Pavel Kocman

Jméno a příjmení, tituly:

Mgr. Pavel Kocman

E-mail:

pavel.kocman@jewishmuseum.cz

Vzdělání:

1987–1993
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
obory: historie, archivnictví
1993
Státní závěrečná zkouška, titul Mgr.

Pracovní zkušenosti:

1993
Brněnský večerník
kulturní redaktor
 
1993–1997
Státní okresní archiv Brno-venkov
odborný archivář
 
1997–2000
Česká televize Brno
redaktor dramaturg
 
2001–dosud
Projekt „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ (od r. 2005 projekt veden Společností pro dějiny židů v České republice)
odborný pracovník-editor historických pramenů, redakce internetové strany www.BMSJ.eu
 
2013–dosud
Židovské muzeum v Praze
odborný pracovník Oddělení židovských dějin a judaistiky

Vědecké zaměření:

Hospodářské a sociální dějiny Židů na Moravě ve středověku a v raném novověku.

Publikační činnost:

 

Výběr z článků, kapitol v monografiích a recenzí:

Vražda ivančického žida Davida Janem Trnkou ze Židlochovic v Ledcích roku 1649, Jižní Morava, 38 (2002), s. 209–212.
 
Židé na Moravě podle lánových rejstříků, Židé a Morava, VIII (2001), s. 7–28.
 
Die Juden im ersten erhaltenen mährischen Kataster – Lahnregister, Judaica Bohemiae, XXXIX (2003), s. 104–192.
 
Moravští židé a křesťanská justice v 16. a 17. století, Jižní Morava, 39 (2003), s. 7–19.
 
Počty židovských domů na Moravě v roce 1667, Židé a Morava, IX (2002), s. 7–26.
 
Die jüdische Besiedlung Mährens im Jahre 1667: Die Steuererklärungsbriefe zur Haussteuer, Judaica Bohemiae, XL (2004), s. 149–224.
 
Mährische Juden und christliche Justiz im 16. Jahrhundert, in: S. Hödl – P. Rauscher – B. Staudinger, eds., Hofjuden und Landjuden. Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit, Berlin – Wien: Philo, 2004, s. 363–386.
 
Privilegium Oldřicha z Kounic pro židovské koželuhy ve Slavkově u Brna z roku 1599, Vyškovský sborník, 4 (2004), s. 47–58.
 
Die jüdische Besiedlung Mährens an der Wende des 16. und 17. Jahrhundert nach den Steuererklärungen der mährischen Stände, Judaica Bohemiae, XLI (2005), s. 160–260.
 
Prameny k dějinám židovského osídlení Slavkova u Brna a Rousínova v 16. a 17. století, Židé a Morava, XI (2004), s. 30–37.
 
Juden zwischen Kaiser, Landesfürst und lokaler Herrschaft (1350–1800), Jižní Morava, 41 (2005), s. 359–361. (zpráva)
 
Soupisy židů z let 1680 a 1682 ve Slavkově u Brna a v Rousínově a ochranní židé na slavkovském panství, Vyškovský sborník, 5 (2006), s. 205–256.
 
“Wir arme burgern” contra “unchristliches volck” – Židé z pohledu moravských královských měst v polovině 17. století,  Židé a Morava, XIII (2006), s. 25–31.
 
Kardinál Ditrichštejn a židé, in: E. Kordiovský – M. Svoboda, eds., Kardinál František Ditrichštejn a jeho doba (XXIX. Mikulovské sympozium 2006), Brno 2007, s. 135–147.
 
Tři incidenty na jihomoravských mýtech ve 2. polovině 17. století (Židovští mýtní v Uherském Brodě a v Pohořelicích), Jižní Morava, 43 (2007),  s. 257–264.
 
Bohemia, Moravia et Silesia Judaica – další fáze projektu archivní rešerše a edice pramenů k dějinám židů v českých zemích v raném novověku, Židé a Morava, XIV (2007), s. 211–222.
 
V majetku šlechty (1550–1618), in: K. Mlateček – M. Svoboda, eds., Velké Němčice. Městečko, které se nestalo městem, Velké Němčice: Městys Velké Němčice, 2009, s. 75–98.
 
Velké Němčice od třicetileté války do josefínských reforem (1619–1790), in: K. Mlateček – M. Svoboda, eds., Velké Němčice. Městečko, které se nestalo městem, Velké Němčice: Městys Velké Němčice, 2009, s. 99–150.
 
Sonda do výroby lihu na mikulovském panství ve 2. polovině 17. století (Židovští vinopalníci v Mikulově a Pouzdřanech), Jižní Morava, 45 (2009), s. 39–61; 46 (2010), s. 101–124.
 
Daňové zatížení moravských židů v 16. a 17. století, Židé a Morava, XV (2008), s. 7–25.
 
Projekt Bohemia, Moravia et Silesia Judaica – Prameny k dějinám Židů v českých zemích, Krok. Knihovnická revue Olomouckého kraje, 6 (2009), s. 13–18.
 
Soňa Nezhodová, Židovský Mikulov, Brno 2006, Judaica Bohemiae, XLIV (2009), s. 127–134. (recenze)
 
Majetkem Lichtenštejnů. Od počátku 17. století do josefínských reforem 1598–1790, in: L. Jan – S. Nezhodová, eds., Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic, Hustopeče: Město Hustopeče 2010, s. 224–285.
 
Potíže města Brna se židy ve druhé polovině 17. století, in: J. Čermáková a kol., eds., A vůbec ... Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám, Brno: Archiv města Brna 2010, s. 132–151, 549–551.
 
Židovští výběrčí mýta na slavkovském panství v první polovině 17. století (Mýta ve Slavkově u Brna a v Rousínově), Vyškovský sborník, 7 (2010), s. 59–74.
 
Rolf Kiessling – Peter Rauscher – Stefan Rohrbacher – Barbara Staudinger, eds., Räume und Wege. Jüdische Geschichte im Alten Reich 1300–1800, Berlin 2007, Judaica Bohemiae, XLV (2010), s. 113–120. (recenze)
 
Zinsverbot und Judenschaden. Jüdisches Geldgeschäft im mittelalterlichen Aschkenas. Vienna, 7–9 July 2010, Judaica Bohemiae, XLV (2010), s. 121–123. (zpráva)
 
Mezi vrchností, křesťany a vlastní obcí – Prostor k životu a podnikání v 17. století na několika příkladech z jihomoravských židovských obcí (Zwischen Obrigkeit, Christen und der eigenen Gemeinde. Raum zum Leben und Unternehmen im 17. Jahrhundert an einigen Beispielen aus südmährischen jüdischen Gemeinden), Judaica Bohemiae, XLVI (2011) – Supplementum, s. 107–132, 293-313.

Zdeněk Šimeček, Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století, Statutární město Brno: Archiv města Brna 2011, Jižní Morava, 48 (2012), s. 406–407. (recenze)
 
Georg Gaugusch, Wer einmal war. Das jüdische Grossbürgertum Wiens 1800–1938. A-K, Wien: Amalthea Signum Verlag 2011, Judaica Bohemiae, XLVII (2012), 2, s. 138–142. (recenze)

Židé v Mikulově, in: Miroslav Svoboda, ed., Mikulov. Historie, kultura, lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 269–299.
 
Peter Rauscher - Barbara Staudinger, eds., Austria Judaica. Quellen zur Geschichte der Juden in Niederösterreich und Wien, 1496-1671, Judaica Bohemiae, XLVIII (2013), 2, s. 140–148. (recenze)
 
Rudol Fišer, Třebíč: Příběhy židovských familiantů, Časopis Matice moravské,132 (2013), s. 176–180. (recenze)
 
A Nobleman's Jew, a Jewish Nobleman. Jewish Elites and Jewish Nobility in the Early and Late Modern Periods, Judaica Bohemiae, XLVIII (2013), 1, s. 105–109. (zpráva)
 
"Avigdor, Beneš, Gitl" - Židé v Čechách a na Moravě ve středověku. Věnováno památce Samuela Steinherze (1857 Güssing - 1942 Terezín), Časopis Matice moravské, 132 (2013), s. 270–273. (zpráva)
 
Dějiny židovské obce v Dambořicích, in: Fišer, Zdeněk, ed.: Dambořice: zpět ke kořenům. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost pro Obec Dambořice, 2014, s. 211–248.
 
Soupisy Židů v Čechách a na Moravě v raném novověku a jejich edice jako historický pramen. Přehled edicí a literatury, Český časopis historický, 112 (2014), s. 295–311.
 
Zamyšlení nad městskými kronikami jako pramenem k dějinám moravských Židů (Úvod do problému), Židé a Morava, XX (2013), s. 7–15.
 
Robert Šimůnek (ed.), Historický atlas měst České republiky, svazek č. 25 – Mikulov, Časopis Matice moravské, 133 (2014), s. 218–221. (recenze)
 
Neue archäologische Forschungen und Funde in Nikolsburg (Mikulov) und Umgebung mit Bezug zur jüdischen Besiedlung, Judaica Bohemiae, XLIX (2014), 1, s. 89–105. (spoluautoři Petr Kubín, František Trampota)
 
International Workshop ‘Jews in the Medieval Town. Urban Space in the Middle Ages – a Place of Coexistence and Conflicts’, Judaica Bohemiae, XLIX (2014), 1, s 117–119. (zpráva)
 
K obchodování mikulovských židů v Dolních Rakousích v 16. a 17. století, in: Damm, Alfred (ed.), Hranice - historie - lidé: colloquium Vranov nad Dyjí 2013 = Grenze - Geschichte - Menschen: der Tagungsband. St. Pölten: Diözesanarchiv St. Pölten, 2014, s. 141–149.
 
Die älteste bekannte Abbildung der Judenstadt und der Synagoge in Nikolsburg (Mikulov) aus dem Jahr 1711, Judaica Bohemiae, XLIX (2014), 2, s. 115–124. (spoluautor Helmut Teufel)
 
Alfred Damm, Weitersfeld / Schaffa. Zur Geschichte einer jüdischen Landgemeinde an der mährischen Grenze in der Neuzeit, Judaica Bohemiae, XLIX (2014), 2, s. 129–134. (recenze)
 
Vztah šlechty a židů na Moravě v raném novověku, in: Spyra, Janusz – Zářický, Aleš – Županič, Jan (eds.): Šlechticův žid – Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a v moderní době. Ostrava-Częstochowa: Ostravská univerzita v Ostravě – Akademia im. Jana Dlugosza w Częstochowie, 2015, s. 11–36. (spoluautor Helmut Teufel)
 
Židé v moravských městech a městečkách ve středověku a v raném novověku, Documenta Pragensia, XXXII/2 (2013), s. 425–444.
 
Die kurze Geschichte der jüdischen Gemeinde in Auspitz (Hustopeče), 1621-1651, Judaica Bohemiae, L (2015), 2, s. 45–89.
 
Die Ausweisung der Juden aus den mährischen königlichen Städten 1426–1514: Verlauf, Anlässe, Folgen, in: Helmut Teufel - Pavel Kocman - Milan Řepa, eds., „Avigdor, Beneš, Gitl“ – Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt) zum Gedenken; Brünn – Prag – Essen: Společnost pro dějiny židů v ČR – Historický ústav – Klartext-Verlag, 2016, s. 269–345.
 
Požáry, pogromy, ceremonie a popravy – Židé z pohledu dvou boskovických kronik, Židé a Morava, XXII (2016), s. 7–23.
 
Vinohrady Žida Abrahama v Němčičkách (okr. Břeclav) v polovině 17. století: Spekulace, nebo nouze nejvyšší? (Příspěvek k dějinám židovského vinohradnictví na Moravě), Jižní Morava, 52 (2016), s. 412–420.
 
Janusz Spyra, Biografický slovník rabínů rakouského Slezska, Časopis Matice moravské, 135 (2016), s. 175–176. (recenze)
 
Dvě drobnosti k dějinám židovské obce v Hodoníně, Židé a Morava, XXIII (2017), s. 7–13.
 
D. Boušek a kol., Dvarim meatim: Studie pro Jiřinu Šedinovou, Časopis Matice moravské,136 (2017), s. 136–137. (recenze)

<
>
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
 
 
4
5
6
7
 
 
8
9
 
 
 
10
11
 
 
12
13
14
15
16
 
 
17
18
 
 
19
20
21
 
 
22
 
23
24
 
25
 
 
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT