A: Návštěvy muzea a galerie:
 
Pro provoz muzeí, galerií, výstavních prostor a obdobných historických nebo kulturních objektů platí, že:
 

 1. provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti,

 2. návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

 3. ve vnitřních prostorách jsou osoby povinné mít nasazený respirátor FFP2 nebo KN95,

 4. skupinové prohlídky se omezují tak, že účastníci skupinové prohlídky nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a

  1. pokud je ve skupině maximálně 10 osob včetně průvodce, pak tato skupina nemusí dodržovat dále uvedená opatření,

  2. pokud je však ve skupině více jak 10 osob, ale nejvýše 30 osob, pak účastníci takové prohlídky, s výjimkou dětí do 6 let věku, předložením příslušného certifikátu ještě před zahájením prohlídky prokáží organizátorovi takové prohlídky:

   • že splňují tyto podmínky:

    1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

    2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

    3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování.

    4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

   • Certifikát pro prokázání stanovených skutečností je: 

    a.    Certifikát EU COVID-19, který obdržíte buď od poskytovatele zdravotních služeb, u kterého jste absolvovali příslušný test, nebo očkování nebo který vám potvrdí prodělání onemocnění COVID-19, nebo lze tento certifikát získat na stánkách https://ocko.uzis.cz/
    Bližší info zde: Jak-získám-svůj-certifikát

    b.    EU Digital COVID Certifikate, který svým občanům vydávají členské země Evropské unie,

    c.    písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, 

    Subjekt organizující skupinovou prohlídku prokázání výše uvedených podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní výše uvedené podmínky, neumožní účast na skupinové prohlídce.

    POZOR: ŽMP antigenní test za tímto účelem návštěvníkům ani účastníkům akce neposkytuje.

B: Organizace kulturních akcí:
 
omezuje se přítomnost diváků na koncertech a jiných uměleckých představení, a to tak, že:

 1. maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení ,

 2. a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 500 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že:

 1. všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a

 2. prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují tyto podmínky:

A.   osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
B.    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
C.    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování.
D.   osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 1. nebo podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, POZOR: ŽMP antigenní test za tímto účelem návštěvníkům ani účastníkům akce neposkytuje.

 2. použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (FFP2 nebo KN95) nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu); ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,

 1. všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

 2. zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti,

 C: Organizace vzdělávacích akcí:
 
omezují  se vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že:

 1. maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení,

 2. a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 250 osob, s tím, že

a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a
b) prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují tyto podmínky:

A. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
B. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
C. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování.
D. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

c) nebo podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, pokud organizátor akce takový test účastníkům poskytne, POZOR: ŽMP antigenní test za tímto účelem návštěvníkům ani účastníkům akce neposkytuje.
d) použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (FFP2 nebo KN95) nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)

 1. všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

 D: Organizace zájmových a vzdělávacích akcí pro děti do 18 let:
 

 • lze poskytovat služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,

 • lze poskytovat služby služby za přítomnosti více než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech s tím, že:

 1. osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (FFP2 nebo KN95) nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu); tato podmínka musí být ve vnějších prostorech splněna v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry;

 2. subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;

 3. účastník nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19 a před zahájením poskytování služeb, s výjimkou dítěte do 6 let věku, akce:

  1. prokáže, že splňuje tyto podmínky:

A. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
B. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
C. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování.
D. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 1. nebo prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

 2. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

 3. nebo podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, POZOR: ŽMP antigenní test za tímto účelem návštěvníkům ani účastníkům akce neposkytuje.

subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, neumožní účast,
 
E: Podmínky pro zpřístupnění veřejnosti knihovnu, badatelnu archivu Smíchov, Informačního a Rezervačního centra a muzejních prodejen se suvenýry:
 
provozovatel musí dodržovat následující pravidla:

 1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

 2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

 3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

 4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

 5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

 6. zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

 7. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

 8. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

<
>
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
12
 
 
13
14
15
 
 
16
 
 
17
18
19
20
 
 
21
22
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT