CENÍK SLUŽEB ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2024

Ceník služeb je rozdělen do oddílů podle odborů a oddělení (rozpočtových středisek) ŽMP, která jednotlivé služby poskytují (číslo rozpočtového střediska a název příslušného odboru nebo oddělení jsou uvedeny v záhlaví každého oddílu). Jeden oddíl je společný pro všechna oddělení.

Badatelské dotazy, rešerše a žádosti o informace, které jsou založeny na vyhledávání a excerpci příslušných archiválií, archivních pomůcek, dokumentačních materiálů a dalších odborných zdrojů, jsou zpoplatněny, pokud jejich vyhotovení přesáhne 60 minut.

Ceny služeb jsou stanoveny v korunách a pro zahraniční žadatele budou přepočteny dle aktuálního kurzu CZK k USD nebo EUR. Platby v jiných zahraničních měnách ŽMP nepřijímá. Platbu za služby je možno proti daňovému dokladu (faktuře) uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo v pokladně Ekonomického oddělení ŽMP v pracovních dnech od 10:00 do 15:00.

Služby ŽMP poskytují odbory a oddělení (rozpočtová střediska):

  • Ceník služeb poskytovaných všemi odděleními společně
  • Ceník služeb poskytovaných jednotlivými odbory

02 – Odborné služby
03 – Odbor rozvoje a vztahů s veřejností
04 – Odbor židovských dějin
05 – Odbor sbírek
08 – Odbor vzdělávání a kultury
12 – Odbor knihovny
13 –Odbor archivů
14 – Oddělení správy ICT infrastruktury a digitalizačních procesů
06 – Odbor návštěvnického provozu

* V ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst. e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.                
** K ceně za samostatnou přednášku realizovanou mimo prostory Židovského muzea v Praze je třeba připočítat cestovní náklady přednášejícího na místo přednášky a zpět.        

Ceník společných služeb Židovského muzea v Praze

02 - Odborné služby

I. Odborné služby

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Přednášková činnost honorář přednášejícího   hodina 2 000* Kč
Konzultace odborného pracovníka     hodina 1 500* Kč
Rešerše ve sbírkách a fondech     hodina 1 200* Kč
Jiné odborné služby     hodina 1 500* Kč
Dozor při natáčení odborný pracovník nad 8 hodin denně + 25 % hodina 1 500* Kč
Dozor při natáčení pracovník oddělení bezpečnosti nad 8 hodin denně + 25 % hodina 800 Kč
Manipulační poplatek balné zásilky v balících do 5 Kg kus 60 Kč
Manipulační poplatek balné zásilky v balících do 5 Kg kus individuálně
Manipulační poplatek balné zásilky v obálkách do 1 kg kus 40 Kč
Poštovné dle aktuálního Ceníku České pošty a.s. dle skutečných nákladů
Administrativní úkon     úkon 70 Kč

Ceník služeb poskytovaných jednotlivými odbory

03 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností

I. Povolení k reprodukčnímu užití

Agenda copyrightu se řídí ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském v platném znění. Snížit nebo nepožadovat poplatky a platby za služby je možné jen ve výjimečných případech, a to zejména tehdy, pokud si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele. O snížení poplatků za služby a reprodukční užití rozhoduje výhradně statutární zástupce ŽMP.

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Administrativní poplatek jednorázově bez ohledu na počet předmětů povolení 750 Kč
Povolení k reprodukci archiválií z Archivu ŽMP a fotografií z Fotoarchivu ŽMP 1) 2)   pro neziskové účely a účely studentských a akademických prací předmět zdarma + sazba za digitalizaci
Povolení k reprodukci sbírkových předmětů 3)   pro neziskové účely a účely studentských a akademických prací předmět 150 Kč + sazba za digitalizaci
Povolení k reprodukci sbírkových předmětů 3), fotografií z Fotoarchivu ŽMP 2) a archiválií z Archivu ŽMP 2) v případě nákladu tiskovin do 600 kusů pro jiné účely předmět 1800 Kč + sazba za digitalizaci
Povolení k reprodukci sbírkových předmětů 3) , fotografií z Fotoarchivu ŽMP 2) a archiválií  z Archivu ŽMP 2) v případě nákladu tiskovin nad 600 kusů pro jiné účely předmět 3 630 Kč + sazba za digitalizaci
1) Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se s ohledem na zákonnou normu Vyhlášky č. 192/2009 Sb., nezpoplatňuje. V případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního souboru obsahujícího archiválii; bez citace je užití reprodukce považováno za použití pro účely komerční.
2) Je fakturována cena za digitalizaci/skenování. Poskytnutí digitální kopie již dříve digitalizované předlohy 25 Kč/kus. Nové skenování 30Kč/kus (do formátu A4), 60 Kč/kus (do formátu A3), 300 Kč/kus (velké formáty A0 včetně).
3) Cena za digitalizaci je fakturována pouze v případě nového skenování (400–800 Kč dle náročnosti/kus) nebo fotografování (2500 Kč/kus).

II. Povolení k fotografování a filmování v objektech ŽMP

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Povolení k natáčení filmu nebo videa1)     den dohodou
Povolení k fotografování pro jiné než osobní účely jak jsou uvedeny v Návštěvním řádu     hodina 3 600 Kč
Povolení k fotografování v interiéru Pinkasovy synagogy pro osoby  přeživší šoa a rodinné příslušníky obětí       zdarma
1) K žádosti o povolení filmování musí být přiložen scénář filmu schválený statutárním zástupcem ŽMP.

III. Povolení k umístění reklamních sdělení v prostorách ŽMP, v médiích či tištěných materiálech ŽMP

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Prezentace v audiovizuálním prvku/médiích ŽMP     rok 9 450 Kč
Prezentace v tiskovině, na vstupence či jiném tištěném materiálu ŽMP      kus dohodou
* V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst. e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.
 

04 – Odbor židovských dějin

I. Odborné služby

Rešerše zahnuje zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů. Snížit nebo nepožadovat poplatky je možné jen ve výjimečných případech, a to zejména tehdy, pokud si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele.

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
viz ceník společních služeb ŽMP  

05 – Odbor sbírek

I. Odborné služby

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Vyřízení žádosti o vydání osvědčení o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty do zahraničí kromě předmětů sakrální a kultovní povahy (dle § 6 odst. 2 zákona č. 71/1994 Sb.). administrativní poplatek   předmět 600 Kč
Dozor při natáčení odborný pracovník nad 8 hodin denně + 25 % hodina 1 500* Kč
Dozor při natáčení pracovník oddělení bezpečnosti nad 8 hodin denně + 25 % hodina 800 Kč

II. Administrativní poplatky za vyřízení výpůjčky ze sbírek ŽMP

Adminsitrativní poplatky za vyřízení tuzemských i zahraničních výpůjček se platí i v případě, že se výpůjčka z jakýchkoliv důvodů neuskuteční. Tyto administrativní poplatky zahrnují základní rešerše v evidenčních záznamech a v depozitářích, výběr exponátů, stanovení stavu a nákladů na restaurování exponátů, detailnější určení exponátů (nad rámec evidence 1. stupně), přípravu protokolů o stavu předmětů aj. V případě zápůjčky dataloggeru slouží ke krytí skutečných nákladů spojených s přípravou, zasláním či použitím (specifikace viz níže). Poplatky nezahrnují náklady na konzervování/restaurování/adjustaci předmětů (viz skutečné náklady), pořízení a poskytnutí fotografií předmětů a práv k nim (viz Ceník služeb - Střediska 3 a 14), složitější provenienční rešerše, náklady na pojištění, transport, kurýrní doprovod zápůjčky. Snížit nebo nepožadovat administrativní poplatek může ŽMP jen ve výjimečných případech, a to zejména tehdy, pokud si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele. O snížení nebo odpuštění administrativního poplatku rozhoduje výhradně statutární zástupce ŽMP. V případě nedodržení odstavce 1 článku I „Podmínek výpůjčky ze sbírek ŽMP pro výstavní účely“ se k poplatku připočítává penále 50 %.

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky předmětu ze sbírek ŽMP nebo z tzv. pomocného fondu včetně 2) 1 kus administrativní poplatek kus 1 000* Kč
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky předmětu ze sbírek ŽMP nebo z tzv. pomocného fondu včetně 2) jednorázově administrativní poplatek kus 1 000* Kč
2) Nástavce 2 ks = 1 předmět, více obrazů a kreseb evidovaných pod jedním inventárním číslem = počítá se skutečný počet předmětů.

III. Deponování

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Deponování předmětů cizího majitele v depozitářích ŽMP skladné   předmět/měsíc min. 250 Kč
částka je stanovená po dohodě ukladatele a skladovatele
Deponování předmětů cizího majitele v depozitářích ŽMP pojištění     dle skutečných nákladů*

IV. Ostatní služby

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Čištění, konzervace, rekonzervace, opravy vrácených sbírkových předmětů       dle oboustranně schváleného restaurátorského postupu a skutečných nákladů
Zapůjčení dřevěného rámu pro adjustaci     započatý měsíc/kus 400 Kč
Adjustace (paspartování, rámování)       dle skutečných nákladů
Zapůjčení dataloggeru (měřící zařízení datalogger firmy COMET) Jednorázový administrativní poplatek za zapůjčení a užívání zařízení za každý započatý rok   rok 600 Kč
Refundace nákladů spojených s dlouhodobým užíváním (více než 1 rok) výměna baterie a kalibrace včetně poštovného      dle skutečných nákladů

08 – Odbor vzdělávání a kultury

I. Odborné služby

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Kurz pro získání licence průvodce ŽMP Praha včetně vydání licence a průkazu kurz 4 000 Kč
Opakovací jednodenní kurz pro získání licence průvodce ŽMP Praha   kurz 1200 Kč
Konzultace ke kurzu pro získání licence průvodce ŽMP Praha   hodina 500 Kč
Opravná zkouška ke kurzu pro získání licence průvodce ŽMP Praha   zkouška 300 Kč
Vydání duplikátu licence průvodce ŽMP Praha   kus 100 Kč
Přednáška s prohlídkou Praha   osoba 100* Kč
Dílna s prohlídkou Praha   osoba 100* Kč
Nedělní dílna pro děti Praha   osoba 90* Kč
Příměstské tábory pro děti Praha 5 dní osoba 4 500* Kč
Freiwillige Terezín Praha   osoba 120* Kč
Programy pro handicapované Praha   osoba 10* Kč
Cizojazyčné skupiny Praha   osoba 200* Kč
Semináře OVK Praha pro studenty Praha   osoba 160* Kč
Semináře výjezdní pro studenty Praha   osoba 100* Kč
Semináře pro učitele Praha pokud jsou realizovány  v rámci grantu MŠMT   zdarma
Přednáška Brno   osoba 60* Kč
Dílna Brno   osoba 60* Kč
Příměstské tábory pro děti Brno 5 dní osoba 4 000* Kč
Prohlídka synagogy s výkladem Brno   osoba 60* Kč
Prohlídka židovského hřbitova s výkladem Brno   osoba 60* Kč
* V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst. e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.

II. Výpůjčky panelových výstav

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Výpůjčka panelové výstavy ŽMP bez balného, manipulace a dopravy   výstava zdarma

III. Podnájem sálů v OVK Praha a podnájem objektů ŽMP

Ceny za podnájem jsou stanoveny jako ceny minimální. Cena může být navýšena dle podmínek konkrétní podnájemní smlouvy. V případě pravidelných akcí může statutární zástupce ŽMP poskytnout podnájemci slevu. Ke všem dále uvedeným akcím (vyjma podnájmu za účelem bar/bat micva, svatby a zkoušky) bude připočítána jednorázově cena za úklid prostor ve výši 1750 Kč za akci a příslušný počet hodin práce pracovníků Oddělení bezpečnosti ŽMP (dle skutečně odpracovaných hodin).

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Ostraha pracovník oddělení bezpečnosti nad 8 hodin denně + 25 % příplatek hodina 800 Kč
Úklid + příprava sálu     jednorázově 1 750 Kč

III. A Podnájem sálů v OVK Praha

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Podnájem     hodina 1 500 Kč

III. B Podnájem Španělské synagogy

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Podnájem komerční podnájem   půl den 4 hod. 140 000 Kč
Podnájem komerční podnájem   půl den 8 hod. 280 000 Kč
Celovečerní akce (koncert) komerční podnájem zahrnuje také přípravu a znovuzprovoznění prostor akce 70 000 Kč
Zkouška komerční podnájem vč. ostrahy a úklidu hodina 6 000 Kč
Bohoslužba (max. 3 hodiny) bohoslužby a obřady   akce 5 000 Kč
Obřízka, Bar /bat micva (max. 3 hodiny) bohoslužby a obřady vč. ostrahy, úklidu a povolení k fotografování a natáčení akce 44 000 Kč
Svatba do 50 hostů (max. 2 hodiny) bohoslužby a obřady vč. ostrahy, úklidu a povolení k fotografování a natáčení akce 44 000 Kč
Svatba do 150 hostů (max. 2 hodiny) bohoslužby a obřady vč. ostrahy, úklidu a povolení k fotografování a natáčení akce 55 000 Kč

III. C Podnájem Pinkasovy synagogy

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Podnájem       pro komerční účely se tento památník nepronajímá
Bohoslužba bohoslužby a obřady   hodina 2 500 Kč

III. D Podnájem Klausové synagogy

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Podnájem komerční podnájem   půl den 4 hod. 50 000 Kč
Podnájem komerční podnájem   celý den 8 hod. 100 000 Kč
Celovečerní akce (koncert) komerční podnájem zahrnuje také přípravu a znovuzprovoznění prostor akce 40 000 Kč

III. E Podnájem Maiselovy synagogy

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Podnájem komerční podnájem   půl den 4 hod. 70 000 Kč
Podnájem komerční podnájem   celý den 8 hod. 140 000 Kč
Celovečerní akce (koncert) komerční podnájem zahrnuje také přípravu a znovuzprovoznění prostor akce 50 000 Kč
Zkouška komerční podnájem vč. ostrahy a úklidu hodina 4 000 Kč

13 – Odbor archivů

I. Konzultace, rešerše, odborné služby, administrativní a manipulační poplatky

Rešerše zahrnuje zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů.

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
viz ceník společních služeb ŽMP  

II. Reprografické služby pro objekty uložené v Archivu ŽMP

Zpoplatnění použití reprodukcí (kopií) archiválií vyřizuje pracovník agend práv k reprodukčnímu užití, copyrightu, povolení a prodeje ŽMP (viz Ceník - středisko 3). Ceny Odboru archivů za reprografické služby jsou stanoveny na základě platných právních norem (zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem se nezpoplatňuje. Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií:
Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se nezpoplatňuje. (Pozn.: v případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního souboru obsahujícího archiválii; bez citace je užití reprodukce považováno za použití pro účely komerční).

II. A Kopírování (elektrografické kopírování)

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Xerokopie A4 jednostranná, ČB z volných listů kus 5 Kč
Xerokopie A3 jednostranná, ČB z volných listů kus 8 Kč
Xerokopie A4 jednostranná, ČB z volných listů kus 7 Kč
Xerokopie A3 jednostranná, ČB z volných listů kus 12 Kč
Xerokopie A4 oboustranná, ČB z volných listů kus 8 Kč
Xerokopie A3 oboustranná, ČB z volných listů kus 12 Kč
Xerokopie A4 oboustranná, ČB z vázaných listů kus 17 Kč
Xerokopie A3 oboustranná, ČB z vázaných listů kus 22 Kč
Xerokopie A4 jednostranná, barevná z volných listů kus 25 Kč
Xerokopie A3 jednostranná, barevná z volných listů kus 38 Kč
Xerokopie A4 jednostranná, barevná z vázaných listů kus 33 Kč
Xerokopie A3 jednostranná, barevná z vázaných listů kus 46 Kč

II. B Skenování (digitální reprodukce dvourozměrné)

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Skenování do formátu A4 (včetně)   strana 30 Kč
Skenování do formátu A3 (včetně)   strana 60 Kč
Skenování velké formáty - A0+ (včetně)   strana 300 Kč

II. C Digitální snímek (digitálním fotoaparátem)

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Digitální snímek do formátu A3 (včetně)   snímek 120 Kč
Digitální snímek  větší než A3   snímek 300 Kč

II. D Poskytnutí digitální kopie již dříve digitalizované předlohy

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Digitální snímek do formátu A3 (včetně)   snímek 25 Kč

II. E Zápis dat na nosič CD/DVD

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Zápis dat na CD včetně poskytnutí CD   úkon 40 Kč
Zápis dat na DVD včetně poskytnutí DVD   úkon 60 Kč

III. Filmování materiálů z archivních sbírek

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Filmování materiálů z archivních sbírek     každá započatá hodina 700 Kč
* V Ceníku uvedené částky jsou konečné pro spotřebitele. ŽMP je podle paragrafu 61, odst. e) zákona č. 235/2004 Sb. u některých plnění osvobozeno od DPH, tato plnění jsou v Ceníku označena hvězdičkou u částky příslušné k plnění.

12 – Odbor knihovny

I. Administrativní poplatky za vyřízení výpůjčky ze sbírek ŽMP

Poplatky za vyřízení tuzemských i zahraničních výpůjček se platí i v případě, že se výpůjčka z jakýchkoliv důvodů neuskuteční. Ceník je platný pro samostatné zápůjčky knih ze sbírek odboru knihovny ŽMP. V případě, že knihy budou zapůjčovány společně s dalšími předměty ze sbírek ŽMP nebo pomocného fondu, řídí se poplatky stanovenými ceníkem Odboru sbírek. Poplatky zahrnují základní rešerše v evidenčních záznamech a v depozitáři, výběr exponátů, stanovení stavu a nákladů na restaurování exponátů, popis a detailnější určení exponátů (nad rámec evidence 1. stupně), přípravu protokolů o stavu předmětů aj.
Poplatky nezahrnují náklady na konzervování/restaurování/adjustaci předmětů (viz skutečné náklady), pořízení a poskytnutí fotografií předmětů a práv k nim (viz Ceník služeb - Střediska 3 a 14), složitější provenienční rešerše, náklady na pojištění, transport, kurýrní doprovod zápůjčky. Snížit nebo nepožadovat administrativní poplatek může ŽMP ve výjimečných případech, a to zejména v případě, že si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele. O snížení nebo odpuštění administrativního poplatku rozhoduje výhradně statutární zástupce ŽMP. V případě nedodržení odstavce 1 článku I „Podmínek výpůjčky ze sbírek ŽMP pro výstavní účely“ se k poplatku připočítává 50 %.

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP 1 kniha administrativní poplatek kus 1 000* Kč
Administrativní poplatek za vyřízení prodloužení výpůjčky knih ze sbírek ŽMP jednorázově administrativní poplatek 1 000* Kč
Činnost a ceny uvedené v ceníku odboru knihovny ŽMP se řídí těmito právními předpisy: Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách v platném znění, Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském v platném znění

II.A Kopírování a tisk

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Xerokopie A4 jednostranná   kus 3 Kč
Xerokopie A4 oboustranná   kus 5 Kč
Xerokopie A3 jednostranná   kus 4 Kč
Xerokopie A4 oboustranná   kus 7 Kč
Barevná kopie + tisk A4   kus 25 Kč
Xerokopie A3   kus 38 Kč

II. B Skenování

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Skenování dokumentů (max. 20 stran) A4, A3 digitální kopie z předlohy v dobrém fyzickém stavu (vydáno po roku 1860) kus 30 Kč
Skenování dokumentů ve špatném fyzickém stavu nebo vydaných do r. 1860   Viz Ceník Oddělení správy ICT infrastruktury a digitalizačních procesů - práce skeneristy.    

IV. Ostatní služby

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Vystavení nebo prodloužení čtenářského průkazu platnost 1 rok standardní cena rok 120* Kč
Vystavení nebo prodloužení čtenářského průkazu platnost 1 rok cena pro studenty a seniory rok 60* Kč
Jednorázový čtenářský průkaz platnost 1 den   den 10
Zaslání upomínky dle aktuálního ceníku České pošty a.s. upomínka dle skutečných nákladů
Pokuta za prodlení výpůjčky     den / kniha
(za každý den po překročení lhůty)
2* Kč
Pokuta za ztrátu průkazu       30* Kč
Meziknihovní výpůjční služba v ČR pro jednotlivce   kus poplatek stanovuje půjčující knihovna*
Meziknihovní výpůjční služba v ČR  pro knihovny (ČR i zahraničí) dle aktuálního Ceníku České pošty a.s. kniha dle skutečných nákladů* 
Meziknihovní výpůjční služba v ČR (kopie) pro knihovny (ČR i zahraničí) do 10 stran strana zdarma

IV. Deponování

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Deponování předmětů cizího majitele v depozitářích ŽMP skladné předmět/měsíc min. 250 Kč
částka je stanovená po dohodě ukladatele a skladovatele
Deponování předmětů cizího majitele v depozitářích ŽMP pojištění dle skutečných nákladů

14 – Oddělení správy ICT infrastruktury a digitalizačních procesů

I. Výroba fotografií

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Tisk fotografií z digitálních podkladů Pozitiv ČB a barevný, max A3 formát A4 kus 300 Kč

II. Práce fotografa ŽMP

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Fotografování - práce fotografa ŽMP sbírkový předmět   záběr 3 000 Kč
Fotografování - práce fotografa ŽMP dokumentace - interiéry, exteriéry   záběr 3 000 Kč
Fotografování - práce fotografa ŽMP reportáže   záběr 800 Kč
Fotografování - práce fotografa ŽMP nápisy v Pinkasově synagoze   záběr 800 Kč

III. Práce skeneristy ŽMP

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Skenování - práce skeneristy ŽMP formát do velikosti A4 (vč.)   záběr 500 Kč
Skenování - práce skeneristy ŽMP formát do velikosti A3 (vč.)   záběr 1 000 Kč
Skenování - práce skeneristy ŽMP úprava dat dle požadavku   hodina 1200 Kč

06 – Oddělení návštěvnického provozu

I. Poskytnutí pracovníka ostrahy

Služba Specifikace 1 Specifikace 2 Jednotka Sazba za jednotku
Dozor  pracovník oddělení bezpečnosti nad 8 hodin denně + 25 % hodina 800 Kč
>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]