Archiv

Archiv Židovského muzea v Praze spravuje v současné době více než 600 bm archiválií.

Jeho hlavní část tvoří archivy jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy. Jsou zde rovněž uloženy fondy některých židovských spolků a organizací a také osobních pozůstalostí. Součástí archivu je i menší sbírka patentů a cirkulářů, sbírka pečetidel a sbírka hudebnin.

V archivu je rovněž uložena dokumentace k jednotlivým židovským obcím, která obsahuje fotografie synagog, ghett a hřbitovů, zprávy o průzkumu těchto památek v terénu a odkazy na literaturu, případně na další prameny k dějinám židovského osídlení v daném místě.

  • Nejstarší dokument pochází z r. 1454 (listina Ladislava Pohrobka). O souvisle zachovaném materiálu lze však hovořit až od poloviny 18. století.
  • Archivní fondy jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy představují cenný pramen pro dějiny Židů v českých zemích. Nejvýznamnější z nich je fond Židovské náboženské obce v Praze. Co se týče sbírky osobních pozůstalostí, k nejzajímavějším patří pozůstalosti Tobiase Jakobovitse, Heinricha Flesche, Salomona Hugo Liebena a Emila Kolbena.

Kontakty

Oddělení archivu ŽMP

Badatelna

V badatelně archivu Vám bude umožněno nahlédnout do archivního materiálu, který je uložen v archivu Židovského muzea v Praze za podmínek stanovených v badatelském řádu (viz níže).

Jako doplněk ke studiu archivních dokumentů je možné využít také menší příruční knihovnu, která obsahuje především jazykové slovníky, encyklopedické příručky a základní literaturu k dějinám Židů v českých zemích, včetně publikací vydávaných Židovským muzeem v Praze. K dispozici jsou též některé časopisy archivního a historického zaměření. Kompletní knižní fond muzea je přístupný v Knihovně Židovského muzea v Praze.

Otevírací doba badatelny

Úterý a čtvrtek 9-12 h a 13-17 h s výjimkou státních a židovských svátků.

Studium v badatelně a konzultace jsou možné po předchozím objednání prostřednictvím e-mailu či telefonu.


V archivu Židovského muzea v Praze je badatelské veřejnosti k dispozici databáze dat, výstup z grantového projektu "Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu" (reg. č. projektu P410/102399). Data z databáze jsou zpřístupněna bezúplatně. Zpoplatněny jsou pouze běžné úkony související s užitím databáze dle požadavků zájemce a dle sazebníku Archivu Židovského muzea v Praze.

 

E-badatelna

 

Zdigitalizované archiválie archivu ŽMP zpřístupněné on-line.

Služby

Badatelské dotazy, rešerše a žádosti o informace, které jsou založeny na vyhledávání a excerpci příslušných archiválií, archivních pomůcek, dokumentačních materiálů a dalších odborných zdrojů, jsou zpoplatněny, pokud jejich vyhotovení přesáhne 60 minut.

Zhotovování kopií a scanů

V archivu je možné používat vlastní reprodukční zařízení (digitální fotoaparát bez blesku) za účelem zhotovení kopie pro osobní studijní účely.

V případě potřeby je rovněž možné objednat zhotovení fotografií či scanů vybraných materiálů. Příslušné poplatky se řídí platným ceníkem (viz níže).

Historie archivu

Menší sbírku starších cenných dokumentů získaných koupí nebo darem shromáždilo Židovské muzeum již před druhou světovou válkou. Většina archiválií se dostala do muzea za války v rámci svozů materiálů zrušených židovských obcí Čech a Moravy. Archivy židovských obcí odtrženého pohraničí jsou zde proto zastoupeny výjimečně, většinou pouze jednotlivými dokumenty. Ani materiály ostatních obcí nejsou vždy zachovány v odpovídajícím rozsahu. V některých případech se jedná o pouhé torzo.

Dlouhou dobu představoval archiv uzavřený historický celek, kdy zachované písemnosti jen výjimečně překračovaly časový mezník daný rokem 1945. Teprve od roku 2006, po přestěhování do moderního klimatizovaného depozitáře s dostatečnou prostorovou kapacitou, začal archiv shromažďovat novější materiály, především zachované písemnosti židovských obcí obnovených po druhé světové válce.

Informace o fondech a sbírkách uložených v archivu Židovského muzea v Praze jsou přístupné v celostátní databázi Archivních fondů a sbírek v České republice na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci archivnictví a spisová služba.

Ke stažení

Seznam fondů a sbírek
Seznam archivních pomůcek
Badatelský řád
Vzor badatelského listu (vyplňuje se pouze v badatelně archivu ŽMP)
Výroční zpráva Archivu ŽMP za rok 2023

Ceník služeb poskytovaných Židovským muzeem v Praze

Užitečné odkazy

Kde nás najdete

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]