Dana Veselská

Jméno a příjmení, tituly:

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.

Vědecké zaměření (hlavní obory):

judaika, muzeologie a památková péče, dějiny uměleckého řemesla 16. – 18. století, historický textil, české malířství 19. století

Členství ve vědeckých a společenských institucích:

 • členka redakční rady impaktovaného vědeckého časopisu Judaica Bohemiae (2007 – dosud)
 • členka redakční rady recenzovaného vědeckého časopisu Museologica Brunensia (2011 – dosud)
 • členka sbírkotvorné komise Židovského muzea v Praze (2007 – dosud)
 • předsedkyně Muzeologické komise Asociace muzeí a galerií ČR (2010 – 2012), členka výboru Muzeologické komise Asociace muzeí a galerií ČR (2004 – 2010)
 • členka pracovní skupiny Asociace muzeí a galerií ČR pro Muzejní statistiku a benchmarking muzeí (2010 – dosud)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

Reg. č. RK04P03OMG001 (rok řešení 2004)
Příprava výstavy a katalogu synagogálních textilií zdobených paličkovanými krajkami ze sbírkového fondu Židovského muzea v Praze u příležitosti konání 11. kongresu Mezinárodní krajkářské organizace OIDFA v červenci 2004 v Praze.
Hodnocení: U - Uspěl podle zadání.
Řešitel

Reg. č. RK04P03OMG021 (léta řešení 2004-2005)
Zjištění dostupných údajů a odborné zpracování souboru svitků Tóry a povijanů ze sbírky býv. Státního židovského muzea, odprodaných v roce 1964 p.z.o. Artia a umístěných v The Czech Memorial Scrolls Centre Westminsterské synagogy v Londýně.
Hodnocení: U - Uspěl podle zadání.
Spoluřešitel

Reg. č. DE07P04OMG019 (léta řešení 2007-2009)
Odborné zpracování a vyhodnocení úplného souboru povijanů na Tóru z Čech a Moravy jako výlučného a dosud nezveřejněného pramene pro bádání v oblasti společenských věd a zhodnocení jeho přínosu k rozvoji znalostí kulturní rozmanitosti společnosti.
Hodnocení: V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.).
Řešitel

Reg. č. poskytovatele 16/12 (léta řešení 2012-2013)
Creation of an Information Base for Identifying the Donors of Collection Pieces.
Poskytovatel: Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, Windmill Hill, Silk Street, Waddesdon, Aylesbury HP18 0JZ, UK.
Hlavní řešitel

Muzejní činnost (autorství výstav apod.):

 • 1997 – Jan Autengruber (1887–1920). Okresní muzeum v Jindřichově Hradci.
 • 1998 – Hanuš Schwaiger. Okresní muzeum v Jindřichově Hradci.
 • 1999 (dosud) – Měšťanská a lidová kultura (s Alexandrou Zvonařovou).
 • Stálá expozice Okresního muzea v Jindřichově Hradci.
 • 2004 – Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze. Praha, Galerie Roberta Guttmanna.
 • 2006 – Mazal Tov – Hodně štěstí. Praha, Galerie Roberta Guttmanna.
 • 2006 – Druhý život českých svitků Tóry. Praha, Galerie Roberta Guttmanna.
 • 2009 – Nechť mu Bůh dá vyrůst. Praha, Galerie Roberta Guttmanna.
 • 2014 – Příběh pokračuje: Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994-2014 (s Michaelou Sidenberg). Praha, Galerie Roberta Guttmanna.

Účast na seminářích, konferencích:

 • XI. kongres OIDFA (Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau), Praha, 16. – 18. 7. 2004, jeden ze čtyř hlavních kongresových příspěvků: Paličkované krajky ze 17. – 19. století ve sbírkovém fondu pražského Židovského muzea.
 • Seminář Textil v muzeu: nové názory a zkušenosti. Technické muzeum v Brně, 6. – 7. 6. 2005, příspěvek: Dokumentace textilií zdobených paličkovanými krajkami ve sbírkovém fondu Židovského muzea v Praze.
 • Seminář Kritika muzejních výstav, Hodonín, Masarykovou muzeum v Hodoníně, 16. – 17. 6. 2005, příspěvek: Nedostatek kritiky – aktuální problém muzejní výstavní tvorby?
 • Seminář Textil v muzeu: prezentovat, ano či ne? Technické muzeum v Brně, 12. – 13. 6. 2006, příspěvek: Prezentace sbírkových textilií na příkladu roucha a standarty mesianisty Šeloma Molcha.
 • Seminář Péče o textilní sbírky. Společnost pro technologie ochrany památek a Národní muzeum v Praze, 23. 11. 2006, příspěvek: Vývoj péče o textilní sbírkový fond Židovského muzea v Praze v jeho stoleté historii.
 • Konference Svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Východočeské muzeum v Pardubicích, 13. – 14. 9. 2007, příspěvek: Svatební pokrývky nevěst pro obřad bedeken ze sbírek Židovského muzea v Praze.
 • Výroční zasedání Oesterreichische Gesellschaft zur Förderung der Textil-Kunst-Forschung. Wien, Hofburg, 13. 3. 2010, přednáška: Sephardische Textilien.
 • Diskuzní fórum Muzeologické komise AMG, Opava, SU v Opavě, 13. – 14. 6. 2012, jednací blok Muzejní statistika a benchmarking muzeí, příspěvek: Muzea a galerie České republiky ve světle pravidelných publikací údajů ze statistických šetření prováděných Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS).
 • Mezinárodní konference Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV, Národní muzeum v Praze, 12. – 14. 11. 2013, příspěvek: Skutečně musíme pořád jen „natahovat ruce“? Aneb proč muzejní rozpočty (někdy) nestačí.

Publikační činnost (výběr):

výhradní autorství

Hanuš Schwaiger ve svém rodišti. Jindřichův Hradec, Okresní muzeum, 1998, 26 s. (ISBN: 80-901575-8-0).

Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze (Laces from the Collections of the Jewish Museum in Prague). Praha: Židovské muzeum, 2004. 115 s. (ISBN: 80-85608-86-3).

Mazal Tov – Hodně štěstí – Good Luck. Židovské svatební obřady: historie a současnost (Jewish Wedding Ceremonies: Past and Present). Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006. 172 s. (ISBN: 80-86889-31-9). Recenze: Helena Mevaldová, In: Judaica Bohemiae XLII, 2007, s. 233-236, táž In: Český Lid, 94 (2007), 1, s. 88-90.

Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / Acquisition and De-acquisition Activities of Museums and Galleries. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2014. ISBN 978-80-87366-44-8.
 

editor nebo spoluautor:

(editor) Synagogální textilie (Synagogue Textiles, Textiles de synagogue, Synagogale Textilien, Paramenti sinagogali). CD-ROM. Praha: Židovské muzeum, 2003 (ISBN nemá).

(spoluautor se Stanislavou Vrbkovou) Židé v Mikulově. Mikulov: Regionální muzeum, 2004, 54 s. (ISBN: 80-85088-18-5).

(spoluautor) Eva Kosáková (et al.), Slovník judaik. Praha: Židovské muzeum, 2004, 142 s. (ISBN: 80-85608-64-2, 2. vydání 2006).

(spoluautor) Eva Kosáková (et al.): Dictionary of Judaica. Prague: Jewish Museum in Prague, 2005, 143 s. (ISBN: 80-86889-21-1).

(spoluautor se Stanislavou Vrbkovou) Jews in Mikulov. Mikulov: Regionální muzeum, 2005, 54 s. (ISBN: 80-85088-20-7).

(editor) Druhý život českých svitků Tóry: české svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze (The Second Life of Czech Torah Scrolls). Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006, 71 s. (ISBN: 80-86889-41-6).

(editor) Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií (Thesauration and presentation of the cultural heritage of minorities in the collections and exhibition programmes of museums and galleries). Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006. 130 s. (ISBN: 80-86889-42-4), recenze: Z. Z. Stránský in Věstník AMG, 4/2007, s. 16-17, týž in Museum Aktuell, 10/2007.

(spoluautor se Stanislavou Vrbkovou) Die Juden in Nikolsburg. Mikulov: Regionální muzeum, 2008, 62 s. (ISBN: 978-80-85088-28-1).

(editor) Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů. Praha: Židovské muzeum, 2009, 312 s. (ISBN: 978-80-86889-94-8).

(editor) May God let Him Grow. A Child´s Birth in the Culture and Customs of Bohemian and Moravian Jews. Prague: Jewish Museum in Prague, 2009, 312 p. (ISBN 978-80-86889-95-5). Recenze: Lenka Nováková, In: Národopisná revue, 20 (2010), 3, s. 228-229; Helena Mevaldová, In: Český lid, 97 (2010), 3, s. 307-309; Karen Franklin and Emily Speigel, In: Judaica Bohemiae, XLV (2010), 2, s. 125-127; Alexandra Navrátilová, In: Národopisný Věstník, XXVIII (70), 2011.

(spoluautor) Dana Veselská, Poskytování doprovodných informací a programů ve výstavách a expozicích muzeí a galerií. Jana Bukačová – Anna Komárková – František Šebek (eds.), Muzejní výstavnictví. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2014, pp.158-168. ISBN: 978-80-86611-62-4.

(editor) Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / Acquisition and De-acquisition Activities of Museums and Galleries. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2014. ISBN 978-80-87366-44-8.

Autorství (spoluautorství) článku, studie:

Antonín Chittussi a jeho pobyty na jihovýchodě Čech. Jindřichohradecký vlastivědný sborník, sv. 8, 1996, s. 38-57 (ISSN: 1210-6453).

Nedokončená pouť k vrcholu : Jan Autengruber (1887 – 1920). Jindřichohradecký vlastivědný sborník, sv. 9, 1997, s. 61-68 (ISSN: 1210-6453).

Bystřická zastavení : Druhý domov malíře Hanuše Schwaigera. Jindřichohradecký vlastivědný sborník, sv. 10, 1998, s. 27-33 (ISSN: 1210-6453).

Nálezy textilií v genizot českých a moravských synagog. Český lid, 2000 (87), č. 4, s. 295-306 (ISSN: 0009-0794).

Special Features of Moravian Synagogue Textiles: Material, Influences, Ornamentation and Symbols. In: Kosáková – Kybalová – Putík, Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues. Prague: Jewish Museum in Prague, 2003, s. 31-46 (ISBN: 80-85608-65-0).

(spoluautor s Michaelou Scheibovou) The Kapporet as a Synagogue Item: Its Origin and Development. In: Kosáková – Kybalová – Putík, Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues. Prague: Jewish Museum in Prague, 2003, s. 47-61 (ISBN: 80-85608-65-0).

Poznámky k některým aspektům, ovlivňujícím výzdobu moravského synagogálního textilu. Folia Etnographica, 36-37 (2002-2003), s. 47-58 (ISSN: 0862-1209).

„And she took her veil, and covered herself“ (Genesis 24:65). Bridal head coverings from the collections of the Jewish Museum in Prague. Judaica Bohemiae, XL, 2004, s. 93-103 (ISSN: 0022-5738).

Nedostatek kritiky – aktuální problém muzejní výstavní tvorby? In: Kritika muzejní výstavní tvorby, sborník přednášek ze semináře 16. – 17. 2005, Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2006, s. 5-11.

Dokumentace textilií zdobených paličkovanými krajkami ve sbírkovém fondu Židovského muzea v Praze. In: Textil v muzeu: Nové názory a zkušenosti. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006, s. 55-59 (ISBN: 80-86413-30-6).

Svatební obřady aškenázských Židů – historie a současnost. Folia Etnographica, 40 (2006), s. 107-118 (ISSN: 0862-1209).

Vývoj péče o textilní sbírkový fond Židovského muzea v Praze v jeho stoleté historii. In: Olga Kotlíková (ed.), Péče o textilní sbírky, sborník přednášek z odborného semináře. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2006, s. 14-20 (ISBN nemá).

Prezentace sbírkových textilií na příkladu roucha a standarty mesianisty Šeloma Molcha. In: Textil v muzeu: Prezentovat ano či ne? Brno: Technické muzeum v Brně, 2007, s. 34-38 (ISBN: 80-86413-36-5).

Židovské sňatky v Čechách a na Moravě v minulosti a přítomnosti. In: Ilona Klemšová (ed.), Oznamuje se láskám našim. Pardubice: 2007, s. 29-38 (ISBN: 978-80-86046-92-1).

"I vzala rouchu a přistřela se" (Gen 24:65) – svatební pokrývky nevěst pro obřad bedeken ze sbírek Židovského muzea v Praze. In: Martina Halířová (ed.), Oznamuje se láskám našim … aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Pardubice: 2007, s. 193-203 (ISBN: 978-80-86046-97-6).

(spoluautor s Alexandrem Putíkem) A Textile from İzmir with an Embroidered Lion. Remnant of the Robe of Sabbatai Zevi? Judaica Bohemiae, XLIII, 2007, s. 193-217 (ISSN: 0022-5738).

Ženu statečnou kdo nalezne. Neb daleko nad perly cena její. Národopisný věstník (Bulletin d´ethnologie), XXIV (66), 2007, s. 45-54 (ISSN 0323-2492).

Hanuš Schwaiger a Valašsko (1891-1902). Valašsko: vlastivědná revue, 2008, č. 2, s. 24-27 (ISSN: 1212-3382).

15 Jahre Jüdisches Museum in Prag. Museum Aktuell, 2009, č. 8, s. 29-34 (ISSN: 1433-3848).

Памятники погибшего мира - cинагогальный текстил в коллекциях довоенных чешских и моравских еврейских музеев. In: Вопроcы музеологии (The Problems of Museology), 2010, 1, s. 150-154 (ISSN 2219-6269).

Unikate Entdeckung in den Sammlungen des Jüdischen Museums in Prag, Ein Synagogalvorhang aus Kolín nad Labem (Kolin an der Elbe) aus dem Jahre 1630. Judaica Bohemiae, XLV, 1, 2010, s. 87-99 (ISSN: 0022-5738).

Brief Instructions for a Detective Enthusiast. Methodology for Assessing the Collection of Torah Binders from Bohemia and Moravia. Judaica Bohemiae, XLV, 2, 2010, s. 105-120 (ISSN: 0022-5738).

Assessment of the informative value of data on collection points in the German catalogue on the basis of the example of textiles from the collection point ´Jemnice/Moravské Budějovice´. Judaica Bohemiae, XLVI, 2011, 1, pp. 101-114 (ISSN: 0022-5738).

Zasnoubím si tě navěky. In: Jana Jiroušková (ed.), Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 46-57 (ISBN 978-8071062295).

Identifying donors of objects in the collections of the Jewish museum in Prague : Project supported by Rothschild Foundation Europe. Judaica Bohemiae, XLVII, 2012, 2, pp. 115-118 (ISSN: 0022-5738).

Muzea a galerie České republiky a pravidelná statistická šetření. Museologica Brunensia, 2013, 3, s. 32-38 (ISSN: 1805-4722).

K semináři Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií. Dana Veselská (ed.), Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / Acquisition and De-acquisition Activities of Museums and Galleries. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2014, pp. 5-12. ISBN 978-80-87366-44-8.
 
(spoluautor s Jitka Korbelová – Pavlína Schneider) Akviziční a deakviziční činnost Židovského muzea v Praze v uplynulém dvacetiletí (1994-2014). Dana Veselská (ed.), Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / Acquisition and De-acquisition Activities of Museums and Galleries. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2014, pp. 93-107. ISBN 978-80-87366-44-8.
 
Příklady z praxe: podpora vzdělávacích a tréninkových programů pro zaměstnance muzeí z finančních prostředků Evropské unie. Museologica Brunensia, 2014, 4, s. 38-41. ISSN 1805-4722.

(spoluautor s Jaroslav Kuntoš – Lenka Uličná) Slovacika v podsbírce „judaika“ Židovského muzea v Praze. Acta Judaica Slovaca, 21, 2015, pp. 105-120. ISBN: 978-80-8060-357-1.
 
Jaroslav Kuntoš – Pavlína Schneider – Michaela Sidenberg – Lenka Uličná – Dana Veselská, Acqusition Activity in the ´Judaica´ Sub-collection Groups of the Jewish Museum in Prague, 1994-2014. Judaica Bohemaie, L (2015), 1, pp. 91-116. ISSN: 0022-5738.
 

Autorství katalogových hesel pro odborné publikace:

Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie : umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha: Národní galerie, 2001 (ISBN 80-7035-263-9).

Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů : Morava v době baroka 1670–1790. Brno: Moravská galerie, 2003 (ISBN 80-7027-121-3).

(kolektiv), Europas Juden im Mittelalter : The Jews of Europe in the Middle Ages. Speyer: Historisches Museum der Pfalz, 2004 (ISBN 978-3775791908).

Eva Kosáková (ed.), 100 předmětů ze sbírek Židovského muzea v Praze: kurátorský výběr. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006 (ISBN 80-86889-33-5).

Magda Veselská (ed.), Bestii navzdory (Defying the beast). Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006 (ISBN 80-86889-37-8).

Alexandr Putík (ed.), Cesta života : Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525 – 1609). Praha: Židovské muzeum v Praze, 2009 (ISBN 978-80-86889-87-0).

Literatura o:

Who´s who? (v České republice) . Zug, Who’s Who, 2004, s. 1417.

<
>
27
28
29
30
 
1
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
14
 
15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
30
 
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT