OBCHODNÍ  PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 3. Storno objednávky
 4. Dodací podmínky
 5. Expediční poplatky
 6. Nepřevzaté zásilky
 7. Způsob úhrady
 8. Odstoupení od smlouvy
 9. Reklamace
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodejcem a kupujícím - zákazníkem internetového obchodu https://www.jewishmuseum.cz/ tyto obchodní podmínky rovněž upravují podmínky prodej on-line vstupenek tam, kde zvláštní podmínky nestanoví jinak.

Prodejcem zboží internetového obchodu se rozumí:

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1,3
110 01 Praha 1,
IČ: 60459263, DIČ: CZ 60459263

Kupujícím se rozumí každý návštěvník internetových stránek prodejce, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku na zboží

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodejce zpřístupňuje v internetovém obchodu informace o zboží určeném k prodeji. Prodejce umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Všechny ceny v e-shopu Židovského muzea v Praze (dále jen prodejce) jsou uvedeny bez DPH, které k ceně není připočítáváno, neboť zboží prodejce je osvobozeno od DPH dle § 61, písm. e) zák. č. 235/2004 Sb.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo v internetovém obchodě prostřednictvím objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodejce akceptuje objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce

K přijetí objednávky nedojde, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží.

3. Storno objednávky

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě:

 • zboží je již vyprodáno
 • není možné kontaktovat kupujícího (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily)
 • pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu převodem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 10 pracovních dnů. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, je oprávněn objednávku zrušit

O stornu objednávky bude kupující informován emailovou zprávou

4. Dodací podmínky

Minimální cena objednávky zasílaná poštou je 50,- Kč případně její ekvivalent v EUR či USD. Objednávky v nižší hodnotě nebudou expedovány a kupujícímu nebude zasláno ani potvrzení objednávky. Každá zásilka obsahuje daňový doklad, který slouží pro případné reklamace.

Způsoby dodání

 1. Osobní odběr.
 2. Česká pošta.

a) Osobní odběr

 • Osobní odběr v administrativní budově Židovského muzea v Praze, U Staré školy 1, 110 01, Praha 1, ekonomické oddělení.
 • Vyzvednutí je možné po obdržení emailové zprávy zaslané z adresy shop@jewishmuseum.cz, která vyzve kupujícího k osobnímu odběru.
 • Individuální termín osobního odběru je možné sjednat po telefonické domluvě na čísle +420 222 749 241. U osobního odběru neúčtujeme poštovné.

b) Česká pošta

Prodejce neručí za případnou ztrátu zboží způsobenou Českou poštou.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Expedice zásilek v rámci ČR

 • Zásilky se expedují v pracovní dny formou dobírky, nebo „balíku na poštu, Většina zásilek je expedována do 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech je zboží expedováno později a to maximálně do 10 pracovních dnů.
 • O odeslání balíku Českou poštou bude kupující informován zasláním emailu.
 • V případě, že objednávku není možno vyřídit najednou, bude objednané zboží dodáváno postupně a na každou jeho část se bude vztahovat poštovné dle ceny zásilky (viz. Expediční poplatky - ceny poštovného).
 • V případě, že bude třeba objednané zboží ve větším množství kusů rozdělit do více zásilek, potom je poštovné účtováno za každou zásilku zvlášť.

Expedice zásilek do zahraničí

 • Nelze objednat na dobírku.
 • Vždy vyžadována platba předem.
 • V případě doručení zboží prostřednictvím smluvního přepravce bude k uvedené ceně zboží připočten expediční poplatek ve výši aktuálního platného ceníku přepravce k datu expedice dle cílové země.

5. Expediční poplatky

a) Poštovné a balné u zásilky zasílané po České republice činí 130,- Kč
b) Poštovné a balné u zásilky zasílané do EU činí 300,- Kč.
c) Poštovné a balné u zásilky zasílané mimo EU 600,- Kč

6. Nepřevzaté zásilky

V případě, že si kupující zvolí jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení "Obchodních podmínek" a "Kupní smlouvy". Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč.

V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena objednávky bude navýšena o další poštovné.

7. Způsob úhrady

Kupující může zvolit z těchto způsobů úhrady:

 1. platba v hotovosti,
 2. bankovní převod,
 3. platba kartou,
 4. platba prostřednictvím platebního systému pay pall
 5. dobírka.

a) Platba v hotovosti

Kupující uhradí částku za zboží při osobním odběru na adrese : U Staré školy 1, 110 01, Praha 1, ekonomické oddělení, a to pouze po telefonické domluvě termínu na tel. č.  +420 222 749 241.

b) Bankovní převod

Kupující uhradí částku v za zboží na účet 10426398/6200. SWIFT CODE: COBACZPXXXX IBAN: CZ22 6200 0062 1800 1042 6398 Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky.

c) Platba kartou

Kupující uhradí částku za zboží prostřednictvím platební karty. Při výběru tohoto způsobu platby bude kupující naveden na platbu přímo v e-shopu.

d) Platba prostřednictvím platebního systému pay pall

Kupující uhradí částku za zboží prostřednictvím platebního systému pay pall. Při výběru tohoto způsobu platby bude kupující naveden na platbu přímo v e-shopu.

e) Dobírka

Kupující uhradí částku za zboží při převzetí balíku na poště či poštovnímu doručovateli.

8. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení ze strany kupujícího

Kupující, který je spotřebitelem, má dle § 1829 odst. 1 obč. zákoníku právo odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodejci oznámení mailem, dopisem nebo prostřednictvím formuláře v e-shopu, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Součástí zásilky musí být kopie faktury. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo nakládání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodejce obdržel, snížené o náklady vynaložené prodejcem na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodejci.

Kupujícímu v případě odstoupení vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené do 30 dnů od vrácení zboží kupujícím. Prodejce tak učiní formou bankovního převodu, hotovostní platbou nebo složenkou. Způsob vrácení částky bude předem písemně dohodnut s kupujícím.

Porušení originálního obalu zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu má za následek, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku.

9. Reklamace

Při reklamacích se prodejce řídí předpisy českého právního řádu na ochranu spotřebitelů.

Pokud má zboží vady, zejména pokud kupující obdržel zboží poškozené (např. chybějící listy u knížky) nebo obdržel jiné zboží, než objednal (např. došlo k záměně zásilek na straně prodejce), má kupující právo zboží reklamovat.

Místo uplatnění reklamace:

Židovské muzeum v Praze
Ekonomické oddělení 
U Staré školy 1
110 01 Praha 1,
Tel.: +420 222 749 241
e-mail: shop@jewishmuseum.cz

10. Ochrana osobních údajů

Objednáním zboží prostřednictvím internetového formuláře kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a to zejména za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění z této smlouvy. Kupující má všechna práva dle čl. 15-22 GDPR, zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je doplnit či upravit, omezit jejich zpracování a právo na jejich výmaz. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů kupujících a souvisejících právech kupujících jsou k dispozici zde.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO ON-LINE PRODEJ VSTUPENEK

 1. K zakoupení vstupenky do Židovského muzea v Praze a Staronové synagogy je třeba předchozí registrace kupujícího v internetové aplikaci. Dle zákona na ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. Židovské muzeum v Praze garantuje, že osobní data kupujících jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy předávána ani převáděna jiné organizaci. Všechny osobní údaje budou užity pouze pro účely rezervace a prodeje vstupenek.
 2. Platbu za vstupné prostřednictvím internetové aplikace může kupující provést pouze platnou kreditní platební kartou. Vstupenky je možné uhradit platebními kartami VISA, MasterCard, Diners Club. Aby bylo možné platbu provést, musí mít kupující na příslušné kartě aktivovanou službu „internetová platba“. Při platbě kartou bude kupující vyzván k zadání kontrolního kódu (CVC/CVV), což je třímístný kód uvedený na zadní straně karty na proužku u podpisu.
 3. Platby prostřednictvím internetové aplikace jsou zabezpečeny bankovním systémem PayMUZO Židovské muzeum v Praze. V průběhu bankovní operace nejsou předávány žádné informace o číslech účtů nebo kreditních karet kupujících – tyto informace má k dispozici pouze zprostředkující banka.
 4. Cena vstupenky je stanovena cenovým výměrem platným ceníkem pro příslušný rok, který vydalo Židovské muzeum v Praze.
 5. Na základě provedení objednávky a uskutečnění platby vstupného prostřednictvím internetové aplikace je vystavena elektronická vstupenka, obsahující závazné pokyny k jejímu využití. Zakoupené vstupenky si kupující vytiskne sám na vlastní tiskárně. K vytištění vstupenky musí být kupující vybaven programem pro čtení souborů PDF (např. Adobe Reader). Každá vstupenka je opatřena unikátním čárovým kódem, který slouží k prokázaní se při vstupu do jednotlivých objektů Židovského muzea v Praze a do Staronové synagogy, pokud byla zařazena kupujícím do prohlídkového okruhu a zaplacena.
 6. Platnost elektronické vstupenky je stanovena na 7dní, přičemž se počítají jen dny, kdy je otevřeno (mimo soboty a další židovské svátky)
 7. Kupující se prokazuje při vstupu pouze touto vstupenku. Pokud je na ní uplatněna sleva pro studenta, či dítě (od 6 do 15 let) uvedená v platném ceníku, je takový návštěvník povinen při zahájení prohlídky prokázat svůj nárok na uplatňovanou slevu, a to následujícím způsobem: - děti od 6 do 15 let - jakýmkoliv dokladem opatřeným datem narození - studenti od 15 let do dokončení studia – studentským průkazem ISIC nebo soupisem studentů potvrzeným školou - TP, ZTP, ZTP/P – platným průkazem V případě neprokázání nároku na slevu je taková vstupenka neplatná.
 8. Vstupenka je dále neplatná, jestliže: a) je poškozena tak, že z ní nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jejího použití. b. údaje uvedené na vstupence neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
 9. Za zcela nebo částečně nevyužitou vstupenku se vstupné nevrací. Odstoupení od kupní smlouvy je v případě vstupenek vyloučeno dle § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb.
 10. Kupující má právo na vrácení vstupného při neuskutečnění prohlídky z důvodu zaviněného na straně Židovského muzea v Praze.
 11. Kupující (návštěvníci) jsou povinni respektovat platný Návštěvním řádem pro aktuální rok, vydaným Židovským muzeem v Praze.
 12. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]