Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR

Z důvodu úmrtí autora Encyklopedie židovských obcí Jiřího Fiedlera je distribuce dosud nezpracovaných hesel pozastavena, distribuována tak mohou být pouze hotová hesla. S případnými dotazy ve věci dějin židovských obcí v České republice se obracejte na heritage@jewishmuseum.cz.

Navzdory rostoucímu zájmu veřejnosti zůstávají dějiny české a moravské židovské komunity doposud zpracované pouze fragmentárně a zájemcům jsou k dispozici často pouze předválečné publikace a dílčí články, doplňované jen postupně novějšími pracemi. Abychom uspokojili četné tazatele, rozhodli jsme se postupně v elektronické podobě zveřejňovat encyklopedii židovských obcí a dalších významných míst na území České republiky, kterou s použitím svého soukromého archivu začal vytvářet Jiří Fiedler.

Dílo je současně výsledkem jeho více než třicetileté excerpce pramenů v archivech a knihovnách, korespondence i průzkumu přímo v jednotlivých lokalitách. Na základě této práce Jiří Fiedler již dříve publikoval knihu Židovské památky v Čechách a na Moravě (Praha, Sefer 1992, anglická verze 1991). V podobě, v níž toto téma zpřístupňujeme, je nicméně daleko obsáhlejší a detailnější.

V současné době je sestavena zhruba pětina z celkového počtu více než tisíce budoucích encyklopedických hesel. Mezi nimi jsou zahrnuta:

 • sídla židovských náboženských obcí nebo modlitebních spolků (filiálních obcí)
 • další lokality s prokázanou nebo předpokládanou existencí židovské modlitebny
 • místa spojená s životem významných osobností (tj. především jejich rodiště)
 • katastrální obce, na jejichž území se nalézají židovské hřbitovy patřící někdy i vzdáleným náboženským obcím
 • sídla koncentračních, pracovních a internačních táborů
 • místa s hroby obětí tzv. transportů smrti z konce 2. světové války

Obsah a struktura hesel

Co můžete v encyklopedii najít?

Kromě základních toponymických, geografických a správních údajů o dané lokalitě jsou tu zachyceny:

 • informace o počátcích židovského osídlení, jeho demografickém vývoji a pokud možno i o sociální skladbě židovské komunity
 • přehled udělených privilegií
 • záznam o pohromách, které obec postihly
 • základní data k dějinám náboženské obce a výčet jejích funkcionářů (představených obce, rabínů, kantorů atd.)
 • údaje o místních náboženských, vzdělávacích a charitativních institucích (synagogách a modlitebnách, rituální lázni, školách, špitálu apod.)
 • popis židovského sídelního okrsku (ulice nebo čtvrti), významných veřejných budov, někdy i soupis obytných domů s jejich obyvateli
 • informace o hřbitově (hřbitovech)
 • soupis dochovaných matrik, výběr nejvýznamnějších dalších archiválií a aspoň částečný výčet dostupných vyobrazení daného místa

Jednotlivé údaje jsou vždy označeny značkou pramene, z něhož byly převzaty, v závěru encyklopedického hesla je pak uveden soupis literatury a užitých pramenů.

Pro úplnost jsou vedle sebe citovány i publikované údaje chybné, sporné a vzájemně si odporující, názory starší i novější, opravené názory. Využita byla především odborná literatura publikovaná v češtině a němčině. Z archivních materiálů byla dosud soustavněji excerpována především část nejstarších soupisů židovských obyvatel a některé matriky. Mimořádně cenné jsou často údaje z obecních kronik či ústní informace získané od pamětníků a dále fakta získaná na základě osobního ověření stavu bývalých židovských sídlišť a jejich památek, případně podoby míst, kde stávaly často už zaniklé objekty (synagogy, hřbitovní budovy apod.).

Co se do encyklopedie nevešlo?

Kromě mnoha dosud neexcerpovaných starších archiválií tu až na výjimky není zpracováno závěrečné období historie většiny českých a moravských židovských obcí, období holocaustu. Jeho studiem a dokumentací se zabývá úsek pro dokumentaci šoa a další specializované instituce. Podobně v encyklopedických heslech neuvádíme ani ucelenou informaci o rituálních předmětech z jednotlivých míst, které se dnes nacházejí ve sbírkách ŽMP. Tato problematika je postupně zpracovávána v úseku dokumentace a evidence sbírek Židovského muzea.

K formální podobě hesel dodejme důležitý údaj: shromážděné informace až na výjimky nejsou zpracovány v podobě souvislého textu, ale většinou mají formu pouhého výčtu faktů a číselných údajů, tak, jak byly prozatím získány excerpcí různých pramenů. Jednotlivá encyklopedická hesla jsou také různě rozsáhlá, od čtvrtstránky až do padesáti stran, podle velikosti, stáří či historického významu lokality a podle šíře dosud zpracovaných informací.

Objednávka hesel

Objednávat lze jak šest výše uvedených ukázkových hesel, tak i hesla z rejstříku hesel k okamžité distribuci. Tato hesla, na rozdíl od ukázkových, nejsou vybavená fotografickými ilustracemi. V případě zájmu i o obrazový materiál se obracejte na copyright@jewishmuseum.cz.

Požadované soubory Vám budou zaslány e-mailem ve formátu PDF spolu s fakturou.

Cenové podmínky: 10 Kč / 1 stránka.

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]