustrace, česká a anglická verze. (čj) ISBN 978-80-86889-54-2(aj) ISBN 978-80-86889-55-9

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Druhý život českých svitků Tóry
 

Doprovodný katalog k výstavě přibližující osudy svitků Tóry pocházejících z Čech a Moravy, které jsou dnes zapůjčovány k náboženským účelům židovským komunitám po celém světě. Katalog mapuje „druhý život“ těchto svitků. V roce 1964 byla odprodána do zahraničí podstatná část unikátní sbírky svitků Tóry a s nimi souvisejících povijanů na Tóru z majetku tehdejšího Státního židovského muzea v Praze. Katalog představuje tradici svitku Tóry, jeho místo v životě synagogy a ozřejmuje vznik a funkci povijanů na Tóru. Dále osvětluje osudy českých a moravských svitků Tóry za holocaustu i po válce se zvláštním zřetelem k okolnostem jejich odprodeje. Katalog také představuje kopie archivních dokumentů a nárys současného umístění svitků ve světě. Na vybraných příkladech se pokouší přiblížit vazby vzniklé mezi českými a moravskými obcemi a židovskými obcemi ve světě, které dnes svitky užívají. Editor Dana Veselská. 72 str. barevné ilustrace, česko-anglicky. ISBN 80-86889-41-6

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

100 předmětů ze Židovského muzea v Praze
 

Obrazová publikace vydaná k 100. výročí založení Židovského muzea v Praze představuje 100 nejznámějších předmětů z muzejních sbírek. Během stoleté existence muzea se jejich součástí stalo skoro 40.000 předmětů, z nichž byly vybrány ty, které reprezentují jednotlivé sbírkové fondy – textilu, kovů a ostatních materiálů, sbírku rukopisů a starých tisků a sbírku vizuálního umění – buď tím, že jsou něčím výjimečné, nebo jsou naopak ve sbírkách zastoupené nejčastěji. Většina vyobrazených předmětů je k vidění přímo v expozicích muzea. Celostranné fotografie stovky předmětů a jejich detailů jsou doprovázeny stručným textem v šesti jazycích – češtině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině. Kurátorký výběr: Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská. Editor: Eva Kosáková. 252 stran. ISBN 80-86889-33-5

české vydání
cena:
350 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
350 Kč
15 €
$19
kusů:

Bestii navzdory - Židovské muzeum v Praze 1906-1940
 

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna přibližuje začátky Židovského muzea v Praze a představuje katalog jeho předválečné sbírky. První střet s bestií v podobě arogantního a necitlivého přístupu ze strany pražského magistrátu prožilo muzeum v roce 1906, kdy se muzejnímu spolku pod vedením pánů Liebena a Steina podařilo zachránit z jejích spárů některé předměty ze synagog zničených v rámci asanace židovského ghetta na pražském Josefově, a položit tak základ jednomu z prvních židovských muzeí v Evropě. Do 2. světové války muzeum shromáždilo reprezentativní kolekci judaik a hebraik z území Prahy a Čech. Řada předmětů z předválečné sbírky tvoří dodnes nejcennější část sbírkového fondu Židovského muzea v Praze. V roce 1940 udeřila bestie znovu. Spolek byl nacisty zrušen, avšak téměř čtyřicetiletá existence Židovského muzea v Praze přispěla v roce 1942 rozhodujícím způsobem k vytvoření Židovského ústředního musea pro území Protektorátu, jehož nástupcem je dnes Židovské muzeum v Praze. Editor: Magda Veselská. Česky a anglicky, 156 str., barevné ilustrace. ISBN 80-86889-37-8

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

O svitku
 

Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje různé podoby jedné z nejstarších forem knihy, svitku, jak dodnes žije v židovském náboženství a kultuře. Ve výběru z 500 svitků ze sbírek Židovského muzea v Praze (vzniklých od 17. do 20. století v českých zemích, Itálii a jinde) najdeme obřadní svitky předčítané v rámci synagogální bohoslužby – především svitky Tory (Pentateuchu) – a také privátní iluminované a ilustrované svitky Ester. Knihou Ester a svátkem Purim se inspirují rodinné svitky, které zachycují skutečné dramatické události ze života jednotlivců. Lokální historie i obecnější obraz nejistého postavení příslušníků židovské komunity v nich ožívá často nečekaně barvitým způsobem. Přitažlivost formy svitku pro moderní umělce dosvědčí práce El Lissického (1917) a Markéty Cudlínové (2006). Autorka: Olga Sixtová, 61 str., česko-anglicky. ISBN 80-86889-32-7

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Melissa Shiff. Proměna rituálu: postmoderní židovská svatba
 

Doprovodný katalog k projektu mladé kanadské mediální umělkyně Melissy Shiff nabízí alternativní pohled na tradiční obřad židovské svatby. Vedena snahou po oživení ustrnulé, po staletí neměnné rituální praxe, jež by kreativním přístupem mohla získat nový význam udržitelný i v rámci dnešní plurality názorů a identit, se autorka rozhodla zinscenovat vlastní svatební obřad jako experimentální

české vydání
cena:
35 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
35 Kč
1.5 €
$2
kusů:

Mazal tov – Hodně štěstí – Good Luck: Židovské svatební obřady – historie a současnost
 

Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna, která přibližuje tradiční židovský svatební obřad – jeho průběh a atributy. Fotografie, svatební oděvy, prsteny, smlouvy, dary a řada dalších exponátů umožní učinit si plastický obraz o jedné z nejvýznamnějších událostí životního cyklu každého jedince a o jejím slavení komunitou, která po staletí tvořila neodmyslitelnou součást české společnosti. Autorka Dana Veselská. 165 str., 108 barevných ilustrací, česko-anglicky. ISBN 80-86889-31-9

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Muž, který si nedal pokoj: Příběh Josefa Poláka (1886-1945)
 

Katalog věnovaný Josefu Polákovi – významnému historiku umění, muzejníkovi a organizátorovi kulturního života v předválečném Československu, osobnosti, která výrazným způsobem ovlivnila podobu Židovského muzea v Praze – byl vydán v rámci stejnojmenné výstavy v Galerii Roberta Guttmanna (2. února – 19. března 2006). Josef Polák prosazoval ideály masarykovského Československa ve funkci ředitele státního Východoslovenského musea v Košicích. Zde rozvinul velmi progresivní a úspěšnou činnost v oborech muzejnictví, dějin umění, památkové péče a osvěty. Odborné aktivity soustředil především na výtvarné umění. Ve 30. letech 20. století pracoval rovněž na inventáři uměleckých sbírek některých státních zámků. Po návratu do Prahy byl Polák pro židovský původ ze státní služby vyhozen. V roce 1942 se stal hlavním kurátorem Židovského ústředního musea v Praze. Zde vytvořil koncepci budování sbírek, systém pro třídění, popis a evidenci liturgických předmětů, stanovil pravidla odborné péče. Zapojil se do odbojového hnutí navzdory tomu, že sám byl pro svůj židovský původ bezprostředně ohrožen na životě. V srpnu 1944 byl zatčen gestapem. Jeho stopa se ztrácí v lednu 1945 v Osvětimi. Katalog obdržel zvláštní cenu Gloria Musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2005. Kurátorkou výstavy a autorkou katalogu je Magda Veselská. Katalog vychází dvojjazyčně v češtině a angličtině. 119 str. ISBN 86889-22-X

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik Prezentace sbírek Židovského muzea v Praze
 

Katalog publikovaný u příležitosti výstavy malíře Jiřího Jilovského pořádané v Galerii Roberta Guttmanna od 8. září do 6. listopadu 2005. Jiří Jílovský (1884-1958) je znám jako umělec vycházející z vrcholné secese a pečlivý tvůrce drobné grafiky rozmanitých forem, technik, stylů a motivů. Nejoblíbenější a nejznámější byly jeho série staropražských pohledů, krajinných výjevů a portrétů. Obzvláště populární jsou Jílovského exlibris, k jehož průkopníkům u nás patřil a kterých vytvořil více než 120. Jilovský byl rovněž malířem a že vytvářel i scénické návrhy. Maloval především portréty a krajiny, městské pohledy, žánrové scény, obrazy květinových zátiší i dekorativní kompozice. Jílovský se pohyboval převážně v pražské židovsko-německé společnosti, která téměř beze stopy zmizela v době holocaustu. Výstava prací Jiřího Jilovského v Galerii Roberta Guttmanna byla jeho první výstavou od roku 1927. Kurátorem výstavy a autorem katalogu je Arno Pařík. Katalog vychází v češtině a angličtině. 64 str. ISBN 80-86889-07-6 (česky) ISBN 80-86889-08-4 (anglicky)

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Alexandr Brandeis & Adolf Wiesner - Mecenáš a jeho zeť
 

Alexander Brandejs (1848-1901) byl mecenášem a přítelem předních českých umělců tzv. generace Národního divadla – M. Alše, F. Ženíška, V. Brožíka, J. Tulky, A. Chittussiho a J. Schikanedera, sochaře J. V. Myslbeka a básníků J. Vrchlického a J. Zayera a mnoha dalších. Malířství se věnovala také jeho dcera Helena, žačka A. Slavíčka, která se roku 1903 seznámila v Paříži s malířem Adolfem Wiesnerem, jehož dílu je výstava v Židovském muzeu věnována především. Adolf Wiesner (1871-1942) byl žákem V. Hynaise a jedním ze zakladatelů „Spolku výtvarných umělců Mánes“ a uměleckého měsíčníku české moderny „Volné směry“. Byl autorem figurálních kompozic, portrétů, melancholických krajinných motivů i grafických dekorativních prací. V letech 1900 až 1910 žil a pracoval převážně v Paříži, kde se stýkal s Alfonsem Muchou a dalšími českými umělci. Svoji poslední výstavu měl v Praze v roce 1936. Po okupaci v březnu 1939 byl Adolf Wiesner deportován do terezínského ghetta, kde zemřel 10. října 1942. Jeho dílo je v Židovském muzeu v Praze vystaveno poprvé po téměř 70 letech. ISBN české verze: 80-85608-92-8, anglické: 80-85608-93-6

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze
 

Katalog obsahuje 70 katalogových položek a je výsledkem dvouletého výzkumu muzejních pracovníku. Zahrnuje zastupné exempláře pro nejvýznamnější příklady převážně kovových dracounových krajek z muzejních sbírek. Je členěn do následujících oddílů: krajka na synagogálních textiliích, španier arbet, svatební pokrývky hlavy a oděvy. Kromě detailních barevných fotografií obsahuje také množství podvinků historických krajek ze 17. - 19. století. Rozsah 116 stran, přes 100 obrázků.

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Emil Orlik - Podobizny přátel a současníků
 

Katalog ke stejnojmenné výstavě je vlastně malou monografií známého pražského umělce, grafika, kreslíře a portrétisty z počátku 20.století. Od roku 1899 byl členem Vídeňské secese, proslavil se svými dřevořezy a portréty známých umělců, hudebníků, herců, básníků, spisovatelů i filozofů. Monografie nabízí vedle podrobného životopisu umělce především více než 200 reprodukcí jeho kreseb, dřevořezů, grafických prací i malířské portréty Alberta Einsteina (1917) nebo skladatele Richarda Strausse. Autor Dr. Arno Pařík, 96 stran, 212 barevných vyobrazení. ISBN čeština: 80-85608-73-1 80-85608-74-X angličtina

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Golem kráčí židovským městem
 

Od Židovského města k Josefovu (místopis, dějiny) + portréty ze sbírek Žid. muzea v Praze. Aut. E. Kosáková, J. Šedinová, D. Cabanová (foto). Česko- anglicky. 1994, 76 s., 44 bar. obr. Brož.V4. 17 x 24 cm.

české vydání
cena:
50 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
50 Kč
2 €
$3
kusů:

Židovské zvyky a tradice
 

Průvodce stálou expozicí v Klausové synagoze a v Obřadní síni přibližuje význam synagogy a jednotlivých židovských svátků, každodenní život židovské rodiny i činnost pražského Pohřebního bratrstva. Text doprovázejí četné barevné fotografie vystavených exponátů. 88 str., barevné ilustrace, anglicky, francouzsky, španělsky. V českém jazyce dočasně není na skladě.

české vydání
cena:
kusů:anglické vydání
cena:
3 €
$4
kusů:

Historie Židů v Čechách a na Moravě (od emancipace do současnosti)
 

Průvodce expozicí ve Španělské synagoze. Popisuje historii židovské komunity českých zemí během osvícenství, Rakousko-uherské říše, Československé republiky (1918-1938), nacistického Protektorátu Čechy a Morava a poválečného období. Kolektiv autorů, 80 str., 105 barevných fotografií, česky, anglicky, španělsky. Francouzsky a německy dočasně nejsou na skladě.

české vydání
cena:
60 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
60 Kč
3 €
$4
kusů:

Hora hor: Pouštní projekty Aleše Veselého
 

Katalog je věnován ideám velkých projektů pro pouštní oblasti Izraele (zejména Judskou poušť a Negev), jimž se Aleš Veselý intenzivně věnuje zhruba od poloviny 90. let. Katalog obsahuje úvodní studii o počátcích a vývoji úvah o pouštních projektech a také vlastní texty Veselého. Přes snový charakter pouštních staveb a velkoryse řešených environmentů, které autor sám někdy nazývá „utopiemi, z nichž některé by přesto měly být realizovány,“ neztrácejí Veselého projekty vazbu na reálné prostředí. Všechny projekty, o nichž uvažuje, mohou být v jakékoli fázi rozpracování uskutečnitelné. Pouštní projekty Aleše Veselého jsou monumentálními, univerzálními koncepty na pomezí sochařství, architektury a land artu. Vyjadřují základní lidskou pochybnost o ireversibilitě věcí, jsou ryzím výrazem vztahu mikrokosmu a makrokosmu. Nejsou krásné, jsou sublimní. Jejich struktura není naplněním estetického kánonu, je formulací absolutní hodnoty bytí v prolnutí historického a mytického času. Katalog je dvojjazyčný, česko-anglický. Text Michaela Hájková, Aleš Veselý. 123 s. ISBN 80-85608-66-9

české vydání
cena:
50 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
50 Kč
2 €
$3
kusů:

Adolf Kohn - Malíř pražského ghetta
 

Malá monografie umělce 1. poloviny 20. století, která obsahuje103 barevných reprodukcí jeho obrázků – olejomaleb. Maloval uličky, náměstí a zákoutí pražského Židovského města ještě před asanací. Jeho dílo je dnes cenným dokladem toho, jak kolem roku 1900 vypadalo pražské židovské ghetto. Autor Dr. Arno Pařík, 48 stran, vydáno česky a anglicky.

české vydání
cena:
50 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
50 Kč
2 €
$3
kusů:


CD-ROM, DVD:
novinka
 
DVD/ PRAVDA A LEŽ
 

Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Národním filmovým archivem připravilo výstavu Pravda a lež. Filmování v Terezíně 1942 -1945, která přináší na základě bohatého dokumentačního materiálu bližší pohled na tři terezínské filmové projekty SS. Film jako médium měl pomoci zvýšit přitažlivost nacistické ideologie širokým masám obyvatelstva, vysvětlit a ospravedlnit např. právě represivní opatření a deportace židovského obyvatelstva. Elektronický katalog (PC verze) nabízí montáž filmových výstřižků z roku 1942, které vězni ukryli v ghettu, dosud nepublikované fotografické záběry z let 1944 – 1945, vynesené ze střižny kameramanem Ivanem Fričem, i unikátní kresby holandského vězně Jo Spiera, který zachytil průběh natáčení v létě 1944. Ke zhlédnutí je i propagandistický film Terezín. Dokumentární film ze židovského sídelního území, známý dodnes pod metaforickým názvem Vůdce daroval Židům město. Deníkové záznamy vězňů, kresby terezínských výtvarníků, ukázky z dětských časopisů, předvolání k natáčení, vzpomínky pamětníků, to vše dokresluje nejen atmosféru během natáčení, ale mnohdy výstižně jen zaznamenává realitu skutečného života židovských vězňů: nemoci, hlad a zejména strach o život blízkých a před deportacemi na východ. CZ / AJ / DE

české vydání
cena:
190 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
190 Kč
8 €
$10
kusů:

VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ
 

Projekt "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", zaměřený na proměny zobrazování holocaustu a na možnosti objektivní reflexe jeho událostí prostřednictvím filmů animovaných, dokumentárních a hraných, natočených v různém časovém odstupu od konce druhé světové války, představil v uplynulých letech divákům v pěti středoevropských zemích téměř sto známých i méně známých filmů. Vyvrcholením projektu je vydání pětijazyčného DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", obsahující trojici pozoruhodných snímků, oceněných v době svého vzniku na významných filmových festivalech. Více zde.

české vydání
cena:
289 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
289 Kč
kusů:

DVD Michael Bielický
 

Hájková, Michaela. BIELICKY. Praha: Židovské muzeum v Praze 2005. DVD ŽMP 009. První multimediální publikace shrnující dosavadní nejdůležitější projekty předního českého mediálního umělce Michaela Bielického. Kromě obsáhlého rozhovoru, v němž autor vysvětluje východiska své práce, a přehledné bio- a bibliografie, obsahuje publikace DVD s videozáznamy vybraných projektů vzniklých v rozmezí let 1994-2005. Koncepci publikace připravila a s autorem rozmlouvala Michaela Hájková, kurátorka Židovského muzea v Praze. Publikace byla vydána s podporou Ministerstva kultury České republiky.

české vydání
cena:
50 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
50 Kč
2 €
$3
kusů:

CD-ROM Pražské synagogy
 

CD-ROM přináší historický a umělecký popis sedmi nejvýznamnějších synagog Židovského Města v Praze doplněný bohatou fotografickou dokumentací (102 barevných fotografií). Hlavní kapitoly publikace: Nejstarší synagogy v Praze (Staronová a Pinkasova), Synagogy renesančního ghetta (Vysoká a Maiselova), Barokní synagogy (Klausová) a Synagogy v období emancipace (Španělská a Jeruzalémská).

české vydání
cena:
80 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
80 Kč
3 €
$4
kusů:

CD-ROM Synagogální textilie
 

Ve snaze poskytnout zájemcům informace o své textilní sbírce v elektronické podobě, vydalo Židovské muzeum v Praze interaktivní CD Rom “Synagogální textilie”.

české vydání
cena:
70 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
70 Kč
3 €
$4
kusů:


Audio CD:
Dol Dauber. Hudební fantasie a židovské liturgické písně
 

Kompaktní disk Dol Dauber. Hudební fantasie a židovské liturgické písně volně navazuje na reedici historických zvukových záznamů, jež muzeum vydalo před několika lety pod názvem Mé srdce je jazzband a jež představilo nahrávky různých tanečních souborů kapelníka, vynikajícího houslisty, aranžéra a komponisty Dola Daubera (1894–1950). Tento disk obsahuje skladby pro housle a klavír, fantasie a úpravy árií ze známých oper, skladby z oblasti tzv. vyššího populáru, úpravy židovských melodií i vlastní kompozice Dola Daubera.

české vydání
cena:
150 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
150 Kč
6 €
$8
kusů:

Zapomenutý hlas pražské Jeruzalémské synagogy. Kantor Ladislav Moše Blum
 

Židovské muzeum v Praze vydalo za odborné spolupráce Phonogrammarchivu Rakouské akademie věd unikátní dvojcédé Zapomenutý hlas pražské Jeruzalémské synagogy. Jedná se o výběr nově objevených nahrávek zpěváka Ladislava Moše Bluma z let 1978–1983, které se dochovaly na čtyřiceti audiokazetách v osobním archívu jeho manželky Terezie (nar. 1909). Blum (1911–1994) byl poslední velký kantor (předzpěvák, hebrejsky chazan) předválečné generace, který v letech 1963–1994 působil v Jeruzalémské synagoze. Amatérské nahrávky si tajně pořizoval sám pro sebe na kazetový přehrávač, aby uchoval místní tradici příštím generacím, protože za minulého režimu bylo v těch letech nemyslitelné, aby vydal svoje nahrávky oficiálně. Nahrávky obsahují slavné kantoriální skladby a dokonce i naživo zachycené bohoslužby o šabatech i Vysokých svátcích v Jeruzalémské synagoze a tryzny za zemřelé v Terezíně. Dokumentují tak část náboženského a hudebního života pražské židovské obce za totality. Výběr nejreprezentativnějších nahrávek kantora nevšedních hlasových kvalit je představen na dvou kompaktních discích, doprovozených šedesátistránkovým česko-anglickým bookletem, ve kterém je kromě Blumova životopisu a příběhu jeho nahrávek i etnomuzikologický komentář a také texty všech písní včetně jejich hebrejského znění. Neznámé nahrávky objevila etnomuzikoložka Veronika Seidlová, která je také připravila k vydání ve spolupráci s vídeňským Phonogrammarchivem a společně s britským etnomuzikologem Alexanderem Knappem a kantorem Michalem Forštem opatřila booklet komentáři.

české vydání
cena:
240 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
240 Kč
11 €
$13
kusů:

Mé srdce je jazzband
 

Vzácné nahrávky židovského hudebníka z let 1927 – 1938, 70 minut Dol Dauber se svými orchestry Židovské muzeum v Praze pokračuje ve spolupráci se sběratelem gramofonových desek Gabrielem Gösselem. Další CD přináší jedinečné nahrávky orchestrů, které řídil obrovsky talentovaný a všestranný hudebník Dol Dauber a jmenuje se podle první písně výběru „Mé srdce je jazzband“. Hudební osobnost Dola Daubera (1894 Bukovina - 1950 Praha), jehož sto desáté výročí narození si letos připomínáme, je dnes pojmem již jen pro spíše starší generaci a pamětníky. Avšak v dějinách hudby - především v dějinách zábavné hudby - zůstane jeho jméno navždy zapsáno zářným písmem. Tento židovský skladatel, aranžér a významný interpret populární hudby, skladatel písniček, operet a filmové hudby, jazzový průkopník, především ale bohem nadaný houslista, prošel během svého relativně krátkého života obdobími slávy i strmých pádů. Přes klasické vzdělání se začal věnovat jazzu a postupně se stal šéfem několika salónních orchestrů a swing bandů, s nimiž sklízel velké úspěchy. Na našem CD je zařazeno 23 skladeb nahraných v letech 1927-1938 v Berlíně a v Praze. Repertoár je velmi pestrý, zahrnuje také několik titulů složených kapelníkem, mezi něž patří i písně z filmu Krb bez ohně zpívané Hanou Vítovou a R.A.Dvorským. EAN 859404208007-3

české vydání
cena:
150 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
150 Kč
6 €
$8
kusů:

Navzdory osudu - Fritz Weiss
 

Fritz Weiss a jeho aranžmá pro Orchestr Emila Ludvíka, unikátní nahrávky z let 1940-41, CD, 71 minut Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se sběratelem gramofonových desek Gabrielem Goesselem připravilo pro milovníky jazzových nahrávek skutečnou lahůdku. Vůbec poprvé vycházejí nahrávky populárních skladeb z let 1940-41 v aranžmá židovského muzikanta Fritze Weisse (narozen 28.9.1919 v Praze), který byl jednou z nejvýznamnějších jazzových osobností Prahy na konci 30. let 20. století.

české vydání
cena:
150 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
150 Kč
6 €
$8
kusů:


Ostatní:
Pohled1
 

Mark Podwal
Pražská Staronová synagoga, akryl, 2008

české vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:anglické vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:

Pohled2
 

Mark Podwal
Hřbitov pražského ghetta, akryl, 2000

české vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:anglické vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:

Pohled3
 

Mark Podwal
Chamsa – ulice pražského ghetta, akryl, 2010

české vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:anglické vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:

Pohled4
 

Mark Podwal
Hebrejské hodiny na věži Židovské radnice, akryl, 2008

české vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:anglické vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:

Pohled5
 

Mark Podwal
Jom kipur ve Staronové synagoze, akryl, 2008

české vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:anglické vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:

Pamětní mince k výročí úmrtí rabiho Löwa
 

Stříbrnou pamětní minci v nominální hodnotě 200 Kč vydala v roce 2009 Česká národní banka při příležitosti 400. výročí úmrtí významného židovského učence rabiho Jehudy Levy (Löwa) ben Becalela. Reliéf na lícní straně obsahuje čtyři do sebe vsazené Davidovy hvězdy s letopočty, připomínajícími pogromy na židovské obyvatelstvo na našem území. Na rubové straně je umístěn obrys postavy golema na podkladu hebrejského textu z Talmudu, obráceného vzhůru nohama. Převrácení textu zde podle záměru autora vyjadřuje pohled nazpět na historii místní židovské komunity. Stříbro, ražba, 2009, autor MgA. Josef Šafařík Průměr 31 mm, hmotnost 13 g

české vydání
cena:
450 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
450 Kč
20 €
$24
kusů:

Pohled6
 

Pohled náhrobku rabi Löwa (kol. 1525–1609) na Starém židovském hřbitově v Praze. Velikost: 10.5 x 14.8 cm

české vydání
cena:
5 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:

Pohled7
 

Pohled s vyobrazením dekorace z filmu Martina Friče Císařův pekař a Pekařův císař z roku 1951 (Ze sbírek Židovského muzea v Praze). Velikost: 10.5 x 14.8 cm

české vydání
cena:
5 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
5 Kč
0,5 €
$0,5
kusů:

Magnet
 

Magnet s vyobrazením dekorace z filmu Martina Friče Císařův pekař a Pekařův císař z roku 1951 (Ze sbírek Židovského muzea v Praze). Velikost: 6 x 9 cm

české vydání
cena:
40 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
40 Kč
1.5 €
$2
kusů:

Tričko
 

Tričko s vyobrazením dekorace z filmu Martina Friče Císařův pekař a Pekařův císař z roku 1951 (Ze sbírek Židovského muzea v Praze) Velikost: S,M,L,XL

české vydání
cena:
350 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
350 Kč
15 €
$19
kusů:

Mark Podwal: Pražská hvězda, 2006
 

Originální autorská serigrafie na papíru Acquerello Stucco Gesso U příležitosti stého výročí svého založení vydalo v nákladu 100 číslovaných a autorem signovaných výtisků Židovské muzeum v Praze. Mark Podwal se narodil v roce 1945 v newyorském Brooklynu. Snad nejvíce se proslavil díky svým kresbám, které již čtyřiatřicátým rokem vycházejí na stránkách denníku New York Times. Jeho díla se nacházejí ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku, Victoria and Albert Musea v Londýně či Židovského muzea v Praze. Podwal je autorem deseti vlastních ilustrovaných knih, z nichž lze jmenovat například: The Decline and Fall of American Empire (Sestup a pád amerického impéria, 1971) Freud’s da Vinci (Freudův da Vinci, 1977) A Book of Hebrew Letters (Kniha hebrejských písmen, 1978) A Jewish Bestiary (Židovský bestiář, 1985) The Book of Tens (Kniha desater, 1994) Golem: A Giant Made of Mud (Golem – obr z hlíny, 1995) The Menorah Story (Příběh menory, 1998) Jerusalem Sky (Nebe nad Jeruzalémem, 2005). Jako ilustrátor spolupracoval s mnoha renomovanými spisovateli včetně Elie Wiesela, Cynthie Ozick, Francine Prose a Harolda Blooma. Za své dílo získal mnoho prestižních amerických i světových cen. V roce 1993 byl jmenován rytířem a v roce 1996 Důstojníkem Řádu umění a literatury Francouzské republiky (Ordre des Arts et des Lettres de la République Française). V současné době spolupracuje s americkým režisérem Allanem Millerem, držitelem několika ocenění Americké filmové akademie, na dokumentárním filmu o Starém židovském hřbitově v Praze.

české vydání
cena:
950 Kč
kusů:anglické vydání
cena:
950 Kč
41 €
$51
kusů:Poštovné a balné:

Osobní odběr
Česká republika
Evropa
Jiné země

Měna:

CZK
EUR
USD

Způsob platby:

Hotově při převzetí zboží
Převodem
PaypalOmlouváme se, ale z technických důvodů není platba kartou v současné době možná. Využijte, prosím, ostatní typy plateb.

Credit/debit card payment is currently disabled on this site for technical reasons. Please use another payment method. We apologise for any inconvenience.

Kontaktní osoba:
Alena Knížová
Tel: 222 749 246
E-mail: [email] alena.knizova[at]jewishmuseum.cz
U Staré školy 1, Praha 1, 110 00

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze