PRICE LIST OF THE SERVICES PROVIDED BY THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE - with effect from 15TH august, 2020

The price list of services is divided into sections according to the departments and divisions (budget centers) of the JMP that provide individual services (the number of the budget center and the name of the relevant department or division are given in the header of each section).

Prices of services are set in Czech Crowns (CZK) and for foreign applicants will be converted according to the current exchange rate to the Dollars (USD) or Euros (EUR). The JMP does not accept payments in other foreign currencies. Payment for services can be paid against the tax document (invoice) by non-cash transfer to a bank account or at the cash desk of the JMP's Economic Department on working days from 10:00 to 15:00.

Most of the services listed in the price list are exempt from VAT according to § 61, letter e) Act. 235/2004 Coll., These performances are marked with an asterisk in the price list. Other services subject to VAT are listed in the Price List of Services, including value added tax.

Services
provided by:
03 – Development and PR Department
04 – Department of Jewish History 
05 – Collections Department
08 – Education and Culture Department
11 – Archives Department
12 – Library Department
14 – IT Infrastructure Management and Digitisation Processes Department

03 – Development and PR Department

I. Expert services

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Lecture Lecturer fee   hour 750 - 1 500* CZK
Specialist consultation     hour 750* CZK

II. Permission for the reproduction of items from the Museum’s collections

Agenda copyrightu se řídí ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském v platném znění. Snížit nebo nepožadovat poplatky a platby za služby je možné jen ve výjimečných případech, a to zejména tehdy, pokud si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele. O snížení poplatků za služby a reprodukční užití rozhoduje výhradně statutární zástupce ŽMP. V případě, že bude nutné fotografovat (neexistuje digitální fotografie) sbírkový předmět ve správě Odboru sbírek, je cena za veškerou administrativu a fotografování jednoho záběru stanovena na 2 500 Kč (platí i pro studenty). V případě, že bude nutné sbírkový předmět ve správě Odboru sbírek skenovat (neexistuje digitální fotografie), je cena za veškerou administrativu a skenování jednoho záběru stanovena na 400 - 800 Kč podle náročnosti.

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Administrative charge one-off bez ohledu na počet předmětů kus 363 CZK
Permission for the reproduction of items from the Museum’s collections and documents from Photoarchive of the Museum collection item pro vědecké účely a účely studentských a akademických prací předmět 121 CZK
Permission for the reproduction of items from the Museum’s collections collection item pro ostatní účely předmět 1 815 CZK
Povolení k reprodukci archiválií pro účely vědecké a výukové   blíže k užití viz popis u střediska 11 Odbor Archivů kus free of charge
Povolení k reprodukci archiválií pro ostatní účely Vzácné archiválie, materiály z období šoa včetně dokumentů z Terezína, historické fotografie (pořízené do roku 1950) a materiál ze souboru fotografií J. Fiedlera účely jiné než vědecké a výukové kus 968 CZK
Povolení k reprodukci dokumentů z Fotoarchivu s výjimkou sbírkových předmětů, archiválií, materiálů z období šoa včetně dokumentů z Terezína, historických fotografií (pořízených do roku 1950) a sbírky J. Fiedlera   nekomerční použití kus 605 CZK
Povolení k reprodukci dokumentů z Fotorachivu s výjimkou sbírkových předmětů, archiválií, materiálů z období šoa včetně dokumentů z Terezína, historických fotografií (pořízených do roku 1950) a sbírky J. Fiedlera   komerční použití kus dohodou
Handling fee balné zásilky v balících kus 30* CZK
Handling fee balné zásilky v obálkách do 1 kg kus 20* CZK
Postage dle aktuálního Ceníku České pošty a. s.     dle skutečných nákladů*

III. Povolení k fotografování a filmování v objektech ŽMP

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Povolení k natáčení filmu nebo videa1)     hodina 4 235 CZK
Povolení k fotografování pro jiné než osobní účely jak jsou uvedeny v Návštěvním řádu     hodina 3 025 CZK
Povolení k fotografování v interiéru Pinkasovy synagogy pro osoby  přeživší šoa a rodinné příslušníky obětí       free of charge
1) K žádosti o povolení filmování musí být přiložen scénář filmu schválený statutárním zástupcem ŽMP.

IV. Povolení k umístění reklamních sdělení v prostorách ŽMP, v médiích či tištěných materiálech ŽMP

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Kapsa na DL letáky     rok 9 450 CZK
Prezentace v audiovizuálním prvku/médiích ŽMP     rok 9 450 CZK
Prezentace v tiskovině, na vstupence či jiném tištěném materiálu ŽMP      kus dohodou
V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.

04 – Odbor židovských dějin

I. Odborné služby

Rešerše zahrnuje zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů. Snížit nebo nepožadovat poplatky je možné jen ve výjimečných případech, a to zejména tehdy, pokud si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele.

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Rešerše ve sbírkách a fondech jednoduchá   hodina 350* CZK
  náročná   hodina 600* CZK
Administrativní úkon     úkon 60 CZK
Přednášková činnost honorář přednášejícího   hodina 750 - 1 500* CZK
Konzultace odborného pracovníka     hodina 750* CZK
Jiné odborné služby     hodina 750 - 1 000* CZK
Handling fee balné zásilky v balících kus 30* CZK
Handling fee balné zásilky v obálkách do 1 kg kus 20* CZK
Postage dle aktuálního Ceníku České pošty a.s.     dle skutečných nákladů*
V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.

05 – Odbor sbírek

I. Konzultace, rešerše, odborné služby

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Rešerše ve sbírkách a fondech jednoduchá   hodina 350* CZK
Rešerše ve sbírkách a fondech náročná   hodina 600* CZK
Vyřízení žádosti o vydání osvědčení o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty do zahraničí kromě předmětů sakrální a kultovní povahy (dle § 6 odst. 2 zákona č. 71/1994 Sb.) administrativní poplatek   předmět 605 CZK
Přednášková činnost honorář přednášejícího   hodina 750 - 1 500* CZK
Konzultace odborného pracovníka     hodina 750* CZK
Jiné odborné služby     hodina 750 - 1 000* CZK
Dozor při natáčení odborný pracovník nad 8 hodin denně + 25 % hodina 500* CZK
Dozor při natáčení pracovník oddělení bezpečnosti nad 8 hodin denně + 25 % hodina 400 CZK
Handling fee balné zásilky v balících kus 30* CZK
Handling fee balné zásilky v obálkách do 1 kg kus 20* CZK
Postage dle aktuálního Ceníku České pošty a.s.     dle skutečných nákladů*

II. Administrativní poplatky za vyřízení výpůjčky ze sbírek ŽMP

Administrativní poplatky za vyřízení tuzemských i zahraničních výpůjček se platí i v případě, že se výpůjčka z jakýchkoliv důvodů neuskuteční. Tyto administrativní poplatky zahrnují základní rešerše v evidenčních záznamech a v depozitářích, výběr exponátů, stanovení stavu a nákladů na restaurování exponátů, detailnější určení exponátů (nad rámec evidence 1. stupně), přípravu protokolů o stavu předmětů aj. V případě zápůjčky dataloggeru slouží ke krytí skutečných nákladů spojených s přípravou, zasláním či použitím (specifikace viz níže). Poplatky nezahrnují náklady na konzervování/restaurování/adjustaci předmětů (viz skutečné náklady), pořízení a poskytnutí fotografií předmětů a práv k nim (viz Ceník služeb - Střediska 3 a 14), složitější provenienční rešerše, náklady na pojištění, transport, kurýrní doprovod zápůjčky. Snížit nebo nepožadovat administrativní poplatek může ŽMP jen ve výjimečných případech, a to zejména tehdy, pokud si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele. O snížení nebo odpuštění administrativního poplatku rozhoduje výhradně statutární zástupce ŽMP. V případě nedodržení odstavce 1 článku I „Podmínek výpůjčky ze sbírek ŽMP pro výstavní účely“ se k poplatku připočítává penále 50 %.

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky předmětu ze sbírek ŽMP nebo z tzv. pomocného fondu včetně2) 1 kus administrativní poplatek kus 2 700* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky předmětu ze sbírek ŽMP nebo z tzv. pomocného fondu včetně2) 2 - 5 kusů administrativní poplatek soubor 5 400* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky předmětu ze sbírek ŽMP nebo z tzv.  pomocného fondu včetně2) 6 - 10 kusů administrativní poplatek soubor 8 100* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky předmětu ze sbírek ŽMP nebo z tzv.  pomocného fondu včetně2) 11-15 kusů administrativní poplatek soubor 12 800* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky předmětu ze sbírek ŽMP nebo z tzv.  pomocného fondu včetně2) 16 a víc kusů administrativní poplatek soubor min. 15 000* CZK, horní hranice neomezena, stanoví ředitel ŽMP dle počtu předmětů a skutečných nákladů
Administrativní poplatek za vyřízení prodloužení výpůjčky předmětu ze sbírek ŽMP nebo z tzv.  pomocného fondu jednorázově administrativní poplatek   500* CZK
2) Nástavce 2 ks = 1 předmět, více obrazů a kreseb evidovaných pod jedním inventárním číslem = počítá se skutečný počet předmětů.

III. Deponování

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Deponování předmětů cizího majitele v depozitářích ŽMP skladné   předmět/měsíc min. 242 CZK
částka je stanovená po dohodě ukladatele a skladovatele
Deponování předmětů cizího majitele v depozitářích ŽMP pojištění     dle skutečných nákladů*

IV. Ostatní služby

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Čištění, konzervace, rekonzervace, opravy vrácených sbírkových předmětů       dle oboustranně schváleného restaurátorského postupu a skutečných nákladů
Zapůjčení předmětů z pomocného fondu pro natáčení mimo objekty ŽMP     kus/den 1 210 CZK
Zapůjčení dřevěného rámu pro adjustaci     započatý měsíc/kus 363 CZK
Adjustace (paspartování, rámování)       dle skutečných nákladů
Zapůjčení dataloggeru (měřící zařízení datalogger firmy COMET) Jednorázový administrativní poplatek za zapůjčení a užívání zařízení za každý započatý rok   rok 605 CZK
Refundace nákladů spojených s dlouhodobým užíváním (více než 1 rok) výměna baterie a kalibrace včetně poštovného      dle skutečných nákladů
V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.

08 – Odbor vzdělávání a kultury

I. Odborné služby

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Kurz pro získání licence průvodce ŽMP Praha včetně vydání licence a průkazu kurz 3 000 CZK
Opakovací jednodenní kurz pro získání licence průvodce ŽMP Praha   kurz 1 000 CZK
Konzultace ke kurzu pro získání licence průvodce ŽMP Praha   hodina 500 CZK
Opravná zkouška ke kurzu pro získání licence průvodce ŽMP Praha   zkouška 200 CZK
Vydání duplikátu licence průvodce ŽMP Praha   kus 100 CZK
Přednáška s prohlídkou Praha   osoba 100* CZK
Dílna s prohlídkou Praha   osoba 100* CZK
Nedělní dílna pro děti Praha   osoba 70* CZK
Freiwillige Terezín Praha   osoba 100* CZK
Programy pro handicapované Praha   osoba 10* CZK
Cizojazyčné skupiny Praha   osoba 160* CZK
Semináře OVK Praha pro studenty Praha   osoba 160* CZK
Semináře výjezdní pro studenty Praha   osoba 70* CZK
Semináře pro učitele Praha pokud jsou realizovány  v rámci grantu MŠMT   zdarma
Přednáška Brno   osoba 40* CZK
Dílna Brno   osoba 40* CZK
Divadelní představení Brno   osoba 50* CZK
Prohlídka synagogy s výkladem Brno   osoba 40* CZK
Prohlídka židovského hřbitova s výkladem Brno   osoba 40* CZK
V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.

II. Výpůjčky panelových výstav

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Výpůjčka panelové výstavy ŽMP bez balného, manipulace a dopravy   výstava free of charge

III. Manipulační poplatky

Služba Specification 1 Specification 2 item Sazba za jednotku
Handling fee packing zásilky v balících do 5 kg kus 30* CZK
Handling fee balné zásilky v balících nad 5 kg kus individuálně*
Handling fee balné zásilky v obálkách do 1 kg kus 20* CZK
Postage dle aktuálního Ceníku České pošty a.s.     dle skutečných nákladů*

IV. Podnájem sálů v OVK Praha a podnájem objektů ŽMP

Ceny za podnájem jsou stanoveny jako ceny minimální. Cena může být navýšena dle podmínek konkrétní podnájemní smlouvy. V případě pravidelných akcí může statutární zástupce ŽMP poskytnout podnájemci slevu. Ke všem dále uvedeným akcím (vyjma podnájmu za účelem bar/bat micva, svatby a zkoušky) bude připočítána jednorázově cena za úklid prostor ve výši 500 Kč za akci a příslušný počet hodin práce pracovníků Oddělení bezpečnosti ŽMP (dle skutečně odpracovaných hodin).

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Ostraha pracovník oddělení bezpečnosti nad 8 hodin denně + 25 % příplatek hodina 400 CZK
Úklid     jednorázově 500 CZK

IV. A Podnájem sálů v OVK Praha

Služba Specification 1 Specification 2 item Price per item
Podnájem     hodina 1 000 CZK

IV. B Podnájem Španělské synagogy

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Podnájem komerční podnájem   hodina 6 050 CZK
Celovečerní akce (koncert) komerční podnájem zahrnuje také přípravu a znovuzprovoznění prostor akce 30 250 CZK
Zkouška komerční podnájem vč. ostrahy a úklidu hodina 3 630 CZK
Celodenní akce komerční podnájem   akce 266 200 CZK
Bohoslužba (max. 3 hodiny) bohoslužby a obřady   akce 3 630 CZK
Bar/bat micva pro nečleny ŽOP a FŽO (max. 3 hodiny) bohoslužby a obřady vč. ostrahy, úklidu a povolení k fotografování a natáčení akce 25 000 CZK
Svatba do 50 hostů (max. 2 hodiny) bohoslužby a obřady vč. ostrahy, úklidu a povolení k fotografování a natáčení akce 27 500 CZK
Svatba do 150 hostů (max. 2 hodiny) bohoslužby a obřady vč. ostrahy, úklidu a povolení k fotografování a natáčení akce 35 000 CZK
Obřízka, bar/bat micva, svatba pro členy ŽOP a FŽO  (max. 2 hodiny) bohoslužby a obřady vč. ostrahy, úklidu a povolení k fotografování a natáčení akce 4 550 CZK

IV. C Podnájem Pinkasovy synagogy

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Podnájem       pro komerční účely se tento památník nepronajímá
Bohoslužba bohoslužby a obřady   hodina 1 210 CZK

IV. D Podnájem Klausové synagogy

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Podnájem komerční podnájem   hodina 6 050 CZK
Celovečerní akce (koncert) komerční podnájem zahrnuje také přípravu a znovuzprovoznění prostor akce 15 730 CZK

IV. E Podnájem Maiselovy synagogy

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Podnájem komerční podnájem   hodina 9 680 CZK
Celovečerní akce (koncert) komerční podnájem zahrnuje také přípravu a znovuzprovoznění prostor akce 15 730 CZK
Zkouška komerční podnájem vč. ostrahy a úklidu hodina 1 815 CZK
V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.

11 – Odbor archivů

I. Konzultace, rešerše, odborné služby, administrativní a manipulační poplatky

Rešerše zahnuje zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů.

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Rešerše ve sbírkách a fondech jednoduchá rešerše založená na exerpci 1 - 2 archivních zdrojů   hodina 350 CZK
Rešerše ve sbírkách a fondech náročná rešerše založená na exerpci 3 - 5 archivních zdrojů   hodina 500 CZK
Rešerše ve sbírkách a fondech náročná rešerše založená na exerpci 6 a více archivních zdrojů   hodina 600 CZK
Administrativní úkon     úkon 60 CZK
Přednášková činnost honorář přednášejícího   hodina 750 - 1 500* CZK
Konzultace odborného pracovníka     hodina 750* CZK
Jiné odborné služby     hodina 750 - 1 000* CZK
Handling fee balné zásilky v balících kus 30* CZK
Handling fee balné zásilky v obálkách do 1 kg kus 20* CZK
Postage dle aktuálního Ceníku České pošty a.s.     dle skutečných nákladů*

II. Reprografické služby pro objekty uložené v Archivu ŽMP

Zpoplatnění použití reprodukcí (kopií) archiválií vyřizuje pracovník agend práv k reprodukčnímu užití, copyrightu, povolení a prodeje ŽMP (viz Ceník - středisko 3). Ceny Odboru archivů za reprografické služby jsou stanoveny na základě platných právních norem (zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem se nezpoplatňuje. Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií:
Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se nezpoplatňuje. (Pozn.: v případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního souboru obsahujícího archiválii; bez citace je užití reprodukce považováno za použití pro účely komerční).

II. A Kopírování (elektrografické kopírování)

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Xerokopie A4 jednostranná, ČB z volných listů kus 5 CZK
Xerokopie A3 jednostranná, ČB z volných listů kus 8 CZK
Xerokopie A4 jednostranná, ČB z volných listů kus 7 CZK
Xerokopie A3 jednostranná, ČB z volných listů kus 12 CZK
Xerokopie A4 oboustranná, ČB z volných listů kus 8 CZK
Xerokopie A3 oboustranná, ČB z volných listů kus 12 CZK
Xerokopie A4 oboustranná, ČB z vázaných listů kus 17 CZK
Xerokopie A3 oboustranná, ČB z vázaných listů kus 22 CZK
Xerokopie A4 jednostranná, barevná z volných listů kus 25 CZK
Xerokopie A3 jednostranná, barevná z volných listů kus 38 CZK
Xerokopie A4 jednostranná, barevná z vázaných listů kus 33 CZK
Xerokopie A3 jednostranná, barevná z vázaných listů kus 46 CZK

II. B Skenování (digitální reprodukce dvourozměrné)

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Skenování do formátu A4 (včetně)   strana 30 CZK
Skenování do formátu A3 (včetně)   strana 60 CZK
Skenování velké formáty - A0+ (včetně)   strana 300 CZK

II. C Digitální snímek (digitálním fotoaparátem)

Service Specification 1 Specification 2 item Sazba za jednotku
Digitální snímek do formátu A3 (včetně)   snímek 120 CZK
Digitální snímek  větší než A3   snímek 300 CZK

II. D Poskytnutí digitální kopie již dříve digitalizované předlohy

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Digitální snímek do formátu A3 (včetně)   snímek 120 CZK

II. E Zápis dat na nosič CD/DVD

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Zápis dat na CD včetně poskytnutí CD   úkon 40 CZK
Zápis dat na DVD včetně poskytnutí DVD   úkon 60 CZK

III. Filmování materiálů z archivních sbírek

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Filmování materiálů z archivních sbírek     každá započatá hodina 700 CZK
V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.

12 – Odbor knihovny

I. Konzultace, rešerše, odborné služby

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Rešerše ve sbírkách a fondech jednoduchá   hodina 350 CZK
Rešerše ve sbírkách a fondech náročná   hodina 600* CZK
Přednášková činnost honorář přednášejícího   hodina 750 - 1 500* CZK
Konzultace odborného pracovníka     hodina 750* CZK
Jiné odborné služby     hodina 750 - 1 000* CZK
Dozor při natáčení odborný pracovník nad 8 hodin denně + 25 % hodina 500* CZK
Dozor při natáčení pracovník oddělení bezpečnosti nad 8 hodin denně + 25 % hodina 400 CZK
Handling fee balné zásilky v balících kus 30* CZK
Handling fee balné zásilky v obálkách do 1 kg kus 20* CZK
Postage dle aktuálního Ceníku České pošty a.s.     dle skutečných nákladů*

II. Administrativní poplatky za vyřízení výpůjčky ze sbírek ŽMP

Poplatky za vyřízení tuzemských i zahraničních výpůjček se platí i v případě, že se výpůjčka z jakýchkoliv důvodů neuskuteční. Ceník je platný pro samostatné zápůjčky knih ze sbírek odboru knihovny ŽMP. V případě, že knihy budou zapůjčovány společně s dalšími předměty ze sbírek ŽMP nebo pomocného fondu, řídí se poplatky stanovenými ceníkem Odboru sbírek. Poplatky zahrnují základní rešerše v evidenčních záznamech a v depozitáři, výběr exponátů, stanovení stavu a nákladů na restaurování exponátů, popis a detailnější určení exponátů (nad rámec evidence 1. stupně), přípravu protokolů o stavu předmětů aj.
Poplatky nezahrnují náklady na konzervování/restaurování/adjustaci předmětů (viz skutečné náklady), pořízení a poskytnutí fotografií předmětů a práv k nim (viz Ceník služeb - Střediska 3 a 14), složitější provenienční rešerše, náklady na pojištění, transport, kurýrní doprovod zápůjčky. Snížit nebo nepožadovat administrativní poplatek může ŽMP ve výjimečných případech, a to zejména v případě, že si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele. O snížení nebo odpuštění administrativního poplatku rozhoduje výhradně statutární zástupce ŽMP. V případě nedodržení odstavce 1 článku I „Podmínek výpůjčky ze sbírek ŽMP pro výstavní účely“ se k poplatku připočítává 50 %.

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP 1 kniha administrativní poplatek kus 2 000* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP 2 knihy administrativní poplatek soubor 3 000* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP 3 knihy administrativní poplatek soubor 4 000* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP 4 knihy administrativní poplatek soubor 5 000* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP 5 knih administrativní poplatek soubor 6 000* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP 6 - 10 knih administrativní poplatek soubor 8 000* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP 11 - 15 knih administrativní poplatek soubor 10 000* CZK
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP 16 a více knih administrativní poplatek soubor min. 15 000* Kč, horní hranice neomezena, stanoví ředitel ŽMP dle počtu předmětů a skutečných nákladů
Administrativní poplatek za vyřízení prodloužení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP jednorázově administrativní poplatek   500* CZK

III. Reprografické služby

Činnost a ceny uvedené v ceníku odboru knihovny ŽMP se řídí těmito právními předpisy: Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách v platném znění, Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském v platném znění.

III. A Kopírování a tisk

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Xerokopie A4 jednostranná   kus 3 CZK
Xerokopie A4 oboustranná   kus 5 CZK
Xerokopie A3 jednostranná   kus 4 CZK
Xerokopie A3 oboustranná   kus 7 CZK
Barevná kopie + tisk A4   kus 25 CZK
Barevná kopie + tisk A3   kus 38 CZK

III. B Skenování

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Skenování dokumentů (max. 20 stran) A4, A3 digitální kopie z předlohy v dobrém fyzickém stavu (vydáno po roku 1860) kus 30 CZK
Skenování dokumentů ve špatném fyzickém stavu nebo vydaných do r. 1860   Viz Ceník Oddělení správy ICT infrastruktury a digitalizačních procesů - práce skeneristy.    

IV. Ostatní služby

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Vystavení nebo prodloužení čtenářského průkazu platnost 1 rok standardní cena rok 100* CZK
Vystavení nebo prodloužení čtenářského průkazu platnost 1 rok cena pro studenty a seniory rok 50* CZK
Rezervace publikace z fondu knihovny ŽMP oznámení o rezervaci zaslané poštou     30 CZK
Zaslání upomínky     upomínka 50* CZK
Pokuta za prodlení výpůjčky     den / kniha
(za každý den po překročení lhůty)
2* CZK
Pokuta za ztrátu průkazu       30* CZK
Meziknihovní výpůjční služba v ČR pro jednotlivce   kus poplatek stanovuje půjčující knihovna*
Meziknihovní výpůjční služba v ČR  pro knihovny (ČR i zahraničí) dle aktuálního Ceníku České pošty a.s. kniha dle skutečných nákladů* 
Meziknihovní výpůjční služba v ČR (kopie) pro knihovny (ČR i zahraničí) do 10 stran strana zdarma
Meziknihovní výpůjční služba v ČR (kopie) pro knihovny (ČR i zahraničí) nad 10 stran strana 3* CZK
V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.

14 – Oddělení správy ICT infrastruktury a digitalizačních procesů

I. Výroba fotografií

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Výroba fotografií z negativů a digitálních podkladů Pozitiv ČB a barevný formát 10 x 15 cm kus 242 CZK
Výroba fotografií z negativů a digitálních podkladů Pozitiv ČB a barevný formát 13 x 18 cm  kus 363 CZK
Výroba fotografií z negativů a digitálních podkladů Pozitiv ČB a barevný formát 18 x 24 cm kus 440 CZK
Výroba fotografií z negativů a digitálních podkladů Pozitiv ČB a barevný formát 24 x 30 cm kus 605 CZK
Výroba fotografií z negativů a digitálních podkladů Pozitiv ČB a barevný formát 30 x 40 cm kus 726 CZK

II. Práce fotografa ŽMP

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Fotografování - práce fotografa ŽMP sbírkový předmět   záběr 3 025 CZK
Fotografování - práce fotografa ŽMP dokumentace - interiéry, exteriéry   záběr 3 025 CZK
Fotografování - práce fotografa ŽMP reportáže   záběr 605 CZK
Fotografování - práce fotografa ŽMP nápisy v Pinkasově synagoze   záběr 605 CZK

III. Práce skeneristy ŽMP

Service Specification 1 Specification 2 item Price per item
Skenování - práce skeneristy ŽMP formát do velikosti A4 (vč.)   záběr 484 CZK
Skenování - práce skeneristy ŽMP formát do velikosti A3 (vč.)   záběr 968 CZK
Skenování - práce skeneristy ŽMP úprava dat dle požadavku   hodina 605 CZK
V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.
<
>
31
 
1
 
 
 
2
 
3
 
4
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
11
12
 
 
 
13
 
14
 
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
18
19
 
20
 
21
 
 
 
22
 
23
 
 
 
24
 
25
26
 
 
 
27
 
28
 
29
 
 
 
30
1
2
3
4
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT