Vzácné tisky

Charakteristika sbírky

Na 400 vzácných tisků představuje jen malou, byť nejvzácnější část celkového počtu starých tisků ve sbírkách ŽMP. Byla zde soustředěna především nejstarší bohemikální hebraika a judaika, ale také nejvzácnější tisky z produkce hebrejských tiskáren v Itálii, Německu, Holandsku, Polsku a Švýcarsku a konečně starší křesťanská judaistická literatura. Tisky pocházejí z období od 15. století (včetně 6 inkunábulí) až do 19. století. Po obsahové stránce jsou ve sbírce zastoupeny převážně náboženské a liturgické spisy, ale též tisky z oblasti historie, homiletiky, exegeze, filozofie atd. Převažují hebraika, lze zde však nalézt i tisky v jidiš, němčině či latině.

Po lokalitách v Itálii, Německu, na Iberském poloostrově a v Cařihradu se české země staly prvním místem ve střední Evropě, kde vznikly židovské knihtiskárny. Ve sbírce Vzácných tisků lze nalézt nejvýznamnější ukázky knihtisků v Čechách a na Moravě, nejprve z Prahy (rodina knihtiskařů Gersonidů, Katzů, Schedelů, Heida, Baků, Landau atd.), později také z Prostějova (Prostitzové), Brna (Neumann, Rossmann) a z Mikulova. Typografická úprava a výzdoba nejstarších tisků navazuje na písařské tradice středověkých hebrejských rukopisů. V období 16. – 17. století židovští tiskaři intenzivně spolupracovali se svými křesťanskými kolegy, což přerušil až nástup katolické protireformace. Zdejší židovské knihtiskárny živě reagovaly na intelektuální a duchovní potřeby čtenářů.

Nejvzácnějším tiskem ve sbírce je Seder zmirot u-birkat ha-mazon (Obřad šabatových písní a modlitba po jídle) z roku 1514, ilustrovaný kolorovanými dřevořezy. Jedná se o v pořadí druhý známý pražský hebrejský tisk, dnes doložený v tomto jediném exempláři v ŽMP.

Vzácná je také druhá pražská edice Pentateuchu, týdenních oddílů z Proroků a Pěti svátečních svitků, s komentářem Rašiho, vydána v roce 1530.

Mezi nejzajímavější pražské tisky z druhé poloviny 16. a počátku 17. století lze zařadit kázání pražského Maharala vydaná v roce 1605 vzápětí po jejich přednesení.

K tiskům začleněným do sbírky existuje zvláštní lístkový katalog. Bohemikální a moravikální tisky jsou vyhledatelné v on-line katalogu knihovny ŽMP a do tohoto katalogu jsou postupně doplňovány i záznamy k dalším, nebohemikálním starým a vzácným tiskům, mnohdy včetně fotografie titulního listu. Soupis tištěných hebrejských bohemik a moravik ve sbírce ŽMP byl publikován v časopise Judaica Bohemiae Bedřichem Noskem, Andreou Jelínkovou a Danielem Polakovičem. První komplexní monografie věnována starým hebrejským tiskům naší provenience byla vydána v r. 2012 pod názvem Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě (ed. O. Sixtová, Praha: Academia, 2012) a obsahuje statě několika autorů věnující se tomuto tématu. Díky velkým zahraničním, především izraelským digitalizačním projektům, jsou mnohá z vydání, která se nacházejí ve fondu knihovny ŽMP pro badatele již v současnosti dostupná on-line. Z toho důvodu není plošná digitalizace sbírky vzácných tisků plánována.

Historie sbírky

Jádrem knihovny ŽMP je historický fond, jenž sestává z bývalé knihovny pražské Židovské náboženské obce, jejíž počátky sahají do r. 1857. Základem se staly dary a odkazy významných pražských osobností, např. vrchního rabína Šelomo Jehudy Rapoporta, pražského knihtiskaře Moše Israela Landaua, tajemníka pohřebního bratrstva Koppelmanna Liebena a dalších. Sbírka Vzácných tisků vznikla vyčleněním nejvýznamnějších exemplářů z fondu knihovny ŽMP, obsahuje tak i část výše zmíněného historického fondu. Některé tisky se nacházely již ve sbírce předválečného Židovského muzea, některé se pak do muzea dostaly v době druhé světové války s válečnými svozy majetku židovských obcí zrušených nacisty. V dalších desetiletích byla sbírka obohacována průběžně, byť sporadicky. Také v současné době je sbírkotvorná činnost zaměřena především na židovské písemné památky související s historickými českými zeměmi či významné z hlediska zdejších židovských osobností.

Nejzajímavější sbírkové předměty

Druhá pražská edice Pentateuchu - týdenních oddílů z Proroků a Pěti svátečních svitků, s komentářem Rašiho.  Dva andělé podpírající štít se symbolem kohanim – párem žehnajících rukou. Chamiša chumšej tora, megilot, haftarot. Praha: Geršom ben Šlomo ha-Kohen se syny Mordechajem a Šlomem, 1530; př.č. 170.419

Druhá pražská edice Pentateuchu

týdenních oddílů z Proroků a Pěti svátečních svitků, s komentářem Rašiho. Dva andělé podpírající štít se symbolem kohanim – párem žehnajících rukou. Chamiša chumšej tora, megilot, haftarot. Praha: Geršom ben Šlomo ha-Kohen se syny Mordechajem a Šlomem, 1530; př.č. 170.419

Dva díly slavné kroniky Davida Ganse Cemach David (Ratolest Davidova) o historii Židů i historii obecné. - David Gans: Cemach David. Praha: Šlomo ben Mordechaj ha-Kohen a synovec Moše ben Josef Becalel ha-Kohen, 1592; př.č. 168.754

Dva díly slavné kroniky Davida Ganse Cemach David (Ratolest Davidova) o historii Židů i historii obecné.

David Gans: Cemach David. Praha: Šlomo ben Mordechaj ha-Kohen a synovec Moše ben Josef Becalel ha-Kohen, 1592; př.č. 168.754

Obřad šabatových písní a modlitba po jídle. - Hon na zajíce, kolorovaný dřevořez. Seder zmirot u-birkat ha-mazon. Praha: společníci Geršom ben Šlomo ha-Kohen, Meir ben Ja´akov ha-Levi ad., 1514; př.č. 168.451

Obřad šabatových písní a modlitba po jídle.

Hon na zajíce, kolorovaný dřevořez. Seder zmirot u-birkat ha-mazon. Praha: společníci Geršom ben Šlomo ha-Kohen, Meir ben Ja´akov ha-Levi ad., 1514; př.č. 168.451

První amsterodamské vydání pesachové hagady s mědirytinami Jaakova ben Avrahama, - německého konvertity k judaismu, silně inspirované biblickými ilustracemi Matthea Meriana.Seder hagada šel pesach. Amsterdam: Moše Weisl, 1695; př.č. 2007/1149

První amsterodamské vydání pesachové hagady s mědirytinami Jaakova ben Avrahama,

německého konvertity k judaismu, silně inspirované biblickými ilustracemi Matthea Meriana.Seder hagada šel pesach. Amsterdam: Moše Weisl, 1695; př.č. 2007/1149

První strana Deuteronomia. - Chamiša chumšej tora, megilot, haftarot, Praha: Geršom ben Šlomo ha-Kohen se syny Mordechajem a Šlomem, 1530; př.č. 170.419

První strana Deuteronomia.

Chamiša chumšej tora, megilot, haftarot, Praha: Geršom ben Šlomo ha-Kohen se syny Mordechajem a Šlomem, 1530; př.č. 170.419

Znak Starého Města pražského - dřevořez poprvé doložený v Machzoru 1522, naposledy otištěný fragment Machzoru 1613. Machzor mi-kol ha-šana ke-sidra… Praha: Moše ben Josef Becalel Katz, 1613; př.č. 2007/1168

Znak Starého Města pražského

dřevořez poprvé doložený v Machzoru 1522, naposledy otištěný fragment Machzoru 1613. Machzor mi-kol ha-šana ke-sidra… Praha: Moše ben Josef Becalel Katz, 1613; př.č. 2007/1168

>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]