Poskytování Fotografií 

Židovské muzeum v Praze poskytuje pro různé účely fotografie a scany materiálů ze svých sbírek. Obrazový materiál ve vysokém rozlišení může být poskytnut jen ke konkrétním účelům a povolení k užití takového materiálu platí vždy pouze jednorázově.

U materiálů, které již prošly digitalizací, muzeum účtuje pouze poplatek za poskytnutí reprodukčních práv. V případě, že ještě neexistuje digitální kopie, je třeba připočíst poplatek za fotografování či scanování.

Při poskytnutí obrazových materiálů muzeum vyžaduje zaslání výtisku publikace či nosič s druhotným materiálem, v němž jsou použity poskytnuté fotografie či scany.

Židovské muzeum v Praze poskytuje jen takové materiály, jejichž užití nezasahuje do autorského zákona, nebo ty, u nichž může samo získat souhlas držitelů práv. V ostatních případech poskytne muzeum obrazový materiál pouze na základě doloženého souhlasu vlastníků práv.

Povolení k reprodukci sbírkového předmětu může ve většině případů ŽMP vydat z titulu vlastníka příslušného předmětu. Nejde o udělování souhlasu z titulu autorského práva, protože ŽMP není autorem uvedených děl (nevytvořilo je). Jiný případ tvoří předměty vyrobené, zpracované muzeem, např. repliky předmětů nebo publikace, které představují dílo nové. Z uvedených důvodů např. k reprodukci dětských kreseb nebo obrazů židovských malířů ŽMP vystaví povolení nebo souhlasí s jejich použitím k určitým účelům jako vlastník předmětu. U dětských kreseb (a podobně i u jiných děl) je nutno odlišit situaci, kdy autor žije, nebo již zemřel. Žije-li autor, je nutno žadatele o povolení k užití díla odkázat na tohoto autora. V takovém případě ŽMP tuto žádost pouze eviduje, ale nepožaduje od žadatele žádný poplatek. Pokud autor nežije, či nemá-li žádného dědice, je nutno zjistit, zda práva k dílu spravuje Státní fond kultury. Dílo takového autora může ŽMP poskytnout na základě podlicence v rámci smlouvy s SFK.

Po uplynutí lhůty 70 let se dílo stává veřejně přístupným, nevyžaduje se autorův souhlas, ani souhlas případných dědiců a není třeba o udělení podlicencí informovat Státní fond kultury. Autorské právo zaniká autorovým úmrtím. ŽMP pak vydá povolení z titulu vlastníka díla a stanoví poplatek za jeho užití. Pokud je znám pouze rok úmrtí autora, počítá se ochranná lhůta od posledního dne roku, ve kterém autor díla zemřel.

Kontakt: copyright@jewishmuseum.cz

FORMULÁŘE

Formulář pro fyzické osoby

Formulář pro právnické osoby
 

Kompletní ceník služeb ŽMP

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]