Judaica Bohemiae

Judaica Bohemiae jsou odborným recenzovaným časopisem, který od roku 1965 vydává Židovské muzeum v Praze. Časopis původně vycházel dvakrát ročně, v letech 1994–2008 byl ročenkou a v letech 2009–2022 se navrátil k dvojroční periodicitě. Počínaje rokem 2023 vycházejí Judaica Bohemiae opět jednou ročně. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina. Časopis je součástí abstraktových a citačních databází recenzované literatury Arts and Humanities Citation Index (Web of Science), Scopus a European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Tematicky se zaměřuje na dějiny a kulturu Židů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v dalších zemích někdejší habsburské monarchie od středověku po současnost. Uveřejňuje původní odborné příspěvky v pravidelných rubrikách Studies and Articles, Documents, Reports a Reviews. Podmínkou pro zařazení příspěvku do hlavních rubrik Studies and Articles a Documents je jeho posouzení v rámci nezávislého recenzního řízení. Přijímány jsou studie a materiálové studie v rozsahu 25–45 normostran zaměřené na nejrůznější aspekty židovských dějin v českých zemích, resp. širší středoevropské oblasti, jež přinášejí nové informace, pohledy, teoretické přístupy a hodnocení a zdařile kontextualizují zvolené téma v rámci dosavadního výzkumu i v rámci širších souvislostí vývoje celé společnosti. Vítány jsou příspěvky aplikující moderní historické přístupy a propojující různé vědní disciplíny. Podmínkou pro zařazení textu do rubrik Reports a Reviews je posouzení a přijetí redakční radou časopisu. Rubrika Reports uveřejňuje příspěvky, představující významné odborné projekty, výstavy a konference, rubrika Reviews recenze na významné odborné publikace, související s tematickým fokusem časopisu.

Judaica Bohemiae je možno objednat přímo u vydavatele nebo prostřednictvím SUWECO CZ a CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

ISSN 022-5738 (Print)
ISSN 2571-0974 (Online)

Úplná bibliografie Judaica Bohemiae

Výzva k zaslání příspěvků

Časopis Judaica Bohemiae vyzývá k zaslání příspěvků (studií, recenzí a zpráv) pro svá následující čísla. Návrhy a dotazy stran příspěvků přijímá a vyřizuje redakce časopisu průběžně kdykoli během roku. Příspěvky lze odevzdat k posouzení v českém, anglickém či německém jazyce. Je-li text přijat k publikaci, zajišťuje redakce jeho překlad, resp. jazykovou revizi.

Judaica Bohemiae 59 (2024)

Termíny pro přispěvatele:

31.03.2024 zaslání anotací navrhovaných příspěvků do hlavní rubriky Studies and Articles (max. 300 slov)
15.06.2024 odevzdání kompletních textů příspěvků do hlavní rubriky Studies and Articles
30.06.2024 zaslání návrhů příspěvků do rubrik Reports a Reviews
15.10.2024 odevzdání kompletních textů příspěvků do rubrik Reports a Reviews

Judaica Bohemiae 60 (2025)

Termíny pro přispěvatele:

31.03.2025 zaslání anotací navrhovaných příspěvků do hlavní rubriky Studies and Articles (max. 300 slov)
15.06.2025 odevzdání kompletních textů příspěvků do hlavní rubriky Studies and Articles
30.06.2025 zaslání návrhů příspěvků do rubrik Reports a Reviews
15.10.2025 odevzdání kompletních textů příspěvků do rubrik Reports a Reviews

Kontakt

Vydavatel: Židovské muzeum v Praze
ISSN: 0022-5738
Adresa redakce: Židovské muzeum v Praze, Odbor židovských dějin  

Pro přispěvatele

Rukopisy příspěvků zasílejte na adresu redakce v elektronické podobě ve formátu MS Word (písmo Times New Roman, velikost 12). Součástí příspěvku mohou být černobílé ilustrace, které je třeba odevzdat v tiskové kvalitě (300 dpi) i s povolením k jejich reprodukci, je-li zapotřebí. K příspěvku dále připojte resumé čítající maximálně 100 slov, Vaše plné jméno, tituly a současné profesní působiště.

Citační pravidla

Redakční rada

Vedoucí redaktor
PhDr. Iveta Cermanová , Ph.D.

Zástupce vedoucího redaktora
PhDr. Alexandr Putík

Členové redakční rady

  • Mgr. Daniel Baránek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, Praha)
  • PhDr. Martin Borýsek, Ph.D. (Universität Potsdam, Institut für Jüdische Studien und Religionswissenschaft)
  • Mgr. Pavel Kocman, Ph.D. (Společnost pro dějiny židů v České republice)
  • Martina Niedhammer, Ph.D. (Collegium Carolinum, Mnichov)
  • PhDr. Arno Pařík (Židovské muzeum v Praze)
  • Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pro českou literaturu AV ČR)
  • PhDr. Magda Veselská (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
  • Mgr. Markéta Pnina Younger, Ph.D. (Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem)

Recenzní řízení

Příspěvek, který byl nabídnut redakci Judaica Bohemiae k publikování v recenzované rubrice Studies and Articles, posoudí nejprve editoři časopisu nebo členové redakční rady. V této fázi může být příspěvek redakční radou odmítnut pro vážné formální či obsahové nedostatky.

Je-li příspěvek přijat, postupuje do standardního recenzního řízení. Ke každému příspěvku jsou v jeho rámci vyhotoveny dva posudky. Text je před zasláním posuzovateli anonymizován, recenzenta vybírá redakční rada s přihlédnutím k odbornému zaměření textu. Recenzentem může být ve výjimečných, odůvodnitelných případech člen redakční rady, preferováni jsou však posuzovatelé mimo okruh redakční rady, včetně zahraničních. V případě, kdy je autorem předkládaného článku člen redakční rady, musí být jeho posuzovatel zvenčí.

Pokud jsou posudky vzájemně protichůdné, rozhoduje rada hlasováním, zda se k jednomu z posudků přikloní, nebo zda zajistí vypracování posudku třetího a po jeho předložení novým hlasováním rozhodne o konečném přijetí nebo odmítnutí nabízeného příspěvku. Rozhodnutí je vázáno na souhlas nadpoloviční většiny hlasujících členů. Všechny posudky zašle redakce zpět autorovi najednou se stručným stanoviskem rady, v němž mu sdělí, zda byl text přijat, zda je požadováno jeho přepracování, nebo zda je zamítnut.

>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]