CENÍK SLUŽEB ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE 
s platností od 1. 3. 2017

 

Úvodní informace
 

Ceny, uvedené v jednotlivých oddílech, jsou stanoveny orientačně jako základ, ze kterého se vychází při stanovení výše poplatku v individuálním případě. Do něj by se měly promítnout konkrétní podmínky, typ žadatele, účel jeho žádosti atp. Ve výjimečných případech a po projednání s vedoucím oddělení, resp. odboru, lze od poplatku upustit, zejména jde-li o osoby studující, pedagogy, tuzemská muzea a galerie, nebo o případ reciproční služby nebo služby související se získáváním informací o osudu obětí holocaustu (samozřejmě nejde-li o komerční záležitost). V případě, že účel, pro který je určitá služba požadována, by svou povahou byl v rozporu se zájmy a zaměřením ŽMP, je možné po dohodě s příslušným vedoucím oddělení, resp. odboru, poskytnutí služby odmítnout (např. v případě žádosti o možnost natáčet v areálu muzea pro film, s jehož scénářem vedení ŽMP nesouhlasí, nebo jedná-li se o povolení použití sbírkových předmětů jako podkladu pro výrobu upomínkových předmětů, s jejichž výrobou ŽMP nesouhlasí, apod.).

Při souběhu více plateb je možné v případech, kdy by šlo o neúměrné navýšení, zvážit snížení celkové částky. Taková situace nastává například u žádosti, která se vztahuje jak na povolení použít dílo, resp. jeho fotografické vyobrazení, tak na vyhotovení potřebné fotografie, diapozitivu. Při stanovení výsledné částky pak lze vycházet z poplatku za povolení reprodukovat dílo (pokud je vyšší než je výroba fotomateriálu). Předpokladem je, že taková částka dostatečně pokryje náklady na výrobu fotodokumentace. Snížení, resp. prominutí poplatků přichází také v úvahu v případech, kdy záměr (např. natáčení televize, novinový článek), který je důvodem žádosti o poskytnutí služby, je spojen s propagací činnosti ŽMP.

Povolení k reprodukci sbírkového předmětu může ve většině případů ŽMP vydat z titulu vlastníka příslušného předmětu. Nejde o udělování souhlasu z titulu autorského práva, protože ŽMP není autorem uvedených děl (nevytvořilo je). Jiný případ tvoří předměty vyrobené, zpracované muzeem, např. repliky předmětů nebo publikace, které představují dílo nové. Z uvedených důvodů např. k reprodukci dětských kreseb nebo obrazů židovských malířů ŽMP vystaví povolení nebo souhlasí s jejich použitím k určitým účelům jako vlastník předmětu. U dětských kreseb (a podobně i u jiných děl) je nutno odlišit situaci, kdy autor žije, nebo již zemřel. Žije-li autor, je nutno žadatele o povolení k užití díla odkázat na tohoto autora. V takovém případě ŽMP tuto žádost pouze eviduje, ale nepožaduje od žadatele žádný poplatek. Pokud autor nežije, či nemá-li žádného dědice, je nutno zjistit, zda práva k dílu spravuje Státní fond kultury. Dílo takového autora může ŽMP poskytnout na základě podlicence v rámci smlouvy s SFK.

Po uplynutí lhůty 70 let se dílo stává veřejně přístupným, nevyžaduje se autorův souhlas, ani souhlas případných dědiců a není třeba o udělení podlicencí informovat Státní fond kultury. Autorské právo zaniká autorovým úmrtím. ŽMP pak vydá povolení z titulu vlastníka díla a stanoví poplatek za jeho užití. Pokud je znám pouze rok úmrtí autora, počítá se ochranná lhůta od posledního dne roku, ve kterém autor díla zemřel.

Ceník služeb je rozdělen do oddílů podle odborů a oddělení ŽMP, která jednotlivé služby poskytují (číslo a název příslušného střediska jsou uvedeny v záhlaví každého oddílu). Přílohou Ceníku je vzor Povolení k reprodukci (Příloha 1) a formulář Povolení k natáčení nebo fotografování v objektech ve správě ŽMP (Příloha 2).

Ceny služeb jsou stanoveny v korunách a pro zahraniční žadatele budou přepočteny vždy dle aktuálního kurzu koruny především k dolaru nebo euru. Poplatek za službu je však možné uhradit i v jiné směnitelné měně.

Většina služeb uvedených v ceníku je osvobozena od DPH dle § 61, písm. e) zák. 235/2004 Sb. U služeb, které podléhají DPH, je v závorce uvedeno (+DPH), v anglické jazykové verzi je uvedeno (+VAT).
Platbu je možno uhradit hotově či bezhotovostně v pokladně ekonomického oddělení ŽMP na základě předložení vyplněného Podkladu pro vyúčtování (vzor formuláře viz Příloha 3), nebo fakturou, která bude v ekonomickém oddělení vystavena na základě vyplněného Podkladu pro vyhotovení faktury (Příloha 4). Platbu je možno realizovat i elektronicky pomocí online platebního terminálu či služby PayPal.

 
Služby
poskytuje středisko:
3 – odbor rozvoje a vztahů s veřejností
4 – oddělení židovských dějin a judaistiky
5 – odbor sbírek
12 – odbor knihovny
 

Služba

specifikace

náročnost

sazba za hodinu (Kč)

Rešerše ve sbírkách a fondech

 

jednoduchá

350

 

 

náročná

650

Vyřízení žádosti o vydání vývozního povolení

administrativní poplatek

 

500/1 sbírkový předmět (+ DPH)

přednášková činnost

honorář přednášejícího

 

800 – 1 000

Konzultace odborného pracovníka

 

 

500

Jiné odborné služby (kurátoři sbírek)

 

 

500 – 1 000

dozor při natáčení

odborný pracovník

 

350

 

ostraha

 

250/1 osoba (+ DPH)

zapůjčení předmětů z pomocného fondu pro natáčení mimo objekty ŽMP

komerční využití

 

500/1 den/1 ks
(+ DPH)

čištění, konzervace, rekonzervace, opravy vrácených sbírkových předmětů

 

 

Dle oboustranně schváleného restaurátorského postupu a skutečných nákladů (+ DPH)

 
Poplatky za vyřízení tuzemských i zahraničních výpůjček (platí se i v případě, že se výpůjčka z jakýchkoliv důvodů neuskuteční):
poskytuje středisko:

5 – odbor sbírek

Poplatky zahrnují rešerše základní v evidenčních záznamech a v depozitáři, výběr exponátů, stanovení stavu a nákladů na restaurování exponátů, popis a detailnější určení exponátů (nad rámec evidence 1. stupně), přípravu protokolů o stavu předmětů aj. V případě zápůjčky kopií dětských kreseb nebo dataloggeru slouží ke krytí skutečných nákladů spojených s přípravou, zasláním či použitím (specifikace viz níže). 
Poplatky nezahrnují náklady na konzervování/restaurování/adjustaci předmětů (viz skutečné náklady), pořízení a poskytnutí fotografií předmětů a práv k nim (viz ceník), složitější provenienční rešerše, náklady na pojištění, transport, kurýrní doprovod zápůjčky.
Snížit nebo nepožadovat administrativní poplatek může ŽMP ve výjimečných případech, a to zejména v případě, že si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele. O snížení nebo odpuštění administrativního poplatku rozhoduje výhradně ředitel ŽMP.

Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky

Sazba (v Kč)

1 ks předmětu ze sbírek ŽMP nebo předmětu z tzv. pomocného fondu

  2 700

2 – 5 ks předmětů ze sbírek ŽMP nebo předmětů z tzv. pomocného fondu včetně*

  5 400

6 – 10 ks předmětů ze sbírek ŽMP nebo předmětů z tzv. pomocného fondu včetně*

  8 100

11 – 15 ks předmětů ze sbírek ŽMP nebo předmětů z tzv. pomocného fondu včetně*

 12 800

16 ks a více ks předmětů ze sbírek ŽMP nebo předmětů z tzv. pomocného fondu

Nejméně 15 000 – horní hranice neomezena, stanoví ředitel ŽMP dle počtu předmětů a skutečných nákladů

40 kopií dětských kreseb z Terezína

17 000

*nástavce 01, 02 = 1 ks předmětu
  více obrazů a kreseb evidovaných pod jedním inventárním číslem = podle skutečného počtu

**V případě nedodržení odstavce 1 článku I „Podmínek výpůjčky ze sbírek ŽMP pro výstavní účely“ se k poplatku připočítává 50%.
 
Poplatky spojené se zapůjčením dataloggeru:

poskytuje středisko:

5 – odbor sbírek

Administrativní poplatek za vyřízení zápůjčky záznamového a kalibrovaného měřícího zařízení datalogger firmy COMET z majetku ŽMP - jednorázový administrativní poplatek za zapůjčení a užívání zařízení za každý započatý rok

500/ročně (+ DPH)

Při dlouhodobém zapůjčení (déle než rok) bude vypůjčitel hradit také náklady za výměnu baterie a kalibraci včetně poštovného

dle skutečných nákladů (+ DPH)

 
Poplatky spojené s deponováním předmětů cizího majitele v depozitářích ŽMP (agenda depozit)
poskytuje středisko:

5 – odbor sbírek
 

ŽMP si vyhrazuje právo účtovat tzv. skladné za dočasné uložení předmětu v depozitáři

částka je věcí dohody ukladatele a skladovatele, minimální sazba je
200/1 předmět/1 měsíc (+ DPH)

ostatní náklady: odborné poradenství

viz s. 3

ostatní náklady: pojištění

dle skutečných nákladů

ostatní náklady: převoz, balicí materiál

dle skutečných nákladů

ostatní náklady: fotopráce

dle příslušného ceníku

 
 
 
 
 
Povolení k reprodukci předmětů ze sbírek ŽMP

poskytuje středisko:

5 – odbor sbírek (fotooddělení, fotoarchiv)
 
V případě, že bude nutné sbírkový předmět fotografovat (neexistuje digitální fotografie), je cena za veškerou administrativu a fotografování jednoho záběru stanovena na 2 500 Kč – viz oddíl Práce fotografa (platí i pro studenty).
V případě, že bude nutné sbírkový předmět skenovat (neexistuje digitální fotografie), je cena za veškerou administrativu a skenování jednoho záběru stanovena na 400–800 Kč. Aplikuje se i na nesbírkové předměty, např. fotografie, knihy atd. – viz oddíl Práce skeneristy (platí i pro studenty).

druh předmětu

cena za ks (Kč)

administrativní poplatek (jednorázový)

   300 (+ DPH)

sbírkový předmět

1 500 (+ DPH)

originály vzácných archivních dokumentů, básně z Terezína, historické fotografie (např. z období holocaustu)

   800 (+ DPH)

běžné dokumenty včetně fotografií

   500 (+ DPH)


Studenti

druh předmětu

cena za ks (Kč)

administrativní poplatek (jednorázový)

 
   300 (+ DPH)

do 7 fotografií

   100 (+ DPH)

nad 7 fotografií

   200 (+ DPH)

 
Fotopráce
poskytuje středisko:

5 – odbor sbírek (fotooddělení, fotoarchiv)

Výroba fotografií z klasických negativů a digitálních podkladů

typ snímku

formát (cm)

cena za ks (Kč)

pozitiv čb i barevný

10 x 15

200 (+ DPH)

 

13 x 18

300 (+ DPH)

 

18 x 24

360 (+ DPH)

 

24 x 30

500 (+ DPH)

 

30 x 40

600 (+ DPH)

 
Práce fotografa

typ práce (fotografování)

cena za záběr (Kč)

sbírkový předmět

2 500 (+ DPH)

dokumentace (interiéry, exteriéry)

2 500 (+ DPH)

reportáže

   500   (+ DPH)

Pinkasova synagoga – nápisy

   500   (+ DPH)

 
Práce skeneristy

typ práce

cena za záběr (Kč)

sken do A4

400 (+ DPH)

sken do A3

800 (+ DPH)

úprava dat dle požadavků

600/1 hod. (+ DPH)

zápis na CD a DVD (včetně nosiče)

40/1 ks (+ DPH)

Filmování (k žádosti o povolení musí být přiložen scénář filmu schválený ředitelem ŽMP), videozáznam a fotografování v prostorách objektů ve správě ŽMP

5 – odbor sbírek

Druh činnosti

Specifikace

Účel

Cena (Kč/USD/EUR)

film, video

 

 

3 500 hodinová sazba
(+ DPH)

fotografování

 

 

2 500 hodinová sazba
(+ DPH)

poplatek za nekomerční fotografování pro soukromé účely (lze dokoupit ke vstupence do ŽMP)

 

 

70  (včetně DPH)

 

 

pro osobní účely
(do alba apod.)

bez poplatku
(týká se pouze fotografování v interiéru Pinkasovy synagogy pro osoby přeživší holocaust a rodinné příslušníky obětí)

 
Služby odboru knihovny

12 – odbor knihovny

Reprografické služby (z materiálů muzea a z muzejní databáze na internetu)

typ služby

Formát

specifikace

cena za ks (Kč)

xerokopie

A4 jednostranná

 

3

 

 

cena pro studenty

2

 

A4 oboustranná

 

5

 

 

cena pro studenty

3

 

A3 jednostranná

 

4

 

 

cena pro studenty

3

 

 

 

 

 

A3 oboustranná

 

7

 

 

cena pro studenty

5

typ služby

Formát

specifikace

cena za ks (Kč)

tiskový výstup z PC

A4 jednostranná

 

2

 

A4 oboustranná

 

3

 

A3 jednostranná

 

3

 

A3 oboustranná

 

4

barevná kopie + tisk

A4

 

25

tisk zhotovený pracovníkem knihovny (např. z CD-Rom) podle předlohy připravené čtenářem

A4

 

5

 

A3

 

10

skenování dokumentů

A4, A3
max. 20 stran

kopie zhotovená pracovníkem knihovny z předlohy v dobrém fyzickém stavu

30

 

Předlohy vydané před r. 1860, případně novější, ale ve špatném fyzickém stavu se předávají na skenování do fotooddělení a cena se řídí ceníkem tohoto oddělení

poskytnutí CD-ROM

 

 

15/ks (+ DPH)

 
Reprografické služby (z materiálů donesených badatelem nebo materiálů nalezených na internetu mimo muzejní databázi)

typ služby

formát

specifikace

cena za ks (Kč)

xerokopie

A4 jednostranná

 

3 (vč. DPH)

 

 

cena pro studenty

2 (vč. DPH)

 

A4 oboustranná

 

5 (vč. DPH)

 

 

cena pro studenty

3 (vč. DPH)

 

A3 jednostranná

 

4 (vč. DPH)

 

 

cena pro studenty

3 (vč. DPH)

typ služby

formát

specifikace

cena za ks (Kč)

 

A3 oboustranná

 

7 (vč. DPH)

 

 

cena pro studenty

5 (vč. DPH)

tiskový výstup z PC

A4 jednostranná

 

2 (vč. DPH)

 

A4 oboustranná

 

3 (vč. DPH)

 

A3 jednostranná

 

3 (vč. DPH)

 

A3 oboustranná

 

4 (vč. DPH)

barevná kopie + tisk

A4

 

25 (vč. DPH)

tisk zhotovený pracovníkem knihovny (např. z CD-Rom) podle předlohy připravené čtenářem

A4

 

5 (vč. DPH)

 

A3

 

10 (vč. DPH)

 
Ostatní služby

typ služby

specifikace

další

cena (Kč)

pokuta

pokuta za prodlení výpůjčky

za každý den překročení lhůty

1 (za fyzickou jednotku)
 

 

zaslání upomínky poštou

 

30

rezervace

oznámení o rezervaci zaslané poštou

 

20 (vč. DPH)

rešerše

bibliografická, faktografická 

jednoduchá

300

složitá

400

meziknihovní výpůjční služba v ČR

pro jednotlivce

 

poplatek stanoví půjčující knihovna

 

pro knihovny (ČR i zahraniční)

kopie A4

3 (do 10 stran zdarma)
 

 

 

 

 

typ služby

specifikace

další

cena (Kč)

čtenářský průkaz
(platnost 1 rok)

1. vystavení a každé prodloužení

dospělí

100

 

 

studenti, důchodci

50

pokuta za ztrátu

ztráta

 

20

 
Služby oddělení pro dějiny šoa

13 – oddělení pro dějiny šoa

druh činnosti

specifikace

účel

cena (Kč)

zhotovení kopií z knih

A4

komerční

4

 

 

nekomerční, studenti

2

 

A3

komerční

6

 

 

nekomerční, studenti

4

vzpomínky pamětníků

kopie, výstup z PC

komerční

15 (+ 15 disketa)
 

 

 

nekomerční

10 (+ 15 disketa)

 

 

studenti

5 (+ 15 disketa)

kopírování archiválií

A4 barevná

komerční

70

 

 

nekomerční, studenti

50

 

A4 černobílá

komerční

30

 

 

nekomerční

20

 

 

studenti

10

 

A3 barevná

komerční

90

 

 

nekomerční, studenti

60

 

 

 

 

druh činnosti

specifikace

účel

cena (Kč)

 

A3 černobílá

komerční

40

 

 

nekomerční

30

 

 

studenti

15

skenování archiválií

 

komerční

150 (za 1 stranu) + 30 CD-ROM

 

 

nekomerční

100 (za 1 stranu) + 30 CD-ROM
 

 

 

studenti

75 (za 1 stranu) +
30 CD-ROM

druh činnosti

specifikace

účel

cena (Kč)

rešerše

bibliografická, faktografická

jednoduchá

300

 

 

náročná

400
 

 
Služby archivu

(dle Ceníku služeb a reprodukčních poplatků platného ve veřejných archivech podle vyhlášky ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb.)
Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný ve veřejných archivech
 
A.
Pořízení výpisu nebo opisu archiválií, popřípadě sdělení o negativním nálezu a o ověřování kopií pořízených veřejnými archivy
 
1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie 50,- Kč za každou i započatou stránku.
2. Sdělení o negativním nálezu 50,- Kč.
3. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem podle písmena B bodu 1 30,- Kč za každou započatou stránku.
B.
Reprodukce archiválií
 

  1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)

černobílé, jednostranné:
                                                                                                                  A4                       A3
1.1.1.1.  z volných listů                                                                 5,- Kč                   8,- Kč
1.1.1.2.  z vázaných listů                                                               7,- Kč                 12,- Kč
černobílé, oboustranné:
1.1.2.1.  z volných listů                                                                 8,- Kč                  12,- Kč
1.1.2.2.  z vázaných listů                                                             17,- Kč                  22,- Kč
 
barevné, jednostranné:
                                                                                                               A4                          A3
1.2.1.1.  z volných listů                                                              25,- Kč                   38,- Kč
1.2.1.2.  z vázaných listů                                                           33,- Kč                   46,- Kč

  1. Mikrografické práce

Pořízení mikrozáznamu
                        1 políčko 35 mm mikrofilmu 45 x 35 mm                   32,- Kč
                        1 políčko 35 mm mikrofilmu 24 x 35 mm                   20,- Kč
Kopírování mikrozáznamů
                        1 políčko bez rozdílu velikosti                                     15,- Kč
Zhotovení zpětné zvětšeniny z 35 mm mikrozáznamu na běžný kancelářský papír
                        formát A4 a A3                                                             20,- Kč

  1. Digitální reprodukce

 

  1. Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

3.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně                                   30,- Kč
3.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně                                   60,- Kč
3.1.3. skenování velkých formátů A0+ včetně                                    300,- Kč
3.1.4. snímek předlohy formátu A3 včetně
          digitálním fotoaparátem                                                              120,- Kč
3.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3
          digitálním fotoaparátem                                                              300,- Kč
3.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce
          (např. mikrofilm, deska) jednoho pole:
          skenování z pásu filmu                                                                  20,- Kč
          skenování fyzicky odděleného filmového pole                             50,- Kč
Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi                20,- Kč

  1. Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

3.2.1. 1 dokumentační snímek malých a středně velkých
             rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem                               350,- Kč
3.2.2. 1 ateliérový snímek malých a středně velkých
             rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem                            1 500,- Kč

  1.  Poskytnutí digitální reprodukce již dříve

                   digitalizované předlohy (1 obraz)                                          25,- Kč

  1. Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem se nezpoplatňuje.

  2. Zápis dat

3.5.1. CD včetně zápisu dat                                                                  40,- Kč
3.5.2. DVD včetně zápisu dat                                                               60,- Kč
Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.

 

C.
Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií
 
1.1. Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se nezpoplatňuje;
(pozn.: v případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního souboru obsahujícího archiválii; bez citace je užití reprodukce považováno za použití pro účely komerční).
1.2. Použití reprodukcí archiválií pro účely komerční (obrazové publikace, pohlednice, kalendáře, propagační materiály, atp.) se zpoplatňuje
1 ks barevné nebo černobílé digitální reprodukce:
v nákladu tiskovin do 600 kusů                                                       1 500,- Kč
v nákladu tiskovin nad 600 kusů                                                      3 000,- Kč.
 
Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce archiválií pořízených pomocí vlastního zařízení žadatele.
 
D.
Filmování archiválií (s výjimkou naučných nebo kulturně vzdělávacích pořadů)
Základní poplatek 700,- Kč/každá započatá hodina.


E.
Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky
1.1. Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů)
                     1.1.1.   jednoduchá   rešerše/1   hodina   výkonu/založená
                 na   excerpci   1   -   2   archivních   zdrojů                        350,-
                     1.1.2.   náročná   rešerše/1   hodina   výkonu/založená
                 na   excerpci   3   -   5   archivních   zdrojů                        500,- Kč
                     1.1.3.   náročná   kombinovaná   rešerše/1   hodina   výkonu/
                 založená   na   excerpci   6   a   více   archivních
                 i   mimo   archivních   zdrojů                                             600,- Kč
            1.2. Kancelářská práce
                     1.2.1.   1   hodina   výkonu                                               60,-  Kč
            1.3. Manipulační poplatky
                     1.3.1.   balné   -   zásilky   v   balících                              30,-
                     1.3.2.   balné   -   zásilky   v   obálkách   do   1   kg         20,-
            1.4. Rešerše založená na elektronické databázi                       150,- Kč
            Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.
 
F.
Zapůjčení zvukové, filmové nebo audiovizuální archiválie
Specializované archivy zřízené za účelem zajištění péče o zvukové, filmové a audiovizuální archiválie se řídí ceníkem služeb pouze ve vztahu k archiváliím v listinné podobě. V ostatních případech se stanoví smluvní cena.
 
 
Služby Oddělení pro vzdělávání a kulturu

poskytuje středisko:

8 – OVK Praha
15 – OVK Brno
 

Akce

Cena OVK Praha (v Kč)

Přednáška + prohlídka

90

Dílna + prohlídka

90

Nedělní dílna pro děti

50

Programy pro handicapované

10

Památník Terezín

100

Cizojazyčné skupiny

160

Semináře-studenti ve OVK

90

Semináře-studenti výjezdní

70

Semináře pro učitele

600,- / 400,- / 200,-

Pronájem sálů

500,- (+ DPH)

 

Akce

Cena OVK Brno

Přednáška

40,-

Dílna

40,-

Divadlo

50,-

Prohlídka synagogy s výkladem

40,-

Prohlídka židovského hřbitova s výkladem

40,-

 
Zápůjčky výstav
Cena bude stanovena individuálně v samostatné smlouvě podle konkrétních nákladů na vytvoření výstavy včetně poměrné částky na odbornou činnost pracovníků muzea a externistů.
Manipulační poplatky
manipulační poplatky (Kč)
balné               zásilka v balíku                                                          40,- Kč (+ DPH)
                        zásilka v obálce do 1 kg                                            20,- Kč (+ DPH)
poštovné                                                                    dle platného ceníku České pošty


 

<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
22
 
 
23
24
25
 
 
 
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT