Katalogy

Hlavní katalog

V hlavním katalogu naleznete záznamy knih a časopisů z fondu knihovny ŽMP. V současné době obsahuje všechny knihy, které byly do knihovny zapsány po roce 1965. Postupně probíhá retrokatalogizace celého fondu.

Dokumenty jsou zpracovány v latince, knihy psané hebrejskou abecedou je možné najít i pod názvy, autory a vydavatelskými údaji v alefbetu. Pokud zde knihu nenajdete a jedná se o starší publikaci, je možné nahlédnout do naskenovaných lístkových katalogů.

VSTUP

Lístkové katalogy

Lístkové katalogy jsou postupně převáděny do hlavního katalogu.

Články z časopisů

Katalog obsahuje záznamy článků z periodik, která nejsou analyticky zpracována v elektronickém katalogu a v nejbližší době není jejich zpracování plánováno.

Katalog obsahuje zhruba 1 500 záznamů. Lístky jsou řazeny abecedně podle jmen autorů spolu s věcnými záhlavími v jedné abecední řadě. Pokud má lístek pokračování, je pokračovací lístek zařazen hned za hlavním lístkem.

VSTUP

Věstník Židovské obce náboženské / Roš Chodeš

Původní název periodika je Věstník Židovské obce náboženské v Praze (ŽNO), od roku 1953 vychází pod názvem Věstník židovských náboženských obcí v Československu, od roku 1991 pod názvem Roš Chodeš. Katalog obsahuje záznamy článků z čísel Věstníku ŽNO vydaných v letech 1934-2000 (články od roku 2001 jsou zpracovány v elektronickém katalogu).

Katalog obsahuje cca 6 000 záznamů. Lístky jsou řazeny abecedně, podle jmen autorů, v případě anonymních děl podle prvního slova názvu. Vřazeny jsou navíc i lístky s věcným záhlavím, a to v případě, že článek pojednává o významné osobnosti či o tematice, která je známá pod ustáleným pojmem (např. Kumrán – svitky).

VSTUP

Jmenný katalog části terezínské sbírky

Katalog obsahuje část knih shromážděných v ghettu Terezín za druhé světové války, které byly označeny signaturou začínající písmenem „Jc“. Tato hebraika zpracovávalo tzv. Talmudkommando, skupina odborníků, kteří měli za úkol vytvořit reprezentativní vzorek hebraik – knih psaných hebrejsky. Část sbírky byla převezena po ukončení války do Židovského muzea v Praze, kde je zčásti začleněna do běžného fondu resp. uložena samostatně.

Lístky jsou přepsány z hebrejštiny latinkou a řazeny abecedně.

VSTUP

Lístkový katalog knihovny Židovské náboženské obce v Praze

Katalog představuje část původní knihovny pražské Židovské náboženské obce (ŽNO), která vznikla roku 1858 a ukončila svou činnost v roce 1939. Knihovna ŽNO přešla do Židovského muzea v Praze v roce 1946 a tvoří tzv. historické jádro knižního fondu.

Lístky jsou řazeny abecedně podle autorů, případně názvů, a představují judaika – knihy vydané v jiném než hebrejském jazyce, uložené v této sbírce.

VSTUP

Lístkový katalog knihovny Židovského muzea v Praze

V katalogu jsou evidovány knihy, které byly zařazeny do knižního fondu v období 1945- 2001. Jedná se o tituly, které v době digitalizace katalogu v roce 2007) nebyly zkatalogizovány do elektronického knihovního systému, ale postupně jsou do něj retrokatalogizovány.

Lístky jsou řazeny abecedně podle autorů či názvů, případně tematických hesel.

VSTUP

Katalog „hebrejské knihovny“ ghetta Terezín

Katalog představuje knihy shromážděné v ghettu Terezín za druhé světové války, které byly označeny signaturou začínající písmenem „Jc“. Tato hebraika zpracovávalo tzv. Talmudkommando, skupina odborníků, kteří měli za úkol vytvořit reprezentativní vzorek hebraik – knih psaných hebrejsky. Sbírka byla převezena po ukončení války do Židovského muzea v Praze, kde je zčásti začleněna do běžného fondu a část uložena samostatně (cca 18 000 svazků).

Lístky jsou psány hebrejsky s latinkovým přepisem a řazeny podle signatur. K jednotlivým signaturám je často přiřazeno více skenů, protože na ně odkazovalo více lístků.

VSTUP

Vázané katalogy knihovny Židovské náboženské obce v Praze

Vázané katalogy jsou postupně převáděny do hlavního katalogu.

Rešimat ha-sfarim ha-nimca’im be-vejt ocar ha-sfarim de-k“k Prag I.

Katalog knih v hebrejské abecedě řazený podle názvu.

VSTUP

Rešimat ha-sfarim ha-nimca’im be-vejt ocar ha-sfarim de-k“k Prag II.

Katalog knih v hebrejské abecedě řazený podle tématu.

VSTUP

Systematický katalog Judaicy - Knihovna Židovské náboženské obce v Praze I.

Katalog knih v latince či švabachu řazený podle tématu, str. 1-389.

VSTUP

Systematický katalog Judaicy - Knihovna Židovské náboženské obce v Praze II.

Katalog knih v latince či švabachu řazený podle tématu, str. 390-778.

VSTUP
 


Kramerius

Digitální knihovna obsahuje vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národním programu Kramerius (starší noviny a časopisy a další vzácné dokumenty tištěné na kyselém papíře). Přístup do této digitální knihovny je omezen přístupovými právy. Metadata, tj. bibliografické a další popisy dokumentů, jsou přístupné všem, obrazová data dokumentů nechráněných autorským zákonem také, obrazová data chráněná autorským zákonem pouze uživatelům přistupujícím z počítačů umístěných v prostorách knihovny Židovského muzea v Praze.

VSTUP
 

Encyclopaedia Judaica

Základní encyklopedie judaismu v angličtině.

VSTUP

Jewish Encyclopedia

Elektronická verze původní dvanáctisvazkové encyklopedie v angličtině.

VSTUP

Hebrew Bibliography

Bibliografie hebrejských knih z let 1473-1960 v hebrejštině.

VSTUP

Vysokoškolské práce

Naše knihovna se snaží shromažďovat také akademické práce, které jsou tematicky blízké jejímu zaměření. Pokud zpracováváte diplomovou, disertační či bakalářskou práci, která by svým zaměřením mohla být zajímavá pro čtenáře naší knihovny a pokud jste ochotni poskytnout ji ke studiu v naší studovně, spojte se s námi. Vysokoškolské práce jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu - nepůjčujeme domů a nelze z nich pořizovat tištěné nebo elektronické kopie.

Soupis oborových vysokoškolských prací dostupných v knihovně ŽMP nebo v knihovnách příslušných kateder vysokých škol.

Návrh na doplnění fondu

Pokud jste v katalogu nenašli knihu, která svým profilem odpovídá zaměření naší knihovny a kterou považujete za významnou, dejte nám vědět.

Před vyplněním příslušného formuláře prosíme o laskavé důsledné prověření, zda se publikace v katalogu skutečně nenachází. Uveďte také svoji e-mailovou adresu, abychom se s Vámi v případě potřeby mohli spojit. Na anonymní žádosti nebude brán zřetel.

Návrh na doplnění fondu

Vyplňte údaje, které znáte. Čím více údajů vyplníte, tím snáze budeme moci knihu identifikovat pro případnou akvizici


Knihy navržené na doplnění fondu

>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]