CENÍK SLUŽEB ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE 
s platností od 1. 11. 2018

 

Úvodní informace
 

Ceník služeb je rozdělen do oddílů podle odborů a oddělení ŽMP, která jednotlivé služby poskytují (číslo a název příslušného střediska jsou uvedeny v záhlaví každého oddílu).

Ceny služeb jsou stanoveny v korunách a pro zahraniční žadatele budou přepočteny vždy dle aktuálního kurzu koruny k dolaru nebo euru. 

Většina služeb uvedených v ceníku je osvobozena od DPH dle § 61, písm. e) zák. 235/2004 Sb. U služeb, které podléhají DPH, je v závorce uvedeno (+DPH), v anglické jazykové verzi je uvedeno (+VAT).
Platbu je možno uhradit hotově či bezhotovostně v pokladně ekonomického oddělení ŽMP na základě předložení vyplněného Podkladu pro vyúčtování, nebo fakturou, která bude vystavena v ekonomickém oddělení. Platbu je možno realizovat i elektronicky pomocí online platebního terminálu či služby PayPal.

 
Služby
poskytuje středisko:
3 – odbor rozvoje a vztahů s veřejností
4 – odbor židovských dějin
5 – odbor sbírek
8 – odbor vzdělávání a kultury, oddělení Praha
11 – odbor archivů
12 – odbor knihovny
14 – oddělení správy IT infrastruktury a digitalizačních procesů
15 – odbor vzdělávání a kultury, oddělení Brno

 

Služba

specifikace

náročnost

sazba za hodinu (Kč)

Rešerše ve sbírkách a fondech

 

jednoduchá

350

 

 

náročná

650

Vyřízení žádosti o vydání vývozního povolení

administrativní poplatek

 

500/1 sbírkový předmět (+ DPH)

Přednášková činnost

honorář přednášejícího

 

800 – 1 000

Konzultace odborného pracovníka

 

 

500

Jiné odborné služby (kurátoři sbírek)

 

 

500 – 1 000

Dozor při natáčení

odborný pracovník

 

450 

(nad 8 hod. denně + 25%)

 

ostraha

 

350/1 osoba (+ DPH)

Zapůjčení předmětů z pomocného fondu pro natáčení mimo objekty ŽMP

komerční využití

 

500 až 1 000/1 den/1 ks
(+ DPH) dle typu předmětu

Čištění, konzervace, rekonzervace, opravy vrácených sbírkových předmětů

 

 

Dle oboustranně schváleného restaurátorského postupu a skutečných nákladů (+ DPH)

 
Poplatky za vyřízení tuzemských i zahraničních výpůjček (platí se i v případě, že se výpůjčka z jakýchkoliv důvodů neuskuteční):
poskytuje středisko:

5 – odbor sbírek

Poplatky zahrnují rešerše základní v evidenčních záznamech a v depozitáři, výběr exponátů, stanovení stavu a nákladů na restaurování exponátů, popis a detailnější určení exponátů (nad rámec evidence 1. stupně), přípravu protokolů o stavu předmětů aj. V případě zápůjčky kopií dětských kreseb nebo dataloggeru slouží ke krytí skutečných nákladů spojených s přípravou, zasláním či použitím (specifikace viz níže). 
Poplatky nezahrnují náklady na konzervování/restaurování/adjustaci předmětů (viz skutečné náklady), pořízení a poskytnutí fotografií předmětů a práv k nim (viz ceník), složitější provenienční rešerše, náklady na pojištění, transport, kurýrní doprovod zápůjčky.
Snížit nebo nepožadovat administrativní poplatek může ŽMP ve výjimečných případech, a to zejména v případě, že si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele. O snížení nebo odpuštění administrativního poplatku rozhoduje výhradně ředitel ŽMP.

Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky

Sazba (v Kč)

1 ks předmětu ze sbírek ŽMP nebo předmětu z tzv. pomocného fondu

  2 700

2 – 5 ks předmětů ze sbírek ŽMP nebo předmětů z tzv. pomocného fondu včetně*

  5 400

6 – 10 ks předmětů ze sbírek ŽMP nebo předmětů z tzv. pomocného fondu včetně*

  8 100

11 – 15 ks předmětů ze sbírek ŽMP nebo předmětů z tzv. pomocného fondu včetně*

 12 800

16 ks a více ks předmětů ze sbírek ŽMP nebo předmětů z tzv. pomocného fondu

Nejméně 15 000. Horní hranice neomezena, stanoví ředitel ŽMP dle počtu předmětů a skutečných nákladů.

   

*nástavce 01, 02 = 1 ks předmětu
  více obrazů a kreseb evidovaných pod jedním inventárním číslem = podle skutečného počtu

**V případě nedodržení odstavce 1 článku I „Podmínek výpůjčky ze sbírek ŽMP pro výstavní účely“ se k poplatku připočítává 50%.
 
 

Poplatek za zapůjčení dřevěných rámů pro adjustaci děl na papíře:
poskytuje středisko:

5 – odbor sbírek
 

Zapůjčení dřevěného rámu pro adjustaci

100/započatý měsíc/1ks (+DPH)Poplatky spojené se zapůjčením dataloggeru:

poskytuje středisko:

5 – odbor sbírek

Administrativní poplatek za vyřízení zápůjčky záznamového a kalibrovaného měřícího zařízení datalogger firmy COMET z majetku ŽMP - jednorázový administrativní poplatek za zapůjčení a užívání zařízení za každý započatý rok

500/ročně (+ DPH)

Při dlouhodobém zapůjčení (déle než rok) bude vypůjčitel hradit také náklady za výměnu baterie a kalibraci včetně poštovného

dle skutečných nákladů (+ DPH)

 
Poplatky spojené s deponováním předmětů cizího majitele v depozitářích ŽMP (agenda depozit)
poskytuje středisko:

5 – odbor sbírek
 

ŽMP si vyhrazuje právo účtovat tzv. skladné za dočasné uložení předmětu v depozitáři

částka je věcí dohody ukladatele a skladovatele, minimální sazba je
200/1 předmět/1 měsíc (+ DPH)

ostatní náklady: odborné poradenství

viz s. 3

ostatní náklady: pojištění

dle skutečných nákladů

ostatní náklady: převoz, balicí materiál

dle skutečných nákladů

ostatní náklady: fotopráce

dle příslušného ceníku

 
  
Povolení k reprodukci předmětů ze sbírek ŽMP

poskytuje středisko:

3 – odbor rozvoje a vztahů s veřejností (správa povolení)
11 – odbor archivů (fotoarchiv)
14 – oddělení správy IT infrastruktury a digitalizačních procesů (fotooddělení)

 
V případě, že bude nutné sbírkový předmět fotografovat (neexistuje digitální fotografie), je cena za veškerou administrativu a fotografování jednoho záběru stanovena na 2 500 Kč – viz oddíl Práce fotografa (platí i pro studenty).
V případě, že bude nutné sbírkový předmět skenovat (neexistuje digitální fotografie), je cena za veškerou administrativu a skenování jednoho záběru stanovena na 400–800 Kč. Aplikuje se i na nesbírkové předměty, např. fotografie, knihy atd. – viz oddíl Práce skeneristy (platí i pro studenty).

druh předmětu

cena za ks (Kč)

administrativní poplatek (jednorázový)

   300 (+ DPH)

sbírkový předmět

1 500 (+ DPH)

originály vzácných archivních dokumentů, básně z Terezína, historické fotografie (např. z období holocaustu)

   800 (+ DPH)

běžné dokumenty včetně fotografií

   500 (+ DPH)


Studenti

druh předmětu

cena za ks (Kč)

administrativní poplatek (jednorázový)

 
   300 (+ DPH)

do 7 fotografií

   100 (+ DPH)

nad 7 fotografií

   200 (+ DPH)

 
Fotopráce
poskytuje středisko:

11 – odbor archivů (fotoarchiv)
14 – oddělení správy IT infrastruktury a digitalizačních procesů (fotooddělení)


Výroba fotografií z klasických negativů a digitálních podkladů

typ snímku

formát (cm)

cena za ks (Kč)

pozitiv čb i barevný

10 x 15

200 (+ DPH)

 

13 x 18

300 (+ DPH)

 

18 x 24

360 (+ DPH)

 

24 x 30

500 (+ DPH)

 

30 x 40

600 (+ DPH)

 
Práce fotografa

typ práce (fotografování)

cena za záběr (Kč)

sbírkový předmět

2 500 (+ DPH)

dokumentace (interiéry, exteriéry)

2 500 (+ DPH)

reportáže

   500   (+ DPH)

Pinkasova synagoga – nápisy

   500   (+ DPH)

 
Práce skeneristy

typ práce

cena za záběr (Kč)

sken do A4

400 (+ DPH)

sken do A3

800 (+ DPH)

úprava dat dle požadavků

600/1 hod. (+ DPH)

zápis na CD a DVD (včetně nosiče)

40/1 ks (+ DPH)

Filmování (k žádosti o povolení musí být přiložen scénář filmu schválený ředitelem ŽMP), videozáznam a fotografování v prostorách objektů ve správě ŽMP
poskytuje středisko:

3 – odbor rozvoje a vztahů s veřejností (správa povolení)  
 

Druh činnosti

Specifikace

Účel

Cena (Kč/USD/EUR)

film, video

 

 

3 500 hodinová sazba
(+ DPH)

fotografování

 

 

2 500 hodinová sazba
(+ DPH)

 

 

 

 

 

pro osobní účely
(do alba apod.)

bez poplatku
(týká se pouze fotografování v interiéru Pinkasovy synagogy pro osoby přeživší holocaust a rodinné příslušníky obětí)

 
Služby odboru knihovny

12 – odbor knihovny

Reprografické služby (z materiálů muzea a z muzejní databáze na internetu)

typ služby

Formát

specifikace

cena za ks (Kč)

xerokopie

A4 jednostranná

 

3

 

 

cena pro studenty 
a seniory

2

 

A4 oboustranná

 

5

 

 

cena pro studenty
a seniory

3

 

A3 jednostranná

 

4

 

 

cena pro studenty
a seniory

3

 

 

 

 

 

A3 oboustranná

 

7

 

 

cena pro studenty
a seniory

5

typ služby

Formát

specifikace

cena za ks (Kč)

tiskový výstup z PC

A4 jednostranná

 

2

 

A4 oboustranná

 

3

 

A3 jednostranná

 

3

 

A3 oboustranná

 

4

barevná kopie + tisk

A4

 

25

tisk zhotovený pracovníkem knihovny podle předlohy připravené čtenářem

A4

 

5

 

A3

 

10

skenování dokumentů

A4, A3
max. 20 stran

kopie zhotovená pracovníkem knihovny z předlohy v dobrém fyzickém stavu

30

 

Předlohy vydané před r. 1860, případně novější, ale ve špatném fyzickém stavu se předávají na skenování do fotooddělení a cena se řídí ceníkem tohoto oddělení

poskytnutí CD-ROM

 

 

15/ks (+ DPH)

 
Reprografické služby (z materiálů donesených badatelem nebo materiálů nalezených na internetu mimo muzejní databázi)

typ služby

formát

specifikace

cena za ks (Kč)

xerokopie

A4 jednostranná

 

3 (vč. DPH)

 

 

cena pro studenty
a seniory

2 (vč. DPH)

 

A4 oboustranná

 

5 (vč. DPH)

 

 

cena pro studenty
a seniory

3 (vč. DPH)

 

A3 jednostranná

 

4 (vč. DPH)

 

 

cena pro studenty
a seniory

3 (vč. DPH)

 

A3 oboustranná

 

7 (vč. DPH)

 

 

cena pro studenty a seniory

5 (vč. DPH)

tiskový výstup z PC

A4 jednostranná

 

2 (vč. DPH)

 

A4 oboustranná

 

3 (vč. DPH)

 

A3 jednostranná

 

3 (vč. DPH)

 

A3 oboustranná

 

4 (vč. DPH)

barevná kopie + tisk

A4

 

25 (vč. DPH)

tisk zhotovený pracovníkem knihovny (např. z CD-Rom) podle předlohy připravené čtenářem

A4

 

5 (vč. DPH)

 

A3

 

10 (vč. DPH)

 
Ostatní služby

typ služby

specifikace

další

cena (Kč)

pokuta

pokuta za prodlení výpůjčky

za každý den překročení lhůty

2 (za fyzickou jednotku)
 

 

zaslání upomínky poštou

 

30

rezervace

oznámení o rezervaci zaslané poštou

 

20 (vč. DPH)

rešerše

bibliografická, faktografická 

jednoduchá

300

složitá

400

meziknihovní výpůjční služba v ČR

pro jednotlivce

 

poplatek stanoví půjčující knihovna

 

pro knihovny (ČR i zahraniční)

kopie A4

3 (do 10 stran zdarma)
 

 

 

 

 

typ služby

specifikace

další

cena (Kč)

čtenářský průkaz
(platnost 1 rok)

1. vystavení a každé prodloužení

dospělí

100

 

 

studenti, důchodci

50

pokuta za ztrátu

ztráta

 

20

 
Poplatky za vyřízení tuzemských i zahraničních výpůjček (platí se i v případě, že se výpůjčka z jakýchkoliv důvodů neuskuteční):

poskytuje středisko:

12 – odbor knihovny

Ceník je platný pro samostatné zápůjčky knih ze sbírek odboru knihovny ŽMP. V případě, že knihy budou zapůjčovány společně s dalšími předměty ze sbírek ŽMP nebo pomocného fondu, řídí se poplatky stanovenými ceníkem odboru sbírek.
 
Poplatky zahrnují základní rešerše v evidenčních záznamech a v depozitáři, výběr exponátů, stanovení stavu a nákladů na restaurování exponátů, popis a detailnější určení exponátů (nad rámec evidence 1. stupně), přípravu protokolů o stavu předmětů aj.
 
Poplatky nezahrnují náklady na konzervování/restaurování/adjustaci předmětů (viz skutečné náklady), pořízení a poskytnutí fotografií předmětů a práv k nim (viz ceník), složitější provenienční rešerše, náklady na pojištění, transport, kurýrní doprovod zápůjčky.

Snížit nebo nepožadovat administrativní poplatek může ŽMP ve výjimečných případech, a to zejména v případě, že si žadatel se ŽMP poskytuje vzájemné plnění (reciprocita), nebo jedná-li se o jinou situaci hodnou zvláštního zřetele. O snížení nebo odpuštění administrativního poplatku rozhoduje výhradně ředitel ŽMP.
 

Administrativní poplatek za vyřízení výpůjčky

Sazba (v Kč)

1 kniha z fondu knihovny ŽMP

  2 000

2 – 5 knih z fondu knihovny ŽMP

  2 000 + 1 000 za každou další knihu

6 – 10 knih z fondu knihovny ŽMP

  8 000

11 – 15 knih z fondu knihovny ŽMP

 10 000

16 a více knih z fondu knihovny ŽMP

Nejméně 15 000,--. Horní hranice neomezena, stanoví ředitel ŽMP dle počtu předmětů a skutečných nákladů.


V případě nedodržení odstavce 1 článku I „Podmínek výpůjčky ze sbírek ŽMP pro výstavní účely“ se k poplatku připočítává 50%.


Ceník služeb poskytovaných Archivem Židovského muzea v Praze
 
poskytuje středisko:

11 – odbor archivů
 
Reprodukce archiválií
 

Druh činnosti

Specifikace

Cena za ks (Kč)

Elektrografické kopírování

 

 

černobílé, jednostranné, z volných listů

A4

5

A3

8

černobílé, jednostranné, z vázaných listů

A4

7

A3

12

černobílé, oboustranné, z volných listů

A4

8

A3

12

černobílé, oboustranné, z vázaných listů

A4

17

A3

22

Druh činnosti

Specifikace

Cena za ks (Kč)

barevné, jednostranné, z volných listů

A4

25

A3

38

barevné, jednostranné, z vázaných listů

A4

33

A3

46

Digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

Skenování předloh do formátu A4 vč.

30

Skenování předloh do formátu A3 vč.

60

Skenování velkých formátů A0 + vč.

300

Snímek předlohy formátu A3 pořízený digitálním fotoaparátem.

120

Snímek předlohy formátu větší než A3 pořízený digitálním fotoaparátem.

300

Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy.

25

Zápis dat

CD včetně zápisu dat.

40

DVD včetně zápisu dat.

60

 
           
Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem se nezpoplatňuje.
                                                                           
Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.
 
 
Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií
 
Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se nezpoplatňuje. (Pozn.: v případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního souboru obsahujícího archiválii; bez citace je užití reprodukce považováno za použití pro účely komerční).
 
Zpoplatnění použití reprodukcí archiválií vyřizuje pracovník Úseku povolovacích agend a prodeje ŽMP.  
 
 
Filmování archiválií
Základní poplatek 700 Kč/každá započatá hodina.
 
 
Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky
Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů.
 
 

Druh činnosti

Specifikace

Cena za ks (Kč)

Rešerše

Jednoduchá rešerše založená na excerpci 1-2 archivních zdrojů (hodinová sazba).
 

350

Náročná rešerše založená na excerpci 3-5 a více archivních zdrojů (hodinová sazba).

500

Náročná kombinovaná rešerše založená na excerpci 6 a více archivních i mimo archivních zdrojů (hodinová sazba).            

600

Kancelářské práce

1 hodina administrativního výkonu.

110

Manipulační poplatky

Balné – zásilky v balících. (Poštovné je účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb).

30

Balné – zásilky v obálkách do 1 kg. (Poštovné je účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb).

20

 
 
Ceník služeb a reprodukčních poplatků Dokumentace šoa
Poskytuje středisko:

11 – odbor archivů
 

Druh činnosti

Specifikace

Cena za ks (Kč)

Elektrografické kopírování

 

 

černobílé, jednostranné, z volných listů

A4

5

A3

8

černobílé, jednostranné, z vázaných listů

A4

7

A3

12

černobílé, oboustranné, z volných listů

A4

8

A3

12

černobílé, oboustranné, z vázaných listů

A4

17

A3

22

barevné, jednostranné, z volných listů

A4

25

A3

38

barevné, jednostranné, z vázaných listů

A4

33

A3

46

Digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy.

25

Skenování předloh do formátu A4 včetně.

30

Skenování předloh do formátu A3 včetně.

60

Zápis dat

CD včetně zápisu dat.

40

DVD včetně zápisu dat.

60

Rešerše

Jednoduchá rešerše založená na excerpci 1-2 archivních zdrojů (sazba za 1 hodinu).
 

350

Náročná rešerše založená na excerpci 3-5 a více archivních zdrojů (sazba za 1 hodinu).

500

Náročná kombinovaná rešerše založená na excerpci 6 a více archivních i mimo archivních zdrojů (sazba za 1 hodinu).                       

600

Kancelářské práce

1 hodina administrativního výkonu.

110

Manipulační poplatky

Balné – zásilky v balících. (Poštovné je účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb).

30

Balné – zásilky v obálkách do 1 kg. (Poštovné je účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb).

20

 
 
Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce dokumentů
Otázky copyrightu a zpoplatnění použití reprodukcí dokumentů vyřizuje pracovník Úseku povolovacích agend a prodeje ŽMP.  
 
 
Ceník služeb a reprodukčních poplatků Dokumentace nemovitého židovského kulturního dědictví
Poskytuje středisko:

11 – odbor archivů
 

Druh činnosti

Specifikace

Cena za ks (Kč)

Elektrografické kopírování

 

 

černobílé, jednostranné, z volných listů

A4

5

A3

8

černobílé, jednostranné, z vázaných listů

A4

7

A3

12

černobílé, oboustranné, z volných listů

A4

8

A3

12

černobílé, oboustranné, z vázaných listů

A4

17

A3

22

barevné, jednostranné, z volných listů

A4

25

A3

38

barevné, jednostranné, z vázaných listů

A4

33

A3

46

Druh činnosti

Specifikace

Cena za ks (Kč)

Digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

Skenování předloh do formátu A4.

30

Skenování předloh do formátu A3.

60

Skenování velkých formátů A0.

300

Snímek předlohy formátu A3 pořízený digitálním fotoaparátem.

120

Snímek předlohy formátu větší než A3 pořízený digitálním fotoaparátem.

300

Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy.

25

Zápis dat

CD včetně zápisu dat.

40

DVD včetně zápisu dat.

60

Rešerše

Jednoduchá rešerše založená na excerpci 1-2 archivních zdrojů (sazba za 1 hodinu).
 

350

Náročná rešerše založená na excerpci 3-5 a více archivních zdrojů (sazba za 1 hodinu).

500

Náročná kombinovaná rešerše založená na excerpci 6 a více archivních i mimo archivních zdrojů (sazba za 1 hodinu).                       

600

Kancelářské práce

1 hodina administrativního výkonu.

110

Manipulační poplatky

Balné – zásilky v balících. (Poštovné je účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb).

30

Balné – zásilky v obálkách do 1 kg. (Poštovné je účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb).

20

 
Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce dokumentů
Otázky copyrightu a zpoplatnění použití reprodukcí dokumentů vyřizuje pracovník Úseku povolovacích agend
a prodeje ŽMP.  
 

 
Služby Odboru pro vzdělávání a kulturu

poskytuje středisko:

8 – OVK Praha
15 – OVK Brno

Akce

Cena OVK Praha (v Kč)

Přednáška + prohlídka

90/osoba

Dílna + prohlídka

90/osoba

Nedělní dílna pro děti

50/osoba

Programy pro handicapované

10/osoba

Památník Terezín

100/osoba

Cizojazyčné skupiny

160/osoba

Semináře-studenti v OVK

160/osoba

Semináře-studenti výjezdní

70/osoba

Semináře pro učitele

zdarma*

Pronájem sálů

1000 (+ DPH)


 

Akce

Cena OVK Brno

Přednáška

40/osoba

Dílna

40/osoba

Divadlo

50/osoba

Prohlídka synagogy s výkladem

40/osoba

Prohlídka židovského hřbitova s výkladem

40/osoba

 *Semináře pro pedagogy jsou bezplatné v rámci grantu MŠMT.


Zápůjčky výstav

Cena bude stanovena individuálně v samostatné smlouvě podle konkrétních nákladů na vytvoření výstavy včetně poměrné částky na odbornou činnost pracovníků muzea a externistů.

Manipulační poplatky
manipulační poplatky (Kč)
balné               zásilka v balíku                                                          40,- Kč (+ DPH)
                        zásilka v obálce do 1 kg                                            20,- Kč (+ DPH)
poštovné                                                                    dle platného ceníku České poštySlužby Odboru rozvoje a vztahů s veřejností
 
poskytuje středisko:

3 – odbor rozvoje a vztahů s veřejností
 
Umístění reklamních sdělení v prostorách ŽMP
 

  1. Informační a rezervační centrum ŽMP

1.

Kapsa na DL letáky na vnitřní stěně kavárny – 1 rok

7 800 Kč

2.

Prezentace na obrazovce nad pokladnou – smyčka o délce 20 vteřin        – 1 rok

7 800 Kč

  1. Maiselova synagoga

1.

Kapsa na DL letáky na vnitřní stěně u vstupu do synagogy – 1 rok

7 800 Kč

 Ke všem uvedeným cenám bude připočítáno platné DPH.

<
>
29
30
 
1
 
2
 
3
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT